Zarządzenie nr 37/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 37/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 roku"

Transkrypt

1 Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-96/13 Zarządzenie nr 37/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Zasad kierowania i warunków odbywania podróży służbowych i podróży w celach naukowo-szkoleniowych na terenie kraju i zagranicą oraz zasad ich rozliczania Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DZ.U r. poz. 167) zarządza się, co następuje: 1 Ustala się Zasady kierowania i warunki odbywania podróży służbowych i podróży w celach naukowo-szkoleniowych na terenie kraju i zagranicą oraz zasady ich rozliczania, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc załącznik nr 8 - Zasady rozliczania podróży służbowych na obszarze kraju do zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i regulaminów regulujących gospodarkę finansową w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Spraw Pracowniczych i Kwestorowi. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Prof. dr hab. Jacek Wysocki

2 Załącznik do zarządzenia 37/13 z dnia 8 lipca 2013 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZASADY KIEROWANIA I WARUNKI ODBYWANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I PODRÓŻY W CELACH NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH NA TERENIE KRAJU I ZAGRANICĄ ORAZ ZASADY ICH ROZLICZANIA Poznań 2013 Rozdział I Przepisy ogólne

3 Zasady rozliczania podróży służbowych zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 1 Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika na obszarze kraju zwanej dalej podróżą krajową lub poza granicami kraju, zwanej dalej podróżą zagraniczną. 2 Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują: 1. diety, 2. zwrot kosztów: a) przejazdów, b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej, c) noclegów, d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 3 1.Pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej jak również jego rodzaj i klasę. Może to być pociąg, autobus, samolot, samochód. 2.Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 3. W przypadku przelotu samolotem refundowane są koszty do wysokości 250,00 zł w jedną stronę 4.Na wniosek pracownika złożony przed podróżą Kanclerz/Rektor może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy. 5. Ze względu na to, że od 29 czerwca 2011 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich wprowadza obowiązek dla osób

4 kierujących pojazdem (służbowym, a także prywatnym) w trakcie podróży służbowej stosownych badań okulistycznych, każdy pracownik Uniwersytetu Medycznego, który będzie chciał skorzystać z prywatnego samochodu w celach służbowych, przy następnym badaniu okresowym będzie musiał uzyskać pozytywną opinię lekarza okulisty. 6.W przypadku o którym mowa w ust.5 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy Ministra dnia 6 września 2001 r. Ministra transporcie drogowym (Dz. U. Ministra 2012 r. poz.1265 oraz Ministra 2013 r. poz. 21) 7.Pracownik wykorzystujący samochód prywatny do celów służbowych ma obowiązek prowadzenia ewidencji km przebiegu pojazdu według wzoru stanowiącego załącznik nr Pracownik ma obowiązek udokumentować faktycznie przejechaną ilość kilometrów i uzyskać potwierdzenie Kierownika Sekcji Transportu Uniwersytetu Medycznego. 9.W przypadku zmiany środka transportu w stosunku do określonego przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego, wiążącego się ze wzrostem kosztów przejazdu wymagana jest akceptacja Kanclerza. Samowolna zmiana przez pracownika rodzaju środka transportu, może spowodować odmowę zwrotu kosztów w części przekraczającej koszty przejazdu środkiem transportu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

5 4 1.Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. 5 1.Pracownik dokonuje rozliczenia podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. 2.Do rozliczenia kosztów podróży, pracownik załącza merytorycznie potwierdzone dokumenty, w szczególności rachunki, faktury wystawione na dane Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań ul. Fredry 10, NIP PL lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentów nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonaniu wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 3.W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. Rozdział II Podróż krajowa 6 1.Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2.Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. 7 1.Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. 2.Należności z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego, w następujący sposób: 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: a)mniej niż8 godzin- dieta nie przysługuje, b) od 8 do 12 godzin przysługuje 50% diety, c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę,za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną,ale rozpoczętą dobę: a) do 8 godzin przysługuje 50% diety,

6 b) ponad 8 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości, 3.Dieta nie przysługuje: a) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika, b) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. c) pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni który w dniu wolnym od pracy wrócił do miejsca stałego lub czasowego pobytu. d)jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. 4.Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie 25% diety obiad - 50% diety kolacja - 25 % diety 5.Przepis ust.4 stosuje się również w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach, której zapewniono wyżywienie. 8 1.Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety tj. 600 zł. 2.W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w ust Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

7 4.Ryczałt za nocleg przysługuje, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. 5.Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. 9 1.Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. 2.Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów. Ryczałtu o którym mowa w ust.1 nie wypłaca się, jeżeli pracodawca na wniosek pracownika wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdami środkami komunikacji miejscowej. 10 Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. 11 Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów Dokumentem podstawowym stanowiącym prawo ewidencji w księgach i jednocześnie będącym rozliczeniem z pracownikiem w celu ustalenia przysługujących mu należności w związku z odbyciem podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego ( zwane dalej delegacją ) z pieczątką potwierdzającą pobyt.

8 2.Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz nie muszą podróży służbowe ( delegacji) potwierdzać pieczątką instytucji bądź firmy, w której przebywali służbowo. W przypadku tych osób wystarczy ich oświadczenie na druku delegacji. 3.Delegacja wystawiana jest przez Dział Spraw Pracowniczych w przypadku wyjazdu finansowanego z kosztów ogólnych. W pozostałych przypadkach może być wystawiona przez inną jednostkę organizacyjną Uczelni. 4.Na poleceniu winien być określony: kolejny numer polecenia wyjazdu, imię i nazwisko delegowanej osoby, stanowisko służbowe, miejscowość do której jest delegowany, czas rozpoczęcia i zakończenia podróży, cel podróży, środki lokomocji, podpis osoby delegującej, źródło finansowania, podpis osoby potwierdzającej pod względem merytorycznym celowość wyjazdu, potwierdzenie pobytu (pieczątką z podpisem) 5.Miejscowość rozpoczęcia, zakończenia oraz cel podróży określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejsce rozpoczęcia (zakończenia) podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. 6.Druki nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą przyjmowane przez Samodzielną Sekcję Finansową Potwierdzenia wyjazdu pod względem merytorycznym dokonują: Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego lub Kanclerz w przypadku Rektora, Rektor lub Kanclerz w przypadku Prorektorów, Rektor lub Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego

9 w przypadku Kanclerza Rektor lub Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego w przypadku Dziekana Kierownicy jednostek organizacyjnych w przypadku pracowników, Dziekani wydziałów w przypadku wyjazdów kierowników jednostek w obrębie wydziału, Kanclerz lub jego zastępcy w przypadku wyjazdów kierowników jednostek administracyjnych. 2.Wyżej wymienione zasady dotyczą również innych osób delegowanych przez Uczelnie w podróże służbowe w celu realizacji statutowych zadań Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozdział III Podróż zagraniczna 14 1.Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kierowani są za granice kraju w celach: 1) prowadzenia badań naukowych; 2) podejmowania działań dydaktycznych i organizacyjnych związanych 3) z działalnością Uczelni 4) szkoleniowych (w tym konferencje, sympozja, kongresy naukowe, itp.) 15 2.Za granicę w celach, o których mowa w 14 mogą być kierowane następujące osoby: 1) Rektor podróż służbową Rektora kontrasygnuje I Zastępca Rektora bądź Kanclerz 2) pozostałe władze Uczelni (Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza, Kwestor) oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi po zatwierdzeniu przez Rektora ds. Nauki, bądź Kanclerza. 3) pracownicy administracyjni, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pozostali pracownicy Uniwersytetu Medycznego nie będący nauczycielami akademickimi po zatwierdzeniu przez Kanclerza, 4) doktoranci po zatwierdzeniu przez kierownika studium doktoranckiego a następnie przez Rektora bądź Prorektora Dla prawidłowego skierowania wymagane są następujące dokumenty:

10 1) wniosek wyjazdowy, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, 2) pismo zapraszające lub informacyjne wraz z abstraktem lub innym dokumentem, określającym cel, termin, program i warunki finansowe wyjazdu. 2.Wniosek, o którym mowa w ust.2 wnioskujący składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej (DWM) w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wyjazdem, o ile warunki wyjazdu nie określają wcześniejszego terminu. 3.Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę i jego bezpośredniego przełożonego, który wyrażając zgodę na wyjazd wskazuje osobę zastępującą wnioskodawcę. 4.W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 3 wniosek nie będzie przyjęty do realizacji Pracownikowi /doktorantowi skierowanemu za granicę na czas nie przekraczający jednego miesiąca przysługuje: 1) 1.urlop szkoleniowy, którego udziela Rektor bądź Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, 2) dodatkowy urlop (na dojazd i powrót) płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy: a) na kraje europejskie dwa dni, b) na kraje pozaeuropejskie trzy dni. 2.W przypadku wyjazdu długoterminowego w celach naukowych (powyżej 1 miesiąca), wyjeżdżającemu przysługuje: 1) urlop naukowy płatny w wymiarze 1 miesiąca, 2) urlop naukowy bezpłatny udzielany przez Rektora/Prorektora po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału właściwej dla wyjeżdżającego na pozostały okres pobytu poza granicami kraju. 3.W przypadkach określonych w 17 ust. 2. w celu wnioskowania o kontynuację opłacania składek ZUS, powinien skontaktować się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w sprawie kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. 4.Po powrocie z urlopu bezpłatnego: a) pracownik jest zobowiązany dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych informację o terminie podjęcia obowiązków służbowych poświadczoną przez dyrektora lub kierownika jednostki. Jest to warunkiem wznowienia wypłacania wynagrodzenia.

11 b) doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Działu Badań Naukowych informację o terminie podjęcia studiów doktoranckich poświadczoną przez opiekuna (promotora). Jest to warunkiem wznowienia wypłacania stypendium. 5.Pracownik wyjeżdżający na czas dłuższy niż 1 miesiąc może wystąpić z wnioskiem do Rektora/Prorektora o przyznanie na ten okres urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej, monografii naukowej itp. (czas trwania urlopu określa art. 134 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz ze zm. oraz 84 Statutu Uczelni). Urlopu naukowego udziela Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału. 6.W uzasadnionych przypadkach (liczba osób na utrzymaniu wyjeżdżającego, umowy międzyuczelniane lub międzynarodowe, itp.) Rektor/Prorektor może udzielić urlopu naukowego płatnego na okres dłuższy niż 1 miesiąc po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału właściwej dla wyjeżdżającego. W przypadku doktoranta wniosek opiniuje kierownik studium doktoranckiego Realizacja procedury wyjazdu rozpoczyna się w chwili wyrażenia zgody i zatwierdzenia warunków wyjazdu odpowiednio przez Rektora/Prorektora/Kanclerza. Przed zatwierdzeniem wyjazdu żadne formalności związane z wyjazdem nie mogą być podejmowane. 2.Po udzieleniu zgody na wyjazd i zatwierdzeniu warunków wyjazdu wyjeżdżający otrzymuje zawiadomienie na piśmie o otrzymanej zgodzie na wyjazd oraz udzielonym urlopie. 3..Bilety na podróż służbową za granicę wyjeżdżający rezerwuje za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej 4.Przy wyborze przewoźnika DWM lub wnioskujący obowiązani są stosować następujące zasady: 1) każdorazowo DWM dokonuje wykupu najtańszego przelotu. 2) w przypadku, gdy najtańszy przelot nie gwarantuje dotarcia w godzinach umożliwiających uczestnictwo w sesji naukowej bądź ze względu na inną przyczynę wyjeżdżający zwraca się z wnioskiem na piśmie do Rektora/Prorektora/Kanclerza, który podejmuje decyzję w tej sprawie. 5. W przypadku uzyskania zgody na wykorzystanie prywatnego samochodu w związku z podróżą zagraniczną w celach naukowych dokonuje się rozliczenia zgodnie z zasadami Rozdział I 3 pkt 1 6. Jeżeli wyjazd odbywa się do kraju, w którym obowiązują wizy, wyjeżdżający we własnym zakresie załatwia formalności z tym związane. Koszt wizy może zostać pokryty z funduszu badań statutowych oraz innych tematów badawczych w oparciu o przedstawiony rachunek.

12 19 We wniosku wyjeżdżający ma obowiązek określić warunki finansowe wyjazdu: 1) w przypadku finansowania lub współfinansowania wyjazdu ze środków będących w dyspozycji Uniwersytetu wniosek powinien zawierać zgodę dysponenta środków oraz potwierdzenie Kwestury o zablokowaniu środków na ten cel, 2) w przypadku finansowania lub współfinansowania wyjazdu przez firmy, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty, należy do wniosku dołączyć pismo sponsora o rodzaju i wysokości pokrywanych kosztów wyjazdu wraz z jego zobowiązaniem do przekazania odpowiednich środków na konto Uczelni, bądź bezpośredniego przekazania wyjeżdżającemu. W przypadku braku takiego zaświadczenia wyjeżdżający wypełniając poszczególne pozycje w części warunki finansowe kwestionariusza wyjazdowego oświadcza które z poszczególnych rodzajów kosztów zostają pokryte przez tzw. Sponsora wyjazdu 3) w przypadku rezygnacji pracownika/doktoranta ze świadczeń przysługujących mu na pokrycie kosztów wyjazdu należy wpisać w rubryce odpowiedniej : "rezygnuję z...".brak wpisu w odpowiedniej rubryce równoznaczny jest z rezygnacją z pokrycia kosztów. 4) W przypadku łączenia urlopu szkoleniowego z urlopem wypoczynkowym, finansowanie wyjazdu dotyczy wyłącznie okresu urlopu szkoleniowego, a koszty podróży nie mogą przekraczać ceny biletu w datach podróży szkoleniowej zgodnie z 19 pkt 1) i 2) Pracownicy/doktoranci na czas wyjazdu za granicę w celach, o których mowa w 17 pkt 1) i 2) są ubezpieczani przez pracodawcę od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty powyższego ubezpieczenia pokrywane są ze środków wskazanych przez wyjeżdżającego. 2. W przypadku łączenia urlopu szkoleniowego z urlopem wypoczynkowym, wyjeżdżający otrzymuje ubezpieczenie wymienione w ust.1 tylko na czas urlopu szkoleniowego zgodnie z 17 pkt 1) i 2). 21 Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju; 2) lotniczej- od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju; 3) morskiej od chwili wyjścia statku(promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

13 2.Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. 3.Należności z tytułu diet oblicza się w następujący sposób: 1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2) za niepełną dobę podróży zagranicznej: a) do 8 godzin przysługuje 1/3 diety, b) ponad 8 do12 godzin przysługuje 50% diety, c) ponad 12 godzin-przysługuje dieta w pełnej wysokości. 4.Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia Pracownikowi,któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z 22 ust.3. 2.Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad -30% diety; 3) kolacja - 30% diety. 3.W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio. 4.Pracownikowi,który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. 24 Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. 2.W razie nie przedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust.1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. 3.W uzasadnionych przypadkach Kanclerz/Rektor może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

14 4. Przepisów ust.1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. 2.W przypadku, gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust.1,wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. 3.Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej. 4.Ryczałty, o których mowa w ust 1-3, nie przysługują, jeżeli pracownik: 1)odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem; 2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy; 3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone ryczałty. 27 Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą. 2.Zwrot kosztów, o których mowa w ust.1,następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt.32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 16+4, poz. 1027, z późn. zm.). 3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów. 4.W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. 29

15 1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. 2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki. 3.Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. 30 W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. 31 W przypadku braku wymaganych dokumentów lub przekroczenia terminu rozliczenia, wyjeżdżający nie otrzyma zwrotu kosztów wyjazdu za granicę lub będzie zobligowany do zwrotu pobranej zaliczki. 32 Pracownik/doktorant zobowiązany jest do udostępnienia materiałów z konferencji, sympozjum itp. Bibliotece Głównej UM. 33 Przepisy końcowe Tracą moc : 1.Instrukcja pn. Zasady rozliczania podróży służbowych na obszarze kraju wprowadzonej Zarządzeniem nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji i regulaminów regulujących gospodarkę finansową w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 2.Regulamin w sprawie trybu i warunków kierowania i odbywania podróży w celach naukowo szkoleniowych poza granice kraju przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3.Zasady rozliczania podróży służbowych wchodzą w życie z dniem podpisania

16

17 (pieczątka jednostki organizacyjnej) WNIOSEK NA WYJAZD ZA GRANICĘ pracownika, doktoranta, studenta* Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (tytuł, imię i nazwisko) (zatrudniony nazwa jednostki; wydział) (stanowisko) (adres jednostki) paszportu, data ważności) (miasto docelowe) (kraj docelowy) (numer (telefon kontaktowy/ ) 5. Rodzaj wyjazdu (proszę zaznaczyć) a) czynny udział w imprezie naukowej (sympozja, konferencje itp.). e) umowy międzyuczelniane. b) staż naukowy. f) umowy i porozumienia. c) studia doktoranckie i podyplomowe. g) programy Unii Europejskiej. d) studia wyższe. h) inne: 6. Warunki finansowe wyjazdu: KOSZTY WYJAZDU a) podróż: środek transportu: ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Zgoda dysponenta środków** lub rezygnacja z finansowania *** poświadczona własnoręcznym podpisem b) ryczałt dojazdowy: c) ryczałt na komunikację miejscową: d) diety: e) opłaty hotelowe: f) ubezpieczenie:**** g) opłata konferencyjna h) inne opłaty np.: wiza Proszę o wypłacenie zaliczki w ramach posiadanych środków finansowych. Zaliczkę zobowiązuję się rozliczyć w terminie 14 dni po zakończeniu podróży. Jednocześnie upoważniam zakład pracy do pobrania kwoty nie rozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. 7. Okres pobytu W tym: delegacja służbowa od d d - m m - r r r r do d d - m m - r r r r Urlop szkoleniowy płatny (do 1 miesiąca) dotyczy urlopu krótkoterminowego od - - d d - m m - r r r r do - - d d - m m - r r r r Urlop naukowy płatny (powyżej 1 miesiąca) dotyczy urlopu długoterminowego od - - d d - m m - r r r r do - - d d - m m - r r r r Urlop naukowy bezpłatny dotyczy urlopu długoterminowego od - - d d - m m - r r r r do - - d d - m m - r r r r 8. Cel wyjazdu i jego związek ze źródłem (źródłami) finansowania: (dodatkowe wyjaśnienie lub argumentację można dołączyć do wniosku) Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia poniesionych wydatków.

18 (data i podpis wyjeżdżającego) 9. Zgoda bezpośredniego przełożonego Stwierdzam, że wyjazd kandydata nie zakłóci działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej jednostki. 10. Zgoda Dziekana właściwego Wydziału Uniwersytetu Medycznego (tylko w przypadku kierownika jednostki) 11. Zgoda Rektora/Prorektora/Kanclerza Uniwersytetu Medycznego Zatwierdzam wyjazd na powyższych warunkach (podpis i pieczęć) (podpis i pieczęć) (podpis i pieczęć) UWAGI: 1. Wniosek (wypełniony pismem maszynowym lub drukowanymi literami) należy składać najpóźniej 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem (o ile warunki wyjazdu nie określają wcześniejszych terminów). 2. Do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub inny stosowny dokument określający warunki pobytu i podróży. Jeśli dokument ten nie jest w języku polskim, należy dołączyć tłumaczenie (podpisane przez tłumaczącego). 3. Przez dysponenta środków finansowych należy rozumieć: a. badania statutowe, własne, granty, inne programy naukowe - kierownik programu b. środki własne jednostki - kierownik jednostki c. w przypadku rezygnacji z przysługujących świadczeń - osoba składająca wniosek. 4. Wyjazd zagraniczny powinien być rozliczony nie później niż 14 dni od daty zakończenia podróży. * - Podkreślić właściwe ** - dysponent środków, z których jest opłacany wyjazd potwierdza własnoręcznym podpisem zgodę na opłacanie kosztów wyjazdu z danego programu *** - zgodnie z 18 ust. 3 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (MP Nr 34/91, poz.252) na wyjazd zagraniczny mogą być kierowane na własny koszt osoby, które nie uzyskały świadczeń określonych w zarządzeniu **** - wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest obowiązkowe Proszę o wykupienie ubezpieczenia Data i miejsce urodzenia: U B E Z P I E C Z E N I E

19 PESEL: Adres zameldowania Okres ubezpieczenia Oświadczenie Proszę o wykupienie ubezpieczenia wraz z opcją chorób przewlekłych TAK NIE (za chorobę przewlekłą uważa się schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej). Oświadczam, że: Zapoznałem się z warunkami ubezpieczenia, Zobowiązuje się do odebrania karty/polisy na wyjazd i zwrócenia jej nie później niż 3 dni po powrocie, Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanymi z formalnościami ubezpieczenia. podpis osoby wyjeżdżającej Potwierdzenie Kwestury o zablokowaniu w w/w programie(ach) środków na podróż służbową za granicę: Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, Poznań tel.(61) , (61) , fax.: (61)

20 Pieczątka jednostki Uniwersytetu Medycznego STWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO (pieczęć i podpis)

21 POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO Nr na wezwanie, zaproszenie*) nr z dnia dla (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe, nr leg.) do na czas od do w celu środki lokomocji data podpis zlecającego wyjazd Ilość spożywanych posiłków: śniadania szt. obiady..szt. kolacje. szt. podpis delegowanego Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie zł słownie zł na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr Podpis delegowanego Zatwierdzono na zł słownie zł do wypłaty ze środków *niepotrzebne skreślić data podpisy sprawdzających RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY W Y J A Z D P R Z Y J A Z D Koszty przejazdu

22 miejscowość data godz. miejscowość data godz. zł i gr Rachunek sprawdzono pod względem Merytorycznym oraz stwierdzono wykonanie polecenia służbowego Formalnym i rachunkowym Ryczałty za dojazdy Razem przejazdy, dojazdy Diety Umniejszenie: Diety po umniejszeniu Data podpis Data podpis Zatwierdzono na zł Noclegi wg rachunków Noclegi ryczałt Inne wydatki wg załączników słownie Ogółem do wypłaty ze środków. Słownie złotych: podpisy zatwierdzających Załączam Pobrano zaliczkę dowodów Do wypłaty - zwrotu Niniejszy rachunek przedkładam data podpis Zaliczkę w kwocie zł słownie zł otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie.... dni po zakończeniu podróży, upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia imię i nazwisko delegowanego data i podpis delegowanego

23

24

25

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 11/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku

Załącznik do uchwały nr 11/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku Załącznik do uchwały nr 11/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku ZASADY KIEROWANIA I WARUNKI ODBYWANIA ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I PODRÓŻY W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ ZASADY

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU Załącznik do zarządzenia nr 72/R/19 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU 1. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady odbywania podróży służbowych poza granice kraju w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Załącznik do zarządzenia nr 16/16 z dnia 17 lutego 2016 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZASADY KIEROWANIA I WARUNKI ODBYWANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I PODRÓŻY W CELACH NAUKOWO-

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie podróży służbowych Rozliczanie podróży służbowych Warszawa, 6 lipca 2015 r. prowadzący: Michał Culepa specjalista z zakresu prawa pracy Definicja Podróż służbowa wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 118/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 118/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 118/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie trybu i warunków kierowania i bywania próży w celach naukowo-szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach. Zarządzenie Nr 21/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych. Autor: Paweł Ziółkowski

Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych. Autor: Paweł Ziółkowski Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych Autor: Paweł Ziółkowski Status podróżującego Pracownicy według kodeksu pracy Pozostałe osoby według umowy Przedsiębiorcy samorozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. Znak sprawy: DN-650-1/2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania, realizacji, finansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2010 Rektora ASP z dnia 29.10.2010r Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 1 Regulamin opracowany został o następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. BR-0161-I-2/10 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 42/R/17 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Niniejszy regulamin określa zasady delegowania pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zagranicznych podróży służbowych Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r.

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże służbowe

INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże służbowe Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2019 Rektora PK z dnia 22 marca 2019 r. INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2019; poz. 40 ZARZĄDZENIE Nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r. Zarządzenie nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków kierowania pracowników akademickich na wyjazdy krajowe i zagraniczne w celach

Bardziej szczegółowo

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 36/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie krajowych podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UAM oraz rozliczania tych wyjazdów Instrukcja określa zasady regulujące wyjazdy zagraniczne pracowników,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Polecenie wyjazdu służbowego

1 Polecenie wyjazdu służbowego Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/138/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku

Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Kolegium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r.

Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia r. Uchwała Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Politechniki Gdańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU I. Postanowienia ogólne 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r. Poz. 1364 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Karkonoskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 20/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z dnia 16 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1003) Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-11-04 w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1 Zasady ogólne

(tekst jednolity) 1 Zasady ogólne Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W Podróże służbowe Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 22.07.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o skierowanie za granicę w celach, o których mowa w 1 zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Osoba ubiegająca się o skierowanie za granicę w celach, o których mowa w 1 zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów: Regulamin kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 1 1. Regulamin określa tryb i warunki kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.07.2018 r. w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r.

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe

Podróże służbowe. Zagraniczne, krajowe Podróże służbowe Każdy pracownik Politechniki Śląskiej ma dostęp do Systemu Obiegu Dokumentów (SOD), gdzie w module Delegacje może osobiście wypełnić wniosek o wyjazd. Wniosek może zostać wypełniony również

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 65/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 65/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 65/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

(pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU ... (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko)

(pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU ... (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko) Zał. Nr 1 Zarządzenia Nr 15/08/09 Gliwice,...... (pieczątka jednostki) WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICE KRAJU 1.. (nazwisko i imię, tytuł, stopień naukowy, stanowisko) 2...... (adres zamieszkania) (nr paszportu)

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 3-4 ROZDZIAŁ II Polecenie

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski Podróże służbowe Paweł Ziółkowski Status podróżującego Pracownicy według kodeksu pracy Pozostałe osoby według umowy Przedsiębiorcy samorozliczenie 2 Zasady rozliczania delegacji Budżet wg rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku. w sprawie podróży służbowych na terenie kraju

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku. w sprawie podróży służbowych na terenie kraju Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 144 /2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144 /2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 144 /2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie podróży służbowych pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Podróże służbowe - przepisy ogólne

Rozdział 1 Podróże służbowe - przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia R.021. 67.15 Zasady delegowania i rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników, osób niebędących pracownikami AP, w tym studentów i doktorantów Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej G!) DRUK Nr.~90(l6. 000COC6(lO:(l UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na

Bardziej szczegółowo

Regulamin podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

Regulamin podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie Załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora CFT PAN nr 13/2018 z dnia 24 października 2018r. Regulamin podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 112/2018. Senatu AGH z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała nr 112/2018. Senatu AGH z dnia 26 września 2018 r. Uchwała nr 112/2018 Senatu AGH z dnia 26 września 2018 r. w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo