Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej"

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych (magisterskich inŝynierskich) na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania PL w dniu 1 lipca 2009 roku z uwzględnieniem zmian z dnia 17 marca 2010 roku) Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych (magisterskich inŝynierskich) na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing prowadzone są prace dyplomowe magisterskie. 2. Praca dyplomowa magisterska powinna mieć charakter badawczy, polegający w szczególności na rozwiązaniu praktycznego problemu z zakresu zarządzania, przeprowadzeniu badań empirycznych umoŝliwiających rozpoznanie istoty występujących problemów w przedsiębiorstwach, itp. 3. W wyjątkowych przypadkach praca dyplomowa magisterska moŝe mieć inny charakter niŝ wymieniony w pkt 2 (w szczególności: teoretyczno literaturowy lub monograficzny), związany z zainteresowaniami badawczymi studenta. 4. Praca dyplomowa powinna być napisana w oparciu o rzeczywiste dane zebrane w praktyce, dotyczące opracowywanego tematu, za wyjątkiem prac wymienionych w pkt W pracy dyplomowej musi być wyraźnie wydzielona część będąca wkładem własnym studenta, co oznacza, Ŝe nie moŝe mieć ona wyłącznie charakteru opisowego Obszar tematyczny pracy dyplomowej powinien zawierać się w szeroko rozumianych naukach o zarządzaniu oraz musi mieć związek ze specjalnością studiów, wybraną przez dyplomanta. 2. Temat pracy dyplomowej i zakres badań w niej zawartych musi być zgodny z zainteresowaniami i dotychczasowymi osiągnięciami naukowo badawczymi lub dydaktycznymi promotora, a takŝe wchodzić w zakres tematyki badań lub zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jego Katedrę. 3. Praca dyplomowa powinna zostać poprawnie opracowana pod względem merytorycznym i formalnym (językowo edytorskim), powinna zawierać wnioski oraz zestawienie wykorzystywanej literatury przedmiotu. Szczegółowe wytyczne w zakresie formalnym stanowią załącznik 7 do Regulaminu dyplomowania. Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych 4. Całokształtem spraw związanych z przydzielaniem prac dyplomowych zajmuje się Prodziekan ds. Studenckich we współpracy z Kierownikami Katedr, nauczycielami akademickimi prowadzącymi seminaria dyplomowe oraz promotorami. 1

2 5. 1. Obszary i ogólna tematyka prac dyplomowych wraz z wykazem promotorów ogłaszane są przez poszczególne Katedry na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej oraz podlegają corocznej aktualizacji. 2. Prodziekan ds. Studenckich określa oraz ogłasza termin i miejsce spotkań ze studentami, których celem jest zapoznanie z promotorami oraz tematyką prac dyplomowych prowadzonych przez Katedry Promotorem pracy dyplomowej moŝe być profesor, doktor habilitowany, doktor lub za zgodą Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, inny specjalista ( 37 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 2. Maksymalna, łączna liczba prac dyplomowych na wszystkich tokach studiów, prowadzonych w danym roku akademickim wynosi: a) dla profesora i doktora habilitowanego 20, b) dla doktora 15, c) dla innego specjalisty ustalana jest indywidualnie przez Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 3. Ustalony w pkt 2 limit prac dyplomowych dla poszczególnych pracowników moŝe zostać zwiększony o 30%, przy czym decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan Wydziału po złoŝeniu wniosku przez Kierownika właściwej Katedry. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŝliwość dodatkowego zwiększenia limitów ustalonych w pkt 2 i 3. Decyzję w tym zakresie podejmie Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Procedura wyboru promotorów i tematów prac magisterskich na stacjonarnych studiach jednolitych (magisterskich inŝynierskich) ma następujący przebieg: a) semestr VIII prezentacja podstaw metodycznych przygotowania pracy dyplomowej oraz oferty Katedr dyplomujących w ramach przedmiotu Metodyka pisania pracy magisterskiej, kończącego się zaliczeniem, uzyskiwanym w oparciu o wstępną deklarację wyboru promotora i tematu pracy (załącznik 1 do Regulaminu dyplomowania); b) semestr IX ostateczny wybór promotora pracy oraz formułowanie tematu, zakresu i załoŝeń badawczych podczas indywidualnych konsultacji z promotorami oraz w trakcie przedmiotu Seminarium dyplomowego, kończącego się zaliczeniem, uzyskiwanym na podstawie spełnienia wymogów ustalonych przez prowadzącego oraz przedłoŝonej Karty pracy dyplomowej, wypełnionej i podpisanej przez promotora (załącznik 2 do Regulaminu dyplomowania); c) semestr X przygotowanie pracy magisterskiej w oparciu o wskazówki uzyskane podczas indywidualnych konsultacji z promotorami oraz w trakcie zajęć z przedmiotu Seminarium dyplomowe, kończącego się uzyskaniem oceny, wystawianej przez wykładowcę prowadzącego zajęcia na podstawie spełnienia ustalonych wymogów oraz stopnia zaawansowania przygotowania pracy. 2. Wykład Metodyka pisania pracy magisterskiej podzielony jest na dwie części: a) w pierwszej prezentowane są podstawy metodyczne i metodologia prowadzenia badań w ramach pracy dyplomowej, 2

3 b) w drugiej prezentowana jest oferta poszczególnych Katedr w zakresie tematyki prac dyplomowych oraz promotorów. 3. Szczegółowa problematyka przedmiotu Metodyka pisania pracy magisterskiej powinna obejmować takie zagadnienia, jak: wybór tematu, formułowanie problemu badawczego, struktura pracy, studia literaturowe, metody i narzędzia badawcze, organizacja i przeprowadzanie badań, opracowanie wyników badań, zasady formalne przygotowywania pracy dyplomowej, itp. 4. Terminy prezentacji Katedr podczas wykładu określa na początku semestru Prodziekan ds. Studenckich po konsultacji z prowadzącym zajęcia, zaś obsadę wyznaczają Kierownicy poszczególnych jednostek. 8. Procedura wyboru promotorów i tematów prac magisterskich na studiach niestacjonarnych magisterskich inŝynierskich (jednolitych) ma następujący przebieg: 1. Semestr VIII: a) prezentacja podstaw metodycznych przygotowania pracy dyplomowej w ramach przedmiotu Seminarium dyplomowe, kończącego się zaliczeniem, uzyskiwanym w oparciu o wstępną deklarację wyboru promotora i tematu pracy (załącznik 1 do Regulaminu dyplomowania); b) prezentacja oferty poszczególnych Katedr w zakresie tematyki prac dyplomowych oraz promotorów, której szczegółowy termin określa Prodziekan ds. Studenckich, zaś obsadę wyznaczają Kierownicy poszczególnych jednostek; 2. Semestr IX ostateczny wybór promotora pracy oraz formułowanie tematu, zakresu i załoŝeń badawczych podczas indywidualnych konsultacji z promotorami, potwierdzony wypełnieniem i podpisaniem przez promotora Karty pracy dyplomowej (załącznik 2 do Regulaminu dyplomowania); 3. Semestr X przygotowanie pracy magisterskiej w oparciu o wskazówki uzyskane podczas indywidualnych konsultacji z promotorami oraz w trakcie zajęć z przedmiotu Seminarium dyplomowe, kończącego się uzyskaniem oceny, wystawianej przez wykładowcę prowadzącego zajęcia na podstawie spełnienia ustalonych wymogów oraz stopnia zaawansowania przygotowania pracy. 9. Szczegółowa problematyka przedmiotu Seminarium dyplomowego, realizowanego na VIII semestrze niestacjonarnych studiów magisterskich inŝynierskich powinna obejmować takie zagadnienia, jak: wybór tematu, formułowanie problemu badawczego, struktura pracy, studia literaturowe, metody i narzędzia badawcze, organizacja i przeprowadzanie badań, opracowanie wyników badań, zasady formalne przygotowywania pracy dyplomowej, itp. 10. Studenci studiów indywidualnych ustalają tytuł i zakres tematyczny pracy ze swoim opiekunem naukowym. Praca ta powinna być związana z tematyką studiów indywidualnych Po zakończeniu semestru, zebrane od studentów karty, w ciągu tygodnia poddawane są przez Kierowników Katedr analizie pod kątem prawidłowości sformułowania tematu pracy oraz jego zgodności z zakresem zainteresowań naukowo badawczych lub dydaktycznych promotora oraz Katedry. W przypadku stacjonarnych studiów jednolitych (magisterskich inŝynierskich) dodatkowym kryterium oceny tematu i zakresu pracy powinna być ich zgodność z wybraną specjalnością studiów. 3

4 2. Po zatwierdzeniu przez Kierowników Katedr, Sekretariaty Katedr przygotowują zbiorcze zestawienia tematów prac dyplomowych według ustalonego wzoru i przekazują je w wersji elektronicznej do Kierownika Dziekanatu. 3. Tematy prac dyplomowych, zaopiniowane przez Komisję ds. Kształcenia, zatwierdzane są przez Radę Wydziału. 4. Po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału i podpisaniu przez Prodziekana ds. Studenckich, karty prac dyplomowych, przekazywane są do Sekretariatów Katedr, gdzie wprowadzane są do komputerowej bazy prac dyplomowych w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Rozdział 3 ZłoŜenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy Termin złoŝenia pracy dyplomowej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych (magisterskich inŝynierskich) upływa 30 września, z moŝliwością przedłuŝenia terminu przez Prodziekana ds. Studenckich do trzech miesięcy, tj. do 31 grudnia ( 55 oraz 41, pkt 3 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 2. Warunkiem uzyskania zgody na przedłuŝenie terminu złoŝenia pracy jest złoŝenie podania do Prodziekana ds. Studenckich do 30 września, zaopiniowanego przez promotora pracy NiezłoŜenie pracy w pierwotnym lub przedłuŝonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów ( 41, pkt 4 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej) oraz niezaliczeniem toku studiów. 2. Student skreślony z listy studentów z powodu niezłoŝenia pracy w wyznaczonych terminach moŝe wznowić studia w celu złoŝenia pracy i egzaminu dyplomowego ( 41, pkt 5 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 3. Wznowienie w celu złoŝenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oznacza konieczność wniesienia opłaty za kaŝdy punkt kredytowy przypisany do pracy dyplomowej. 4. Szczegółowe warunki wznawiania studiów określa Prodziekan ds. Studenckich Praca dyplomowa podlega ocenie, wystawianej przez promotora oraz recenzenta. 2. Recenzent pracy jest wyznaczany przez Kierownika właściwej Katedry. 3. Przy ocenie i recenzji pracy stosowana jest następująca skala ocen: dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry ( 26 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 4. W przypadku wystąpienia rozbieŝności pomiędzy oceną pracy promotora a oceną recenzenta, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Dyplomującej. W takim przypadku, w skład Komisji musi wchodzić recenzent pracy. 5. W przypadku, gdy ocena pracy dyplomowej przez recenzenta jest negatywna, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta ( 43 pkt. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 6. Wzór oceny i recenzji pracy stanowią załączniki 5 i 6 do Regulaminu dyplomowania Ukończenie studiów jednolitych następuje po złoŝeniu egzaminu dyplomowego ( 42 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 4

5 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisjami Dyplomującymi. 3. W istniejącej strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania funkcjonują trzy Komisje Dyplomujące: a) Komisja I Katedra Zarządzania, Katedra Marketingu oraz Katedra Ergonomii; b) Komisja II Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Katedra Finansów i Rachunkowości oraz Katedra Ergonomii; c) Komisja III Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra Ergonomii i Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu. 4. Przewodniczącym Komisji Dyplomującej jest Dziekan lub wyznaczony przez niego samodzielny pracownik naukowy, którego zainteresowania naukowe oraz dorobek naukowo badawczy są ściśle związane z kierunkiem dyplomowania. 5. Przewodniczącym Komisji Dyplomującej nie moŝe być promotor prac dyplomowych, przewidzianych do obrony przed Komisją w wyznaczonym terminie. 6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego funkcje moŝe pełnić przejściowo wyznaczony przez niego zastępca, spełniający analogiczne wymagania formalne jak Przewodniczący. 7. W skład Komisji Dyplomującej wchodzi kaŝdorazowo przewodniczący, opiekun pracy, ewentualnie jej recenzent, sekretarz oraz co najmniej jeden nauczyciel akademicki, uprawniony do prowadzenia prac dyplomowych ( 44 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 8. W skład Komisji Dyplomującej wchodzą równieŝ specjaliści z dziedzin wiedzy, będących przedmiotem egzaminu dyplomowego, delegowani z innych Katedr. 9. Obsługą administracyjną egzaminu dyplomowego zajmuje się sekretarz Komisji Dyplomującej Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: a) złoŝenie pracy dyplomowej do Dziekanatu Wydziału wraz z wymaganymi dokumentami, a w szczególności: jednego egzemplarza pracy dyplomowej, dwustronnie wydrukowanej, w twardej oprawie, pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Word lub innym edytorze tekstów, na płycie CD (2 sztuki), raportu z weryfikacji pracy w systemie Plagiat wraz z protokołem oceny oryginalności pracy, podpisanym przez promotora, egzemplarza oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy (załącznik 3 do Regulaminu dyplomowania), podania do Dziekana Wydziału o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik 4 do Regulaminu dyplomowania) indeksu wraz z kartami egzaminacyjnymi, wypełnionej karty obiegowej, zdjęć do dyplomu we właściwym formacie, legitymacji studenckiej. b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy wystawionej przez promotora oraz recenzenta, c) rozliczenie toku studiów, tj. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS z całego toku studiów w przypadku studiów objętych systemem punktowym, lub zaliczenie wszystkich 5

6 przedmiotów ujętych planem studiów, w przypadku studiów, które nie są objęte systemem punktowym, d) wniesienie wymaganych opłat, związanych z wydaniem dyplomu oraz suplementu i złoŝenie potwierdzenia w Dziekanacie Wydziału. 2. Składana wersja elektroniczna pracy musi być bezwzględnie zgodna z wersją drukowaną. W przypadku wystąpienia niezgodności, student nie jest dopuszczony do egzaminu dyplomowego do czasu przedstawienia prawidłowej elektronicznej wersji pracy. 3. Termin egzaminu dyplomowego ustalany jest przez Kierowników Katedr, jednak nie moŝe być wcześniejszy niŝ 2 tygodnie i późniejszy niŝ 3 miesiące od daty złoŝenia pracy dyplomowej. 17. Lista studentów przewidzianych do dyplomowania wraz z terminem i miejscem obrony jest ustalana i podawana do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej właściwej Katedry), co najmniej na tydzień przed terminem obrony Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym ( 46, pkt. 1 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej). 2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części : a) w części pierwszej: student dokonuje krótkiej (ok. 10 minutowej) prezentacji pracy, z omówieniem w szczególności części badawczej i wkładu własnego w jej przygotowanie; w trakcie lub bezpośrednio po prezentacji pracy członkowie Komisji Dyplomującej mogą zadawać pytania dotyczące treści pracy oraz metodyki badań. b) w części drugiej egzaminacyjnej student losuje trzy pytania, na które udziela odpowiedzi. 3. Pytania na egzaminie dyplomowym powinny mieć charakter bardziej problemowy niŝ szczegółowy. 4. Struktura obszarów tematycznych pytań na egzaminie dyplomowym na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych (magisterskich inŝynierskich) powinna być następująca: a) grupa I pytań zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania produkcją i usługami; b) grupa II pytań zagadnienia dotyczące problematyki ekonomiczno finansowej; c) grupa III pytań zagadnienia dotyczące pozostałych przedmiotów kierunkowych, a w przypadku toków studiów, na których występują specjalizacje ściśle związanych ze specjalnością, którą ukończył dyplomant. 5. Zakres obszarów tematycznych pytań musi być dostosowany do toku i programu studiów, które ukończył student i nie moŝe obejmować pytań z przedmiotów, które nie wystąpiły w programie studiów kończonych przez zdającego. 6. Szczegółowy zakres tematyczny zagadnień na egzamin dyplomowy z zakresu przedmiotów kierunkowych lub specjalizacyjnych ustalają Katedry Dyplomujące i podają do wiadomości studentom poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Katedr oraz podczas prowadzonych seminariów dyplomowych

7 1. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje się następujące oceny: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry. 2. Ostateczny wynik studiów ustalany jest zgodnie z 48 Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Przewodniczący Komisji wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 2. Powtórny egzamin moŝe odbyć się nie wcześniej niŝ przed upływem jednego miesiąca i nie później niŝ po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 3. Zakres powtórnego egzaminu dyplomowego określa Przewodniczący Komisji Dyplomującej. 4. Student, który w drugim terminie nie złoŝył egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym, zostaje skreślony z listy studentów Po egzaminie dyplomowym, Sekretarz Komisji sporządza protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji i w ciągu tygodnia od daty egzaminu dyplomowego przekazywany do Dziekanatu wraz z pozostałymi dokumentami. 2. Sekretarz Komisji przekazuje 1 egzemplarz pracy dyplomowej (wersja drukowana lub elektroniczna) do Katedr dyplomujących, w których prowadzona i przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat biblioteka prac oraz sporządzana jest ewidencja tytułów prac z wykazem autorów i promotorów. 3. Sekretariaty Katedr w ciągu 2 tygodni od daty obrony wyrejestrowują z bazy danych studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy. 22. Regulamin dyplomowania wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009 r. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej... Lublin dn.... Nazwisko i imię studenta... Grupa, kierunek studiów Oświadczenie Oświadczam, Ŝe przeprowadziłem wstępne konsultacje w sprawie wykonania pracy dyplomowej z... Tytuł, imię i nazwisko promotora Wstępny temat i zakres pracy został ustalony jako: Podpis studenta Podpis promotora 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej... Pieczęć Uczelni KARTA PRACY DYPLOMOWEJ INśYNIERSKIEJ / MAGISTERSKIEJ * 1. Politechnika Lubelska KATEDRA Promotor pracy: Imię i nazwisko studenta: Nr albumu (indeksu): Studia: stacjonarne, niestacjonarne * inŝynierskie, magisterskie inŝynierskie, magisterskie uzupełniające * 6. Nr grupy, nazwa specjalności: Temat pracy: Data przydzielenia tematu pracy dyplomowej: Regulaminowy termin złoŝenia pracy dyplomowej:... Opiekun pracy Kierownik Katedry Dziekan * właściwe podkreślić 9

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Lublin, (Imię i nazwisko dyplomanta) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe przedstawiona praca magisterska / inŝynierska* została napisana przeze mnie osobiście, a przytoczone w niej cytaty oraz dane źródłowe zostały udokumentowane zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Jednocześnie wyraŝam zgodę / nie wyraŝam zgody* na wykorzystywanie fragmentów wydrukowanej wersji mojej pracy pt.... w publikacjach naukowych wykonywanych przez pracowników Politechniki Lubelskiej, za zgodą Kierownika Katedry..., na zasadach wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz, U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 ze zm. Potwierdzam zgodność tekstu drukowanego z zapisem w formie elektronicznej.... (podpis dyplomanta) * - niewłaściwe skreślić 10

11 Załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej... imię i nazwisko studenta Lublin, dnia r. Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania... kierunek... specjalność Adres zamieszkania studenta Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego powołany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uprzejmie proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu. Wszystkie obowiązujące egzaminy złoŝyłem, a praca dyplomowa została przyjęta w dniu... przez Podpis osoby przyjmującej pracę Podpis studenta Załącznik: Indeks Uzasadnienie podania: Opinia oceniającego pracę dyplomową (promotora): Decyzja Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego:... Podpis promotora... Podpis Przewodniczącego Komisji 11

12 Załącznik nr 5 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej... Lublin, dn. Pieczęć Uczelni Pani/Pan Proszę Panią/Pana o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta:. Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu.. OCENA PRACY DYPLOMOWEJ... Dziekan Temat pracy:.... Imię i nazwisko studenta: nr albumu: Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule: 2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp.: 3. Merytoryczna ocena pracy: 12

13 4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze): 6. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy): 7. Inne uwagi: 8. Ocena pracy: Data Podpis promotora 13

14 Załącznik nr 6 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej... Lublin, dn. Pieczęć Uczelni Pani/Pan Proszę Panią/Pana o recenzję załączonej pracy dyplomowej studenta:... Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu.. RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ... Dziekan Temat pracy:.... Imię i nazwisko studenta: nr albumu:... Promotor pracy: Katedra: 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule: 2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp.: 3. Merytoryczna ocena pracy: 14

15 4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze): 6. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy): 7. Inne uwagi: 8. Ocena pracy: Data Podpis recenzenta 15

16 Załącznik nr 6 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej 1. Praca dyplomowa powinna być napisana w następującym układzie: Strona tytułowa (wzór załącznik 7 do Regulaminu dyplomowania) Spis treści Wstęp Część teoretyczna Część badawcza Zakończenie Literatura Spis rysunków / Spis schematów / Spis tabel / Spis wykresów (opcjonalnie, w zaleŝności od występowania w pracy); Załączniki (opcjonalnie, w zaleŝności od występowania w pracy); Oświadczenie studenta o samodzielności pracy. 2. Wstęp powinien zawierać wywód autora o waŝności i aktualności tematu pracy oraz przyczynach jego podjęcia przez autora (uzasadnienie podjęcia tematu). Maksymalna objętość 3 strony. 3. Część teoretyczna pracy (in. badania studialno literaturowe) powinna obejmować przegląd literatury na wybrany temat i stanowić podstawę do określenia celu badawczego pracy (przygotowania projektu, projekcji lub badań, w tym: tezy i hipotez badawczych). 4. Liczba rozdziałów w części teoretycznej pracy jest uzaleŝniona od rodzaju pracy, jej charakteru, tematu i zakresu. 5. Do przygotowania części teoretycznej pracy powinno zostać wykorzystane minimum 20 pozycji ksiąŝkowych (powinny być wydane w ostatnich 2 3 latach) oraz artykuły z czasopism fachowych i inne źródła. 6. Część badawcza pracy powinna być poprzedzona omówieniem załoŝeń oraz zastosowanych metod badawczych, w postaci osobnego rozdziału albo podrozdziału. 7. Liczba rozdziałów w części badawczej pracy jest uzaleŝniona od jej rodzaju, charakteru, tematu i zakresu. 8. Zakończenie powinno obejmować autorefleksje autora pracy na temat przeprowadzonych badań, ich wyników, wiarygodności narzędzi badawczych, procesu badawczego i jego efektów. Maksymalna objętość 3 strony. 9. Wykaz literatury do pracy powinien zostać przedstawiony w następującym układzie (z uwzględnieniem wyłącznie źródeł przywołanych w treści pracy): Pozycje ksiąŝkowe w układzie alfabetycznym wg nazwiska autora; Artykuły w układzie alfabetycznym wg nazwiska autora; Akty prawne wg rangi i dat uchwalenia; Ustawy; Rozporządzenia; Uchwały; 16

17 Zarządzenia; Pozostałe akty prawne; Strony internetowe w układzie alfabetycznym; Pozostałe w tym: wewnętrzne materiały pozyskane z przedsiębiorstw w układzie alfabetycznym. 10. Spisy rysunków, schematów, tabel i wykresów powinny być ułoŝone wg numerów, z podaniem tytułów i stron. Wymogi edytorskie 1. Praca dyplomowa powinna uwzględniać następujące wymogi: czcionka 12 Times New Roman, marginesy 2,5 cm, margines na oprawę 0,5 cm, interlinia 1,5, wyrównanie obustronne, wydruk obustronny. 2. Dla tytułów rozdziałów, podrozdziałów, punktów, itp., moŝe być stosowana większa czcionka z ewentualnym pogrubieniem, podkreśleniem, itp. 3. Przypisy z literatury lub innych źródeł powinny być podane na dole strony, czcionką 10 Times New Roman, z ciągłą numeracją w obrębie całej pracy. 4. Umieszczanie tytułów: w przypadku tabel nad tabelą, czcionka 12 Times New Roman, w przypadku rysunków, wykresów lub schematów bezpośrednio pod rysunkiem, wykresem lub schematem, czcionka 12 Times New Roman. 5. Umieszczanie źródeł: w przypadku tabel pod tabelą, czcionka 10 Times New Roman, w przypadku rysunków, wykresów lub schematów pod tytułem rysunku, wykresu lub schematu, czcionka 10 Times New Roman. 6. W przypisach i źródłach naleŝy podać: a. pozycje ksiąŝkowe nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, stronę/y, b. artykuły nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł artykułu, tytuł, numer i rok wydania czasopisma, stronę/strony, c. akty prawne nazwę aktu, datę uchwalenia, tytuł, źródło publikacji, d. strony internetowe pełny adres strony wraz z podaniem dnia. 7. Przy powtórnym przywołaniu tego samego źródła naleŝy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora oraz fragment tytułu z zaznaczeniem, Ŝe pozycja była cytowana (op. cit. lub poz. cyt.). 8. JeŜeli dwa (lub więcej) kolejne przypisy podawane są z tego samego źródła, moŝna zastosować oznaczenie ibidem lub tamŝe. 17

18 Załącznik nr 7 do Regulaminu prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania Katedra [Nazwa Katedry] Praca magisterska [Tytuł pracy] [Imię i nazwisko autora pracy] Nr albumu: PROMOTOR: [Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora] LUBLIN [ROK] 18

Rozdział 3 Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy 11. 12. 13.

Rozdział 3 Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy 11. 12. 13. Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia licencjackich na kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej

Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (inŝynierskich) na kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej

Rozdział 1 Zakres i charakterystyka pracy dyplomowej Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania PL w dniu 3 czerwca 2015 roku) Rozdział 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Matematyka

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Matematyka Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Matematyka prowadzonym na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Matematyka

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Matematyka Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Matematyka (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Podstaw Techniki

Bardziej szczegółowo

4. Tematy prac licencjackich oraz wykaz promotorów tych prac, zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Wydziałową Komisję ds.

4. Tematy prac licencjackich oraz wykaz promotorów tych prac, zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Wydziałową Komisję ds. Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Matematyka, prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki Politechniki

Bardziej szczegółowo

4. Tematy prac licencjackich oraz wykaz promotorów tych prac, zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Wydziałową Komisję ds.

4. Tematy prac licencjackich oraz wykaz promotorów tych prac, zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Wydziałową Komisję ds. Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Matematyka, prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych 3. Nadzór nad procedurą przydzielania tematów prac dyplomowych sprawuje Prodziekan

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych 3. Nadzór nad procedurą przydzielania tematów prac dyplomowych sprawuje Prodziekan Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi, na kierunku Matematyka,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) o profilu ogólnoakademickim na kierunku Matematyka, prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych

Rozdział 2 Procedura przydzielania i prowadzenia prac dyplomowych Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi, na kierunku Matematyka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania PL w dniu 17 stycznia 2018 r) Rozdział 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2009/2010 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2008/2009 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu.

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu. Regulamin dyplomowania na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 06.09.2018 r. 1 1. W zakresie dyplomowania obowiązują

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania PL w dniu 24maja 2017 roku) Rozdział 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu NrXXIV-30.12/19 Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH MAGISTERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH MAGISTERSKICH ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH DLA STUDIÓW II STOPNIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Uchwała Rady Wydziału nr 31/2013 z dnia 28.11.2013 r. tekst jednolity (ze zmianami

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY standardy i zasady dotyczące nr WKPiI/P1/2015 Wydanie 2 przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminu dyplomowego na WHS ATH z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDIÓW I STOPNIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Uchwała Rady Wydziału nr 31/2012 z dnia 29.11.2012 r. tekst jednolity (ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 30.11.2017 r. Wydanie: IV Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/6 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

R E G U L A M I N seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 4/01/2014 z dnia 16.01. 2014 r. w sprawie regulaminu seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister R E G U L A M I N seminarium dyplomowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Procedura nr 4 Data: 2019-01-18 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Senatu WSEWS z dn.05 września 2018 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE 1 REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE Zgodnie z Ustawą

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/6 PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Procedura nr 4 PROCES DYPLOMOWANIA Data: 2016-10- 11 Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nr

Bardziej szczegółowo

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan.

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan. UCHWAŁA Nr 97/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13.09.2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1 7, 8

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu Humanistycznego nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA 1

ZASADY DYPLOMOWANIA 1 ZASADY DYPLOMOWANIA 1 1 Informacje ogólne 1. Zasady procesu dyplomowania określają regulaminy: a. Regulamin Studiów Akademii Pomorskiej (AP) w Słupsku; b. Regulamin antyplagiatowy (załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/6 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Obowiązujące od roku akademickiego 2009/2010 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Szkolnej Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia (stacjonarne)

Instytut Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Szkolnej Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia (stacjonarne) Instytut Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Szkolnej Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia (stacjonarne) 1. Za prawidłowy przebieg procesu dyplomowania odpowiadają: Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji

Wymogi stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji Wymogi stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji 1. Wymogi regulaminowe dla prac licencjackich i magisterskich Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska): jest pracą wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac licencjackich na kierunku dietetyka. Wydziału Lekarskiego I. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin prac licencjackich na kierunku dietetyka. Wydziału Lekarskiego I. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin prac licencjackich na kierunku dietetyka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje ogólne 1. Praca licencjacka jest samodzielnym opracowaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDIÓW I STOPNIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Uchwała Rady Wydziału nr 62/2019 z dnia 29.05.2019 r. tekst jednolity Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZASADY EGZAMINU DYPLOMOWEGO - INŻYNIERSKIEGO

ZASADY EGZAMINU DYPLOMOWEGO - INŻYNIERSKIEGO ZASADY EGZAMINU DYPLOMOWEGO - INŻYNIERSKIEGO Egzamin dyplomowy inżynierski odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów (wyciąg w załączeniu). 1. Egzamin dyplomowy inżynierski jest egzaminem ustnym i odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 12.03.2015 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 1. Przepisy ogólne 1. Zgodnie z 30 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE XVI. PRACA DYPLOMOWA 39 1. Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Praca dyplomowa nie dotyczy kierunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam:

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam: 1 / 6 Niniejszą procedurę zatwierdzam: Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol. Śl. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dziekana zabronione 2 / 6 1. ZAKRES Zakres procedury obejmuje

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Poznań 2014 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Proseminarium i seminarium

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Temat i zakres pracy dyplomowej magisterskiej. 1. Opiekunów prac dyplomowych magisterskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan.

1. Temat i zakres pracy dyplomowej magisterskiej. 1. Opiekunów prac dyplomowych magisterskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan. UCHWAŁA Nr 98/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13 września 2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych magisterskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr

Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr 1 ust. 11 Dokumentowanie przebiegu studiów jest realizowane przy użyciu

Bardziej szczegółowo