Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie"

Transkrypt

1 Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie

2

3 Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa ochroną ubezpieczeniową. Przedstawiamy Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Gwarancja Komfort o symbolu BRP-2815 wraz z Regulaminem udziału w zysku, wysokości Renty i Wartości wykupu o symbolu BRP-2815 oraz wykazem Ubezpieczeń dodatkowych dostępnych w ubezpieczeniu Gwarancja Komfort o symbolu BRP-2815, pozwalających na indywidualne kształtowanie zakresu ochrony. Po zapoznaniu się z wnioskiem o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo wystawi Polisę, w której znajdą się m.in. szczegó owe informacje na temat typu ubezpieczenia, daty rozpoczęcia Okresu ubezpieczenia, wysokości miesięcznej Renty oraz składek za Ubezpieczenie podstawowe i Ubezpieczenia dodatkowe. Do Polisy zostanie załączona tabela wykupów. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią tych dokumentów. Dziękując za obdarzenie nas zaufaniem, sk adamy wyrazy szacunku, Członek Zarządu Piotr Tański Informacja o ochronie tymczasowej Uprzejmie informujemy, że Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group obejmuje swoich Klientów ochroną tymczasową, na zasadach określonych w 5 OWU. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego paragrafu. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy KRS, NIP Kapita zak adowy: ,00 z op acony w ca ości Tel.: , Agent Imię i nazwisko Agenta Nr rejestru Agenta w KNF Ubezpieczający Imię i nazwisko Nr wniosku: 1

4

5 Spis treści 1. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Gwarancja Komfort str. 4 o symbolu BRP Postanowienia ogólne str Definicje str Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności towarzystwa str Początek i koniec odpowiedzialności towarzystwa str Ochrona tymczasowa str Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia str Zasady wskazywania uposażonego do renty i uposażonych str Wysokość sum ubezpieczenia i składki regularnej w okresie ubezpieczenia str Zasady opłacania składki regularnej w okresie ubezpieczenia str Skutki niezapłacenia składki regularnej w okresie ubezpieczenia str Zawieszenie opłacania składek regularnych w okresie ubezpieczenia str Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa str Zmiany zakresu odpowiedzialności towarzystwa, wysokości składki regularnej str. 21 i sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia 14. Indeksacja składki regularnej i sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia str Udział w zysku z lokat aktywów stanowiących pokrycie rezerwy ubezpieczeń str. 24 na życie oraz rezerwy na premie i rabaty 16. Wykup ubezpieczenia str Umowa ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności str Rozwiązanie umowy ubezpieczenia str Odstąpienie od umowy ubezpieczenia str Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia str Wypłata świadczenia z tytułu śmierci str Świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej str Dożycie do końca okresu ubezpieczenia str Dożycie do końca okresu kontynuacji ubezpieczenia str Dokonywanie zmian, zawiadomień i składanie oświadczeń str Tryb dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, str. 34 składania skarg i zażaleń 27. Akty prawne stosowane w sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU str Data wejścia w życie OWU str Regulamin udziału w zysku, wysokości Renty i Wartości wykupu o symbolu BRP-2815 str Wykaz indywidualnych ubezpieczeń dodatkowych dostępnych w ubezpieczeniu str. 41 Gwarancja Komfort o symbolu BRP Oświadczenie do wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Gwarancja Komfort str. 43 o symbolu BRP

6 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Gwarancja Komfort o symbolu BRP-2815 (zwane dalej OWU), stosuje się w Umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 162, zwanym dalej Towarzystwem, a Ubezpieczającymi. 2. DEFINICJE Terminy oraz nazwy użyte w OWU, Polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 1. Ubezpieczony osoba fizyczna, mająca w dniu wypełnienia i podpisania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończony 13 rok życia oraz nie więcej niż 60 lat, której życie i zdrowie jest przedmiotem Ubezpieczenia podstawowego; życie lub zdrowie Ubezpieczonego może być ponadto przedmiotem Ubezpieczeń dodatkowych na podstawie odpowiednich ogólnych warunków ubezpieczeń dodatkowych (zwanych dalej OWDU). 2. Ubezpieczający podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty Składki regularnej. 3. Uposażony osoba fizyczna lub inny podmiot prawa, wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia albo z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie kontynuacji ubezpieczenia. 4. Uposażony do Renty osoba fizyczna wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania Renty w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty. 5. Agent ubezpieczeniowy (Agent) przedsiębiorca, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Akt terroryzmu planowane i zorganizowane działanie pojedynczych osób lub grup osób skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu zastraszenia bądź wymuszenia określonych zachowań lub świadczeń od władz państwowych i społeczeństwa, często naruszające lub zagrażające ludzkiemu życiu, zdrowiu lub mieniu. 7. Choroba śmiertelna nieuleczalna choroba Ubezpieczonego zdiagnozowana po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia lub Okresie kontynuacji ubezpieczenia i nie rokująca przeżycia przez Ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia zdiagnozowania, przy czym diagnoza i rokowania, o których mowa powyżej, muszą być ustalone przez dwóch lekarzy drugiego stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny bezpośrednio związanej z chorobą będącą podstawą ubiegania się o wypłatę Świadczenia z tytułu Choroby śmiertelnej lub z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny bezpośrednio związanej z chorobą będącą podstawą ubiegania się o wypłatę Świadczenia z tytułu Choroby śmiertelnej. Za dzień wystąpienia Choroby śmiertelnej 4

7 uważa się dzień postawienia diagnozy i rokowań, o których mowa w zdaniu pierwszym. 8. Czynnik zewnętrzny czynnik oddziałujący na organizm Ubezpieczonego, który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba (stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego) lub czynnik chorobotwórczy (bakteria, wirus lub pasożyt wywołujący chorobę Ubezpieczonego). 9. Dzień początku odpowiedzialności potwierdzony w Polisie dzień, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego. Dniem początku odpowiedzialności jest zawsze pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. 10. Dzień wymagalności Składki regularnej pierwszy dzień okresu, za który należna jest dana Składka regularna. 11. Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie spełniające łącznie następujące warunki: przypadkowe, nagłe zdarzenie, wywołane wskutek działania wyłącznie Czynnika zewnętrznego i niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał Urazu lub zmarł. 12. Okres gwarantowanej wypłaty Renty potwierdzony w Polisie okres, w którym Towarzystwo wypłaca Rentę odpowiednio Ubezpieczonemu lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego w tym okresie Uposażonemu do Renty. Okres gwarantowanej wypłaty Renty wynosi 15 lat (słownie: piętnaście lat) i rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. Dzień rozpoczęcia Okresu gwarantowanej wypłaty Renty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega przesunięciu, gdy Ubezpieczający w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia korzystał z prawa do zawieszenia opłacania Składek regularnych 11 ust. 1 i dodatkowo spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) Okres ubezpieczenia kończy się w Rocznicę ubezpieczenia, przypadającą w Roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia, b) Okres ubezpieczenia kończy się wcześniej niż w Rocznicę ubezpieczenia przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia, ale suma miesięcy ze wszystkich okresów zawieszenia opłacania Składek regularnych, wydłuża ustalony we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Okres ubezpieczenia o taką liczbę miesięcy, że zostanie przekroczona Rocznica ubezpieczenia przypadająca w roku kalendarzowym w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. 13. Okres ubezpieczenia okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na podstawie OWU; Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dniu początku odpowiedzialności i może trwać minimum 5 lat, nie dłużej jednak niż do Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. W przypadku, gdy we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczania Okres ubezpieczenia został określony na okres krótszy niż do Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończył 65 rok życia, to na co najmniej 14 dni przed Rocznicą ubezpieczenia, przypadającą w roku kalendarzowym, w którym kończy się ustalony we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczonym może złożyć do Towarzystwa pisemny wniosek o kontynuację Umowy ubezpieczenia do Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. 5

8 W przypadku zaakceptowania przez Towarzystwo wniosku Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o kontynuację Umowy ubezpieczenia do Rocznicy ubezpieczenia, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia, od dnia następnego po zakończeniu Okresu ubezpieczenia rozpoczyna się Okres kontynuacji ubezpieczenia, który kończy się w Rocznicę ubezpieczenia, przypadającą w roku kalendarzowym w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. W Okresie kontynuacji ubezpieczenia: a) ustaje obowiązek opłacania Składek regularnych, b) nadal trwa ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego i zdiagnozowania u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej, c) ustaje odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych, d) Świadczenia z tytułu zaistnienia Zdarzeń ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt b) powyżej wypłacane są w oparciu o Wartość wykupu zgodnie z postanowieniami OWU, e) Świadczeniem z tytułu dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia jest według wyboru Ubezpieczonego Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia albo wypłata miesięcznej Renty. 14. Okres ubezpieczenia dodatkowego okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na podstawie odpowiednich OWDU, liczony od Dnia początku odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia podstawowego lub od Rocznicy ubezpieczenia do wcześniejszej z dat: a) dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia dodatkowego zgodnie z postanowieniami odpowiednich OWDU, b) dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia podstawowego, c) ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. W Okresie ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składek ochronnych za wybrane przez siebie Ubezpieczenia dodatkowe. 15. Polisa dokument ubezpieczenia wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia i jej warunki, którego integralną część stanowi Tabela wartości wykupów ubezpieczenia potwierdzająca Wartości wykupu ubezpieczenia w każdej kolejnej Rocznicy ubezpieczenia; ilekroć w OWU jest mowa o wersji Polisy rozumie się przez to dokument wystawiony przez Towarzystwo dla potwierdzenia zmiany warunków tej samej Umowy ubezpieczenia, której zawarcie i warunki potwierdza Polisa. 16. Pozostawanie pod wpływem alkoholu stan, w którym stężenie alkoholu we krwi danej osoby wynosi co najmniej 0,2 lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1mg w 1dm 3. W rozumieniu OWU i odpowiednich OWDU uważa się, że Ubezpieczony Pozostawał pod wpływem alkoholu również w przypadku odmowy wykonania badań mających na celu ustalenie spożycia alkoholu przez tę osobę, a także wówczas, gdy nie wykonano badań z innych powodów, a w dokumentacji powypadkowej znajduje się adnotacja o spożyciu alkoholu przez tę osobę. 17. Regulamin udziału w zysku, wysokości Renty i Wartości wykupu (Regulamin) dokument o symbolu BRP-2815 zatwierdzony uchwałą przez Zarząd Towarzystwa, regulujący zasady naliczania udziału w zysku i określający minimalne wysokości Wartości wykupu oraz minimalną wysokość Renty po zmianie Umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności, sposób naliczania Renty oraz Wartości wykupu. 6

9 18. Renta miesięczna (Renta) jedna z form wypłaty Świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do: końca Okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający wskazał, iż Okres ubezpieczenia kończy się w Rocznicę ubezpieczenia przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia albo z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia. Renta to Świadczenie miesięczne spełnianie przez Towarzystwo: a) na rzecz Ubezpieczonego należne od dnia początku Okresu gwarantowanej wypłaty Renty, wypłacane dożywotnio, b) na rzecz Uposażonego do Renty należne w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty, należne od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego, wypłacane do końca Okresu gwarantowanej wypłaty Renty. Wysokość Renty miesięcznej potwierdzona jest w Polisie na Dzień początku odpowiedzialności. W sytuacjach, o których mowa w: 13 ust. 2 4; 14 ust. 6; 15 ust. 4, 17 ust. 5 OWU, gdy w Okresie ubezpieczenia dokonywane są zmiany w Umowie ubezpieczenia, wysokość Renty miesięcznej ulega zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu), Towarzystwo potwierdza każdą zmianę wysokości Renty miesięcznej poprzez wystawienie kolejnej wersji Polisy. Wypłata na rzecz Ubezpieczonego jednorazowego Świadczenia w związku z dożyciem do końca Okresu ubezpieczenia w przypadku gdy Okres ubezpieczenia kończy się w Rocznicę ubezpieczenia, przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia albo dożyciem do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia wyklucza możliwość wypłaty Ubezpieczonemu miesięcznej Renty. 19. Rocznica ubezpieczenia rocznica Dnia początku odpowiedzialności Towarzystwa potwierdzonego w Polisie. 20. Rok (Lata) ubezpieczenia 12-miesięczny okres (okresy) liczony od Dnia początku odpowiedzialności i odpowiednio od kolejnych Rocznic ubezpieczenia. 21. Siedziba Towarzystwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa. Ilekroć w OWU mowa jest o doręczaniu określonych oświadczeń lub zawiadomień do Siedziby Towarzystwa rozumie się przez to również doręczenie Agentowi ubezpieczeniowemu. 22. Składka regularna kwota należna z tytułu Umowy ubezpieczenia za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne, według potwierdzeń w Polisie, opłacana przez Ubezpieczającego w Okresie ubezpieczenia, obejmująca: a) Składkę podstawową kwotę należną z tytułu Ubezpieczenia podstawowego, oraz b) Składkę ochronną kwotę należną z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych, która służy pokryciu kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych, o ile Umowa ubezpieczenia obejmuje oprócz Ubezpieczenia podstawowego również Ubezpieczenia dodatkowe. Składka regularna należna jest wyłącznie w Okresie ubezpieczenia. Jeżeli Umowa ubezpieczenia, w związku z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 powyżej, znajduje się w Okresie kontynuacji ubezpieczenia obowiązek opłacania Składki regularnej ustaje. 23. Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia kwota pieniężna w wysokości potwierdzonej w Polisie, stanowiąca krotność Sumy ubezpieczenia 7

10 na wypadek śmierci potwierdzonej w Polisie, należna z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia. Spełnienie przez Towarzystwo na rzecz Ubezpieczonego jednorazowego Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu ubezpieczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia skutkuje zakończeniem Umowy ubezpieczenia i uniemożliwia wypłatę jakichkolwiek innych Świadczeń. 24. Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia kwota pieniężna w wysokości potwierdzonej w Polisie, należna z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia. Niniejsza suma ubezpieczenia może stanowić Świadczenie z tytułu dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia wyłączenie w przypadku, gdy po zakończeniu Okresu ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata jednorazowego Świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 23 powyżej a Umowa ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jest kontynuowana do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w Roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. 25. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci kwota pieniężna w wysokości potwierdzonej w Polisie, wypłacana w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia. 26. Świadczenie przewidziana Umową ubezpieczenia kwota pieniężna wypłacana przez Towarzystwo na podstawie OWU lub odpowiednich OWDU, z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 27. Tabela wartości wykupów (Tabela) dokument stanowiący integralną część Polisy, w którym przy zaproponowanych przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia parametrach: wysokości Składki regularnej (w tym wysokość: Składki podstawowej), Okresu ubezpieczenia, wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia, podana jest Wartość wykupu na każdą z kolejnych Rocznic ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia. Jeżeli po zakończeniu Okresu ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia jest kontynuowana na wniosek Ubezpieczającego i Ubezpieczonego do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia Wartość wykupu podawana jest również na każdą z Rocznic przypadających w Okresie kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku dokonywania w Okresie ubezpieczenia przez Ubezpieczającego zmian w Umowie ubezpieczenia lub korzystania przez Ubezpieczającego z prawa do zmiany Umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego lub zawieszenia opłacania Składek regularnych Wartości wykupów zamieszczone w Tabeli ulegają zmianie. Zmienioną Tabelę wartości wykupów Towarzystwo dostarcza Ubezpieczającemu wraz z kolejną wersją Polisy. 28. Współczynnik dożycia wskaźnik służący do ustalenia wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wybiera jeden z dwóch wskaźników: a) 1, co oznacza, iż Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia jest równa Sumie ubezpieczenia na wypadek śmierci, b) 3, co oznacza, iż Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia stanowi trzykrotność Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, a Towarzystwo potwierdza wybrany przez niego Współczynnik dożycia w Polisie. Współczynnik dożycia jest stały w całym Okresie ubezpieczenia i nie może zostać zmieniony. 29. Ubezpieczenie dodatkowe dodatkowe ubezpieczenie indywidualne, w którym przedmiotem 8

11 ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Towarzystwo na podstawie odpowiednich OWDU jest życie lub zdrowie Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych świadczona jest przez Towarzystwo wyłącznie w Okresie ubezpieczenia. 30. Ubezpieczenie podstawowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Towarzystwo na podstawie OWU jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 31. Umowa ubezpieczenia umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie, zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym na podstawie OWU, której przedmiotem jest Ubezpieczenie podstawowe oraz o ile Ubezpieczający zwróci się do Towarzystwa o rozszerzenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczenia dodatkowe na podstawie odpowiednich OWDU. 32. Uraz uszkodzenie tkanek ciała lub narządów Ubezpieczonego wskutek działania Czynnika zewnętrznego, który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba (stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego, a w przypadku Ubezpieczenia dodatkowego, którego przedmiotem jest życie lub zdrowie Ubezpieczającego, Ubezpieczającego, na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego) lub ekspozycja na czynnik chorobotwórczy (bakteria, wirus lub pasożyt wywołujący chorobę Ubezpieczonego a w przypadku Ubezpieczenia dodatkowego, którego przedmiotem jest życie lub zdrowie Ubezpieczającego, Ubezpieczającego). 33. Wartość wykupu kwota pieniężna obliczona na zasadach wskazanych w 16 OWU wypłacana przez Towarzystwo w następujących przypadkach: a) na wniosek Ubezpieczonego złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w 16 OWU wypłata na rzecz Ubezpieczonego, b) jeżeli Ubezpieczający nie zapłaci Składki regularnej w pełnej wysokości należnej za dany okres w Okresie ubezpieczenia, w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Towarzystwo w pisemnym wezwaniu do zapłaty tejże Składki regularnej, w przypadku jej niezapłacenia do Dnia wymagalności Składki regularnej, w sytuacji o której mowa w 10 ust. 2 pkt 2) OWU wypłata na rzecz Ubezpieczonego, c) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia albo w Okresie kontynuacji ubezpieczenia w warunkach ograniczonej odpowiedzialności Towarzystwa, wskazanych w 12 OWU wypłata na rzecz Uposażonych albo osób wskazanych w 7 ust. 8 OWU, d) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, w sytuacji o której mowa w 3 ust. 4 pkt 2) wypłata na rzecz Uposażonych albo osób wskazanych w 7 ust. 8 OWU, e) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie kontynuacji ubezpieczenia wypłata na rzecz Uposażonych albo osób wskazanych w 7 ust. 8 OWU, f) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia w okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych wypłata na rzecz Uposażonych albo osób wskazanych w 7 ust. 8 OWU. 34. Wiek różnica pomiędzy danym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia Ubezpieczonego. 35. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o wypłatę Świadczenia. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Przedmiotem Ubezpieczenia podstawowego jest: 1) życie Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia lub Okresie kontynuacji ubezpieczenia, 9

12 2) zdrowie Ubezpieczonego na wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej w Okresie ubezpieczenia lub Okresie kontynuacji ubezpieczenia. 2. Na wniosek Ubezpieczającego złożony we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo w Rocznicę ubezpieczenia we wniosku o zmianę Umowy ubezpieczenia zakres Ubezpieczenia podstawowego może być rozszerzony, za zgodą Towarzystwa, o Ubezpieczenia dodatkowe na podstawie i na warunkach określonych w odpowiednich OWDU. 3. Zakres Ubezpieczenia podstawowego obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, 2) śmierć Ubezpieczonego w Okresie kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony złożą wniosek o kontynuację Umowy ubezpieczenia po Okresie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 2 ust. 13 OWU, 3) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia, 4) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony złożą wniosek o kontynuację Umowy ubezpieczenia po Okresie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 2 ust. 13 OWU, 5) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej w Okresie ubezpieczenia, 6) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej w Okresie kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony złożą wniosek o kontynuację Umowy ubezpieczenia po Okresie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 2 ust. 13 OWU. 4. W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo wypłaci Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczonego albo osobom wskazanym w 7 ust. 8 OWU, Świadczenie w wysokości wyższej z kwot: 1) Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego potwierdzonej w Polisie i aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego, albo 2) Wartości wykupu obliczonej zgodnie z 16 OWU, z zastrzeżeniem, iż Wartość wykupu wypłacana jest w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: a) Umowa ubezpieczenia została zawarta ze Współczynnikiem dożycia równym 3, i b) obliczona zgodnie z 16 OWU Wartość wykupu jest większa niż Suma ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1) powyżej. 5. W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie kontynuacji ubezpieczenia Towarzystwo wypłaci Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczonego albo osobom wskazanym w 7 ust. 8 OWU, Świadczenie w wysokości Wartości wykupu obliczonej zgodnie z 16 OWU. 6. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym w którym kończy się Okres ubezpieczenia, Towarzystwo: 1) zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego zawartym we wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu ubezpieczenia spełni na rzecz Ubezpieczonego jednorazowe Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu Ubezpieczenia wypłata niniejszego świadczenia powoduje zakończeniu Umowy ubezpieczenia, albo 2) zgodnie z pisemnym wnioskiem Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o kontynuację Umowy ubezpieczenia do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia wystawi nową wersję Polisy, potwierdzającej warunki Umowy ubezpieczenia w Okresie kontynuacji ubezpieczenia. 3) w sytuacji szczególnej, w której Okres ubezpieczenia zgodnie ze wskazaniem zawartym we wniosku 10

13 o zawarcie Umowy ubezpieczenia kończy się w Rocznicę ubezpieczenia przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia, Towarzystwo zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego zawartym we wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu ubezpieczenia: a) spełni na rzecz Ubezpieczonego jednorazowe Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia, b) rozpocznie wypłatę miesięcznej Renty z Okresem gwarantowanej wypłaty Renty. 7. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia to jest do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończył 65 rok życia, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem o wypłatę Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia jedno z następujących Świadczeń: 1) jednorazowe Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia potwierdzonej w Polisie i aktualnej na dzień końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia, albo 2) rozpocznie wypłatę miesięcznej Renty z Okresem gwarantowanej wypłaty Renty. Wysokość Renty jaka wypłacana będzie Ubezpieczonemu, od dnia następnego po dniu końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia jest gwarantowana przez Towarzystwo i wskazana w Polisie. Data rozpoczęcia wypłaty miesięcznej Renty ulegnie opóźnieniu jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w 2 ust. 12 lit. a) i b). 8. W przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu, w zależności od daty jej zdiagnozowania: 1) jeżeli diagnoza została postawiona w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci Świadczenie w wysokości wyższej z kwot: a) 50% potwierdzonej w Polisie i aktualnej na dzień zdiagnozowania u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, albo b) 50% Wartości wykupu obliczonej zgodnie z 16 OWU z zastrzeżeniem, że Wartość wykupu wypłacana jest w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: i) Umowa ubezpieczenia została zawarta ze Współczynnikiem dożycia równym 3, ii) Wartość wykupu jest większa niż Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, 2) jeżeli diagnoza została postawiona w Okresie kontynuacji ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci Świadczenie w wysokości 50% Wartości wykupu obliczonej zgodnie z 16 OWU, nie wyższe jednak niż PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Świadczenie to jest należne, o ile w dacie jego wypłaty Ubezpieczony żyje. 9. Świadczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przedpłatą na poczet Świadczenia należnego z Ubezpieczenia podstawowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, co oznacza, że pomniejsza ono kwotę Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego ustalonego zgodnie z postanowieniami ust. 4 albo ust. 5 powyżej, wypłacanego z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 4. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w Dniu początku odpowiedzialności potwierdzonym w Polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po Dniu zapłaty pierwszej Składki regularnej w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia 11

14 lub w przypadku doręczenia Ubezpieczającemu Polisy zawierającej postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w zakresie wysokości Składki regularnej po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian, wyznaczonego przez Towarzystwo w piśmie wskazującym przedmiotowe zmiany, zgodnie z 6 ust. 13 OWU, w wysokości określonej w doręczonej Polisie. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia podstawowego wygasa w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż we wcześniejszym z dni: 1) w dniu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, 2) w dniu śmierci Ubezpieczonego w Okresie kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony złożą wniosek o kontynuowanie Umowy ubezpieczenia po Okresie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 2 ust. 13 OWU, 3) w ostatnim dniu okresu, za który zapłacono Składkę regularną w pełnej wysokości należnej za dany okres w Okresie ubezpieczenia, w sytuacji określonej w 10 ust. 2 pkt 2) OWU, 4) w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia, w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu ubezpieczenia i wystąpienia Ubezpieczonego do Towarzystwa z wnioskiem o wypłatę Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu ubezpieczenia, 5) w ostatnim dniu Okresu kontynuacji ubezpieczenia, w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia i wystąpienia Ubezpieczonego do Towarzystwa z wnioskiem o wypłatę Świadczenia z tytułu dożycia do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia w przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony złożą wniosek o kontynuowanie Umowy ubezpieczenia po Okresie ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 2 ust. 13 OWU. 3. Odpowiedzialność Towarzystwa w tytułu Ubezpieczeń dodatkowych wygasa w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż we wcześniejszym z dni: 1) w dniu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, 2) w dniu zmiany Umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego z ograniczonym zakresem odpowiedzialności, 3) w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Ubezpieczenia dodatkowego zgodnie z postanowieniami odpowiednich OWDU, 4) w dniu poprzedzającym początek Okresu kontynuacji ubezpieczenia. 5. OCHRONA TYMCZASOWA 1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej polega na obowiązku wypłaty Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczonego albo osobom wskazanym w 7 ust. 8 OWU, na zasadach określonych w 7 i 21 OWU, Świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci zaproponowanej we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, nie wyższego jednak niż PLN (słownie: sto tysięcy złotych), w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku w okresie trwania ochrony tymczasowej. Warunkiem wypłaty Świadczenia jest zajście Nieszczęśliwego wypadku będącego przyczyną śmierci Ubezpieczonego, w okresie ochrony tymczasowej oraz istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy śmiercią Ubezpieczonego a Nieszczęśliwym wypadkiem. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym łącznie zostały spełnione następujące warunki: 12

15 1) do Siedziby Towarzystwa wpłynął prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie OWU, 2) została zapłacona pierwsza Składka regularna w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 3) nie rozpoczął się jeszcze Okres ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ochrony tymczasowej kończy się w najwcześniejszym z dni: 1) dzień poprzedzający Dzień początku odpowiedzialności, 2) dzień podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia, 3) dzień doręczenia do Siedziby Towarzystwa oświadczenia Ubezpieczającego o wycofaniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia, 4) dzień zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w 6 ust. 13 OWU, 5) dzień śmierci Ubezpieczonego przed Dniem początku odpowiedzialności, 6) 90 ty dzień, licząc od dnia zapłaty pierwszej Składki regularnej. 4. W przypadku spełnienia Świadczenia z tytułu ochrony tymczasowej, Towarzystwo niezależnie od spełnienia Świadczenia z tytułu ochrony tymczasowej, zobowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę regularną. 5. Towarzystwo odmówi spełnienia Świadczenia z tytułu ochrony tymczasowej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nastąpiła w oklicznościach, o których mowa w 12 OWU oraz jeżeli Nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną śmierci: 1) zaistniał przed rozpoczęciem tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, 2) miał bezpośredni związek przyczynowy z Pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z póz. zm.), lub leków, z wyjątkiem leków zażywanych zgodnie z zaleceniami lekarza, również w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówił wykonania badań mających na celu ustalenie, czy w chwili zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Pozostawał pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź leków, 3) zaistniał podczas zawodowego, amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów motorowych, motorowodnych, nart wodnych, windsurfingu, surfingu, kitesurfingu, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, raftingu, baloniarstwa, bungee jumpingu, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów lotniczych, downhillu, base jumpingu, speleologii, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, zorbingu, sportów walki lub udziału Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach samochodowych, motorowych, motorowodnych, motokrosowych i regatach żeglarskich. 6. ZASADY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. Jeżeli Ubezpieczający we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia określił długość Okresu ubezpieczenia na czas krótszy niż do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia, Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczonym ma prawo w terminie co najmniej 14 dni przed Rocznicą ubezpieczenia 13

16 przypadającą w roku kalendarzowym, w którym kończy się Okres ubezpieczenia złożyć wniosek o kontynuację Umowy ubezpieczenia do Rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie poprawnie, kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia na formularzu Towarzystwa. Podpisy umieszczone na wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia stanowią wzorce podpisów. We wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający proponuje: długość Okresu ubezpieczenia, wysokość Składki regularnej, Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, Współczynnik dożycia, zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych oraz Dzień początku odpowiedzialności, który powinien być zawsze pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i nie może być wcześniejszy niż dzień doręczenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia do Siedziby Towarzystwa. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do: 1) Ubezpieczającego o podanie informacji dotyczących jego danych finansowych oraz, jeżeli przedmiotem wybranego przez Ubezpieczającego Ubezpieczenia dodatkowego jest jego życie lub zdrowie: informacji o jego stanie zdrowia, wykonywanym zawodzie, hobby, sposobie spędzania wolnego czasu, 2) Ubezpieczonego o podanie dodatkowych informacji o stanie zdrowia, wykonywanym zawodzie, hobby, sposobie spędzania wolnego czasu oraz jego danych finansowych. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało w formularzu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i ponadto obejmuje okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo Umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5. Towarzystwo ponosi ograniczoną odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia podstawowego na zasadach określonych w ust. 7 poniżej i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczeń dodatkowych za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 2-4 powyżej nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 2-4 powyżej doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie trzech lat od zawarcia odpowiednio Ubezpieczenia podstawowego lub Ubezpieczenia dodatkowego, Towarzystwo nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu odpowiednio Ubezpieczenia podstawowego lub Ubezpieczenia dodatkowego podano wiadomości nieprawdziwe, a w szczególności zatajona została choroba Ubezpieczonego lub, w przypadku, gdy zakres ochrony ubezpieczeniowej został decyzją Ubezpieczającego rozszerzony o Ubezpieczenia dodatkowe, których przedmiotem jest życie lub zdrowie Ubezpieczającego, Ubezpieczającego. 7. W sytuacji ponoszenia przez Towarzystwo ograniczonej odpowiedzialności z tytułu Ubezpieczenia podstawowego (ust. 5 powyżej) oraz w okresie poprzedzającym okres, o którym mowa w ust. 6 powyżej, odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Ubezpieczenia podstawowego ograniczona jest do wypłaty Wartości wykupu obliczonego na zasadach określonych w 16 OWU, a w przypadku Ubezpieczeń dodatkowych Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 14

17 8. Towarzystwo może skierować Ubezpieczonego lub, w przypadku, gdy zakres ochrony ubezpieczeniowej został decyzją Ubezpieczającego rozszerzony o Ubezpieczenia dodatkowe, których przedmiotem jest życie lub zdrowie Ubezpieczającego, Ubezpieczającego, na badania medyczne przeprowadzane przez wskazanego przez Towarzystwo lekarza lub we wskazanej placówce medycznej. Koszty zleconych badań pokrywa Towarzystwo. 9. Każda ze stron Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Towarzystwo, może odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia. 10. W przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo, Towarzystwo poinformuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, podając przyczyny odmowy oraz zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę regularną w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji o odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia. 11. W przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na piśmie Towarzystwo, a Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę regularną w terminie 30 dni od daty otrzymania od Ubezpieczającego pisemnej informacji o odmowie zawarcia Umowy ubezpieczenia. 12. Po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) zaakceptowaniu przez Towarzystwo ryzyka ubezpieczeniowego, która odbywa się w oparciu o: analizę złożonego przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, analizę informacji podanych zgodnie z 6 ust. 4 oraz, o ile były zlecone, analizę wyników badań medycznych, 2) uznaniu na rachunku bankowym Towarzystwa pierwszej Składki regularnej zgodnej z wysokością zadeklarowaną we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo wystawia Polisę potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz jej warunki. 13. Jeżeli w odpowiedzi na złożony przez Ubezpieczającego wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia Towarzystwo doręczy Ubezpieczającemu Polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu Polisy, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie będą skuteczne, a Umowa ubezpieczenia będzie zawarta zgodnie z warunkami wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 14. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z datą wystawienia przez Towarzystwo Polisy, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. 15. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Umowa ubezpieczenia dojdzie do skutku zgodnie z treścią Polisy w dniu następującym po upływie terminu wyznaczonego na złożenie sprzeciwu. 16. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta i Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą Składkę regularną w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu. 17. Towarzystwo zobowiązane jest do podjęcia decyzji w sprawie akceptacji wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia nie później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia w Siedzibie Towarzystwa kompletnie i poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 18. W odniesieniu do wniosku Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o kontynuację Umowy ubezpieczenia, postanowień ust powyżej, nie stosuje się. 15

18 7. ZASADY WSKAZYWANIA UPOSAŻONEGO DO RENTY I UPOSAŻONYCH 1. Ubezpieczony może wskazać jednego Uposażonego do Renty oraz jednego lub więcej Uposażonych na wypadek swojej śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanie Uposażonego do Renty lub Uposażonych. 2. Ubezpieczony powinien określić udział każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia, przy czym suma udziałów w kwocie Świadczenia powinna wynosić 100%. 3. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, nie oznaczając ich udziału w kwocie Świadczenia, uważa się, że ich udziały są równe. Jeżeli Ubezpieczony określił udział w kwocie Świadczenia tylko niektórym wskazanym Uposażonym przyjmuje się, że udział w kwocie Świadczenia pozostałych osób jest równy zero. Jeżeli suma wskazanych udziałów w kwocie Świadczenia nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie należnego Świadczenia wyznaczane są przy zachowaniu wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania Ubezpieczonego. 4. Oświadczenie Ubezpieczonego o wskazaniu, zmianie lub odwołaniu wskazania Uposażonego, Uposażonego do Renty, wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia do Siedziby Towarzystwa. 5. Wskazanie Uposażonego do Renty lub Uposażonego staje się bezskuteczne jeżeli Uposażony do Renty lub Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. 6. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a na dzień śmierci Ubezpieczonego wskazanie któregokolwiek Uposażonego stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 5 powyżej, wówczas przypadająca mu część Świadczenia zostanie wypłacona pozostałym Uposażonym w proporcji wynikającej ze wskazania Ubezpieczonego. 7. W razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty, Towarzystwo przestaje wypłacać Rentę Ubezpieczonemu począwszy od Renty należnej za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Towarzystwo zostało powiadomione lub dowiedziało się o śmierci Ubezpieczonego. Każda następna Renta po Rencie należnej za miesiąc, w którym Towarzystwo zostało powiadomione lub dowiedziało się o śmierci Ubezpieczonego staje się należna: 1) Uposażonemu do Renty, o ile Ubezpieczony wskazał Uposażonego do Renty i na dzień śmierci Ubezpieczonego wskazanie Uposażonego do Renty nie stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 5 powyżej, albo 2) odpowiedniej osobie wskazanej w ust. 8 poniżej, jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego do Renty albo na dzień śmierci Ubezpieczonego wskazanie Uposażonego do Renty stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 5 powyżej. Towarzystwo rozpocznie wypłatę Renty osobie wskazanej w pkt 1) albo pkt 2) powyżej po doręczeniu przez tę osobę do Siedziby Towarzystwa wniosku o wypłatę Renty na aktualnym formularzu Towarzystwa, zawierającego oświadczenie osoby wskazanej w pkt 1) albo pkt 2) powyżej oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana Renta, a także dane o banku, który ten Rachunek prowadzi, o ile wypłata ma być dokonana na rachunek bankowy. Do wniosku o wypłatę Renty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki terenowej Towarzystwa, urzędnika administracji publicznej lub notariusza kopię dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu, osoby wskazanej w pkt 1) albo pkt 2) powyżej oraz odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego. 16

19 8. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub Uposażonego do Renty lub wskazanie wszystkich Uposażonych lub Uposażonego do Renty stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 5 powyżej, wówczas Świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: 1) małżonek zmarłego, 2) dzieci zmarłego, w tym dzieci przysposobione, 3) wnuki zmarłego, 4) rodzice zmarłego, 5) rodzeństwo zmarłego, 6) dzieci rodzeństwa zmarłego, 7) inni niż wskazani w pkt 1)-6) powyżej spadkobiercy Ubezpieczonego. Każda z wymienionych powyżej grup może nabyć prawo do Świadczenia w swojej kolejności pod warunkiem, że wcześniej nikt nie nabył prawa do Świadczenia. Jeżeli w danej grupie jest więcej niż jedna osoba, to Świadczenie jest dzielone na równe części dla każdej z tych osób. Postanowienia ust. 10 poniżej stosuje się do każdej z osób wskazanych w pkt 1)-7) powyżej. 9. W razie śmierci Uposażonego do Renty, któremu wypłacana była Renta w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty, Towarzystwo przestaje wypłacać Rentę Uposażonemu do Renty począwszy od Renty należnej za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Towarzystwo zostało powiadomione lub dowiedziało się o śmierci Uposażonego do Renty. Każda następna Renta po Rencie należnej za miesiąc, w którym Towarzystwo zostało powiadomione lub dowiedziało się o śmierci Uposażonego do Renty staje się należna spadkobiercom Uposażonego do Renty. Postanowienia ust. 10 poniżej stosuje się do spadkobierców Uposażonego do Renty, z tym zastrzeżeniem że co najmniej jeden ze spadkobierców zobowiązany jest wraz z wnioskiem o wypłatę Renty wskazanym w ust. 10 poniżej doręczyć do Siedziby Towarzystwa dokument potwierdzający prawo do spadku tj. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Renta jest wypłacana poszczególnym spadkobiercom w części odpowiadającej ich udziałom spadkowym. 10. Każda osoba uprawniona do otrzymywania miesięcznej Renty tj.: 1) Ubezpieczony, któremu Towarzystwo wypłacać będzie Rentę dożywotnio, albo 2) Uposażony do Renty, któremu Towarzystwo wypłacać będzie Rentę do końca Okresu gwarantowanej wypłaty Renty w związku ze śmiercią Ubezpieczonego w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty, albo 3) osoba wskazana w ust. 8 powyżej, której Towarzystwo wypłacać będzie Rentę do końca Okresu gwarantowanej wypłaty Renty w związku z zaistnieniem przypadku wskazanego w ust. 5 powyżej, albo 4) osoba wskazana w ust. 9 powyżej, której Towarzystwo wypłacać będzie Rentę do końca Okresu gwarantowanej wypłaty Renty w związku ze śmiercią Uposażonego do Renty w Okresie gwarantowanej wypłaty Renty, w każdym roku wypłacania jej Renty najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień odpowiadający swą datą dniu Rocznicy ubezpieczenia, zobowiązana jest doręczyć do Siedziby Towarzystwa wniosek o wypłatę Renty zawierający oświadczenie tej osoby zawierające numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana Renta w następnym roku wypłacania Renty, a także dane o banku, który ten rachunek prowadzi, o ile wypłata ma być dokonana na rachunek bankowy. Wniosek wskazany w zdaniu poprzednim musi być złożony z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed daną 17

20 Rocznicą ubezpieczenia. Osoba wskazana w pkt 1)-4) powyżej, której Towarzystwo wypłacać będzie Rentę, składa wniosek zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na aktualnym formularzu Towarzystwa, potwierdzając treść oświadczenia własnoręcznym podpisem. Towarzystwo może żądać poświadczenia podpisu na wniosku zawierającym oświadczenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym ciąży na osobie wskazanej w pkt 1)-4) powyżej, której Towarzystwo wypłacać będzie Rentę także wówczas, gdy numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Towarzystwo zaniecha wypłaty Renty do czasu otrzymania wniosku zawierającego oświadczenie osoby wskazanej w pkt 1)-4) powyżej, której Towarzystwo wypłacać będzie Rentę. 8. WYSOKOŚĆ SUM UBEZPIECZENIA I SKŁADKI REGULARNEJ W OKRESIE UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający proponuje we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wysokość Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz wybiera Współczynnik dożycia, na podstawie którego ustalana jest Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia. 2. Wysokość Składki regularnej ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w Towarzystwie w dniu wypełniania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w zależności od: 1) długości Okresu ubezpieczenia, 2) Wieku Ubezpieczonego w Dniu początku odpowiedzialności Towarzystwa, 3) częstotliwości opłacania Składek regularnych, 4) Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, 5) Współczynnika dożycia, na podstawie którego ustalana jest Suma ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia. 3. Długość Okresu ubezpieczenia, Wysokość Sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, Współczynnik dożycia, Sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia do końca Okresu ubezpieczenia oraz wysokość i częstotliwość opłacania należnej Składki regularnej potwierdza Polisa. Ponadto w Polisie potwierdzone zostają: wysokość Sumy ubezpieczenia na dożycie do końca Okresu kontynuacji ubezpieczenia (niniejsza wartość podawana jest wyłącznie w przypadku, gdy Okres ubezpieczenia, kończy się wcześniej niż w Rocznicę ubezpieczenia przypadajacą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpeiczony ukończy 65 rok życia) oraz wartość gwarantowanej Renty miesięcznej. 9. ZASADY OPŁACANIA SKŁADKI REGULARNEJ W OKRESIE UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do terminowego i prawidłowego płacenia Składek regularnych w Okresie ubezpieczenia, w wysokości potwierdzonej w Polisie, z góry, zgodnie z potwierdzoną w Polisie częstotliwością, najpóźniej w Dniu wymagalności Składki regularnej. 2. Ubezpieczający może zaproponować zmianę częstotliwości opłacania Składki regularnej w trybie, o którym mowa w 25 OWU, w każdą Rocznicę ubezpieczenia przypadającą w Okresie ubezpieczenia, jeżeli opłacił wszystkie Składki regularne należne za okres poprzedzający Rocznicę ubezpieczenia, w której zaproponował wprowadzenie tejże zmiany. 3. Towarzystwo wskazuje Ubezpieczającemu w dokumentach załączonych do Polisy numer rachunku bankowego, na który Ubezpieczający jest zobowiązany dokonywać wpłat kolejnych należnych Składek regularnych w Okresie ubezpieczenia. 18

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie

Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PRYWATNA EMERYTURA

KARTA PRODUKTU PRYWATNA EMERYTURA KARTA PRODUKTU PRYWATNA EMERYTURA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu rentowym na życie Prywatna Emerytura. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

MegaFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

MegaFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA

KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA KARTA PRODUKT GWARANCJA RENTA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu rentowym na życie Gwarancja Renta. Karta produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ochrona (2015) Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Gwarancja Ochrona (2015) Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Gwarancja Ochrona (2015) Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT

KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie i dożycie Gwarancja Komfort. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie i dożycie Dobry Plan na Przyszłość. Karta produktu została

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT

KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT KARTA PRODUKTU GWARANCJA KOMFORT W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie i dożycie Gwarancja Komfort. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym terminowym ubezpieczeniu na życie Gwarancja Ochrona. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO

DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO Gwarancja Renta RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA PRODUKTU DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie i dożycie Dobry Plan na Przyszłość. Karta produktu została

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA

KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA KARTA PRODUKTU GWARANCJA OCHRONA W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym terminowym ubezpieczeniu na życie Gwarancja Ochrona. Karta produktu została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dobry Plan na Przyszłość

Dobry Plan na Przyszłość Dobry Plan na Przyszłość RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD Gwarancja Komfort RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT PAKIET ROZSZERZONY BRP-1516/BA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT PAKIET ROZSZERZONY BRP-1516/BA INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT PAKIET ROZSZERZONY BRP-1516/BA Rodzaj informacji Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZAJĄCEGO Z PRZEJĘCIEM OPŁACANIA SKŁADEK BRP-0616 Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ochrona RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD

Gwarancja Ochrona RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD Gwarancja Ochrona RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 2 Dokument zawierający informacje o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM W WYNIKU UPRAWIANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ochrona Optima

Gwarancja Ochrona Optima Gwarancja Ochrona Optima Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, przedstawiamy ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczony został wykaz

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W RAZIE W BRP-3018

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W RAZIE W BRP-3018 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE W RAZIE W BRP-3018 Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Terminy oraz nazwy używane w niniejszej karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w OWU.

KARTA PRODUKTU. Terminy oraz nazwy używane w niniejszej karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w OWU. KARTA PRODUKTU W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie kredytobiorców i pożyczkobiorców. Karta produktu została przygotowana przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE PRYWATNA EMERYTURA BRP-1417

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE PRYWATNA EMERYTURA BRP-1417 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE PRYWATNA EMERYTURA BRP-1417 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

16) Polisa wystawiony przez COMPENSA dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia między COMPENSA i Ubezpieczającym.

16) Polisa wystawiony przez COMPENSA dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia między COMPENSA i Ubezpieczającym. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD

W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Bezpieczna Grupa

Pakiet Bezpieczna Grupa Pakiet Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-2312 str.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Bezpieczna Grupa

Pakiet Bezpieczna Grupa Pakiet Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-2312 str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, O podjętej decyzji Towarzystwo poinformuje Państwa pisemnie.

Szanowni Państwo, O podjętej decyzji Towarzystwo poinformuje Państwa pisemnie. Szanowni Państwo, W imieniu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group mam zaszczyt przedstawić Państwu kompleksowy program grupowego ubezpieczenia na życie Pakiet Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM BRP-4317

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM BRP-4317 INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM BRP-4317 Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA CAŁE ŻYCIE ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ GODNE POŻEGNANIE BRP-8415 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO

W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO W razie W RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 2 Informacje dotyczące Ogólnych warunków indywidualnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRP-0818/BA

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRP-0818/BA INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRP-0818/BA Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ochrona. Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Gwarancja Ochrona. Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Gwarancja Ochrona Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa ochroną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo