ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY AB 201 LABORATORIUM PRACOWNIA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań B/9/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania biologiczne i pobieranie próbek wody B/9 Badania biologiczne osadów ściekowych C/9/P G/9 K/9/P K/9 N/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, powietrza, gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, pole elektromagnetyczne, gazy odlotowe Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek ścieków, gleby, osadów Badania mikrobiologiczne wody Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gleby, wody, ścieków, osadów, powietrza, gazów odlotowych, ZASTĘPCA DYREKTORA TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 201 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 1/14

2 Wody powierzchniowe Wody podziemne Ścieki Gleba Osady ściekowe Ścieki powierzchniowa Osady ściekowe Gleba Osady ściekowe Pracownia w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2, Bydgoszcz Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, biologicznych Temperatura pobranej próbki wody (0 50) C Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych Temperatura pobranej próbki wody (0 50) C Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Temperatura pobranej próbki ścieków (0 50) C Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych Liczba bakterii grupy coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Liczba Escherichia coli od <1 jtk/100 ml Metoda NPL Colilert 18 Fitoplankton (rzeki) od 1 org./1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (jeziora) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Fitoplankton (zbiorniki zaporowe) od 1 org/1 ml Metoda mikroskopowa, jakościowa i ilościowa Biomasa fitoplanktonu (rzeki) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (jeziora) Metoda mikroskopowa Biomasa fitoplanktonu (zbiorniki zaporowe) Metoda mikroskopowa Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp. zakres: od 1 jaja/100 g Metoda mikroskopowa ilościowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda jakościowa biochemiczna PN-ISO :2003 Procedura Badawcza PB-400 wydanie III z dnia PN-EN ISO :2004 Procedura Badawcza PB-400 wydanie III z dnia PN-ISO :1997 Procedura Badawcza PB-400 wydanie III z dnia PN-ISO :1998 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2014 Metodyka GIOŚ 2012 z wyłączeniem pkt. 5; 7.7; 8 Metodyka GIOŚ z 2009 wyłączeniem pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Metodyka GIOŚ 2012 pkt. 7.7 Metodyka GIOŚ 2009 pkt. 5.4 Metodyka GIOŚ 2010 pkt.7.1 Procedura Badawcza PB-116 wydanie V z dnia PN-Z :2001 Wytyczne metodyczne Instytutu Medycyny Wsi. Lublin listopad 1993 r. Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 2/14

3 Ścieki ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) S/cm Metoda konduktometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (1,0 21,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Barwa (2 250) mg/l Pt Zawiesina ogólna (2 2000) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (0,5 6,0) mg/l O 2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT (3 6000) mg/l O 2 Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT ( ) mg/l O 2 Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,2 200) mmol/l Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów P (0,016 15) mg/l 3- PO 4 (0,05 50) mg/l Stężenie azotu amonowego N NH4 (0,04 10) mg/l NH 4 (0,05 12,8) mg/l Stężenie azotu amonowego N NH4 (2,0 1000) mg /l Stężenie azotu azotynowego N NO2 (0,004 2,5) mg/l NO 2 (0,013 8,2) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/l (2,0 1000) mg/l Stężenie azotu ogólnego PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN ISO 7887:2012 cz. 6 + Ap1:2015 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 6060:2006 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.4 PN-ISO :2002 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 26777:1999 PN-EN 25663:2001 PN-73/C Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 3/14

4 Ścieki Stężenie chlorków (5 4000) mg/l Stężenie ogólnego węgla organicznego (1,0 2000) mg/l w zakresie podczerwieni Węglowodory ropopochodne -Indeks oleju mineralnego (0,06 150) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(b)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(k)fluoranten (0,001 0,060) μg/l benzo(a)piren (0,001 0,060) μg/l dibenzo(a,h)antracen (0,001 0,060) μg/l benzo(g,h,i)perylen (0,001 0,060) μg/l indeno(1,2,3-c,d)piren (0,001 0,060) μg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (2,0 250) g/l ołów (2,0 250) g/l nikiel (2,5 250) g/l żelazo (10,0 600) g/l mangan (10,0 600) g/l chrom (1,0 250) g/l kadm (0,5 100) g/l tal (2,0 250) g/l arsen (1,0 250) g/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych miedź (0,10 30) mg/l ołów (0,20 40) mg/l nikiel (0,20 30) mg/l kadm (0,03 10) mg/l cynk (0,03 10) mg/l PN-ISO 9297:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 17993:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 4/14

5 Ścieki Stężenie sodu (0, ) mg/l Stężenie potasu (0, ) mg/l Stężenie wapnia i magnezu wapń (0, ) mg/l magnez (0,05 100) mg/l Twardość ogólna wody Stężenie metali miedź (0,002 10) mg/l kadm (0, ) mg/l nikiel (0,005 10) mg/l ołów (0,005 10) mg/l chrom (0,001 10) mg/l cynk (0,01 10) mg/l żelazo (0,01 10) mg/l mangan (0,01 10) mg/l bar (0,03 50) mg/l bor (0,1 50) mg/l kobalt (0,002 10) mg/l wanad (0,002 10) mg/l molibden (0,002 10) mg/l glin (0,01 10) mg/l antymon (0,005 10) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie rtęci (0,0005 6,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Stężenie metali rozpuszczonych i ogólnych żelazo (0,20 40) mg/l mangan (0,05 30) mg/l Stężenie formaldehydu (0,01 3,5) mg/l metoda spektrofotometryczna Stężenie azotu w postaci amoniaku i jonów amonowych Indeks nadmanganianowy (0,5 50) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0,02 20) mg/l PN-ISO :1994+Ak:1997 +Ap1:2009 PN-ISO :1994+Ak:1997 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia PN-EN ISO 11885:2009 Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-469 wydanie IV z dnia PN-73/C PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.7 Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 5/14

6 Ścieki Gleba Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l fluorki (0,1 3,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie fosforu ogólnego (0,05-30) mg/l Stężenie związków nieorganicznych siarczany (0,2 1400) mg/l chlorki (0,2 1400) mg/l azotany (0,2 1400) mg/l azot azotanowy (0,05 316) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2 12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa 10 S/cm 2,0 S/cm Metoda konduktometryczna Zawartość węgla organicznego i całkowita zawartość węgla (2,0 40) g/kg Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA: naftalen (0,03 7,5) mg/kg fenantren (0,03 7,5) mg/kg antracen (0,03 7,5) mg/kg fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)antracen (0,03 7,5) mg/kg chryzen (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)piren (0,03 7,5) mg/kg benzo(a)fluoranten (0,03 7,5) mg/kg benzo(g,h,i)perylen (0,03 7,5) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN- ISO 11465:1999 PN-ISO 10390:1997 PN-ISO AC1:1997 PN-ISO 10694:2002 Procedura Badawcza PB-349 wydanie III z dnia Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 6/14

7 Gleba Gleba Osady Osady ściekowe miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg żelazo (2,0 100) mg/kg mangan (2,0 100) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) żelazo (20,0 1000) mg/kg mangan (5,0 1000) mg/kg chrom (20,0 1000) mg/kg Zawartość wapnia i magnezu wapń (100, ) mg/kg magnez (10,0 1500) mg/kg Zawartość rtęci (0,01 6,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-ISO 11047:2001 metoda B PN-ISO 11047:2001 metoda A Procedura Badawcza PB-201 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-202 wydanie VI z dnia Procedura Badawcza PB-205 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-207 wydanie III z dnia Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 7/14

8 Osady Osady ściekowe Osady ściekowe Powietrze atmosferyczne miedź (0,5 50) mg/kg ołów (0,5 50) mg/kg nikiel (0,5 50) mg/kg chrom (0,5 50) mg/kg kadm (0,2 10) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (10,0 1000) mg/kg ołów (20,0 1000,0) mg/kg nikiel (20,0 1000,0) mg/kg kadm (3,0 200,0) mg/kg cynk (5,0 3000) mg/kg Sucha masa Zawartość wody (4 100) % Metoda wagowa ph 2-12 Metoda potencjometryczna Straty przy prażeniu (4 100) % Metoda wagowa Stężenie fosforu ogólnego (5,0 2000) mg/kg Stężenie związków organicznych etylobenzen (0, ) µg/m³ benzen (0, ) µg/m³ toluen (0, ) µg/m³ (m+p)-ksylen (0, ) µg/m³ o-ksylen (0, ) µg/m³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie ditlenku siarki i ditlenku azotu ditlenek siarki (0,14 68,6) g/m 3 ditlenku azotu (0,16 176) g/m 3 Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN 13346:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 13346:2002 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 14672:2006 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 cz.8 Procedura Badawcza PB-357 wydanie IV z dnia Procedura Badawcza PB-343 wydanie III z dnia Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 8/14

9 - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na węgiel aktywny - próbki powietrza atmosferycznego pobierane na filtry - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry Stężenie związków organicznych Toluen (0,20 180) µg w próbce (m+p) ksylen (0,35 350) µg w próbce o-ksylen (0,20 180) µg w próbce benzen (0,20 180) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA benzo(a)antracen benzo(j)fluoranten benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten benzo(a)piren dibenzo(a,h)antracen indeno(1,2,3-cd)piren (1,0 1800) ng w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) miedź (0,25 12,5) g w próbce ołów (0,25 12,5) g w próbce nikiel (0,25 12,5) g w próbce kadm (0,05 2,5) g w próbce chrom (0,25 12,5) g w próbce mangan (0,5 30) g w próbce arsen (0,05 12,5) g w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź (5, ) g w próbce ołów ( ) g w próbce nikiel ( ) g w próbce kadm (1,5 5000) g w próbce chrom ( ) g w próbce mangan (2, ) g w próbce Procedura Badawcza PB-309 wydanie III z dnia Procedura Badawcza PB-353 wydanie V z dnia PN-EN 14385:2005 Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 9/14

10 - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów absorpcyjnych Gazy odlotowe (E) miedź (0,2 25) µg w próbce ołów (0,2 25) µg w próbce nikiel (0,25 25) µg w próbce kadm (0,05 10) µg w próbce chrom (0,1 25) µg w próbce mangan (1,0 60) µg w próbce arsen (0,1 25) µg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) miedź ( ) µg w próbce ołów ( ) µg w próbce nikiel ( ) µg w próbce kadm (3 1000) µg w próbce chrom ( ) µg w próbce mangan (5 3000) µg w próbce Stężenie ogólnego węgla organicznego (0,3 500) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowo jonizacyjnej (FID) Pobieranie próbek związków organicznych do badań Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego i roztworów pochłaniających Emisja związków organicznych Stężenie SO 2, NO, NO 2, CO, CO 2 i O 2 SO 2 (2, ) mg/m 3 NO (1,34 670) mg/m 3 NO 2 (2 40) mg/m 3 CO (1, ) mg/m 3 CO 2 (0,01 20) % Metoda absorpcji promieniowania IR PN-EN 14385:2005 PN-EN 12619:2013 PN-Z :1999 PN-ISO 10396:2001 O 2 (0,01 25) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO 2, NO, NO 2, NO x (w przeliczeniu na NO 2), CO, CO 2 i O 2 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ,0) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-Z :1994 Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 10/14

11 Gazy odlotowe (E) Pobieranie próbek do badań stężeń: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V Stężenie As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb As (0, ,075) mg/m 3 Cd (0, ) mg/m 3 Cr (0, ) mg/m 3 Cu (0, ) mg/m 3 Mn (0, ) mg/m 3 Ni (0, ) mg/m 3 Pb (0, ) mg/m 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Emisja metali Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,5 50) mg/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych Zawartość związków organicznych: aceton (0, ) mg/ m 3 octan etylu (0, ) mg/ m 3 octan butylu (0, ) mg/ m 3 toluen (0, ) mg/ m 3 (m+p)-ksylen (0, ) mg/ m 3 o-ksylen (0, ) mg/ m 3 styren (0, ) mg/ m 3 benzen (0, ) mg/ m 3 etylobenzen (0, ) mg/ m 3 węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja związków organicznych (E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 14385:2005 PN-EN :2007 PN-EN 13649:2005 Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 11/14

12 -próbki gazów odlotowych pobrane na węglu aktywnym - próbki gazów odlotowych pobrane w roztworach pochłaniających Zawartość związków organicznych: aceton (2, ) g w próbce octan etylu (4, ) g w próbce octan butylu (4, ) g w próbce Benzen (1, ) g w próbce Toluen (1, ) g w próbce Etylobenzen (1, ) g w próbce (m+p)-ksylen (3, ) g w próbce o-ksylen (1, ) g w próbce Styren (1, ) g w próbce węglowodory alifatyczne (suma C5-C12) (0, ) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu etylowego (2,5 100) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-propylowego (1,9 80,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu n-butylowego (1,6 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zawartość alkoholu izo-butylowego (1,5 32,0) g w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną PN-EN 13649:2005 Procedura Badawcza PB-310 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-312 wydanie II z dnia Procedura Badawcza PB-320 wydanie II z dnia Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 12/14

13 - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - pole elektromagnetyczne Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN Równoważny poziom dźwięku A (24-135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN Równoważny poziom dźwięku A (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 40 GHz od 0,3 V/m do 10 kv/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz 100 khz od 1μT do 10 mt Metoda pomiarowa bezpośrednia Gęstość mocy w paśmie częstotliwości 300 MHz 40 GHz (0, ) W/m 2 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 13/14

14 Status zmian: wersja pierwotna A Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 201 Zatwierdzam status zmian ZASTĘPCA DYREKTORA HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM TADEUSZ MATRAS dnia: r. Wydanie nr 17, 18 maja 2016 r. str. 14/14

15 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 27 kwiecień 2016 r. Nazwa i adres AB 161 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY ul. Piotra Skargi Bydgoszcz LABORATORIUM PRACOWNIA WE WŁOCŁAWKU ul. Kopernika Włocławek Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9/P G/9 N/9/P P/9 Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gazów odlotowych Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych wody, ścieków ZASTĘPCA DYREKTORA TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 161 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 1/6

16 Zakres akredytacji Nr AB 161 Ścieki Gleby Ścieki Pracownia we Włocławku ul. Kopernika 2, Włocławek Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Temperatura pobranej próbki ścieków (0,0 50) C Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Temperatura pobranej próbki wody (0,0 50) C Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ph 3,0 12,0 Metoda potencjometryczna Zawiesina (2 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Przewodność elektryczna właściwa 20 S/cm ms/cm Metoda konduktometryczna Zasadowość ogólna (0,5 20) mmol/dm 3 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (4 2000) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie rozpuszczonego tlenu (0,1 21) mg/dm 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie tlenu rozpuszczonego jako procentu nasycenia Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT n) (3 6000) mg/dm 3 O 2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT n) (0,5 6) mg/dm 3 O 2 Metoda elektrochemiczna Stężenie azotu amonowego (0,02 64) mg/dm 3 PN-ISO :1997 PN-C-04584: 1977 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2004 PN-ISO :2004 PN-C-04584: 1977 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2009 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1:2004 Procedura Badawcza B-40 wydanie 3 z dnia PN-EN ISO 5814:2013 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO :2002 Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 2/6

17 Zakres akredytacji Nr AB 161 Ścieki Stężenie azotu Kjeldahla (2 1000) mg/dm 3 Stężenie azotu Kjeldahla (0,2 10) mg/dm 3 Stężenie azotu azotynowego (0,005 20) mg/dm 3 Stężenie azotu azotanowego (0,04 100) mg/dm 3 Stężenie azotu ogólnego Stężenie rozpuszczonych ortofosforanów (0,05 500) mg/dm 3 Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) ( ) mg/dm³ O 2 Stężenie ogólnego węgla organicznego (2,0 1000) mg/dm 3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR) Indeks oleju mineralnego (0,10 100) mg/dm 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Stężenie metali Cynk (0,05 160) mg/dm 3 Kadm (0,05 160) mg/dm 3 Nikiel (0,20 200) mg/dm 3 Miedź (0,10 160) mg/dm 3 Ołów (0,50 200) mg/dm 3 Stężenie metali Mangan (0,10 400) mg/dm 3 Żelazo (0, ) mg/dm 3 PN-EN 25663:2001 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-C : 1973 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 4 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 8 PN-ISO 6060:2006 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 8288:2002 Procedura Badawcza B-26 wydanie 4 z dnia Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 3/6

18 Zakres akredytacji Nr AB 161 Ścieki Gleby Stężenie chlorków ( ) mg/dm³ Stężenie metali Chrom ogólny, żelazo (10 500) µg/dm 3 Mangan (8 400) µg/dm 3 Miedź (4 200) µg/dm 3 Nikiel (4 400) µg/dm 3 Ołów (2 500) µg/dm 3 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Indeks nadmanganianowy (1,0 100) mg/dm 3 Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/dm 3 Metoda wagowa Stężenie azotu organicznego Stężenie azotu nieorganicznego Stężenie potasu (0,10 200) mg/dm 3 Stężenie sodu (0, ) mg/dm 3 Stężenie pierwiastków Magnez (0,05 200) mg/dm 3 Wapń (0,50 600) mg/dm 3 Twardość ogólna Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/dm³ Cynk (2 8000) mg/kg s.m. Kadm (1 8000) mg/kg s.m. Miedź (2 8000) mg/kg s.m. Nikiel (4 8000) mg/kg s.m. Ołów ( ) mg/kg s.m. PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 15216:2010 Procedura Badawcza B-49 wydanie 3 z dnia PN-ISO :1994 PN-ISO :1994+Ap1:2009 PN-EN ISO 7980:2002 Procedura Badawcza B-53 Wydanie 1 z dnia PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 punkt 7 Procedura Badawcza B-4 wydanie 3 z dnia Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 4/6

19 Zakres akredytacji Nr AB 161 Gazy odlotowe E) hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidulanych gazowych związków organicznych Stężenie węglowodorów Benzen (0,02 60) mg/m 3 Etylobenzen (0,02 180) mg/m 3 (m+p)-ksylen (0,02 180) mg/m 3 o-ksylen (0,02 180) mg/m 3 Toluen (0,02 180) mg/m 3 Octan etylu (0,2 500) mg/m 3 Octan butylu (0,2 500) mg/m 3 Alkohol butylowy (0,2 500) mg/m 3 Styren (0,5 2000) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10 Pa Metoda spiętrzenia Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu (z obliczeń ) Stężenie SO 2, NO, NO 2, CO, CO 2 i O 2 SO 2 (9 1900) mg/m 3 NO (6 1000) mg/m 3 NO 2 (2 40) mg/m 3 CO (4 1250) mg/m 3 CO 2 (0,1 15) % Metoda detekcji w podczerwieni NDIR O 2 (0,1 21) % Metoda elektrochemiczna Emisja SO 2, NO, NO 2, NO x (w przeliczeniu na NO 2), CO, CO 2 i O 2 Równoważny poziom dźwięku A (30,0 110,0) Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A (30,0 110,0) Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L AeqD i L AeqN E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PN-EN 13649:2005 PN-Z :1994 PN-ISO 10396:2001 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz.U. 2014, poz.1542) z wyłączeniem punktu F Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (Dz. U. Nr 140 poz. 824, Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 5/6

20 Zakres akredytacji Nr AB 161 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 161 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian ZASTĘPCA DYREKTORA HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM TADEUSZ MATRAS dnia: r. Wydanie nr 16, 27 kwietnia 2016 r. str. 6/6

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 marca 2018

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 maja 2018 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 085 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 11 stycznia 2018 r. AB 085 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 463 HPC

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 11 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 1214 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 2 lutego 2018 r. Nazwa i adres: AB 415 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 2 lutego 2018

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 26 września 2016 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2016 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 6 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2010 r. AB 646 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 6 lipca 2018 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 322 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 832 GRUPOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres LABSTAR MATEUSZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 19 października 2018 r. Nazwa i adres AB 797

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 18 stycznia 2019 r. AB 1704 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 listopada 2017 r. AB 1113 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 sierpnia 2018 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 20 kwietnia 2018 r. Nazwa i adres AQUA Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB 396 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 24 stycznia 2019 r. Nazwa i adres AB 797 ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY CHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 29 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 16 lutego 2017 r. AB 1191 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 21 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 118 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 1293

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 31 sierpnia 2017 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1069

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1069 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1069 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 17 lipca 2018 r. AB 1069 Nazwa i adres ARCELORMITTAL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 18 maja 2018 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 24 listopada 2017 r. Nazwa i adres AB 1633

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 16 stycznia 2019 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Jednostki. AT 4 2,0-80 mg/kg s,m O 2 PBW-24 Metoda manometryczna (OxiTop) 0,013-3,86 0,010-3,00 PBM-01. mg/l NH 4 mg/l N-NH 4. mg/l NO 3 mg/l N-NO 3

Jednostki. AT 4 2,0-80 mg/kg s,m O 2 PBW-24 Metoda manometryczna (OxiTop) 0,013-3,86 0,010-3,00 PBM-01. mg/l NH 4 mg/l N-NH 4. mg/l NO 3 mg/l N-NO 3 Status metody Cecha badana Formy oznaczenia A Aktywność oddechowa (AT4) A Azot amonowy Amoniak Azot amonowy Azot amonowy Amoniak Azot amonowy Zakres wykorzystyw any w badaniach Jednostki 1 Nr procedury,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 19 lipca 2018 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 1655 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 15 marca 2019 r. Nazwa i adres AB 1633 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 19 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 28 lutego 2018 r. Nazwa i adres AB 996 WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1099 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB 118 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1111

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1111 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1111 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 14 września 2018 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1380 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 811 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo