URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213

2 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara, Artur Owczarkowski Urząd Statystyczny w Poznaniu Znaki umowne: Zjawisko było badane w danym roku sprawozdawczym - nie wystąpiło; zjawisko istniało w wielkości mniejszej niż przyjęty format prezentacji. - Zjawisko nie było badane w danym roku.. Zupełny brak informacji o zjawisku albo brak informacji wiarygodnych. Występujące w opracowaniu informacje o średnim rocznym względnym przyroście analizowanych wielkości, zostały wyliczone jako średnia geometryczna. Z uwagi na przyjęte formatowanie liczb, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem. Źródłem danych są tablice GUS, o ile nie zaznaczono inaczej. PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US.

3 Konin: Portret Miasta Portret Miasta: Demografia Ludność faktycznie zamieszkała Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety W latach liczba ludności w Koninie malała z roku na rok i wyniosła na koniec tego okresu mieszkańców. W latach średni roczny spadek liczby ludności faktycznie zamieszkałej w Koninie wyniósł,6%, łącznie 2624 osoby. W 212 roku nastąpił spadek liczby ludności w porównaniu do roku 211 o 362 osoby, czyli o,5%. Analizując strukturę płci notowano nadwyżkę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. W 212 r. udział kobiet w ogólnej liczbie ludności wyniósł 52,4%. Współczynnik feminizacji rósł i od 27 r. kształtował się na poziomie 11%, co oznacza, że na 1 mężczyzn przypadało 11 kobiet. Struktura ludności według płci 27 r. 212 r. 52,3% 47,7% Mężczyźni Kobiety 52,4% 47,6% 3

4 tys. 9 Ludność zamieszkała Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety Grupy wieku Ludność faktycznie zamieszkała w 212 r. Ludność ogółem Mężczyźni Kobiety ogółem i więcej W 212 roku najliczniejszą grupą wiekową były osoby w wieku 3-34 lat (8,1% ogółu ludności). Najmniej liczną natomiast grupą - osoby mające 85 i więcej lat, które stanowiły 1,3% ogółu ludności. W porównaniu z końcem 26 roku spadek liczby ludności widać w grupach wiekowych 5-29 lat oraz lat, natomiast w pozostałych grupach, w tym okresie, liczba ludności wzrosła, szczególnie silnie (o ponad 4%) w wieku 6-64 oraz 85 i więcej. 4

5 Analizując udział liczby mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności można zauważyć, że w grupie wiekowej -39 lat było więcej mężczyzn niż kobiet. Natomiast w grupie wiekowej 4 lat i więcej przeważały kobiety. Różnice w strukturze płci poszczególnych grup wiekowych spowodowane były między innymi tym, że rodziło się więcej chłopców niż dziewczynek, dlatego w młodszych grupach przeważali mężczyźni, a jednocześnie kobiety żyły dłużej niż mężczyźni, co wpływało na ich przewagę liczebną w grupach starszych. Ludność faktycznie zamieszkała w 212 r i więcej Kobiety Mężczyźni Urodzenia żywe Ruch naturalny Zgony ogółem Zgony niemowląt Przyrost naturalny

6 W latach Konin charakteryzował dodatni przyrost naturalny definiowany jako różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym czasie. W roku 212 po raz pierwszy w analizowanym okresie liczba zgonów była większa od liczby urodzeń (o 23 osoby). Wynikało to z najmniejszej od 1999 roku liczby urodzeń oraz z największej w tym czasie liczby zgonów. Liczba zgonów w Koninie w analizowanym okresie wykazywała tendencję lekko rosnącą, natomiast liczba urodzeń wahała się, odnotowując silny spadek w latach (rocznie średnio o 1,9%). 85 Ruch naturalny Urodzenia żywe Zgony ogółem Przyrost naturalny Ludność według ekonomicznych grup wieku Ludność w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym W ciągu ostatnich 6 lat liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie malała - z 53,4 tys. osób w 26 roku (stan na 31 XII) do 49,6 tys. w 212 roku. Średni spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach wyniósł 1,2% rocznie, a w roku 212 w stosunku do poprzedniego 1,5%. Spadała również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym - odpowiednio o 2,8% i o 2,7%. Rosła natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym, rocznie średnio o 4,5%, a w 212 r. o 5,%. W 212 r. udział liczby osób w wieku 6

7 nieprodukcyjnym czyli przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wyniósł 36,3% i w latach wykazywał lekką tendencję rosnącą. Procentowy udział ekonomicznych grup wieku % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Ludność w wieku: przed-produkcyjnym produkcyjnym po-produkcyjnym Ludność na 1 km 2 Kobiety na 1 mężczyzn Wskaźniki demograficzne Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny na 1 ludności ,8 8, 7,2, ,8 8,5 7,3 1, ,7 8,3 7,1 1, ,8 8,8 7,4 1, ,4 9,3 7,4 2, ,9 9,1 8, 1, , 1,2 7,7 2, ,2 1,1 8,1 2, ,1 1,5 8,3 2, ,4 9,1 8,5, ,4 8,4 8,7 -,3 Wskutek zmniejszającej się liczby ludności stale zmniejszała się gęstość zaludnienia w Koninie. W roku 212 wynosiła ona 947 osób na 1 km 2 i była znacznie niższa niż w pozostałych miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. Na tle innych miast na prawach powiatu w 212 r. Konin wyróżniał także najwyższy wskaźnik małżeństw na 1 ludności oraz najmniejszy wskaźnik urodzeń żywych na 1 ludności. W 212 r. wskaźnik małżeństw, w porównaniu do roku poprzedniego, ukształtował się na tym samym poziomie, tzn. wyniósł 5,4, a jego średnia w latach wynosiła 6,3. Wskaźnik urodzeń żywych na 1 ludności w 212 r. wyniósł 8,4 tj. o,7 mniej niż w roku 211 i 1,2 mniej niż jego średnia dla lat Z kolei zgonów na każde 1 ludności przypadało w 212 r. 8,7 i wskaźnik ten charakteryzował się w ostatnich 6 latach tendencją rosnącą (średni roczny wzrost 2,7%). 7

8 W konsekwencji zmian w zakresie urodzeń i zgonów wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 ludności w 212 r. po raz pierwszy był ujemny i wyniósł -,3. Rok wcześniej, przyrost naturalny był dodatni, ale na bardzo niskim poziomie. W latach przyrost naturalny na 1 ludności wyniósł średnio 1,3. Był on wyższy niż w Kaliszu (-1,4) i Poznaniu (,6), ale niższy niż w Lesznie (2,5). 12 Wskaźniki demograficzne na 1 ludności Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Ludność na 1 km

9 Portret Miasta: Samorząd Radni według płci Radni ogółem Mężczyźni Kobiety W latach liczba radnych Konina zmniejszyła się o 42,5% (z 4 osób w 1999 r. do 23 osób w 212 r.). Przez wszystkie lata zdecydowaną większością radnych byli mężczyźni. W 1999 r. stanowili oni aż 95,% wszystkich radnych, natomiast w 212 r. - 73,9%. W całym okresie przeważali radni z wykształceniem wyższym. W 212 r. stanowili oni 73,9% radnych, podczas gdy radni z wykształceniem średnim - 17,4%, Na przestrzeni lat można zauważyć wzrost udziału w liczbie radnych osób z wykształceniem wyższym. Radni według płci % 2% 4% 6% 8% 1% Mężczyźni Kobiety 9

10 Radni według wykształcenia Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Radni według wykształcenia % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 1

11 Portret Miasta: Budżet Dochody i wydatki budżetu Wynik Dochody Wydatki budżetu w tys. zł , ,9-9419, , ,5-379, , ,7 1118, , ,9-416, , ,6-7964, , , , , , , , , , , , , , ,7-585, , ,6-453, , , , , , , , ,5-197,4 mln 45 Dochody i wydatki budżetu Dochody Wydatki W latach wielkości dochodów oraz wydatków budżetowych niemal stale rosły (wyjątkiem był rok 28, w którym zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta spadły w porównaniu do 27 r. odpowiednio o 18,5% i 22,8%). Wydatki Konina w ciągu ostatnich 6 lat zawsze przewyższały dochody (od,1% wysokości dochodu do 9,2%). Różnica między największą (29 r.), a najmniejszą (21 r.) wartością wyniku budżetu wyniosła w omawianym okresie 3,8 mln zł. W 212 r. w stosunku do roku poprzedniego wielkość wyniku budżetu uległa poprawie o 83,6% (9,7 mln zł). 11

12 Dochody według rodzajów Dochody ogółem Dochody własne a Subwencje ogólne Dotacje celowe b Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Środki z budżetu Unii Europejskiej c w tys. zł ,3 6981, , 5124,1 236, , 7229, , , 438, ,5 8541, , ,2 3, , ,2 7257,1 4781,2 65, , , , 28,9 222, , , , ,4 57, , , ,2 3258,7 266, ,2 1291, , , , 41192, , , ,6 447, , , , , 93993, , 379,9 444, , , , ,2 17,7 1669, , , , ,8 6754,7 1672, ,9 2552, , , , 1694, , , 12251, ,7 177, 21121, a Od 28 r. łącznie z środkami na dofinansowanie własnych zadań pozyskanymi z innych źródeł. b Od 29 r. łącznie z dotacjami rozwojowymi. c Od 21 r. płatności z budżetu środków europejskich i środki na finansowanie programów i projektów unijnych. 27 r. 212 r. 27,4% 38,1% Dochody własne Subwencje ogólne 14,8% 11,2% Dotacje celowe 3,5% 54,7% 23,2% Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł W latach dochody budżetu rosły średnio rocznie o 5,7%. W 212 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 27,6 mln zł (czyli o 7,5%) do poziomu 394,5 mln zł. W całym analizowanym okresie największą część dochodów ogółem stanowiły dochody własne, na drugim miejscu były subwencje ogólne, a na trzecim dotacje celowe d. W 212 r. równały się one odpowiednio 54,7%, 3,5% i 14,8%. Na przestrzeni ostatnich 5 lat udział procentowy poszczególnych kategorii w dochodach budżetu zmieniał się, ale różnica pomiędzy najmniejszym i największym udziałem danej kategorii nie przekroczyła 4 p.proc. d Dla danych od 28 r., kiedy środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł zostały włączone do dotacji celowych. W 27 r. środki pozyskane z innych źródeł stanowiły aż 27,4% budżetu Konina i plasowały się na drugim miejscu w strukturze dochodów. 12

13 mln 12 Środki z budżetu Unii Europejskiej Dochody własne stanowiły także główną cześć dochodów w innych miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, przy czym ich udział w 212 r. wynosił 48,3% dla Leszna, 5,2% dla Kalisza i 67,9% dla Poznania. Środki z budżetu Unii Europejskiej, odnotowane po raz pierwszy w 26 r., największą wartość osiągnęły w roku 27 (98,1 mln zł). Stanowiły one wówczas 27,4% dochodów Konina. W kolejnych dwóch latach spadły do poziomu,5% (1,7 mln zł), a w latach systematycznie rosły do poziomu 5,4% dochodów ogółem. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Wpływy z podatków Podatek od środków transportowych w tys. zł Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych ,9 96, ,6 1532, ,7 1113,3 2416,3 251, ,3 1194, ,7 2661, ,6 1335, ,1 1793, , 1567, ,1 1446, ,7 4126, 143,4 4892,6 2434, , 496, 1416, ,3 3864, ,3 466,7 1295, ,4 5139, ,5 417,6 1451, ,2 5517, ,2 4466, 1575, ,9 641, , ,1 1554, ,8 5627, , ,8 1449,7 6472,3 1954, ,2 5422,7 1438, ,5 1644, , 5926,6 1313, ,1 6226,1 Spośród dochodów własnych Konina w 212 r. 64,8% stanowiły podatki. W latach wpływy z podatków systematycznie rosły średnio rocznie o 4,8%. Pomimo to ich udział w dochodach uległ zmniejszeniu, w porównaniu z 28 ae r. o 15,3 p.proc. Największy udział we wpływach podatkowych ogółem miały podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, w 212 r. odpowiednio 48,9% i 42,3%. a Od 28 r. do dochodów własnych zostały włączone środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł. 13

14 mln 16 Wpływy z podatków Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek dochodowy od osób fizycznych Dotacje ogółem Wydatki budżetu według rodzajów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki w tys. zł , , , ,6 351, , 12296, ,2 3925,8 51, , , , ,6 461, , , , 22257,4 346, , , ,7 2156,2 983, , 19629,4 1297, ,7 1342, , 26725, , ,1 236, , , ,6 149,9 2242, , , , ,3 4445, , , ,1 557,6 497, ,4 3767, ,3 437,2 3572, , , , 64825,8 7166, , , , ,3 5286, , , ,2 4731,1 651,9 W latach wydatki Konina stale rosły, za wyjątkiem 28 r. W 212 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrost ten wyniósł 17,9 mln zł (czyli 4,7%), a od końca 26 roku średni wzrost kształtował się na poziomie 4,1% rocznie. Największy udział w wydatkach budżetu Konina według rodzajów miały wydatki bieżące jednostek budżetowych. W 212 r. obejmowały one 68,2% wydatków i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,2%, a od końca 26 r. ich średni roczny wzrost wyniósł 11,3%. Na drugim miejscu wśród wydatków budżetu znajdowały się wydatki majątkowe, w roku 212 r. ich udział w wydatkach ogółem wynosił 11,9%. W latach wydatki majątkowe wykazywały dużą zmienność. W 212 r. w porównaniu do 211 r. ich udział w wydatkach ogółem zmniejszył się o 2, p.proc., natomiast w stosunku do roku 27 o 29,1 p.proc. 14

15 mln 45 Wydatki budżetu według rodzajów Dotacje ogółem Wydatki bieżące jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Według działów wydatki Konina były w największym stopniu przeznaczane na oświatę i wychowanie. W roku 212 stanowiły one 155,7 mln zł czyli 39,3% wszystkich wydatków i choć odnotowały spadek udziału o,5 p.proc. w stosunku do roku poprzedniego ich wartość wzrosła o 3,5% i w długim okresie wykazywała tendencję rosnącą. Kolejne miejsca w wydatkach w 212 r. zajmowały transport i łączność (14,1%) oraz pomoc społeczna af (13,8%). Pierwszy z działów odnotował rekordowe wielkości wydatków w latach (budowa mostu), a w ostatnich trzech latach jego udział w wydatkach ogółem wzrósł o 2,1 p.proc. Z kolei wydatki na pomoc społeczną stale rosły do 211 r., a w 212 r. nieco zmalały, ale ze względu na zmiany metodologiczne w tym dziale nie można tych wartości bezpośrednio porównywać. Wydatki na administrację publiczną w latach systematycznie rosły, średnio rocznie o 7,5%, a ich udział w wydatkach ogółem wahał się od 5,6% (27 r.) do 8,% (212 r.). W roku 212 porównaniu do roku 211 r. wydatki wzrosły o 8,7%, a ich udział w wydatkach ogółem zwiększył się o,3 p.proc. Wydatki budżetu według działów w 212 r. Wydatki na: 11,1% 14,1% transport i łączność gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 13,8%,7% 2,7% 1,9% 3,1% 5,3% 8,% gospodarkę mieszkaniową administrację publiczną oświatę i wychowanie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kulturę fizyczną i sport ochronę zdrowia 39,3% pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostałe a Do 23 r. "Wydatki na opiekę społeczną"; od 24 do 211 r. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 15

16 Ogółem rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Wydatki budżetu według działów gospodarkę mieszkanio wą Administrację publiczną W tym na oświatę i wychowanie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kulturę fizyczną i sport a ochronę zdrowia pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej b w tys. zł ,7 497, 1929, ,9 6371, ,2 628,4 3219,7 3387,5 2767, , ,9 592, ,7 8935,3 452,5 1795, ,7 4839,1 3727,4 181, , ,6 192, , 8641,7 4699, , ,3 3251,1 4572,6 1753, , ,5 2, ,5 9513,3 1964, ,3 8296,6 4737,2 6726,1 1814, , ,9 1,9 177,3 6916,1 7799,1 195, ,9 4273,5 8742,1 1832,4 3574, ,8 25, 98843,9 1156,5 554,7 2515, ,9 4371,9 5739,9 222,1 458, ,1 2, ,9 1252,5 8539,9 2175,8 1523,4 543,5 6298,8 2248, , ,7 49, , ,7 6848, 23245, ,8 6334,1 9523,2 4131, , ,6 117, , , , 2459, ,8 6892, ,2 3979, , ,2 59, ,6 1861, , 27684, ,1 6951, ,5 271, , ,8 6,8 4624,2 1255, , , ,6 7776,2 1584,1 3259, , ,5 66, ,5 1243,7 2112, , 15575,4 7389,7 187,7 296,3 5455,8 a Od 211 r. na kulturę fizyczną. b Do 23 r. "Wydatki na opiekę społeczną"; od 212 r. "Pomoc społeczna". 16

17 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw ogółem Podmioty gospodarcze w Koninie. Liczba podmiotów gospodarczych w tym sektor prywatny razem podmioty gospodarcze ogółem =1 nowo zarejestrowanych wyrejestrowanych , , , , , , , , , , , , , , Liczba podmiotów gospodarczych Ogółem Sektor prywatny Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w 212 r. wyniosła Tendencja długookresowa wskazuje wzrost liczby podmiotów gospodarczych, jednakże w 24, 29 i 211 roku odnotowano spadek liczby podmiotów w stosunku do okresu poprzedniego (czyli liczba podmiotów wyrejestrowanych przewyższała liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych). W latach r. liczba podmiotów ogółem wzrosła o 9, czyli 9,3%. Średni przyrost liczby pomiotów gospodarczych w tym okresie wyniósł,2%. W roku 212 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych w stosunku do roku poprzedniego o 212 czyli 2,6%. Największa liczba podmiotów była zarejestrowana w 21 r

18 Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON Podmioty nowo zarejestrowane Podmioty wyrejestrowane Podmioty gospodarcze w 212 r. na 1 tys. ludności nowo zarejestrowane wyrejestrowane Wielkopolska 12 7 Kalisz Konin Leszno Poznań Podmioty gospodarcze w 212 r. liczba podmiotów gospodarczych ogółem udział podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w liczbie podmiotów ogółem Wielkopolska ,5 Kalisz ,6 Konin ,7 Leszno ,6 Poznań ,5 % Udział podmiotów sektora prywatnego w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem 97,8 97,6 97,4 97,2 97, 96,8 96,6 96,4 96,2 96, Pośród podmiotów gospodarczych dominuje sektor prywatny. Obejmuje on w ostatnich latach 97,7% jednostek i wzrósł od końca 26 r. o 1,1 p.proc. W porównaniu do innych miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim Konin miał, w 212 r., najmniejszą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem oraz najmniejszą liczbę zarówno nowo zarejestrowanych jak i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1 tysięcy ludności. Liczba dwóch ostatnich wskaźników była jednak wyższa niż średnia dla województwa. 18

19 Spółki handlowe a w Koninie, w tym z udziałem kapitału zagranicznego razem Spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego Spółki handlowe w 212 r. razem w tym z udziałem kapitału zagranicznego Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Spośród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Koninie w 212 r. 9,1% stanowiły spółki handlowe (754), w tym 15,6% (118) to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. W latach ich wzrost ogółem wyniósł odpowiednio 34,6% i 15,7% (194 i 16), a średnio rocznie 5,1% i 2,5%. Największy wzrost liczby spółek handlowych - o 63 podmioty miał miejsce w roku 212. W porównaniu do innych miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim w 212 r. mniej spółek handlowych niż Konin miało Leszno, a niższy odsetek spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego w spółkach ogółem Kalisz (13,5%; średni wskaźnik dla województwa wynosił 19,2%). 8 Spółki handlowe a Z udziałem kapitału zagranicznego Bez udziału kapitału zagranicznego a Do 21 roku pod nazwą "spółki prawa handlowego". 19

20 Podmioty gospodarcze osób fizycznych Podmioty gospodarcze osób fizycznych Podmioty gospodarcze ogółem = , , , , , , , , , , , , , ,5 Podmioty gospodarcze osób fizycznych w 212 r. Podmioty gospodarcze ogółem =1 Wielkopolska ,1 Kalisz , Konin ,5 Leszno ,1 Poznań ,6 % Udział podmiotów gospodarczych osób fizycznych w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem 81, 8, 79, 78, 77, 76, 75, 74, W 212 r. podmioty gospodarcze osób fizycznych (637) stanowiły 76,5% podmiotów gospodarczych ogółem w Koninie. Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w latach uległa zmniejszeniu o 144 podmioty, czyli 2,2% (średnio rocznie o,4%), ich udział w podmiotach gospodarczych ogółem zmniejszył się natomiast o 2,6 p.proc. W roku 212 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby podmiotów osób fizycznych o 1,1%. W porównaniu do pozostałych miast na prawach powiatu oraz średniej dla województwa w Koninie w 212 r. zarejestrowanych było najwięcej podmiotów gospodarczych osób fizycznych w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych ogółem. 2

21 Przetwórstwo przemysłowe w Koninie - podmioty gospodarcze Przetwórstwo przemysłowe a razem podmioty gospodarcze ogółem = , , , , , , , , , , , , , ,8 Przetwórstwo przemysłowe razem w 212 r. podmioty gospodrcze ogółem =1 Wielkopolska ,78 Kalisz 993 8,43 Konin 648 7,78 Leszno 71 7,99 Poznań ,8 % 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7, 6,9 Udział przetwórstwa przemysłowego a w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem Wśród podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności dominowały usługi (79,4% w 212 r.). Przemysł i budownictwo obejmowały 19,5% podmiotów, a na rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przypadało zaledwie 1,1%. W przetwórstwie przemysłowym w 212 r. w Koninie było zarejestrowanych 648 podmiotów czyli 7,8% podmiotów gospodarczych ogółem. Pomiędzy 29 ab a 212 r. wzrosła zarówno ich liczba (o 6) jak i udział (o,5 p.proc.). W roku 212 w porównaniu do roku 211 nastąpił wzrost liczby podmiotów przetwórstwa przemysłowego o 2,5% (16 podmiotów). Pomimo tych wzrostów w porównaniu do pozostałych miast na prawach powiatu oraz średniej dla województwa w Koninie w 212 r. udział podmiotów przetwórstwa przemysłowego w podmiotach gospodarczych ogółem był najniższy. a Do 28 roku według PKD 24, od 29 według PKD 27; dane przed i po roku 29 nie są ze sobą porównywalne. 21

22 Podmioty według rodzaju działalności w 212 r. Usługi 79,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,1% Przemysł i budownictwo 19,5% Handel w Koninie - podmioty gospodarcze razem Handel a podmioty gospodarcze ogółem =1 c , , , , , , , , , , , , , ,5 razem w 212 r. Handel podmioty gospodarcze ogółem =1 Wielkopolska ,9 Kalisz ,8 Konin ,5 Leszno ,3 Poznań ,8 % Udział handlu a w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem a Do 21 r. podstawowe i bez wykształcenia szkolnego. 22

23 Najwięcej podmiotów gospodarczych w Koninie jest zarejestrowanych w sekcji handel i naprawy (2287), choć tendencja długookresowa wskazuje spadek liczby podmiotów w tej sekcji. W latach 29 ad -212 ich liczba spadła o 164 (6,7%), średnio o 2,3%, a udział w podmiotach ogółem zmniejszył się o 3, p.proc. W porównaniu z rokiem poprzednim w roku 212 nastąpił spadek liczby podmiotów handlowych o 16 (,7%), a udział zmniejszył się o,9 p.proc. W Koninie udział podmiotów sekcji handel i naprawy w liczbie podmiotów ogółem wyniósł w 212 r. 27,5% i był wyższy niż w Lesznie, Poznaniu i województwie wielkopolskim, natomiast niższy niż w Kaliszu (28,8%). Turystyka w Koninie podmioty gospodarcze Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi a razem podmioty gospodarcze ogółem = , , , , , , , , , ,1 razem w 212 r. Turystyka podmioty gospodarcze ogółem =1 Wielkopolska 921 2,37 Kalisz 269 2,28 Konin 154 1,85 Leszno 232 2,61 Poznań , , , , ,8 % Udział turystyki a w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Z kolei, odsetek podmiotów świadczących usługi związane z branżą turystyczną, tj. usługi zakwaterowania i gastronomiczne, był w 212 r. w Koninie najniższy (1,8%) w porównaniu z pozostałymi miastami na prawach powiatu w województwie i niższy niż średnia dla Wielkopolski. Działalnością związaną z zakwaterowaniem a Do 28 roku według PKD 24, od 29 według PKD 27; dane przed i po roku 29 nie są ze sobą porównywalne. 23

24 i usługami gastronomicznymi w 212 r. zajmowały się 154 podmioty. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost liczby podmiotów związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi o 1,%, ale w poszczególnych latach ich liczba na przemian rosła i malała. W latach 29 ae -212 nastąpił wzrost podmiotów związanych z branżą turystyczną o 5 jednostek czyli 3,4%, ale spadek ich udziału w podmiotach ogółem o,1 p.proc. Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców Liczba mieszkańców na jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ,92 14, ,39 14, , 13, ,44 13, ,65 12, ,1 12, ,34 12, ,36 12, ,6 12, ,64 12, ,1 12, ,24 11, ,76 12, ,97 12,22 Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców w 212 r. Wielkopolska 112,1 Kalisz 112,6 Konin 17, Leszno 137,2 Poznań 186,1 Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców Wskaźnik przedsiębiorczości, określany przez liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 mieszkańców, w Koninie w długim okresie jest coraz wyższy. W latach nastąpił wzrost o 4,5% do poziomu 17,, przy czym dla niektórych lat odnotowywano spadki. Średni roczny wzrost w tym okresie wyniósł,7%. Wskaźnik skłonności do przedsiębiorczości liczony jako liczba mieszkańców a Do 28 roku według PKD 24, od 29 według PKD 27; dane przed i po roku 29 nie są ze sobą porównywalne. 24

25 przypadających na jedną osobę prowadzącą działalność gospodarczą również wskazuje na rosnącą przedsiębiorczość mieszkańców. W długim okresie wskaźnik wykazuje bowiem tendencję malejącą. W latach spadek wyniósł 1,1%, a rocznie przeciętnie o,2%. Rosnącą przedsiębiorczość potwierdza podział podmiotów wg klas wielkości, wśród których dominują podmioty małe, od do 9 zatrudnionych (94,8%). Pomimo wzrostów, wskaźnik przedsiębiorczości określany przez liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 mieszkańców był w Koninie w 212 r. znacznie niższy niż w innych miastach na prawach powiatu oraz niższy niż jego przeciętna wartość dla województwa. Podmioty według klas wielkości w 212 r i więcej 3,96% 1,1% 94,81%,7%,5% Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta Konina Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta ogółem w zł wydatki budżetu ogółem = , , , , , , , , , , , , , ,56 Wydatki majątkowe inwestycyjne w 212 r. razem (w tys. zł) wydatki budżetu ogółem =1 Kalisz 388,3 9,78 Konin 45816,2 11,56 Leszno 5691,4 16,92 Poznań , 2,83 25

26 mln zł 18 Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta Konin podlegają dużym wahaniom pod względem wartości oraz udziału w wydatkach budżetu ogółem. W latach różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością wynosiła 117,8 mln zł, czyli 28,4 p.proc. Po rekordowym roku 27, w latach średnia wielkość wydatków majątkowych inwestycyjnych wynosiła 49, mln zł, a udział 14,%. W roku 212 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o 11,7%, a udziału w wydatkach ogółem o 2,2 p.proc. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu miasta Konina był w 212 roku wyższy niż w Kaliszu, ale wyraźnie niższy niż w Lesznie i Poznaniu (w porównaniu z Poznaniem ponad dwukrotnie). 26

27 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego af w Koninie Stopa bezrobocia , 2 16, , , , , , , , 28 8, , , , ,7 Stopa bezrobocia w 212 r. Wielkopolska 9,9 Kalisz 8,4 Konin 13,7 Leszno 8,6 Poznań 4,2 % Stopa bezrobocia rejestrowanego a Stopa bezrobocia rejestrowanego w Koninie ulega różnokierunkowym wahaniom. W 212 r. wyniosła 13,7% i była wyższa o 5, p.proc. od najniższej, zanotowanej 28 r. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o,7 p.proc., jednakże nie osiągnęła ona poziomu sprzed 27 r. Stopa bezrobocia w Koninie w 212 r. nadal była najwyższa wśród miast na prawach powiatu w województwie i znacząco wyższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego. W liczbach bezwzględnych liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 212 r. wynosiła 4987 osób, z czego 51,% stanowiły kobiety. Udział ten w latach , po początkowym wzroście obniżył się o 7,2 p.proc. do najniższego poziomu w analizowanym okresie (równie niski był w 29 r.). a W 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu. 27

28 Struktura bezrobocia według płci Liczba bezrobotnych Udział kobiet w bezrobotnych kobiety mężczyźni ogółem (%) , , , , , , , , , , , , , , Ogółem Wyższe Bezrobotni w Koninie według wykształcenia Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej a w % ,8 28,5 6,1 37,4 26, ,3 28,2 6,2 37,5 25, ,9 28,2 5,7 37,7 25, ,5 28,6 5,5 36,1 25, ,1 28,5 5,7 35,7 25, ,7 28,2 6,5 33, 25, ,8 28, 6,7 31, 26, ,7 26,6 8,4 28,5 28, ,5 27,1 8,4 26,8 29, ,9 26,3 9, 25,4 28, ,9 27,4 9,4 26, 25, ,2 26,8 1,7 26,1 24, ,9 25,9 1,4 25,7 24, ,9 26,9 1,7 25,3 24,2 a Do 21 r. podstawowe i bez wykształcenia szkolnego. 28

29 Wśród bezrobotnych według wykształcenia największą grupę w 212 r. stanowili absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych (26,9%), dalej zasadniczych zawodowych (25,3%) oraz gimnazjów (24,2%). Najmniej było bezrobotnych wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (1,7%). Największa w ostatnich latach zmiana to systematyczny - do 211 r. wzrost, wśród bezrobotnych, osób z wykształceniem wyższym. W roku 212 wyniósł on 12,9% i w stosunku do okresu poprzedniego był niższy o 1, p.proc., ale wyższy niż w 26 r. o 5,2 p.proc. W latach rósł także wśród bezrobotnych odsetek osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 2,3 p.proc.), natomiast spadek odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym. Stabilny jest odsetek bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Bezrobotni według wykształcenia w 27 r. w 212 r. 29,1% 8,5% Wyższe 24,2% 12,9% 27,1% Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe 26,9% Gimnazjalne i poniżej 26,8% 8,4% 25,3% 1,7% Według czasu pozostawania bez pracy, w 212 r. najwięcej było bezrobotnych do 3 miesięcy (25,8% ogółu bezrobotnych), którzy wyprzedzali osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące (21,1%). Duża zmiana liczby poszczególnych grup bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy nastąpiła w 28 r. Wówczas udział bezrobotnych do 3 miesięcy wzrósł o 16,3 p.proc., a powyżej 24 miesięcy obniżył się o 15,1 p.proc. W kolejnych latach tendencje uległy odwróceniu. Podobne zmiany wystąpiły we wszystkich miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim i były wynikiem skreśleń i intensywnych działań w zakresie aktywizacji bezrobotnych, którzy następnie powracali do rejestru. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w 27 r. w 212 r. 31,4% 25,5% Do 3 miesięcy 21,1% 25,8% 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 15,3% miesięcy Powyżej 24 miesięcy 16,9% 16,7% 13,9% 13,8% 19,6% 29

30 Bezrobotni w Koninie a według czasu pozostawania bez pracy Ogółem Do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy Powyżej 24 miesięcy w % 1999* 1 18,8 16,6 19,2 2,7 24, ,8 15,9 17,9 22,5 23, ,8 14,5 18,2 22,4 27, ,5 14,6 16,5 2,5 29, ,9 14,8 16,3 19,1 31, , 14,4 16,2 16,8 32, ,2 15,9 12,6 15,4 33, ,9 15,7 13,8 14,2 33, ,5 15,3 13,8 13,9 31, ,8 17,9 13,7 1,2 16, ,2 2,7 22,8 14, 1, ,8 17,9 21,9 21,5 11, , 16,3 18, 22,1 19, ,8 16,7 19,6 16,9 21,1 Bezrobotni w Koninie ag pozostający bez pracy powyżej 1 roku Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 1 roku razem bezrobotni ogółem =1 1999* , , , , , , , , , , , , , , a W 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu. 3

31 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w Koninie utrzymywał się do roku 27 na wysokim, stałym poziomie - oscylującym pomiędzy 45,3% a 51,%. Po silnym (21, p.proc.) lecz krótkotrwałym spadku od roku 21 znowu rósł i osiągnął w 211 r. poziom 41,7%. W ostatnim roku udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 38,%. % Udział długotrwale bezrobotnych (powyżej 1 roku) w liczbie bezrobotnych ogółem a a W 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu. Zatrudnieni ogółem Zatrudnienie b w przemyśle i usługach w Koninie Zatrudnieni w przemyśle i w budownictwie Zatrudnieni w usługach Wskaźnik zatrudnienia w przemyśle (w %) Wskaźnik zatrudnienia w usługach (w %) ,2 49, ,9 52, , 52, ,9 55, ,2 57, ,5 55, ,1 59, ,1 56, ,7 56, ,8 58, ,4 61, ,6 63, ,2 63, ,8 64, b Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku, w przemyśle łącznie z budownictwem. Tendencja długookresowa w Koninie wykazuje spadek liczby zatrudnionych ogółem. W latach nastąpiło zmniejszenie liczby zatrudnionych do poziomu 2294 czyli o 1577 osób (7,2%). Średni roczny spadek wyniósł w tym okresie 1,2%, ale systematyczny rozpoczął się w 29 r. W 212 r. w stosunku do poprzedniego spadek wniósł 1,6%. W strukturze zatrudnienia dominują usługi. W 212 r. było w nich zatrudnionych 64,% osób. W przemyśle i budownictwie pracowało 35,8%, a w rolnictwie zaledwie,2%. W latach wskaźnik zatrudnienia w usługach wzrósł o 7,5 p.proc., a w przemyśle i budownictwie spadł o 7,3 p.proc. 31

32 tys. Zatrudnieni w przemyśle i usługach Zatrudnieni w przemyśle i w budownictwie Zatrudnieni w usługach Struktura zatrudnienia w 212 r. Usługi 64,% Rolnictwo,23% Przemysł i budownictwo 35,77% Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koninie ogółem i w relacji do średniej krajowej Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Polska = ,32 14, ,14 13, ,34 98, ,22 95, ,66 96, ,53 94, ,27 92, ,39 92, ,51 93, ,78 93, ,18 93, 32

33 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koninie ogółem w 212 r. wynosiło 3483,18 i w relacji do średniej krajowej stanowiło 93%. W stosunku do roku poprzedniego wzrosło w wartościach nominalnych o 2,5%, ale spadło w relacji do średniej krajowej o,7 p.proc. W latach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto systematycznie rosło średnio o 5,4%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej wahało się pomiędzy 92,6% i 94,8%, odnotowując na koniec okresu spadek o 3,3 p.proc. w porównaniu do 26 r. zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto % Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

34 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.3: Rozwój sektora turystyki Miejsca noclegowe w Koninie Miejsca noclegowe Korzystający z noclegów Noclegi udzielone Miejsca noclegowe W latach , po początkowym wzroście, zmniejszyła się zarówno liczba miejsc noclegowych, osób z nich korzystających jak i udzielonych noclegów (odpowiednio o: 41,3%, 36,9% i 49,2%). Przy czym spadek liczby udzielonych noclegów o rok poprzedził spadek miejsc noclegowych i osób z nich korzystających. Przyczyniło się do tego skrócenie przeciętnej długości pobytu. W 27 r. średnio na 1 korzystającego przypadały 2 noclegi, a w 212 r. 1,5 noclegu. Przeciętnie z roku na rok liczba miejsc noclegowych spadała o 8,5%, liczba korzystających z noclegów o 7,4% a liczba udzielonych noclegów o 1,7%, lecz na tak wysoki wynik wpływ miały przede wszystkim wysokie spadki w dwóch ostatnich latach. W 212 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych, osób z nich korzystających jak i udzielonych noclegów zmniejszyła się odpowiednio o: 4,%, 26,1% i 31,1% były to największe spadki w badanym okresie. W 212 roku w Koninie działały 154 podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, było to o 1,% więcej niż w roku 211 i o 3,4% więcej niż 34

35 w 29 r. Większość (9,3%) tych podmiotów prowadziło działalność usługową związaną z wyżywieniem, a 9,7% z zakwaterowaniem. Niemal 1/4 podmiotów tej sekcji PKD w 212 r. stanowiły podmioty nowo zarejestrowane, na każde 2 podmioty wkreślone z rejestru wpisywano do niego 3 nowe. tys. 6 Udzielone noclegi Korzystający z noclegów Noclegi udzielone Podmioty gospodarcze działające w sekcjach związanych z turystyką Podmioty gospodarki narodowej w sekcji I (według PKD 27) w tym działalność nowo wyrejestrowane ogółem usługowa zakwaterowaniwane zarejestro- związana z wyżywieniem Nowo oddane i zmodernizowane obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Koninie Nowo oddane i zmodernizowane obiekty ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,

36 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków życia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.2: Rozwój budownictwa mieszkaniowego Mieszkania oddane do użytkowania w Koninie Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania oddane do użytkowania w 212 r. Wielkopolska Kalisz 485 Konin 167 Leszno 135 Poznań 2734 Mieszkania oddane do użytkowania W latach średni spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 3,3%. W ostatnim roku w Koninie oddano do użytkowania 167 mieszkań, tj. o 125,7% więcej niż w 211 r. Był to pierwszy od 28 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, lecz w stosunku do 26 r. ciągle była to wartość o 18,1% mniejsza. W porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu w województwie wielkopolskim w Koninie oddano do użytkowania 23,7% mieszkań więcej niż w Lesznie, lecz niemal 3-krotnie mniej niż w Kaliszu i ponad 16 razy mniej niż w Poznaniu. 36

37 Mieszkania oddane do użytkowania - budownictwo komunalne w Koninie Liczba mieszkań komunalnych Powierzchnia w m Mieszkania oddane do użytkowania - budownictwo komunalne Liczba mieszkań w m 2 7 Powierzchnia użytkowa W 212 r. w Koninie oddano do użytkowania 38 mieszkań komunalnych, tj. ponad 2 razy więcej niż ostatnio tj. w 27 r. Średnia powierzchnia 1 nowo oddanego mieszkania komunalnego wynosiła 5,4 m2, o ponad 1/5 więcej niż w 27 r. 37

38 Mieszkania ogółem Zasoby mieszkaniowe w Koninie a Mieszkania na 1 ludności Przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 Liczba osób na 1 mieszkanie Liczba osób na 1 izbę ,2 55,1 3,19, ,4 55,6 3,17, ,4 56, 3,14, ,5 6,8 3,2, ,7 61,5 2,97, ,7 62, 2,92, ,8 62,3 2,89, ,6 62,4 2,86, ,6 62,7 2,84, ,1 62,9 2,81, ,7 63,1 2,78, ,8 63,4 2,74,74 a Od 22 r. zasoby mieszkaniowe zamieszkane. Mieszkania na 1 ludności Liczba osób na 1 mieszkanie i 1 izbę 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Liczba osób na 1 mieszkanie Liczba osób na 1 izbę 38

39 Wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne Liczba mieszkań wyposażonych w: wodociąg ustęp spłukiwany łazienkę centralne ogrzewanie gaz sieciowy w % 22 99,12 97,67 96,75 92,76 31, ,38 98,2 97,13 93,19 31, ,39 98,4 97,17 93,26 32, ,39 98,5 97,18 93,27 32, ,4 98,6 97,2 93,32 32, ,4 98,7 97,21 93,35 32, ,41 98,8 97,23 93,39 32, ,41 98,9 97,24 93,43 32, ,41 98,1 97,25 93,45 32,82 Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w 21 r. Gaz sieciowy Centralne ogrzewanie Łazienka Ustęp spłukiwany Wodociąg % 39

40 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków życia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta Wydatki budżetu miasta Konina na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budżetu miast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w zł) Kalisz Konin Leszno Piła Poznań Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 212 r. Poznań Piła Leszno Konin Kalisz mln zł W przeciągu ostatnich 6 lat wydatki miasta Konina na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wzrosły o 69,% (przeciętnie o 9,1% rocznie). Zwiększył się również ich udział w wydatkach miasta ogółem z 1,4% w 27 r. do 1,9% w 212 r. Jest to jednak niski wynik w porównaniu z innymi miastami w województwie wielkopolskim, równie niski udział wydatków na ten dział w wydatkach ogółem miało jedynie Leszno, najwyższy udział miał Poznań (4,1%), zaś w przypadku Kalisza i Piły były to udziały odpowiednio 2,2% i 2,8%. 4

41 Wydatki budżetu miasta Konina na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe inwestycyjne Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta (w zł) Wydatki budżetu miasta Konina na kulturę fizyczną i sport a Wydatki budżetu miasta na kulturę fizyczną i sport (w zł) W tym wydatki majątkowe inwestycyjne (w zł) a Od 211 r. na kulturę fizyczną. mln zł Wydatki na kulturę fizyczną i sport

42 Po 27 r. znacznie wzrosły wydatki budżetu miasta Konina na kulturę fizyczną i sport, w tym również wydatki majątkowe inwestycyjne. W roku 28 wydatki tego działu wobec roku 27 zwiększyły się o 51,2%, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne powiększyły się ponad 13-krotnie. Najwyższą wartość wydatki na kulturę fizyczną i sport osiągnęły w 21 r. W kolejnym roku spadły o 19,5%, a w 212 r. znowu wzrosły, ale zaledwie o 2,8%. W tym czasie wydatki majątkowe inwestycyjne stale malały. W czasie ostatnich 1 lat kluby sportowe największą liczbę członków zarejestrowały w 24 roku (6438 osób), lecz ćwiczący stanowili wtedy tylko 49,5% ich liczby i były to głównie osoby niepełnoletnie (86,7% ćwiczących). W dwóch kolejnych badanych latach (badanie cykliczne co 2 lata) odnotowano duże spadki liczby członków klubów (w roku 26 o 43,7% i w 28 r. o 37,5%) oraz niewielki wzrost w 21 roku. Inaczej zmieniała się liczba ćwiczących w klubach sportowych. Ich spadek odnotowano jedynie w 28 roku (w porównaniu do 26 r. spadek o 35,2%), a później stały ich wzrost. Liczba ćwiczących nie wróciła jednak do poziomu sprzed spadku i w 212 r. wyniosła 2239 osób, tj. o 3,6% mniej niż w 26 r. Ostatecznie w 212 r. liczba członków klubów sportowych stanowiła około 1/3 stanu z 24 roku lecz liczba ćwiczących w klubach sportowych przewyższała liczbę ich członków (jest to możliwe, ponieważ ćwiczący mogą być liczeni kilkakrotnie jeśli w klubie sportowym występują w kilku dziedzinach czy dyscyplinach). Zmienił się również udział osób w wieku do 18 lat w liczbę ćwiczących ogółem, który w 212 r. zmniejszył się i wynosił 61,1%. Kluby sportowe i członkowie Ćwiczący Kluby sportowe Członkowie ogółem kobiety osoby w wieku do 18 lat Placówki biblioteczne razem Biblioteki w Koninie w tym biblioteki i filie Księgozbiór w tys. woluminów Czytelnicy Wypożyczenia , , , , , , , , , , , , , ,

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU GMINA WIEJSKA AUGUSTÓW POWIAT AUGUSTOWSKI Liczba miejscowości sołectw 42 36 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2010 R. MĘŻCZYŹNI 85 i więcej WYBRANE DANE 2008 2009 2010 80-84

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Świnoujście Powierzchnia w km2 w 2013 r. 197 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 210 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 41475 41509 41371 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011 Urząd Miejski w Koninie KONIN 211 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 211 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek,

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna: Lata: Jedn. miary. Powierzchnia* ha 2176 B. kobiety osoba B

Jednostka terytorialna: Lata: Jedn. miary. Powierzchnia* ha 2176 B. kobiety osoba B Jednostka terytorialna: Świdnica (Gmina miejska) do 2017 Lata: Jedn. PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 1 XII) Powierzchnia* ha 2176 B LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 1 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca 160 140 120 1207,09 1139,78 1308,43 1419,85 1354,35 1251,74 1285,90 1408,00 100 937,61 80 60 40 20 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Miasto i Środa Zaniemyśl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Agata Dzida, Katarzyna Jagi, Joanna Gmitrowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo