Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części:"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA: Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części: 1. część I Zamówienia: diagnostyka RTG, TK, 2. część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, 3. część III Zamówienia: USG dzieci, 4. część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. Spis treści: I. Przedmiot zamówienia II. Termin i miejsce realizacji zamówienia III. Warunki uczestnictwa w konkursie IV. Sposób przygotowania oferty V. Kryteria oceny ofert VI. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia VII. Dodatkowe informacje zamawiającego VIII. Otwarcie ofert i sposób ich oceny IX. Odrzucenie oferty X. Środki ochrony prawnej XI. Załączniki wiadczenie Jaworze, r.

2 Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna 83 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie badań z zakresu diagnostyki diagnostykę obrazową tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części : 1. część I Zamówienia: diagnostyka RTG i TK, 2. część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, 3. część III Zamówienia: USG dzieci, 4. część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. Podstawa prawna: 1. Art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 217z późn.zm.) 2. Art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art , 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 164 poz z póz. zm.). I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie badań z zakresu diagnostyki diagnostykę obrazową tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części : część I Zamówienia: diagnostyka RTG, TK, część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, część III Zamówienia: USG dzieci, część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych oraz wariantowych. 3. Dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym wzorze umowy, stanowiącym integralną część Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (dalej SWKO ), 5. Każda część Zamówienia stanowi odrębne zobowiązanie. II TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia stosownej umowy. 2. W przypadku zmniejszenia finansowania przez NFZ świadczeń Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Badania wykonywane będą u Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonanie badań zgodnie z terminem ustalonych wizyt. Przyjmujący zamówienie wykonując przedmiotowe świadczenia korzysta z własnych materiałów. 4. Przyjmujący zamówienie będzie prowadził dokumentację medyczną wymaganą przepisami szczegółowymi oraz podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zlecającego Zamówienie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3 III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Udział w konkursie mogą brać podmioty wyszczególnione w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Mając na uwadze powyższe podmiot przystępujący do konkursu musi: a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, b) posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą poświadczona kopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierająca dane dotyczące funkcjonowania komórek organizacyjnych wykonujących badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, c) dołączyć poświadczoną kopię odpisu z KRS lub wydruk /wydruki z CEIDG (dla podmiotów nie posiadających aktualnego wpisu do CEIDG zaświadczenie/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej wymaga się przedłożenia dokumentów dotyczących każdego wspólnika) d) Poświadczona kopię nadania numeru REGON ( w przypadku podmiotów, które nie dysponują odrębnymi dokumentami nadania numeru REGON w związku z rejestracją działalności w ramach zgłoszenia do CEIDG należy przedłożyć stosowne oświadczenie), e) Poświadczoną kopię nadania numeru NIP, f) Oświadczenie o liczbie osób wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia i ich kwalifikacjach, g) spełniać pozostałe wymagania SWKO. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania z dostarczonymi Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, a także zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych SWKO jako wyłącznej podstawy konkursu. Złożenie oferty sprzecznej z warunkami uczestnictwa w konkursie spowoduje odrzucenie oferty. IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SWKO oraz nr 1 do wzoru umowy, 2. Oświadczenie załącznik nr 2 do SWKO 3. Oświadczenie załącznik nr 3 do SWKO oraz nr 3 do wzoru umowy, 4. Lista osób uprawnionych do odbioru badań- załącznik nr 2 do wzoru umowy, 5. Zaparafowany wzór umowy załącznik Nr 4, 6. Polisa, 7. Odpis z właściwego rejestru. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny, ponadto oferta oraz wszystkie dołączone załączniki muszą być sporządzone i złożone w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. UWAGA! Oferta i każda jej zapisana strona musi być podpisana i opatrzona imienna pieczątką osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących reprezentacji danego podmiotu lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, złożonego w oryginale i podpisanego przez udzielającego pełnomocnictwa.

4 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo czytelnych kopii- w przypadku złożenia dokumentu w formie kserokopii należy je poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby składające ofertę Udzielający zamówienia może żądać w trakcie postępowania konkursowego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez oferenta wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta poświadczona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności. Złożenie przez Przyjmującego Zamówienie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności [art. 297 ustawy z dnia roku - Kodeks Karny [Dz. U. Nr 88 poz. 553 z póz. Zm. i spowoduje odrzucenie oferty Przyjmującego zamówienie. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów powoduje odrzucenie oferty. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do weryfikacji ofert złożonych przez Przyjmujących zamówienie. 8. Każdy Przyjmujący Zamówienie przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferta Przyjmującego Zamówienie, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 9. Przyjmujący Zamówienie przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 10. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem drukowanym pismem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) oferenta. 11. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi udzielającego zamówienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Powinny być podpisane również wszystkie załączniki oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Przyjmującego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie zamieści ofertę w kopercie, która: a) będzie zaadresowana na Udzielającego Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna 83 b) będzie posiadać oznaczenia: - "Oferta na wykonywanie badań z zakresu diagnostyki diagnostykę obrazową tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części : 1. część I Zamówienia: diagnostyka RTG, TK, 2. część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, 3. część III Zamówienia: USG dzieci, 4. część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. nie otwierać przed r., o godz.: Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Przyjmującego Zamówienie, aby można było odesłać ofertę w przypadku dostarczenia oferty po upływie terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna 83 do dnia: r., do godz.: 10:00

5 Oferty otrzymane po terminie podanym wyżej zostaną odrzucone. W przypadku przesłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Udzielającego Zamówienia do dnia r. do godz.: 10:00. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Przyjmującym Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Udzielający Zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie należy opieczętować a koperty powinny być dodatkowo oznaczone napisem "Zmiana" lub "Wycofanie". Przyjmujący zamówienie nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. V KRYTERIA OCENY OFERT Ocena ofert będzie dokonana zgodnie z zasadami określonymi w art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Cena 100% VI DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. SWKO zawierają poniżej wymienione dokumenty: 1.1 Formularz oferty załącznik nr 1, 1.2 Oświadczenie- Załącznik nr 2, 1.3 Oświadczenie Załącznik nr 3, 1.4 wzór umowy załącznik nr 4, 1.5 lista osób uprawnionych do odbioru badań załącznik nr 2 do wzoru umowy, Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Przyjmującego Zamówienie bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWKO bez dokonywania w nich zmian przez Przyjmującego Zamówienie. VII DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Przyjmujący zamówienie może zwrócić się na piśmie do Udzielającego Zamówienia o wyjaśnienie SWKO. Udzielający zamówienia udzieli wyjaśnień Przyjmującemu Zamówienie, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż na 2 dni tj. do dnia r., do godz.: 12:00 przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. IV. Udzielający Zamówienie prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którzy odebrali Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert. 2. Przed upływem terminu do składania ofert Udzielający zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWKO. Każda wprowadzona przez Udzielającego Zamówienia zmiana stanie się częścią SWKO oraz zostanie wysłana do wszystkich Przyjmujących Zamówienie.

6 3. Udzielający Zamówienia przedłuży określony w pkt. IV termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian.. 4. Przyjmujący Zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 5. Podstawą opracowania oferty są niniejsze SWKO wraz z załącznikami. VIII OTWARCIE OFERT I SPOSÓB ICH OCENY 1. Udzielający zamówienia otworzy koperty z ofertami w dniu r.,.o godz.: 10:30 w siedzibie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna Podczas otwierania kopert Udzielający Zamówienia ogłosi: Nazwy Przyjmujących Zamówienie, Ich siedziby, Koperty oznaczone napisem "Wycofanie" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne oferentów, którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane. 3. Ponadto w części jawnej Konkursu, Komisja Konkursowa w obecności oferentów: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty i określa, które z ofert spełniają warunki Konkursu, a które zostały odrzucone. 4. Obecność oferentów w części jawnej konkursu nie jest obowiązkowa. 5. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert, chyba że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygniecie w terminie późniejszym, np. konieczność wyjaśnienia treści oferty lub jej uzupełnienia. 6. Rozstrzygnięcie konkursu obowiązuje po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia. 7. Komisja Konkursowa niezwłoczne zawiadamia pisemnie Przyjmujących zamówienie o wyniku zakończonego konkursu oraz zamieszcza informację o rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia. 8. Umowę w sprawie wykonywania przedmiotowego świadczenia zdrowotnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna 83, Udzielający Zamówienia zawrze z Przyjmującym Zamówienie, którego oferta została wybrana. 9. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający Zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 10. W przypadku unieważnienia postępowania konkursowego, Komisja niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu. 11. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, gdy: - nie wpłynęła żadna oferta; - wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Oferta taka może zostać przyjęta przez Komisję Konkursową, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert; - odrzucono wszystkie oferty; - kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu; - nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

7 12. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie konkurs na tych samych warunkach nie wpłynie więcej ofert. 13. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia. IX. ODRZUCENIE OFERTY 1. Odrzuca się ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń zdrowotnych; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia w niniejszych SWKO; 8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z powodu rażącego naruszenia przez Oferenta istotnych postanowień umowy. 2. W przypadku gdy braki, o których mowa w pkt. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 3. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne Udzielający zamówienia wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego Zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej w pkt Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru Oferenta; 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotnej. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

8 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia, 11. Wszystkie oświadczenia Udzielającego zamówienie i Przyjmującego Zamówienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do postępowania konkursowego stosuje się zapisy art. 26, 26a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z póz. Zm).

9 Załącznik Nr 1 do SWKO oraz nr 1 do umowy nr ZP/BP/../2014 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części: 1. część I Zamówienia: diagnostyka RTG i TK, 2. część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, 3. część III Zamówienia: USG dzieci, 4. część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. Udzielający Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Jaworze ul. Słoneczna 83 Przyjmujący Zamówienie.: Nazwa i siedziba: Lp. Rodzaj badania Cena (zł) CZĘŚĆ I Badania TK 1 (25)Badanie głowy bez kontrastu 2 (27)Badanie głowy z kontrastem 3 (31)Badanie wielofazowe głowy 4 (70)Badanie innej okolicy bez kontrastu (tułów, kończyny, kręgosłup) 5 (71)Badanie innej okolicy z kontrastem jw. 6 (72)Badanie wielofazowe innej okolicy jw. 7 (73)Badanie dwóch okolic + kontrast 8 (74)Angiografia TK 9 Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i trójwymiarowe dla każdego badania (MPR, 3-D, MIP, MinIP, VIP, SSD, S-MIP) Badania RTG Badania RTG klatki piersiowej 1 Zdjęcie PA klatki piersiowej 2 Zdjęcie PA i boczne klatki piersiowej 3 Każde dodatkowe zdjęcie klatki piersiowej Badania RTG kręgosłupa szyjnego 4 Kręgosłup szyjny AP i boczne 5 Kręgosłup szyjny AP lub boczne 6 Kręgosłup szyjny boczne + skosy 7 Badanie czynnościowe kręgosłupa szyjnego

10 8 Każde dodatkowe zdjęcie celowane Badania RTG kręgosłupa lędźwiowego 9 RTG kręgosłupa lędźwiowego AP i boczne 10 RTG kręgosłupa lędźwiowego AP lub boczne 11 RTG kręgosłupa lędźwiowego AP, boczne + skosy 12 RTG kości krzyżowej i guzicznej boczne 13 Każde dodatkowe zdjęcie celowane Badania RTG kręgosłupa piersiowego 14 RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 15 RTG kręgosłupa piersiowego AP lub boczne 16 Każde dodatkowe zdjęcie celowane 17 RTG AP kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego Badanie RTG czaszki 18 RTG czaszki PA i boczne 19 RTG celowane na siodełko tureckie 20 RTG celowane na kanały nerwów wzrokowych 21 RTG celowane na podstawę czaszki 22 RTG kości skroniowych Schuler I, II, Stenyers, Mayres 23 RTG zatok obocznych nosa 24 RTG kości nosowej 25 RTG oczodołów 26 RTG żuchwy PA 27 RTG żuchwy skośne 28 Każde dodatkowe zdjęcie Badania RTG obręczy barkowej, części kostnych klatki piersiowej, miednicy 29 RTG obojczyka 30 RTG boczne mostka 31 RTG mostka w dwóch projekcjach 32 RTG żeber 33 RTG porównawcze stawów barkowych 34 RTG dłoni (wiek kostny) 35 RTG osiowe stawu barkowego 36 RTG miednicy kostnej 37 RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 38 RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP i skosy 39 RTG osiowe stawu biodrowego Badania RTG kończyn 40 RTG stawu łokciowego AP i boczne 41 RTG nadgarstka w dwóch projekcjach 42 RTG kości dłoni AP i skośna 43 RTG dłoni porównawcze 44 RTG stawu kolanowego AP i boczne 45 RTG stawów kolanowych porównawcze 46 RTG stawu skokowego AP i boczne 47 RTG stawów skokowych porównawcze 48 RTG stopy w dwóch projekcjach 49 RTG stopy w dwóch projekcjach 50 RTG kości długich w dwóch projekcjach CZĘŚĆ II Badania RTG jamy brzusznej 1 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 2 RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem 3 Badanie jelit po doustnym podaniu kontrastu

11 4 Urografia 5 RTG żołądka CZĘŚĆ III Badania USG - DZIECI 1 USG jamy brzusznej 2 USG przezciemiączkowe 3 USG tarczycy 4 USG jąder 5 USG ślinianki (lub węzłów chłonnych) 6 USG układu moczowego CZĘŚĆ IV Badania USG - Dorośli 1 USG jamy brzusznej 2 USG tarczycy 3 USG jąder 4 USG ślinianki (lub węzłów chłonnych) 5 USG układu moczowego Badanie przepływów naczyniowych 6. Tętnic domózgowych ( szyjne, kręgowe ) 7. Tętnic obwodowych kończyn górnych i dolnych 8. Układu naczyniowego jamy brzusznej Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość zmiany tabel oznaczonych, a stanowiących kontynuację niniejszego załącznika tylko i wyłącznie w ramach doprecyzowania świadczonych usług zdrowotnych określonych w niniejszym postępowaniu konkursowym. 1. W czasie świadczenia przedmiotowych świadczeń zdrowotnych zobowiązujemy się korzystać z własnego sprzętu i materiałów, a po przeprowadzeniu badań wystawić dokument potwierdzający wyniki badań. 2. Oferujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Udzielającego Zamówienie prawidłowo wystawionej faktury. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego w wyżej wskazanym terminie. 3. Oświadczamy, że: - jesteśmy podmiotem wymienionym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z póź. Zm) o działalności leczniczej mogącym ubiegać się o udzielenie zamówienia na w/w świadczenia zdrowotne oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia, w tym wykonujemy działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia; b) posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia; c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) uważamy się za związanych z złożoną ofertą do upływu terminu wskazanego w szczegółowych warunkach konkursu ofert;

12 e) wszystkie składające się na ofertę dokumenty, w tym oświadczenia przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień sporządzenia oferty; f) realizacja umowy będzie zgodna z przepisami oraz warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia 4. Wszystkie załączone dokumenty stanowią integralna część naszej oferty. Miejscowość, data... Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie

13 Załącznik nr 2 do SWKO OŚWIADCZENIE Nazwa Przyjmującego zamówienie: Adres Przyjmującego zamówienie:.. Numer telefonu:.teleksu/fax Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresu diagnostyki obrazowej tj. TK, RTG, USG z podziałem na 4 części: 1. Część I Zamówienia: diagnostyka RTG, TK, 2. Część II Zamówienia: RTG jamy brzusznej, 3. część III Zamówienia: USG dzieci, 4. część IV Zamówienia: USG i badania przepływów naczyniowych dorośli. Miejscowość, data Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie

14 Załącznik nr 3 do SWKO oraz nr 3 do umowy ZP/BP/../2014 OŚWIADCZENIE Nazwa Przyjmującego zamówienie: Adres Przyjmującego zamówienie:.. Numer telefonu:.teleksu/fax Niniejszym oświadczam, iż nasza jednostka zlokalizowana jest do 35 km od siedziby Udzielającego Zamówienie tj. Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, Jaworze. W przypadku lokalizacji jednostki Przyjmującej Zamówienie powyżej 35 km od siedziby Udzielającego Zamówienie, niniejszym zobowiązuję się do dowozu pacjentów w zakresie przedmiotu konkursu z siedziby Udzielającego Zamówienie na swój koszt. Miejscowość, data Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie

15

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prac protetycznych na okres od 2 lipca 2012 r. do 31 marca 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prac protetycznych na okres od 2 lipca 2012 r. do 31 marca 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prac protetycznych na okres od 2 lipca 2012 r. do 31 marca 2014 r. I. OBOWIĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego

Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78 28-200 Staszów tel.15 864 8608 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/ Józefów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/ Józefów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data 27.11. 2015r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów P.M.341(30)2015 SZCZEGÓLNE WARUNKI KONKURSU OFERT w przedmiocie udzielania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem Dyrekcji SZOZnMiD w Poznaniu nr DN /19

Specyfikacja. istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem Dyrekcji SZOZnMiD w Poznaniu nr DN /19 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, 61-825 Poznań Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK UWAGI WSTĘPNE: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Kraków, dnia 08.03.2012 r. Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na przyjęcie obowiązków w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów Szpitala Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, 61-825 Poznań Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO.334.28.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP:

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji I. Uwagi wstępne 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO.334.22.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h Postępowanie konkursowe 3/07/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.41.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW.

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW. Wrocław 10.10.2018 I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA Badania Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 r. 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań mobilnym rezonansem magnetycznym dla pacjentów Szpitala św. Tadeusza SPZOZ w Łukowie Podstawa prawna Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (071) 733 12 00 Fax: (071)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług zdrowotnych Węgorzewo, dn. 14.12.2018 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.021.74.2017 Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.XI.2017 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 tel. centrali 24/275-85-00

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU. ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU. ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, 61-825 Poznań Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/30/2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl Tel. (83) 414 72 13 Fax. (83)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji, ul. Warszawska 41, Giżycko NIP:

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji, ul. Warszawska 41, Giżycko NIP: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji I. Uwagi wstępne 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa ul. Banacha 1a DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 599-15-20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 21 /2019 z dnia 04 marca 2019 roku Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DZZ-601-3/2017 Olsztyn, 13 kwietnia 2017 r.

DZZ-601-3/2017 Olsztyn, 13 kwietnia 2017 r. Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-3/2017 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie usług wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie - SPZZOZ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie - SPZZOZ Nr sprawy : KO/01/2018/01/05 REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie - SPZZOZ 1 Podstawa prawna 1) Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym w Ostrołęce. Imię i nazwisko Oferenta..

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym w Ostrołęce. Imię i nazwisko Oferenta.. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT dotyczące postępowania w trybie konkursu ofert prowadzonego przez Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/3/2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. ( 83 ) 414 72 13 FAX. (

Bardziej szczegółowo

przy Pl. Hallera 1 przy Pl. Hallera 1

przy Pl. Hallera 1 przy Pl. Hallera 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sanitariusza na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85121200-5 Specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T N A Ś W I A D C Z E N I E U S Ł U G M E D Y C Z N Y C H ( S W K )

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T N A Ś W I A D C Z E N I E U S Ł U G M E D Y C Z N Y C H ( S W K ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. Tadeusza Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-061 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYKONYWANYCH DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej Konkurs: ZO.5030/29/2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. (083) 41 47 213 FAX. (083)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zastępstw w prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2017 roku 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE obejmujących porady w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT z dnia 12.10.2017r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nazwa adres udzielającego zamówienie: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w rodzaju kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.021.61.2017 Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 31.X.2017 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 tel. centrali 24/275-85-00

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Pory 78, Warszawa. Zatwierdzam

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Pory 78, Warszawa. Zatwierdzam SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny sportowej, laryngologii, okulistyki, neurologii, ortopedii, kardiologii, alergologii i pulmonologii oraz chorób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 22/02/2017 z dnia 03.02.2017 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 1. 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin tel. 091/ fax 091/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin tel. 091/ fax 091/ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15.04.2011 r. O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo