Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego"

Transkrypt

1 P. Góralski Piotr Góralski Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego Streszczenie Artykuł poświęcony został analizie trzech teorii związku przyczynowego ze względu na najbardziej częste ich wykorzystywanie w praktyce sądowej i prokuratorskiej. Przypomniano tu teoretyczne podstawy teorii ekwiwalencji, adekwancji oraz koncepcji obiektywnego przypisania skutku. W dalszej kolejności przedstawiono róŝnorodne kwestie związane z ich wykorzystywaniem w sprawach karnych. W szczególności dotyczy to zagadnienia bezpośredniego powiązania przyczynowego w ramach teorii ekwiwalencji czy teŝ spraw karnych, w których najczęściej powinna być wykorzystywana teoria adekwancji. Wskazano teŝ na coraz częstsze posługiwanie się przez orzecznictwo sądowe teorią obiektywnego przypisania oraz pewne wątpliwości, które mogą się nasuwać w przypadku jej zastosowania. Artykuł został zakończony wskazaniem propozycji modelu związku przyczynowego, który, jak wynika z orzecznictwa, jest w praktyce wykorzystywany w sprawach karnych. 1. Uwagi wstępne Ustalenie istnienia więzi kauzalnej pomiędzy dwoma zdarzeniami, z których jedno określa się jako przyczynę, drugie natomiast jako skutek, odgrywa w naukach penalnych waŝną rolę. Funkcje związku przyczynowego są zróŝnicowane: w kryminologii przy badaniu przyczyn przestępczości pozwala on dobrać odpowiednie środki i metody jej zwalczania, na gruncie polityki karnej moŝe wskazywać wybór odpowiednich dyrektyw sądowego wymiaru kary, jak i właściwych, bo skutecznych, sankcji karnych. Jego wykazanie moŝe teŝ prowadzić m.in. do zaostrzenia odpowiedzialności karnej w przypadku przestępstw kwalifikowanych przez następstwo 1. Z punktu widzenia wszakŝe prawa karnego najbardziej istotne znaczenie ma określenie istnienia więzi przyczynowej pomiędzy zachowaniem się osoby, której postawiono zarzut przestępstwa, a skutkiem, który stanowi jedno ze znamion przestępstwa materialnego. 1 M. C i eślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, s i Prawo 6, 2009

2 Związek przyczynowy w prawie karnym... W ciągu ostatnich stu lat w teorii prawa karnego sformułowanych zostało wiele koncepcji, za pomocą których starano się wyjaśnić i uzasadnić powiązania kauzalne. Współcześnie w praktyce wymiaru sprawiedliwości stosuje się tylko niektóre z nich. Uwzględniając doniosłe znaczenie, jakie dla działalności prokuratur i sądów powszechnych ma orzecznictwo Sądu NajwyŜszego, jak równieŝ wypowiedzi sądów apelacyjnych, byłoby rzeczą interesującą przedstawienie sposobów ustalania powiązań przyczynowych oraz ich uzasadniania w treści rozstrzygnięć sądowych, na tle poszczególnych koncepcji teoretycznych. W treści kodeksu karnego brak jest przepisu, który przesądzałby, na wzór art k.c., która z teorii związku przyczynowego ma znacznie wiodące. Jak wiadomo, ustawa karna nie jest najlepszym miejscem do dekretowania sporów doktrynalnych dotyczących takich zagadnień, jak pojęcie czynu, winy czy właśnie związku przyczynowo-skutkowego. Na przestrzeni ostatniego półwiecza w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, jak i sądów apelacyjnych w sprawach karnych pojawiały się judykaty oparte zarówno na teorii ekwiwalencji, adekwancji, jak teŝ uzasadniane koncepcją obiektywnego przypisania. MoŜna jednak powiedzieć, nie popełniając błędu, Ŝe dominowała i obecnie takŝe ma najszersze zastosowanie teoria równowartości warunków, w mniejszości zaś pozostawały orzeczenia, w których odwoływano się wprost lub pośrednio do teorii przeciętnej przyczynowości, a z kolei koncepcja obiektywnego przypisania, jakkolwiek jest wykorzystywana coraz częściej, to upowszechnia się dopiero od niedawna. 2. Teoria ekwiwalencji powszechne zastosowanie i problemy z oceną bezpośredniości związku przyczynowego Do orzeczeń, w których Sąd NajwyŜszy wypowiadał się na temat związków kauzalnych w prawie karnym, naleŝy m.in. postanowienie z dnia 21 lutego 2001 r. Stwierdzono w nim m.in.: Zagadnienie związku przyczynowego naleŝy do jednego z najtrudniejszych problemów w prawie karnym. Z róŝnych rozwiązań tej kwestii praktyka za najwłaściwszą uznała teorię równowartości, zwaną takŝe teorią ekwiwalencji 2. Według tej teorii za przyczynę następstwa naleŝy uznać kaŝdy warunek, którego hipotetyczna eliminacja prowadzi do odpadnięcia danego następstwa w jego konkretnej postaci. Modus procedendi jest tu następujący: skoro zaistniał skutek o charakterze społecznie ujemnym, to naleŝy się cofnąć do poprzedzających go ogniw i jeŝeli wśród tych ogniw znajduje się czyn człowieka, to zachodzi związek 2 Wywodząca się z załoŝeń filozoficznych Johna Stuarta Milla koncepcja ekwiwalencji określana jest takŝe mianem teorii kondycjonalnej od formuły właściwego dla niej testu conditio sine qua non. i Prawo 6,

3 P. Góralski przyczynowy. W tym ujęciu czyn sprawcy nie musi być wyłączną przyczyną skutku naleŝącego do znamion przestępstwa, wystąpienie zatem innych jeszcze warunków nie wyłącza przyczynowości i to nawet, gdyby rola tych czynników była znaczna 3 ( ). Obawy, iŝ koncepcja ta wyznacza zbyt szerokie pole odpowiedzialności karnej w wystarczającym stopniu łagodzi i wręcz niweluje subiektywna przesłanka odpowiedzialności tzn. wina sprawcy 4. W tym miejscu naleŝy poczynić pewne zastrzeŝenie. Wszystkie teorie związku przyczynowego w tym takŝe teoria ekwiwalencji mają na celu ustalenie, które z istniejących, poprzedzających skutek zdarzeń czy stanów rzeczy powiązanych z tym skutkiem miejscowo lub sytuacyjnie były jego przyczyną. Nie jest zatem zadaniem teorii związku przyczynowego ustalenie, jakie w ogóle stany rzeczy lub zdarzenia złoŝyły się na ogół warunków skutku 5. Mówiąc inaczej: jeŝeli np. nie wiadomo co spowodowało zgon denata albo jaka była przyczyna wybuchu na terenie zakładu przemysłowego, to teorie związku przyczynowego kwestii tej nie wyjaśnią, poniewaŝ nie jest to ich celem. Z tego wynika, Ŝe aby określić, który z ogółu warunków przestępnego rezultatu stanowił jego przyczynę, naleŝy najpierw ustalić, jakie zdarzenia lub stany rzeczy doprowadziły do skutku będącego znamieniem przestępstwa materialnego. W przypadku teorii ekwiwalencji na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta: jeŝeli przy zastosowaniu testu conditio sine qua non zachowanie się podejrzanego pozostaje w łańcuchu przyczynowym z wywołanym skutkiem, to niezaleŝnie od wpływu pozostałych zdarzeń uznanych za warunki tego następstwa, jest jego przyczyną. Ilustruje tę tezę inne orzeczenie Sądu NajwyŜszego: Związek (przyczynowy przyp. aut.) nie musi być bezpośredni wystarczy, Ŝe z łańcucha przyczyn i skutków nie moŝna wyeliminować działania sprawcy bez równoczesnego usunięcia skutku. Dlatego teŝ nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy przyłączenie się dalszych zdarzeń będących 3 Szerokie zakreślenie łańcucha przyczynowości na gruncie omawianej teorii zyskało dla niej zwłaszcza w orzecznictwie chyba nie do końca słuszną, nazwę nieograniczonego związku przyczynowego. Ustalenie, Ŝe działanie lub zaniechanie danej osoby stanowiło przyczynę skutku nie wystarcza jeszcze do przypisania jej odpowiedzialności karnej. Najpierw naleŝy ustalić, czy dane zachowanie było społecznie szkodliwe. Nie ma sensu poddawać testowi warunku sine qua non zachowań czy zdarzeń, które nie zawierają w sobie ładunku materialnej cechy przestępstwa. Zob. T. K a c z m a r e k, Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku, (w:) RozwaŜania o przestępstwie i karze, Warszawa 2006, s Postanowienie SN z dnia 21 lutego 2001 r., sygn. IV KKN 189/00, LEX nr T. K a c z m a r e k, O metodologicznej uŝyteczności testu warunku sine qua non w objaśnianiu pzyczynowości, (w:) Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. L. Kubickiemu, pod red. A. Ł o p a t k i, B. K u n i c k i e j - M i c h a l s k i e j i S. K i e w l i - c z a, Warszawa 2003, s i Prawo 6, 2009

4 Związek przyczynowy w prawie karnym... wynikiem pierwotnego działania i stanowiących bezpośrednią przyczynę śmierci osoby poszkodowanej 6. Zapoznając się z orzecznictwem Sądu NajwyŜszego dotyczącym omawianego tu zagadnienia, moŝna stwierdzić, Ŝe w części swych rozstrzygnięć poprzestawał on na ogólnym ustaleniu, Ŝe czyn sprawcy był jednym z warunków skutku, w części zaś judykatów przedstawiciele najwyŝszej instancji sądowej starali się i to nie wychodząc poza granice koncepcji ekwiwalencji ustalić, czy zachowanie podejrzanego stanowiło nie jakikolwiek warunek skutku, ale czy był to warunek bezpośredni. I tak np. w wyroku z dnia 27 maja 1955 r. Sąd NajwyŜszy, analizując zdarzenia, które doprowadziły do wypadku kolejowego, uznał, Ŝe mimo iŝ oskar- Ŝony był odpowiedzialny za eksploatację bocznicy kolejowej, na której nastąpił wypadek (zderzenie wagonów kolejowych), związany z niekontrolowanym poruszaniem się po tej bocznicy pojazdów szynowych, a tym samym powinien on zadbać o przystosowanie tejŝe bocznicy do celów ruchu pasa- Ŝerskiego, to nie moŝna ustalić związku przyczynowego pomiędzy jego zaniedbaniami a zaistniałym wypadkiem. Według Sądu NajwyŜszego bezpośrednią przyczyną zdarzenia było zachowanie dwóch kolejarzy, którzy nieprawidłowo połączyli lokomotywę z wagonami. Do innych warunków, które umoŝliwiły skutkujący szkodami przebieg wypadków zaliczono brak odpowiednich urządzeń hamulcowych oraz nieistnienie połączenia telefonicznego bocznicy z innymi posterunkami kolejowymi, co ułatwiło zderzenie wagonów juŝ po ich odłączeniu od parowozu. Sąd NajwyŜszy zdecydował, Ŝe oskar- Ŝony był ogólnie odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację bocznicy kolejowej, ale do jego obowiązków nie naleŝało zabezpieczenie ani urządzeń hamulcowych w wagonach, ani teŝ zapewnienie połączenia telefonicznego bocznicy z innymi posterunkami kolejowymi 7. W innej sprawie, równieŝ dotyczącej wypadku kolejowego, Sąd NajwyŜszy wyrokiem z dnia 18 stycznia 1982r. zwolnił od odpowiedzialności karnej dyŝurnego ruchu, który niezgodnie z planem organizacji pociągów towarowych do składu przewoŝącego amoniak polecił dołączyć wagon zawierający tlenek etylenu substancję, która w razie zetknięcia z amoniakiem moŝe spowodować eksplozję. Następnie mimo obowiązku w tym zakresie o takiej zmianie nie poinformował dyŝurnego dyspozytora, który powinien zaakceptować taką zmianę. OskarŜony nie wykonał teŝ swego obowiązku przekazania kierownikowi pociągu listu przewozowego dotyczącego cysterny z tlenkiem etylenu, w wyniku czego ów feralny wagon nie został wyłączony ze składu w miejscowości, do której miał trafić, został natomiast przewieziony do stacji zakładów chemicznych w innym mieście, gdzie podczas wyładunku doszło do wymiesza- 6 Wyrok SN z dnia 28 października 1947 r., sygn. K 1279/47, OSNK 1948, nr 2, poz Wyrok SN z dnia 27 maja 1955 r., sygn. III K 121/55, OSNCK 1956, nr 1, poz. 3. i Prawo 6,

5 P. Góralski nia się tlenku etylenu z amoniakiem i nastąpiła eksplozja. Sąd NajwyŜszy następująco uzasadnił tu swoje rozstrzygnięcie: Zasadna jest rewizja oskar- Ŝonego co do tego, Ŝe między działaniem czy zaniechaniem oskarŝonego a skutkiem w postaci eksplozji cysterny (...) nie ma związku przyczynowego w rozumieniu prawa karnego. Jak wynika z uzasadnienia zaskarŝonego wyroku, sąd wojewódzki uznał istnienie takiego związku, bowiem jego zdaniem prawidłowe śledzenie tej szczególnie niebezpiecznej przesyłki przez powołane do tego słuŝby kolejowe wykluczyłoby jej dotarcie do zakładów chemicznych i skaŝenie tam zawartości cysterny amoniakiem, a w konsekwencji kulminację procesu polimeryzacji w postaci eksplozji i jej skutków. Stanowisko to jednak wynika ze znacznego uproszczenia problemu, ogranicza się bowiem tylko do pojęcia związku przyczynowego w znaczeniu logicznym, co na uŝytek prawa karnego jest wysoce niewystarczające. W takim znaczeniu związek przyczynowo-skutkowy jest pojęciem niezmiernie szerokim, jako Ŝe łańcuch przyczyn i skutków nie moŝe się ciągnąć w czasie i w przestrzeni w sposób nieograniczony (...). Pojęcie zatem związku przyczynowego w rozumieniu prawa karnego nie moŝe być utoŝsamione z jego logiczną wykładnią, prowadziłoby to bowiem do nadmiernego rozbudowania odpowiedzialności karnej. Przedmiotowo biorąc, o związku przyczynowym warunkującym odpowiedzialność karną moŝna mówić tylko wtedy, gdy ma on charakter bezpośredni, tzn. gdy działanie sprawcy jest jeŝeli nie wyłączną, to w kaŝdym razie wystarczającą przyczyną powstania określonego skutku przestępczego. W niniejszej sprawie bezpośrednią przyczyną eksplozji cysterny ( ) miało być zanieczyszczenie tlenku etylenu amoniakiem przy próbie rozładunku tej cysterny (...). Choć wysłaniu cysterny z tlenkiem etylenu (...) towarzyszyły róŝne zaniedbania obowiązków słuŝbowych przez oskarŝonego, to Ŝadne z tych zaniedbań nie spowodowało wybuchu cysterny 8. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2000 r. Sąd NajwyŜszy uniewinnił księgową, której postawiony został zarzut, Ŝe będąc zobowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki z o.o. poprzez niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków spowodowała w majątku spółki znaczną stratę finansową. Rozstrzygając sprawę, Sąd NajwyŜszy podkreślił: OskarŜona (...) będąc zatrudniona na stanowisku księgowej spółki nie dopełniła swoich słuŝbowych obowiązków. Pomimo wiąŝącej ją uchwały zarządu spółki o traktowaniu odpowiednich dokumentów jako druków ścisłego zarachowania nie dopilnowała, aby przepisy regulujące tę materię były przestrzegane ( ). Sąd Okręgowy w S. nie wskazał jednak, jaki wpływ miało to na wystąpienie konkretnej szkody i jaki związek przyczynowo-skutkowy zachodził między niedopełnieniem obowiązków przez skazaną Janinę K. i wystąpieniem konkretnie wyliczonej szkody 9. 8 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1982 r., sygn. II KR 308/81, OSNKW 1982, nr 4 5, poz Wyrok SN z dnia 8 lutego 2000 r., sygn. V KKN 557/90, niepubl. 30 i Prawo 6, 2009

6 Związek przyczynowy w prawie karnym... W orzecznictwie Sądu NajwyŜszego moŝna teŝ spotkać nie mające charakteru odosobnionego rozstrzygnięcia, w których uznaje się związek przyczynowy pomiędzy czynem oskarŝonego a przestępczym jego rezultatem, mimo Ŝe zachowanie to nie miało bezpośredniego wpływu na wystąpienie skutku. W charakterze przykładu moŝna tu przywołać wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 7 stycznia 1935 r. Dotyczył on ustalenia odpowiedzialności pewnej kobiety za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka, które, pozostawione przez nią bez opieki, wpadło do kotła z wrzącą wodą. W uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdzono: Mylny jest pogląd kasacji, jakoby przepis art k.k. (z 1932 r. przyp. autora) wymagał bezpośredniości związku przyczynowego między działaniem bądź zaniechaniem sprawcy a śmiercią człowieka przepis ten nie daje Ŝadnej podstawy do tak ograniczonego jego stosowania. Przeciwnie: art k.k., mówiąc ogólnikowo Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, obejmuje wszystkie przypadki, gdy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a śmiercią osoby pokrzywdzonej istnieje taki związek, iŝ nie moŝna wyłączyć tego działania lub zaniechania bez równoczesnego usunięcia śmierci jako skutku. Czy będzie to związek bezpośredni, czy teŝ będzie się on przedstawiał jako łańcuch przyczyn i skutków, którego ostatnie ogniwo stanowi skutek śmiertelny, jest rzeczą obojętną. Związku przyczynowego nie przerywa wmieszanie się przyczyn pośrednich, jak np. brak natychmiastowej pomocy lekarskiej lub wadliwe leczenie (...). Nie ma teŝ znaczenia (...) okoliczność, czy pokrzywdzone dziecko z własnej winy wpadło do kotła, czy teŝ zostało popchnięte przez inne dzieci 10. W jednym z nowszych orzeczeń, mianowicie w wyroku z dnia 28 marca 1979 r., Sąd NajwyŜszy uznał odpowiedzialność oskarŝonego za cięŝkie uszkodzenie ciała polegające na spowodowaniu u pokrzywdzonego trwałego kalectwa w postaci ślepoty lewego oka. OskarŜony uderzył pokrzywdzonego butelką w głowę, w wyniku czego odpryski szkła uszkodziły gałkę oczną. Ówczesny sąd wojewódzki, rozpoznając te sprawę, przyjął, Ŝe pomiędzy czynem oskarŝonego a skutkiem w postaci częściowej ślepoty pokrzywdzonego brak jest związku przyczynowego, poniewaŝ pokrzywdzony zgłosił się do okulisty kilka dni po zdarzeniu, zatem samodzielnie wywołał niekorzystne dla siebie skutki. Sąd NajwyŜszy uznał ten pogląd za błędny. Swoje stanowisko wyraził następująco: Zgodnie z doktryną prawa karnego i stanowiskiem wyraŝonym w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego w zakresie związku przyczynowego przyjęto rozwiązanie oparte na równowartości przyczyn. (...) Wynika z niego, Ŝe czyn sprawcy nie musi być wyłączną przyczyną skutku oraz Ŝe współistnienie innych okoliczności lub winy innych osób nie wyłącza przyczynowości nawet wtedy, gdy rola tych okoliczności była dominująca 10 Wyrok SN z dnia 7 stycznia 1935 r., sygn. III K 1533/34, niepubl. i Prawo 6,

7 P. Góralski ( ). Okoliczność, Ŝe nawet uznanie za udowodnione tego, iŝ pokrzywdzony przez zgłoszenie się do badania i leczenia dopiero w czwartym dniu od doznanego urazu mógł znacznie pogorszyć juŝ istniejący powaŝny stan oka, nie wyłącza ani związku przyczynowego, ani odpowiedzialności oskarŝonego za powstały skutek działania oskarŝony bowiem, uderzając butelką w lewe oko pokrzywdzonego, co najmniej przewidywał moŝliwość utraty wzroku i na taki skutek się godził 11. Podobna do powyŝszej teza została zawarta w wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 23 marca 1981 r. W orzeczeniu tym uznał on odpowiedzialność kierownika zakładu usługowego za wypadek w postaci wybuchu pieca wulkanizacyjnego oraz śmierć obsługujących to urządzenie pracowników. OskarŜony zdawał sobie sprawę z tego, Ŝe piec ten jest całkowicie wyeksploatowany i niesprawny technicznie oraz Ŝe jego uŝywanie zagraŝało Ŝyciu i zdrowiu pracowników. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono: Za dopuszczenie do eksploatacji niepełnowartościowego urządzenia zagraŝającego Ŝyciu lub zdrowiu ludzkiemu odpowiada nie osoba bezpośrednio to urządzenie obsługująca (...), lecz te osoby, które podjęły decyzję o dopuszczeniu tego urządzenia, i te, które ją wykonują. Przy określeniu podstaw tej odpowiedzialności nie mogą mieć decydującego znaczenia wyłącznie przepisy dotyczące zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk pracowniczych, lecz równieŝ układ stosunków i warunki ukształtowane w zakładzie pracy (...). OskarŜony mógł i powinien był przewidzieć, iŝ dalsza eksploatacja pieca (...) groziła eksplozją ( ) i Ŝe między tego rodzaju zachowaniem oskarŝonego a eksplozją istniał związek przyczynowy. Ta moŝliwość i powinność przewidywania wynikała przede wszystkim z tego, Ŝe oskarŝony wiedział o niebezpiecznym wybrzuszeniu się zbiornika olejowego pod wpływem wzrostu temperatury, a więc o niebezpiecznym wzroście ciśnienia oleju powodowanego brakiem ujścia (niedroŝnością tzw. króćca). Nie wymaga w tych warunkach dodatkowych dowodów, Ŝe tego rodzaju wzrost ciśnienia, powodujący nawet widoczne odkształcenie się grubej blachy, z której sporządzony był pojemnik olejowy, zawsze grozi wybuchem ( ). Oceny tej nie zmienia opinia biegłych i wyniki ekspertyzy stwierdzające, Ŝe bezpośrednią przyczyną eksplozji było zatkanie tzw. króćca i Ŝe wiązało się to z zaniechaniem okresowego czyszczenia go w celu zapewnienia jego droŝności 12. Analiza powyŝszych orzeczeń pozwala sformułować wniosek, Ŝe jakkolwiek z samej juŝ nazwy omawianej tu koncepcji wynika, Ŝe wszystkie warunki skutku mają charakter równowaŝny, to judykatura koncentruje się na zbadaniu, który z warunków bezpośrednio juŝ doprowadził do skutku. Oznacza 11 Wyrok SN z dnia 28 marca 1979 r., sygn. V KRN 16/79, OSNKW 1979, nr 10, poz ZbieŜne stanowisko sformułowano teŝ w wyroku SA w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. II Aka 89/06, LEX nr , KZS 2006, nr 11, poz Wyrok SN z dnia 23 marca 1981 r., sygn. IV KR 24/81, OSNKW 1981, nr 10, poz i Prawo 6, 2009

8 Związek przyczynowy w prawie karnym... to, Ŝe oprócz testu conditio sine qua non sądy przeprowadzają na gruncie teorii kondycjonalnej takŝe proces wartościowania zdarzeń i zachowań, które współprzyczyniły się do powstania określonego następstwa. Nie jest to jednak jak moŝna sądzić ocena dotycząca normalności czy typowości związku przyczynowego, lecz chodzi o stwierdzenie, czy zachowanie sprawcy było wystarczające dla zrealizowania się skutku nawet jeŝeli miał on charakter nieadekwatny do zachowania się osoby podejrzanej. U podstaw teorii ekwiwalencji leŝy ogólniejsze załoŝenie, iŝ zagadnienie związku przyczynowego ma charakter kwestii o charakterze ontologicznym, a zatem, Ŝe więź przyczynowa ma rzeczywisty, niezaleŝny od indywidualnych i subiektywnych ocen dokonywanych przez człowieka, byt materialny. Wobec takiego ujęcia więzi kauzalnej wyraŝano zastrzeŝenia, zwracając uwagę, iŝ nawet na płaszczyźnie nauk filozoficznych do dzisiaj nie do końca zostało przesądzone, czy związek przyczynowy stanowi kategorię ontologiczną czy raczej epistemologiczną 13. TakŜe w prawie karnym podnosi się obecnie, Ŝe zagadnienie więzi przyczynowej naleŝy rozpatrywać nie tylko na płaszczyźnie obiektywnej rzeczywistości, ale równieŝ pod kątem ocen normatywnych 14. Koncepcją, która w szerszym zakresie uwzględnia elementy wartościujące, jest teoria adekwancji. 3. Teoria adekwancji pomocnicze stosowanie w sprawach karnych, głównie w ramach obowiązku kompensacji szkód Teoria adekwancji ma zastosowanie głównie w prawie cywilnym. Większość przedstawicieli doktryny tej dziedziny prawa uwaŝa, Ŝe art k.c. wprost wyraŝa zasadę adekwatnego związku przyczynowego, jako przesłankę odpowiedzialności za czyn powodujący szkodę 15. Podobne 13 T. K a c z m a r e k, O metodologicznej uŝyteczności, s UŜyteczność teorii ekwiwalencji była w doktrynie prawa karnego poddawana w wątpliwość. Wskazywano na jej wady w płaszczyźnie terminologicznej, logicznej oraz metodologicznej. Szczególnie krytycznie odnosił się do tej koncepcji w swoich pracach J. G i e z e k zob. tegoŝ autora: Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, seria Prawo CCXXIX, Wrocław 1994, s oraz Wyjaśnianie przyczynowe w prawie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji XXXI, Wrocław 1995, s J. G i e z e k proponuje zastąpienie koncepcji ekwiwalencji w prawie karnym teorią warunku odpowiadającego empirycznie potwierdzonej prawidłowości, której podstawy zostały stworzone w latach 30. XX w. w Niemczech przez K. Engischa. Teoria równowartości warunków ma jednakŝe takŝe w doktrynie polskiego prawa karnego swoich zwolenników. Z argumentacją odpierającą zarzuty formułowane wobec teorii kondycjonalnej czytelnik moŝe się zapoznać przede wszystkim w pracach T. K a c z m a r k a O metodologicznej uŝyteczności.., s oraz Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw, s Por. T. D y b o w s k i, Ustalenie rozmiaru szkody, (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1: Prawo zobowiązań, Wrocław 1981, s. 255; Z. B a n a s z c z y k, Komentarz do art i Prawo 6,

9 P. Góralski unormowania znajdują się takŝe w innych przepisach prawa cywilnego 16. Teoria przeciętnej przyczynowości odpowiada potrzebom tej dyscypliny prawa, bowiem normy prawa cywilnego konstruują przesłanki odpowiedzialności nie tylko w oparciu o zasadę winy, ale równieŝ na podstawie zasady ryzyka lub słuszności. Nie zawsze więc wina mogłaby tu słuŝyć limitowaniu odpowiedzialności jak ma to miejsce w prawie karnym tym bardziej, Ŝe stronami postępowania są tu często, oprócz osób fizycznych, takŝe jednostki organizacyjne. Teorii tej stawia się zarzut, Ŝe tworzy ona specjalny, sztuczny, odbiegający od naturalnego, przebieg przyczynowy na potrzeby prawa. W istocie moŝna by uznać, Ŝe trudno tu mówić o przebiegu kauzalnym chodzi raczej o proces wartościowania i oceny dokonywanej przez sąd, z jakim prawdopodobieństwem jedno ze znanych zdarzeń czasowo wcześniejszych przyczyniło się do wystąpienia innego zdarzenia czasowo późniejszego, czyli skutku. Jest to raczej teoria odpowiedzialności rozpatrywana od strony związku przyczynowego, będącego jedną z jej przesłanek 17. Istnieje teŝ w prawie cywilnym cały szereg leges speciales w stosunku do art k.c., które przewidują odpowiedzialność za skutek pozostający z określonym zdarzeniem w związku przyczynowym, niemającym jednak charakteru normalnego 18. Mając na uwadze, Ŝe koncepcje związku przyczynowego muszą oprócz elementów ontologicznych zawierać takŝe ograniczające zakres obiektywnej przyczynowości składniki wartościujące, naleŝy sądzić, Ŝe tak szeroki zakres ich wprowadzania, jak ma to miejsce w prawie cywilnym, w prawie karnym jest chyba raczej nie do przyjęcia. W przeciwieństwie do prawa zobowiązań, którego szereg norm cechuje dyspozytywność, normy prawa karnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Proces karny w większym stopniu ma charakter inkwizycyjny, z dominującą zasadą prawdy materialnej oraz subiektywizacją odpowiedzialności. To pok.c., (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, pod red. K. P i e t r z y k o w s k i e g o, Warszawa 2005, s. 893; B. C z e c h, Komentarz do art k.c., (w:) Kodeks cywilny. Zobowiązania. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, pod red. B. B o c iąg, Warszawa 2005, s Za przykład moŝe posłuŝyć art. 115 Kodeksu Pracy. 17 Przepisy prawa cywilnego przewidują szereg wyjątków od zasady przypisywania odpowiedzialności odszkodowawczej w oparciu o teorię adekwatności. JuŜ z samej zasady wolności umów wynika, Ŝe strony stosunku prawnego mogą się porozumieć, Ŝe będą odpowiedzialne nie tylko za normalne następstwa pewnych zdarzeń, lecz równieŝ i za szerszy krąg skutków. Ma to miejsce takŝe wówczas, gdy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę moŝe być oparta na zasadzie winy, a więc wtedy, gdy sprawca szkody przewidywał nadzwyczajny przebieg związku przyczynowego i wykorzystał to lub nawet sam stworzył warunki dla takiego nadzwyczajnego przebiegu zdarzeń. Zob. T. D y b o w s k i, Ustalenie rozmiaru szkody, s. 259; t e g oŝ, Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności, Nowe Prawo 1962, nr 2, s Mowa tu o tzw. związku normatywnym. Zob. T. D y b o w s k i, Przyczynowość jako przesłanka, s. 31; K. Z a g r o b e l n y, Komentarz do art k.c., (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. G n i e w k a, Warszawa 2006, s i Prawo 6, 2009

10 Związek przyczynowy w prawie karnym... woduje, Ŝe wszelkie oceny skierowane ku ustaleniu odpowiedzialności karnej mają charakter wysoce zindywidualizowany. Dotyczy to takŝe związku przyczynowego, którego przebieg jest ograniczany do okoliczności, które sprawca nie tylko powinien był (obiektywnie, jako przeciętna jednostka) ale i mógł (subiektywnie, indywidualnie) przewidzieć. Natomiast procedura cywilna bardziej obiektywizuje odpowiedzialność jednym z elementów tej obiektywizacji jest przypisanie odpowiedzialności za skutek według kryterium normalności, typowości zdarzeń 19. W postanowieniu z dnia 2 października 1967 r. Sąd NajwyŜszy pierwotnie odrzucił moŝliwość stosowania w sprawach karnych koncepcji przeciętnej przyczynowości. Orzeczenie to zostało wydane na gruncie sprawy dotyczącej wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. OskarŜony, młody i niedoświadczony kierowca, wjechał w ulicę jednokierunkową od strony, od której była ona zamknięta, a następnie zatrzymał się na skrzyŝowaniu. Jego zachowanie zdezorientowało innych uczestników ruchu drogowego. Zderzył się on z nadjeŝdŝającym z naprzeciwka, z nadmierną prędkością samochodem, a w unieruchomione pojazdy uderzył z kolei motocyklista, który w wyniku tego zderzenia poniósł śmierć. OskarŜonego zwolniono orzeczeniem wydanym przez sąd I instancji od odpowiedzialności karnej, uznając, Ŝe jego działanie nie było jedyną i główną przyczyną zaistniałego wypadku i powstałych skutków. Uznano teŝ najprawdopodobniej (bo nie wynika to wyraźnie z treści cytowanego orzeczenia), Ŝe przestępny skutek nie był normalnym, typowym następstwem jego zachowania się. Sąd NajwyŜszy po rozpatrzeniu sprawy powyŝszą tezę zanegował: ( ) Pogląd hołdujący teorii adekwatnego związku przyczynowego jest nie do przyjęcia szczególnie w sprawach karnych o zawinione spowodowanie wypadku drogowego. Odrzucenie związku przyczynowego tam, gdzie niezgodne z zasadami ruchu drogowego prowadzenie pojazdu nie było «jedyną» i «główną» przyczyną wypadku prowadziłoby do bezkarności kierowcy w wielu sprawach, w których według obecnej praktyki ponosi on słusznie odpowiedzialność karną, aczkolwiek miarkowaną ze względu na zawinione działanie albo zaniechanie innych jeszcze osób, nie wyłączając pokrzywdzonych na skutek wypadku MoŜna zasadnie twierdzić, Ŝe koncepcja przeciętnej przyczynowości jest teorią związku przyczynowego zakładającą, Ŝe przyczyną jest ten z warunków koniecznych powstania skutku, który z największym prawdopodobieństwem przyczynił się do jego wystąpienia. Jak słusznie zauwaŝa M. C i eśla k przyczynowość jest jedna, natomiast ( ) prawo ( ) nie kaŝde powiązanie przyczynowe musi przyjmować za podstawę odpowiedzialności. M. C i eślak, op. cit., s Postanowienie SN z dnia 2 października 1967 r., sygn. RNw 47/67, OSNKW 1968, nr 1, poz. 5. TakŜe w orzecznictwie sądów apelacyjnych moŝna wskazać judykaty, w których odrzucono koncepcję przeciętnej przyczynowości. Za przykład moŝe tu posłuŝyć sytuacja sprzeczki dwóch kierowców, w czasie której jeden z nich uderzył drugiego w twarz. Pokrzywdzony przewrócił się i, uderzywszy głową o ziemię, zmarł. Czyn ten został określony i Prawo 6,

11 P. Góralski Wymienione postanowienie Sądu NajwyŜszego, w którym kryterium bezpośredniości związku przyczynowego utoŝsamiono błędnie z jego adekwatnością, miało jednak raczej wyjątkowy charakter i ograniczone znaczenie, bowiem w późniejszym czasie w swoich orzeczeniach powoływał on się na teorię adekwancji w sprawach karnych. Przykładem moŝe być tu wyrok z dnia 16 czerwca 2000 r. W sprawie tej pewien kierowca został oskarŝony o to, Ŝe umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ten sposób, Ŝe kierując pojazdem osobowym nienaleŝycie obserwował swój tor jazdy i nie udzielił pierwszeństwa znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych trojgu małoletnich chłopców, w wyniku czego dwaj z nich doznali uszkodzenia ciała na okres powyŝej siedmiu dni, zaś trzeci poniósł śmierć. Sądy dwóch kolejnych instancji stwierdziły istnienie związku przyczynowego i winy sprawcy, orzekając wyroki skazujące. Ich prawidłowość została zakwestionowana przez Sąd NajwyŜszy, który uznał, Ŝe: W kaŝdej sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 145 k.k. (z 1969 r. przyp. autora, obecnie art. 177 k.k.) sąd powinien zawsze rozwaŝyć, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy stwierdzonym naruszeniem przepisów a zaistniałą kolizją. Związek ten nie moŝe być rozumiany li tylko jako czasowe lub miejscowe następstwo zdarzeń, ale jako powiązanie wypadku drogowego z poprzedzającym go naruszeniem przez oskarŝonego przepisów o ruchu drogowym. Oczywiście to powiązanie musi znajdować pełne oparcie w całokształcie materiału dowodowego, nie moŝe być hipotetyczne, ani dorozumiane. Określony zaś w ustawie skutek winien być normalnym, typowym następstwem zachowania się oskarŝonego 21. Istnienie związku przyczynowego w oparciu o kryterium przeciętnej przyczynowości Sąd NajwyŜszy oceniał takŝe na kanwie innych zdarzeń dotyczących m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci 22, wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym 23, pobicia ze skutkiem śmiertelnym 24, uszkodzenia ciała na czas powyŝej siedmiu dni 25 oraz spowodowania jako zarazem uszkodzenie ciała na okres powyŝej 7 dni i nieumyślne spowodowanie śmierci. W apelacji od wyroku pokrzywdzony powoływał się na opinie biegłych, którzy wykluczyli moŝliwość skutku śmiertelnego, jako typowego dla tzw. średniego uszkodzenia ciała. Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie od orzeczenia, nie przychylił się do tego stanowiska będącego wszak wyrazem teorii adekwancji lecz utrzymał wyrok w mocy, odwołując się do teorii ekwiwalencji i kryterium moŝności przewidzenia skutku przez oskarŝonego. Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. II Aka 89/06, LEX nr , KZS 2006, nr 11, poz Wyrok SN z dnia 16 czerwca 2000 r., sygn. III KKN 123/98, LEX nr Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 2001 r., sygn. II KKN 521/98, Prok. i Pr. 2001, dodatek Orzecznictwo, nr 10, poz Postanowienie SN z dnia 15 lipca 1966 r., sygn. Rw 520/66, niepubl. 24 Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2002 r., sygn. II KKN 254/00, Prok. i Pr. 2003, dodatek Orzecznictwo, nr 1, poz Wyrok SN z dnia 6 marca 1974 r., sygn. V KR 83/74, OSNKW 1974, nr 7 8, poz i Prawo 6, 2009

12 Związek przyczynowy w prawie karnym... uszkodzenia ciała na czas powyŝej siedmiu dni w związku z nieumyślnym naraŝeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia 26. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na pewną szczególną kategorię spraw karnych, w których w opinii Sądu NajwyŜszego wręcz konieczne jest stosowanie koncepcji adekwatnego związku przyczynowego. Chodzi mianowicie o procesy dotyczące odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. W wyroku z dnia 18 maja 2000 r. Sąd NajwyŜszy wskazał, Ŝe: Ogólnie trzeba przyjąć, Ŝe w kwestiach z zakresu prawa materialnego nie uregulowanych w rozdziale 58 k.p.k. mają wprost zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się zwłaszcza do problematyki zasad ustalania zaistnienia szkody i krzywdy (w tym równieŝ kwestia związku przyczynowego), określenia wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia, przyczynienia się do powstania szkody itd. ( ). Dotyczy to więc zastosowania i to właśnie wprost, a nie tylko odpowiednio, równieŝ art. 361 k.c. 27. Koncepcja adekwatnego związku przyczynowego moŝe zostać wykorzystana w sprawach karnych jak się wydaje takŝe w tych wszystkich sytuacjach, gdy w procesie karnym uŝywa się instytucji pochodzenia cywilistycznego związanych z realizacją obowiązku kompensacyjnego. Zgodnie z treścią art. 46 k.k. sąd, orzekając obowiązek naprawienia szkody, stosuje przepisy kodeksu cywilnego a zatem takŝe art k.c., w zakresie ustalenia związku adekwatnego między czynem oskarŝonego a powstałą szkodą z wyjątkiem przepisów o przedawnieniu roszczenia oraz o moŝliwości zasądzenia renty. MoŜna teŝ chyba uznać, Ŝe w przypadku powództwa adhezyjnego, skoro art. 70 k.p.k. nakazuje odpowiednio stosować przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, to kwestia związku przyczynowego pomiędzy przestępstwem a wynikającą z niego bezpośrednio szkodą powinna być ustalana zgodnie z koncepcją przeciętnej przyczynowości zawartą w art k.c. Taki teŝ wniosek zdaje się wynikać z treści wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 27 kwietnia 1973 r., w którym zaznaczono: Materialnoprawne podstawy roszczeń o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez Ŝołnierzy jednostce wojskowej w takim zakresie, w jakim mogą mieć zastosowanie w rozstrzyganiu kwestii związanych z powództwem cywilnym wytoczonym w procesie karnym, określone zostały w mających odpowiednie zastosowanie przepisach kodeksu cywilnego np. art. 415 k.c. oraz w art k.c. 28. RównieŜ w poglądach doktryny prawa cywilnego moŝna spotkać się z twierdzeniem, Ŝe koncepcję adekwatnego związku przyczynowego, która wynika z art k.c., naleŝy przyjąć we wszystkich przypadkach regu- 26 Wyrok SN z dnia 6 maja 2002 r., sygn. IV KKN 352/1998, LEX nr Wyrok SN z dnia 18 maja 2000 r., sygn. II KKN 479/98, LEX nr Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1973 r., sygn. Rw 357/73, OSNKW 1973, nr 11, poz i Prawo 6,

13 P. Góralski lowanych innymi aktami normatywnymi, z których wynika obowiązek odszkodowawczy. Oprócz wspomnianej tu juŝ instytucji obowiązku naprawienia szkody z art. 46 k.k. wymienia się takŝe np. wykorzystywany wobec nieletnich środek polegający na zobowiązaniu do naprawienia szkody przewidziany w art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 29 z dnia 26 października 1982 r. 30. W nauce prawa karnego zwraca się uwagę, Ŝe uŝytkowana w praktyce wymiaru sprawiedliwości teoria adekwancji, ujmowana jako nauka o przypisaniu, jest niewystarczająca ogranicza się ona bowiem do wykluczenia przypisania skutku w przypadkach nietypowego przebiegu związku przyczynowego. Tymczasem występują przecieŝ i to wcale często sytuacje, gdy moŝna stwierdzić adekwatny związek przyczynowy, natomiast niemoŝliwe jest prawnokarne przypisanie skutku. Tezę tę dobrze ilustruje przykład kierowcy prowadzącego samochód w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, który przestrzega obowiązujących w ruchu drogowym zasad bezpieczeństwa, a mimo to powoduje wypadek. Zdarzenie to trudno uznać za nietypowe, a przecieŝ zachowanie przez kierowcę zasad ostroŝności wyklucza przypisanie mu odpowiedzialności za czyn, który stanowi raczej nieszczęśliwy wypadek, nie zaś przestępstwo 31. Dlatego teorię przeciętnej przyczynowości uznaje się niekiedy za jedynie niepełną jak to wyraził C. Roxin embrionalną formę poprzedzającą nowoczesną naukę o przypisaniu Teoria obiektywnego przypisania coraz szersze zastosowanie nie pozbawione wątpliwości Podstawy nauki o obiektywnym przypisaniu zostały stworzone w nauce niemieckiej przez R. von Honiga juŝ w latach trzydziestych XX wieku. Jej załoŝenia w prawie karnym nie są więc nowością, choć zwłaszcza w nauce niemieckiej przeŝywa ona współcześnie swoisty renesans. Charakteryzując ogólnie tę teorię, moŝna powiedzieć, Ŝe oprócz ustalenia więzi przyczynowej pomiędzy zachowaniem się jednostki podejrzanej a skutkiem przestępczym, naleŝy ustalić, czy osobie tej moŝna zarachować ów skutek w oparciu o tzw. normatywne kryteria jego przypisania Ustawa z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109). 30 K. Z a g r o b e l n y, op. cit., s C. R o x i n, Problematyka obiektywnego przypisania, (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, pod red. T. K a c z m a r k a, Wrocław 1990, s TamŜe, s Nie ma przy tym zgodności, czy więź kauzalna powinna być tu badana za pomocą testu conditio sine qua non czy teŝ przy wykorzystaniu ocen przeciętnej przyczynowości. Reguły 38 i Prawo 6, 2009

14 Związek przyczynowy w prawie karnym... Koncepcja ta zaakcentowana została w co najmniej sześciu judykatach dotyczących takich przestępstw, jak wypadek drogowy 34, wypadek drogowy z następowym cięŝkim uszkodzeniem ciała 35, wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym 36 oraz spowodowanie uszkodzenia ciała na okres powyŝej siedmiu dni 37. Jest rzeczą charakterystyczną, Ŝe we wszystkich tych przypadkach Sąd NajwyŜszy uniewinnił osoby skazane wcześniej wyrokami sądów niŝszych instancji, które przyjmowały odpowiedzialność karną oskarŝonych na podstawie schematu: ustalenie istnienia związku przyczynowego na podstawie teorii ekwiwalencji oraz winy sprawcy. Koncepcja obiektywnego przypisania, nie negując wymogu ustalenia tych elementów konstrukcyjnych przestępstwa, wymaga jednak jeszcze czegoś więcej. Według Sądu NajwyŜszego po ustaleniu więzi kauzalnej między czynem sprawcy a zaistniałym skutkiem na podstawie testu conditio sine qua non, a przed stwierdzeniem odpowiedzialności oskarŝonego na gruncie strony podmiotowej przestępstwa (winy), konieczne jest jeszcze dokładne sprawdzenie, czy zachowanie oskarŝonego wypełniło znamiona zarzucanego mu czynu. Koncepcja obiektywnego przypisania jest bowiem teorią ustalającą bezprawność (lub zgodność z prawem) zachowania się osoby oskarŝonej o przestępstwo. PoniewaŜ jednym z elementów bezprawia karnego niezaleŝnie od tego, czy przyjmie ono formę przestępstwa umyślnego, czy nieumyślnego jest naruszenie reguł ostroŝności przyjętych dla określonych konwencjonalnie okoliczności, to ustalenie, Ŝe oskarŝony stworzył dla określonego dobra prawnego niebezpieczeństwo w stopniu społecznie nieakceptowanym daje podstawę do uznania, Ŝe jego czyn jest zachowaniem bezprawnym. JeŜeli zostanie tu ustalone istnienie związku przyczynowego i realizacja znamion czynu karalnego, moŝna sprawcy obiektywnie przypisać odpowiedzialność karną względem zarzucanego mu czynu. Wynika z tego, Ŝe koncepcja obiektywnego przypisania jest w zasadzie nie tyle teorią związku przyczynowego, co raczej koncepcją ustalenia bezprawności czynu. Jej głównym celem co podkreśla się w doktrynie jest przypisanie odpowiedzialności karnej danej osoby za obiektywnego przypisania nie stanowią odrębnej koncepcji ustalania przyczynowości na płaszczyźnie ontologicznej, lecz uzupełniają ustalenia dokonane w tym względzie na gruncie innych teorii. Zob. J. G i e z e k, Problematyka obiektywnego przypisania, (w:) M. B o j a r s k i, J. G i e z e k, Z. S i e n k i e w i c z (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2006, s Wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 r., sygn. V KKN 303/97, Prok. i Pr. 1999, dodatek Orzecznictwo, nr 5, poz Wyrok SN z dnia 3 października 2006 r., sygn. IV KK 290/2006, OSNwSK 2006, nr 1, poz Zob. wyrok SN z dnia 8 marca 2000 r., sygn. III KKN 231/98, OSNKW 2000, nr 5 6, poz. 45; wyrok SN z dnia 22 listopada 2001 r., sygn. IV KKN 394/97, LEX nr 51590; wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., sygn. V K 21/02, niepubl. 37 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2000 r., sygn. IV KKN 509/98, OSNKW 2001, nr 5 6, poz. 45. i Prawo 6,

15 P. Góralski określony czyn bez konieczności odwoływania się do kryterium winy, jako elementu korygującego zakres związku przyczynowego. W jednym z orzeczeń Sąd NajwyŜszy objaśnił w sposób bardziej szczegółowy omawiane zagadnienie. W świetle stanu faktycznego sprawy oskar- Ŝony Krzysztof Ś. w październiku 1994 r. jako leśniczy, będąc odpowiedzialny za wyrąb drzewa w lesie, polecił podległym pracownikom ściąć dwa drzewa i pozostawić je na przebiegającej przez las drodze, skutkiem czego, następnego dnia wieczorem, na jedno z tych drzew najechał rowerem Andrzej B., doznając uszkodzenia ciała na okres przekraczający siedem dni. Sąd rejonowy, a następnie sąd wojewódzki uznały, Ŝe oskarŝony swoim zachowaniem spowodował uszkodzenie ciała pokrzywdzonego, choć ze względu na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu postępowanie zostało umorzone. Sąd NajwyŜszy po przeanalizowaniu okoliczności zdarzenia uniewinnił oskarŝonego, uznając, Ŝe nie zostały spełnione kryteria obiektywnego przypisania skutku. Dokonane na gruncie tej sprawy rozwaŝania Sądu NajwyŜszego zasługują na przytoczenie in extenso: Zgodnie z wymaganiami współczesnej doktryny prawa karnego istotne jest niezachowanie przez sprawcę ostroŝności. Spowodowanie przez sprawcę skutku jako element przedmiotowej strony czynu zabronionego musi być następstwem naruszenia zasad ostroŝności. Nie kaŝde jednak naruszenie reguł ostroŝności pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popełnienia przezeń czynu zabronionego, a zwłaszcza spowodowanie określonego w ustawie skutku. W takich przypadkach pomocne są kryteria koncepcji obiektywnego przypisania, która stanowi waŝną kategorię słuŝącą do ustalenia i uzasadnienia (a jednocześnie racjonalnego ograniczenia) zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy. Samo ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem się sprawcy a skutkiem przestępnym nie jest wystarczającym warunkiem obiektywnego przypisania tego skutku danemu sprawcy ( ). Sprawcy spowodowanego (w sensie teorii ekwiwalencji związku przyczynowego) skutku przestępnego moŝna ów skutek przypisać tylko wtedy, gdy zachowanie sprawcy stworzyło lub znacznie zwiększyło prawnie nieakceptowane niebezpieczeństwo (ryzyko) dla dobra prawnego stanowiącego przedmiot zamachu i w konsekwencji niebezpieczeństwo to zrealizowało się w postaci nastąpienia skutku przestępnego. Przedstawione rozwa- Ŝania uzasadniają pogląd, iŝ nie ponosi odpowiedzialności karnej za dokonanie przestępstwa skutkowego osoba, której zachowanie nie stwarzało lub w sposób znaczący nie zwiększało niebezpieczeństwa (ryzyka) dla dobra chronionego prawem 38. Odnosząc te spostrzeŝenia do płaszczyzny wspomnianego wyŝej wypadku, Sąd NajwyŜszy uznał, Ŝe skoro na leśnej drodze ustawiono tablice 38 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2000 r., sygn. IV KKN 509/98, OSNKW 2001, nr 5 6, poz i Prawo 6, 2009

16 Związek przyczynowy w prawie karnym... z ostrzeŝeniami o zwalonych pniach, jak równieŝ o zakazie korzystania z tych dróg w okresie ścinki drzew, to oskarŝony swoim zaniedbaniem nie stworzył stanu niebezpieczeństwa dla zdrowia pokrzywdzonego. To niebezpieczeństwo wywołał swoim nierozwaŝnym zachowaniem sam pokrzywdzony. Koncepcja obiektywnego przypisania pojawiła się teŝ w kilku judykatach wydanych przez Sąd NajwyŜszy na tle spraw dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W tych przypadkach kilkukrotnie wskazywaną waŝną okolicznością było zbadanie po wcześniejszym ustaleniu naruszenia reguły ostroŝności w ruchu drogowym czy gdyby nawet oskarŝony jej dochował, to do wypadku doszłoby, czy teŝ nie. W szczególności, jeŝeli oskarŝony np. potrącił pieszego na skutek przekroczenia dopuszczalnej administracyjnie prędkości, to czy zachowanie tej prędkości zapobiegłoby wypadkowi 39, lub gdy do zdarzenia doszło w wyniku prowadzenia pojazdu przeciąŝonego, to czy prowadzenie samochodu cięŝarowego o właściwej, dopuszczalnej wadze uchroniłoby sprawcę od spowodowania przestępnego skutku 40, albo teŝ jeŝeli do zderzenia doszło w rezultacie nienaleŝytej obserwacji przez oskarŝonego drogi, to czy uwzględniając istotne przyczynienie się do spowodowania wypadku przez pokrzywdzonego, gdyby kierujący pojazdem byłby bardziej uwaŝny, teŝ doszłoby do kolizji jego samochodu z pieszym 41. Na konieczność rozpatrywania przez sądy kryteriów obiektywnego przypisania skutku wskazuje orzeczenie Sądu NajwyŜszego, w którym ich pominięcie zostało uznane nawet za raŝącą obrazę przepisu art k.p.k. w postaci niedostatecznego uzasadnienia wydanego wyroku 42. Wypada podkreślić, Ŝe pojawiające się coraz częściej w ostatnim czasie orzeczenia Sądu NajwyŜszego wydane w oparciu o koncepcję obiektywnego przypisania nie przesądzają jeszcze o ugruntowaniu się jej załoŝeń w orzecznictwie sądów karnych. MoŜna bowiem wskazać przykłady wydanych niedawno rozstrzygnięć (takŝe przez sądy apelacyjne), w których zastosowano tradycyjne kryteria zawiązku przyczynowego, którego zakres był limitowany zasadą winy Zob. np. wyrok SN z dnia 8 marca 2000 r., sygn. III KKN 231/98, OSNKW 2000, nr 5 6, poz Zob. np. wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 r., sygn. V KKN 303/97, Prok. i Pr. 1999, dodatek Orzecznictwo, nr 5, poz Zob. np. wyrok SN z dnia 8 marca 2000 r., sygn. III KKN 231/98, OSNKW 2000, nr 5 6, poz Wyrok SN z dnia 3 października 2006 r., sygn. IV KK 290/2006, OSNwSK 2006, nr 1, poz Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2000 r., sygn. III A Ka 63/00, OSAB 2000 nr 2, poz. 30; wyrok SA w Katowicach z dnia 16 października 2007 r., sygn. II A Ka 307/07, LEX nr ; postanowienie SN z dnia 21 lutego 2001 r., sygn. IV KKN 189/00, LEX nr 51087; i Prawo 6,

17 P. Góralski OstroŜne, jak się wydaje, stosowanie koncepcji obiektywnego przypisania wiąŝe się z pewnymi wątpliwości, jakie moŝe ona budzić. W doktrynie prawa karnego podkreśla się, Ŝe pewien dystans wobec tej koncepcji nakazuje zachować przede wszystkim brak ujednoliconych w nauce przesłanek czy warunków obiektywnego przypisania 44. Trzeba teŝ pamiętać, Ŝe nie na wszystkich polach Ŝycia społecznego moŝna wyraźnie wyodrębnić reguły ostroŝności, do których miałby się odwoływać sąd, stosując normatywne kryteria przypisania skutku 45. JeŜeli wspomniane reguły ostroŝności istnieją, to nie muszą mieć skodyfikowanego charakteru, lecz ich podstawa moŝe leŝeć w zwyczajowym zastosowaniu opieranie się zaś przez sądy na kryteriach ostroŝnego postępowania o charakterze zwyczajowym zawsze stwarza ryzyko przejęcia przez organy sądownicze funkcji normotwórczej. Mimo Ŝe koncepcja obiektywnego przypisania niejako genetycznie wyrasta z teorii adekwatnego związku przyczynowego, to Sąd NajwyŜszy w jednym z cytowanym tu orzeczeń, przywołujących normatywne kryteria przypisania skutku, nakazywał poprzedzać ich zbadanie ustaleniem związku przyczynowego, uwzględniając teorię ekwiwalencji. MoŜna to uznać za próbę łączenia ze sobą koncepcji wychodzących z zupełnie innych pozycji w zakresie ustalenia związku przyczynowego i przypisania odpowiedzialności karnej chyba Ŝe wykorzystanie testu conditio sine qua non byłoby tu wstępem do zastosowania na dalszym etapie koncepcji przeciętnej przyczynowości 46. wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2001 r., sygn. II KKN 63/99, LEX nr 51381; wyrok SN z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. V KK 226/05, Prok. i Pr. 2006, dodatek Orzecznictwo, nr 9, poz T. K a c z m a r e k, Wybrane aspekty, s. 231; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s A. Wą s e k, Kodeks karny. Komentarz do części ogólnej, t. I, Gdańsk 1999, s Dotyczy to w szczególności czynów karalnych skierowanych przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, a zwłaszcza nieumyślnego spowodowania śmierci. Dostrzegł do Sąd NajwyŜszy w jednym z orzeczeń poświęconych kwalifikacji czynu z art. 155 k.k., stwierdzając, Ŝe ustalenie zasad ostroŝności, które naruszył np. sprawca pobicia, które doprowadziło do śmierci ofiary, moŝe być trudne, jako Ŝe: reguły ostroŝności kojarzone są z zachowaniami społecznie akceptowanymi i nie przystają do analizowanego przypadku. Następnie jednak w treści cytowanego wyroku uznano co moŝe budzić wątpliwości Ŝe ( ) zachowanie akcentujące całkowitą bezbronność pokrzywdzonego, ilość i umiejscowienie ciosów, a takŝe uŝyte środki (bicie pięściami i kopanie nogami), to nic innego jak w przełoŝeniu na język ustawy naruszenie reguł ostroŝności w danych okolicznościach, o których mowa w art. 9 2 k.k. (wyrok SN z dnia 17 sierpnia 2000 r., sygn. IV KKN 122/00, Prok. i Pr. 2001, dodatek Orzecznictwo, nr 1, poz. 3). 46 W piśmiennictwie prawniczym, szczególnie poświęconym cywilistyce, a takŝe w orzecznictwie (zob. wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. III CK 298/05, LEX nr ) zdarza się nie traktować teorii adekwatności konkurencyjnie, lecz komplementarnie w stosunku do koncepcji równowartości warunków. Podkreśla się, Ŝe teoria kondycjonalna przynajmniej na płaszczyźnie prawa cywilnego stanowi pierwszy etap badania związku przyczynowego 42 i Prawo 6, 2009

18 Związek przyczynowy w prawie karnym Podsumowanie Próbując ustalić teoretyczny model badania więzi przyczynowej w prawie karnym, naleŝy zauwaŝyć, Ŝe nie ma tu, o czym juŝ wspomniano inaczej niŝ np. w prawie cywilnym zadekretowanej ustawowo koncepcji związku przyczynowego. MoŜna więc w praktyce wykorzystywać wszystkie znane nauce i orzecznictwu teorie ustalania przyczynowości, choć ta moŝliwość ogranicza się do dwóch konkurujących (w zasadzie) koncepcji: teorii ekwiwalencji i adekwancji oraz konieczności posłuŝenia się juŝ w płaszczyźnie wartościowania normatywnymi kryteriami przypisania skutku. Zakładając, Ŝe koncepcje przyczynowości przynajmniej dwie wyŝej wskazane nie słuŝą ustaleniu, co było przyczyną skutku (tzn. jakie zdarzenia wywołały określone następstwa), moŝe niekiedy okazać się konieczne zbadanie empirycznie, jakie okoliczności, zdarzenia lub stany mogły się zło- Ŝyć na powstanie określonego rezultatu (np. jaka substancja chemiczna przyczyniła się do wywołania śmierci pokrzywdzonego, czy czynniki techniczne spowodowały wypadnięcie samochodu z toru jazdy). Z ogółu warunków, które mają znaczenie prawnokarne, naleŝy wyodrębnić zachowania ludzi o charakterze społecznie szkodliwym. Przy odwołaniu się do teorii kondycjonalnej zostaną one poddane testowi conditio sine qua non. Następnie konieczne będzie zbadanie, który spośród warunków, które współprzyczyniły się do wywołania skutku, miał charakter bezpośredni tzn. był wystarczającą przyczyną dla wywołania przestępnego następstwa. W dalszej kolejności kwestia ewentualnej odpowiedzialności karnej powinna zostać skorygowana za pomocą ustalenia, czy sprawca mógł i powinien był przewidzieć przestępcze konsekwencje swego zachowania. Orzecznictwo sądowe nie wyklucza teŝ posłuŝenia się w sprawach karnych koncepcją adekwancji a w tych przypadkach, w których pojawił się czynnik cywilistyczny, np. kwestia zastosowania środka karnego naprawienia szkody lub orzeczenia odszkodowania w procesie adhezyjnym nawet konieczne będzie odwołanie się do tej teorii, w celu ustalenia związku pomiędzy przestępstwem a powstałą, wynikającą z niego bezpośrednio, szkodą. MoŜna załoŝyć, Ŝe zastosowanie koncepcji przeciętnej przyczynowości nie wyklucza posłuŝenia się zarazem testem conditio sine qua non jego między określonymi stanami rzeczy. SłuŜy ona wstępnemu ustaleniu, selekcji zdarzeń, które w ogóle mogą być brane pod uwagę jako przyczyny określonych skutków. Pozytywny wynik testu warunku sine qua non pozwala przejść do drugiego etapu ustaleń, tj. określenia, czy zaleŝność między badanym zdarzeniem a skutkiem odpowiada pewnym kryteriom wartościującym wskazanym przez naukę prawa i orzecznictwo, ograniczającym zakres powiązania skutku tylko z tymi zdarzeniami, które następstwa wywołały w sposób typowy, normalny uwzględniając prawa deterministyczne oraz kryteria statystyczne (probabilistyczne). Por. J. G i e z e k, Przyczynowość oraz przypisanie skutku..., s. 56; T. D y b o w s k i, Ustalenie rozmiaru szkody..., s ; Z. B a n a s z c z y k, Komentarz..., op. cit., s i Prawo 6,

19 P. Góralski wyniki powinny ewentualnie zostać uzupełnione o ustalenie, czy skutek był przeciętnym, typowym następstwem wyselekcjonowanych za pomocą tego testu warunków koniecznych. W takim ujęciu koncepcje adekwatności i ekwiwalencji mają charakter komplementarny. Wydaje się natomiast, Ŝe stanowią one dwa oddzielne, nie podlegające łączeniu procesy: mianowicie ocena, które zdarzenie było bezpośrednią przyczyną danego rezultatu (teoria ekwiwalencji) oraz czy skutek był zwykłym, typowym następstwem danego czynu (teoria adekwancji). Przyczyna bezpośrednia skutku nie musi mieć bowiem adekwatnego charakteru, tak jak zachowanie ocenione przez sąd jako przeciętnie, typowo prowadzące do danej implikacji, nie musi bezpośrednio poprzedzać w łańcuchu zdarzeń określonego następstwa. Coraz większe znaczenie w orzecznictwie sądowym zaczyna odgrywać koncepcja obiektywnego przypisania. Świadczy o tym m.in. uznanie przez Sąd NajwyŜszy za uchybienie procesowe, w postaci nazbyt ogólnego uzasadnienia orzeczenia, pominięcie przez sąd niŝszej instancji, w wydanym wyroku, normatywnych kryteriów przypisania skutku. Niestety, nie jest obecnie do końca wiadomo, którą z koncepcji związku przyczynowego powinny uzupełniać wspomniane kryteria. Teoretycznie najbardziej predysponowana byłaby tu koncepcja adekwatnego związku przyczynowego, chociaŝ np. Sąd NajwyŜszy zdaje się opowiadać za teorią ekwiwalencji. Pamiętać teŝ naleŝy, Ŝe w doktrynie są reprezentowane poglądy postulujące stosowanie innych koncepcji w szczególności teorii warunku potwierdzonego empirycznie. Trudności związane z praktyczną realizacją załoŝeń koncepcji obiektywnego przypisania mogą się teŝ wiązać np. z brakiem ujednoliconych w nauce przesłanek obiektywnego przypisania, a takŝe z faktem, Ŝe najwaŝniejsze z nich tj. reguły ostroŝnego postępowania z danym dobrem prawnym mają niekiedy charakter nieskodyfikowany, a przez to ich treść moŝe mieć niedookreślony charakter. Poza wszystkim zaś moŝna zadać pytanie, czy stosowana z powodzeniem przez szereg lat koncepcja ekwiwalencji, z korekturą w zakresie zawinienia, oparta nie tylko o kryteria zobiektywizowane, lecz takŝe wymóg ustalenia subiektywnej moŝliwości postępowania przez sprawcę zgodnie z prawem, nie odpowiada lepiej potrzebom prawa karnego, niŝ nawiązująca do cywilistycznej koncepcji przeciętnej przyczynowości teoria obiektywnego przypisania. 44 i Prawo 6, 2009

20 Związek przyczynowy w prawie karnym... Causal relationship in criminal law in the light of courts judicial decisions Abstract This paper analyzes three theories of causal relationships selected because of their frequent application by courts and prosecutors. It reminds theoretical grounds for equivalence, adequacy and objective effect ascription theories. Moreover, it also presents various issues pertaining to the application of the said theories for criminal cases. In particular, this paper focuses on the issues of direct cause-effect linkage under the equivalence theory, or in criminal cases where the adequacy theory should be applied most often. It also points to more and more frequent application of the objective effect ascription theory in courts decisions, as well as to certain doubts that may arise out of or in connection with the application of the said theory. In its final section, this paper formulates a cause-effect relationship model which is actually used in criminal cases as evidenced by a range of judicial decisions. i Prawo 6,

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. II KK 184/11

WYROK Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. II KK 184/11 WYROK Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. II KK 184/11 Treść art. 244 k.k., zawierającego komplet znamion określonego w tym przepisie czynu, m.in. polegającego na niezastosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 13 CZERWCA 2002 R. V KKN 125/00

WYROK Z DNIA 13 CZERWCA 2002 R. V KKN 125/00 WYROK Z DNIA 13 CZERWCA 2002 R. V KKN 125/00 W postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie przy dokonywaniu ustaleń, czy istnieją przesłanki do uznania aresztowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSA del. do SN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 maja 2017 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Kala SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1 Z ORZECZNICTWA Blanka J. Stefańska Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1 Warunek uprzedniej niekaralności za przestępstwo umyślne, o którym mowa w art. 66 1 k.k. ma charakter

Bardziej szczegółowo

WINA jako element struktury przestępstwa

WINA jako element struktury przestępstwa WINA jako element struktury przestępstwa Art. 1 k.k. 1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 111/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2013 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Roman Sądej (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 137/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 71/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 11 maja 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 61/03 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2003 r. Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk w składzie następującym: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek Sygn. akt IV CNP 77/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2013 r. SSN Anna Owczarek w sprawie ze skargi powódki o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05

Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05 Wyrok z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05 Dobrowolne naprawienie przez osobę trzecią na własny koszt uszkodzonego w wypadku samochodu w zasadzie nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania należnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 200/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 16/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 maja 2017 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Marek Pietruszyński

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 Przewodniczący: sędzia SN Stanisław Zabłocki Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca), Barbara Skoczkowska. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. III KK 148/12

WYROK Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. III KK 148/12 WYROK Z DNIA 21 CZERWCA 2012 R. III KK 148/12 Doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności w rozumieniu art. 280 1 k.k. to zachowania, które nie polegają na użyciu przemocy wobec osoby;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 256/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 343/15. Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 343/15. Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 343/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2015r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 367/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania C. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Paweł Wiliński

POSTANOWIENIE. SSN Paweł Wiliński Sygn. akt V KK 474/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 grudnia 2018 r. SSN Paweł Wiliński w sprawie J. H. oskarżonego z art. 157 1 i art. 190 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt IV CZ 5/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 lutego 2013 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa T.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Sygn. akt IV KK 211/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2019 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 713/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2018 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt V KK 446/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 maja 2018 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Gradzik SSN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a 1

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 czerwca 1999 r. II UKN 12/99

Wyrok z dnia 23 czerwca 1999 r. II UKN 12/99 Wyrok z dnia 23 czerwca 1999 r. II UKN 12/99 W razie zawinionego naruszenia przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spoczywa na nim ciężar dowodu, że wypadek nastąpił także z innej,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 80/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2015 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Studium wybranych wypadków i odpowiedzialność prawna za wypadki przy pracy 24 kwietnia 2018

Studium wybranych wypadków i odpowiedzialność prawna za wypadki przy pracy 24 kwietnia 2018 Studium wybranych wypadków i odpowiedzialność prawna za wypadki przy pracy 24 kwietnia 2018 Kiedy wypadek zostanie uznany jako wypadek przy pracy? Definicja wypadku przy pracy art. 3 ustawy z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek Sygn. akt II PK 108/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2018 r. SSN Bohdan Bieniek w sprawie z powództwa B. B. przeciwko Urzędowi Gminy P. o sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 1 GRUDNIA 2000 R. IV KKN 509/98

WYROK Z DNIA 1 GRUDNIA 2000 R. IV KKN 509/98 WYROK Z DNIA 1 GRUDNIA 2000 R. IV KKN 509/98 Nie ponosi odpowiedzialności karnej za dokonanie przestępstwa skutkowego osoba, której zachowanie nie stwarzało albo w sposób znaczący nie zwiększało niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu II Wydział Karny z dnia 13 grudnia 2012 r. (II AKa 256/12)

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu II Wydział Karny z dnia 13 grudnia 2012 r. (II AKa 256/12) Joanna Kalandyk Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu II Wydział Karny z dnia 13 grudnia 2012 r. (II AKa 256/12) Teza: Zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, jak i zdecydowana

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 588/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 czerwca 2014 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II KK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Świecki

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Świecki Sygn. akt IV KK 156/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 maja 2016 r. SSN Dariusz Świecki w sprawie J. K. skazanego z art. 152 2 k.k. w zw. z art. 18 2 k.k. i art. 270 1 kk w zw. z art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 116/14. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 116/14. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 340/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Dariusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wojnicka

UCHWAŁA. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 75/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 1 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Łukasz Dyba Radca prawny Kancelaria Prawna Sokrates Janusz Kaczmarek, Łukasz Dyba i Wspólnicy Spółka Komandytowa Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. W dniu 3 listopada 2014 r. do Sądu Najwyższego wpłynął osobisty wniosek J.W. o wznowienie postępowania w ww. sprawie.

POSTANOWIENIE. W dniu 3 listopada 2014 r. do Sądu Najwyższego wpłynął osobisty wniosek J.W. o wznowienie postępowania w ww. sprawie. Sygn. akt IV KO 78/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 listopada 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 22 listopada 2016 r., w sprawie J.W.,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wojnicka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 40/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 25 października 2016 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 291/10 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Grzegorczyk spraw. (przewodniczący) SSN Edward Matwijów SA del. do SN Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II KK 75/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2019 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 273/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku T. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt SDI 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 listopada 2016 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 184/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2015 r. SSN Rafał Malarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz Wildowicz Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 17: Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze rozwiązywanie kazusów

Zajęcia nr 17: Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze rozwiązywanie kazusów Zajęcia nr 17: Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze rozwiązywanie kazusów mgr Błażej Boch Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kazus nr 1

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 1 LUTEGO 2006 R. V KK 226/05

WYROK Z DNIA 1 LUTEGO 2006 R. V KK 226/05 WYROK Z DNIA 1 LUTEGO 2006 R. V KK 226/05 Skoro naruszenie reguł ostrożności wymaganych w określonych okolicznościach, należy do znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego popełnionego nieumyślnie,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 367/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 grudnia 2016 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt IV KK 362/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 listopada 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 marca 2015 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 33/19. Dnia 22 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 33/19. Dnia 22 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 33/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2019 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Kazimierz Zawada w sprawie ze skargi W.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Sygn. akt IV KK 332/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Anna Kuras

UCHWAŁA. Protokolant Anna Kuras Sygn. akt SNO 63/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 20 lutego 2018 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Monika Koba Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 362/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 października 2004 r., III CZP 54/04

Uchwała z dnia 13 października 2004 r., III CZP 54/04 Uchwała z dnia 13 października 2004 r., III CZP 54/04 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Bronisław Czech Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt IV KK 210/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 września 2013 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 27 września

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 489/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 maja 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kowal

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kowal Sygn. akt V KK 255/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06 Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r., III CZP 146/06 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jarosława

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 10/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 Nie każde naruszenie przez pracodawcę lub działającego w jego imieniu przepisów art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jedn. tekst: Dz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 213/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 )

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) Sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd i nie zachowując przy tym należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2014 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 216/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2017 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Piotr Mirek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 203/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 135/19. Dnia 15 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Grubba

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 135/19. Dnia 15 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Grubba Sygn. akt V KK 135/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2019 r. SSN Jerzy Grubba w sprawie A. W. skazanego z art. 197 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019r. na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 58/17. Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Monika Koba

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 58/17. Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Monika Koba Sygn. akt IV CNP 58/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2018 r. SSN Monika Koba w sprawie ze skargi strony powodowej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt IV KS 6/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2018 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02

UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 UCHWAŁA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I KZP 30/02 W odniesieniu do sprawcy przestępstwa ciągłego (art. 12 k.k.), określony w art. 60 3 k.k. warunek współdziałania z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 259/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 259/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 259/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014 r. sprawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2012 r. V ACz 450/12

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2012 r. V ACz 450/12 id: 20372 1. Z uwagi na treść art. 1158 1 kpc w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego sądem właściwym do jej rozpoznania będzie sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony

Bardziej szczegółowo