Metryki wskaźników dla działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metryki wskaźników dla działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPZP IP KO2/17 Metryki wskaźników dla działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym. Rozbudowa w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W przypadku zespołów budynków, segmentów, łączników, przewiązek wydzielenie liczby budynków powinno uwzględniać zasady przewidziane w przepisach budowlanych 1. Projekt dotyczy głębokiej modernizacji energetycznej zespołu szkół w miejscowości A. Budynki 1, 2 i 3 są połączone łącznikami. Budynek 4 to osobny obiekt. Wartość wskaźnika wynosi: 2 szt. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.] Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokal mieszkalny, który zamieszkiwany jest przez 1 lub więcej osób. Wskaźnik nie dotyczy lokali użytkowych, usługowych, hotelowych, lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego. Wskaźnik przedstawia wyłącznie liczbę gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, nie można na jego podstawie oszacować w jakim stopniu polepszyła się ta klasa zużycia energii. 1 Interpretacja GUNB: istnienie łącznika między kilkoma segmentami czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość. Tym samym zespół segmentów (pawilonów) trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach należy traktować jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone ww. łącznikiem ( ). Dla każdego samodzielnego budynku należy prowadzić jedną książkę obiektu budowlanego. Źródło: Strona 1 z 9

2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wyniku realizacji projektu. Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urządzeń z OZE - wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania. z dnia 20 lutego 2015 r.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W obiekcie, który poddawany jest głębokiej modernizacji energetycznej był zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kw. Projekt przewiduje rozbudowę układu do mocy 10 kw. Wartość wskaźnika wynosi: 0,007 MWe. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt), Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. z dnia 20 lutego 2015 r.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urządzeń z OZE - wartości znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania. W obiekcie, który poddawany jest głębokiej modernizacji energetycznej była zainstalowana powietrzna pompa ciepła o mocy 6 kw. Projekt przewiduje rozbudowę układu pompy ciepła do mocy 9 kw. Pompa powietrze-woda ma niski koszt eksploatacji i poza funkcją grzania c.w.u. ma też funkcję chłodzenia powietrza. Wartość wskaźnika wynosi: 0,003 MWt. Strona 2 z 9

3 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwórcza wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. ) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatr u, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W ramach projektu, który dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynków zastosowane zostaną następujące OZE: - budynek A zestaw paneli fotowoltaicznych, - budynek B zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepła oraz mikroelektrownia wiatrowa. Wartość wskaźnika wynosi: 3 szt. (gruntowa pompa ciepła nie jest źródłem energii elektrycznej). Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Wskaźnik mierzy liczbę przebudowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Jednostka wytwórcza wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. ) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatr u, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W obiekcie, który poddawany jest głębokiej modernizacji energetycznej był zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4 kw. Projekt przewiduje rozbudowę układu do mocy 10 kw. Wartość wskaźnika wynosi: 1 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. Strona 3 z 9

4 Jednostka wytwórcza wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W ramach projektu, który dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynków zastosowane zostaną następujące OZE: - budynek A zestaw paneli fotowoltaicznych, - budynek B zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepła oraz mikroelektrownia wiatrowa. Wartość wskaźnika wynosi: 1 szt. (tylko gruntowa pompa ciepła jest źródłem energii cieplnej). Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] Wskaźnik mierzy liczbę przebudowanych w wyniku realizacji projektu, urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. Jednostka wytwórcza wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej jest to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W obiekcie, który poddawany jest głębokiej modernizacji energetycznej była zainstalowana gruntowa pompa ciepła o mocy 20 kw i zestaw kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. Projekt przewiduje rozbudowę układu pompy ciepła do mocy 40 kw, zestaw kolektorów będzie funkcjonował bez zmian. Wartość wskaźnika wynosi: 1 szt. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]. Ilość m2 powierzchni użytkowej poddanej termomodernizacji, gdzie termomodernizacja definiowana jest jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, zgodnie z zapisami: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; Strona 4 z 9

5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%] Wskaźnik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy części rewitalizacyjnej interwencji. W przypadku gdy projekt wynika z programu rewitalizacji, tj.: jest w nim wymieniony bezpośrednio z nazwy albo pośrednio jako np. rodzaj koniecznej do osiągnięcia celów procesu rewitalizacji interwencji na rewitalizowanym obszarze i w całości będzie na nim realizowany jego udział będzie wynosił 100%. W niektórych przypadkach, może się jednak okazać, że realizowane w ramach RPO WZ projekty mają charakter szerszy (zwłaszcza projekty miękkie nakierowane na specyficzne grupy odbiorców efektów tych projektów), a więc dotyczą obszarów objętych programami rewitalizacyjnymi tylko w części. Wówczas udział projektu w odniesieniu do obszaru programu rewitalizacji należy oszacować proporcjonalnie do wydatków planowanych do poniesienia/ lub poniesionych na tym obszarze. Definicja programu rewitalizacji zgodna jest z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] Założenia do obliczenia redukcji emisji CO2 w obszarach objętych audytem: a) Redukcja emisji CO2, jako różnica całkowitej emisji CO2 w budynku/budynkach przed przeprowadzeniem modernizacji i po jej przeprowadzeniu obliczana z uwzględnieniem wyliczonego zapotrzebowania na energię końcową w każdym budynku, w podziale na stosowane nośniki energii oraz odpowiadające im wskaźniki emisji CO2, b) wskaźniki emisji CO2 wyznaczane zgodnie z metodologia przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376) załącznik nr 1, pkt , (w tym zgodnie z opracowaniem aktualnym na dany rok, opublikowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ), c) dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) należy stosować wskaźnik emisji CO2 zgodnie z komunikatem KOBiZE (aktualny na dany rok) : d) w przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem /budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Strona 5 z 9

6 Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U r. poz. 376). W przypadku, gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło należy załączyć odpowiedni dokument. e) emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy. f) w przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą. Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW: jednostka kg/gj Węgiel kamienny 93,80 Węgiel brunatny 110,55 Gaz ziemny 56,10 Olej opałowy 77,40 Biomasa 0 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] / Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok], Wskaźnik mierzy roczną wielkość produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii / nowych mocy wytwórczych (istniejących instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii. Instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Wskaźnik przedstawia wzrost wielkości wytwarzanej energii elektrycznej w wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu od wielkości wytwarzanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych po projekcie (wartość końcowa) należy odjąć wielkość wytwarzanej energii elektrycznej przed projektem (wartość początkowa). W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła wielkość wytwarzanej energii przed projektem będzie wynosić zero. Strona 6 z 9

7 Wskaźnik odnosi się do wielkości wytwarzanej energii elektrycznej w ciągu roku. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] / Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok], Wskaźnik mierzy roczną wielkość produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii / nowych mocy wytwórczych (istniejących instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii. Instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm.) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Wskaźnik przedstawia wzrost wielkości wytwarzanej energii cieplnej w wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu od wielkości wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych po projekcie (wartość końcowa) należy odjąć wielkość wytwarzanej energii cieplnej przed projektem (wartość początkowa). W przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego źródła wielkość wytwarzanej energii przed projektem będzie wynosić zero. Wskaźnik odnosi się do wielkości wytwarzanej energii cieplnej w ciągu roku. Do przeliczenia jednostek miary należy przyjąć, że 1 MWh = 3,6 GJ. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii Elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii Elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu. Strona 7 z 9

8 Przed modernizacją energetyczną w budynku mieszkalnym zużycie energii wynosiło 500 MWh/rok. W wyniku głębokiej modernizacji i wymianie oświetlenia na energooszczędne zużycie zmniejszyło się do 300 MWh/rok. Wartość wskaźnika wynosi 200 MWh/rok. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu. Energia cieplna energia w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach. Przed modernizacją energetyczną w budynku przedszkola zużycie energii cieplnej wynosiło 800 GJ/rok. W wyniku głębokiej modernizacji i wymianie kotła węglowego na gazowy zużycie zmniejszyło się do 550 GJ/rok. Wartość wskaźnika wynosi GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] Przez bezpośrednie (końcowe) zużycie energii, wyrażone w GJ/rok, w procesie technologicznym (w tym wytwarzania ciepła na cele bytowe) należy rozumieć: 1. zużycie poszczególnych nośników energii nie podlegających dalszemu przetwarzaniu na inne nośniki energii, 2. zużycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za pośrednictwem tzw. mediów (np. wody przemysłowej, sprężonego powietrza, tlenu, azotu). Wskaźnik obejmuje ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu finalnej energii elektrycznej, cieplnej (chłodu) w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. W przypadku modernizacji energetycznej budynków wskaźnik dotyczy różnicy między rocznym zużyciem energii elektrycznej, cieplnej (chłodu) w roku bazowym w stosunku do zużycia tej energii po zakończeniu projektu. Do przeliczenia jednostek miary należy przyjąć, że 1 MWh = 3,6 GJ. W wyniku modernizacji energetycznej roczne zużycie energii końcowej w budynku szkoły A zmniejszyło się z 1600 GJ do 750 GJ. Wartość wskaźnika wynosi: 850 GJ. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] / Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC] Liczba etatów utworzonych w podmiotach innych niż przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane Strona 8 z 9

9 do pełnych jednostek. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych). Wskaźnik ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartość jest równa zero - jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie. Zachowane itp. miejsca pracy nie są wliczane. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] / Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC] / Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC] Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy [EPC] / Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy kobiety [EPC] / Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy mężczyźni [EPC] Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia kontraktu, jaki pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). Strona 9 z 9

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Wskaźniki produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) Wskaźnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

Metryki wskaźników dla działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Metryki wskaźników dla działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Metryki wskaźników dla działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu: Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Wskaźniki produktu: Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Metryki wskaźników dla działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu: Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Wskaźniki produktu: Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Metryki wskaźników dla działania 2.6 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1

Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Nazwa wskaźnika Jednostka Rodzaj Typ Poziom pomiaru Charakter Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika 1. Kluczowy 2. Kluczowy Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 Definicje wskaźników RPO WM 2014-2020 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE tryb

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p.

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. 1. 2. 3. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych budynki

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 L.p. Typ wskaźnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA DZIAŁANIA 3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP

ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA DZIAŁANIA 3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA DZIAŁANIA 3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP Wersja nr 1 październik 2016 r. Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na poziomie projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Sieci ciepłownicze. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p.

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Sieci ciepłownicze. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika 1. Kluczowy Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jedno stka miary. Typ wskaźnika DEFINICJA. L.p. Nazwa wskaźnika Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 9. LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (zakres EFRR) Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na poziomie projektu RPO

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników Działanie 4.2 RPO WM EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA tryb konkursowy

Definicje wskaźników Działanie 4.2 RPO WM EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA tryb konkursowy Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 Definicje wskaźników RPO WM 2014-2020 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA tryb konkursowy Cel Tematyczny nr 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę

Bardziej szczegółowo

9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA

9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA Załącznik nr 9 LISTA WSKAŹNIKÓW NA POZIOMIE PROJEKTU DLA PODDZIAŁANIA 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR) Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na

Bardziej szczegółowo

Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Wskaźniki produktu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] Liczba osób, których

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Regionalnego

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Regionalnego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Regionalnego L.p. Typ wskaźnika 1. Kluczowy 2. Kluczowy 3. Kluczowy Programu

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników Poddziałanie 4.3.2 RPO WM 2014-2020 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR tryb konkursowy

Definicje wskaźników Poddziałanie 4.3.2 RPO WM 2014-2020 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR tryb konkursowy Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 Definicje wskaźników RPO WM 2014-2020 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR tryb konkursowy Cel Tematyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 983/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 lipca 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 983/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 983/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1576/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 listopada 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1576/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 listopada 2018r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1576/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 listopada 2018r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1061/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1061/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1061/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 828/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 828/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 828/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu.

Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu. KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.2,,Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 286/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 286/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 marca 2018 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 286/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 marca 2018 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 69/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 69/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 69/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 r. Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 9/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Działanie 4. Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.2,,Efektywność energetyczna (typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

Działanie 4.2,,Efektywność energetyczna (typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.2,,Efektywność energetyczna (typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1. Plan inwestycyjny dla subregionów

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE oraz Ustawa o efektywności energetycznej obligują przedsiębiorstwa: - zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników Poddziałanie RPO WM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH tryb konkursowy

Definicje wskaźników Poddziałanie RPO WM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH tryb konkursowy Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Definicje wskaźników RPO WM 2014-2020 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH tryb konkursowy Cel Tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE W ramach projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna Gmina

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka niskoemisyjna 3.2 Efektywność energetyczna 3.2.1 Efektywność

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu III Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Targi Instalacje 2016 r. Ciepłownictwo systemowe w Polsce w liczbach

Bardziej szczegółowo

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków Czyste ciepło Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, 29 listopada 2017 Forum Energii Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej

KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej Gmina Górno KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej Kielce, luty 2019 1 / 22 Gmina Górno położona jest u podnóża Gór Świętokrzyskich, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H CZĘŚĆ INFORMACYJNA NAZWA ADRES OSOBA KONTOWA/TELEFON/E-MAIL BUDYNKI PLEBANII I ADMINISTRACYJNE (bez kościoła) POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PLEBANII

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 4.b. promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 4.b. promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 4.b. promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 1. Nazwa działania Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA 2015 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2 Efektywność

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Włoszczowa, 2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 ze zm.) - odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Lista wskaźników. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników Oś priorytetowa I,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 2,,Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu:,,infrastruktura B+R Załącznik nr 5 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Cel Programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO 2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza Budżet Programu:

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński C Z Ę Ś Ć A D A N E W N I O S K O D A W C Y : Inwestor:........

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo