Spotkanie informacyjne Działania w ramach Osi 11 RPO WK-P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne Działania w ramach Osi 11 RPO WK-P"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne Działania w ramach Osi 11 RPO WK-P Świecie,

2 Grupa docelowa 0soby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Jednostki samorządu terytorialnego Podmioty ekonomii społecznej

3 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów objętych LSR GRUPA DOCELOWA osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.: bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą (W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata ) osoby nieletnie, objęte kuratela sądową osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię osoby niesamodzielne osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa

4 GRUPA DOCELOWA Otoczenie w/w osób osoby, których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

5 Podmioty ekonomii społecznej, czyli: GRUPA DOCELOWA przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr. 94 poz. 651 ze zm.); podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - CIS i KIS; - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.); organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.); podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest realizacją bytu działalności komercyjnej: - organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.), prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.); - spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.), o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

6 Wsparciem mogą zostać objęte: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym tj.: kluby samopomocy Typ projektu nr 1 aktywizacja społecznozawodowa świetlice środowiskowe kluby młodzieżowe kluby pracy i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

7 - trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania wolnego czasu, - zajęcia usprawniające sportowe, rekreacyjne, - terapia zajęciowa indywidualna i grupowa prowadzenie wszelkiego rodzaju działań wspierającorehabilitacyjnego jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi KLUB SAMOPOMOCY Typ projektu nr 1 a działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Przykładowe formy działań: -grupy samopomocowe -grupy wsparcia -grupy terapeutyczne -grupy edukacyjne -poradnictwo, doradztwo -wolontariat -wymiana usług (barter) zakres wsparcia ustala gmina w uzgodnieniu z wojewodą jest prowadzony przez gminę (gmina może zlecić prowadzenie klubu ngo)

8 ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE Typ projektu nr 1 b działania edukacyjne (pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, rozwój zainteresowań) działania profilaktyczne (ćwiczenie asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia) działania wychowawcze (nauka savoir-vivre, nauka współpracy i współdziałania w grupie) działania opiekuńcze i współpraca (współpraca z rodzicami, opiekunami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, dożywianie) działania organizujące czas wolny Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka)

9 Warunki realizacji usług opiekuńczych w formie klubów samopomocy oraz świetlic środowiskowych: Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób niesamodzielnych; Wsparcie musi prowadzić do zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych; Usługa opiekuńcza świadczona będzie przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje; Usługa asystencka świadczona będzie przez asystenta osoby niepełnosprawnej (posiadającego wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem MEN Wsparcie w pierwszej kolejności będzie adresowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po zakończeniu okresu realizacji projektu konieczne jest ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI miejsc asystenckich i opiekuńczych.

10 Klub młodzieżowy miejsce, w którym młodzież do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), może korzystać z wieloaspektowego wsparcia: -edukacyjnego -integracyjnego -profilaktycznego -artystyczno-kulturalnego -może być realizowany program rówieśniczy. Typ projektu nr 1 c zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych Klub zakłada realizację celów, tj.: wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań

11 Typ projektu nr 1 d szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy KLUB PRACY pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy grupowe zajęcia aktywizacyjne (np. prezentacje, wykłady, dyskusje warsztatowe) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia indywidualne konsultacje pomoc w poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu

12 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Typ projektu nr 1 e treningi warsztaty I etap aktywizacja SPOŁECZNA terapie kursy II etap aktywizacja ZAWODOWA szkolenia staże/praktyka

13 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Typ projektu nr 1 e trening kompetencji/ umiejętności społecznych poradnictwo specjalistyczne Indywidulane porady psychologiczne praca socjalna SPOŁECZNE EDUKACYJNE broker edukacyjny uzupełnienie wykształcenia studia dla opuszczających placówki O-W lub inne formy pieczy zastępczej Zgodnie z Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego terapia rodzinna lub psychologiczna, lub psychospołeczna dla rodzin lub osób, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapia/ terapia w zakładzie osób uzależnionych ZDROWOTNE ZAWODOWE uczestnictwo w CIS/KIS, szkolenia/kursy zawodowe staż lub praktyka zajęcia w WTZ, doradztwo zawodowe, trener pracy

14 Warunki realizacji wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego, rodzinnego oraz środowiskowego; Realizowane przedsięwzięcia nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia); Realizowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać sytuację na lokalnym rynku pracy; Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do współpracy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES; Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do poinformowania właściwego terytorialnie OPS lub PCPR o projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników; Z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego.

15 Indywidualna ścieżka reintegracji Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Osoby, rodziny, środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb Indywidualna ścieżka reintegracji

16 Indywidualna ścieżka reintegracji W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. Aktywna integracja Ścieżka reintegracji Usługi społeczne

17 Wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej Wskaźnik efektywności społecznej: minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 22%, w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.

18 Efektywność społeczna osoby pracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo osoby dorosłe i dzieci osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pomiar efektywnośc i społecznej usługi aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej Do kryterium efektywności społecznej wliczani są uczestnicy projektu, którzy po jego zakończeniu (zgodnie ze ścieżką lub przerwali ze względu na znalezienie pracy) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację.

19 Efektywność zatrudnieniowa osoby bezrobotne lub bierne zawodowo osoby pełnoletnie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pomiar efektywności zatrudnieniowej usługi aktywizacji zawodowej Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie projektu.

20 Ważne EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy: 1. zakończyli udział w projekcie; 2. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy; 3. podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie; Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: a) stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.); b) stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.); c) podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.); Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy (90 dni kalendarzowych) od zakończenia udziału w projekcie, zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesięcy i minimum ½ etatu.

21 Ważne W ramach przedmiotowego konkursu mogą być wspierane osoby bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ile oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak takie osoby nie mogą zostać objęte instrumentami aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa tych osób jest możliwa do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku Pracy.

22 JAKIE DZIAŁANIA? TYP 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej MOGĄ TO BYĆ M.IN.: a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe b) działania lidera lub animatora aktywności lokalnej c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej skierowane są do najczęściej jednocześnie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób

23 USŁUGI WZAJEMNOŚCIOWE, SAMOPOMOCOWE Typ projektu nr 2 a gromadzenie informacji, jakie rodzaje usług uczestnicy mogą świadczyć na rzecz innych (np. pilnowanie dziecka w godz , zrobienie zakupów, pomoc w nauce, szycie, sprzątanie) BANK CZASU = KLUB WOLONATRIUSZY Możliwe jest sfinansowanie z projektu kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy

24 ZADANIA LIDERA/ANIMATORA Typ projektu nr 2 b ułatwienie kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców inicjowania powstawania grup obywatelskich motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne Możliwe jest sfinansowanie z projektu kosztów zatrudnienia lidera lub animatora aktywności lokalnej diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych budowanie lokalnych koalicji moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego

25 Typ projektu nr 2 c ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ: spotkania, konsultacje, działania edukacyjne i debaty społeczne; spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; działania wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

26 JAKIE DZIAŁANIA? TYP 3 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej MOGĄ TO BYĆ M.IN.: Działania wspierające budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych

27 Typ projektu nr 3 spotkania BUDOWANIE I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW konferencje fora seminaria inne formy, które wspierają rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej np. wizyty studyjne budowanie partnerstw publiczno-społecznych = udziału podmiotów ekonomii społecznej + jednostek samorządu terytorialnego

28 Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu; uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

29 Wymagania finansowe Grantem są środki finansowe RPO WK-P (z funduszu EFS), które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań. Zadań nie można realizować poprzez projekty objęte grantem, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez grantobiorcę wniosku o powierzenie grantu do (LGD).

30 Projekt grantowy oraz projekt objęty grantem Dofinansowanie EFS maksymalnie 85% Projekt grantowy Wkład własny 15% Grant = Dofinansowanie EFS maksymalnie 85% Projekt objęty grantem Wkład własny 15%

31 Minimalna wartość projektu grantowego wynosi 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych wynosi 85%. Wartość projektu grantowego rozumiana jest jako wartość dofinansowania z środków EFS oraz wkładu własnego. Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej) lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową). Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków EFS.

32 Uwagi ogólne dotyczące budżetu projektu Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego. Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu w podziale na: Koszty bezpośrednie koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie. Koszty pośrednie nie dotyczy (w projektach grantowych i projektach objętych grantem nie ma możliwości rozliczenia kosztów pośrednich w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności). W projektach objętych grantem można rozliczyć koszty administracyjne, związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem przez grantobiorcę, do wysokości 20% grantu (zgodnie z katalogiem wskazanym w Zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe)

33 Uwagi ogólne dotyczące budżetu projektu objętego grantem Katalog kosztów administracyjnych: -koszty koordynatora oraz personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu, w tym koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, koszty zarządu, koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa, koszty utrzymania biur (czynsz, najem, opłaty administracyjne), koszty bankowe, działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.), amortyzacja, najem lub zakup aktywów, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, koszty materiałów biurowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty ochrony, koszty sprzątania, koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

34 Koszty racjonalnych usprawnień Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata koszt racjonalnych usprawnień, to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu związane z koniecznością wsparcia w projekcie uczestnika/pracownika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej w budżecie projektu. Koszty racjonalnych usprawnień to np.: koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia; koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością; koszt dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. zł.

35 Wskaźniki realizacji projektu (wskaźniki rezultatu i produktu): Wskaźniki powinny w sposób precyzyjny i mierzalny umożliwić weryfikację stopnia realizacji danego celu. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celu projektu. Określając wskaźniki i ich wartości docelowe, należy mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru. Punktem wyjścia jest określenie wskaźników rezultatu, a następnie powiązanych z nimi wskaźników produktu.

36 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu ( łącznie z pracującymi na własny rachunek); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna; Efektywność społeczna; Efektywność zatrudnieniowa. Wskaźniki rezultatu - obligatoryjne Wskaźniki produktu - obligatoryjne Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby).

37 Wskaźniki rezultatu - dodatkowe Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych Wskaźniki produktu - dodatkowe Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS

38 LGD rozlicza się z grantobiorcami na podstawie kwoty uproszczonej Kwotą uproszczoną jest kwota uzgodniona za wykonanie całego projektu objętego grantem na etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o powierzenie grantu. Do kwoty uproszczonej należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych, z uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności. Od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

39 Zgodnie z regułą proporcjonalności: W przypadku niespełnienia warunku zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WK-P IZ RPO WK-P może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. W przypadku nieosiągnięcia celu projektu IZ RPO WK-P może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i odpowiedni odsetek kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez IZ RPO WK-P.

40 Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia projektu objętego grantem na etapie końcowego wniosku o rozliczenie grantu pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane analogicznie, jako reguła proporcjonalności. Decyzję o zastosowaniu proporcjonalnego rozliczenia grantu w stosunku do osiągniętych wskaźników i kryterium wyboru operacji podejmuje LGD. W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryterium wyboru operacji, LGD może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu objętego grantem za niekwalifikowalne. W przypadku niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również sam zwrócić się do LGD z wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie grantu do poziomu osiągniętych wskaźników. We wniosku Grantobiorca powinien przedstawić przyczyny nieosiągnięcia w pełni założonych wskaźników oraz wykazać swoje starania zmierzające do osiągnięcia tych założeń lub wykazać wystąpienie tzw. siły wyższej. LGD w takiej sytuacji może podjąć decyzję o uznaniu części wydatków poniesionych przez Grantobiorcę za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu

41 WAŻNE!!! Zgodność z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata

42 W ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Świeckiego promowane będą: Równość między kobietami i mężczyznami Równość szans i niedyskryminacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

43 Podstawa prawna Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz.1146, z późn. zm.). Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a także zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS, EFRR i FS. IZ RPO WK-P w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do stosowania Wytycznych.

44 Słownik pojęć Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest stosowane określenie: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, w przypadku tej zasady przesłanka dotycząca płci ma zastosowanie tylko pośrednie.

45 Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego Świecie, ul. Chmielniki 2b tel./ fax (52)

Typy działań w ramach Osi 11 RPO WK-P

Typy działań w ramach Osi 11 RPO WK-P Typy działań w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020 22.09.2017 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów objętych LSR GRUPA DOCELOWA osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zasady naboru projektów w konkursie nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 22-25 września 2017 r. Wsparciem mogą zostać objęte: Działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 4. Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c

ZADANIE 4. Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c ZADANIE 4 Typy projektu: 2 a, 2 b, 2 c Usługi wzajemnościowe, samopomocowe (2a), lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (2b), rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 21 listopada 2017 Obszar realizacji Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS. Świecie, 15 grudzień 2017

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS. Świecie, 15 grudzień 2017 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego EFS Świecie, 15 grudzień 2017 ZADANIE 2 Typy projektu: 1 c i 1 f Utworzenie klubu młodzieżowego (1c) i inne działania z obszaru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zachęca do bieżącego śledzenia strony www.lgd.brodnica.pl w związku ze zbliżającymi się terminami ogłoszeń na granty i konkurs w ramach LSR Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe w osi 11 mogą być realizowane w zakresie niżej wymienionych typów projektów:

Projekty grantowe w osi 11 mogą być realizowane w zakresie niżej wymienionych typów projektów: Oś priorytetowa 11 Oś priorytetowa 11 ma przyczynić się do ułatwienia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację działań rozwojowych w formule partycypacyjnej przy współudziale mieszkańców, lokalnych

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIE TEMATYCZNE LGD ANIMATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO. Świecie, 01 grudnia 2018r.

WYDARZENIE TEMATYCZNE LGD ANIMATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO. Świecie, 01 grudnia 2018r. WYDARZENIE TEMATYCZNE LGD ANIMATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO Świecie, 01 grudnia 2018r. Wydarzenie dofinansowano w ramach umowy nr UM_EF.433.1.002.2017 o dofinasowanie Projektu Wsparcie na rzecz

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Cel szczegółowy VIII Integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plany na lata 2017 i 2018

Plany na lata 2017 i 2018 Plany na lata 2017 i 2018 Misja LGD Wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb, a także aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. WSPARCIE OSOB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ TYP PROJEKTU NR 6 (PROJEKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ) WNIOSKODAWCA O dofinansowanie mogą ubiegać się

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS. Świecie, 18 maj 2018

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS. Świecie, 18 maj 2018 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS Świecie, 18 maj 2018 Od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2023r. LGD realizuje Projekt grantowy Od A_ktywności do Z_aradności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS. Świecie, 18 maj 2018

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS. Świecie, 18 maj 2018 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego z EFS Świecie, 18 maj 2018 Od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2023r. LGD realizuje Projekt grantowy Od A_ktywności do Z_aradności

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 32 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Zgodnie z Wytycznymi w

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach BĄDŹMY AKTYWNI RAZEM! i BĄDŹ AKTYWNY WŁĄCZ SIĘ! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projektach: a) BĄDŹMY

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 29 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Zgodnie

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 12 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 1/2018/PG Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 1/2019/EFS Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu

Lista wskaźników na poziomie projektu Lista wskaźników na poziomie projektu Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, sierpień 2015 r 2 Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFS

Bardziej szczegółowo

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO

IX SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków Konkurs LGD nr 2/2018/EFS/PG Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych

Bardziej szczegółowo

Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie 1. VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTOWA. Z poważaniem, Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych

FISZKA PROJEKTOWA. Z poważaniem, Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych Szanowni Państwo, FISZKA PROJEKTOWA zapraszamy do składania propozycji projektów, które chcieliby Państwo realizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Przesłane przez Państwa informacje będą pomocne

Bardziej szczegółowo

Ponadto IZ RPO WK-P podkreśla, iż warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

Ponadto IZ RPO WK-P podkreśla, iż warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: Z dnia 05.03.2019 Stanowisko IZ RPO WK-P dotyczące weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej w ramach projektów grantowych i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek przynależności

Bardziej szczegółowo

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania:

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ( Działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r.

Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r. Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

1. Czy, w przypadku utworzenia miejsc w klubach młodzieżowych należy wykazać trwałość przez okres, odpowiadający okresowi realizacji projektu?

1. Czy, w przypadku utworzenia miejsc w klubach młodzieżowych należy wykazać trwałość przez okres, odpowiadający okresowi realizacji projektu? 1. Czy, w przypadku utworzenia miejsc w klubach młodzieżowych należy wykazać trwałość przez okres, odpowiadający okresowi realizacji projektu? W przypadku klubów młodzieżowych nie ma konieczności zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne.

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. ekspertka: Karolina Cyran-Juraszek prowadząca: Dorota Kostowska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r.

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Działanie 9.1 RPO WŚ 2014-2020 konkurs

Bardziej szczegółowo

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Lp. Karta Działania Kryterium którego dotyczy zmiana Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany 1.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Katowice r.

Konkurs Katowice r. Konkurs 9.1.6 Katowice 29.06.2017 r. Tryb wyboru projektów Konkurs Ocena formalna (poprzedzona wymogami formalnymi) Brak możliwości poprawy kryteriów formalnych Możliwe wyjaśnienia i negocjacje Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA Załącznik do Uchwały Nr 35 / VI / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na partnerów projektu ALTERNATYWA Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu Nr RPPD IZ /16 ze spotkania z Beneficjentami w dniu r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu Nr RPPD IZ /16 ze spotkania z Beneficjentami w dniu r. Białystok, dn. 19.09.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu Nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/16 ze spotkania z Beneficjentami w dniu 08.09.2016 r. 1. Jak należy rozumieć sformułowanie osoby opuszczające

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XIII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp.

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp. Lp. 1 9.1 2 9.1 Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe Pytanie W związku, że dla osób będących w pieczy zastępczej i opuszających te pieczę niemierzony jest wskaźnik społeczno zatrudnieniowy? Czy mierzone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA i EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Plan działania ania na lata 2007-2008 2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer Priorytetu: VII Nazwa Priorytetu: Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach

na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1. WSPARCIE OSOB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ TYP PROJEKTU NR 10 (WSPARCIE RODZIN, DZIECI I MŁODZIEŻY) WNIOSKODAWCA O dofinansowanie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Bardziej szczegółowo

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ Załącznik do regulaminu konkursu nr XIII OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ 1. W odniesieniu do wszystkich projektów przewidujących

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO Strona1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE? KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ WOES? KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE WOES? DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Biuletyn informacyjny o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata . Biuletyn informacyjny o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Działania informacyjne w ramach spotkań o Lokalnej Strategii Rozwoju Od 31 marca do 22 czerwca 2017 Lokalna Grupa Działania Chełmno

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL

MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL MOJA DROGA DO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RPO WSL 2014-2020 MOJA DROGA DO MISJA Droga to nie tylko wędrówka, podróż, proces zmiany to także sposób przeżywania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typy operacji i kryteria wyboru projektówkonkurs Oś Priorytetowa 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ rozwój usług społecznych w gminie Sztum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM. Ja niżej podpisany(-a)...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM. Ja niżej podpisany(-a)... Załącznik nr 10 dane uczestnika projektu objętego grantem otrzymującego wsparcie w ramach EFS wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem; DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe 06.11.2015 TYPY PROJEKTÓW 1. Działania na rzecz osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Cel szczegółowy VIII Integracja społeczna 8.1 Dostęp do wysokiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM Załącznik nr 10 dane uczestnika projektu objętego grantem otrzymującego wsparcie w ramach EFS wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem; DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 20/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK / UCZESTNICZKA PROJEKTU

UCZESTNIK / UCZESTNICZKA PROJEKTU Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie My Samodzielni! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/2 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

2. Jakiego rodzaju wsparcie w projekcie mogą otrzymać osoby bezrobotne?

2. Jakiego rodzaju wsparcie w projekcie mogą otrzymać osoby bezrobotne? Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 dla Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP na rok 2019 KARTA KONKURSU NR RPPD IZ /19

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP na rok 2019 KARTA KONKURSU NR RPPD IZ /19 Załącznik do uchwały Nr 46/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Lokalna Strategia Rozwoju na lata

Biuletyn informacyjny Lokalna Strategia Rozwoju na lata Biuletyn informacyjny Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Prace nad założeniem LGD trwały od września 2015 roku. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom wystąpiło o wparcie przygotowawcze i podjęło się zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektu Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków Choceń, 27.12.2018r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 7 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

2. Czy działania środowiskowe stanowią jeden z elementów aktywnej integracji w konkursie nr RPKP IZ /16?

2. Czy działania środowiskowe stanowią jeden z elementów aktywnej integracji w konkursie nr RPKP IZ /16? Odpowiedzi na pytania w ramach konkursów 9.2.1 1. Czy koszt wynagrodzenia animatora lokalnego wchodzi w skład kosztów stanowiących podstawę do wyliczenia średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika

Bardziej szczegółowo

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE Załącznik do Regulaminu konkursu nr XII OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ i EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Informacje nt. kryteriów naboru i oceny wniosków w naborach ogłaszanych w ramach Osi 9 RPO WŚ 2014-2020 w IV kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r.

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. 1 Podział finansowania poszczególnych obszarów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 22 lutego 2017 r. Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Typy projektów 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla Wnioskodawców

Spotkanie dla Wnioskodawców Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 11.1 Aktywne włączenie Lublin, dn.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW: KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 14/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków otwartego naboru partnerów Fiszka projektu Społeczna od nowa WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WP

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WP SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. RPO WP 2014-2020 Wejherowo, 31.05.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo