Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015"

Transkrypt

1 Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015 (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) - 1 -

2 SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne Rozgrywki Przepisy Organizacyjne Regulamin zmiany barw klubowych Przepisy sportowe Obowiązki organizatora spotkania i uczestnika rozgrywek Postanowienia końcowe Załącznik - 2 -

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszych Przepisach Sportowo-Organizacyjnych jest mowa o: 1) Klubie należy przez to rozumieć osobę prawną, będącą członkiem PZPS lub WZPS, 2) klub macierzysty należy przez to rozumieć Klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu 31 maja 1999 r. (na podstawie licencji zawodniczej), a dla zawodników zarejestrowanych po w/w dacie Klub, który wystawił pierwszą licencję zawodniczą; 3) osobach prowadzących zespół należy przez to rozumieć trenera, asystentów trenera, masażystę i lekarza, 4) PSO należy przez to rozumieć niniejsze przepisy, 5) PZPS należy przez to rozumieć Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, 6) stosunku małych punktów należy przez to rozumieć stosunek zdobytych łącznie w poszczególnych setach punktów do punktów straconych, 7) stosunku setów należy przez to rozumieć stosunek setów wygranych do setów przegranych, 8) Systemie należy przez to rozumieć Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS, 9) WR należy przez to rozumieć Wydział Rozgrywek, 10) WZPS należy przez to rozumieć wojewódzki związek piłki siatkowej, 11) zawodniku należy przez to rozumieć również zawodniczkę, chyba że jest to wyraźnie wyłączone. ROZGRYWKI 2 PZPS organizuje i prowadzi współzawodnictwo w siatkówce, w zakresie sportu młodzieżowego i seniorskiego PZPS organizuje rozgrywki na szczeblu centralnym (krajowym), z zastrzeżeniem 4 PSO. 2. Na innych szczeblach, w szczególności szczeblu wojewódzkim, organizatorzy rozgrywek (wojewódzkie związki piłki siatkowej) zobowiązani są odpowiednio dostosować regulacje obowiązujące w organizowanych przez nich rozgrywkach do niniejszych Przepisów Rozgrywkami seniorskimi na szczeblu centralnym są: 1) Mistrzostwa Polski mężczyzn, 2) Mistrzostwa Polski kobiet, 3) Pucharu Polski mężczyzn, - 3 -

4 4) Pucharu Polski kobiet, 5) I liga mężczyzn, 6) I liga kobiet, 7) II liga mężczyzn (w tym równoważne z nimi rozgrywki o prawo uczestniczenia w tych rozgrywkach), 8) II liga kobiet (w tym równoważne z nimi rozgrywki o prawo uczestniczenia w tych rozgrywkach). 2. Organizowanie Rozgrywek o Mistrzostwo Polski mężczyzn i o Mistrzostwo Polski kobiet, jak również Pucharu Polski (ust. 1 pkt 1-4) może być powierzone przez PZPS organizatorowi zewnętrznemu. 3. Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek (ust. 1 pkt 1-8) w poszczególnych sezonach rozgrywkowych określone są w Załączniku do PSO lub w odrębnych regulaminach Rozgrywkami młodzieżowymi na szczeblu centralnym są: 1) Mistrzostwa Polski juniorów, 2) Mistrzostwa Polski juniorek, 3) Mistrzostwa Polski kadetów, 4) Mistrzostwa Polski kadetek, 5) Mistrzostwa Polski młodzików, 6) Mistrzostwa Polski młodziczek. 7) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 8) Turniej Nadziei Olimpijskich, 2. Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek (ust. 1 pkt 1-6) w poszczególnych sezonach rozgrywkowych określone są w Załączniku do PSO lub w odrębnych regulaminach. PRZEPISY ORGANIZACYJNE 6 1. W rozgrywkach organizowanych przez PZPS mogą uczestniczyć jedynie Kluby, z zastrzeżeniem ust PZPS zachowuje prawo przyznania uczestniczenia w rozgrywkach innym podmiotom (np. Szkole Mistrzostwa Sportowego). 3. Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS (w tym rozgrywkach, których organizowanie PZPS powierzył podmiotom zewnętrznym) wymaga otrzymania przez Klub licencji. Licencję przyznaje PZPS na zasadach określonych Regulaminem Komisji ds. wydawania licencji klubowych. 7 Kluby mają prawo zgłosić swój udział do odpowiednich rozgrywek, zobowiązując się tym samym do przestrzegania regulacji wewnętrznych PZPS. 8 Kluby, przystępując do rozgrywek mają, obowiązek w szczególności: - 4 -

5 a) dbać o poziom sportowy zawodników, b) przygotować warunki organizacyjne dla uczestnictwa w rozgrywkach, określone w regulaminie organizatora i uczestnika zawodów w piłce siatkowej, c) wskazać miejscowość rozgrywania meczu, ew. miejscowości dodatkowe (jednakże nie więcej niż położone w odległości 50 km od wskazanej miejscowości głównej) wszystkie położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 9 W rozgrywkach organizowanych przez PZPS Klub może zgłosić jeden zespół do każdej kategorii rozgrywek. 10 W przypadku Klubu, który posiada zespoły w różnych klasach rozgrywkowych i w trakcie rozgrywek (lecz nie wcześniej niż po zakończeniu etapu wskazywanego przez WR PZPS) okaże się, że zespół z ligi niższej może znaleźć się w tej samej klasie rozgrywkowej, co zespół z ligi wyższej, zespół grający w lidze niższej jest pomijany w klasyfikacji i nie uczestniczy w dalszych rozgrywkach sezonu Klub w którym jeden z zespołów przekształcił się w Spółkę Akcyjną zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, może podpisać porozumienie o współpracy pomiędzy klubem będącym Spółką Akcyjną a klubem z którego się wywodzi. Porozumienie zezwala na wzajemne korzystanie z zawodników występujących w danym klubie od początku sezonu z zachowaniem zasady 10- osobowego trzonu opisanego w niniejszych PSO. 2. Porozumienie o którym mowa w pkt 1 musi zostać zatwierdzone przez Zarząd PZPS przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego. 12 Każdy klub występujący z rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego, który uczestniczy również w innej klasie rozgrywkowej, zobowiązany jest zgłosić do właściwego WZPS i PZPS przed rozpoczęciem tych rozgrywek, dziesięciu podstawowych zawodników, którzy nie będą uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej. Pozostali zawodnicy mogą uzupełniać skład ligi niższej swojego klubu. Lista ta będzie weryfikowana po I i II części fazy zasadniczej przez Wydział Rozgrywek PZPS, na wniosek klubu. 13 Weryfikacja (na podstawie protokołów meczowych) zawodnika do dziesięcioosobowego trzonu zespołu grającego w wyższej lidze (dotyczy czasu przebywania na boisku) następuje kolejno według: ilości rozegranych meczów, ilości rozegranych setów, ilości zdobytych punktów w obu zespołach

6 W przypadku zawodnika libero, który uczestniczył w meczu, przyjmuje się, że rozegrał wszystkie sety (dotyczy rozgrywek, w których nie jest prowadzony protokół zastąpień libero). 14 Zawodnicy ligi niższej mogą w trakcie sezonu uzupełniać skład ligi wyższej swojego klubu, po uzyskaniu licencji PZPS. 15 W Pucharze Polski Klub może zgłosić zespoły, w których mogą grać dowolni zawodnicy Klubu. 16 Kluby biorące udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym są zobowiązane do członkostwa we właściwym WZPS oraz w PZPS (nie dotyczy rozgrywek młodzieżowych i rozgrywek Pucharu Polski) oraz zgłoszenia zespołu do rozgrywek zgodnie z wydanym przez PZPS Komunikatem Organizacyjnym określającym: 1) termin zgłoszenia, 2) wysokość opłaty członkowskiej oraz opłaty zgłoszeniowej do uczestnictwa w rozgrywkach. 17 Klub, który zgłosił uczestnictwo w rozgrywkach, w przypadku wycofania się z nich, będzie ukarany zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS: 1) gdy wycofanie nastąpi na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek degradacją zespołu w bieżącym sezonie do rozgrywek wojewódzkich oraz karą finansową w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, 2) gdy wycofanie nastąpi na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek lub w trakcie ich trwania degradacją zespołu w bieżącym sezonie do rozgrywek wojewódzkich i karą finansową w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, 3) w przypadku zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych lub rozgrywek o prawo uczestniczenia w rozgrywkach II ligi, gdy wycofanie nastąpi na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem rozgrywek lub trakcie ich trwania karą finansową w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 18 W przypadku braku wpłaty kary regulaminowej za wycofanie z rozgrywek, Klub zostanie dodatkowo ukarany zawieszeniem praw do startu pozostałych zespołów Klubu we wszystkich rozgrywkach PZPS, do czasu uregulowania określonej kary wraz z należnymi odsetkami. 19 Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje: 1) gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po ich rozpoczęciu, w czasie trwania I rundy zasadniczej, spowoduje to anulowanie wszystkich punktów - 6 -

7 tego zespołu oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tym zespołem, konsekwencje określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS oraz degradację do rozgrywek wojewódzkich, 2) gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po zakończeniu I rundy, ale przed rozpoczęciem II rundy zasadniczej (rewanżowej) spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz anulowanie wszystkich punktów tego zespołu; punkty zdobyte przez inne zespoły w spotkaniach z tym zespołem zostaną zachowane, 3) gdy wycofanie nastąpi po rozpoczęciu II rundy zasadniczej (rewanżowej) spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tego zespołu oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tym zespołem w II rundzie zasadniczej oraz konsekwencje określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS i degradację do rozgrywek wojewódzkich; punkty z I rundy zasadniczej zostaną zachowane, 4) gdy wycofanie nastąpi po zakończeniu rundy zasadniczej spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz nieuwzględnienie zespołu w klasyfikacji końcowej rundy zasadniczej; punkty pozostałych zespołów zdobyte podczas spotkań z wycofanym zespołem zostaną zachowane, 5) gdy wycofanie zespołu nastąpi po wydaniu komunikatu dotyczącego rundy play off lub podczas jej trwania spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz uznanie zwycięstwa przeciwnika (walkower) we wszystkich meczach play off, które zespół miał rozegrać. 20 W przypadku rezygnacji Klubu z uczestniczenia w rozgrywkach I i II ligi dopuszcza się możliwość przekazania prawa do dalszego uczestnictwa w rozgrywkach przez inny Klub na następujących zasadach: 1) Klub rezygnujący z udziału w rozgrywkach składa wniosek o wycofanie z rozgrywek; Klub rezygnujący ma prawo wskazać klub pozyskujący do dnia zgłoszenia do rozgrywek ; w przypadku złożenia wniosku po upływie w/w terminu, decyzja o przyznaniu prawa do uczestnictwa w rozgrywkach będzie podejmowana przez Zarząd PZPS na wniosek Wydziału Rozgrywek PZPS, przy czym może być ono przyznane Klubowi wskazanemu lub innemu zainteresowanemu (na zasadach określonych przez Wydział Rozgrywek); pozyskanie miejsca w rozgrywkach po w/w dacie nie zwalnia Klubu z opłaty rejestracyjnej określonej w pkt 2, 2) Klub wskazany do dnia określonego w pkt 1 składa wniosek o zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach w wyższej lidze oraz dokonuje opłaty administracyjnej do PZPS w wysokości ustalonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

8 3) Klubem pozyskującym może być Klub, który w poprzednim sezonie rozgrywkowym występował w klasie rozgrywkowej równej lub niższej o jeden o szczebel od Klubu rezygnującego. 21 Kluby mają prawo do wzajemnej zamiany miejsc w klasach rozgrywkowych pomiędzy wyższą a niższą ligą na następujących zasadach: 1) oba Kluby w terminie wskazanym w pkt 1 paragrafu poprzedzającego składają wnioski o zatwierdzenie wzajemnej zamiany miejsc w danych klasach rozgrywkowych z równoczesnym wskazaniem swojego następcy, 2) oba kluby wpłacają opłatę administracyjną wskazaną w Komunikacie Organizacyjnym. 22 W przypadku przejęcia Klubu lub sekcji Klubu przez inny podmiot (nie biorący dotychczas udziału w rozgrywkach PZPS) na podstawie podpisanego porozumienia, opłata za zmianę barw klubowych nie będzie pobierana, jeżeli 75% zawodników zespołu przedstawi podpisane oświadczenia wyrażające chęć gry w nowym Klubie. Takie przejęcie nie podlega opłatom za zmianę barw klubowych. Warunkiem przyjęcia nowego podmiotu do rozgrywek jest przedstawienie umowy poświadczającej przejęcie obowiązku spłaty ewentualnych zobowiązań Klubu lub sekcji m.in. publicznoprawnych oraz wobec zawodników. Ponadto nowy podmiot musi przedstawić zaświadczenie z właściwego WZPS o przyjęciu go w poczet członków PZPS. 23 Nazwa zespołu, pod którą Klub występuje w rozgrywkach PZPS może być zmieniona w trakcie sezonu, pod warunkiem otrzymania akceptacji PZPS oraz wniesienia opłaty w wysokości wskazanej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 24 Zespół w jednym sezonie rozgrywkowym może oddać walkowerem maksymalnie dwa spotkania. Kolejny walkower będzie skutkował wycofaniem zespołu z rozgrywek. Każdorazowe oddanie meczu walkowerem będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 25 Zespół ma prawo zgłosić w PZPS wniosek o przełożenie terminu rozgrywania meczu. Za zmianę terminu będzie pobierana opłata określona w Komunikacie Organizacyjnym Termin rozegrania meczu ustalony zgodnie z terminarzem, może być zmieniony przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. Przełożenie terminu może nastąpić na jedynie przez Wydział Rozgrywek PZPS na wniosek klubu lub z urzędu

9 2. Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do Wydziału Rozgrywek w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed terminem meczu określonym w terminarzu. Wniosek winien zawierać: uzasadnienie, propozycję nowego terminu rozegrania meczu (nie później niż do zakończenia danego etapu rozgrywek, przy czym przełożone mecze I rundy muszą być rozegrane do zakończenia tej rundy, zaś przełożone mecze II rundy muszą zostać rozegrane przed terminem trzech ostatnich kolejek nie dotyczy spotkań przekładanych w związku z transmisją telewizyjną oficjalnego partnera rozgrywek), zgodę drugiego zespołu na przełożenie meczu i rozegranie go w proponowanym terminie lub w przypadku nieuzyskania zgody oświadczenie o nieuzyskaniu zgody. 3. Wniosek może być uwzględniony jeżeli wynika m.in. z: a) kolizji terminów związanych z udziałem zawodników wnioskującego zespołu w rozgrywkach pucharowych CEV/FIVB, b) kolizji terminów meczów seniorskich na szczeblu centralnym z rozgrywkami młodzieżowymi na tym szczeblu; rozgrywki młodzieżowe mają pierwszeństwo przed meczami ligowymi, pod warunkiem, że zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych danego klubu równocześnie występują w rozgrywkach młodzieżowych w swojej kategorii wiekowej, c) siły wyższej(zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu). 4. W przypadku uwzględnienia wniosku, mecz powinien być rozegrany w terminie zaproponowanym we wniosku, chyba że Wydział Rozgrywek wyznaczył inny termin. 5. W przypadku braku decyzji Wydziału Rozgrywek PZPS o przełożeniu meczu i nie przystąpienia do spotkania przez wnioskujący klub zgodnie z terminarzem, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla przeciwnika zespołu wnioskującego. W przypadku nie przystąpienia przez gospodarza do spotkania zgodnie z terminarzem i braku wniosku o przełożenie spotkania, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla zespołu gości. 6. Wydział Rozgrywek PZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu z urzędu, w szczególności bez uzyskania zgody zainteresowanych stron, np. z uwagi na kolizje terminów związanych z meczami reprezentacji narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz Reprezentacji Wojewódzkich, biorących udział w OOM, zaplanowanych przez organizatora rozgrywek transmisji telewizyjnych. 27 Terminy meczów trzech ostatnich kolejek rundy zasadniczej nie podlegają zmianom na termin późniejszy (nie dotyczy spotkań objętych transmisją telewizyjną oficjalnego partnera organizatora rozgrywek). W przypadku rozegrania meczu w późniejszym terminie lub nie rozegrania spotkania w ogóle, spotkanie może zostać zweryfikowane jako walkower (bez przyznania punktów)

10 28 Kluby startujące w rozgrywkach PZPS mają prawo do: 1) występowania do PZPS z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą; 2) występowania do PZPS z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS, w przypadkach określonych statutem i innymi wewnętrznymi przepisami PZPS. 29 Kluby startujące w rozgrywkach PZPS mają obowiązek zapoznać zawodnika (w przypadku zawodnika małoletniego również jego przedstawiciela ustawowego) z jego prawami i obowiązkami wynikającymi z regulacji wewnętrznych Klubu, właściwego WZPS i PZPS. 30 Kluby mają obowiązek zwalniać zawodników na zgrupowania, przygotowania oraz mecze związane z powołaniem zawodnika w skład reprezentacji województwa oraz kraju w piłce siatkowej halowej oraz piłce siatkowej plażowej. 31 W rozgrywkach organizowanych przez PZPS mogą brać udział zawodnicy, którzy są członkami Klubów. Każdy WZPS musi być członkiem PZPS i wypełniać postanowienia regulaminowe dotyczące członkostwa w PZPS Podstawowym dokumentem zawodnika jest licencja zawodnicza. Licencja zawodnicza jest podstawą do ewidencji zawodnika w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS. Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej uprawnia zawodnika do gry w określonej klasie rozgrywkowej i w określonym sezonie rozgrywkowym. 2. Ewidencja zawodników (w tym w odniesieniu do licencji) jest prowadzona w elektronicznym Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS. Uchylony Zasady wydawania licencji zawodniczej: 1) licencja wydawana jest zawodnikowi przez Klub na podstawie wniosku zawodnika, a w przypadku zawodnika małoletniego dodatkowo za zgodą przedstawiciela ustawowego, 2) dane zawodnika umieszczone w licencji wprowadzane są przez Klub, którego barwy zawodnik reprezentuje. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte w licencji; 3) Klub odbiera i przechowuje wypełnione i podpisane przez zawodnika (ew. dodatkowo przedstawiciela ustawowego) oświadczenia o:

11 - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez Klub, WZPS i PZPS na potrzeby organizacji i przeprowadzania rozgrywek, - wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach, - zobowiązaniu do przestrzegania regulaminów obowiązujących w WZPS i PZPS 4) rejestracja pierwszej Licencji zawodniczej w WZPS/PZPS w przypadku zawodnika małoletniego dokonywana jest na podstawie załączonej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany (posiadać licencję) tylko w jednym Klubie. 2. W przypadku podwójnej licencji ważna jest licencja wcześniej zarejestrowana w WZPS. 3. W przypadku stwierdzenia podwójnej Licencji, w stosunku do zawodnika i Klubu pozyskującego stosowane mogą być kary regulaminowe przewidziane w przepisach dyscyplinarnych PZPS. 36 Procedura potwierdzenia ważności licencji zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych określona jest w PSO dotyczących zmiany barw klubowych. 37 Zarząd PZPS ustala stawki opłat za potwierdzenie ważności licencji zawodniczej. 38 Zasady potwierdzania ważności licencji zawodniczej: 1) podstawą do potwierdzenia ważności licencji jest licencja zawodnicza zarejestrowana w WZPS, 2) ważność Licencji potwierdzana jest najdłużej na jeden sezon rozgrywkowy, 3) Klub ma prawo zarejestrować zawodnika w trakcie całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli jest on członkiem tego Klubu przynajmniej jeden sezon rozgrywkowy lub kiedy zawodnik po raz pierwszy będzie miał wydaną licencje zawodniczą. 39 W rozgrywkach zespoły, zawodnicy oraz osoby prowadzące zespół muszą posiadać następujące dokumenty uprawniające do gry, w szczególności: 1. ważne indywidualne badania lekarskie zawodników poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego (w rozgrywkach szczebla centralnego w Książeczkach Sportowo-Lekarskich Zawodnika według wzoru zatwierdzonego przez PZPS); okres ważności badań lekarskich wynosi maksymalnie 6 miesięcy, 2. formularz F-02 będący wydrukiem z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS; dla Klubów wskazanych w 12 formularz F

12 powinien być aktualizowany po każdej weryfikacji dziesięcioosobowego trzonu zespołu 3. ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację tożsamości. 40 Za zawodnika uprawnionego do udziału w spotkaniu uważa się dopuszczonego do udziału w spotkaniu, wpisanego do protokołu meczowego. 41 Ważna licencja WZPS uprawnia zawodnika do gry w rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego oraz o awans do rozgrywek seniorskich szczebla centralnego, a ważna licencja PZPS do gry w ligach PZPS tylko w barwach swojego klubu, z zachowaniem kategorii wiekowej, płci oraz postanowień dotyczących trzonu zespołu. 42 W zawodach w ramach rozgrywek organizowanych przez PZPS mogą brać udział zawodnicy: 1) posiadający obywatelstwo polskie we wszystkich zawodach PZPS na szczeblu krajowym i międzynarodowym (wyjątek stanowią zawodnicy z obywatelstwem polskim, dla których federacją rejestrującą nie jest PZPS i którzy w ramach tej federacji reprezentowali barwy innego kraju), 2) zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie w rozgrywkach klubowych określonych w dziale dotyczącym Regulaminu zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych do klubów polskich. 43 Zawodnik występujący w rozgrywkach organizowanych przez PZPS jest zobowiązany do: 1) przestrzegania regulaminów Klubu, właściwego WZPS oraz PZPS, 2) reprezentowania barw Klubu na wskazanych przez Klub zawodach, 3) przygotowania do reprezentowania barw swojego miasta, województwa i Polski w przypadku powołania do stosownej reprezentacji, a następnie uczestnictwa w w/w reprezentacjach, przy czym, nadrzędnym celem jest przygotowanie do reprezentowania barw Polski w zawodach mistrzowskich Europy, Świata i w IO a następnie udział w tych zawodach. 44 Zawodnik ma prawo do występowania do PZPS z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS, Klub ma prawo do zgłoszenia do rozgrywek osób prowadzących zespół. 2. Szczegółowy wykaz uprawnionych członków zespołów (w tym Osób Prowadzących Zespół) dla poszczególnych klas rozgrywkowych określony jest w Załączniku do PSO

13 46 Osoby prowadzące zespół muszą posiadać aktualne licencje PZPS do udziału w rozgrywkach. 47 Licencję trenerską mogą otrzymać osoby, które spełniają warunki wskazane przez PZPS. 48 Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w Każdy trener zgłoszony przez Klub do rozgrywek ma obowiązek uczestniczyć w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPS. Ilość konferencji, w których powinien uczestniczyć trener danej klasy rozgrywkowej jest określana komunikatem PZPS. 50 Do wniosku o wydanie licencji dla lekarza należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 51 Opłata za potwierdzenie ważności licencji wydawanych dla osób prowadzących zespół określana jest przez Zarząd PZPS i ogłaszana w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH. 52 Regulamin określa zasady i tryb zmiany barw klubowych zawodników do i z Klubów krajowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym wszystkich szczebli w rozgrywkach ligowych PZPS oraz Pucharze Polski. Transfer definitywny Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej odbywa się w Systemie poprzez: - Zgłoszenie zwolnienia przez Klub dotychczasowy, - Wyrejestrowanie przez odpowiedni WZPS (jeżeli zachodzi zmiana właściwości WZPS), - Zgłoszenie rejestracji zawodnika przez Klub pozyskujący, na zasadach wskazanych w 34, - Zarejestrowanie przez WZPS właściwy dla Klubu pozyskującego

14 - Potwierdzenie przez PZPS (dotyczy zawodników szczebla centralnego), 2. Za zmianę barw klubowych uważa się potwierdzenie ważności licencji zawodniczej przez właściwy WZPS lub PZPS. 3. PZPS/WZPS może potwierdzić ważność licencji zawodnika z pominięciem czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zawodnika i po wcześniejszym poinformowaniu Klubu poprzedniego, w celu umożliwienia mu zgłoszenia ewentualnego protestu i po jego rozpatrzeniu. 54 Klub nie może odmówić zwolnienia zawodnika chyba, że dotyczy to zawodnika, którego wiąże z klubem ważna umowa (kontrakt) lub nie został uregulowany należny ekwiwalent określony w przepisach PZPS W tym samym czasie zawodnik może przynależeć tylko do jednego Klubu. 2. W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować barwy (tj. być zarejestrowanym) tylko jednego klubu, z wyjątkiem, gdy za zgodą klubów zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego Klubu. Zmiana taka może odbyć się tylko raz w sezonie rozgrywkowym do daty wskazanej w Załączniku do PSO. 3. W sytuacji wycofania Klubu z wszystkich rozgrywek organizowanych przez PZPS, jeżeli wycofanie nastąpiło w terminie wskazanym w ust. 2 zmiana barw klubowych może nastąpić w terminie 30 dni od daty wskazanej w ust Czas trwania sezonu rozgrywkowego jest wskazany w Załączniku do PSO. W przypadku zmiany barw klubowych pomiędzy dwoma klubami występującymi w różnych klasach rozgrywkowych, o zakwalifikowaniu jej do sezonu rozgrywkowego decyduje określenie okresu sezonu rozgrywkowego właściwe dla Klubu, z którego zawodnik przechodzi Zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko po ustaniu obowiązywania stosunku prawnego dotyczącego reprezentowania barw klubowych z Klubem. 2. Po wygaśnięciu umowy Klub, z którego zawodnik odchodzi, może żądać ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika od Klubu do którego zawodnik przechodzi, gdy zmiana odbywa się po raz pierwszy: a) z Klubu macierzystego zawodnika do innego Klubu lub b) z Klubu niewystępującego w seniorskich rozgrywkach centralnych do Klubu uczestniczącego w takich rozgrywkach. 57 W przypadku braku pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela ustawowego na wydanie dokumentu licencji zawodniczej dla zawodnika małoletniego, ekwiwalent za wyszkolenie w momencie zmiany barw klubowych nie należy się

15 58 W przypadku zmiany barw klubowych, jeżeli w związku ze zmianą barw klubowych wynika obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie, to do czasu uregulowania tego zobowiązania, PZPS nie dokona rejestracji zmiany barw klubowych. 59 Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, jakich może żądać Klub, z którego zawodnik odchodzi, ustalane są przez Zarząd PZPS. 60 W przypadku nieuczestniczenia przez zawodnika w rozgrywkach przez : jeden sezon rozgrywkowy stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 50 % stawki określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, dwa sezony rozgrywkowe stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 25 % stawki określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, trzy sezony rozgrywkowe ekwiwalent nie należy się. 61 Postanowienia paragrafu poprzedniego nie mają zastosowania dla zawodników rezygnujących z gry w piłkę siatkową halową w rozgrywkach organizowanych przez PZPS na rzecz piłki siatkowej plażowej oraz rozgrywek Młodej Ligi. Ekwiwalent dla tych zawodników ustalany jest na podstawie ostatnio rozegranego sezonu w rozgrywkach halowych PZPS. 62 PZPS ustala stawki opłat za potwierdzenie ważności licencji zawodniczej oraz wyrejestrowanie w przypadku zmiany barw klubowych. 63 Decyzja PZPS w przedmiocie potwierdzenia ważności licencji na dany sezon rozgrywkowy na podstawie przedstawionych dokumentów może być zmieniona po przedstawieniu nowych faktów lub okoliczności z zastrzeżeniem, że nie jest to podstawą do weryfikacji wyników spotkań rozegranych z udziałem zawodnika. 64 PZPS rozpatruje protest w sprawie zmiany barw klubowych na podstawie rozstrzygnięcia sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy, a w przypadku jej nieprzedstawienia na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Strony. 65 W celu umożliwienia PZPS rozstrzygania sporów w zakresie zmiany barw klubowych, w umowach pomiędzy klubem a zawodnikiem wyraźnie powinny być określone postanowienia dotyczące: a) czasu trwania umowy (umowa powinna być zawarta na czas określony),

16 b) zobowiązania stron i sposobu ich dokumentacji, c) sposobu rozwiązania umowy, zarówno przez Klub jak i zawodnika, 66 Pierwszą instancją w zakresie decyzji rozstrzygającej spory w przedmiocie zmiany barw klubowych na szczeblu centralnym jest Wydział Rozgrywek PZPS. Instancją odwoławczą jest Sąd Odwoławczy przy PZPS. Okresowe reprezentowanie barw klubowych (wypożyczenie na podstawie certyfikatu) 67 Potwierdzenie prawa okresowego reprezentowania barw klubowych (certyfikat) odbywa się na zasadach wskazanych w Okresowe reprezentowanie barw innego Klubu może nastąpić wyłącznie za porozumieniem Stron. Certyfikat obowiązuje na cały sezon rozgrywkowy (z zastrzeżeniem 73 PSO). W przypadku unieważnienia certyfikatu nie jest dopuszczalne wydanie kolejnego certyfikatu na ten sam sezon rozgrywkowy. 69 Okresowe reprezentowanie barw innego Klubu nie zmienia praw Klubu wypożyczającego do zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. Wydanie certyfikatu do innego Klubu jest możliwe tylko dla zawodnika, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach swojego klubu w danym sezonie rozgrywkowym. Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu może być wydane tylko do daty wskazanej w Załączniku do PSO. 70 Opłata za potwierdzenie ważności licencji wydanej na podstawie certyfikatu wynosi 25% standardowej opłaty licencyjnej. 71 Przyjmuje się, że opłata Klubu pozyskującego do Klubu wypożyczającego za wypożyczenie zawodnika nie może przekroczyć 25% ekwiwalentu za wyszkolenie, jaki przysługiwałby klubowi przy transferze definitywnym. Stawki ekwiwalentu są określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 72 Wyrażenie zgody przez Zawodnika na okresowe reprezentowanie barw Klubu pozyskującego (certyfikat) odbywa się na podstawie dokumentów wskazanych w 34 pkt

17 Unieważnienie wydanego certyfikatu może nastąpić jedynie za zgodą WR PZPS w przypadku gdy: Klub, do którego zawodnik został wypożyczony wycofał się z rozgrywek w trakcie ich trwania lub zawodnik nie rozegrał w klubie pozyskującym żadnego spotkania i uzyskał zgodę tego klubu na unieważnienie certyfikatu, przy czym unieważnienie certyfikatu przez WR PZPS musi nastąpić nie później niż do daty wskazanej w Załączniku do PSO, lub Klub, do którego zawodnik został wypożyczony nie reguluje należnego wynagrodzenia względem zawodnika i z tego powodu następuje rozwiązanie umowy wiążącej zawodnika z klubem, przy czym unieważnienie certyfikatu musi nastąpić nie później niż do daty wskazanej w Załączniku do PSO, w takim przypadku WR PZPS informuje Komisję Licencyjną i Zarząd PZPS. W przypadku unieważnienia certyfikatu zawodnik ma prawo powrotu do klubu będącego posiadaczem jego licencji zawodniczej oraz gry w nim. Pozostałe postanowienia dotyczące zmian barw klubowych 74 Okresowe reprezentowanie barw Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) odbywa się na podstawie certyfikatu PZPS SMS zatwierdzonego przez klub będący posiadaczem karty zawodnika. 75 W każdym czasie Klub może zgłosić do rozgrywek zawodnika, który w dniu zakończenia poprzedniego sezonu rozgrywkowego był zawodnikiem zarejestrowanym w tym Klubie na podstawie licencji zawodniczej (również w przypadku gdy na podstawie certyfikatu występował w innym Klubie). Regulamin dotyczy klubów krajowych Kluby zobowiązane są do powiadomienia zawodników o treści niniejszego regulaminu. 78 Zmiany barw klubowych dotyczące zawodników z klubów zagranicznych podlegają przepisom CEV/FIVB

18 Regulamin wydawania Certyfikatów FlVB dla zawodniczek i zawodników do gry w klubach zagranicznych 79 Regulamin określa zasady zmiany barw klubowych zawodników polskich do klubów zagranicznych w oparciu o przepisy Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej /uzyskanie Certyfikatu FIVB/. 80 Prawo ubiegania się o otrzymanie Certyfikatu FIVB do gry w klubie zagranicznym mają: a. zawodnicy, członkowie klubów polskich, jeżeli mają uregulowane zobowiązania wobec klubu, WZPS, PZPS, b. zawodnicy małoletni przebywający za granicą z rodzicami, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 81 PZPS może odmówić wydania zgody na grę w klubie zagranicznym zawodnikowi, który odmówił gry w reprezentacji narodowej lub został wydalony dyscyplinarnie z kadry narodowej przez okres 5 lat od daty zaistnienia w/w wydarzenia. 82 W przypadku, gdy klub polski podpisze umowę lub zobowiązanie na zmianę barw klubowych do klubu zagranicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem, PZPS może wstrzymać wydanie Certyfikatu FIVB Certyfikat FIVB jest wydawany na jeden sezon rozgrywkowy, po wniesieniu opłaty do PZPS. Wysokość opłaty PZPS ogłasza oddzielnym komunikatem. 2. Opłatę wymienioną w ust. 1 wnosi klub zagraniczny, chyba że umowa pomiędzy klubami stanowi inaczej. 3. Po otrzymaniu opłaty, PZPS - na wniosek właściwego WZPS - przekaże na jego rzecz kwotę w wysokości 10% pobranej kwoty. 84 Przed przystąpieniem do realizacji zmiany barw klubowych do klubu zagranicznego, klub polski jest zobowiązany powiadomić klub zagraniczny o postanowieniach niniejszego regulaminu. 85 Dla uzyskania Certyfikatu FIVB w PZPS należy spełnić wszystkie warunki określone przez właściwy organ PZPS i ogłoszone osobnym komunikatem. 86 Po zakończeniu umowy z zawodnikiem zgoda Klubu na transfer zagraniczny nie jest wymagana

19 87 Wszystkie zastrzeżenia zawarte w umowie pomiędzy klubem i zawodnikiem muszą być wpisane do CERTYFIKATU FIVB i tylko w tym przypadku mogą być podstawą do odwołań w Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Inne roszczenia klub może egzekwować tylko na drodze prawnej, bezpośrednio w stosunku do klubu zagranicznego. W przypadku podpisania umowy przez klub, wszelkie konsekwencje wynikłe z nie wywiązywania się z umowy ponosi klub. 88 Po upływie okresu ważności transferu zawodnik może wrócić do gry w lidze polskiej w Klubie posiadającym jego licencję zawodniczą, po uprzednim przedstawieniu tzw. listu czystości z poprzedniego klubu zagranicznego oraz zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu PZPS. W przypadku chęci zmiany klubu polskiego podlega on przepisom zmiany barw klubowych dla zawodników polskich. 89 Zawodnik może zmienić federację macierzystą jeżeli zmienił miejsce zamieszkania na inny kraj, przebywa tam minimum przez okres 2 nieprzerwanych lat oraz otrzymał obywatelstwo tego kraju. 90 Zawodnik w porozumieniu z federacją macierzystą oraz federacją pozyskująca składa formalny wniosek do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) 91 Od momentu wydania pozytywnej decyzji przez FIVB zawodnik może występować w barwach klubu nowej federacji, natomiast prawo występu w reprezentacji narodowej nabywa po upływie kolejnych dwóch lat (dotyczy gry w tej samej kategorii wiekowej). 92 FIVB pobiera opłatę administracyjną za zmianę federacji w wysokości określonej właściwymi regulacjami FIVB. 93 W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów FIVB przy zmianie federacji macierzystej, zawodnik podlega konsekwencjom dyscyplinarnym. Regulamin zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych do klubów polskich 94 Regulamin zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych do klubu polskiego oparty jest na przepisach Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej

20 W rozgrywkach organizowanych przez PZPS dozwolone jest rejestrowanie zawodników zagranicznych. 96 Zawodnicy zagraniczni mogą uzyskać prawo reprezentowania barw Klubu polskiego na podstawie: a) przedłożenia w PZPS kopii Certyfikatu Międzynarodowego, potwierdzonego przez wszystkie zainteresowane strony w systemie elektronicznym, b) wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość PZPS określana jest oddzielnym komunikatem, c) wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość określona jest w przepisach FIVB oraz ogłoszona w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. Opłata ta zostanie przekazana na konto Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej/Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej tytułem opłaty za grę zawodnika na certyfikacie FIVB oraz okazania dowodu wpłaty. 97 Podstawą udziału zawodnika zagranicznego w rozgrywkach Klubu polskiego jest posiadanie na dany sezon licencji zawodniczej. 98 W rozgrywkach organizowanych przez PZPS wprowadza się następujące ustalenia: 1) w rozgrywkach I ligi na boisku w tym samym momencie musi grać co najmniej 4 zawodników posiadających obywatelstwo polskie, 2) w rozgrywkach II ligi, rozgrywkach młodzieżowych na boisku w tym samym momencie musi grać co najmniej 5 zawodników posiadających obywatelstwo polskie. 99 Zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, dla których federacją macierzystą nie jest PZPS, w klubie polskim grają na podstawie certyfikatu FIVB potwierdzonego przez ich federację macierzystą i podczas rozgrywek ligi polskiej traktowani są jak zawodnicy krajowi. Zawodnicy, którzy w trakcie sezonu rozgrywkowego przedstawią dokumenty poświadczające obywatelstwo polskie, podczas rozgrywek ligi polskiej będą traktowani jak zawodnicy krajowi. Zawodnicy ci podlegają opłatom określonym dla zawodników grających na podstawie certyfikatu FIVB. 100 W przypadku udziału zawodnika zagranicznego w zawodach w barwach Klubu polskiego bez potwierdzonego w FIVB certyfikatu oraz bez licencji PZPS, PZPS ma prawo: a. ukarać klub karą finansową wynikającą z przepisów FIVB, CEV oraz z przepisów dyscyplinarnych PZPS lub b. zdyskwalifikować zawodnika lub c. zweryfikować rozegrane mecze walkowerem dla przeciwnika

21 PZPS potwierdza CERTYFIKATY FIVB dla zawodników zagranicznych do gry w Klubach polskich na jeden sezon. PRZEPISY SPORTOWE Zasady ogólne 102 We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS (z zastrzeżeniem 104) obowiązuje następująca punktacja: Wynik Zwycięzca Przegrany 3:0 lub 3:1 3 punkty 0 punktów 3:2 2 punkty 1 punkt 103 O końcowej klasyfikacji (z zastrzeżeniem 104) decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, większy stosunek setów, większy stosunek małych punktów, wynik bezpośrednich spotkań (kolejno punkty, sety, małe punkty ). 104 We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja: - 2 punkty wygranie meczu, - 1 punkt przegranie meczu, - 0 punktów przegranie meczu walkowerem. 105 W przypadku rozgrywania dwumeczu, o zwycięstwie decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, większy stosunek setów, większy stosunek małych punktów, Jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i małych punktów obu zespołów są jednakowe, to rozgrywany jest tzw. złoty set. Złoty set rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w secie decydującym (tie-break). 106 We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Siatkową przez PZPS. 107 W komunikatach rozgrywek PZPS: 1) gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu,

22 2) w przypadku powierzania organizacji rozgrywek lub losowania, PZPS ogłasza gospodarza oddzielnym Komunikatem, 3) podawane są odpowiednio informacje m.in. - nazwie rozgrywek, - liście uczestników, - terminie rozgrywek, - organizatorze meczu, - miejscu zawodów, - obsadzie sędziowskiej, - obowiązujących regulacjach. Sędziowie PZPS wyznacza na każdy mecz w rozgrywkach prowadzonych przez PZPS sędziego pierwszego i drugiego. 2. Właściwy miejscowo WZPS wyznacza pozostałych członków komisji sędziowskiej (obsadę pomocniczą, tj. wedle wymagań wskazanych w Załączniku do PSO sędziów liniowych, sędziego sekretarza, asystenta sekretarza). Klub ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić WZPS o terminie i miejscu spotkania oraz zapotrzebowaniu na obsadę pomocniczą PZPS może wyznaczyć sędziego głównego, do zakresu działań którego należy ocena pracy komisji sędziowskiej prowadzącej zawody oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 2. Sędzia główny może być wyznaczony: a) cztery razy w rundzie zasadniczej na mecze ligowe (dotyczy rozgrywek I ligi), b) na wszystkie mecze rundy play off, które decydują o awansie lub spadku, c) turnieje młodzieżowe szczebla centralnego młodzików/czek, kadetów/ek, juniorów/ek d) turnieje finałowe o awans e) turnieje szczebla centralnego o wejście do II ligi 110 Dopuszczenia członków zespołów do meczu dokonuje sędzia główny, a gdy nie jest on wyznaczony, sędzia pierwszy zawodów, na podstawie dokumentów wskazanych w Załączniku do PSO Zasady wynagradzania sędziów ustala Zarząd PZPS, za wyjątkiem stawek za prowadzenie zawodów w rozgrywkach młodzieżowych, których wysokość określa minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 2. Zasady wynagradzania sędziów są określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

23 112 Świadczenia należne komisji sędziowskiej wypłaca organizator zawodów przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku braku wypłaty, sędziowie mają prawo odmówić przystąpienia do prowadzenia zawodów, a wynik spotkania będzie zweryfikowany przez PZPS. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPOTKANIA I UCZESTNIKA ROZGRYWEK 113 Organizatorem spotkania (w tym zawodów, turniejów) w ramach rozgrywek PZPS może być Klub, WZPS, PZPS lub inna jednostka, którym ww. podmioty powierzą ich organizację. 114 Organizator zawodów jest zobowiązany do: 1) przestrzegania regulaminów i przepisów PZPS oraz regulacji powszechnie obowiązujących, 2) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczestników, 3) przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia spotkania, 4) stosowania się do komunikatów PZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i innych postanowień nie ujętych w niniejszym regulaminie, 5) przesłania do wszystkich uczestników zawodów komunikatu organizacyjnego zawierającego informacje określone w Regulaminie Sportowym PZPS. 115 Przesyłanie komunikatu o spotkaniu przez Klub-organizatora do PZPS, właściwego WZPS, sędziów i zespołu przeciwnego powinno odbyć się w terminach: 1) w rozgrywkach ligowych na 7 dni przed terminem spotkania, z wyjątkiem rundy play-off; w rundzie play-off obowiązują powiadomienia telefoniczne, fax, ; 2) w innych rozgrywkach krajowych w terminie uzgodnionym z PZPS, ale nie później niż 7 dni przed spotkania Rozpoczęcie spotkania w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się: 1) w dni robocze pomiędzy godz a 20.00, 2) w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz a 20.00, 2. Rozpoczęcie spotkania w godzinach innych niż w ust. 1 wymaga zgody Wydziału Rozgrywek PZPS. 3. Godzina rozpoczęcia spotkania może być zmieniona z urzędu przez WR PZPS. 117 Godziny rozgrywania spotkań w innych rozgrywkach niż ligowe podawane są w komunikatach organizacyjnych po ich uzgodnieniu z PZPS

24 118 Organizatorzy spotkania w rozgrywkach PZPS są zobowiązani wysłać do PZPS protokół ze spotkania pierwszego dnia roboczego po jego zakończeniu, 119 Organizator spotkania ma obowiązek zapewnić: 1) piłki do gry i rozgrzewki zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS, co najmniej 5 podczas meczu + 12 podczas rozgrzewki, 2) pomocniczą obsadę sędziowską, 3) opiekę medyczną, minimum na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania oraz 15 minut po jego zakończeniu. Uchylony Zabezpieczenie sali treningowej przez Organizatora spotkania zaleca się na zasadach wzajemności. 122 Spotkania wszystkich rozgrywek organizowanych przez PZPS mogą odbywać się wyłącznie na salach zweryfikowanych przez właściwy WZPS po otrzymaniu certyfikatu PZPS dopuszczającego obiekt do rozgrywek danego szczebla Spotkania w charakterze gospodarza, zespół rozgrywa w miejscowościach wskazanych w zgłoszeniu do rozgrywek. 2. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy w miejscowości wskazanej w ust. 1 nie ma odpowiedniego obiektu sportowego lub w wyznaczonym terminie nie można w nim rozegrać meczu, PZPS może zezwolić klubowi będącemu gospodarzem na rozegranie spotkania w innej miejscowości. 124 Obiekt, w którym rozgrywane mają być mecze w ramach rozgrywek PZPS danej ligi powinien spełniać wymogi określone w Warunkach gry i wyposażenia obiektu sportowego oraz posiadać certyfikat PZPS. 125 W przypadku stwierdzenia przez komisję sędziowską braków w wyposażeniu sali sportowej podczas spotkania, Klub za każde uchybienie może zostać ukarany karą finansową określoną w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 126 PZPS prowadzi ewidencję zweryfikowanych sal sportowych, w których rozgrywane mają być mecze ligowe. Każdy z Klubów przed rozpoczęciem sezonu zgłasza, w jakim obiekcie zamierza rozgrywać mecze w charakterze gospodarza. Wyposażenie

25 sali będzie sprawdzone przez sędziego pierwszego po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego. 127 Potwierdzeniem spełnienia wymogów przez obiekt sportowy jest certyfikat potwierdzający pozytywny wynik weryfikacji. Brak certyfikatu jest jednoznaczny z zakazem rozgrywania spotkań ligowych na danym obiekcie. 128 W przypadku, kiedy w trakcie sezonu rozgrywkowego zaistnieją wątpliwości, czy obiekt mimo wydanego certyfikatu nie spełnia właściwych wymogów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa rozgrywania meczów, PZPS jest uprawniony do dokonania ponownej weryfikacji obiektu sportowego. W takim przypadku Klub jest powiadamiany na 5 dni przed planowaną wizytacją o dokładnej dacie oraz składzie komisji weryfikującej. 129 W przypadku stwierdzenia, że obiekt nie spełnia właściwych wymogów, PZPS może zawiesić lub cofnąć certyfikat. W okresie zawieszenia certyfikatu w sali sportowej nie można rozgrywać meczów w ramach wskazanych rozgrywek. 130 W przypadku jeżeli organizator spotkania nie jest w stanie zapewnić w obiekcie porządku oraz bezpieczeństwa podczas rozgrywanego spotkania i jednocześnie nie zachodzą przesłanki do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu, PZPS może czasowo zakazać rozgrywania spotkań w tym obiekcie lub nakazać ich rozgrywanie bez publiczności. Dodatkowo na Klub może być nałożona kara finansowa określona w Komunikacie organizacyjnym PZPS. 131 Kluby-uczestnicy spotkania są zobowiązani do: 1) niezwłocznego powiadomienia organizatora spotkania o przyjęciu warunków organizacyjnych spotkania, 2) w razie konieczności niezwłocznego powiadomienia WR PZPS o wszelkich nieprawidłowościach związanych z organizacją i rozegraniem spotkania. 132 Uczestnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w Komunikacie Organizacyjnym PZPS oraz podanych na odprawie technicznej innych postanowień dotyczących odpowiednio: 1) organizacji zaplecza /szatnie, trybuny, miejsca wydzielone/, 2) zasad i czasu przeprowadzenia rozgrzewki oraz zawodów, 3) organizacji uroczystości otwarcia zawodów, 4) uroczystości zamknięcia zawodów i ogłoszenia wyników

26 1. Każdy klub ma prawo do złożenia w PZPS, protestu związanego z rozegranym meczem na szczeblu centralnym w przypadku, gdy nie zgadza się z zapisami w protokole zawodów. 2. Protest może być rozpatrywany, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) protest wpłynął do PZPS na piśmie nie później niż 48 h od zakończenia meczu, którego dotyczy (decyduje data wpłynięcia protestu do Związku), 2) protest został wpisany do oficjalnego protokołu zawodów, chyba że protest składany jest w wyniku błędnego zapisu w protokole zawodów, 3) wpłacona została kaucja w terminie określonym dla złożenia protestu i wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym; kaucja zwracana jest wyłącznie w przypadku uwzględnienia protestu. 134 Uczestnicy zawodów są zobowiązani posiadać dokumenty określone w Przepisach Organizacyjnych dla danych rozgrywek PZPS oraz okazać te dokumenty przy weryfikacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Kary regulaminowe finansowe muszą być uregulowane w ciągu 14 dni od ich nałożenia. 2. Opóźnienie w zapłacie kary powoduje naliczenie ustawowych odsetek. 136 Brak zapłaty kary w ciągu 30 dni po jej nałożeniu może spowodować zawieszenie w prawach członka lub w prawach do rozgrywek PZPS do momentu zapłacenia kary w pełnej wysokości wraz z odsetkami. 137 Łącznie z niniejszymi regulaminami i statutami WZPS i PZPS obowiązują statut, regulaminy i postanowienia CEV i FIVB, wydane w wersji polskiej. 138 Sprawy sporne nie ujęte w niniejszych regulaminach i przepisach rozstrzyga w zależności od swoich kompetencji Wydział Rozgrywek PZPS lub Wydział Dyscypliny PZPS, a w następnej instancji Sąd Odwoławczy PZPS. 139 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Rozgrywek PZPS. 140 Przepisy Sportowo-Organizacyjne wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Prezydium Zarządu PZPS uchwały zatwierdzającej treść niniejszego regulaminu

27 Załącznik do Przepisów Sportowo-Organizacyjnych PZPS Sezon 2014/2015 Obsada pomocnicza na rozgrywkach: I liga II liga rozgrywki młodzieżowe sędzia sekretarz, dwóch sędziów liniowych, sędzia sekretarz, dwóch sędziów liniowych, zgodnie z komunikatem Dokumenty wymagane do dopuszczenia do zawodów I liga II liga rozgrywki młodzieżowe Puchar Polski badanie lekarskie F-02 - wydruk z elektronicznego systemu ewidencji zawodników PZPS dokument umożliwiający weryfikację tożsamości badanie lekarskie F-02 - wydruk z elektronicznego systemu ewidencji zawodników PZPS dokument umożliwiający weryfikację tożsamości badanie lekarskie F-02 - wydruk z elektronicznego systemu ewidencji zawodników PZPS dokument umożliwiający weryfikację tożsamości badanie lekarskie F-02 - wydruk z elektronicznego systemu ewidencji zawodników PZPS dokument umożliwiający weryfikację tożsamości Osoby prowadzące zespół I liga II liga rozgrywki młodzieżowe trener dwóch asystentów trenera masażysta lekarz trener dwóch asystentów trenera masażysta lekarz trener dwóch asystentów trenera masażysta lekarz

28 Zmiana barw klubowych transfer definitywny i zmiana czasowa do dnia 31 grudnia 2014 r. Czas trwania sezonu rozgrywkowego PlusLiga ustala podmiot zarządzający OrlenLiga ustala podmiot zarządzający I liga mężczyzn 27 września 2014 r. 31 maja 2015 r. I liga kobiet 27 września 2014 r. 31 maja 2015 r. II liga mężczyzn 27 września 2014 r. 31 maja 2015 r. II liga kobiet 27 września 2014 r. 31 maja 2015 r. (przy czym sezon rozgrywkowy nie może zakończyć się wcześniej niż następujący dzień po ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach ligowych PZPS sezonu 2014/2015 z udziałem jakiegokolwiek zespołu tej klasy rozgrywkowej)

29 Systemy rozgrywek Systemy rozgrywek w odrębnym komunikacie

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2018 z dnia 26 maja 2018 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo Organizacyjne Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Zatwierdzone przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017-1 - SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne Rozgrywki Przepisy Organizacyjne Regulamin zmiany barw klubowych Przepisy sportowe

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej SEZON 2010/2011 SPIS TREŚCI: Dział I. Postanowienia ogólne 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dział II. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 SPIS TREŚCI: I II III IV V VI VII Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Wycofanie drużyny. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 109/2018 z dnia 23.07.2018 roku) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019)

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw na grupy. 2. System

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodniczek i zawodników, określane słowem ZAWODNIK lub ZAWODNICY. W przypadku, jeżeli występują różnice

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 Zatwierdzony przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Składka

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E

P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E P R Z E P I S Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E C z ę ś ć 1 ROZGRYWKI CENTRALNE PZPS 1. Zawody Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbywają się na szczeblach: a. krajowym, b. wojewódzkim, c. klubowym,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) SPIS TREŚCI: I II Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodników i zawodniczek. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane oddzielnie.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 1. Sprawy organizacyjne dot. rozgrywek 1. Kategorie rozgrywek młodzieżowych: 1) młodziczki / młodzicy urodzeni 01.01.2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym

Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym Zatwierdzony Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017 Przepisy sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2016 / 2017 zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zarządu WZPS w Lublinie z dn. 3 września 2016 r. Wojewódzki Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Sezon 2010/2011 I. Opłata członkowska. II. III. IV. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Opłaty za wydanie licencji. Wycofanie drużyny. V. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZPS nr 70/2016 z 13 września 2016, zmieniony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N /

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N / K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y NR 1 S E Z O N 2 0 0 8 / 2 0 0 9 TABELA OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZGŁOSZEŃ DO ROZGRYWEK CENTRALNYCH I. Opłata Członkowska 1. Składka członkowska wpłacana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2019/2020

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2019/2020 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 25/2019 z 16 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.) SPIS

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową.

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową. System Rozgrywek w sezonie 2018/2019. I Liga Małopolska (Kobiet) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania trenerów w dniu 10.09.2017 od sezonu 2018/2019 I liga Małopolska kobiet miała liczyć 10 zespołów (w przypadku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Wydanie: 19 Września 2011 2 PRZEPISY KWALIFIKACYJNE ZPRP DLA ZAWODNIKÓW Podstawowe zasady 1. Niniejsze Przepisy Kwalifikacyjne Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 REGULAMIN Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 I. Cel 1. Upowszechnianie siatkówki jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 2. Podnoszenie sprawności fizycznej. 3. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi REGULAMIN LIGI Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019 Regulamin 1 Organizacja i cel ligi 1. Organizatorem Ligi jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu 2. Celem Ligi jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY L.dz. 1342/2012 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012r. KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki podaje poniżej zatwierdzony przez Zarząd PZKosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 22/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami) 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE:

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE: KOMUNIKAT Nr 1 Wydziału Gier i Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w Zielonej Górze w sprawie ustaleń regulaminowych związanych z uczestnictwem Klubów Sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1. Cel 1. Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze w sezonie 2017/2018

Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze w sezonie 2017/2018 Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. L.dz. 17/2018 Katowice, 07.02.2018 r. Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012

REGULAMIN. rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012 MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ Wydział Gier Ul. Wrocławska 48-50, 30-011 Kraków REGULAMIN rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2011/2012 1. CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest wyłonienie:

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ Opracowano: - na podstawie Regulaminu Komisji Zmiany Barw Klubowych ZPRP obowiązujący od dnia 01 czerwca 2012r. - Statutu Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO www.pztaekwondo.pl POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ (Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E

S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E P R Z E P IS Y S P O R T O W O O R G A N I Z A C Y J N E C z ę ś ć 1 ROZGRYWKI CENTRALNE PZPS 1. Zawody Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbywają się na szczeblach: a. krajowym, b. wojewódzkim, c. klubowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 70/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) SPIS TREŚCI I Opłata członkowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin III LIGI Kobiet

Regulamin III LIGI Kobiet Regulamin III LIGI Kobiet Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2014/2015 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej w Kielcach. 2. Patronat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie wiosna 2018r. Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH II LIGA SENIORÓW I. CELE 1.1. Wyłonienie klubów awansujących do I Ligi. 1.2. Wyłonienie klubów spadających do ligi wojewódzkiej. 1.3. Popularyzacja i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017 R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Art. 1. Wstęp 1 Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej Rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014

Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014 Wydział Rozgrywek i Dyscypliny Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej Al. Legionów 3/3 25-035 Kielce Regulamin Rozgrywek Województwa Świętokrzyskiego w piłce siatkowej na sezon 2013/2014 Określenie skrótów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2018/2019:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH OKRĘGOWEGO PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH OKRĘGOWEGO PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 2019/2020 REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH OKRĘGOWEGO PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 2019/2020 1 CEL ROZGRYWEK 1. Wyłonienie mistrzów poszczególnych klas rozgrywkowych oraz zespołów, które uzyskają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JESIENNEGO CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZECHODNI STAROSTY GLIWICKIEGO

REGULAMIN JESIENNEGO CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZECHODNI STAROSTY GLIWICKIEGO REGULAMIN JESIENNEGO CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZECHODNI STAROSTY GLIWICKIEGO I. CELE TURNIEJU 1.Podniesienie poziomu umiejętności gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców z terenu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH EKSTRALIGA I. CELE 1.1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski. 1.2. Wyłonienie klubów reprezentujących Polskę w Klubowym Pucharze Europy. 1.3. Wyłonienie

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego Regulamin zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązujący od dnia 1 września 2014r. 1 [Zawodnicy] Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie jest zawodnik

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016 29 października 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki III LIGI mężczyzn II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki III LIGI mężczyzn 1. System rozgrywek System

Bardziej szczegółowo

System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019

System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019 System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019 1. Siatkówka kobiet i mężczyzn 1.1. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów. W przypadku remisu rozegrany zostanie 3 set do 15 punktów. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów 1 1. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu lub stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016

Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016 Komunikat organizacyjny ŁZPS 2015/2016 Łódź, dnia 17.07.2015 r. I. SPRAWY REJESTRACYJNE ORAZ OPŁATY STATUTOWE I REGULAMINOWE 1. Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej podjął decyzję o wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015

Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015 Łódź, dnia 28.07.2014 r KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR1/2014/2015 Treść: 1. Opłaty statutowe i regulaminowe 2.Sprawy organizacyjno regulaminowe dot. Rozgrywek AD 1/ Sprawy rejestracyjne oraz opłaty statutowe

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 sezonu 2018/2019 Dotyczy: rozgrywek I ligi śląskiej mężczyzn w sezonie 2018/2019

Komunikat nr 1 sezonu 2018/2019 Dotyczy: rozgrywek I ligi śląskiej mężczyzn w sezonie 2018/2019 L.Dz. 88/WR/2018 Katowice, 14.09.2018 r. Komunikat nr 1 sezonu 2018/2019 Dotyczy: rozgrywek I ligi śląskiej mężczyzn w sezonie 2018/2019 I. Zespoły uczestniczące oraz terminarz gier II. Sprawy regulaminowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2016/2017:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016

REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016 REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016 Termin rozgrywek : Rozpoczęcie: środa 28.10.2015 r.; przewidywane zakończenie marzec - kwiecień 2016 r. Terminy spotkań PLAS: Zgodnie z terminarzem Terminarz zawodów

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Milionowa 12 Łódź NIP 727-10-22-773; REGON 471250640 Konto bankowe: PKO S.A. II Oddział w Łodzi, nr 34124030281111000028223036 www.siatka-lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo