PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014"

Transkrypt

1 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodników i zawodniczek. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane oddzielnie. 1. W rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy, którzy są członkami klubów sportowych zrzeszonych w WMZPS. WMZPS jest członkiem PZPS i wypełnia postanowienia regulaminowe dotyczące członkostwa w PZPS. 2. Podstawowym dokumentem zawodnika jest LEGITYMACJA ZAWODNICZA, składająca się z LEGITYMACJI (AWERS) oraz LICENCJI ZAWODNICZEJ (REWERS). LEGITYMACJA ZAWODNICZA jest podstawą do ewidencji zawodnika w WMZPS. LICENCJA ZAWODNICZA uprawnia zawodnika do gry w określonej lidze i w określonym sezonie rozgrywkowym. 3. LEGITYMACJA ZAWODNIKA składa się z trzech odcinków: a. odcinek I LEGITYMACJA ZAWODNICZA WMZPS b. odcinek II Potwierdzenie rejestracji w WMZPS c. odcinek III LEGITYMACJA ZAWODNICZA PZPS Wzór LICENCJI zatwierdzany jest przez Zarząd PZPS. 4. Zasady wydawania LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ 4.a LEGITYMACJA ZAWODNICZA wydawana jest zawodnikowi przez klub na podstawie wniosku zawodnika, a w przypadku, gdy nie ukończył on 18-tu lat na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych; 4.b Wszystkie odcinki LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ wypełniane są przez Klub Sportowy, którego barwy zawodnik reprezentuje. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za dane wpisane na każdym odcinku Legitymacji, a LICENCJE ZAWODNICZĄ wypełnia WMZPS oraz wprowadzić do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników (OSEKiZ); 4.c Wypełnione i podpisane przez zawodnika i uprawnionych przedstawicieli klubu odcinki muszą być zarejestrowane w WMZPS ( I, II odcinek). Rejestracji dokonuje WRM WMZPS. Odcinek I otrzymuje klub rejestrujący zawodnika, odcinek II pozostaje w WMZPS do celów ewidencyjnych. 4.d Rejestracja Legitymacji zawodniczej w WMZPS dokonywana jest na podstawie załączonego: zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego;(lekarz medycyny sportowej lub lekarz z certyfikatem PTMS) pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej; pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej; pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZPS oraz FIVB (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. 127, p.857) 4.e Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany tylko w jednym klubie. W przypadku podwójnej Legitymacji ważna jest Legitymacja wcześniej zarejestrowana w Wojewódzkim ZPS; 4.f W przypadku stwierdzenia podwójnej Legitymacji, w stosunku do zawodnika i klubu pozyskującego stosowane będą kary regulaminowe przewidziane w przepisach dyscyplinarnych PZPS; 4.g Procedura wydania nowej Legitymacji Zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych określona jest w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych; 1

2 4.h Zarząd WMZPS, na podstawie Komunikatu Organizacyjnego Nr 1 na sezon 2013/2014 PZPS ustalił stawki: licencja klubowa 200 złotych. składkę członkowską klubowa 300 złotych. wpisowe do zawodów: liga III seniorek/seniorów 50 złotych, licencja trenera 25 złote. licencja dla seniorek/rów 20,00 zł, licencja dla juniorek/juniorów grających w III lidze 12,00 zł, licencja dla juniorek/rów 10,00 zł, licencja dla juniorek/rów młodszych 8,00 zł, licencja dla młodziczek/ków 5,00 zł wyrejestrowanie zawodniczki/ka w obrębie województwa bezpłatnie. potwierdzenie ważność licencji na podstawie certyfikatu 30,00 zł, wydanie licencji trenerskiej bez odbytego postępowania licencyjnego (PUNKTY 20.A, 20,B) 1500,00 zł, ( NIE DOTYCZY PUNKTU 20.C). potwierdzenie Licencji zawodniczej, trenerskiej i certyfikatu po terminie wzrasta o 50%. opłata za przełożenie spotkania mistrzowskiego 50 zł 5. Zasady potwierdzania ważności LICENCJI ZAWODNICZEJ 5.a Podstawą do potwierdzenia ważności Licencji jest Legitymacja zawodnicza lub certyfikat zarejestrowany w WMZPS oraz ZGŁOSZENIA na druku F-02, NA DANY SEZON ROZGRYWKOWY wygenerowany z OSEKiZ. 5.b Ważność Licencji potwierdzana jest na jeden sezon rozgrywkowy; 5.c Ważność Licencji powinna być potwierdzona najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie według terminarza rozgrywek. 5.d Klub ma prawo zarejestrować zawodnika/czkę do 31.grudnia W poszczególnych rozgrywkach WMZPS zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty uprawniające do gry: 6.a W rozgrywkach wojewódzkich: Legitymacje Zawodniczą lub Certyfikat WMZPS (aktualny wzór), z potwierdzoną ważnością licencji WMZPS, potwierdzony przez WMZPS wykaz zawodników (aktualne zgłoszenie na druku F-02), ważne badania lekarskie wpisane w książeczkę zdrowia sportowca poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego (okres ważności badań lekarskich wynosi 6 miesięcy). dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport). 7. Legitymacja WMZPS lub Certyfikat WMZPS wraz z potwierdzeniem ważności uprawnia zawodnika do gry w lidze wojewódzkiej oraz rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego. 8. Zawodnik jest członkiem klubu na zasadach określonych pomiędzy zawodnikiem i klubem zgodnie ze Statutem Klubu oraz Przepisami Sportowo-Organizacyjnymi WMZPS. 9. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika z jego prawami i obowiązkami wynikającymi ze Statutu i Regulaminu Klubu, WMZPS i PZPS. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-go r.ż. Klub ma obowiązek zapoznać rodziców i opiekunów prawnych z prawami i obowiązkami wynikającymi ze Statutu i Regulaminu klubu, WMZPS i PZPS. 10. Zawodnik klubu sportowego jest zobowiązany do: 10.a przestrzegania Statutu i Regulaminów klubów, WMZPS i PZPS, 10.b podnoszenia swojego poziomu sportowego, 10.c reprezentowania barw klubu na wyznaczonych przez klub zawodach, 2

3 10.d obowiązkowego reprezentowania barw swojego miasta, województwa, (odpowiedzialny jest Klub), 10.e nadrzędnym celem jest przygotowanie do reprezentowania barw Polski w zawodach mistrzowskich Europy, Świata i w IO a następnie udział w tych zawodach. II. KLUBY I SEKCJE PIŁKI SIATKOWEJ 11. Statut PZPS i WMZPS, Regulamin Wewnętrzny PZPS oraz Przepisy Sportowo Organizacyjne PZPS i WMZPS, a także wszystkie wydawane Komunikaty mają zastosowanie w stosunku do klubów i sekcji piłki siatkowej zrzeszonych w Warmińsko - Mazurskim Związku Piłki Siatkowej. 12. Uczestnictwo klubu sportowego w rozgrywkach PZPS i WMZPS wymaga posiadania przez ten klub licencji. Licencję Klubową przyznaje WMZPS z upoważnienia PZPS dla klubów lig wojewódzkich oraz klubów biorących udział w rozgrywkach młodzieżowych. 13. Do wniosku o wydanie licencji dla klubu należy załączyć: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego odpis statutu lub umowy spółki oraz pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZPS oraz FIVB (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. 127, p.857); 13.a. przedłużenie Licencji Klubowej na kolejny rok następuje po uiszczeniu składki członkowskiej. 14. WMZPS może pozbawić klub licencji klubowej, jeżeli przez okres trzech sezonów klub nie uczestniczy w rozgrywkach. 15. WMZPS może zawiesić licencję dla klubu w przypadku, gdy klub nie przestrzega przepisów PZPS i WMZPS i nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec WMZPS. 16. W Mistrzostwach III Ligi Seniorek i Seniorów klub może zgłosić: 16.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WMZPS, 17. W Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek klub może zgłosić: 17.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WMZPS, 17.b. zawodnicy/czki mogą również uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek. 18. W Mistrzostwach Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych klub może zgłosić: 18.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WMZPS, 18.b. zawodnicy/czki mogą być również zgłoszeni do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek oraz do gry w zespołach ligowych oraz OOM 19. W Mistrzostwach Polski Młodziczek i młodzików klub może zgłosić: 19.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WMZPS, 19.b. zawodnicy/czki mogą być również zgłoszeni do Mistrzostw Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych, Juniorów i Juniorek oraz do gry w OOM. 20. Instruktor - Trener musi posiadać aktualną Licencję Trenerską, wydawaną przez Wydział Szkolenia do udziału w rozgrywkach na szczeblu WMZPS i PZPS, którą uzyska po wypełnieniu niżej wymienionych obowiązków: 3

4 20.a. zaliczenia 3 kursokonferencji szkoleniowych, 20.b. złoży plan organizacyjno-szkoleniowy dla każdego zespołu zgłoszonego do zawodów mistrzowskich w sezonie 2013/2014 w Wydziale Szkolenia WMZPS w Olsztynie zgodnie ze Statutem WMZPS 8 pkt. 8 par. 1. (Wzór planu szkoleniowego znajduje się na stronie internetowej Termin złożenia planów do dnia roku. 20.c. reprezentuje nienaganną postawę etyczno wychowawczą w procesie szkolenia. 21. Wydział szkolenia WMZPS, może nie przyznać Licencji Trenerskiej. Uzasadnienie decyzji o nie przyznaniu Licencji powinno być w formie pisemnej. 21.a. od decyzji o nie przyznaniu Licencji zainteresowanemu służy odwołanie do Zarządu WMZPS, złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 21.b. cały proces nadawania Licencji Trenerskiej kończy się w dniu r. 22. Licencja Trenerska jest ważna na 1 sezon rozgrywkowy do dnia Każdy trener zgodnie z Ustawą o Sporcie musi posiadać Licencję Trenerską. Do wniosku o wydanie po raz pierwszy Licencji Trenerskiej należy załączyć: Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje; Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera potwierdzone przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza z certyfikatem PTMS (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn r.) 24. Kluby startujące w rozgrywkach mają prawo do występowania do Zarządu z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą. III. REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH. 25. Regulamin określa zasady i tryb zmiany barw klubowych zawodników i zawodniczek pomiędzy wojewódzkimi klubami sportowymi uczestniczącymi we współzawodnictwie sportowym wszystkich szczebli w rozgrywkach ligowych. 26. Zawodnik uprawiający piłkę siatkową może posiadać następujący status: 26.a. Amatora Amator uprawia piłkę siatkową w Uczniowskim Klubie Sportowym, Szkole Mistrzostwa Sportowego lub klubie sportowym, będącym stowarzyszeniem kultury fizycznej i nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Amatorzy mogą otrzymywać wyłącznie stypendium sportowe, zgodnie Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. 127, p b. Profesjonalisty Profesjonalista uprawia piłkę siatkową w klubie będącym sportową spółką akcyjną lub klubie będącym stowarzyszeniem kultury fizycznej, na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło i otrzymuje za to wynagrodzenie. 27. Za macierzysty klub sportowy uznaje się ten klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu r. (na podstawie LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ). Dla zawodników zarejestrowanych po r. klubem macierzystym jest klub, który wystawił pierwszą LEGITYMACJĘ ZAWODNICZĄ. Podstawowe dokumenty zawodnika oraz procedura wydawania LICENCJI ZAWODNICZEJ określona jest w Przepisach Organizacyjnych PZPS. 28. Dokumentem uprawniającym klub do wystawienia nowej LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ po zmianie barw klubowych jest LEGITYMACJA ZAWODNICZA z poprzedniego klubu z adnotacją tego klubu o zwolnieniu zawodnika oraz wyrejestrowanie z WMZPS. 28.a. do wyrejestrowania z WMZPS należy dołączyć następującą dokumentację: 4

5 - podanie Klubu i zawodnika (niepełnoletni zgoda rodziców-opiekunów prawnych) z prośbą o zmianę barw klubowych, - odpowiedź klubu na podanie, - rozliczenie pomiędzy klubami ewentualnie WMZPS (finansowe-przelew bankowy, sprzętowe-odpowiednia umowa lub umowa między klubami o przekazaniu Legitymacji Zawodniczej), 28b. przepis powyższy dotyczy, również przy zmianie barw klubowych do klubu z innego województwa (nie dotyczy seniorów/seniorek). 28.c. w przypadku zmiany barw klubowych do innego województwa zawodniczki/ka będącego w KADRZE WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW oraz w REPREZENTACJI OOM W LATACH , KLUB MACIERZYSTY WPŁACA DO WMZPS KWOTĘ 25% EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPS. 29. WRM WMZPS uprawniony jest do rejestracji nowej LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ i potwierdzenia jej ważności na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt a. 30. Klub sportowy nie może odmówić zwolnienia zawodnika, chyba, że dotyczy to zawodnika, którego wiąże z klubem ważna umowa (kontrakt). 31. WMZPS, stwierdza, że stronami przy zmianie barw klubowych, czy okresowego reprezentowania barw innego klubu są zainteresowane kluby sportowe. Patrz pkt 28a. 32. W tym samym czasie zawodnik może należeć tylko do jednego klubu sportowego. W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować tylko barwy tego samego klubu, z wyjątkiem, gdy za zgodą klubów zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego zespołu grającego w wyższej lidze (dotyczy lig seniorskich). Zmiana taka może odbyć się tylko raz w sezonie rozgrywkowym do dnia 31.XII.2013 roku. 33. Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jakich może żądać klub, z którego zawodnik odchodzi, Zarząd WMZPS ustalił na sezon 2013/2014, na podstawie Przepisów Organizacyjnych PZPS w wysokości: 1. Seniorki/seniorzy 2700 złotych, 2. Juniorki/rzy złotych, 3. Juniorki/rzy złotych, 4. Juniorki/ rzy młodsze/si rocznik złotych, 5. Juniorki/rzy młodsze/si, rocznik złotych, 6. Młodziczki/cy 6000 złotych. 33.a. w przypadku zmiany barw klubowych zawodniczki/ka będącego w KADRZE WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW oraz REPREZENTACJI OOM W LATACH , PODWYŻSZA SIĘ STAWKĘ ZA WYSZKOLENIE O 25%, 34. W przypadku nie brania udziału zawodnika w rozgrywkach przez : jeden sezon - stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 50 % stawki określonej w Regulaminie WMZPS w przypadku, gdy zawodnik/czka przez okres 18 miesięcy nie ma potwierdzonej licencji zawodniczej staje się wolnym zawodnikiem/czką. 35. W przypadkach, gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami w sprawie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika/czki, Wydział Szkolenia WMZPS na podstawie dostarczonej dokumentacji określi wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie. Od decyzji Wydziału nie ma odwołania. 36. Wydział RM WMZPS na podstawie Legitymacji Zawodniczej oraz zgłoszenia na druku FO-2 potwierdza zawodnikowi ważność licencji na jeden sezon w klubie, do którego należy on w danym sezonie,. W przypadku okresowego reprezentowania barw innego klubu ważność licencji potwierdzana jest na podstawie certyfikatu, o którym mowa w pkt 40. 5

6 37. Potwierdzenie ważności licencji do innego klubu na podstawie certyfikatu dla zawodnika młodzieżowego może być wydana zawodnikowi, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach swojego klubu, chyba, że przechodzi do zespołu seniorskiego. Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu, może być wydawane do dnia roku 38. Potwierdzenie ważności licencji do gry w danym sezonie wydawane jest najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem sezonu (zgodnie z terminarzem rozgrywek), ( patrz. Pkt. 4h ). 39. Pierwszą instancją wydającą decyzje dotyczące protestów związanych ze zmianą barw klubowych jest WRM WMZPS. Instancje odwoławcze określone są w Regulaminie Dyscyplinarnym WMZPS oraz PZPS. 40. Okresowe reprezentowanie barw innego klubu może nastąpić w przypadku przedstawienia w WRM WMZPS Certyfikatu (aktualny wzór) podpisanego przez zainteresowane kluby i zawodnika/czki na udzielenie zgody na okresowe reprezentowanie barw innego klubu oraz przedstawienie dokumentów: - podanie Klubu i zawodnika (niepełnoletni zgoda rodziców-opiekunów prawnych) z prośbą o okresowe reprezentowanie barw innego klubu, - rozliczenie pomiędzy klubami ewentualnie WMZPS (finansowe-przelew bankowy, sprzętowe-odpowiednia umowa lub umowa między klubami ), 40.a. przepis powyższy dotyczy, również przy okresowym reprezentowaniu barw innego klubu z innego województwa (nie dotyczy seniorów/seniorek). 40.b. w przypadku zmiany barw klubowych do innego województwa zawodniczki/ka będącego w KADRZE WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW oraz REPREZENTACJI OOM W LATACH , KLUB MACIERZYSTY WPŁACA DO WMZPS KWOTĘ 25% EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPS. 41. Okresowe reprezentowanie barw innego klubu nie zmienia praw klubu macierzystego do zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. Potwierdzenie ważności licencji do innego klubu może być wydane zawodnikowi, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach swojego klubu. Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu może być wydane tylko do dnia 31.XII.2013 roku. 42. Ustala się, że opłata do klubu za wypożyczenie zawodniczki/ka wynosi 20% ekwiwalentu za wyszkolenie, jaki przysługiwałby klubowi przy transferze definitywnym. 43. Regulamin zmiany barw klubowych, dotyczy klubów występujących w ligach wojewódzkich WMZPS. 44. Kluby zobowiązane są do powiadomienia zawodniczek/ków o treści niniejszego regulaminu. 45. Zawodnik Klubu seniorskiego, a będący juniorem/ką lub juniorem/ką młodszym/ą, może grać na podstawie certyfikatu w Klubie młodzieżowym, pod warunkiem, że jego Klub seniorski, nie uczestniczy w rozgrywkach młodzieżowych. 46. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 47. Wszelkie sprawy nie uregulowane Regulaminem WMZPS, mają zastosowanie Przepisy Organizacyjne PZPS. 6

7 IV. REGULAMIN SPORTOWY WMZPS A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. We wszystkich rozgrywkach Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej obowiązuje następująca punktacja: O końcowej klasyfikacji decyduje: 2.1.większa liczba zdobytych punktów, 2.2 wyniki bezpośrednich spotkań ( mała tabela między zainteresowanymi klubami), - punkty. - stosunek setów, - stosunek małych punktów. 2.3 losowanie. 4. We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez WMZPS obowiązują aktualne PRZEPISY GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ FIVB zatwierdzone do stosowania w kraju /wersja polska/ przez PZPS. 5. W Komunikatach WMZPS dotyczących rozgrywek obowiązuje zasada: 5.a gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu, 6. Dopuszczenia do meczu lub zawodów dokonuje sędzia pierwszy: 6.a dopuszcza on drużynę na podstawie zgłoszenia do rozgrywek (Formularz F-02) potwierdzonego w WMZPS. 6.b dopuszcza on zawodników na podstawie przedstawionych, wymaganych dla danych rozgrywek dokumentów, 6.c weryfikacja musi być zakończona na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów tzn. skład zespołów nie może być zwiększony lub zmieniony po upływie tego terminu i w trakcie zawodów. 7. Sędzia pierwszy dokonuje wpisu do protokółu, informacje, że sprawdził dokumenty potrzebne do rozegrania zawodów. 8. Sędziowie wyznaczenie na dane zawody, muszą wylegitymować się organizatorowi ważnym Certyfikatem Sędziowskim. B. ORGANIZATOR 1. Organizatorem spotkań, turniejów w ramach rozgrywek WMZPS, jest Klub Sportowy któremu WMZPS, powierzą ich organizację. 2. Organizator zawodów jest zobowiązany do: 2.a. Przestrzegania regulaminów, przepisów PZPS i WMZPS oraz zarządzeń państwowych, 2.b. Zapewnienia bezpieczeństwo i ochronę mienia wszystkich uczestników, 2.c. Przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek, 2.d. Stosowania się do komunikatów WMZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i innych postanowień nie ujętych w niniejszym regulaminie, 2.e. Zabezpieczenia możliwości zakwaterowania i wyżywienia dla wszystkich uczestników zawodów, 2.f. Przesłania do wszystkich uczestników zawodów komunikatu organizacyjnego zawierającego informacje określone w Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich lub Terminarzu Rozgrywek WMZPS 3. Przesyłanie komunikatów przez klub - organizatora do WMZPS, sędziów i drużyny przeciwnej powinno odbyć się w terminach: 7

8 3.a. w rozgrywkach ligowych, turniejach na 5 dni przed terminem spotkań. 4. Należy zagwarantować wysoki poziom organizacyjny zawodów oraz właściwą propagandę piłki siatkowej. 5. Rozpoczęcie meczów w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się: 5.a. w soboty i dni robocze pomiędzy godz a 19.00, 5.b. w niedziele pomiędzy godz a 17.00, 5.c Turnieje Finałowe rozgrywane muszą być w trzech dniach. 5.d. rozpoczęcia meczów w godzinach innych niż w pkt. 5.a,b wymaga zgody Wydziału Rozgrywek Mistrzowskich WMZPS. 6. Organizatorzy zawodów w rozgrywkach WMZPS są zobowiązani: 6.a. zawiadomienia zespołu gości, wyznaczonej obsady sędziowskiej oraz WRM WMZPS o godzinie i miejscu odbycia zawodów ligowych, na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 6.b. przygotować i udostępnić na godzinę przed zawodami czyste i posiadające zamknięcie pomieszczenia dla zespołu gości i obsady sędziowskiej, 6.c. przygotować salę wraz z urządzeniami do rozegrania zawodów w piłkę siatkową na 40 minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego, 6.d. dostarczyć sędziemu głównemu na 40 minut przed zawodami protokół gry ( w ilości 3 sztuk obowiązkowo) PZPS oraz kartki do wpisania ustawienia zawodników, 6.e. przygotować apteczkę pierwszej pomocy ( zaleca się by na zawodach była obecna pielęgniarka lub lekarz ), 6.f.dostarczyć 6 piłek do rozgrzewki dla zespołu gości na 40 minut przed zawodami, 6.g. przedłożyć sędziemu głównemu dwie piłki do gry, w sezonie 2013/14 obowiązuje piłka i Molten V5M5000, 6.h. dostarczyć minium 6 butelek wody (1,5l), 6.i. powiadomić WRM WMZPS faxem, telefonicznie lub elektronicznie, o wyniku w setach w ciągu 24 godzin, 6.i. klub ma obowiązek wysłać na adres WMZPS oryginał protokółu zawodów następnego dnia roboczego po ich zakończeniu. W przypadku niedostarczenia protokółu do drugiego poniedziałku po zawodach klub zostanie ukarany kara porządkową zgodnie z Przepisami Dyscyplinarnymi WMZPS.. C. Klasyfikacja końcowa. 1. Zespół zajmujący I miejsce uzyskuje tytuł Mistrza Województwa w sezonie 2013/ Zespół zajmujący II miejsca uzyskuje tytuł Vice Mistrza Województwa w sezonie 2013/ Zespół zajmujący III miejsce, zdobywa brązowy medal w Mistrzostwach w sezonie 2013/ Zespoły uzyskują awans do Mistrzostw Polski zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjnym PZPS. 5. Prawo do rozegrania turnieju dodatkowego zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjnym PZPS. D. Zasady organizacyjne. Koszty udziału w zawodach piłki siatkowej w sezonie 2013/14 pokrywają zainteresowane Kluby. Koszty opłacenia delegacji sędziowskich oraz obsługi medycznej pokrywa gospodarz zawodów. E. Postanowienia końcowe. 1. Wydział Sędziowski WMZPS wyznacza obsadę sędziowską do przeprowadzenia zawodów. 8

9 2. Jeżeli wyznaczona do prowadzenia zawodów obsada sędziowska z jakichkolwiek powodów będzie nieobecna trener i kapitan zespołu gospodarza, powiadamia co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia spotkania, trenera i kapitana zespołu gości. Wspólnie dokonują wyboru kandydata do prowadzenia zawodów. Zawody muszą się odbyć. 3. Zawodniczki/cy, którzy w zawodach zostali ukarani trzema czerwonymi kartkami, nie mogą brać udziału w najbliższy spotkaniu ligowym. 4. Zawody w ustalonym przez Wydział Rozgrywek Mistrzowskich terminie muszą się odbyć. 4.a. Zezwala się na rozegranie spotkań mistrzowskim przed terminem wyznaczonym przez WRM WMZPS, w tym wypadku nie przeprowadza się procedury z przełożeniem meczów (patrz pkt 6.a. Regulaminu Sportowego WMZPS). 5. Zezwala się na losowe ( przyczyna musi być udokumentowana) przełożenie zawodów, ale tylko przy spełnieniu n/w warunków: 5.a. wystąpienia na piśmie do przeciwnika o wyrażenie zgody na zmianę terminu spotkania, 5.b. powiadomienie WRM i Wydziału Sędziowskiego o zmianie i uzyskaniu zgody przeciwnika. 5.c. wspólne ustalenie nowego terminu, 5.d. rozegranie meczu musi nastąpić nie później niż dwa tygodnie od wyznaczonego przez WRM terminu, 5.e. w przypadku braku zgody przeciwnika na zmianę terminu spotkania, zgodnie z wnioskiem przekładającego, którego przyczyna zostanie uznana przez WRM WMZPS, Wydział wyznaczy termin z urzędu, 5.f. termin wyznaczony przez WRM WMZPS jest nieodwołalny. 6. W przypadku nie zachowania procedur wymienionych w punkcie 5. zespoły za nierozegrane spotkanie będą karane walkowerem, 0 punktów i opłatą zgodne z Regulaminem Dyscyplinarnym. 7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Wydział Rozgrywek Mistrzowskich lub Wydział Dyscypliny, które zastrzegają sobie prawo interpretacji powyższych postanowień. 8. Sprawy sporne nie ujęte w niniejszych Przepisach Sportowo Organizacyjnych WMZPS rozstrzygają Przepisy PZPS. 9. Korespondencja elektroniczna prowadzona z adresu na konta owe podane w druku zgłoszeniowym F-01 uważana jest za OFICJALNĄ. 9

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodniczek i zawodników, określane słowem ZAWODNIK lub ZAWODNICY. W przypadku, jeżeli występują różnice

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2018 z dnia 26 maja 2018 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019)

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw na grupy. 2. System

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 Zatwierdzony przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Składka

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 1. Sprawy organizacyjne dot. rozgrywek 1. Kategorie rozgrywek młodzieżowych: 1) młodziczki / młodzicy urodzeni 01.01.2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 109/2018 z dnia 23.07.2018 roku) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 SPIS TREŚCI: I II III IV V VI VII Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Wycofanie drużyny. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Milionowa 12 Łódź NIP 727-10-22-773; REGON 471250640 Konto bankowe: PKO S.A. II Oddział w Łodzi, nr 34124030281111000028223036 www.siatka-lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO

REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej SEZON 2010/2011 SPIS TREŚCI: Dział I. Postanowienia ogólne 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dział II. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) SPIS TREŚCI: I II Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E

P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E C z ę ś ć 1 ROZGRYWKI CENTRALNE PZPS 1. Zawody Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbywają się na szczeblach: a. krajowym, b. wojewódzkim, c. klubowym,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Sezon 2010/2011 I. Opłata członkowska. II. III. IV. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Opłaty za wydanie licencji. Wycofanie drużyny. V. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2019/2020

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2019/2020 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 25/2019 z 16 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.) SPIS

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne Regulamin PZN Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zwany dalej PZN ustanawia Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N /

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N / K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N 2 0 0 8 / 2 0 0 9 TABELA OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZGŁOSZEŃ DO ROZGRYWEK CENTRALNYCH I. Opłata Członkowska 1. Składka członkowska wpłacana

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZPS nr 70/2016 z 13 września 2016, zmieniony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze w sezonie 2017/2018

Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze w sezonie 2017/2018 Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. L.dz. 17/2018 Katowice, 07.02.2018 r. Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo Organizacyjne Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Zatwierdzone przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie wiosna 2018r. Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 70/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) SPIS TREŚCI I Opłata członkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową.

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową. System Rozgrywek w sezonie 2018/2019. I Liga Małopolska (Kobiet) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania trenerów w dniu 10.09.2017 od sezonu 2018/2019 I liga Małopolska kobiet miała liczyć 10 zespołów (w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny.

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 1 REGULAMIN LICENCYJNY PZTO 1 Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 2 Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Wydanie: 19 Września 2011 2 PRZEPISY KWALIFIKACYJNE ZPRP DLA ZAWODNIKÓW Podstawowe zasady 1. Niniejsze Przepisy Kwalifikacyjne Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE:

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE: KOMUNIKAT Nr 1 Wydziału Gier i Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w Zielonej Górze w sprawie ustaleń regulaminowych związanych z uczestnictwem Klubów Sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZN

REGULAMIN LICENCYJNY PZN REGULAMIN LICENCYJNY PZN dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu narciarstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO www.pztaekwondo.pl POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN LICENCYJNY PZTO Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 Lublin, dnia 28.02.2011r. Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 I. KOMISJA Licencji Trenerskich Lubelskiego Z P N jest upoważniona do przyznania trenerom licencji: PZPN A, PZPN

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015 Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015 (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) - 1 - SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 22/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami) 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 1/6 REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Na postawie art. 26, ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W KONKURENCJACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBOWYCH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

REGULAMIN KLUBOWYCH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO REGULAMIN KLUBOWYCH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ W SEZONIE SPIS TREŚCI: I. KLUBY I SEKCJE PIŁKI SIATKOWEJ... str 3 II. ZAWODNICY.... str 3 III. SZTAB SZKOLENIOWY.....

Bardziej szczegółowo

L.dz. /2014 Katowice, r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014. Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014

L.dz. /2014 Katowice, r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014. Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014 L.dz. /2014 Katowice, 13.02.2014 r. Komunikat nr 33 sezon 2013/2014 Dotyczy : rozgrywek IV ligi mężczyzn w sezonie 2013/2014 I. Grupa rozgrywkowa II. Terminarz gier. III. Sprawy regulaminowe. IV. Zespoły

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY L.dz. 1342/2012 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012r. KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki podaje poniżej zatwierdzony przez Zarząd PZKosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego imprez sportowych w grapplingu

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego imprez sportowych w grapplingu Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego imprez sportowych w grapplingu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016

Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016 Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016 Łódź, dnia 17.07.2015 r. I. SPRAWY REJESTRACYJNE ORAZ OPŁATY STATUTOWE I REGULAMINOWE 1. Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej podjął decyzję o wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 24 sezonu 2017/2018 Dotyczy: IV etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r. i młodsi w sezonie 2017/2018

Komunikat nr 24 sezonu 2017/2018 Dotyczy: IV etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r. i młodsi w sezonie 2017/2018 Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. L.dz. 15/2018 Katowice, 27.01.2018 r. Komunikat nr 24 sezonu 2017/2018 Dotyczy: IV etap rozgrywek juniorów rocznik 1999 r. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego 1 DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU: 1. KLUB SPORTOWY- (zwany dalej klubem ) kluby sportowe działające w przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ ul. Westerplatte 1/110, 10-446 Olsztyn, tel/fax: 89 533 80 00 biuro@wmzps.pl www.wmzps.org NIP: 739 378 64 48 REGON: 280508900 KRS: 0000322494 Konto: BOŚ o/olsztyn

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów 1 1. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu lub stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1. Cel 1. Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym.

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. UWAGA: wniosek należy wypełnić dużymi literami czytelnie. W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

V. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW V. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które: 1) posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres klubu:

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres klubu: U W A G A : wniosek należy wypełnić czytelnie dużymi literami. W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu:

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017-1 - SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne Rozgrywki Przepisy Organizacyjne Regulamin zmiany barw klubowych Przepisy sportowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności klubowej przez zawodników PZŁS

Regulamin. zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności klubowej przez zawodników PZŁS Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności klubowej przez zawodników PZŁS Zasady ogólne. 1 1. Do uczestnictwa w zawodach PZŁS lub stowarzyszenia będącego członkiem PZŁS uprawnieni są wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 REGULMIN SZZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 Zgodnie z 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL.

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL. Uchwała Nr 1/05/17 Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia drużyn Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, I Ligi, II Ligi,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO www.pztaekwondo.pl POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ (Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s. L.dz.292/2012 Lublin, dnia 26.06.2012 r. Kluby LZPN Szkoleniowcy drużyn klubowych Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019 Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A 1 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 20-069 LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ Opracowano: - na podstawie Regulaminu Komisji Zmiany Barw Klubowych ZPRP obowiązujący od dnia 01 czerwca 2012r. - Statutu Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017 Przepisy sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2016 / 2017 zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zarządu WZPS w Lublinie z dn. 3 września 2016 r. Wojewódzki Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 22/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku) 1. Ekwiwalent za wyszkolenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo