SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI: 1. ST Ogólna specyfikacja techniczna 2. SST Szczegółowa specyfikacja techniczna Konstrukcje drewniane 3. SST Szczegółowa specyfikacja techniczna Stopy fundamentowe betonowanie 4. SST Szczegółowa specyfikacja techniczna Stopy fundamentowe zbrojenie

2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. CZĘŚĆ OGOLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pt. : Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych zadaszenia i czatowni. W zakres tych robót wchodzą: Roboty ziemne Konstrukcje żelbetowe Konstrukcje drewniane Pokrycia dachowe 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 2. MATERIAŁY 2.1 Drewno lite Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycanie drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Należy wykonać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

3 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje poniższa tabela. Oznaczenie C24 Klasy drewna C30 Zginanie Rozciąganie wzdłuż włókien Ściskanie wzdłuż włókien Ściskanie w poprzek włókien 5,3 5,7 Ścinanie wzdłuż włókien 2,5 3 Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 0, Dopuszczalne wady tarcicy: Wady C30 C24 Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 Skręt włókien do 7% do 10% Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe 1/3 1/1 1/2 1/1 Zgnilizna Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalne Szerokość słojów 4 mm 6 mm Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lub długości Krzywizna podłużna a) płaszczyzn 30 mm dla grubości do 38 mm 10 mm dla grubości do 75 mm b) boków 10 mm dla szerokości do 75 mm 5 mm dla szerokości > 250 mm Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4% szerokości Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.

4 Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%, dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 18% Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15% Tolerancje wymiarowe tarcicy: a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: - w długości: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilości, - w szerokości: do + 3 mm lub do 1 mm, - w grubości: do + 1mm lub do 1 mm; b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek; c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: - w grubości: + 1 mm i 1 mm dla 20% ilości, - w szerokości: + 2 mm i 1 mm dla 20% ilości, dla łat o grubości powyżej 50 mm: - w szerokości: + 2 mm i -! mm dla 20% ilości, - w grubości: + 2 mm i 1 mm dla 20% ilości; d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż = 3 mm i 2 mm; e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i 2 mm Łączniki mechaniczne Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN i PN-EN Gwoździe Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/ Śruby Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M Nakrętki Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M Podkładki pod śruby Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M Wkręty do drewna Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M Środki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z r. a) środki do ochrony przed grzybami i owadami, b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

5 2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowania elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania deformacji. Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15 o, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych Badania na budowie Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 3. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu, maszyn i narzędzi Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 4. Wymagania dotyczące transportu Materiały i elementy mogą być przewożone dowolny mi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 5. Wymagania dotyczące wykonania robót 5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji Więźba dachowa Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinien różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się następujące odchyłki: - w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, - w długości elementu do 20 mm, - w odległości między węzłami do 5 mm, - w wysokości do 10 mm Elementy konstrukcyjne, krokwie Rozstaw wiązarów i krokwi powinien być zgodny z dokumentacją techniczną Ołacenie połaci dachowych Laty powinny mieć przekrój zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdego wiązara jednym gwoździem, długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. Styki lat powinny znajdować się na wiązarze.

6 6. Kontrola jakości robót 6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: - w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), - w zapisach w dzienniku budowy, - w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,nr 130, poz. 1386) Kontrola i badania konstrukcji drewnianych Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: - sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, - sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: - zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, - rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, - prawidłowość wykonania połączeń, - zabezpieczenie drewna, - wymiary elementów, - prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Jednostkami obmiaru są: - dla pozycji: wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych ilość m 3 wykonanej konstrukcji, - dla pozycji: ołacenie i pokrycie dachowe powierzchnia wykonana w m Sposób odbioru robót Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pełną dokumentację powykonawczą, - protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, - protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, - wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, - wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, - pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

7 Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: - zgodności z dokumentacją techniczną, - prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, - prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, - prawidłowości wykonania złączy, - prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, - nieprzekroczenia odchyłek wymiarów elementów i całej konstrukcji. Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 10. Dokumenty odniesienia Normy PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. PN-82/D Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-EN :2003 Gwoździe z drutu stalowego PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. PN-75/C Środki ochrony drewna oznaczenie głębokości wnikania w drewno. PN-76/C Środki ochrony drewna Ogólne wymagania i badania. PN-76/C Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. PN-76/C Środki ochrony drewna Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych Klasyfikacja i wymagania użytkowe. PN-EN 309:1993/Ap 1:2002 Płyty wiórowe Definicja i klasyfikacja PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe Wymagania techniczne Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia użytkowe w warunkach suchych. PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe Wymagania techniczne Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych. PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe Wymagania techniczne Wymagania dla płyt o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości. PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. PN-EN :2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne Wartość charakterystyczna do projektowania cz. 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane Złącza na łączniki mechaniczne Ogólna zasada określenia nośności i odkształcalności. PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane badanie złączy na łączniki mechaniczne Wymagania dotyczące gęstości drewna.

8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych i dachów Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania Pt. : Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dwóch zadaszeń, czatowni do obserwacji ptaków i pomostu (kładki) Określenia podstawowe Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiący samodzielną konstrukcję Drewniana konstrukcja nośna elementy drewniane przenoszące obciążenia pionowe i poziome od obiektu na fundament Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M "Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M "Wymagania ogólne" pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania ogólne" pkt Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych Zgodność materiałów. Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/ Elementy konstrukcyjne Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko drewno lite min. klasy C30, spełniające wymagania PN-EN 338/2000. Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacją z tolerancją ± 5 mm Łączniki Do mocowania elementów drewnianych można stosować: a) Gwoździe gładkie lub pierścieniowe, b) Gwoździe śrubowe i skręcane, c) Wkręty i śruby d) kołki drewniane 8 10 mm, długości około 100 mm,

9 e) gwoździe klamrowe Pokrycie dachowe Jako materiał na pokrycie dachu został przyjęty asfaltowy gont papowy, mocowany mechanicznie na jednej warstwie papy układanej na podłożu drewnianym (deskowanie pełne dachu). Gont asfaltowy klasy I powinien spełniać wymagania normy PN-EN 544/ Składowanie materiałów Składowanie elementów drewnianych Elementy drewniane oraz słupy układa się około 20 cm na podkładkach nad ziemią, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia Składowanie łączników Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, luzem względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem Składowanie gontów bitumicznych Gont bitumiczny należy składować w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt Sprzęt stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu pomocniczego do montażu (młotki, piły, wiertarko-wkrętarki, strugi mechaniczne itp.) oraz środki transportu. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt Transport materiałów Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały metalowe powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Zasady montażu. Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupy nośne, dach itp.)powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Zamawiającego Wytyczenie obiektu Wytyczenie linii ustawienia następuje zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.2, po akceptacji Zamawiającego. Wzdłuż wytyczonej linii ustala się miejsca ustawienia konstrukcji.

10 5.4 Konstrukcja nośna Drewniane słupy nośne konstrukcji należy osadzić na fundamentach żelbetowych i połączyć za pomocą łączników zakotwionych w fundamentach. Belki poziome połączyć ze słupami na wręby oraz śruby. Konstrukcje należy stężyć przy pomocy zastrzałów oraz wiatrownic umieszczonych poziome połaci dachowej. Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych) Montaż więźby dachowej Krokwie należy połączyć z jętkami i kleszczami zgodnie z dokumentacją projektową. W trakcie montażu więźby należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie właściwych spadków. Zaleca się wykonanie wstępnych połączeń montażowych celem możliwości dokonania korekt. Podkład z desek pod pokrycie dachowe powinien spełniać wymagania: - Pochylenie płaszczyzny połaci dachowej zgodnie z dokumentacją projektowa oraz normą PN-B /1999, Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit miedzy powierzchnia deskowania, a łata kontrolna o długości 3,00 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku, Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi aprobaty techniczne, 5.6. Pokrycie z gontów asfaltowych Podłoża pod pokrycia z gontów asfaltowych powinny spełniać wymagania podane w punkcie 5.5. Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych należy wykonywać w układzie: gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na jednej warstwie papy układanej na podłożu drewnianym, zgodnie z PN B /1999. Przy wykonywaniu pokryć należy przestrzegać następujących warunków : W ramach prac przygotowawczych ułożyć spodnią warstwę papy, Krycie gontem zacząć od okapu, układając pierwszą warstwę gontów noskami ku górze. Odwrócone gonty w pasie przyokapowym przykleić lepikiem asfaltowym i dodatkowo przymocować gwoździami z podkładkami, Następną warstwę gontów położyć tak, aby dolna krawędź nosków pokrywała się z dolna krawędzią pierwszego pasa i była przesunięta o połowę modułu w stosunku do warstwy nadokapowej, Sąsiadujące ze sobą gonty należy układać na styk i przybijać nad wycięciami, miedzy noskami w odległości 1-2 cm od ich krawędzi, Każdą następną warstwę układać tak, aby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę modułu, a dolna krawędź zakrywała gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywała się z górną krawędzią wycięć między noskami tej warstwy, Każdy gont przybić dwa razy, pierwszy bezpośrednio do podłoża i drugi w trakcie przybijania kolejnej warstwy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać ustalenia Zamawiającego dotyczące materiałów i wykonania robót opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów,

11 jeżeli będzie konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić do akceptacji Zamawiającego. sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów Badania w czasie robót W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na : wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.) poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków) 6.4. Badania wykonanych robót Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania obiektów zgodnie z punktem 5. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150/2000. Kontrola wykonania pokryć z gontów asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami jak w punkcie 5.6. Kontrola dotyczy : prac zanikających, w czasie wykonywania robót dekarskich (wykonanie podłoża, wykonie warstwy podkładowej z papy), kontroli końcowej w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu robót, z uwzględnieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obróbek dekarskich, poprawności położenia poszczególnych warstw gontów. Ocenie podlega : regularność i równość spadku na powierzchni pokrycia, zakłady poszczególnych arkuszy gontów, pod względem kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej, skuteczność zamocowania podłoża, poprawność ułożenia nosków gontów, pokrycia przez nie miejsc styku poszczególnych arkuszy oraz miejsc mocowania warstwy spodniej, powierzchnia krycia pod kątem braku zanieczyszczeń i jej jednorodności. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m 3 (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji drewnianej, i m 2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego i SST, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów pod słupy, wykonanie połączeń, konserwacja elementów drewnianych, pokrycie z desek połaci dachowej,

12 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania konstrukcji obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wytyczenie obiektu, - dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich tymczasowe składowanie, - wykonanie kompletnej konstrukcji z pokryciem dachowym - odwiezienie sprzętu. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE normy PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. PN-EN 912/2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. PN-B-02361/1999 Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych Ogólne specyfikacje techniczne (OST) Wymagania ogólne

13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STOPY FUNDAMENTOWE - BETONOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem żelbetowych stóp fundamentowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania Pt. : Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dwóch zadaszeń, czatowni do obserwacji ptaków i pomostu w zakresie fundamentowania tych obiektów Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Zamawiającego. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania ogólne" pkt Beton Do wykonania konstrukcji żelbetowych można stosować mieszankę wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę wykonaną w wytwórni. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka B Deskowanie Stosować deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia z mieszanką betonową. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt Sprzęt stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu mieszanki betonowe.

14 4. TRANSPORT Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton samochodem specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. Gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st.c 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st.c 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st.c 5. WYKONANIE ROBÓT Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z dokładnością: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać wilgotność kruszywa. Mieszanie składników betonowych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą warstwę otuliny. Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 75 cm od powierzchni na którą spada, zagęszczenie mieszanki ręcznie lub wibratorem wgłębnym. Po zakończeniu betonowania powierzchnie betonu przykryć i pielęgnować przez polewanie min. 7 dni. Rozdeskowanie konstrukcji po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodnie z normą (PN-63/B-06251). 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi niżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania betonu polega sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanym wyżej wymaganiom. Roboty podlegają odbiorowi. 7. OBMIAR ROBÓT Beton stopy fundamentowe Jednostką obmiarową jest m 3 (metr sześcienny) wykonanej stopy betonowej. 8. ODBIÓR ROBÓT Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robot zanikających oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i postanowieniami niniejszej SST, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających sprawdzenie uzyskanej żądanej wytrzymałości betonu, sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją.

15 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Betonowanie: Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje: - Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji - Oczyszczenie podłoża - Wykonanie deskowania - Ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni - Pielęgnację betonu - Rozbiórkę deskowania - Oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, projektowanie. PN-63/B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 206-1:2003 Beton PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-90/B Cement portlandzki PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-92/D Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. PN-91/D Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. PN-75/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-72/D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-76/M-47361/01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Parametry podstawowe. PN-76/M-47361/01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Wymagania i badania. PN-76/M PN-75/M-4737/01 Pompy do masy betonowej. Podział Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu kołowego specjalistyczne. Podział. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STOPY FUNDAMENTOWE - ZBROJENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem żelbetowych stóp fundamentowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania Pt. : Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz.

16 1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dwóch zadaszeń, czatowni do obserwacji ptaków i pomostu w zakresie fundamentowania tych obiektów Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Zamawiającego. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania ogólne" pkt Stal zbrojeniowa Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 Warunki mechaniczne i techniczne stali: Pręty powinny odpowiadać normowym wymogom, Najważniejsze wymagania dla stali: gładka Ø 6 mm stal A-0, żebrowana Ø 12 mm A-III 34 GS, drut wiązałkowy. Pręty powinny być bez pęknięć, pęcherzy oraz naderwań widocznych gołym okiem. Odbiór stali na budowie będzie dokonywany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 10025:2002. Atest powinien zawierać: - Znak wytwórcy - Średnicę nominalną - Gatunek stali - Numer wyrobu lub partii - Znak obróbki cieplnej Stal zbrojeniową na budowie należy złożyć pod zadaszeniem. 3. SPRZĘT Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zbrojenia. 4. TRANSPORT Stal zbrojeniowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.

17 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonanie zbrojenia. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Przygotowanie zbrojenia. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami PN-B-03264:2002, skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim. Montaż zbrojenia Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w deskowaniu, zaleca się wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno być układane wg rozstawu prętów pokazanych w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowani zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi niżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania betonu polega sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanym wyżej wymaganiom. Roboty podlegają odbiorowi. 7. OBMIAR ROBÓT Zbrojenie: Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakład prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 8. ODBIÓR ROBÓT Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robot zanikających oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i postanowieniami niniejszej SST, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

18 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zbrojenie: - Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-89/H Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-89/H Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia i sprężania. PN-EN ISO :2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1. Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ST.04.00.00 Kod CPV 45261100-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE NAZWA I ADRES OBIEKTU: NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY OSP Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ. TROSZYN POLSKI GMINA GĄBIN DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE 1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 06 Konstrukcje drewniane Remont dachu na Budynku Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. 1 SPIS Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Konstrukcje drewniane...96 10.1. Wstęp...96 10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...96 10.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE KATEGORIA 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZMIANA POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA LEWIN BRZESKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV / SST nr B Drewno obrobione (pomosty drewniane) SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV / SST nr B Drewno obrobione (pomosty drewniane) SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV-20161000-2-5/ SST nr B.23.00. Drewno obrobione (pomosty drewniane) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 12. Zakres stosowania SST 13. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN

Bardziej szczegółowo

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) Rawicz 2006 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3

Bardziej szczegółowo

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE Z 01.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 35 1.1. PRZEDMIOT ST... 35 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 35 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 35 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05 KONSTRUKCJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05 TYTUŁ PROJEKTU BUDYNEK CENTRALNEGO MAGZAYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNIECZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Zamawiający: Adres Zamawiającego: GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY Adres inwestycji: 39-102 LUBZINA, NR. EW.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHÓW (ST13)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHÓW (ST13) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHÓW (ST13) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 30 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 7 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k.m. 10 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST. 1.3. Zakres robót objętych SST. 1.4. Określenia podstawowe. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2. Materiały 2.1. Stal zbrojeniowa.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE Kod 45422000-1 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV / SST nr B SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV / SST nr B SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV-45223800-4/ SST nr B.05.00. MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 12. Zakres stosowania SST 13. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 74 1.1. Przedmiot SST... 74 1.2. Zakres stosowania SST... 74 1.3. Określenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-12.0. KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Oławie Remont dachu budynku Adres: 55-200 Oława ul. Sienkiewicza 5 55-200 Oława Inwestor: Gmina Miasto Oława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje dachowe drewniane ST 01.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje dachowe drewniane ST 01.12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje dachowe drewniane ST 01.12 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4. Kod ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4. Kod ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4 Kod 45422000 ROBOTY CIESIELSKIE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 1.1.Przedmiot ST 3 1.2.Zakres stosowania ST 3 1.3.Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ST Konstrukcje drewniane. 1. Wstęp

INSTYTUT INśYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ST Konstrukcje drewniane. 1. Wstęp 453-12 Konstrukcje drewniane 1. Wstęp 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania związanego z remontem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE GMINA NOWY ŻMIGÓRD LOKALIZACJA GORZYCE INWESTOR GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Bardziej szczegółowo

SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp...2 2. Materiały...2 3. Sprzęt...5 4. Transport...5 5. Wykonanie robót...5 6. Kontrola jakości...6 7. Obmiar robót...6 8. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ZBROJENIE SST 009

Kod CPV ZBROJENIE SST 009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262310-7 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE ZBROJENIE SST 009 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.3.0. KONSTRUKCJA WIAT ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE Gmina Przybiernów, ul. Cisowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 "Roboty ciesielskie i stolarskie. (CPV:45432114-6 ) REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Dla zadania:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STB-01-08 KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY (Kod CPV 45261000-4) 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 06

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 06 ZBROJENIE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV - 45262310-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot OST...2 1.2. Zakres stosowania OST...2 1.3. Zakres robót objętych OST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie luty 2008 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem terenu przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych Szczegółowe specyfikacje techniczne 1 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne D 08.03.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 1 Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św. Floriana wraz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST.00.08 CPV : 36100000-2 MEBLE DREWNIANE sporządził : inŝ. BoŜena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów. Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34 530 Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.02 BETON Numery pozycji CPV Betonowanie-45262300-4 Betonowanie konstrukcji-45262311-4 Betonowanie bez zbrojenia-45262350-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

B ZBROJENIE BETONU

B ZBROJENIE BETONU B-03.00.00 ZBROJENIE BETONU 1. WSTĘP 1.1. Nazwa zadania Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł "Poznań Zachód" - d. "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa"), odcinek Poznań (węzeł "Poznań

Bardziej szczegółowo

M STAL ZBROJENIOWA

M STAL ZBROJENIOWA M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE Załącznik nr 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIE ST 1.3. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Kwiecień 2016r. 119 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-06 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Przepust

D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 06.02.01 Przepust 209 1. WSTĘP Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV Konstrukcje drewniane B

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV Konstrukcje drewniane B SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45261100-5 - Konstrukcje drewniane B 04.52.50 Kielce (ZG) 2009 SPIS TREŚCI: PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI...3

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Remont mostów w ciągu ulic Puszkina i Moniuszki w m. Słońsk. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY AII i A-III

Remont mostów w ciągu ulic Puszkina i Moniuszki w m. Słońsk. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY AII i A-III Remont mostów w ciągu ulic Puszkina i Moniuszki w m. Słońsk ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY AII i A-III 25 Remont mostów w ciągu ulic Puszkina i Moniuszki w m. Słońsk ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY AII i A-III

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 122G polegającej na budowie ciągu pieszego-rowerowego w granicach pasa drogowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

5. WYKONANIE ROBÓT...

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08.0.01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.02.01 - SCHODY CHODNIKOWE 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły Inwestor: Gmina Ujsoły 4 71 Ujsoły ul. Gminna 1 Jednostka projektowa: Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.00 OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 45233120-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 83 2. MATERIAŁY... 83 3. SPRZĘT... 84 4. TRANSPORT... 84 5. WYKONANIE ROBÓT... 84 6.

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo