Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel , fax Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacon y: PLN Fundusz & Perspektywa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiący integralną cześć ogólnych warunków ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych dalej OWU, zgodnych z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o Działalności Ubezpieczeniowej (Dz. U z późniejszymi zmianami) oraz będących integralną częścią każdej umowy ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zwany dalej Regulaminem, określa cel i zasady działania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (UNIQA, UNIQA TUnŻ S.A.) w ramach grupowych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz & Perspektywa : 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Pieniężny, 2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Zrównoważony, 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Akcje, 4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Obligacje, 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniStoProcent Plus, 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniAkcje Nowa Europa, 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%), 8. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniGlobal, 9. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Pieniężny, 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, 11. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Akcji, 12. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Obligacji, 13. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Waga, 14. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Akcja, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Kasa, 16. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Obligacja, 17. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału, 18. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 2, 19. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 1, 20. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 3, 21. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 5, 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 4, 23. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Ochrony Kapitału inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Ochrony Kapitału FIO, 24. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównowazony inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Zrównoważony FIO, 25. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Akcji FIO, 26. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Obligacji inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Obligacji FIO, 27. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Stabilnego Wzrostu FIO, 28. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA DWS Polska Zrównoważony, 29. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA DWS Polska Akcji, 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek, 31. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA DWS Polska Top 50 Europa, 32. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania, 33. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania, 34. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania. Rozdział Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) 2) Bank Powiernik - bank przechowujący aktywa Funduszu. Dzień Wyceny - dzień, na który UNIQA ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu. 3) 4) Fundusz - UNIQA Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Papiery wartościowe - akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Papierami wartościowymi są również zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Papierami wartościowymi są również prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, o których mowa w zdaniach poprzednich. 5) Rynek regulowany - działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. 6) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z późniejszymi zmianami). 7) Wartość Aktywów Netto Funduszu - całkowita wartość aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania. 8) Zlecenie Transferu - złożony zgodnie z postanowieniami OWU wniosek o dokonanie Transferu. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. Rozdział 3: Jednostki Funduszu 3 1. Jednostki Funduszu nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa materialnego. 2. Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. 3. Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia. 4. Jednostki Funduszu nie są oprocentowane. Rozdział 4: Zasady i terminy wyceny Jednostek Funduszu 4 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. 2. Wartość Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny obliczana jest przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przez liczbę wszystkich Jednostek Funduszu w Dniu Wyceny. 3. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w każdym dniu roboczym. 4. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w ciągu najpóźniej 1 dnia roboczego następującego po dniu, na który została ustalona wartość aktywów netto wchodzących w skład Funduszu. 3K1-B23 1

2 5. Wycena Jednostki Funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana z przyczyn niezależnych od UNIQA. 6. Liczba Jednostek Funduszu zaokrąglana jest do pięciu miejsc po przecinku, natomiast ich cena zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 5 Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6 Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu. Rozdział 5: Zasady nabywania Jednostek Funduszu 7 1. Jednostki Funduszu są nabywane ze środków pieniężnych pochodzących z Transferów lub składki alokowanej w dniu przekazania środków pieniężnych do aktywów Funduszu. 2. Nabyta liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty przekazanej do aktywów Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w tym dniu. 3. Liczbę nabytych Jednostek Funduszu określa się z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Rozdział 6: Zasady umarzania Jednostek Funduszu 8 1. Jednostki Funduszu są umarzane w dniu wycofania środków pieniężnych z aktywów Funduszu. 2. Umorzona liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty wycofanej z aktywów Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny dokonanej nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 3. Umorzenie Jednostek Funduszu następuje w przypadku dokonywania wypłat z tytułu Umowy Ubezpieczenia oraz w przypadku dokonania Transferu. Rozdział 7: Terminy nabywania i umarzania Jednostek Funduszu 9 1. Nabycie Jednostek Funduszu następuje nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpłaty składki. 2. Zamiana Jednostek Funduszu na środki pieniężne, to jest umorzenie Jednostek Funduszu, w przypadku dokonywania wypłat z tytułu Umowy Ubezpieczenia następuje w terminach określonych w OWU. 3. W następnym dniu roboczym po dniu doręczenia Zlecenia Transferu do UNIQA dokonywane jest umorzenie Jednostek Funduszu, z którego transferowane są środki i nabycie Jednostek Funduszu, do którego środki są transferowane. 4. Rejestracja nabytych Jednostek Funduszu na Rachunku UNIQA lub rachunku pomocniczym następuje z datą nabycia Jednostek Funduszu jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu nabycia Jednostek Funduszu. 5. Rejestracja umorzonych Jednostek Funduszu na Rachunku UNIQA lub rachunku pomocniczym następuje z datą umorzenia Jednostek Funduszu jednak nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego po dniu umorzenia Jednostek Funduszu. 6. Terminy określone w ustępach 1 do 5 mogą ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od UNIQA. Rozdział 8: Wysokość opłat pobieranych z Funduszu Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem jest określona w Tabeli 2 Opłat i Limitów stanowiącej załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem może być różna dla poszczególnych Funduszy. Rozdział 9: Obowiązki informacyjne UNIQA UNIQA ogłasza nie rzadziej niż raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartość jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustaloną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie. 2. UNIQA sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania Funduszu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Rozdział 10: Kryteria doboru aktywów Funduszu 12 Przy podejmowaniu decyzji o doborze aktywów Funduszu uwzględniane są m.in.: 1. Ocena sytuacji gospodarczej kraju. 2. Ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego. 3. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki oraz perspektyw jej rozwoju w przypadku inwestycji w akcje. 4. Aktualny i przewidywany poziom inflacji oraz rynkowych stóp procentowych. 5. Ocena płynności papierów wartościowych. 6. Ocena ryzyka niewypłacalności emitenta. Rozdział 11: Wycofanie Funduszu W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia UNIQA ma prawo tworzyć nowe Fundusze oraz likwidować Fundusze istniejące. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczeni w przypadku umów ubezpieczenia grupowego, którzy posiadają środki w likwidowanym Funduszu, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu, na co najmniej trzy miesiące przed likwidacją. Ubezpieczający i Ubezpieczeni w przypadku umów ubezpieczenia grupowego, którzy nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli Zlecenie Transferu do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego podziału Składki Alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. Jeżeli Ubezpieczający i Ubezpieczeni w przypadku umów ubezpieczenia grupowego, którzy posiadają środki w likwidowanym Funduszu, nie wypowiedzą Umowy Ubezpieczenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o likwidacji Funduszu, zawiadomienie staje się wiążące. W takim wypadku Ubezpieczający i Ubezpieczeni w przypadku umów ubezpieczenia grupowego, do dnia likwidacji Funduszu powinni złożyć Zlecenie Transferu środków lokowanych w likwidowanym Funduszu oraz odpowiednio zmienić procentowy podział Składki Alokowanej. Jeżeli do dnia likwidacji Funduszu nie wpłynie do UNIQA dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, UNIQA dokona Transferu środków oraz zamieni likwidowany Fundusz w procentowym podziale Składki Alokowanej na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych, przy czym takie działanie nie wiąże się z pobraniem jakiejkolwiek opłaty przez UNIQA. 3. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji Funduszu na stronie internetowej, UNIQA nie będzie realizować Zleceń Transferu do likwidowanego Funduszu oraz nie będzie nabywać Jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowanego Funduszu przy zmianie podziału procentowego podziału Składki Alokowanej.

3 Rozdział 12: Charakterystyki Funduszy 14 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Pieniężny zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny: Wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA UniKorona Pieniężny: UniKorona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny jest UniKorona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA- UniKorona Pieniężny: Fundusz UNIQA-UniKorona Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 15 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Zrównoważony zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-UniKorona Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń 16 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Akcje zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Akcje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: UniKorona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje jest UniKorona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Spółka 17 Fundusz UNIQA-UniKorona Akcje nie stosuje żadnych ograniczeń Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA-UniKorona Obligacje zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Obligacje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje: UniKorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje do 100% aktywów Funduszu UNIQA UniKorona Obligacje jest UniKorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Spółka Fundusz UNIQA-UniKorona Obligacje nie stosuje żadnych uczestnictwa 18 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA-UniStoProcentPlus zwany dalej Funduszem UNIQA-UniStoProcentPlus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniStoProcentPlus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniStoProcentPlus UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA UniStoProcentPlus: Unikorona-UniStoProcentPlus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA UniStoProcentPlus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA UniStoProcentPlus jest UniStoProcentPlus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Spółka Fundusz UNIQA-UniStoProcentPlus nie stosuje żadnych ograniczeń 19 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA-UniAkcje Nowa Europa zwany dalej Funduszem UNIQA UniAkcje Nowa Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniAkcje Nowa Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniAkcje Nowa Europa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniAkcje Nowa Europa: UniAkcje Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniAkcje Nowa Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniAkcje Nowa Europa jest UniAkcje Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3

4 Fundusz UNIQA-UniAkcje Nowa Europa nie stosuje żadnych ograniczeń 20 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA UniAktywna Alokacja (95%) zwany dalej Funduszem UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%). 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%): wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%) 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%): Unikorona - UniAktywna Alokacja (95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%): do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%) jest - UniAktywna Alokacja (95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-UniAktywna Alokacja (95%) nie stosuje żadnych ograniczeń 21 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA-UniGlobal zwany dalej Funduszem UNIQA UniGlobal. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniGlobal: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniGlobal w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniGlobal: UniGlobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniGlobal: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniGlobal jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego - UniGlobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA-UniGlobal nie stosuje żadnych ograniczeń 22 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA-Legg Mason Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Legg Mason Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Pieniężny UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Pieniężny: Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Pieniężny jest Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne : Fundusz UNIQA-Legg Mason Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 23 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, zwany dalej Funduszem UNIQA- Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski w wyniku wzrostu wartości lokat, 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA-Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 24 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA-Legg Mason Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Legg Mason Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Akcji: Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-Legg Mason Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 25 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Legg Mason Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA-Legg Mason Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji: Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji:

5 do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji jest Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-Legg Mason Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 26 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Waga zwany dalej Funduszem UNIQA-Skarbiec Waga. 1. Cel inwestycyjny UNIQA-Skarbiec Waga: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Waga 2. Charakterystyka aktywów UNIQA-Skarbiec Waga: Skarbiec Waga Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów UNIQA-Skarbiec Waga: do 100% aktywów UNIQA-Skarbiec Waga jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Waga Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna fundusz Skarbiec Waga jest funduszem zrównoważonym. Fundusz UNIQA-Skarbiec Waga nie stosuje żadnych ograniczeń 27 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Akcja, zwany dalej Funduszem UNIQA- Skarbiec Akcja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Skarbiec Akcja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Akcja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Akcja: Skarbiec Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Akcja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Akcja jest Skarbiec Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA-Skarbiec Akcja nie stosuje żadnych ograniczeń 28 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Skarbiec - Kasa, zwany dalej Funduszem UNIQA- Skarbiec Kasa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa: Skarbiec Kasa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa jest Skarbiec Kasa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna fundusz Skarbiec Kasa jest funduszem pieniężnym. Fundusz UNIQA-Skarbiec Kasa nie stosuje żadnych ograniczeń 29 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Obligacja, zwanego dalej Funduszem UNIQA-Skarbiec Obligacja: 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Skarbiec Obligacja. wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Obligacja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Obligacja: Skarbiec Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Obligacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Obligacja jest Skarbiec Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-Skarbiec Obligacja nie stosuje żadnych ograniczeń 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału, zwany dalej Funduszem UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału: Skarbiec Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy fundusz Skarbiec Ochrony Kapitału jest funduszem stabilnego wzrostu. Fundusz UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału nie stosuje żadnych 31 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 2 zwany dalej Funduszem UNIQA-SEB 2 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-SEB 2: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-SEB 2 w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-SEB 2: SEB 2 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-SEB 2: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-SEB 2 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 2 Fundusz Funduszy

6 fundusz SEB jest funduszem obligacji i bonów skarbowych. Fundusz UNIQA-SEB 2 nie stosuje żadnych ograniczeń 32 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 1 zwany dalej Funduszem UNIQA -SEB 1 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-SEB 1: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-SEB 1 w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-SEB 1: SEB 1 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez SEB Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-SEB 1: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-SEB 1 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 1 Fundusz Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, fundusz SEB 1 jest funduszem zrównoważonego wzrostu. 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenie inwestycyjne: Fundusz UNIQA-SEB 1 nie stosuje żadnych ograniczeń 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 3 zwany dalej Funduszem UNIQA-SEB Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-SEB 3: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-SEB 3 w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-SEB 3: SEB 3 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez SEB Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-SEB 3: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-SEB 3 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 3 Fundusz Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, fundusz SEB 3 jest funduszem akcji. Fundusz UNIQA-SEB 3 nie stosuje żadnych ograniczeń 34 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 5 zwany dalej Funduszem UNIQA-SEB Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-SEB 5: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-SEB 5 w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-SEB 5: SEB 5 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez SEB Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-SEB 5: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-SEB 5 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 5 Fundusz Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, fundusz SEB jest funduszem obligacji i bonów skarbowych. Fundusz UNIQA-SEB 5 nie stosuje żadnych ograniczeń 35 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-SEB 4 zwany dalej Funduszem UNIQA-SEB Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - SEB 4: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-SEB 4 w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA SEB 4: SEB 4 Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez SEB Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA SEB 4: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-SEB 4 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 4 Fundusz Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, fundusz SEB jest funduszem stabilnego wzrostu. Fundusz UNIQA-SEB 4 nie stosuje żadnych ograniczeń 36 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Ochrony Kapitału inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Ochrony Kapitału FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA-Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Ochrony Kapitału jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA Arka BZ WBK Ochrony Kapitału nie stosuje żadnych 37 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównowazony inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Zrównoważony FIO zwany dalej Funduszem UNIQA-Arka BZ WBK Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Zrównoważony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy

7 Fundusz UNIQA Arka - BZ WBK Zrównoważony nie stosuje żadnych 38 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Akcji FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA-Arka BZ WBK Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Akcji: Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Akcji jest Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-Arka BZ WBK Akcji nie stosuje żadnych 39 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Obligacji inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Obligacji FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji: Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji jest Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA-Arka BZ WBK Obligacji nie stosuje żadnych 40 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu inwestujący w Fundusz BZ WBK ARKA Stabilnego Wzrostu FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu nie stosuje żadnych ograniczeń przy nabywaniu jednostek uczestnictwa inwestycyjnych. 41 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-DWS Polska Zrównoważony zwany dalej Funduszem UNIQA - DWS Polska Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - DWS Polska wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Zrównoważony UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym DWS Polska Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska do 100% aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Zrównoważony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA - DWS Polska Zrównoważony nie stosuje żadnych 42 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - DWS Polska Akcji zwany dalej Funduszem UNIQA - DWS Polska Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - DWS Polska Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA DWS Polska Akcji UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Akcji: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym DWS Polska Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Akcji jest DWS Polska Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - DWS Polska Akcji nie stosuje żadnych 43 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus zwany dalej Funduszem UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus:

8 jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - DWS Polska Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 44 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA - DWS Polska Top 50 Europa zwany dalej Funduszem UNIQA- DWS Polska Top 50 Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - DWS Polska Top 50 Europa UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA DWS Polska Top 50 Europa: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UNIQA - DWS Polska Top 50 Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA DWS Polska Top 50 Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA DWS Polska Top 50 Europa jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu vinwestycyjnego DWS Polska Top 50 Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Fundusz UNIQA - DWS Polska Top 50 Europa nie stosuje żadnych 45 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania nie stosuje żadnych ograniczeń przy nabywaniu jednostek 46 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc, akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania nie stosuje żadnych ograniczeń przy nabywaniu jednostek 47 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc, akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych; Fundusz UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania nie stosuje żadnych ograniczeń przy nabywaniu jednostek Rozdział 13: Postanowienia końcowe Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwał Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 336 307 502 1. Lokaty 0 336 300 043 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/01-2016/H REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mający zastosowanie do pracowniczych programów emerytalnych zarządzanych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Postanowienia wstępne. Wykaz

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

1. Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec 2.

1. Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec 2. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. Fundusz Bezpiecznego Inwestowania I. Aktywa Netto Funduszu

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Obramowane informacje są szczególnie istotne. Prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. RUFK/InPlus/1/ POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. RUFK/InPlus/1/ POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH RUFK/InPlus/1/2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. RUFK/InPlus/2/ POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. RUFK/InPlus/2/ POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH RUFK/InPlus/2/2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114

Bardziej szczegółowo

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych RUFK/InPlus/1/2009 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK 1 Postanowienia ogólne. Wykaz ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 55

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Kod OWU: UB_OLIJ145 Kod Funduszu: FOLHC001

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 537,398.03 4,736,689.94 1. Lokaty 537,398.03 4,457,319.30 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 279,370.64 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni I. Aktywa 140 602 613

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 517,58 526,58 Lokaty 517,58 526,58 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 183 130 561 471 527 544 1. Lokaty 183 130 561 469

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 137 152,39 18 137 152,39 37 556 590,52 36 460 277,27 3. Należności, w tym 1 096 313,25 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU na dzień 30-06-2004 (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień: 30 czerwca 2004 roku TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 275 953 203 997 1. Lokaty 275 953 203 997 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Z tytułu nabycia składników portfela

Z tytułu nabycia składników portfela I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 2007-12-31 I Aktywa 0,00 175 803,91 1. Lokaty 0,00 175 803,91 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,67 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,67 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 0,00 216 253,24 1. Lokaty 0,00 216 253,24 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,75 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,75 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,72 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,72 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,29

, ,29 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2006 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo