Unified Modeling Language (UML)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unified Modeling Language (UML)"

Transkrypt

1 .. Unified Modeling Language (UML) Diagramy behawioralne Arkadiusz Chrobot Zakład Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 15 listopada 2017 Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

2 Plan wykładu.1 Motto.2 Wstęp.3 Diagram przypadków użycia.4 Diagram aktywności.5 Diagram stanu.6 Dodatkowe źródła informacji Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

3 Motto Motto «Diagrams are a good thing, but I feel that UML is too low-level; my boxes tend to be entire modules like UserManager. Until you code, you don t really know what is going to make sense.» Terence Parr Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

4 Wstęp Wstęp Na poprzednim wykładzie zostały przedstawione diagramy uml należące do grupy strukturalnych. Ten wykład będzie poświęcony diagramom behawioralnym, a dokładniej trzem diagramom z tej grupy: diagramowi przypadków użycia, aktywności oraz stanu. Pozostałe diagramy behawioralne (sekwencji, komunikacji, przebiegów czasowych i widoku interakcji) tworzą osobną grupę nazywaną diagramami interakcji i będą one omówione oraz opisane na następnym wykładzie. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

5 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Diagram przypadków użycia (ang. use case diagram) pozwala dokumentować wymagania funkcjonalne względem systemu, w związku z tym jest stosowany w procesie inżynierii wymagań. Wymagania funkcjonalne, to takie, które definiują usługi dostarczane przez system, w przeciwieństwie do wymagań niefunkcjonalnych, które określają ograniczenia, jakim te usługi podlegają (np. niezawodność, bezpieczeństwo). Diagram przypadków użycia przedstawia wymagania funkcjonalne dla budowanego oprogramowania, oraz jego otoczenie. Pozwala on zatem przedstawić usługi i własności systemu, jakie są widoczne na zewnątrz. Jest to bardzo wysokopoziomowa perspektywa, niezawierająca informacji, o sposobie realizacji funkcji systemu, tj. jego budowie i zachowaniu. Diagramy przypadków użycia służą jako środek komunikacji między uczestnikami systemu, a jego projektantami, oraz pozwalają śledzić postęp prac projektowych. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

6 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Granica systemu - notacja Multimedia System Multimedia System. Granica systemu (ang. system boundary) jest jednym z elementów diagramu przypadków użycia. Pozwala ona na oddzielenie na diagramie elementów będących częścią systemu od tych, które należą do jego otoczenia. Te ostatnie są rysowane na zewnątrz granicy systemu, a te pierwsze w jej wnętrzu. W górnej części granicy umieszcza się nazwę modelowanego systemu. Jeśli jest to podsystem, to ta nazwa może dodatkowo być opatrzona stereotypem <<subsystem>>. System w nomenklaturze uml określany jest także jako podmiot (ang. subject). Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

7 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Aktor - notacja... Movies Provider System Aktor (ang. actor) jest elementem diagramu przypadków użycia, który należy do otoczenia budowanego systemu. Reprezentuje on rolę lub zbiór ról jakie pełni w stosunku do tego oprogramowania. Aktor może być człowiekiem urządzeniem lub innym systemem. Wymogi formalne języka uml nakazują, aby każdy aktor był połączony relacją z co najmniej jednym przypadkiem użycia. Każdy aktor musi także posiadać identyfikator (nazwę), umieszczany poniżej ikony, która go symbolizuje. Aktorzy mogą wymieniać dane z systemem, dostarczać mu informacji lub być biernym odbiorcą danych z systemu. We wcześniejszych wersjach uml aktor był reprezentowany przez taką samą notację jak, klasa, ale ze stereotypem <<actor>> nad nazwą. Notacja ta może być używana również w najnowszych wersjach uml. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

8 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Aktor - odkrywanie Diagramy przypadków użycia stosowane są już na etapie odkrywania wymagań dla systemu. Jednym z elementów tego procesu jest zatem identyfikacja aktorów korzystających z systemu. Aby ustalić kto lub co jest aktorem należy odpowiedzieć na następujące pytania:.1 Jaka grupa użytkowników wymaga wspomagania ze strony systemu?.2 Jacy użytkownicy są niezbędni do działania systemu?.3 Z jakim sprzętem i innymi systemami musi współpracować system? Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

9 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Aktor - weryfikacja Po odkryciu aktorów należy poddać weryfikacji zasadność i poprawność ich określenia. W szczególności należy sprawdzić czy:.1 aktor określa rolę, czy konkretną osobę (powinien to pierwsze),.2 aktor ma odpowiednią nazwę, która jednoznacznie go opisuje,.3 relacje między aktorami, a konkretnymi użytkownikami są prawidłowo zdefiniowanie,.4 użytkownik może pełnić rolę więcej niż jednego aktora,.5 czy aktor ma prawidłowo przyporządkowane funkcje i zadania związane z dziedziną zastosowania systemu oraz jego działaniem? Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

10 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Przypadek użycia - notacja. Choose movie Przypadek użycia (ang. use case), oznaczany na diagramach zobrazowaną na ilustracji elipsą, symbolizuje pojedynczą usługę dostarczaną przez system, która jest rozumiana jako pojedyncza jednostka użytecznej pracy wykonanej przez oprogramowanie. Przypadek użycia, to także zbiór scenariuszy związanych z realizacją tej usługi oraz graficzna reprezentacja wymagań funkcjonalnych. Przypadki użycia są niekiedy nazywane także klasami interakcji, bowiem wymaganiem formalnym języka uml jest to, aby każdy przpadek użycia na diagramie był połączony relacją co najmniej z jedynm aktorem lub innym przypadkiem użycia. Atrybuty definiujące przypadek użycia to: identyfikator (nazwa) - zazwyczaj zawiera czasownik, opis, przepływ zdarzeń (scenariusze), zależności i relacje, diagramy aktywności, wymagania specjalne, warunki wstępne i warunki końcowe. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

11 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Przypadek użycia - scenariusze Związane z przypadkiem użycia scenariusze definiują zestaw czynności, jakie należy wykonać, aby zrealizować funkcjonalność opisaną przez dany przypadek. Można je dokumentować przy pomocy diagramów aktywności lub sekwencji. Scenariusze powiązane z przypadkiem użycia opisują zarówno domyślny przebieg czynności, który reprezentuje podstawowy i spodziewany przebieg zdarzeń, a także spodziewany wynik, który zostanie dostarczony użytkownikowi, ale również alternatywne możliwości zakończenia scenariusza, dodatkowe przypadki, czy przebieg zdarzeń związany z obsługą wyjątków. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

12 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Przypadek użycia - tworzenie Tworząc przypadki użycia należy wziąć pod uwagę:.1 strategiczne cele systemu, czyli to czemu budowane oprogramowania ma służyć,.2 potrzeby użytkownika (np. przypadek użycia logowanie do systemu jest błędny, bo nie wynika z zapotrzebowania użytkownika),.3 przypadki konstrukcyjne, czyli związane z wymaganiami zespołu wytwórczego. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

13 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Relacje - asocjacja... Choose movie User Relacją, która wiąże aktora z przypadkiem użycia jest asocjacja. Należy pamiętać, że każdy aktor powinien być powiązany co najmniej z jednym przypadkiem użycia, jeśli tak nie jest, to może to oznaczać, że aktor jest zbędny, lub nie odkryto jeszcze wszystkich przypadków użycia związanych z budowanym systemem. Asocjacja łącząca aktora i przypadek użycia może być skierowana w stronę tego ostatniego, żeby zaznaczyć, że to aktor inicjuje definiowaną przez przypadek usługę i że aktor zna przypadek, natomiast przypadek użycia na posiada wiedzy na temat aktora. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

14 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Relacje - generalizacja. User... Premium User Relacje generalizacji (uogólnienia) mogą zachodzić zarówno między aktorami, jak i między przypadkami użycia. Symbolizowane są one tak jak na diagramach np. klas, czyli za pomocą strzałki zakończonej pustym, trójkątnym grotem. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

15 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Relacje - generalizacja Pay Pay with Credit. Card Podobnie jak w przypadku diagramów klas lub pakietów, oznaczają one że elementy bardziej ogólne (te, w których stronę skierowana jest strzałka) mogą być zastępowane przez elementy bardziej szczegółowe. Należy uważnie rozróżnić relację generalizacji, od relacji rozszerzania. Ta pierwsza stosowana jest wtedy, gdy elementy nią powiązane wykazują podobieństwo do siebie. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

16 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Relacje - zawieranie Watch movie Listen to. music include include Pay Relacja zawierania jest oznaczona jako ukierunkowana zależność ze stereotypem <<include>> i zachodzi między przypadkami użycia. Oznacza ona, że przypadek użycia, od którego jest ona skierowana jest wykonywany zawsze wtedy, gdy wykonywany jest przypadek użycia, do którego jest ona skierowana. Innymi słowy pierwszy przypadek użycia jest częścią drugiego. Zawieranie stosowane jest wtedy, gdy pojedynczy przypadek użycia występuje w więcej niż jednym innym przypadku użycia. Celem uproszczenia ich realizacji jest on zatem wyłączany na zewnątrz, tak jak w matematyce wyłącza się przed nawias wspólna część wyrażenia lub w programowaniu część wspólną kodu zawiera w podprogramie. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

17 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Relacje - rozszerzanie Watch. movie extend Authenticate Relacja rozszerzenia oznaczana jest na diagramie jako ukierunkowana zależność ze stereotypem <<extend>> i oznacza ona, że przy spełnieniu pewnych warunków przypadek użycia, od którego jest skierowana rozszerza przypadek użycia, do którego jest skierowana. Warunek rozszerzenia może być opisany za pomocą notatki. Na przykładzie przedstawiono przypadek użycia Oglądaj Film, który jest rozszerzany przez przypadek Uwierzytelnij. Oznacza to, że ten ostatni przypadek będzie wykonany wraz z pierwszym, kiedy spełniony będzie określony warunek, np. należy sprawdzić, czy użytkownik może obejrzeć film należący do określonej kategorii wiekowej. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

18 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Przykład - system multimedialny (fragment) Multimedia System Multimedia System. User Watch movie Listen to music Store data Movies Provider System.... Premium User Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

19 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia Przykład - system multimedialny (fragment) Poprzedni slajd zawiera przykładowy diagram ilustrujący fragment funkcjonalności systemu umożliwiającemu użytkownikowi korzystanie z materiałów multimedialnych. Stosują takie diagramy należy pamiętać, że nie mogą one narzucać sposobu implementacji systemu, tj. nie mogą określać w jakiej kolejności przypadki użycia będą wykonywane (ich wykonanie musi być niezależne od siebie) oraz nie mogą definiować struktury systemu. Na takich diagramach nie umieszcza się także informacji o wymaganiach niefunkcjonalnych, dlatego też nie zaleca stosowania się i najczęściej nie stosuje się krotności w zaznaczonych relacjach. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

20 Diagram aktywności Diagram aktywności Diagramy aktywności (ang. activity diagram), nazywane także diagramami czynności są uogólnieniem wcześniej używanych w informatyce schematów blokowych. Obrazują one sekwencję czynności wykonywanych przez modelowany fragment systemu. Najczęściej zawierają informację na temat przepływu sterowania (ang. control flow), ale również można w nich zilustrować przepływ danych (ang. data flow) w postaci obiektów 1 oraz które czynności mogą być wykonane współbieżnie. 1 Innymi słowy pokazać, jak obiekt zmienia stan, w trakcie wykonywania przez system określonych czynności. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

21 Diagram aktywności Diagram aktywności Aktywność - notacja. Aktywność jest wysokopoziomowym elementem diagramu aktywności i najczęściej zawiera w sobie inne elementy takiego diagramu. Raz zdefiniowana może być użyta wielokrotnie podczas tworzenia innych diagramów. Aktywność powinna posiadać identyfikator, który jest zapisywany w górnej, środkowej części jej notacji. Elementy, które na przykładowym diagramie widoczne są jako wypustki symbolizują aktywności, które ją poprzedzają lub po niej następują. Zwykle wymieniane są ich nazwy. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

22 Diagram aktywności Diagram aktywności Akcja - notacja Send notification. Czynność lub inaczej akcja (ang. action) jest najmniejszą jednostką pracy wykonywaną przez modelowane oprogramowania, która nie podlega dekompozycji (nie można jej podzielić na mniejsze czynności). Konsekwencją jej wykonania jest zmiana stanu systemu lub zwrócenie wyniku. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

23 Diagram aktywności Diagram aktywności Akcja - notacja <<localprecondition>> Event was received Event was received Send notification A <<localpostcondition>> <<localpostcondition>> Event. notification Event notification has been sent has been sent Wykonanie akcji może być uwarunkowane. Warunek, który musi być spełniony przed wykonaniem akcji może być opisany notatką, w której górnej części umieszczony jest stereotyp <<localprecondition>>. Warunek, który musi być spełniony po wykonaniu czynności może być opisany podobną notatką, ale ze stereotypem <<localpostcondition>>. Te warunki są asercjami. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

24 Diagram aktywności Diagram aktywności Węzły - notacja. Diagram na slajdzie przedstawia notacje używane do oznaczania węzłów, czyli elementów diagramu mających szczególne znaczenie. Pierwszy od lewej element, to węzeł początkowy oznaczający punkt początkowy, od którego rozpoczyna się aktywność. Na diagramie może występować tylko jeden taki węzeł. Element środkowy to węzeł wyjściowy (ang. flow final node), który oznacza zakończenie pojedynczego przepływu sterowania, np. na skutek wystąpienia jakiegoś wyjątku. Element z prawej strony, to węzeł końcowy (ang. activity final node), który oznacza zakończenie czynności, a więc jej wszystkich przepływów sterowania. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

25 Diagram aktywności Diagram aktywności Węzeł decyzyjny/połączenia - notacja. Węzeł decyzyjny, to węzeł, który oznacza że istnieje kilka możliwości dalszego wykonania czynności. Taki węzeł posiada jedno wejście dla przepływu sterowania i co najmniej dwa wyjścia. Każde wyjście jest opatrzone wyrażeniem logiczny, które nazywane jest warunkiem dozoru (ang. guard condition) i zapisywane jest w nawiasach kwadratowych. Jeśli to wyrażenie jest skomplikowane i dotyczy każdego wyjścia, to można na diagramie umieścić notatkę złączoną z węzłem decyzyjnym i zawierającą stereotyp <<decisioninput>>, które będzie zawierało taki warunek. Należy zadbać o to, aby zawsze istniała możliwość opuszczenia węzła decyzyjnego. Język uml przewiduje w tym celu możliwość zastosowania wyjścia oznaczonego warunkiem [else]. Węzeł połączenia, to węzeł w który scalanych jest kilka (co najmniej dwa) przepływów sterowania i z którego wychodzi pojedynczy przepływ. Oba węzły są przedstawiane na diagramie za pomocą notacji widocznej na slajdzie. Oba te węzły nie są także punktami synchronizacji. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

26 Diagram aktywności Diagram aktywności Węzeł rozwidlenia/scalenia - notacja. Węzły rozwidlenia i scalenia przedstawiane są na diagramie aktywności w ten sam sposób - za pomocą grubej zakończonej wyobleniami kreski, która może być narysowana zarówno pionowo, jak i poziomo. Węzeł rozwidlenia (ang. fork node) używany jest do oznaczenia czynności, które mogą być wykonane współbieżnie. Od tego węzła wychodzą co najmniej dwa osobne przepływy sterowania. Węzeł rozwidlenia nie jest punktem synchronizacji. Takim punktem jest za to węzeł scalenia (ang. join node). Taki węzeł służy do łączenia współbieżnych przepływów w jeden przepływ. Zasadami współbieżności w języku uml począwszy do wersji 2.0 rządzą te same prawa, co w przypadku sieci Petriego, tzn. liczba przepływów łączonych musi być równa liczbie przepływów opuszczających odpowiadający węzłowi scalenia węzeł rozwidlający. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

27 Diagram aktywności Diagram aktywności Przepływ sterowania/danych - notacja. Przepływ sterownia lub przepływ danych jest oznaczany na diagramie aktywności za pomocą strzałki skierowanej w kierunku czynności, która ma być wykonana jako następna, lub w kierunku obiektu, którego stan powinien się zmienić w wyniku wykonania czynności. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

28 Diagram aktywności Diagram aktywności Przepływ obiektów Send message. Message Receive message Przepływ obiektów jest ścieżką w diagramie aktywności, wzdłuż której przekazywane są dane (obiekty). W wersjach języka uml wcześniejszych niż 2.0 oznaczenie na diagramie takiego przepływu wymagało umieszczenia elementu reprezentującego obiekt zgodnie z notacją używaną na diagramie obiektów. Taki zapis jest używany również w nowszych wersjach języka. Specjalnym przypadkiem obiektu, jest obiekt oznaczony stereotypem <<datastore>>, który reprezentuje trwały magazyn danych. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

29 Diagram aktywności Diagram aktywności Przepływ obiektów - piny. Send message Receive message Począwszy od wersji 2.0 uml możliwe jest oznaczanie przepływu obiektu między akcjami za pomocą pinów, które symbolizują parametry wejściowe i wyjściowe dla czynności. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

30 Diagram aktywności Diagram aktywności Partycja aktywności - notacja Vision System. Partycja aktywności jest elementem diagramu aktywności, który pozwala na pogrupowanie czynności, które mają wspólną charakterystykę, np. są związane z jakąś funkcją systemu, częścią systemu lub aktorem. Może ona być rysowana zarówno pionowo, jaki i poziomo i obejmuje swoim zakresem fragment diagramu, którego dotyczy. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

31 Diagram aktywności Diagram aktywności Region rozszerzenia - notacja iterative. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

32 Diagram aktywności Diagram aktywności Region rozszerzenia Regiony rozszerzenia (ang. expansion region) są strukturalnymi fragmentami aktywności, które są wykonywane wielokrotnie. Widoczne na diagramie trzy kwadraty symbolizują węzły wejściowe lub wyjściowe dla regionu i oznaczają wybór kilku możliwych parametrów. Wewnątrz diagramu regionu, w jego górnym lewym rogu umieszczane jest słowo kluczowe określające charakter wykonania tego regionu. Może to być słowo iterative dla wykonania w pętli (iteracyjnego), parallel dla wykonania współbieżnego i stream dla wykonania sekwencyjnego (strumieniowego). Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

33 Diagram aktywności Diagram aktywności Wyjątek - notacja. Open file Handle I/O exception Wystąpienie wyjątku i procedura jego obsługi mogą być przedstawione na diagramie aktywności tak, jak zostało to zilustrowane na slajdzie. Procedura jest zobrazowana przez wyoblony prostokąt z widocznym punktem wejściowym, a przepływ sterowania związany z wyjątkiem jest zaznaczony zygzakowatą strzałką. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

34 Diagram aktywności Diagram aktywności Region przerwania - notacja Cancel Cancel operation B Withdraw A money Finish operation C. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

35 Diagram aktywności Diagram aktywności Region przerwania Region przerwania (ang. Interruptible activity region), to obszar otaczający czynności w diagramie aktywności, których wykonanie może zostać przerwane. Na umieszczonym na poprzednim slajdzie diagramie czynność wypłaty pieniędzy z bankomatu może być przerwana w wyniku naciśnięcia klawisza Cancel, który jest źródłem przerwania. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

36 Diagram aktywności Diagram aktywności Przykład [Existing user] [Unregistered user] Get user data Display welcoming page Register user Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

37 Diagram aktywności Diagram aktywności Przykład Widoczny na poprzednim slajdzie przykład jest prostym diagramem aktywności. Użyto w nim pojedynczego węzła decyzyjnego oraz połączenia. Proszę zwrócić uwagę na to, że warunki dozoru wyczerpują wszystkie przypadki dla tego węzła decyzyjnego. Użytkownik może lub nie może być zarejestrowany w systemie, innych możliwości nie ma. Zatem nie istnieje także potrzeba używania warunku [else]. Na diagramie użyto także węzła rozwidlającego i węzła scalającego. Zarówno pobranie danych o zgłaszającym się do systemu użytkowniku, jak i wyświetlenie strony powitalnej mogą być wykonane współbieżnie, ale dalsze czynności powinny być wykonywane dopiero po zakończeniu tych dwóch akcji. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

38 Diagram stanu Diagram stanu Diagram stanu nazywany również diagramem maszyny stanowej (ang. state machine diagram) obrazuje zmiany stanu pojedynczego obiektu w odpowiedzi na pojawiające się w jego otoczeniu wydarzenia. Innymi słowy taki diagram modeluje zachowanie takiego obiektu. Składa się on elementów nazywanych stanami, między którymi poprowadzone są przejścia. Razem te elementy tworzą maszynę stanową, która jest uogólnieniem koncepcji automatów skończonych, znanych z informatyki teoretycznej. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

39 Diagram stanu Diagram stanu Stan - notacja Alarm. Podstawowym elementem diagramu stanu jest stan, który oznaczany jest wyoblonym prostokątem z nazwą tego stanu zapisaną w środku. Stan jest niezmienną (ang. invariant) sytuacją, w której obiekt może się znaleźć podczas całego swojego cyklu życia, jeśli zostaną spełnione odpowiednie ku temu warunki. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

40 Diagram stanu Diagram stanu Przejście - notacja Opened gate. Close signal [Gateway is empty]/closed Closed gate Przejście (ang. transition) obrazowane jest na diagramach stanu przy pomocy strzałki z opcjonalnym dodatkowym opisem. Oznacza ono, że obiekt pod wpływem zdarzenia przejdzie ze stanu w którym bieżąco się znajduje do kolejnego stanu. W szczególności stanem bieżącym jest stan znajdujący się na początku strzałki, a stanem następnym ten znajdujący się na jej końcu. Przejście może być opisane według następującego wzorca: wyzwalacz [dozór]/efekt Każdy element tego opisu jest opcjonalny; wyzwalacz oznacza zdarzenie, spowodowane przez inny obiekt, upływ czasu lub mechanizm wewnętrzny pod wpływem którego przejście jest wykonywane, dozór to wyrażenie logiczne, którego wartość musi być prawdą, aby przejście nastąpiło, a efekt to rezultat przejścia (proszę porównać z automatem Mealy ego). Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

41 Diagram stanu Diagram stanu Akcje - notacja Change password entry/ask for a new password do/check the new password. Stan może posiadać akcje (proszę porównać z budową automatu Moora), które mogą być wykonane po przejściu do niego (entry), wyjściu z niego (exit), w trakcie jego trwania (do), lub w sytuacji pojawienia się określonych zdarzeń (np. on click). Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

42 Diagram stanu Diagram stanu Stany złożone - notacja Setting clock Setting hours. set hours Setting minutes set minutes set hours set seconds set minutes set seconds Setting seconds Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

43 Diagram stanu Diagram stanu Stany złożone Poprzedni slajd zawiera diagram stanu złożonego lub po prostu maszyny stanowej. Taki stan jest zbudowany z innych stanów, między którymi zachodzą przejścia. Tak zdefiniowana maszyna może być użyta na innym diagramie jako jego część lub jako osobny diagram. W tym drugim przypadku użycie takiej maszyny zaznacza się jako stan przedstawiony tak jak zwykły stan, ale z nazwą maszyny i z symbolem nieskończoności umieszczonym w dolnym prawym rogu. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

44 Diagram stanu Diagram stanu Pseudo stany - notacja... Język uml definiuje dla diagramu stanu tak zwane pseudo stany. Ich określenie związane jest z tym, że nie posiadają one wszystkich cech właściwych stanom i są nietrwałe. Pseudo stany używane są do zapewnienia połączeń między stanami i przejścia z nimi związane są zawsze bezwarunkowe. Pseudo stan zaprezentowany na slajdzie jako pierwszy od lewej, to stan początkowy oznaczający inicjację działania maszyny. Drugi pseudo stan, to stan końcowy oznaczający normalne zakończenie działania maszyny. Z tego stanu nie można przejść do następnego. Następny to pseudo stan wyboru, który posiada jedno przejście wchodzące i co najmniej dwa wychodzące. Każde z tych jego wyjść jest opisane warunkiem dozorującym, który jest wzajemnie wykluczający z pozostałymi. Podobnie jak na diagramie aktywności jedno z przejść może być opisane warunkiem dozorującym [else]. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

45 Diagram stanu Diagram stanu Pseudo stany - notacja Kolejny pseudo stan to punkt wejścia. Oznacza on miejsce wejścia przepływu z innej maszyny i jest używany jeśli istnieje wiele takich przepływów, lub kiedy maszyna jest zdefiniowana na innym diagramie, albo traktowana jako czarna skrzynka. W tym ostatnim przypadku taki punkt jest umieszczany na brzegu notacji stanu. Następnym z przedstawionych na poprzednim slajdzie pseudo stanów jest punkt wyjścia. Oznacza on przejście lub przejścia, które wychodzą na zewnątrz maszyny stanowej. Podobnie jak w przypadku punktu wejścia może być wiele punktów wyjścia z pojedynczej maszyny lub pojedynczy taki punkt może być umieszczony na brzegu maszyny, która jest modelowana na diagramie za pomocą pojedynczego stanu. Po punkcie wyjścia na poprzednim slajdzie znajduje się pseudo stan przerwania (ang. terminate) działania maszyny stanowej, na skutek np. pojawienia się wyjątku. Dwa ostatnie pseudo stany są nazywane stanami wznowienia (ang. history state) i związane są z zapamiętaniem stanu maszyny po jej opuszczeniu przez sterowanie. W przypadku powrotu do maszyny sterowania jej działanie zaczyna się od tego zapamiętanego stanu. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

46 Diagram stanu Diagram stanu Pseudo stany - notacja Różnica między dwoma stanami wznowienia polega na tym, że pierwszy z nich (bez kropki w środku) jest tak zwany płytki stanem wznowienia (ang. shallow history), czyli pozwala zapamiętać tylko ogólny stan maszyny, natomiast dugi (z kropką) jest głębokim stanem wznowienia (ang. deep history) i pozwala zapamiętać także stan maszyn składowych opuszczanej maszyny. Oprócz tych pseudo stanów używany jest także na diagramie stanów pseudo stan skrzyżowania (ang. junction), który pozwala złączyć wiele przejść. Do takiego skrzyżowania może wchodzić wiele (co najmniej jedno) przejść i również wiele wychodzić (co najmniej jedno). Każde z nich może posiadać swój warunek dozorujący. Taki pseudo stan nie przekłada się jednak an implementację, warunki związane z jego przejściami mają naturę statyczną, a nie dynamiczną. Na diagramie pseudo stan skrzyżowania oznaczany jest taką kropką jak pseudo stan początkowy, ale trochę mniejszą. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

47 Diagram stanu Diagram stanu Regiony współbieżne Na diagramach stanów można używać pseudo stanów rozwidlenia i scalenia, które pełnią taką samą rolę, jak węzły rozwidlenia i scalenia na diagramach aktywności. Jeśli te pseudo stany znajdują się na zewnątrz stanu złożonego (maszyny stanowej), to wychodzące z pseudo stanu rozwidlenia przepływy mogą podzielić ten stan na pod stany (ang. sub-states), które istnieją i są wykonywane współbieżnie, czyli na osobne regiony współbieżne. Granice między tymi regionami zaznacza się na diagramie za pomocą kreskowanej linii składającej się z naprzemiennie umieszczonych długich i krótkich kresek. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

48 Diagram stanu Diagram stanu Przykład - system alarmowy Alarm Set alarm. Enter PIN [Incorrect PIN] Enter PIN [Correct PIN] Trigger alarm On Disarmed Switch on Armed Enter PIN [Correct PIN] Off power outage Power off. power restore Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

49 Diagram stanu Diagram stanu Przykład - system alarmowy Na poprzednim slajdzie znajduje się diagram stanu opisujący zachowanie obiektu realizującego alarm przeciwwłamaniowy. Posiada on trzy stany, w których system alarmowy jest nieuzbrojony, uzbrojony oraz wyzwolony. Wykorzystano na nim również pseudo stan wznowienia. Zastosowana wariant płytkiego wznowienia, z uwagi na to, że wszystkie stany składowe są prostymi stanami. Ten pseudo stan jest używany wówczas, kiedy nastąpi awaria zasilania i oznacza, że system alarmowy powinien wrócić do stanu sprzed jego zaniku. Proszę również zwrócić uwagę na przejście zwrotne przy stanie wyzwolenia alarmu. Oznacza ono, że obiekt nie zmieni stanu, jeśli użytkownik poda błędny pin. Można modelować również przejścia zwrotne, które następują na skutek upływu czasu. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

50 Dodatkowe źródła informacji Dodatkowe źródła informacji The Unified Modeling Language UML Tutorial Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

51 Dodatkowe źródła informacji Pytania? Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

52 Dodatkowe źródła informacji koniec Dziękuję Państwu za uwagę. Arkadiusz Chrobot Unified Modeling Language (UML) Kielce, 15 listopada / 52

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 7 Przeglądowe diagramy interakcji Przeglądowe diagramy interakcji wiążą

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 4 Diagramy aktywności I Diagram aktywności (czynności) (ang. activity

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności. Widok logiczny. Widok fizyczny

Diagramy czynności. Widok logiczny. Widok fizyczny Diagramy czynności System widoków 4+1 Kruchtena Widok logiczny Widok fizyczny Widok procesu Widok przypadków użycia Widok konstrukcji Diagramy czynności są jedynym diagramem w widoku procesu modelowanego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3 TECHNOLOGIE OBIEKTOWE Wykład 3 2 Diagramy stanów 3 Diagram stanu opisuje zmiany stanu obiektu, podsystemu lub systemu pod wpływem działania operacji. Jest on szczególnie przydatny, gdy zachowanie obiektu

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Podstawy języka UML2 w realnych projektach Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML2/RP Podstawy języka UML2 w realnych projektach Dni: 3 Opis: Adresaci Szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałby poznać podstawy UML2. Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2 Anna Mroczek 2 Diagram czynności Czym jest diagram czynności? 3 Diagram czynności (tak jak to definiuje język UML), stanowi graficzną reprezentację przepływu kontroli. 4

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności Diagramy czynności opisują dynamikę systemu, graficzne przedstawienie uszeregowania działań obrazuje strumień wykonywanych czynności z ich pomocą modeluje się: - scenariusze przypadków użycia, - procesy

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności tworzenie modelu przypadków użycia Wykład 2

Diagramy czynności tworzenie modelu przypadków użycia Wykład 2 Diagramy czynności tworzenie modelu przypadków użycia Wykład 2 Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz - Projektowanie oprogramowania 2.2 1 Diagramy czynności- tworzenie modelu przypadków 1. Diagramy czynności

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Podstawy języka UML2 w realnych projektach Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML2/RP Podstawy języka UML2 w realnych projektach Dni: 3 W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje licencję na oprogramowanie Enterprise Architect, najlepsze narzędzie do modelowania

Bardziej szczegółowo

Model przypadków użycia - rola diagramów aktywności Część 2 Wykładowca Dr inż. Zofia Kruczkiewicz

Model przypadków użycia - rola diagramów aktywności Część 2 Wykładowca Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Model przypadków użycia - rola diagramów aktywności Część 2 Wykładowca Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz Wyklad_INP002017_4 1 Diagramy czynności I. Diagramy czynności UML II. Przykład diagramów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta. Modelowanie interakcji

Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta. Modelowanie interakcji Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta Modelowanie interakcji Podstawowe pojęcia Interakcja (interaction) Przepływ komunikatów pomiędzy obiektami konieczny dla wykonania określonego zadania. Interakcja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 6.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 6. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 6. Treść zajęć: Dokumentacja przypadków użycia diagramy czynności. Poznane wcześniej diagramy przypadków użycia pokazują co system powinien robić. Natomiast diagramy czynności

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 5 Diagram sekwencji - wprowadzenie I Diagram sekwencji (ang. sequence

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 11 Diagramy struktur złożonych Klasyfikator - definiuje cechy strukturalne

Bardziej szczegółowo

Diagramy stanów tworzenie modeli analizy i projektowania Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy stanów tworzenie modeli analizy i projektowania Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy stanów tworzenie modeli analizy i projektowania Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz Projektowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz Inżynieria oprogramowania INEK011 1 Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe 1. Modelowanie zachowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz Inżynieria oprogramowania INEK011 1 Składnia elementów na diagramach UML 1. W prezentacji składni diagramów

Bardziej szczegółowo

Diagramy interakcji. Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

Diagramy interakcji. Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Diagramy interakcji Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Podstawowe pojęcia Interakcja (interaction) Przepływ komunikatów pomiędzy obiektami konieczny dla wykonania określonego zadania.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informacyjnych

Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie systemów informacyjnych E. Stemposz, Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych, Wykład 10, Slajd 1 Wykład 10 Model dynamiczny (2) Diagramy stanów Ewa Stemposz Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności. sekwencyjnych i współbieŝnych. pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów

Diagramy czynności. sekwencyjnych i współbieŝnych. pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów Diagramy czynności Graficzne przedstawienie sekwencyjnych i współbieŝnych przepływów sterowania oraz danych pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów Zastosowanie w modelowaniu scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe

Modelowanie obiektowe Modelowanie obiektowe ZPO 2018/2019 Dr inż. W. Cichalewski Materiały wykonane przez W. Tylman Diagramy klas Diagramy klas Zawiera informacje o statycznych związkach między elementami (klasami) Są ściśle

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii oprogramowania

Podstawy inżynierii oprogramowania Podstawy inżynierii oprogramowania Modelowanie. Podstawy notacji UML Aleksander Lamża ZKSB Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach aleksander.lamza@us.edu.pl Zawartość Czym jest UML? Wybrane

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG

Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG OPIS BEHAWIORALNY proces Proces wątek sterowania lub przetwarzania danych, niezależny w sensie czasu wykonania, ale komunikujący się z innymi procesami.

Bardziej szczegółowo

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności U M L NIFIED ODELLING ANGUAGE Diagramy czynności 1 Czym jest diagram czynności? Jeden z pięciu rodzajów diagramów UML służących do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Przedstawia przepływ sterowania

Bardziej szczegółowo

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje, co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu

Bardziej szczegółowo

UML. dr inż. Marcin Pietroo

UML. dr inż. Marcin Pietroo dr inż. Marcin Pietroo Pojęcia obiektowości obiekt klasa komunikat hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie graficzny język wizualizacji, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Prowadzący Dr inż. Zofia 1 La1 La2 Forma zajęć - laboratorium Wprowadzenie do laboratorium. Zasady obowiązujące na zajęciach. Wprowadzenie do narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia Materiały dla nauczyciela Projekt

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE

MODELOWANIE OBIEKTOWE (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) UML Unified Modeling Language (język do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentacji tzw. artefactów oraz czynności

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok

Język UML. dr inż. Piotr Szwed C3, pok Język UML dr inż. Piotr Szwed C3, pok. 212 e-mail: pszwed@ia.agh.edu.pl http://pszwed.ia.agh.edu.pl Przypadki użycia Przypadki użycia: Definicja Przypadek użycia to specyfikacja ciągów akcji i ich wariantów,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji. Jarosław Kuchta

Projektowanie interakcji. Jarosław Kuchta Projektowanie interakcji Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Interakcja (interaction) Przepływ komunikatów pomiędzy obiektami konieczny dla wykonania określonego zadania. Interakcja występuje w kontekście

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 2 Temat: Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW State Machine v1.0. Maszyna stanów (State Machine)

Robert Barański, AGH, KMIW State Machine v1.0. Maszyna stanów (State Machine) Maszyna stanów (State Machine) Automaty stanów są jednymi z podstawowych konstrukcji, jakie programiści NI LabVIEW używają do szybkiego pisania aplikacji. Programiści używają NI LabVIEW w aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Układem sekwencyjnym nazywany jest układ przełączający, posiadający przynajmniej jeden taki stan wejścia, któremu odpowiadają, zależnie od sygnałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. Przypadków użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview)

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. Przypadków użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview) Modelowanie Podstawowe zasady modelowania: Podjęcie decyzji, jakie modele tworzyć, ma wielki wpływ na to, w jaki sposób zaatakujemy problem i jaki kształt przyjmie rozwiązanie Każdy model może być opracowany

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. przypadki użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview)

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. przypadki użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview) Modelowanie Podstawowe zasady modelowania: Podjęcie decyzji, jakie modele tworzyć, ma wielki wpływ na to, w jaki sposób zaatakujemy problem i jaki kształt przyjmie rozwiązanie Każdy model może być opracowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest również doskonałe dla programistów i testerów, którzy mają nadzieję na awans w kierunku analityka.

Szkolenie jest również doskonałe dla programistów i testerów, którzy mają nadzieję na awans w kierunku analityka. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML/ANA UML2 dla analityków Dni: 4 Opis: Adresaci Szkolenia: Szkolenie profilowane jest przede wszystkim dla analityków, którzy chcą modelować aplikacje, organizacje i procesy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa diagramu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje licencję na oprogramowanie Enterprise Architect, najlepsze narzędzie do modelowania za pomocą UML.

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje licencję na oprogramowanie Enterprise Architect, najlepsze narzędzie do modelowania za pomocą UML. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML/PRO UML2 dla projektantów Dni: 4 W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje licencję na oprogramowanie Enterprise Architect, najlepsze narzędzie do modelowania za pomocą

Bardziej szczegółowo

Enterprise Architect - narzędzie do modelowania

Enterprise Architect - narzędzie do modelowania Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: EA Enterprise Architect - narzędzie do modelowania Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do osób, które już potrafią modelować w UML jednakże mają potrzebę

Bardziej szczegółowo

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest:

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 1) Oprogramowanie to: 2) Produkty oprogramowania w inżynierii oprogramowania można podzielić na: 3) W procesie wytwarzania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot

Inżynieria Programowania Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Motto. Wstęp. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Arkadiusz Chrobot Inżynieria Programowania Inżynieria Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 20 października 2015 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Studium wykonywalności 3. Określanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INP

Laboratorium z przedmiotu: Inżynieria Oprogramowania INP Laboratoria 5-7- część 1 Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania, definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami - na podstawie analizy scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Diagram klas UML jest statycznym diagramem, przedstawiającym strukturę aplikacji bądź systemu w paradygmacie programowania obiektowego.

Diagram klas UML jest statycznym diagramem, przedstawiającym strukturę aplikacji bądź systemu w paradygmacie programowania obiektowego. Umiejętność czytania oraz tworzenia diagramów klas UML jest podstawą w przypadku zawodu programisty. Z takimi diagramami będziesz spotykał się w przeciągu całej swojej kariery. Diagramy klas UML są zawsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 12 -

Technologie informacyjne - wykład 12 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 12 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

UML - zarys 2007/2008

UML - zarys 2007/2008 UML - zarys 2007/2008 Modelowanie Jest ważne przy tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania Jest przydatne przy tworzeniu i analizie działania organizacji Modelujemy aby: Zrozumieć system Określić pożądaną

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture

Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture 45 min Ergonomia pracy umysłowej prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski Analiza procesów: notacja UML, modele przypadków użycia, Rich Picture 7 Data wykładu:............. Razem slajdów: 23 Sytuacja problemowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan prezentacji Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Terminologia Terminologia Aplikacja

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do algorytmiki

1 Wprowadzenie do algorytmiki Teoretyczne podstawy informatyki - ćwiczenia: Prowadzący: dr inż. Dariusz W Brzeziński 1 Wprowadzenie do algorytmiki 1.1 Algorytm 1. Skończony, uporządkowany ciąg precyzyjnie i zrozumiale opisanych czynności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

Zmiany. Initial Step krok inicjujący sekwenser

Zmiany. Initial Step krok inicjujący sekwenser Zmiany Initial Step krok inicjujący sekwenser W ferworze walki czasem usuniemy krok inicjujący (po rozpoczęciu FB z GRAPH jest on standardowo oznaczony S1). Skutkuje to tym, że wszystko wygląda dobrze,

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 6 Diagramy komunikacji Diagram komunikacji (ang. communication diagram),

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania systemów komputerowych

Podstawy projektowania systemów komputerowych Podstawy projektowania systemów komputerowych Diagramy klas UML 1 Widok logiczny Widok logiczny Widok fizyczny Widok przypadków użycia Widok procesu Widok konstrukcji Używany do modelowania części systemu

Bardziej szczegółowo

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska. Diagramy aktywności

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska. Diagramy aktywności MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska Wykład 6 Diagramy aktywności Zagadnienia Diagramy aktywności Podstawowe pojęcia; notacja Aktywność a akcja Przepływy decyzyjne Przepływy współbieżne Łącznik Przepływ sterowania

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH Zgodne z ogólną metodologią projektowania baz danych Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego Proces budowy bazy danych wymaga

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe. Algorytmy Marek Pudełko

Schematy blokowe. Algorytmy Marek Pudełko Schematy blokowe Algorytmy Marek Pudełko Metody zapisu algorytmów Algorytmy można zapisywać w postaci słownej, listy kroków lub symbolicznej - używając metajęzyków. Metajęzyk to język bardzo ogólny - opisujący

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Modelowanie i analiza systemów informatycznych ćwiczenia informacja wstępna dr Viktor Melnyk, prof.

Bardziej szczegółowo

UML 1 diagramy interakcji

UML 1 diagramy interakcji UML 1 diagramy interakcji Materiał na ćwiczenia z rysowania diagramów interakcji wchodzących w skład UMLa. Forma ćwiczeń. Każdy ze studentów otrzymuje materiały w postaci referencji do odpowiednich diagramów

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Znaleziony - jeżeli nadawca nie jest znany w obrębie danego fragmentu Utracony - jeżeli odbiorca komunikatu nie jest znany w obrębie danego fragmentu

Znaleziony - jeżeli nadawca nie jest znany w obrębie danego fragmentu Utracony - jeżeli odbiorca komunikatu nie jest znany w obrębie danego fragmentu czas Dynamiczne aspekty systemu Interakcja - zachowanie polegające na wymianie komunikatów między obiektami w pewnym (ustalonym) otoczeniu, w pewnym (ściśle określonym) celu Komunikat - specyfikacja łączności

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I ELEKTRYCZNYCH

TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I ELEKTRYCZNYCH Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. TWORZENIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo