Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 2: Przypadki użycia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 2: Przypadki użycia"

Transkrypt

1 Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018 Wykład 2: Przypadki użycia Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Czym są przypadki użycia. 2. Pozyskiwanie przypadków użycia. 3. Diagram przypadków użycia. 4. Relacje między przypadkami użycia 2 1

2 Czym są przypadki użycia 3 Dlaczego przypadki użycia Przypadki użycia są szeroko rozpowszechnionym mechanizmem znajdowania oraz opisywania wymagań (szczególnie wymagań funkcjonalnych), wpływają one na sposób prowadzenia projektu informatycznego, w tym na sposób prowadzonej analizy obiektowej i projektowania obiektowego (OOA/D). Technika przypadków użycia została wprowadzona przez Ivara Jacobsona w 1992 roku. Pisanie przypadków użycia czyli opowieści o używaniu systemu jest doskonałą metodą zrozumienia i zapisania wymagań. Kluczowym elementem przy pracy nad przypadkami użycia jest skoncentrowanie się na pytaniu W jaki sposób przy użyciu systemu można osiągnąć cele użytkownika niż skoncentrowanie się jedynie na sporządzeniu listy funkcjonalności tworzonego systemu. 4 2

3 Podstawowe pojęcia (1) Aktor byt w systemie, który posiada zachowanie: osoba identyfikowana przez swoją rolę (np. kierownik, klient,), system komputerowy lub organizacja. Przypadek użycia (ang. use case) reprezentuje sekwencję akcji i interakcji pomiędzy aktorami i tworzonym systemem. Zapisywany jest jako opowieść dotycząca używania wybranego fragmentu systemu. Przypadek użycia jest zbiorem powiązanych scenariuszy (kończących się sukcesem, bądź porażką) opisujących zachowanie się aktorów wykorzystujących system w celu osiągnięcia określonego celu. Przypadek użycia powinien opisywać takie zachowania systemu, które dostarczają konkretnemu aktorowi obserwowalne i istotne wyniki. 5 Podstawowe pojęcia (2) Przypadki użycia są wykorzystywane przede wszystkim do opisywania wymagań funkcjonalnych (opis tego co system robi). Używanie techniki przypadków użycia (szczególnie w metodyce UP) ma zadanie ograniczyć stosowanie formularzy zawierających listy funkcjonalności opisujących co system powinien robić. Przypadki użycia są dokumentami tekstowymi, a nie diagramami. Proces modelowania przypadków użycia to proces pisania tekstu, a nie tworzenia diagramów. Diagramy przypadków użycia dostępne w UML mają za zadanie jedynie zilustrować przypadki użycia (aktorzy i związki pomiędzy aktorami). 6 3

4 Przypadków użycia, a analiza i projektowanie obiektowe W przypadku tworzenia przypadków użycia przyjmowane jest podejście czarnej skrzynki (ang. black box) opisywane są odpowiedzialności (ang. responsibility) systemu, a nie opisywanie tego jak działa system, bądź jego komponenty. Podejście to nawiązuje do paradygmatu obiektowego w którym obiekty programowe posiadają odpowiedzialność (ang. responsibility) i współpracują z innymi obiektami też posiadającymi swoją odpowiedzialność. Przypadki użycia dotyczą fazy analizy obiektowej (która odpowiada na pytanie co system robi: what ), bez konieczności rozstrzygania tego co jest realizowane w fazie projektowania obiektowego (odpowiedź na pytanie jak system działa: how ). 7 Sposoby zapisu przypadków użycia Opis skrócony (ang. brief) opis zajmujący jeden paragraf, przeważnie zawiera jedynie podstawowy scenariusz kończący się sukcesem. Opis nieformalny (ang. casual) opis wielu scenariuszy w postaci nieformalnej. Opis pełny (ang. fully dressed) opis najbardziej pogłębiony. Wszystkie kroki i warianty są zapisane w postaci szczegółowej, pojawiają się sekcje uzupełniające np. z warunkami początkowymi. 8 4

5 Przykład: opis skrócony Przykład dotyczy programu tworzenia aplikacji obsługującej klienta w sklepie w oparciu o terminal wielozadaniowy POS (point-of-sale) Przypadek użycia Obsługa sprzedaży Klient przychodzi do kasy z produktami, które pragnie nabyć. Kasjer używa POS do wpisania każdego produktu. System wyświetla kwotę globalną zakupów oraz szczegółowe informacje o poszczególnym produkcie. Klient wprowadza informacje o sposobie realizowania płatności, które są weryfikowane i zapisywane przez system. System uaktualnia stany magazynowe. Klient otrzymuje paragon i wychodzi z produktami, które nabył. 9 Przykład: opis pełny Opis pełny zawiera więcej szczegółów oraz jest ustrukturyzowany. Opis tego rodzaju pozwala na pełne zrozumienie celów użytkownika, zadań i wymagań. Opisy pełne mogą być zapisywane w szablonach różnego rodzaju. Analiza opisu pełnego przypadku użycia Obsługa sprzedaży 10 5

6 Elementy składowe opisu pełnego (1) Aktor podstawowy (primary actor): Podstawowy aktor, który żąda różnych usług systemu, aby osiągnąć zaplanowane cele użytkownika. Główni odbiorcy i oczekiwania względem systemu: punkt określający granice w których działa system. Pozwala na opisanie oczekiwań względem systemu przez wszystkich jego użytkowników. Warunki wstępne: Stan systemu, który musi być zawsze prawdziwy, aby móc rozpocząć scenariusz danego przypadku użycia, Nie są to warunki wstępne, które są testowane wewnątrz danego przypadku użycia, zakłada się że są one spełnione wcześniej, W większości wypadków stan ten jest osiągnięty po zrealizowaniu scenariusza innego przypadku użycia. Warunki końcowe: stan systemu, który musi zachodzić po zakończeniu przypadku użycia tzn. jego scenariusza głównego, bądź dowolnej ścieżki alternatywnej. 11 Elementy składowe opisu pełnego (2) Cele scenariusza głównego (ścieżka podstawowa): Opis typowej ścieżki, która spełnia oczekiwania względem systemu głównych jego odbiorców (tzw. happy path ), Powinna być zapisana w sposób prosty nie zawierający odgałęzień i warunków, Warunki i odgałęzienia powinny być zapisywane w sekcji Rozszerzenia. Scenariusz główny służy do zapisu następujących kroków: Interakcji pomiędzy aktorami, Walidacji danych, Zmian stanów systemu (np. modyfikowanie lub zapisywanie dowolnych wartości). Rozgałęzienia (ścieżki alternatywne): wskazują inne możliwe ścieżki, w tym te kończące się sukcesem oraz porażką. 12 6

7 Elementy składowe opisu pełnego (3) Wymagania specjalne: pozwalają na opisanie wymagań niefunkcjonalnych dotyczących wydajności, niezawodności, odporności, przenośności tworzonego systemu oraz ograniczeń nakładanych na jego architekturę. Wymagania technologiczne oraz ograniczenia na wprowadzane dane: ograniczenia technologiczne oraz ograniczenia na wprowadzane dane, które powinny są narzucone na system ze względu na kontekst w którym jest on tworzony. 13 Pozyskiwanie przypadków użycia 14 7

8 Poziom szczegółowości przypadków użycia Problemem przy tworzeniu przypadków użycia jest rozstrzygnięcie na jakim poziomie szczegółowości należy je określać. Przyjmuje się, że przy opisie przypadków użycia należy koncentrować się na poziomie elementarnych procesów biznesowych definiowanych jako: Zadanie wykonane przez osobę w jednym miejscu i w jednym czasie w odpowiedzi na określoną potrzebę biznesową, która wprowadza obserwowalną i mierzalną wartość istotną z punktu widzenia rozpatrywanego kontekstu. Przyjmuje się, że elementarny proces biznesowy to proces trwający od kilkunastu sekund do godziny. Co jest, a co nie jest przypadkiem użycia: Negocjacja kontraktu z dostawcą (nie), Obsługa zwrotów towaru (tak), Złożenie zamówienia (tak), Zalogowanie się do systemu (nie), Wydrukowanie dokumentu (nie). 15 Przypadki użycia i cele użytkownika Aktorzy posiadają pewne cele (potrzeby) i używają aplikacji do ich osiągania. Poziom elementarnych procesów biznesowych jest nazywany poziomem celów użytkownika (user goal-level). Znajdowanie przypadków użycia powinno być realizowane według zasady: Znajdź cele użytkownika, Zdefiniuj przypadek użycia dla każdego z nich. Powyższe sprowadza problem znajdowanie przypadków użycia do zadawania pytania Jakie są cele systemu? a nie Jakie wyróżniamy przypadki użycia?. Dla celu: zachowaj informacje o obsłudze sprzedaży wprowadzany jest przypadek użycia Obsluga Sprzedaży. Strategia przy poszukiwaniu przypadków użycia powinna polegać każdorazowo na znajdowaniu celów wyższego poziomu dla celów pojawiających się w trakcie analizy. Pozwoli to na zidentyfikowanie elementarnych procesów biznesowych oraz pozwoli je odróżnić od celów drugorzędnych oraz ogólnych celów biznesowych. 16 8

9 Zasady znajdowania aktorów podstawowych, celów użytkownika oraz przypadków użycia Przypadki użycia są definiowane w taki sposób, aby spełniać cele aktorów podstawowych. W związku z powyższym procedura postępowania w celu ich identyfikacji jest następująca: Określenie granic systemu (czy rozważana jest aplikacja, aplikacja + hardware traktowane jako jedna jednostka, cała organizacja), Identyfikacja aktorów podstawowych użytkownicy posiadający cele które mogą być osiągnięte poprzez używanie poszczególnych funkcjonalności systemu, Dla każdego z nich należy zidentyfikować cele użytkownika należy je rozpatrywać na najwyższym poziomie spełniającym założenia elementarnych procesów biznesowych, Zdefiniowanie przypadków użycia, które spełniają cele użytkowników. 17 Krok 1: Określanie granic systemu W przypadku problemów z określeniem granic systemu konieczne jest określenie tego co znajduje się poza nim tzn. konieczne jest określenie zewnętrznych aktorów podstawowych i drugoplanowych. W przypadku przykładu POS system sam w sobie jest systemem, który budujemy. Poza systemem znajdują się Kasjer, Serwis Autoryzacji Transakcji, itd. 18 9

10 Krok 2 i 3: Identyfikacja aktorów podstawowych oraz ich celów (1) Etapy identyfikacji aktorów podstawowych oraz określania ich celów jest realizowane jednocześnie. Poniższe pytania pozwalają na identyfikację aktorów i celów użytkownika: Kto uruchamia i zatrzymuje system? Kto realizuje politykę bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami? Czy jest proces monitoringu, który ma za zadanie restartować system po jego zawieszeniu? Jak realizowany jest update systemu? Kto administruje systemem? Czy czas jest aktorem tzn. czy system wykonuje jakieś działania w określonych okresach czasu? Kto analizuje logi systemowe? 19 Krok 2 i 3: Identyfikacja aktorów podstawowych oraz ich celów (2) Przy szukaniu aktorów podstawowych należy uwzględniać zewnętrzne systemy komputerowe. W celu powiązania aktorów podstawowych z celami tworzone są listy aktor-cel: Aktor Kasjer Manager Administrator systemu System aktywności sprzedaży Cel Obsługa sprzedaży Obsługa zwrotu towarów Obejmowanie stanowiska pracy Zwalnianie stanowiska pracy Uruchomienie systemu Zatrzymanie systemu Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie bezpieczeństwem Analiza sprzedaży 20 10

11 Krok 2 i 3: Identyfikacja aktorów podstawowych oraz ich celów (3) Aktorzy podstawowi i cele użytkownika ściśle zależą od granic systemu! Określenie czy dany aktor jest aktorem podstawowym zależy od tego jak zostały określone granice systemu. Dla systemu POS aktorem podstawowym realizującym cel Obsluga sprzedaży jest aktor Kasjer. Inni aktorzy: System Aktywności Sprzedaży (cel: Analiza sprzedaży), Klient (cel: Kupowanie produktów), Urząd Skarbowy (cel: Pobieranie podatków). 21 Krok 4: Zdefiniowanie przypadków użycia Przypadki użycia należy nazywać w sposób podobny do celów użytkownika, nazwy powinny zaczynać się od czasownika. W przypadku ogólnym tworzony jest jeden przypadek użycia dla jednego celu użytkownika. Wyjątkiem jest tworzenie jednego przypadku użycia dla tzw. celów CRUD (create, retrive, update, delete) np. cele Edytowanie użytkownika i Usuwanie użytkownika powinny zostać zapisane w przypadku Zarządzanie Użytkownikami

12 Aktorzy Aktorem jest dowolny byt posiadający zachowanie, włączając w to system który modelujemy. Aktorami mogą być ludzie, organizacje, inne systemy, maszyny. Rodzaje aktorów: Aktor podstawowy posiada cele użytkownika realizowane poprzez używanie funkcjonalności systemu, który modelujemy (np. Kasjer) Dlaczego wyróżniamy? aby znaleźć cele użytkownika, które są podstawą do tworzenia przypadków użycia. Aktor wspomagający udostępnia usługi (np. informacje) do systemu, który modelujemy (np. System Autoryzacji Płatności) Dlaczego wyróżniamy? aby doprecyzować zewnętrzne interfejsy i protokoły. Aktorzy zewnętrzni posiadają określony cel w zachowaniu opisywanym przez przypadek użycia, ale nie są aktorami podstawowymi, ani wspomagającymi (np. Urząd Skarbowy) Dlaczego wyróżniamy? aby opisać wszystkie oczekiwania względem systemu. 23 Diagram przypadków użycia 24 12

13 Diagram przypadków użycia w UML Granice systemu POS Komunikacja Aktor Kasjer Obsługa sprzedaży Obsługa zwrotu towarów Obejmowanie stanowiska pracy System autoryzacji płatności << actor >> System obliczania podatków << actor >> System aktywności sprzedaży Analiza sprzedaży << actor >> System księgowy Zarządzanie użytkownikami << actor >> System HR Administrator systemu Zarządzanie bezpieczeństwem Przypadek użycia 25 Relacje pomiędzy przypadkami użycia 13

14 Relacje pomiędzy przypadkami użycia: wprowadzenie Pomiędzy przypadkami użycia można określać relacje zależności. Relacje te nie mają wpływu na to co dany przypadek użycia opisuje (nie wpływają na jego zachowanie). Są wprowadzane po to, aby grupować przypadki użycia w większe struktury, ułatwiać zarządzanie wymaganiami oraz komunikację pomiędzy analitykami. Wyróżnia się następujące relacje pomiędzy przypadkami użycia: Relacja include, Relacja extend, Relacja generalizacji. Relacja include Relacja include to podstawowa i najczęściej wykorzystywana relacja pomiędzy przypadkami użycia. Relacja ta opisuje sytuacje, w których pewne cechy powtarzające się w różnych przypadkach użycia zostają przeniesione do nowego przypadku użycia. Nowy przypadek użycia zawiera się w przypadkach wyjściowych. Zamiast wprowadzania relacji include można powielać tekst opisujący powtarzające się cechy w sekcji Rozszerzenia każdego z przypadków wyjściowych. Wprowadzenie nowego przypadku użycia pozwala jednak uniknąć duplikowania tekstu. Relacje include powinna być wprowadzana gdy: Te same opisy powtarzają się w więcej niż dwóch przypadkach użycia, Przypadki użycia są złożone i skomplikowana, podział na logiczne części zwiększy czytelność wymagań do systemu. 14

15 Relacja include: przykład (1) Use Case 1: Obsługa Sprzedaży Scenariusz główny: 1.Klient przychodzi do POS z towarami i/lub usługami, które chce nabyć 7. Klient płaci i system zachowuje informację o płatności Rozszerzenia: 7a. Klient płaci gotówką 7b. Klient płaci czekiem: Płatność czekiem (UC 10) 7c. Klient płaci kartą: Płatność kartą (UC 9) Use Case 5: Obsługa Wynajmu Rozszerzenia: 5b. Klient płaci kartą: Płatność kartą (UC 9) Use Case 9: Płatność kartą Scenariusz główny: 1.Klient podaje dane dotyczące identyfikacji karty 2.System przesyła dane i prośbę o autoryzację płatności do Systemu Autoryzacji 3. System otrzymuje autoryzację płatności Rozszerzenia: 2a. System wykrywa błędy komunikacji z Systemem Autoryzacji Relacja include Relacja include: przykład (2) 15

16 Relacja include w obsłudze zdarzeń asynchronicznych Relacja include może być wykorzystywana jest do opisywania zdarzeń asynchronicznych zachodzących w systemie. Przez zdarzenie asynchroniczne rozumiemy takie zachowanie użytkownika systemu, które może pojawić się w dowolnym momencie bez konieczności trzymania się narzucanej przez scenariusz główny kolejności np. możliwość wywołania okna z pomocą itp. Relacja include wprowadzana jest w tej części rozszerzeń przypadku użycia, która oznaczona jest *: Use Case 9: Płatność czekiem Rozszerzenia: *b. W dowolnym momencie kasjer może odwołać się do pomocy kontekstowej: Pomoc kontekstowa (UC 12) *c. W dowolnym momencie kasjer może wezwać managera: Wezwanie Managera (UC 13) *d. W dowolnym momencie kasjer może zablokować kasę: Blokada kasy (UC 20) Relacja extend Relacja extend opisuje sytuacje, w których bazowy przypadek użycia (base use case) jest uzupełniony (powiększony) poprzez rozszerzający przypadek użycia (extension use case; extending use case). Bazowy przypadek użycia określa tzw. punkt rozszerzenia (extension point), czyli punkt w którym włączane są rozszerzenia. Rozszerzający przypadek użycia określa warunki, które muszą zajść aby został włączony do przypadku bazowego. Wykonanie przypadku rozszerzającego sprowadza się do realizacji następujących kroków: 1. Wykonanie przypadku bazowego do punktu rozszerzenia, 2. Sprawdzenie czy zachodzą warunki zapisane w przypadku rozszerzającym, 3. Jeżeli zachodzą, następuje wykonanie kroków zapisanych w przypadku rozszerzającym 4. Przejście do wykonania dalszych kroków z przypadku bazowego. 16

17 Relacja extend: przykład 1 (1) Use Case 1: Obsługa sprzedaży Bazowy przypadek użycia Punkty rozszerzenia: Obsługa klienta typu VIP, krok 1; Obsługa płatności przy pomocy bonu towarowego, krok 7 Scenariusz główny: 1.Klient przychodzi do POS z towarami i/lub usługami, które chce nabyć 7. Klient płaci i system zachowuje informację o płatności Rozszerzający przypadek użycia Use Case 23: Obsługa płatności przy pomocy bonów towarowych Trigger: Klient chce płacić przy pomocy bonu towarowego Scenariusz główny: Klient podaje bon towarowy kasjerowi Kasjer sprawdza ważność bonu i jego rodzaj Kasjer sprawdza jakie towary mogą być sprzedane przy pomocy bonu Relacja extend: przykład 1 (2) 17

18 Relacja extend: przykład 2 Relacja extend: dyskusja W wielu sytuacjach punkt rozszerzenia może być określony jako dowolne miejsce w scenariuszu głównym. Dotyczy to w szczególności systemów w których pojawia się wiele zdarzeń asynchronicznych (zdarzenia wywoływane w dowolnym miejscu scenariusza głównego). Relacja znajduje zastosowanie, gdy z pewnych względów nie jest możliwe wpisanie rozszerzeń wprost do przypadku bazowego (np. dany przypadek nie jest uznawany za stabilny przez analityków pracujących nad wymaganiami, wprowadzenie zmian wymusiłoby zmiany w innych przypadkach). Dzięki relacji extend przypadek bazowy nie ma odniesień do przypadku rozszerzającego pozostaje niezmieniony. Relacja extend może być zastąpiona relacją include, bądź może zostać sprowadzona do włączenia ścieżki rozszerzającej wprost do przypadku bazowego. Podejścia takie wymagają jednak modyfikacji przypadku bazowego. 18

19 Relacja generalizacji Relacja generalizacji pomiędzy specjalizowanym przypadkiem użycia, a przypadkiem użycia generalizacją oznacza, że specjalizowany przypadek użycia posiada takie samo zachowanie jak przypadek generalizacja, ponadto posiada dodatkową informację (dodatkowe kroki w scenariuszu). Specjalizowany przypadek użycia może występować zamiast przypadku generalizacji, realizuje dokładnie te same kroki co przypadek generalizacja. Relacja generalizacji: przykład 19

20 Relacje pomiędzy przypadkami użycia: dyskusja Podczas zbierania wymagań przy pomocy przypadków użycia należy zawsze pamiętać, że kluczowym aspektem tego procesu jest pisanie tekstu dla poszczególnych przypadków użycia, a nie koncentrowanie się na budowanie złożonych diagramów precyzyjnie opisujących relacje pomiędzy nimi. Potrzeba wprowadzenia relacji pomiędzy przypadkami użycia pojawi się w naturalny sposób podczas ich pisania relacje te ułatwiały nam będą wyrażanie pewnych zależności pomiędzy nimi. Przyjmuje się, że bez ograniczeń można wprowadzać relację include. Zwiększa ona zawsze czytelność wymagań. Wprowadzanie relacji extend i generalizacji bardzo często zmniejsza czytelność wymagań przy jednoczesnym bardzo dużym narzucie czasowym potrzebnym na ich wprowadzenie. 20

Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016. Wykład 2: Przypadki użycia

Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016. Wykład 2: Przypadki użycia Analiza i projektowanie obiektowe 2015/2016 Wykład 2: Przypadki użycia Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Czym są przypadki użycia. 2.

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA USE CASE MODEL

DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA USE CASE MODEL Projektowanie Systemów Komputerowych Laboratoria/Projekty Krzysztof Regulski AGH, WIMiIP DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA USE CASE MODEL 1) Zastosowanie Jedną ze stosowanych metodologii prowadzenia projektów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej

Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018. Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Analiza i projektowanie obiektowe 2017/2018 Wykład 3: Model wiedzy dziedzinowej Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Model wiedzy dziedzinowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia Informacje ogólne i przykłady Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa use case diagrams. Cel stosowania Określenie wymagań

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 8: Przypisywanie obiektom odpowiedzialności (2)

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 8: Przypisywanie obiektom odpowiedzialności (2) Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 8: Przypisywanie obiektom odpowiedzialności (2) Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Wzorce

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje, co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa diagramu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 3 Identyfikacja przypadków użycia

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 3 Identyfikacja przypadków użycia Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 3 Identyfikacja przypadków użycia Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Znajdowanie przypadków użycia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania II

Inżynieria oprogramowania II Wymagania funkcjonalne, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania II Problem i cel Tworzenie projektów bez konkretnego celu nie jest dobre Praktycznie każdy projekt informatyczny powstaje z uwagi na jakiś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Autor Zofia Kruczkiewicz Programowanie i wdrażanie systemów informatycznych 2011-03-27 1 1. Zasady modelowania wymagań funkcjonalnych systemu

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia - MS Visio

Diagramy przypadków użycia - MS Visio Diagramy przypadków użycia - MS Visio LABORKA Piotr Ciskowski zad. 1. Sklep internetowy - diagram przypadków użycia (Visio) o przykład z: Wrycza i in., UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane o narzędzie: MS Visio

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl IO - inżynieria oprogramowania dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl Metody porządkowania wymagań funkcjonalnych Liczba wymagań funkcjonalnych może być bardzo duża; konieczne jest pewnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

EXSO-CORE - specyfikacja

EXSO-CORE - specyfikacja EXSO-CORE - specyfikacja System bazowy dla aplikacji EXSO. Elementy tego systemu występują we wszystkich programach EXSO. Może on ponadto stanowić podstawę do opracowania nowych, dedykowanych systemów.

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

UML 1 diagramy interakcji

UML 1 diagramy interakcji UML 1 diagramy interakcji Materiał na ćwiczenia z rysowania diagramów interakcji wchodzących w skład UMLa. Forma ćwiczeń. Każdy ze studentów otrzymuje materiały w postaci referencji do odpowiednich diagramów

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce

Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce Zarządzanie projektami e-commerce, Meblini.pl, UE we Wrocławiu Wrocław, 11-03-2018 1. Cykl życia projektu 2. Pomysł / Planowanie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Prowadzący Dr inż. Zofia 1 La1 La2 Forma zajęć - laboratorium Wprowadzenie do laboratorium. Zasady obowiązujące na zajęciach. Wprowadzenie do narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2 Anna Mroczek 2 Diagram czynności Czym jest diagram czynności? 3 Diagram czynności (tak jak to definiuje język UML), stanowi graficzną reprezentację przepływu kontroli. 4

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cele projektu Wizja projektu Modelowanie biznesowe Wymagania użytkownika Przypadki użycia

Agenda. Cele projektu Wizja projektu Modelowanie biznesowe Wymagania użytkownika Przypadki użycia Analiza biznesowa Agenda Cele projektu Wizja projektu Modelowanie biznesowe Wymagania użytkownika Przypadki użycia Cele projektu Cechy SMART S Specific Precyzyjne M Measurable Mierzalne A Agreed To Zaakceptowane

Bardziej szczegółowo

Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania

Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania Lista przykładowych pytań do egzaminu z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania Inżynieria oprogramowania przykładowe pytania egzaminacyjne str. 2 Przykładowe pytania 1. Wymień i omów krótko podstawowe kategorie

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture

Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture 45 min Ergonomia pracy umysłowej prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture 7 Data wykładu:............. Razem slajdów: 23 Sytuacja problemowa

Bardziej szczegółowo

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 5.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 5. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 5. Treść zajęć: Dokumentacja przypadków użycia tworzenie scenariuszy. Diagramy przypadków użycia przedstawiają bardzo ogólny obraz systemu, nie pozwalają jednak na przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 9 Strukturyzacja modelu przypadków użycia Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie: W procesie definiowania wymagań dla systemu tworzyliśmy Model Przypadków

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska Materia ły pomocnicze do wy kładu z Inżynierii Opr ogramowania na Wy dziale E TI PG. Ich lektura nie zastępuje obecności na wykładzie. Wykorzystanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 4 Diagramy aktywności I Diagram aktywności (czynności) (ang. activity

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów (1) Oracle Designer: Modelowanie procesów. Modelowania procesów (2) Modelowanie procesów (3)

Modelowanie procesów (1) Oracle Designer: Modelowanie procesów. Modelowania procesów (2) Modelowanie procesów (3) Modelowanie procesów (1) Oracle Designer: Modelowanie procesów Identyfikuje kluczowe aktywności w działalności organizacji. Modeluje wybrane lub wszystkie aktywności w ramach organizacji. Określa kolejność

Bardziej szczegółowo

Diagram Przepływu Danych - podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagram Przepływu Danych - podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramu Przepływu danych - CELE Określenie kluczowych obiektów zewnętrznych będących w interakcji z firmą (systemem); Określenie kluczowych procesów występujących w firmie; Określenie sposobu przepływu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Procesów Biznesowych Wykład 3 Notacja UML cz. 1

Modelowanie Procesów Biznesowych Wykład 3 Notacja UML cz. 1 Modelowanie Procesów Biznesowych Wykład 3 Notacja UML cz. 1 Konrad Markowski Plan wystąpienia Biznesowy diagram przypadków użycia Konstruowanie biznesowego diagramu przypadków użycia Przykład Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok Język UML dr inż. Piotr Szwed C3, pok. 212 e-mail: pszwed@ia.agh.edu.pl http://pszwed.ia.agh.edu.pl Przypadki użycia Przypadki użycia: Definicja Przypadek użycia to specyfikacja ciągów akcji i ich wariantów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI ARCHITEKTONICZNYMI

ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI ARCHITEKTONICZNYMI ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI ARCHITEKTONICZNYMI XVIII Forum Teleinformatyki mgr inż. Michał BIJATA, doktorant, Wydział Cybernetyki WAT Michal.Bijata@WAT.edu.pl, Michal@Bijata.com 28 września 2012 AGENDA Architektura

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia Materiały dla nauczyciela Projekt

Bardziej szczegółowo

Zalety projektowania obiektowego

Zalety projektowania obiektowego Zalety projektowania obiektowego Łatwe zarządzanie Możliwość powtórnego użycia klas obiektów projektowanie/programowanie komponentowe W wielu przypadkach występuje stosunkowo proste mapowanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3 TECHNOLOGIE OBIEKTOWE Wykład 3 2 Diagramy stanów 3 Diagram stanu opisuje zmiany stanu obiektu, podsystemu lub systemu pod wpływem działania operacji. Jest on szczególnie przydatny, gdy zachowanie obiektu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC. Jarosław Świerczek

Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC. Jarosław Świerczek Praktyczne aspekty stosowania metody punktów funkcyjnych COSMIC Jarosław Świerczek Punkty funkcyjne Punkt funkcyjny to metryka złożoności oprogramowania wyznaczana w oparciu o określające to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Cel projektu 3 2 Słownik 4 3 Wymagania funkcjonalne 5 3.1 F.BK Baza klientów.................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii oprogramowania

Podstawy inżynierii oprogramowania Podstawy inżynierii oprogramowania Modelowanie. Podstawy notacji UML Aleksander Lamża ZKSB Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach aleksander.lamza@us.edu.pl Zawartość Czym jest UML? Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 5

Podstawy programowania III WYKŁAD 5 Podstawy programowania III WYKŁAD 5 Jan Kazimirski 1 Projekt: Katalog książek elektronicznych 2 Założenia projektu Aplikacja będzie służyła do zarządzania zbiorem książek w postaci elektronicznej. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów kierunkowych

Pytania z przedmiotów kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów realizowanych przez pracowników IIwZ studia stacjonarne I stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pytania z przedmiotów kierunkowych 1. Co to jest algorytm?

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego Iwona Kochaoska Programowanie Obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) - metodyka tworzenia programów komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 UCD - User Centered Design 1) User Centered Design Projekt Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego DHL24 Główny Użytkownik i Przesyłka Serwisowa Dokumentacja użytkownika końcowego Opis: Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność Głównego Użytkownika i Przesyłki Serwisowej w aplikacji DHL24 w ujęciu użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania wykład IV Faza określenia wymagań

Inżynieria oprogramowania wykład IV Faza określenia wymagań Inżynieria oprogramowania wykład IV Faza określenia wymagań prowadzący: dr inż. Krzysztof Bartecki Faza określenia wymagań Wymagania Projektowanie Implementacja Testowanie Konserwacja Strategiczna Analiza

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

APIO. W5 PRZYPADKI UŻYCIA. SCENARIUSZE PISANIE SCENARIUSZY RÓŻNE PODEJŚCIA RÓŻNE SZABLONY. dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura W8/K4

APIO. W5 PRZYPADKI UŻYCIA. SCENARIUSZE PISANIE SCENARIUSZY RÓŻNE PODEJŚCIA RÓŻNE SZABLONY. dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura W8/K4 APIO. W5 PRZYPADKI UŻYCIA. SCENARIUSZE PISANIE SCENARIUSZY RÓŻNE PODEJŚCIA RÓŻNE SZABLONY dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura W8/K4 LITERATURA PODSTAWOWA 1. Cockburn A., Jak pisać efektywne przypadki użycia,

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 11 Diagramy struktur złożonych Klasyfikator - definiuje cechy strukturalne

Bardziej szczegółowo

HOSPITALITY Co nowego w

HOSPITALITY Co nowego w HOSPITALITY Co nowego w 2016.2 Data aktualizacji dokumentu: 05.09.2016 Nowe funkcjonalności w systemach Centrala, Manager, POS Automatyczne wylogowanie z aplikacji po czasie bezczynności. Funkcja po oznaczonym

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logiki aplikacji

Projektowanie logiki aplikacji Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie logiki aplikacji Zagadnienia Rozproszone przetwarzanie obiektowe (DOC) Model klas w projektowaniu logiki aplikacji Klasy encyjne a klasy

Bardziej szczegółowo

Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1

Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1 Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1 Zofia Kruczkiewicz 1 Zunifikowany iteracyjno- przyrostowy proces tworzenia oprogramowania kiedy? Przepływ działań Modelowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo