INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r."

Transkrypt

1 1 z , 09:33 Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Orzysz : OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: N-2017 Data: 10/10/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Wyzwolenia 5, Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel , , faks. Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Numer sekcji: II Punkt: II.1) W ogłoszeniu jest: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówko gmina Orzysz. W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m.

2 2 z , 09:33 Dąbrówka gmina Orzysz. Numer sekcji: II Punkt: 4 W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 4862,50 m i kanalizacyjnej o łącznej długości 5 694,90 m, przepompowni strefowych 4 szt., przepompowni przydomowych 9 szt., stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem, oczyszczalni ścieków. 2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz. b) Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka c) Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 4862,50 m i kanalizacyjnej o łącznej długości 5 694,90 m, przepompowni strefowych 4 szt., przepompowni przydomowych 9 szt., stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem, oczyszczalni ścieków. 2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz. b) Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka c) Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz Numer sekcji: III Punkt: 1.3) W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz. Wykonawca musi

3 3 z , 09:33 wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji stacji uzdatniania robót o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Dla wszystkich zadań: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa wyżej, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do wykonania dokumentacji projektowej. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

4 4 z , 09:33 podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Zadanie nr 2 - Oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Zadanie nr 3 Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m, Dąbrówka Gmina Orzysz Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu budowy i / lub przebudowy i/lub modernizacji stacji uzdatniania robót o wartości robót nie mniejszej niż: ,00zł brutto. Dla wszystkich zadań: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, o których mowa wyżej, zostanie

5 5 z , 09:33 przez wykonawcę wyznaczona do wykonania dokumentacji projektowej. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: , godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski W ogłoszeniu powinno być: Data: , godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski Numer sekcji: Załącznik I Punkt: Nazwa W ogłoszeniu jest: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówno w gminie Orzysz W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz przyłączami w m. Dąbrówka w gminie Orzysz

6 6 z , 09:33

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Gnojnik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Gnojnik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 500017615-N-2017 z dnia 24-08-2017 r. Gnojnik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 566400-N-2017 Data: 09/08/2017

Bardziej szczegółowo

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540063606-N-2019 z dnia 02-04-2019 r. Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 526457-N-2019 Data: 20/03/2019

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500141400-N-2018 z dnia 20-06-2018 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 570325-N-2018 Data: 11/06/2018

Bardziej szczegółowo

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2017-07-18 16:33 Ogłoszenie nr 500004221-N-2017 z dnia 18-07-2017 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr N Roboty budowlane

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr N Roboty budowlane Gmina Złoczew Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane Kategoria - Przetargi Data publikacji -10 lipca 2017 godz. 15:30

Bardziej szczegółowo

Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2017-03-29 14:40 Ogłoszenie nr 54385-2017 z dnia 2017-03-29 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 45416-2017

Bardziej szczegółowo

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540066436-N-2019 z dnia 04-04-2019 r. Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 526457-N-2019 Data: 20/03/2019

Bardziej szczegółowo

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 2 Ogłoszenie nr 82577-2017 z dnia r. Chorzów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 504773 Data: 11/05/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540149005-N-2019 z dnia 18-07-2019 r. Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 573502-N-2019 Data:

Bardziej szczegółowo

Legnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Legnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2018-06-12, 10:53 Ogłoszenie nr 500132089-N-2018 z dnia 12-06-2018 r. Legnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 Gmina Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 Kategoria - Przetargi Data publikacji -8 listopada 2017 godz. 12:14 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Złoczew. Gmina Złoczew: Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka Kategoria - Przetargi Data publikacji -12 września 2017 godz. 09:17 Ogłoszenie nr 586455-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 615011-N-2019 z dnia 2019-10-25 r. Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.: Remont pomieszczeń stacji kontroli pojazdów oraz pomieszczenia warsztatu mechaniki samochodowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Miasto Nowy Sącz: Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miasto Nowy Sącz: Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1 z 14 18.03.2019, 10:20 Ogłoszenie nr 525505-N-2019 z dnia 2019-03-18 r. Miasto Nowy Sącz: Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Page 1 of 15 Ogłoszenie nr 522179-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Sędziszów: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Sędziszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Sędziszów: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Sędziszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1 z 15 2019-02-05, 14:11 Ogłoszenie nr 510704-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. Gmina Sędziszów: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Sędziszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 644415-N-2018 z dnia 2018-11-05 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu: Modernizacja Centralnej Rejestracji Pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.16.2019 Olsztyn, dnia 01.03.2019r. Ogłoszenie nr 520168-N-2019 z dnia 2019-03-01 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 8 25.04.2019, 15:13 Ogłoszenie nr 540081657-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 533711-N-2019

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Olsztyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 23904 2017 z dnia 13 02 2017 Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 532295-N-2019 z dnia 2019-04-01 r. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca: Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 33 2019-01-09, 12:20 Ogłoszenie nr 501848-N-2019 z dnia 2019-01-09 r. Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 535340-N-2017 z dnia 2017-06-20 r. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II: Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 651400-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 546642-N-2017 z dnia 2017-07-06 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Page 1 of 15 Ogłoszenie nr 570556-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Przebudowa pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pabianice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Pabianice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie nr 304842-2016 z dnia r. Pabianice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 303163 Data: 26/08/2016

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583002-N-2017 Data: 04/09/2017

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 14 2018-05-08, 14:48 Ogłoszenie nr 554733-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim: wykonanie przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 526890-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 571778-N-2019 z dnia 2019-07-16 r. Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Ogłoszenie nr 539583-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o: Budowa skateparku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. PRZYKOSZAROWEJ W ŁOMŻY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Miasto Łomża: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. PRZYKOSZAROWEJ W ŁOMŻY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 605668-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. Miasto Łomża: BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. PRZYKOSZAROWEJ W ŁOMŻY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1 z :38

1 z :38 1 z 5 2016-12-22 12:38 Ogłoszenie nr 372455-2016 z dnia 2016-12-22 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁ OSZENIU Numer: 363801

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków:

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 369964-2016 z dnia 19-12-2016 - Otrębusy Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016 Ogłoszenie nr 371909-2016 z dnia 2016-12-21 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2017-10-12 09:02 Ogłoszenie nr 600111-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Miasto Nowy Sącz: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 622100-N-2018 z dnia 2018-09-26 r. WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie: Wycinka drzew przydrożnych na terenie RDW Czarnków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20 r. Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 524651-N-2019 z dnia 2019-03-13 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 515680-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. Miasto Łomża: Budowa fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Page 1 of 15 Ogłoszenie nr 578051-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Wykonanie robót budowlanych w ramach programu pn. Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540035903-N-2019 z dnia 25-02-2019 r. Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511488-N-2019 Data: 07/02/2019

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 596536-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.: Wykonanie robót dotyczących utrzymania zieleni -umowa ramowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bardziej szczegółowo

Gmina Sędziszów: BUDOWA ŻŁOBKA W SĘDZISZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Sędziszów: BUDOWA ŻŁOBKA W SĘDZISZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1 z 16 2019-01-16, 13:52 Ogłoszenie nr 504274-N-2019 z dnia 2019-01-16 r. Gmina Sędziszów: BUDOWA ŻŁOBKA W SĘDZISZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 532497-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.: WYMIANĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 650432-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Gmina Brańszczyk: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu

Bardziej szczegółowo

Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540043073-N-2019 z dnia 06-03-2019 r. Stargard: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511488-N-2019 Data: 07/02/2019

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Ogłoszenie nr 661732-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500273244-N-2018 z dnia 15-11-2018 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 638498-N-2018 Data:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.50.2018 Olsztyn, dnia 07.08.2018r. Ogłoszenie nr 601178-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2017-02-24 11:31 Ogłoszenie nr 31590-2017 z dnia 2017-02-24 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 24919-2017

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 576837-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Biskupice Promno Stacja i skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 535208-N-2017 z dnia 2017-06-20 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Przebudowa holu wejściowego w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 13 2019-01-21 12:48 Ogłoszenie nr 505288-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.: Świadczenie usługi serwisowej Oprogramowania Aplikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 535540-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. Gmina Słubice: Przetarg nieograniczony na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Słubice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 501440-N-2019 z dnia 2019-01-08 r. Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 503191-N-2019 z dnia 2019-01-14 r. Centrum Nauki Kopernik: Badanie satysfakcji zwiedzających w Centrum Nauki Kopernik oraz widzów Planetarium bo Kopernika. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 646313-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.: dostawa bonów towarowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 621350-N-2017 z dnia 2017-11-23 r. Gmina Białogard: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Białogard OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 564399-N-2018 z dnia r. Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia: Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDYNKU POGOTOWIA WOD-KAN na terenie bazy Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

PROJEKT BUDYNKU POGOTOWIA WOD-KAN na terenie bazy Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: PROJEKT BUDYNKU POGOTOWIA WOD-KAN na terenie bazy Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie Nr 560117

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Strona 1 z 15 Ogłoszenie nr 529261-N-2017 z dnia r. Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) dla zadania pn. Wykonanie grupowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa Oleju Opałowego Grzewczego do Kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

Dostawa Oleju Opałowego Grzewczego do Kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego Zamówienie publiczne Ogłoszono 2019-01-30 09:06:56 przez Urszula Płózka Dostawa Oleju Opałowego Grzewczego do Kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 1 z 14 2018-07-06, 12:14 Ogłoszenie nr 585176-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przebudowa części budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

I.T.B. MORATEX OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.T.B. MORATEX OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 589433-N-2018 z dnia 2018-07-16 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex": Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I.T.B. MORATEX OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.T.B. MORATEX OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 580766-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex": Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompisiteLab, Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium

Bardziej szczegółowo

5/2/2019

5/2/2019 Ogłoszenie nr 543581-N-2019 z dnia 2019-05-02 r. 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie: Konserwacja obiektu nr 88 w kompleksie 3345 Kielce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: A.I.271-3/18. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Znak postępowania: A.I.271-3/18. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Znak postępowania: A.I.271-3/18 Ogłoszenie nr 528884-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii: Modernizacja basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Ogłosze nr 40581 2017 z dnia 2017 03 09 r. Gdańsk: Opracowa koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeź przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 500072757-N-2018 z dnia 05-04-2018 r. Starachowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 538184-N-2018 Data:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 14 09.08.2017, 13:11 Ogłoszenie nr 565570-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o.o.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY BOLESŁAWIECKIEJ W ZGORZELCU I W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 585126-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie: Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania

Bardziej szczegółowo

Gmina Żurawica: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Żurawica: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie w BZP nr 521098-N-2017 z dnia 2017-05-30 r. Gmina Żurawica: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 613363-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania: Wykonanie kontroli okresowej budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 525324-N-2017 z dnia 2017-06-05 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach: Przebudowa dróg powiatowych w podziale na 2 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 574842-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.: Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej ET 95 i oleju napędowego ON) do pojazdów P.U.P.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 582607-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik mechanik - operator obrabiarek skrawających

Bardziej szczegółowo

Władysławowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Władysławowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500073695-N-2017 z dnia 12-12-2017 r. Władysławowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 603069-N-2017 Data:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 576847-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ogłoszenie nr 582226-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa: druk mapy turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 520504-N-2017 z dnia 2017-05-30 r. Miasto Łomża: Modernizacja pionu żywieniowego i wymiana instalacji wewnętrznych - wod.kan., c.o., elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 01.07.2019, 10:06 Ogłoszenie nr 567248-N-2019 z dnia 2019-07-01 r. Urząd Gminy w Cielądzu:,,Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 12 2017-11-14 10:09 Ogłoszenie nr 615375-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 568996-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie przy ul. Esperanto 5. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 584682-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego należącego do WORD w Pile OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 15 2018-11-14, 14:18 Ogłoszenie nr 648051-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: Remont pomieszczeń byłej pralni szpitala oraz pomieszczeń przyległych I etap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 602339-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi": Wykonanie usługi drukowania i kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami

Bardziej szczegółowo

Gmina Złoczew. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Złoczew. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020 Kategoria - Przetargi Data publikacji -3 października 2017 godz. 14:03 Ogłoszenie nr 596364-N-2017

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 15 2019-01-03, 11:50 Ogłoszenie nr 500395-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: Remont pomieszczeń byłej pralni szpitala oraz pomieszczeń przyległych I etap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 572060-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 584475-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. Politechnika Gdańska: Dostawa oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo