WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA"

Transkrypt

1 Temat zajęć Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: - zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki - zna PSO Uczeń: Uczeń: Uczeń: - rozumie rozszerzenie osi - umie porównywać liczby - umie znajdować liczby liczbowej na liczby ujemne wymierne w zadaniach spełniające określone warunki - umie porównywać liczby o podwyższonym stopniu - umie porządkować liczby wymierne trudności wymierne - umie zaznaczać liczbę - umie znajdować liczbę wymierną na osi liczbowej wymierną leżącą pomiędzy zwykły na dziesiętny Liczbowej i odwrotnie - umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności - zna pojęcia: rozwinięcie - umie zapisać liczby - zna warunek konieczny - umie przedstawić dziesiętne skończone, wymierne w postaci rozwinięć zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne nieskończone, okres dziesiętnych skończonych ułamek dziesiętny nieskończone okresowe - umie zapisać liczby i rozwinięć dziesiętnych Skończony w postaci ułamka zwykłego wymierne w postaci rozwinięć nieskończonych okresowych - umie przedstawić w zadaniach o podwyższonym Rozwinięcia dziesiętne dziesiętnych skończonych w zadaniach o podwyższonym rozwinięcie dziesiętne stopniu trudności liczb wymiernych. i rozwinięć dziesiętnych stopniu trudności nieskończone okresowe nieskończonych okresowych - umie porównywać liczby w postaci ułamka zwykłego wymierne - umie porządkować liczby - umie określić na podstawie wymierne rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą wymierną WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 1

2 - zna sposób zaokrąglania - rozumie potrzebę - umie dokonać porównań - umie znajdować liczby liczb zaokrąglania liczb poprzez szacowanie spełniające określone warunki - rozumie potrzebę - umie zaokrąglić liczbę w zadaniach tekstowych w zadaniach o podwyższonym zaokrąglania liczb do danego rzędu w zadaniach - umie znajdować liczby stopniu trudności - umie zaokrąglić liczbę o podwyższonym stopniu spełniające określone warunki do danego rzędu trudności nieskończonym okresowym do danego rzędu - umie szacować wyniki działań w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności - zna algorytm dodawania - umie dodawać i odejmować - umie rozwiązywać - umie rozwiązywać i odejmowania liczb liczby wymierne dodatnie nietypowe zadania nietypowe zadania zapisane w jednakowej liczb wymiernych postaci Uczeń: Uczeń: Uczeń: - zna algorytm mnożenia - umie mnożyć i dzielić liczby - umie zamieniać jednostki i dzielenia liczb wymiernych wymierne dodatnie długości, masy dodatnich - umie obliczać liczbę na - zna przedrostki mili i kilo Mnożenie i dzielenie - umie podać odwrotność podstawie danego jej ułamka - umie zamieniać jednostki liczb dodatnich. liczby długości na mikrony - umie mnożyć i dzielić przez i jednostki masy na karaty liczbę naturalną - umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej Uczeń: - zna kolejność wykonywania - umie wykonywać działania - umie wykonywać działania - umie obliczać wartości - umie tworzyć wyrażenia działań łączne na liczbach łączne na liczbach wyrażeń arytmetycznych arytmetyczne na podstawie wyrażeń arytmetycznych o podwyższonym stopniu o podwyższonym stopniu zawierających większą liczbę trudności trudności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 2

3 działań - umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać jego wartość - umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość Uczeń: - umie dodawać, odejmować, - umie określić znak liczby - umie stosować prawa - umie obliczać wartości - umie obliczać wartości mnożyć i dzielić dwie liczby będącej wynikiem dodawania działań wyrażeń arytmetycznych ułamków piętrowych - zna pojęcie liczb lub odejmowania - umie uzupełniać brakujące w zadaniach o podwyższonym przeciwnych dwóch liczb wymiernych liczby w dodawaniu, stopniu trudności - umie stosować prawa ustalony wynik działań - umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych Uczeń: - umie odczytać z osi - umie zaznaczyć na osi - umie zaznaczać na osi - umie zaznaczać na osi - umie wykorzystywać liczbowej liczby spełniające liczbowej liczby spełniające liczbowej zbiór liczb, które liczbowej zbiór liczb, które wartość bezwzględną określony warunek określoną nierówność spełniają jednocześnie dwie spełniają jednocześnie dwie do obliczeń odległości liczb - umie opisać zbiór liczb za w zadaniach o podwyższonym nierówności nierówności w zadaniach na osi liczbowej w zadaniach pomocą nierówności stopniu trudności - umie znaleźć liczby o podwyższony stopniu o podwyższonym stopniu - umie zaznaczyć na osi - umie zapisać nierówność, znajdujące się w określonej trudności trudności Oś liczbowa. Odległość liczbowej liczby spełniające jaką spełniają liczby odległości na osi liczbowej - umie znaleźć liczby - umie znaleźć rozwiązanie liczb na osi liczbowej. określoną nierówność z zaznaczonego na osi od danej liczby znajdujące się w określonej równania z wartością - zna pojęcie odległości liczbowej zbioru - umie wykorzystywać odległości na osi liczbowej bezwzględną w zadaniach między dwiema liczbami na - umie obliczyć odległość wartość bezwzględną do od danej liczby w zadaniach o podwyższonym stopniu osi liczbowej między liczbami na osi obliczeń odległości liczb na osi o podwyższony stopniu trudności - umie na podstawie rysunku liczbowej liczbowej trudności osi liczbowej określić odległość między liczbami - umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 3

4 Temat zajęć DZIAŁ 2. PROCENTY Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: Uczeń: Uczeń: - zna pojęcie procentu - umie zamienić ułamek - zna pojęcie promila - rozumie potrzebę na procent w zadaniach - umie zamieniać ułamki, stosowania procentów o podwyższonym stopniu procenty na promile w życiu codziennym trudności i odwrotnie - umie wskazać przykłady - umie zamienić liczbę zastosowań procentów w wymierną na procent życiu codziennym - umie określić procentowo ułamek i zaznaczyć procent - umie zamienić ułamek na danej figury w zadaniach procent o podwyższonym stopniu - umie określić procentowo trudności zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury - zna pojęcie diagramu - rozumie potrzebę - potrafi wybrać z diagramu - potrafi wybrać z diagramu procentowego stosowania diagramów informacje i je zinterpretować informacje i je zinterpretować - umie z diagramów odczytać do wizualizacji informacji - potrafi zobrazować w zadaniach o podwyższonym potrzebne informacje - umie z diagramów odczytać dowolnym diagramem stopniu trudności w zadaniach o podwyższonym dowolnym diagramem stopniu trudności wybrane informacje w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności Uczeń: Uczeń: Uczeń: - zna sposób obliczania, jakim - umie obliczyć, jakim - umie rozwiązać zadania procentem jednej liczby jest procentem jednej liczby jest tekstowe o podwyższonym druga liczba druga liczba stopniu trudności dotyczące procentem jednej liczby jest tekstowe dotyczące jednej liczby jest druga liczba druga liczba obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 4

5 - umie obliczyć procent danej - umie obliczyć procent danej - umie rozwiązać zadania - umie rozwiązać zadania liczby liczby w zadaniach tekstowe dotyczące tekstowe o podwyższonym o podwyższonym stopniu obliczania procentu danej stopniu trudności dotyczące Obliczanie procentu trudności liczby obliczania procentu danej danej liczby. - umie wykorzystać diagramy liczby do rozwiązywania zadań tekstowych - umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności - rozumie pojęcia podwyżka - umie obliczyć podwyżkę - umie rozwiązać zadania - umie rozwiązać zadania (obniżka) o pewien procent (obniżkę) o pewien procent tekstowe dotyczące tekstowe o podwyższonym Podwyżki i obniżki. - wie, jak obliczyć podwyżkę w zadaniach o podwyższonym obliczania podwyżek i obniżek stopniu trudności dotyczące (obniżkę) o pewien procent stopniu trudności o pewien procent obliczania podwyżek i obniżek - umie obliczyć podwyżkę o pewien procent (obniżkę) o pewien procent Uczeń: Uczeń: Uczeń: - wie jak obliczyć liczbę na - umie obliczyć liczbę na - umie rozwiązać zadania podstawie jej procentu podstawie jej procentu tekstowe o podwyższonym obliczania liczby na podstawie jej procentu jej procentu Uczeń: Uczeń: Uczeń: - zna i rozumie określenie - umie obliczyć, o ile procent - umie zastosować obliczenia O ile procent więcej, punkty procentowe jest większa (mniejsza) liczba procentowe dotyczące o ile procent mniej. od danej porównywania różnicowego Punkty procentowe. - umie zastosować powyższe w zadaniach tekstowych obliczenia w zdaniach o podwyższonym stopniu tekstowych trudności - umie rozwiązywać zadania - umie odczytać z diagramu - umie odczytać z diagramu - umie stosować własności związane z procentami informacje potrzebne informacje potrzebne procentów w sytuacji ogólnej w zadaniu w zadaniu o podwyższony WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 5 o podwyższonym stopniu trudności związane z procentami

6 Temat zajęć DZIAŁ 3. Figury na płaszczyźnie Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: Uczeń: Uczeń: - zna podstawowe pojęcia: - umie kreślić proste i odcinki - umie kreślić proste i odcinki punkt, prosta, odcinek prostopadłe przechodzące równoległe przechodzące - zna pojęcie prostych przez dany punkt przez dany punkt prostopadłych i równoległych - umie podzielić odcinek na - umie obliczyć odległość - umie konstruować odcinek połowy punktu od prostej i odległość punktu od prostej i odległość - umie sprawdzić pomiędzy prostymi współliniowość trzech - zna warunek punktów współliniowości trzech punktów - zna pojęcie kąta - zna rodzaje kątów - umie kreślić geometryczną - umie rozwiązywać zadania - zna pojęcie miary kąta - umie obliczyć miary katów sumę i różnicę kątów tekstowe o podwyższonym - zna rodzaje kątów przyległych - umie obliczać na podstawie stopniu trudności dotyczące - umie konstruować kąt (wierzchołkowych, rysunku miary kątów kątów przystający do danego odpowiadających, - umie rozwiązywać zadania - zna nazwy kątów naprzemianległych), gdy dana tekstowe dotyczące kątów utworzonych przez dwie jest miara jednego z nich kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 6

7 - zna pojęcie wielokąta - umie kreślić poszczególne - umie obliczać na podstawie - umie wybrać z danego - zna sumę miar kątów rodzaje trójkątów rysunku miary kątów zbioru odcinki, z których wewnętrznych trójkąta - umie obliczać na podstawie w trójkącie w zadaniach można zbudować trójkąt - umie kreślić poszczególne rysunku miary kątów o podwyższonym stopniu w zadaniach o podwyższonym rodzaje trójkątów w trójkącie trudności stopniu trudności - zna nierówność trójkąta - rozumie zasadę klasyfikacji - umie sprawdzić, czy trójkątów z danych odcinków można - umie klasyfikować trójkąty - umie wybrać z danego zbioru odcinki, z których można zbudować trójkąt - umie stosować zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań tekstowych Uczeń: - zna definicję figur - zna cechy przystawania - umie rozpoznawać trójkąty - umie uzasadniać - umie rozwiązywać zadania przystających trójkątów przystające w zadaniach przystawanie trójkątów konstrukcyjne - umie wskazać figury - umie konstruować trójkąt o podwyższonym stopniu w zadaniach o podwyższony o podwyższonym stopniu przystające o danych trzech bokach trudności stopniu trudności trudności - umie rozpoznawać trójkąty - umie konstruować trójkąt przystające o danych dwóch bokach gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe - umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne - umie uzasadniać przystawanie trójkątów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 7

8 - zna definicję prostokąta - umie rysować wysokości - rozumie zasadę klasyfikacji - umie stosować własności i kwadratu czworokątów w zadaniach czworokątów czworokątów - umie rozróżniać o podwyższonym stopniu - umie klasyfikować do rozwiązywania zadań poszczególne rodzaje trudności czworokąty ze względu na o podwyższonym stopniu czworokątów - zna definicję trapezu, boki i kąty trudności - umie rysować przekątne równoległoboku i rombu - umie stosować własności - umie rysować wysokości czworokątów do rozwiązywania zadań czworokątów - umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach - umie obliczać obwody narysowanych czworokątów - zna pojęcie wielokąta - rozumie własności - umie rozwiązać zadania - umie rozwiązać zadania foremnego wielokątów foremnych tekstowe związane tekstowe o podwyższonym - umie konstruować z wielokątami foremnymi stopniu trudności związane - umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego - zna jednostki miary pola - zna złożone zależności - umie zamieniać jednostki - umie rozwiązywać zadania - zna zależności pomiędzy pomiędzy jednostkami pola - umie rozwiązywać o podwyższony stopniu jednostkami pola - umie zamieniać jednostki trudniejsze zadania dotyczące trudności dotyczące pola Pole prostokąta. - zna wzór na pole prostokąta - umie obliczać pole pola prostokąta prostokąta Jednostki pola. - zna wzór na pole kwadratu prostokąta, którego boki są - umie obliczać pole wyrażone w różnych prostokąta, którego boki są jednostkach wyrażone w tych samych jednostkach - zna wzory na obliczanie pól - umie rozwiązywać zadania - umie rozwiązywać zadania - umie obliczać pola powierzchni wielokątów tekstowe związane tekstowe o podwyższonym wielokątów w zadaniach Pola wielokątów. - umie obliczać pola z obliczaniem pól i obwodów stopniu trudności związane o podwyższonym stopniu wielokątów wielokątów na płaszczyźnie z obliczaniem pól i obwodów trudności - umie obliczać pola wielokątów na płaszczyźnie wielokątów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 8

9 - umie narysować układ - umie rysować wielokąty - umie rozwiązywać zadania - umie rozwiązywać zadania współrzędnych w układzie współrzędnych tekstowe związane tekstowe o podwyższonym - zna pojęcie układu - umie obliczyć długość z obliczaniem pól i obwodów stopniu trudności związane współrzędnych odcinka równoległego do wielokątów w układzie z obliczaniem pól i obwodów Układ współrzędnych. - umie odczytać współrzędne jednej z osi układu współrzędnych wielokątów w układzie punktów - umie wyznaczyć współrzędnych - umie zaznaczyć punkty współrzędne brakujących o danych współrzędnych wierzchołków prostokąta, - umie rysować odcinki równoległoboku i trójkąta w układzie współrzędnych Temat zajęć DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający - zna pojęcie wyrażenia - umie budować i odczytywać - umie budować i odczytywać - umie budować i odczytywać algebraicznego wyrażenia algebraiczne wyrażenia o konstrukcji wyrażenia o konstrukcji Do czego służą - umie budować proste w zadaniach o podwyższonym wielodziałaniowej wielodziałaniowej wyrażenia wyrażenia algebraiczne stopniu trudności w zadaniach o podwyższonym algebraiczne? - umie rozróżnić pojęcia: - rozumie zasadę nazywania stopniu trudności suma, różnica, iloczyn, iloraz wyrażeń algebraicznych - umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne Wartości liczbowe - umie obliczyć wartość - umie obliczyć wartość - umie obliczyć wartość - umie obliczyć wartość wyrażeń liczbową wyrażenia bez jego liczbową złożonego wyrażenia liczbową wyrażenia bez jego liczbową złożonego wyrażenia algebraicznych. przekształcenia dla jednej bez jego przekształcenia dla przekształcenia dla kilku bez jego przekształcenia dla zmiennej wymiernej jednej zmiennej wymiernej zmiennych wymiernych kilku zmiennych wymiernych -zna pojęcie jednomianu - umie porządkować - umie zapisywać warunki - umie zapisywać warunki - zna pojęcie jednomianów jednomiany w zadaniach zadania w postaci jednomianu zadania o podwyższonym podobnych o podwyższonym stopniu stopniu trudności w postaci - umie porządkować trudności jednomianu - umie określić współczynniki liczbowe jednomianu - umie rozpoznać jednomiany podobne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 9

10 Sumy algebraiczne. Uczeń: - zna pojęcie sumy - umie zredukować złożone - umie zapisywać warunki - umie obliczyć sumę - umie zapisywać warunki algebraicznej wyrazy podobne zadania w postaci sumy algebraiczną znając jej zadania o podwyższonym - zna pojęcie wyrazów - rozumie zasadę algebraicznej wartość dla podanych stopniu trudności w postaci podobnych przeprowadzania redukcji wartości występujących sumy algebraicznej - umie odczytać wyrazy sumy wyrazów podobnych w niej zmiennych algebraicznej - umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej - umie wyodrębnić wyrazy podobne - umie zredukować wyrazy podobne Uczeń: - umie zredukować wyrazy - umie opuścić nawiasy - umie obliczyć wartość - umie obliczyć wartość - umie stosować dodawanie podobne - umie zredukować wyrazy liczbową wyrażenia dla liczbową złożonego wyrażenia i odejmowanie sum podobne w zadaniach zmiennych wymiernych po dla zmiennych wymiernych algebraicznych w zadaniach o podwyższonym stopniu przekształceniu do postaci po przekształceniu do postaci tekstowych o podwyższonym trudności dogodnej do obliczeń dogodnej do obliczeń stopniu trudności liczbową wyrażenia dla podany warunek zmiennych wymiernych po - umie stosować dodawanie przekształceniu do postaci i odejmowanie sum dogodnej do obliczeń algebraicznych w zadaniach tekstowych Uczeń: - umie przemnożyć każdy - umie przemnożyć każdy - umie obliczyć wartość - umie obliczyć wartość - umie stosować mnożenie wyraz sumy algebraicznej wyraz sumy algebraicznej wyrażenia dla zmiennych złożonego wyrażenia dla jednomianów przez sumy przez liczbę przez jednomian wymiernych zmiennych wymiernych w zadaniach o podwyższonym - umie obliczyć wartość po przekształceniu po przekształceniu stopniu trudności. Mnożenie liczbową wyrażenia dla do postaci dogodnej do postaci dogodnej jednomianów przez zmiennych wymiernych po do obliczeń do obliczeń sumy algebraiczne. przekształceniu do postaci - umie zinterpretować dogodnej do obliczeń geometrycznie iloczyn sumy - umie podzielić sumę algebraicznej przez algebraiczną przez liczbę wymierną WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 10 jednomian - umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy

11 - umie pomnożyć dwumian - umie mnożyć sumy - umie doprowadzić złożone - umie stosować mnożenie przez dwumian algebraiczne wyrażenie algebraiczne sum algebraicznych - umie doprowadzić do prostszej postaci, stosując w zadaniach tekstowych wyrażenie algebraiczne mnożenie sum algebraicznych o podwyższonym stopniu do prostszej postaci, stosując - umie wykorzystać mnożenie trudności Mnożenie sum mnożenie sum algebraicznych sum algebraicznych - umie wykorzystać mnożenie algebraicznych. - umie interpretować do dowodzenia własności sum algebraicznych geometrycznie iloczyn sum liczb do dowodzenia złożonych algebraicznych własności liczb - umie stosować mnożenie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych Temat zajęć DZIAŁ 5. RÓWNANIA Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: - zna pojęcie równania - umie zapisać zadania - umie zapisać złożone - umie zapisać złożone - umie zapisać problem równania - zna pojęcie rozwiązania - zna pojęcia: równania - umie zbudować równanie - wyszukuje wśród złożonych równania równoważne, tożsamościowe, o podanym rozwiązaniu równań z wartością Liczby spełniające - rozumie pojęcie rozwiązania sprzeczne - wyszukuje wśród równań bezwzględną równania równania. równania - umie rozpoznać równania z wartością bezwzględną sprzeczne - umie sprawdzić, czy dana równoważne równania sprzeczne liczba spełnia równanie - umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu - zna metodę równań - zna metodę równań - umie stosować metodę - umie rozwiązywać złożone równoważnych równoważnych równań równoważnych równania posiadające jeden Rozwiązywanie - umie stosować metodę - umie stosować metodę - umie rozwiązywać równania pierwiastek, równania równań. równań równoważnych równań równoważnych posiadające jeden sprzeczne i tożsamościowe - umie rozwiązywać równania - umie rozwiązywać równania pierwiastek, równania - umie rozwiązywać złożone posiadające jeden o podwyższonym stopniu sprzeczne i tożsamościowe równania z zastosowaniem pierwiastek, równania trudności posiadające jeden - umie rozwiązywać równania przekształceń na wyrażeniach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 11

12 sprzeczne i tożsamościowe pierwiastek, równania z zastosowaniem algebraicznych - umie rozwiązywać równania sprzeczne i tożsamościowe przekształceń na wyrażeniach bez stosowania przekształceń - umie rozwiązywać równania algebraicznych na wyrażeniach algebraicznych z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach algebraicznych - umie analizować treść - umie wyrazić treść zadania - umie rozwiązać zadania - umie wyrazić treść zadania zadania o prostej konstrukcji za pomocą równania tekstowe za pomocą o podwyższonym stopniu - umie rozwiązać proste - umie rozwiązać zadania równania trudności za pomocą zadania tekstowe za pomocą tekstowe za pomocą równania Zadania tekstowe. równania i sprawdzić równania i sprawdzić - umie rozwiązać zadania poprawność rozwiązania poprawność rozwiązania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania Uczeń: Uczeń: Uczeń: - umie analizować treść - umie wyrazić treść zadania - umie wyrazić treść zadania z procentami z procentami za pomocą złożonego zadania o prostej konstrukcji równania z procentami za pomocą Procenty w zadaniach - umie rozwiązać proste - umie rozwiązać zadania równania tekstowych. zadania tekstowe tekstowe z procentami - umie rozwiązać złożone z procentami za pomocą za pomocą równania zadania tekstowe równania i sprawdzić poprawność z procentami za pomocą rozwiązania równania i sprawdzić poprawność rozwiązania - umie przekształcać proste - umie przekształcać wzory, - umie przekształcać złożone - umie wyznaczyć Przekształcanie wzory w tym fizyczne wzory, w tym fizyczne ze złożonego wzoru określoną wzorów. - umie wyznaczyć z prostego i geometryczne i geometryczne wielkość wzoru określoną wielkość - umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 12

13 Temat zajęć DZIAŁ 6. POTĘGI Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: - zna i rozumie pojęcie potęgi - umie porównać złożone - umie zapisać liczbę - umie obliczyć wartość - umie rozwiązać nietypowe o wykładniku naturalnym potęgi o różnych w postaci iloczynu potęg liczb złożonego wyrażenia zadania tekstowe związane - umie obliczyć potęgę wykładnikach naturalnych pierwszych arytmetycznego z potęgami o wykładniku naturalnym i takich samych - umie obliczyć wartość zawierającego potęgi - umie przekształcić - umie porównać potęgi podstawach oraz o takich wyrażenia arytmetycznego - umie podać cyfrę jedności wyrażenie arytmetyczne o różnych wykładnikach samych wykładnikach zawierającego potęgi liczby podanej w postaci zawierające potęgi Potęga o wykładniku naturalnych i takich samych naturalnych i różnych potęgi naturalnym. podstawach oraz o takich dodatnich podstawach samych wykładnikach - umie zapisać liczbę naturalnych i różnych dodatnich podstawach w postaci potęgi - umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń - umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi - zna wzór na mnożenie - rozumie powstanie wzoru - umie stosować mnożenie - umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych na mnożenie i dzielenie potęg i dzielenie potęg o tych i dzielenie złożonych potęg samych podstawach o tych samych podstawach samych podstawach o tych samych podstawach - umie zapisać w postaci - umie zapisać w postaci do obliczania wartości do obliczania wartości Iloczyn i iloraz potęg jednej potęgi iloczyny i ilorazy jednej potęgi iloczyny i ilorazy liczbowej wyrażeń liczbowej wyrażeń o jednakowych potęg o takich samych złożonych potęg o takich - umie rozwiązać nietypowe - umie rozwiązać nietypowe podstawach. podstawach samych podstawach zadania tekstowe związane zadania tekstowe o - umie mnożyć i dzielić potęgi - umie stosować mnożenie z potęgami podwyższonym stopniu o tych samych podstawach i dzielenie potęg o tych - umie wykonać porównanie trudności związane samych podstawach do ilorazowe potęg z potęgami obliczania wartości liczbowej o jednakowych podstawach wyrażeń WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 13

14 Uczeń: - zna wzór na potęgowanie - rozumie powstanie wzoru na - umie porównać potęgi - umie stosować potęgowanie umie porównać potęgi potęgowanie potęgi sprowadzając je do tej samej potęgi do obliczania wartości i porządkować potęgi, - umie zapisać w postaci - umie przedstawić potęgę podstawy liczbowej złożonych wyrażeń korzystając z potęgowania - umie potęgować potęgę - umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń liczbowej wyrażeń - zna wzór na potęgowanie - rozumie powstanie wzoru - umie stosować potęgowanie - umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu na potęgowanie iloczynu iloczynu i ilorazu w zadaniach iloczynu i ilorazu w zadaniach - umie zapisać w postaci i ilorazu tekstowych tekstowych o podwyższonym jednej potęgi iloczyny i ilorazy - umie zapisać w postaci stopniu trudności potęg o takich samych jednej potęgi iloczyny i ilorazy i iloraz - umie zapisać iloczyn i iloraz - umie zapisać iloczyn i iloraz złożonych potęg o tych potęg o tych samych samych wykładnikach wykładnikach w postaci w postaci jednej potęgi jednej potęgi - umie doprowadzić - umie obliczyć wartość - umie porównywać potęgi - umie doprowadzić złożone wyrażenie do prostszej złożonego wyrażenia o różnych podstawach wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania arytmetycznego, stosując i różnych wykładnikach, postaci, stosując działania na potęgach działania na potęgach stosując działania na na potęgach - umie obliczyć wartość - umie doprowadzić potęgach - umie porównywać złożone wyrażenia arytmetycznego, wyrażenie do prostszej potęgi o różnych podstawach na potęgach na potęgach stosując działania - umie stosować działania na potęgach na potęgach w zadaniach - umie stosować działania tekstowych na potęgach w zadaniach tekstowych o podwyższonym stopniu trudności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 14

15 Uczeń: - zna pojęcie notacji - umie zapisać bardzo małą - rozumie potrzebę - umie wykonać - umie obliczyć wartość wykładniczej dla danych liczb liczbę w notacji wykładniczej, stosowania notacji porównywanie ilorazowe wyrażenia arytmetycznego - umie zapisać dużą liczbę wykorzystując potęgi wykładniczej w praktyce dla liczb podanych w notacji zawierającego liczby zapisane w notacji wykładniczej liczby 10 o ujemnych - umie zapisać daną liczbę wykładniczej w zadaniach w notacji wykładniczej - zna pojęcie potęgi liczby 10 wykładnikach w notacji wykładniczej o podwyższonym stopniu o wykładniku całkowitym - umie porównać liczby trudności ujemnym zapisane w notacji - umie stosować notację wykładniczej wykładniczą do zamiany - umie obliczyć wartość jednostek w zadaniach zawierającego liczby zapisane trudności w notacji wykładniczej - umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej - umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek - zna pojęcia pierwiastka - umie obliczyć pierwiastek - umie oszacować wartość - umie obliczyć wartość arytmetycznego II stopnia arytmetyczny II stopnia wyrażenia zawierającego złożonego wyrażenia z liczby nieujemnej oraz z liczby nieujemnej pierwiastki arytmetycznego pierwiastka III stopnia i pierwiastek III stopnia - umie obliczyć wartość zawierającego pierwiastki z dowolnej liczby z dowolnej liczby w zadaniach wyrażenia arytmetycznego - umie oszacować liczbę - zna wzór na obliczanie o podwyższonym stopniu zawierającego pierwiastki niewymierną pierwiastka II stopnia trudności - umie oszacować liczbę - umie wykonywać złożone z kwadratu liczby nieujemnej - umie oszacować wartość niewymierną działania na liczbach i pierwiastka III stopnia wyrażenia zawierającego - umie wykonywać działania niewymiernych - umie obliczyć pierwiastek II - umie obliczyć wartość stopnia z kwadratu liczby wyrażenia arytmetycznego nieujemnej i pierwiastek III zawierającego pierwiastki stopnia z sześcianu dowolnej liczby - umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 15

16 z dowolnej liczby Uczeń: - zna wzór na obliczanie - umie wyłączyć czynnik przed - umie wyłączyć czynnik przed - umie wyłączyć czynnik przed - umie rozwiązywać zadania pierwiastka z iloczynu i ilorazu znak pierwiastka oraz włączyć znak pierwiastka znak pierwiastka w zadaniach tekstowe o podwyższonym - umie wyłączyć czynnik przed czynnik pod znak pierwiastka - umie włączyć czynnik pod o podwyższonym stopniu stopniu trudności znak pierwiastka oraz włączyć w zadaniach o podwyższonym znak pierwiastka trudności na zastosowanie działań czynnik pod znak pierwiastka stopniu trudności - umie wykonywać działania - umie wykonywać złożone na pierwiastkach - umie mnożyć i dzielić - umie stosować wzory na liczbach niewymiernych działania na liczbach pierwiastki II stopnia oraz na obliczanie pierwiastka - umie doprowadzić niewymiernych pierwiastki III stopnia z iloczynu i ilorazu wyrażenie algebraiczne - umie stosować wzory do wyznaczania wartości zawierające potęgi na obliczanie pierwiastka Działania na liczbowej wyrażeń i pierwiastki do prostszej z iloczynu i ilorazu pierwiastkach. - umie stosować wzór postaci do wyznaczania wartości na obliczanie pierwiastka - umie rozwiązywać zadania liczbowej złożonych wyrażeń z iloczynu i ilorazu tekstowe na zastosowanie - umie doprowadzić złożone do obliczania działań na pierwiastkach wyrażenie algebraiczne wartości liczbowej wyrażeń - umie porównać liczby zawierające potęgi niewymierne i pierwiastki do prostszej postaci - umie porównać liczby niewymierne w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 16

17 Temat zajęć DZIAŁ 7. GRANIASTOSŁUPY Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający Uczeń: - zna pojęcie - zna pojęcie graniastosłupa - umie obliczyć sumę długości - umie rozwiązać zadania - umie rozwiązać nietypowe prostopadłościanu pochyłego krawędzi graniastosłupa tekstowe o podwyższonym zadania związane z rzutem - zna pojęcie graniastosłupa - umie wskazać na rysunku - umie rozwiązać zadania stopniu trudności związane graniastosłupa prostego graniastosłupa prostego tekstowe związane z sumą z sumą długości krawędzi - zna pojęcie graniastosłupa krawędzie i ściany długości krawędzi prawidłowego prostopadłe oraz równoległe - zna budowę graniastosłupa - umie określić liczbę - rozumie sposób tworzenia wierzchołków, krawędzi graniastosłupa prostego stopniu trudności krawędzie i ściany - umie rysować graniastosłup prostopadłe oraz równoległe prosty o podstawie - umie określić liczbę nie będącej prostokątem wierzchołków, krawędzi w rzucie równoległym i ścian graniastosłupa - umie obliczyć sumę długości - umie rysować graniastosłup krawędzi graniastosłupa prosty w rzucie równoległym - zna pojęcie siatki - rozumie sposób obliczania - umie kreślić siatkę - umie rozpoznać siatkę graniastosłupa pola powierzchni jako pola graniastosłupa o podstawie graniastosłupa w zadaniach - zna pojęcie pola powierzchni siatki dowolnego wielokąta o podwyższonym stopniu graniastosłupa - umie rozpoznać siatkę w zadaniach o podwyższonym trudności - zna wzór na obliczanie pola graniastosłupa prostego stopniu trudności - umie rozwiązać zadania powierzchni graniastosłupa o podstawie nie będącej - umie rozpoznać siatkę tekstowe o podwyższonym Siatki - rozumie pojęcie pola figury prostokątem graniastosłupa stopniu trudności związane graniastosłupów. Pole - rozumie zasadę kreślenia - umie obliczyć pole - umie obliczyć pole z polem powierzchni powierzchni. siatki powierzchni graniastosłupa powierzchni graniastosłupa graniastosłupa prostego - umie rozpoznać siatkę prostego o podstawie nie - umie rozwiązać zadania graniastosłupa prostego będącej prostokątem tekstowe związane z polem - umie kreślić siatkę - umie rozwiązać zadania powierzchni graniastosłupa graniastosłupa prostego tekstowe związane z polem prostego o podstawie trójkąta lub powierzchni graniastosłupa czworokąta prostego - umie obliczyć pole - umie kreślić siatkę WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 17

18 powierzchni graniastosłupa graniastosłupa o podstawie prostego dowolnego wielokąta Uczeń: - zna wzory na obliczanie - rozumie zasady zamiany - umie zamieniać jednostki - umie zamieniać jednostki - umie rozwiązać zadania objętości prostopadłościanu jednostek objętości objętości w zadaniach objętości w zadaniach tekstowe o podwyższonym i sześcianu - umie zamieniać jednostki złożonych złożonych o podwyższonym stopniu trudności związane - zna jednostki objętości objętości w zadaniach - umie rozwiązać zadania stopniu trudności z objętością - rozumie pojęcie objętości o podwyższonym stopniu tekstowe związane prostopadłościanu Objętość figury trudności z objętością prostopadłościanu. - umie zamieniać jednostki - umie obliczyć objętość prostopadłościanu Jednostki objętości. objętości prostopadłościanu i sześcianu - umie obliczyć objętość w zadaniach o podwyższonym prostopadłościanu i sześcianu stopniu trudności - umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanu -zna pojęcie wysokości - umie obliczyć objętość - umie obliczyć objętość - umie rozwiązać zadania graniastosłupa graniastosłupa w zadaniach graniastosłupa tekstowe o podwyższonym Objętość -zna wzór na obliczanie o podwyższonym stopniu - umie rozwiązać zadania stopniu trudności związane graniastosłupa. objętości graniastosłupa trudności tekstowe związane z objętością graniastosłupa -umie obliczyć objętość - umie rozwiązać zadania z objętością graniastosłupa graniastosłupa tekstowe związane z objętością graniastosłupa WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 18

19 Temat zajęć DZIAŁ 8. STATYSTYKA Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom rozszerzający Poziom dopełniający Poziom wykraczający - zna pojęcie diagramu - umie odczytać informacje - umie interpretować - umie interpretować słupkowego i kołowego z tabeli, wykresu, diagramu prezentowane informacje prezentowane złożone - zna pojęcie wykresu w zadaniach o podwyższonym informacje prezentacji informacji prezentowanych danych - umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu - zna pojęcie średniej - umie obliczyć średnią - umie obliczyć średnią - umie rozwiązać zadania arytmetycznej arytmetyczną w zadaniach arytmetyczną tekstowe o podwyższonym Co to jest średnia?. - umie obliczyć średnią o podwyższonym stopniu - umie rozwiązać zadania stopniu trudności związane arytmetyczną trudności tekstowe związane ze średnią ze średnią arytmetyczną - umie rozwiązać zadania arytmetyczną tekstowe związane ze średnią Zbieranie i - zna pojęcie danych - umie opracować dane - umie opracować dane - umie opracować złożone opracowywanie statystycznych statystyczne statystyczne dane statystyczne danych statystycznych. - umie zebrać dane - umie prezentować dane - umie prezentować dane - umie prezentować złożone statystyczne statystyczne statystyczne dane statystyczne - zna pojęcie zdarzenia - umie określić zdarzenia - zna pojęcie - umie obliczyć losowego losowe w doświadczeniu prawdopodobieństwa prawdopodobieństwo - umie określić zdarzenia w zadaniu o podwyższonym zdarzenia losowego zdarzenia w zadaniu Zdarzenia losowe. losowe w doświadczeniu stopniu trudności - umie określić zdarzenia o podwyższonym stopniu - umie obliczyć losowe w doświadczeniu trudności prawdopodobieństwo - umie obliczyć zdarzenia prawdopodobieństwo zdarzenia Opracowanie: zespół nauczycieli matematyki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 strona 19

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby umie znajdować liczbę wymierną leżącą ujemne; pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej; umie porównywać liczby wymierne; umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII. LICZBY i DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII. LICZBY i DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII A uczeń zna, B uczeń rozumie, C uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach typowych, D uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach problemowych. LICZBY i DZIAŁANIA zna PSO,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku KLASA VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie konieczność rozszerzenia osi liczbowej na liczby ujemne, umie porównywać typowe przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Temat LICZBY I DZIAŁANIA

Temat LICZBY I DZIAŁANIA Klasa Temat VII LICZBY I DZIAŁANIA stopień dopuszczający zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki rozumie rozszerzenie osi liczbowej na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII Dział I. Liczby naturalne rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby wymierne - umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Program nauczania Matematyka z plusem realizowany przy pomocy podręcznika Matematyka z plusem LICZBY zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa VII WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Klasa 7 Matematyka z plusem

Klasa 7 Matematyka z plusem Klasa 7 Matematyka z plusem Wymagania na poszczególne oceny z matematyki opracowane przez zespół nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Dział: Liczby i działania -rozumie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017) ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń: Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII dział Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Celujący (6) LICZBY I DZIAŁANIA pojęcia odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Temat zajęć Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Poziom konieczny (ocena dopuszczająca) - zna podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną(p) umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej

Wymagania na ocenę dostateczną(p) umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej DZIAŁ Temat Wymagania na ocenę dopuszczającą LICZBY I DZIAŁANIA Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO Na poziom wymagań koniecznych K (ocenę dopuszczającą) uczeń potrafi: Na poziom wymagań podstawowych P

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 na poszczególne oceny. Program nauczania: Matematyka z plusem I OKRES Liczby i działania: a. Ocena dopuszczająca umie porównywać liczby wymierne umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP.

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A. Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem.

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A. Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem. POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA CELE PODSTAWOWE Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 7 MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 7 MATEMATYKA Z PLUSEM Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM Klasa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla. klasy 7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla. klasy 7 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W - wykraczający dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII. końcoworoczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII. końcoworoczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII końcoworoczne POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNYCH - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ, obejmują te wiadomości i umiejętności, które

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7 Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R - rozszerzający ocena dobry (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3)

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą

Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem. DZIAŁ 1. LICZBY

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Znam pojęcia: liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Zaznaczam i odczytuję położenie liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII Treści nauczania wymagania szczegółowe POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h) DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoła Podstawowa nr 149. DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h)

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoła Podstawowa nr 149. DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h) PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM 4 godziny tygodniowo, czyli 125 godzin w ciągu roku POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. LICZBY I DZIAŁANIA Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 4 godziny tygodniowo, czyli 125 godzin w ciągu roku POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7 Ocena dopuszczająca: I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien : Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Na ocenę dobrą uczeń powinie: Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 7

WYMAGANIA NA OCENY KL. 7 WYMAGANIA NA OCENY KL. 7 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K ocena dopuszczająca (2) P ocena dostateczna (3) R ocena dobra (4) D ocena bardzo dobra (5) W ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 7. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej, praca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE VIIa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII

KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII DZIAŁ 1: LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń : (4 godziny tygodniowo) umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA VII

Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą: -porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze -zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. OPRACOWANO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny KLASA I LICZBY 1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, 2) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 3) umie porównywać liczby wymierne, 4) umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA I. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: Przygotowanie do zajęć. Jakość pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń:

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać ułamek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie. Szacowanie wyników. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo