UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO"

Transkrypt

1 UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Kontrahent Spółką... z siedzibą w...,..., ul...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS..., NIP:..., wysokość kapitału zakładowego:... zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony (opcja tylko dla spółek akcyjnych).; zwaną dalej Kontrahentem, którą reprezentują: a PSE-Operator Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony; zwaną dalej OSP, którą reprezentują: zwanymi dalej Stronami.

2 Spis treści: 1 Postanowienia wstępne Przedmiot Umowy Ustalanie należności i zasady rozliczeń Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Ochrona informacji Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów Rozwiązanie Umowy Postanowienia końcowe... 6 Kontrahent OSP strona 2 z 6

3 1 Postanowienia wstępne 1. Strony ustalają warunki niniejszej Umowy (zwanej dalej Umową ) zważywszy na postanowienia ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zwanej dalej Ustawą ) oraz uwzględniając, że: 1) Kontrahent jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD); 2) OSP jest operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Usługa udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego świadczona przez OSP jest realizowana zgodnie z Ustawą, na warunkach ustalonych w: 1) Umowie; 2) Taryfie OSP zatwierdzonej przez Prezesa URE (zwanej dalej Taryfą ). 3. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w załącznikach do Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w ust. 2 oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (zwanej dalej ustawą Prawo energetyczne ). 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest usługa udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego realizowana przez OSP na rzecz Kontrahenta zgodnie z Ustawą. 3 Ustalanie należności i zasady rozliczeń 1. Z tytułu świadczenia przez OSP usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, Kontrahent zobowiązuje się do wnoszenia opłat ustalonych na podstawie stawek opłat określonych w Taryfie. W przypadku zmiany Taryfy, nowa bądź zmieniona Taryfa obowiązuje, bez konieczności sporządzania Aneksu do Umowy, od daty określonej w decyzji Prezesa URE o jej zatwierdzeniu, a jeżeli ww. decyzja nie zawiera tej daty, OSP poinformuje Kontrahenta w formie pisemnego zawiadomienia o dacie wejścia w życie nowej bądź zmienionej Taryfy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku powołanym w 6 ust. 3 Umowy. 2. Opłata przejściowa za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego jest obliczana w sposób określony w Taryfie. 3. Zasady prowadzenia, w poszczególnych okresach rozliczeniowych stanowiących miesiąc kalendarzowy, rozliczeń z tytułu realizacji usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, oraz sposoby i terminy dokonywania płatności opłaty przejściowej są określone w Taryfie i w Załączniku 1 do Umowy. Kontrahent OSP strona 3 z 6

4 4. W zakresie szczegółowych zasad ustalania opłaty przejściowej i prowadzenia rozliczeń za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, Załącznik 1 do Umowy zawiera w szczególności: 1) zakres, format, tryb oraz miejsca i terminy wymiany informacji pomiędzy Stronami, w tym zakres, terminy i sposób przekazywania do OSP danych niezbędnych do obliczenia opłaty przejściowej za dany okres rozliczeniowy; 2) sposób ustalania danych rozliczeniowych dla każdego okresu rozliczeniowego w przypadku braku danych rzeczywistych wykorzystywanych do ustalenia opłaty przejściowej; 3) zasady wystawiania faktur VAT oraz sposoby i terminy dokonywania płatności; 4) dane adresowe oraz numery faksów, na które będą przesyłane dokumenty rozliczeniowe. 4 Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Z tytułu niedotrzymania przez OSP standardów jakościowych obsługi Kontrahenta, Kontrahentowi przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą. 2. W innych przypadkach niż określone w Taryfie odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści. 3. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony będą zgłaszały w terminie nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących ich podstawę. 4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy. 5 Ochrona informacji 1. Informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 2. Postanowienia o poufności, zawarte w ust. 1, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę jako informacja, która może zostać ujawniona. 3. Strony ponoszą odpowiedzialność za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników. 4. Strona przekazująca zgodnie z postanowieniami Umowy informacje faksem jest zobowiązana do posiadania raportu transmisji jako dowodu nadania faksu. Kontrahent OSP strona 4 z 6

5 6 Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów 1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności na piśmie, w formie Aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian wyraźnie powołanych w Umowie, dla których ustalono, że nie wymagają formy Aneksu. 2. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa. W przypadkach zmian stanu faktycznego, mających związek z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności. 3. Jeżeli w związku z wejściem w życie nowej lub zmienionej Taryfy zaistnieje konieczność dostosowania postanowień Umowy do powyższej zmiany, OSP przedłoży Kontrahentowi Aneks do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. Kontrahent zobowiązuje się do podpisania Aneksu do Umowy w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Postanowienia Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy. 4. W razie powstania sporu przy realizacji Umowy, Strony podejmą wysiłki w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji. 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane według prawa polskiego przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby OSP. 6. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy. 7 Rozwiązanie Umowy 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia. Wypowiedzenie zostanie dokonane w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 1) naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w terminie do 14 dni od daty otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia zawierającego: a) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy; b) określenie istotnych szczegółów naruszenia; c) żądanie usunięcia wymienionych naruszeń. 2) zagrożenia którejkolwiek ze Stron niewypłacalnością lub ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron wszczęcia postępowania naprawczego; 3) nie zastosowania się przez którąkolwiek ze Stron do orzeczenia wydanego przez Sąd powołany w 6 ust. 5 Umowy lub decyzji Prezesa URE, związanych z realizacją Umowy. Kontrahent OSP strona 5 z 6

6 8 Postanowienia końcowe 1. Żadna ze Stron nie może przenieść na stronę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku, gdy Kontrahent nie dokona zapłaty jakichkolwiek wymagalnych należności wynikających z Umowy, Kontrahent niniejszym wyraża zgodę na przenoszenie przez OSP na osobę trzecią przysługujących wymagalnych należności, wynikających z Umowy. 3. O przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z ust. 2 OSP każdorazowo zawiadomi Kontrahenta na piśmie. 4. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z praw określonych Umową nie oznacza rezygnacji z korzystania z tych praw w przyszłości. 5. Zważywszy na wynikające z ustawy Prawo energetyczne obowiązki Kontrahenta jako OSD, uwzględniając okoliczność, że Kontrahent nie posiada miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej, do czasu uzyskania przez Kontrahenta statusu URB OSD, Kontrahent zapewnia, że obszar jego sieci jest i będzie reprezentowany na Rynku Bilansującym w ramach obszaru sieci., będącego URB OSD, tj. w Jednostce Grafikowej stanowiącej podstawę rozliczeń na Rynku Bilansującym.. Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE na wniosek Kontrahenta Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dot. bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, o czym Kontrahent poinformuje OSP na piśmie, Strony rozważą konieczność uzupełnienia lub modyfikacji relacji umownych, w tym w szczególności dot. zasad współpracy, bilansowania systemu i udziału Kontrahenta w administrowaniu Rynkiem Bilansującym. 6. Aneksy do Umowy oraz wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będą sporządzane wyłącznie w języku polskim. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia aktów prawnych i dokumentów powołanych w 1 ust. 2 i 3 Umowy. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r. i obowiązuje do czasu wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty przejściowej, określonego zgodnie z art. 21 Ustawy lub utraty przez Kontrahenta statusu OSD. 9. Umowa została sporządzona w... jednobrzmiących egzemplarzach - po... dla każdej ze Stron. 10. Integralną część Umowy stanowi następujący załącznik: Załącznik 1 Kontrahent Zasady pobierania opłaty przejściowej OSP Kontrahent OSP strona 6 z 6

UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR EPS/[ ]/20[ ] SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ

UMOWA NR EPS/[ ]/20[ ] SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ UMOWA NR EPS/[ ]/20[ ] SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ Niniejsza Umowa sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... /D-E/SpR/.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... /D-E/SpR/. UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... /D-E/SpR/. zawarta w dniu..., w Bydgoszczy, pomiędzy: D-ENERGIA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wymysłowicach, Wymysłowice 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. zawarta w dniu r. w.. pomiędzy:... z siedzibą w..,.,., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.,..wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie nr... w sprawie warunków świadczenia usług systemowych

Porozumienie nr... w sprawie warunków świadczenia usług systemowych Porozumienie nr... w sprawie warunków świadczenia usług systemowych zawarte w dniu... pomiędzy: () [ ] z siedzibą w [ ], [ ][ ], ul. [ ]; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy :

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy : UMOWA PRZESYŁOWA Nr../.././. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy : z siedzibą w ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR EPS/[ ]/2019 SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ

UMOWA NR EPS/[ ]/2019 SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ UMOWA NR EPS/[ ]/2019 SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POKRYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W SIECI PRZESYŁOWEJ Niniejsza Umowa sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UPE/WEC/ /2009 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA NR UPE/WEC/ /2009 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA NR UPE/WEC/....../2009 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Niniejsza Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UPE/OOK/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA NR UPE/OOK/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA NR UPE/OOK/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Niniejsza Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA sprzedaży nr.../2016

UMOWA sprzedaży nr.../2016 Zał. nr 6 - wzór umowy UMOWA sprzedaży nr.../2016 Zawarta w dniu... r. w Pruszkowie pomiędzy Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie spółka z o. o. z siedzibą : 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w Warszawie, w dniu 2017 r. (dalej: Umowa ) pomiędzy:

WZÓR UMOWY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w Warszawie, w dniu 2017 r. (dalej: Umowa ) pomiędzy: WZÓR UMOWY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w Warszawie, w dniu 2017 r. (dalej: Umowa ) pomiędzy: Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-106

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr...pob/tl/2018

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr...pob/tl/2018 UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr.../tl/2018 zawarta w Kędzierzynie-Koźlu dnia... roku, pomiędzy: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15, kod pocztowy: 47-225, o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy:

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy: UMOWA Nr Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... dnia... zawarta dnia... pomiędzy a... Niniejsza (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul....,...-......,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UPE/WYT-OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA NR UPE/WYT-OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA NR UPE/WYT-OSDn/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Niniejsza Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa (dalej Umowa ) została zawarta w..., dnia... r. pomiędzy:

Niniejsza umowa (dalej Umowa ) została zawarta w..., dnia... r. pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ROZLICZANIA UJEMNEGO SALDA POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZANEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy

UMOWA WZÓR. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy UMOWA WZÓR Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, zrejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2013 wzór

UMOWA Nr / 2013 wzór 2013/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2013 wzór Zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Grupa taryfowa. Cena energii elektrycznej Cena obowiązująca od... r. do... roku Strefa I Strefa II Strefa III Jednostkowa opłata [zł/kwh] Symbol

Grupa taryfowa. Cena energii elektrycznej Cena obowiązująca od... r. do... roku Strefa I Strefa II Strefa III Jednostkowa opłata [zł/kwh] Symbol Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne warunki umowy 1. Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP/ /ZUP zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP)...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego. WZÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Publicznych w Golczewie

Zakład Usług Publicznych w Golczewie 72-410 Golczewo, ul. Krótka 4, tel. (91) 38-60-121, faks (91) 38-60-121, e-mail: zup2@golczewo.pl Znak sprawy: ZUP.3110.1.2018.MK UMOWA dostawy NR zawarta w Golczewie, w dniu r. pomiędzy Gminą Golczewo

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. III. Istotne postanowienia umowy kompleksowej.

SIWZ cz. III. Istotne postanowienia umowy kompleksowej. SIWZ cz. III. Istotne postanowienia umowy kompleksowej. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100

Bardziej szczegółowo

U M O W A 1/2016. reprezentowanym przez -. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A 1/2016. reprezentowanym przez -. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 9 do SWIZ U M O W A 1/2016 W dniu r. w Łagiewnikach pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Łagiewnikach, 58-210 Łagiewniki, ul. Słowiańska 13 wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MT

UMOWA NR MT Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR MT.2371...2014 W dniu... 2014 roku pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowanym przez: st. bryg. Adama Caputę Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UPE/FW/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA NR UPE/FW/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOWA NR UPE/FW/.../2016 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Niniejsza Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej została zawarta w Konstancinie-Jeziornie, w dniu..., pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DT/3/2013. W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy:

UMOWA Nr DT/3/2013. W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy: UMOWA Nr DT/3/2013 W dniu...r. w Głubczycach pomiędzy: Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr Zawarta w dniu... roku pomiędzy Odbiorcą: Nazwa Klienta Osoby reprezentujące Klienta - funkcja Adres siedziby (zameldowania) Wpisana do / zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB ROZLICZEŃ NA RYNKU BILANSUJĄCYM

UMOWA nr O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB ROZLICZEŃ NA RYNKU BILANSUJĄCYM UMOWA nr O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB ROZLICZEŃ NA RYNKU BILANSUJĄCYM Niniejsza Umowa współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANIEM LEGNICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANIEM LEGNICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANIEM LEGNICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ zawarta dnia w Legnicy pomiędzy : Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA innogy Stoen Operator Sp. z o.o. adres do korespondencji: ul. Nieświeska 52 03-867 Warszawa T +48 22 821 31 31 F +48 22 821 31 32 E operator@innogy.com I www.innogystoenoperator.pl miejsce na adnotacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2016 wzór

UMOWA Nr / 2016 wzór 2016/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2016 wzór Zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2017 wzór

UMOWA Nr / 2017 wzór Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA Nr / 2017 wzór Zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów, które muszą być wprowadzone do umów z wybranym Wykonawcą

Istotne warunki umów, które muszą być wprowadzone do umów z wybranym Wykonawcą Nr sprawy: ZP.BIF.271.11.2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne warunki umów, które muszą być wprowadzone do umów z wybranym Wykonawcą 1. Podstawą do zawarcia umów z jednostkami wymienionymi w SIWZ jest oferta

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą w przy....z siedzibą:... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. z siedzibą w przy....z siedzibą:... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do siwz WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy: z siedzibą w przy NIP: REGON:. KRS: reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym a...z siedzibą:... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INSTYTUCJI. DANE UMOWY SPRZEDAŻY: Nr Umowy: Data Umowy: Liczba Miejsc Dostarczania: (PPE) Okres obowiązywania Umowy:. DANE SPRZEDAWCY: dalej zwana Umową Sprzedawcą energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr POB/PCC/././2017

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr POB/PCC/././2017 UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr /PCC/././2017 zawarta w Brzegu Dolnym dnia.. roku, pomiędzy: PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, płatnik podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/...2015/D Zawarta w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: ENIT Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ulicy Prostej 70,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA DYSTRYBUCYJNA (MUD)

MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA DYSTRYBUCYJNA (MUD) NR [***] zawarta pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a [***], dnia [***][***] 2015 r. Strona 1/9 SPIS TREŚCI OPIS STRON... 3 PREAMBUŁA... 3 1. PRZEDMIOT MUD... 4 2. OKRES

Bardziej szczegółowo

1. Odbiorca zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania dostawy energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Odbiorcy.

1. Odbiorca zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania dostawy energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Odbiorcy. -Wzór- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP REGON. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy UMOWA Nr 1/D/2015 zawarta w dniu. pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o, z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46d, 49-200 Grodków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

(WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 8 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] (WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-4/231/2016, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu roku w.. pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/2/14 ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWA NR

Numer sprawy DP/2310/2/14 ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWA NR Numer sprawy DP/2310/2/14 ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWA NR zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez Z ałąc znik Nr 4 do S IWZ UMO WA Nr pomiędzy: zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul....., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a z siedzibą w..., przy ul, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP/ /ZUP zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP)...,

Bardziej szczegółowo