O B W I E S Z C Z E N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O B W I E S Z C Z E N I E"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r. Znak: IG.III O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j. t. Dz. U. z 2008r, Nr 193, poz z późn. zm.) oraz art. 49 i art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz z późn. zm.) W o j e w o d a Ś w i ę t o k r z y s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia r., znak: Ze-3981/KP4/IKO/1166/05/2011 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław. Zgodnie z art Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 15:30. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż nieruchomości, nabycie nieruchomości, zasiedzenie itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, a następnie przedstawić w tut. organie stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany. Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu 1

2 poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. Informuje się, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Skarbu Państwa. Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje: - nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Powiat Jędrzejowski, Gmina Jędrzejów, obręb Piaski: numery ewid. działek: 309/3, 310/1, 310/2, 312/6, 312/7 (312/12, 312/13), 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 319 (319/1, 319/2, 319/3), 320/1 (320/3, 320/4), 320/2 (320/5, 320/6), 321 (321/1, 321/2), 322 (322/1, 322/2), 323 (323/1, 323/2), 324/1 (324/3, 324/4), 324/2 (324/5, 324/6), 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 327 (327/1, 327/2), 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354/2, 354/3, 354/4, 355, 356, 360/1 (360/4, 360/5, 360/6), Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 7: numery ewid. działek:164/3, 164/13, 164/14, 165/3, 165/4, 166/3, 166/4, 169/1, 169/3, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/3, 173/4, 173/6, cz. 174, 192/1, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/3 (195/5, 195/6), 196/9 (196/11, 196/12), 196/10, 235/4 (235/5, 235/6), 236/5, 236/6 (236/7, 236/8), 237 (237/1, 237/2), 247/1, 248/1, 249/1, 249/2, 250, 251, 252/1 (252/3, 252/4), 252/2, 253/2, 254/2 (254/3, 254/4), 255/2 (255/3, 255/4), 256/2 (256/3, 256/4), 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 272, Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 8: numery ewidencyjne działek 16/6, 16/7, 16/8, 16/9 (16/13, 16/14), 16/10, 16/11, 16/12, 17/1 (17/5, 17/6), 17/3, 17/4 (17/7, 17/8), 18/1, 18/2, 18/3 (18/4, 18/5), 19/1, 19/2 (19/4, 19/5), 19/3 (19/6, 19/7), 20/4, 20/5 (20/7, 20/8), 20/6 (20/9, 20/10), 21/1, 21/2 (21/4, 21/5), 21/3 (21/6, 21/7), 22/1, 22/3 (22/5, 22/6), 22/4 (22/7, 22/8), 23/1, 23/3 (23/5, 23/6), 23/4 (23/7, 23/8), 24/1, 24/3 (24/5, 24/6), 24/4 (24/7, 24/8), 27/1, 27/3 (27/5, 27/6), 27/4 (27/7, 27/8), 28/1, 28/3 (28/5, 28/6), 28/4 (28/7, 28/8), 30/1, 30/3 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 32/1, 32/2 (32/4, 32/5), 32/3 (32/6, 32/7), 33/1, 33/3 (33/5, 33/6), 33/4 (33/7, 33/8), 34/1, 34/3 (34/5, 34/6, 34/7, 34/8), 34/4 (34/9, 34/10), 35/1, 35/3 (35/5, 35/6, 35/7), 35/4 (35/8, 35/9), 36/1, 36/3 (36/4, 36/5), 37/1, 37/3 (37/7, 37/8), 37/6 (37/9, 37/10), 38/1, 38/4 (38/9, 38/10), 38/5 (38/11, 38/12), 39/1, 39/4 (39/9, 39/10), 39/5 (39/11, 39/12), 40/1, 40/4 (40/9, 40/10), 40/5 (40/11, 40/12), 41/1, 41/4 (41/9, 41/10), 41/5 (41/11, 41/12), 42/1, 42/3 (42/7, 42/8), 43/1, 43/2 (43/3, 43/4), 44/1, 44/2 (44/3, 44/4), 45/1, 45/2 (45/3, 45/4), 46/1, 46/2 (46/3, 46/4), 47/1, 47/2 (47/3, 47/4), 48/1, 48/2 (48/3, 48/4), 49/1, 49/2 (49/3, 49/4), 50/1, 50/2 (50/3, 50/4), 51/1, 51/2 (51/3, 51/4), 52/1, 52/2 (52/3, 52/4), 56/1, 56/2 (56/3, 56/4), 57/1, 57/2 (57/3, 57/4), 58/1, 58/2 (58/3, 58/4), 59/1, 59/2 (59/3, 59/4), 60/1, 60/2 (60/3, 60/4), 61/1, 61/2 (61/3, 61/4), 62/1, 62/2 (62/3, 62/4), 63/1, 63/2 (63/3, 63/4), 64/1, 64/2 (64/3, 64/4), 65/1, 65/2 (65/3, 65/4), 154 (154/1, 154/2, 154/3), 156/1, 156/2, 156/3, 157, 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2), Gmina Jędrzejów, obręb Łączyn: numery ewidencyjne działek: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2), 15/1, 15/2 (15/3, 15/4), 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 20/1, 20/3, 20/4 (20/5, 20/6), 21/3, 21/6 (21/9, 21/10), 21/8 (21/11, 21/12), 22 (22/1, 22/2), 23/1, 23/3, 23/4 (23/5, 23/6), 24/1, 24/3, 24/4 (24/5, 24/6), 25, 26, 27/1, 27/2 (27/3, 27/4), 28/1, 28/3, 28/4 (28/5, 28/6), 29/1, 29/3, 29/4 (29/5, 29/6), 30/1, 30/3, 30/4 (30/5, 30/6), 31/1, 31/2, 31/4, 31/5 (31/6, 31/7), 32/1, 32/2, 32/4, 32/5 (32/6, 32/7), 33/1, 33/2, 33/4, 33/5 (33/6, 33/7), 34/1, 34/2, 34/4, 34/5 (34/6, 34/7), 35/1, 35/2, 35/4, 35/5 (35/6, 35/7), 36/1, 36/2 (36/6, 36/7), 36/4, 36/5 (36/8, 36/9), 37/1, 37/2 (37/6, 37/7), 37/4, 37/5 (37/8, 37/9), 38/1, 38/2 (38/6, 38/7), 38/4, 38/5 (38/8, 38/9), 40/1, 40/2 (40/6, 40/7), 40/4, 40/5 (40/8, 40/9), 41/1, 41/2 (41/6, 41/7), 41/4, 41/5 (41/8, 41/9), 42/1, 42/2 (42/6, 42/7), 42/4, 42/5 (42/8, 42/9), 43/1, 43/2 (43/6, 43/7), 43/4, 43/5 (43/8, 43/9), 45/1, 45/2 (45/6, 45/7), 45/4, 45/5 (45/8, 45/9), 46/1, 46/2, 46/4, 46/5 (46/6, 46/7), 48/1, 48/3 (48/6, 48/7), 48/4, 48/5 (48/8, 48/9), 49/1, 49/3 (49/6, 49/7), 49/4, 49/5 (49/8, 49/9), 50/1, 50/3 (50/6, 50/7), 50/4, 50/5 (50/8, 50/9), 54/1, 54/3 (54/6, 54/7), 54/4, 54/5 (54/8, 54/9), 55/1, 55/3 (55/6, 55/7), 55/4, 55/5 (55/8, 55/9), 56/3, 2

3 56/5 (56/8, 56/9), 56/6, 56/7 (56/10, 56/11), 57/1, 57/3 (57/6, 57/7), 57/4, 57/5 (57/8, 57/9), 58/1, 58/3 (58/6, 58/7), 58/4, 58/5 (58/8, 58/9), 60/1, 60/3 (607/6, 60/7), 60/4, 60/5 (60/8, 60/9), 62/1, 62/3 (62/6, 62/7), 62/4, 62/5 (62/8, 62/9), 63/1, 63/3 (63/6, 63/7), 63/4, 63/5 (63/8, 63/9), 67/1, 67/3 (67/6, 67/7), 67/4, 67/5 (67/8, 67/9), 68/3, 68/5, 68/6 (68/9, 68/10), 68/7, 68/8 (68/11, 68/12), 69/3, 69/5, 69/6 (69/9, 69/10), 69/7, 69/8 (69/11, 69/12), 70/3, 70/5, 70/6 (70/9, 70/10), 70/7, 70/8 (70/11, 70/12), 71/1, 71/3 (71/6, 71/7), 71/4, 71/5 (71/8, 71/9), 72/1, 72/3 (72/6, 72/7), 72/4, 72/5 (72/8, 72/9), 73/1, 73/2 (73/6, 73/7), 73/4, 73/5 (73/8, 73/9), 75/1, 75/3 (75/6, 75/7), 75/4, 76/3, 76/5 (76/8, 76/9), 76/6, 77/3, 77/5 (77/8, 77/9), 77/6, 78/1, 78/3 (78/6, 78/7), 78/4, 79/1, 79/2 (79/7, 79/8), 79/3 (79/9, 79/10), 80/1, 80/3 (80/6, 80/7), 80/4, 81/1, 81/3 (81/6, 81/7), 81/4, 82/1, 82/3 (82/6, 82/7), 82/4, 83/1, 83/3 (83/6, 83/7), 83/4, 84/1, 84/3 (84/6, 84/7), 84/4, 85/1, 85/3 (85/6, 85/7), 85/4, 85/5 (85/8, 85/9), 87/3, 87/5 (87/8, 87/9), 87/6, 87/7 (87/10, 87/11), 88/1, 88/3 (88/6, 88/7), 88/4, 88/5 (88/8, 88/9), 89/1, 89/3 (89/6, 89/7), 89/4, 89/5 (89/8, 89/9), 90/1, 90/3 (90/6, 90/7), 90/4, 90/5 (90/8, 90/9), 91/3, 91/5 (91/8, 91/9), 91/6, 91/7 (91/10, 91/11), 92/1, 92/2 (92/6, 92/7), 92/4, 92/5 (92/8, 92/9), 94/1, 94/3 (94/6, 94/7), 94/4, 94/5 (94/8, 94/9), 95/1, 95/3, 95/4 (95/5, 95/6), 96/1, 96/3 (96/6, 96/7), 96/4, 96/5 (96/8, 96/9), 97/1, 97/2 (97/6, 97/7), 97/4, 97/5 (97/8, 97/9), 98/1, 98/3 (98/6, 98/7), 98/4, 98/5 (98/8, 98/9), 99/1, 99/3 (99/6, 99/7), 99/4, 99/5 (99/8, 99/9), 100/1, 100/3 (100/6, 1007), 100/4, 100/5 (100/8, 100/9), 101/1, 101/3 (101/6, 101/7), 101/4, 101/5 (101/8, 101/9), 102/1, 102/2 (102/6, 102/7), 102/4, 102/5 (102/8, 102/9), 103/1, 103/3 (103/6, 103/7), 103/4, 103/5 (103/8, 103/9), 104/1, 104/3 (104/6, 104/7), 104/4, 104/5 (104/8, 104/9), 108/1, 109/1, 109/3 (109/6, 109/7), 109/4, 110/1, 110/3 (110/4, 110/5), 111/1, 111/3 (111/5, 111/6), 111/4, 112/3 (112/5, 112/6), 112/4 (112/7, 112/8), 116/3 (116/5, 116/6), 140/1 (140/3, 140/4), 147/1 (147/8, 147/9), 148 (148/1, 148/2), 149/1 (149/3, 149/4, 149/5), 149/2 (149/6, 149/7, 149/8), 150/1 (150/6, 150/7, 150/8, 150/9), 150/3 (150/10, 150/11), 150/4, 150/5, 151 (151/1, 151/2, 151/3, 151/4), 152 (152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6), 153 (153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6), 154/1 (154/4, 154/5), 154/3 (154/6, 154/7, 154/8, 154/9), 155/1 (155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8), 155/2 (155/9, 155/10), 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 157/3, 158/1, 158/2, 159/3, 159/5, 159/6, 159/8 (159/13, 159/14), 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 160/1, 160/2 (160/3, 160/4), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165/1, 165/2, 165/4, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2 (167/3, 167/4, 167/5), 168/1, 168/2 (168/3, 168/4, 168/5), 169/1, 169/2 (169/3, 169/4), 170 (170/1, 170/2), 171 (171/1, 171/2, 171/3), 172 (172/1, 172/2, 172/3), 173 (173/1, 173/2, 173/3), 177 (177/1, 177/2, 177/3), 178 (178/1, 178/2, 178/3), 181 (181/1, 181/2, 181/3, 181/4), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 277 (277/1, 277/2), 278 (278/1, 278/2, 278/3), 279 (279/1, 279/2), 280 (280/1, 280/2), 281 (281/1, 281/2), 302 (302/1, 302/2), 303 (303/1, 303/2), 370 (370/1, 370/2), 371 (371/1, 371/2), 372/1 (372/3, 372/4), 372/2 (372/5, 372/6), 373 (373/1, 373/2), 382/1 (382/3, 382/4), 382/2 (382/5, 382/6), 383 (383/1, 383/2), 384 (384/1, 384/2), 385 (385/1, 385/2), 465 (465/1, 465/2), 466 (466/1, 466/2), 468 (468/1, 468/2), 469 (469/1, 469/2), 470 (470/1, 470/2, 470/3), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2 (475/3, 475/4), 476 (476/1, 476/2, 476/3, 476/4), 483/1, 483/2 (483/6, 483/7), 483/4, 483/5 (483/8, 483/9), 485/1, 485/3 (485/6, 485/7), 485/4, 485/5 (485/8, 485/9), 486/1, 486/3 (486/6, 486/7), 486/4, 486/5 (486/8, 486/9), cz. 488, 489 (489/1, 489/2, 489/3), 490/1, 490/2, 491 (491/1, 491/2, 491/3), 492 (492/1, 492/2), 493/1, 493/3 (493/6, 493/7), 493/4, 493/5 (493/8, 493/9), 494/2, 495/1, 495/2, 503/2 (503/6, 503/7), 503/4 (503/8, 503/9), 503/5 (503/10, 503/11), 508/3, 508/5 (508/8, 508/9), 508/6, 508/7 (508/10, 508/11), 516 (516/1, 516/2), 517 (517/1, 517/2), 518/1 (518/3, 518/4), 518/2 (518/5, 518/6, 518/7), 519/1, 519/2 (519/3, 519/4), 523/2, 523/3, 523/4 (523/5, 523/6, 523/7), 528/1 (528/4, 528/5, 528/6), 528/2, 528/3, 538 (538/1, 538/2), 539, 570 (570/1, 570/2), Gmina Jędrzejów, obręb Skroniów: numery ewidencyjne działek: 108 (108/1, 108/2), 597/4 (597/5, 597/6), 680 (680/1, 680/2), 829 (829/1, 829/2), Gmina Jędrzejów, obręb Potok Mały: numery ewidencyjne działek: 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 213/4 (213/6, 213/7), 213/5 (213/8, 213/9), 216 (216/1, 216/2), 223 (223/1, 223/2), 224/1 (224/3, 224/4), 224/2 (224/5, 224/6), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232/1 (232/3, 232/4), 232/2 (232/5, 232/6), 233/2 (233/3, 233/4), 234/1 (234/3, 234/4), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/4 (238/5, 238/6), 239 (239/1, 239/2), 240 (240/1, 240/2), 241/1 (241/3, 241/4), 241/2 (241/5, 241/6), 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 243 (243/1, 243/2), 244 (244/1, 244/2), 245/1 (245/3, 245/4), 246 (246/1, 246/2), 247 (247/1, 247/2), 248/1 (248/3, 248/4), 248/2 (248/5, 248/6), 249 (249/1, 249/2), 250 (250/1, 250/2), 251/1 (251/3, 251/4), 252 (252/1, 252/2), 253 (253/1, 253/2), 254/1 (254/3, 254/4), 254/2 (254/5, 254/6), 255 (255/1, 255/2), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/1, 257/2), 3

4 258 (258/1, 258/2), 259 (259/1, 259/2), 260/1 (260/3, 260/4), 260/2 (260/5, 260/6), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2), 263/1 (263/3, 263/4), 264 (264/1, 264/2), 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268 (268/1, 268/2), 269 (269/1, 269/2), 270 (270/1, 270/2), 271/1 (217/8, 271/9, 271/10), 271/7 (271/11, 271/12), 273 (273/1, 273/2), 274/1 (274/5, 274/6, 274/7), 274/2 (274/8, 274/9, 274/10), 274/3 (274/11, 274/12, 274/13), 275/1, 275/3 (275/5, 275/6, 275/7), 275/4 (275/8, 275/9), 276/1 (276/4, 276/5), 447/2 (447/3, 447/4), 451/1, 451/2, 452/1 (452/2, 452/3), 454 (454/1, 454/2), 485/1 (485/3, 485/4), 485/2 (485/5, 485/6), 486, 526/2 (526/3, 526/4), 527/1, 527/2, 527/3, 539/1 (539/3, 539/4), 540/1 (540/3, 540/4), 541/1 (541/3, 541/4), 542 (542/1, 542/2, 542/3), 543 (543/1, 543/2), 548 (548/1, 548/2), 562/1 (562/3, 562/4), 563 (563/1, 563/2), 564/3 (564/5, 564/6), 564/4 (564/7, 564/8), 565 (565/1, 565/2), 566/1 (566/3, 566/4, 566/5), 566/2 (566/6, 566/7), 567/1 (567/3, 567/4), 573/1 (573/3, 573/4), 573/2 (573/5, 573/6), 574 (574/1, 574/2), 575 (575/1, 575/2, 575/3), 576 (576/1, 576/2), 577/1, 577/2 (577/4, 577/5, 577/6), 577/3 (577/7, 577/8), 578 (578/1, 578/2, 578/3, 578/4), 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582/1 (582/3, 582/4), 589/2 (589/4, 589/5), 589/3 (589/6, 589/7), 590 (590/1, 590/2), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 593/1 (593/2, 593/3), 597/5 (597/9, 597/10), 597/6 (597/11, 597/12), 597/7 (597/13, 597/14), 597/8 (597/15, 597/16), 598/3 (598/6, 598/7), 599 (599/1, 599/2), 603 (603/1, 603/2), 604 (604/1, 604/2, 604/3), 605 (605/1, 605/2, 605/3), 615/2 (615/3, 615/4), 616 (616/1, 616/2), 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 620 (620/1, 620/2), 621 (621/1, 621/2), 626/1 (626/3, 626/4), 626/2 (626/5, 626/6), 627 (627/1, 627/2), 629/3, 629/4 (629/9, 629/10), 629/5 (629/11, 629/12), 629/7, 629/8 (629/13, 629/14), 630 (630/1, 630/2), 631 (631/1, 631/2), 632 (632/1, 632/2), 650 (650/1, 650/2), 661 (661/1, 661/2), 662/1 (662/3, 662/4), 662/2 (662/5, 662/6), 663 (663/1, 663/2), 664/1 (664/4, 664/5), 664/2 (664/6, 664/7), 664/3 (664/8, 664/9), 665/2 (665/6, 665/7), 665/3 (665/8, 665/9), 665/4 (665/10, 665/11), 665/5 (665/12, 665/13), 666 (666/1, 666/2), 667, 668/1, 668/3, 668/4, 669/1, 669/2, 670, 674/2, 703/1 (703/4, 703/5), 704 (704/2, 704/3), 705 (705/1, 705/2), 706 (706/1, 706/2), 707, 708 (708/1, 708/2, 708/3, 708/4), 709 (709/1, 709/2, 709/3), 710 (710/1, 710/2, 710/3, 710/4), 714 (714/1, 714/2), 720 (720/1, 720/2, 720/3), 723 (723/1, 723/2), 725 (725/1, 725/2), 726 (726/1, 726/2), 729 (729/1, 729/2), 730 (730/1, 730/2), Gmina Wodzisław, obręb Mierzawa: numery ewidencyjne działek: 1 (1/1, 1/2), 2, 3, 4, 5 (5/1, 5/2), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2), 60 (60/1, 60/2), 61, 62 (62/1, 62/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 96 (96/1, 96/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 102 (102/1, 102/2), 103 (103/1, 103/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 149 (149/1, 149/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 156 (156/1, 156/2), 157, 250, cz. 251, cz. 265, 266, 268, 269, 270 (270/1, 270/2), 271 (271/1, 271/2, 271/3), 280 (280/1, 280/2), 282 (282/1, 282/2), 283, 284 (284/1, 284/2, 284/3, 284/4), 303/3 (303/10, 303/11), 303/5, 303/6 (303/12, 303/13), 303/7 (303/14, 303/15), 303/8 (303/16, 303/17), 303/9 (303/18, 303/19), 316 (316/1, 316/2), 317 (317/1, 317/2), 320 (320/1, 320/2, 320/3), 321 (321/1, 321/2), 324, 325 (325/1, 325/2), 326 (326/1, 326/2), 327 (327/1, 327/2), 328 (328/1, 328/2), 329 (329/1, 329/2), 330 (330/1, 330/2), 331, 332, 333, 334, 335 (335/1, 335/2), 337 (337/1, 337/2), 338, 339/1, 339/2 (339/5, 339/6, 339/7), 353, 354, 355 (355/1, 355/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/3, 357/4), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 360 (360/1, 360/2), 361 (361/1, 361/2), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364, 365 (365/1, 365/2), 378 (378/1, 378/2), 379 (379/1, 379/2), 380 (380/1, 380/2), 383 (383/1, 383/2), 389 (389/1, 389/2), 390, 391, 392 (392/1, 392/2), 393 (393/1, 393/2), 394 (394/1, 394/2), 396, 397 (397/1, 397/2, 397/3), 398 (398/1, 398/2, 398/3), 399 (399/1, 399/2, 399/3), 400 (400/1, 400/2, 400/3), 401 (401/1, 401/2, 401/3), 402 (402/1, 402/2, 402/3), 403, 404, 405, 406 (406/1, 406/2), 407 (407/1, 407/2), 414 (414/1, 414/2), 415, 416, 417 (417/1, 417/2, 417/3), 418/1, 418/2 (418/3, 418/4, 418/5), 419 (419/1, 419/2, 419/3), 420 (420/1, 420/2, 420/3), 421 (421/1, 421/2, 421/3), 422 (422/1, 422/2), 423 (423/1, 423/2), 424, 425 (425/1, 425/2), 426 (426/1, 426/2), 436 (436/1, 436/2), 437/3, 437/4 (437/5, 437/6, 437/7), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 440 (440/1, 440/2), 445 (445/1, 445/2), 446, 449/1, 449/2 (449/3, 449/4), 452/2, 452/3, 452/4, Gmina Wodzisław, obręb Ludwinów: numery ewidencyjne działek: 5/1 (5/3, 5/4), 6/1 (6/4, 6/5, 6/6), 6/2 (6/7, 6/8), 6/3 (6/9, 6/10, 6/11), 7/1 (7/7, 7/8), 7/2 (7/9, 7/10), 7/3 (7/11, 7/12), 7/4, 7/5, 7/6, 10/3 (10/5, 10/6), 10/4 (10/7, 10/8), 11 (11/1, 11/2), 12/1 (12/3, 12/4), 12/2 (12/5, 12/6), 13/1 (13/5, 13/6), 13/3 (13/7, 13/8), 14/1 (14/6, 14/7), 14/3 (14/8, 14/9), 14/4 (14/10, 14/11), 14/5 (14/12, 14/13), 15/2 (15/8, 15/9), 15/3 (15/10, 15/11), 15/5 (15/12, 15/13), 15/6 (15/14, 15/15), 15/7 (15/16, 15/17), 16/1 (16/6, 16/7), 16/2 (16/8, 16/9), 16/4 (16/10, 16/11), 16/5 (16/12, 16/13), 19 (19/1, 19/2), 20/1 (20/3, 20/4), 20/2 (20/5, 20/6), 56, 57 (57/1, 57/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 4

5 Gmina Wodzisław, obręb Klemencice: numery ewidencyjne działek: 96/4 (96/5, 96/6), 136/1, 136/2 (136/3, 136/4), 137/2, 137/3, 137/4, 138/1 (138/4, 138/5), 138/2 (138/6, 138/7), 138/3 (138/8, 138/9), 143/1, 143/2 (143/3, 143/4), 160 (160/1, 160/2), 161/1, 161/2, 162, 163, 165/4, 165/6 (165/10, 165/11), 165/7 (165/12, 165/13), 165/8, 165/9, 166/3 (166/7, 166/8), 166/4 (166/9, 166/10), 303/1, 303/2, 304/3 (304/13, 304/14), 304/5 (304/15, 304/16), 304/9, 304/10 (304/17, 304/18), 304/11, 304/12 (304/19, 304/20), 414 (414/1, 414/2), 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422 (422/1, 422/2), 423/1 (423/3, 423/4), 424, 427 (427/1, 427/2, 427/3, 427/4), 456 (456/1, 456/2), 457/4 (457/7, 457/8), 457/6 (457/9, 457/10), 458 (458/1, 458/2), 459/1 (459/4, 459/5), 459/3 (459/8, 459/9), 459/11 (459/6, 459/7), 460 (460/1, 460/2), 461 (461/1, 461/2), 463 (463/1, 463/2), 464 (464/1, 464/2), 465/2 (465/5, 465/6), 465/3 (465/7, 465/8), 465/4 (465/9, 465/10), 466/2, 466/4, 560/2, 561/1, 562/2, 564/1, 569 (569/1, 569/2), 570 (570/1, 570/2), 571 (571/1, 571/2), 572, 573/1, 574/1, 574/3, 574/4, 575/1, 576/1 (576/6, 576/7), 576/4 (576/8, 576/9), 576/5 (576/10, 576/11), 583 (583/1, 583/2), 587 (587/1, 587/2), 588 (588/1, 588/2), 590, 591 (591/1, 591/2), 600/1, 600/2 (600/3, 600/4), 603 (603/1, 603/2), 604 (604/1, 604/2), 606, 607, 608 (608/1, 60/2), 609, 610 (610/1, 610/2, 610/3, 610/4), 611, 613/1, 613/2 (613/3, 613/4, 613/5), 617 (617/1, 617/2, 617/3, 617/4), 621, 652 (652/1, 652/2, 652/3), 653 (653/1, 653/2), 654 (654/1, 654/2), 655 (655/1, 655/2), 656 (656/1, 656/2), 657 (657/1, 657/2), 658/6 (658/7, 658/8), 659 (659/1, 659/2), 660 (660/1, 660/2), 661 (661/1, 661/2), 662, 663, 665 (665/1, 665/2), 668 (668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 671 (671/1, 671/2), 672 (672/1, 672/2), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 675 (675/1, 675/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 680 (680/1, 680/2, 680/3, 680/4), 681 (681/1, 681/2), 682, 683 (683/1, 683/2), 688 (688/1, 688/2), 689 (689/1, 689/2), 690, Gmina Wodzisław, obręb Wodzisław: numery ewidencyjne działek: cz. 1/3, 217/482 (218/483, 217/484), 224/1, cz. 334, 385 (385/1, 385/2), 543 (543/1, 543/2), 544 (544/1, 544/2), 545 (545/1, 545/2), 547, 548, 549 (549/1, 549/2), 550 (550/1, 550/2), 557 (557/1, 557/2), 559 (559/1, 559/2), 561/2 (561/6, 561/7), 561/3 (561/8, 561/9), 561/4, 561/5 (561/10, 561/11, 561/12), 562/1, 562/2 (562/3, 562/4, 562/5), 563 (563/1, 563/2, 563/3), 564 (564/1, 564/2), 587 (587/1, 587/2), 588 (588/1, 588/2), 590 (590/1, 590/2), 591 (591/1, 591/2), 592 (592/1, 592/2), 593 (593/1, 593/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 638 (638/1, 638/2), 640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 645, 646, 650/2, 651 (651/1, 651/2), 662 (662/1, 662/2), 663, 664, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 666 (666/1, 666/2), 667, 668 (668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 671 (671/1, 671/2), 672 (672/1, 672/2), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 680/1, 680/2, 681, 686 (686/1, 686/2), 690/1, 690/2, 691/1, 691/2 (691/3, 691/4), 693, 694 (694/1, 694/2, 694/3), 695 (695/1, 695/2), 696 (696/1, 696/2), 697 (697/1, 697/2), 698 (698/1, 698/2), 699 (699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5), 700, 701 (701/1, 701/2), 801 (801/1, 801/2), 802 (802/1, 802/2), 803 (803/1, 803/2), 804 (804/1, 804/2), 805 (805/1, 805/2), 806 (806/1, 806/2), 807 (807/1, 807/2), 808 (808/1, 808/2), 812 (812/1, 812/2), 813/1 (813/7, 813/8), 817/2 (817/3, 817/4), 818, 819 (819/1, 819/2), 837 (837/1, 837/2), 838 (838/1, 838/2), 866 (866/1, 866/2), 867 (867/1, 867/2), 868 (868/1, 868/2), 869/1 (869/3, 869/4), 869/2 (869/5, 869/6), 870/1 (870/3, 870/4), 870/2 (870/5, 870/6), 872 (872/1, 872/2), 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, 874/3, 875, 876, 877 (877/1, 877/2, 877/3), 878 (878/1, 878/2, 878/3), 879/1, 879/2 (879/5, 879/6), 880/1 (880/6, 880/7), 880/4, 880/5, 881, 884 (884/1, 884/2), 886, 909/1, 909/2, 909/3 (909/4, 909/5), 912 (912/1, 912/2), 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921 (921/1, 921/2, 921/3), 922, 946 (946/1, 946/2), Gmina Wodzisław, obręb Łany: numery ewidencyjne działek: 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2), 150/1, 150/2 (150/3, 150/4), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153/1, 153/2 (153/3, 153/4), 154/1, 154/2 (154/3, 154/4), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2), 167 (167/1, 167/2), 353 (353/1, 353/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 386 (386/1, 386/2), 389, 390, 391, Gmina Wodzisław, obręb Świątniki: numery ewidencyjne działek: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/1 (11/3, 11/4), 11/2, 12/1 (12/3, 12/4), 12/2, 13/1 (13/3, 13/4), 13/2, 14/1 (14/3, 14/4), 14/2, 15/1 (15/3, 15/4), 15/2, 16/1 (16/3, 16/4), 17/3 (17/4, 17/5), 18 (18/1, 18/2), 19/1 (19/3, 19/4), 19/2, 20/1 (20/3, 20/4), 20/2, 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 30 (30/1, 30/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5), 72 (72/1, 72/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 75/1 (75/3, 75/4, 75/5), 75/2, 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79/1 (79/3, 79/4), 79/2 (79/5, 79/6), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 82 (82/1, 82/2), 83/1 (83/4, 83/5), 83/2 (83/6, 83/7), 83/3 (83/8, 83/9), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 5

6 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2, 98/3), 102/3 (102/5, 102/6, 102/7), 102/4 (102/8, 102/9, 102/10), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107 (107/1, 107/2, 107/3), 108 (108/1, 108/2, 108/3), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 124 (12/4/1, 124/2), 135 (135/1, 135/2), - nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Powiat Jędrzejowski, Gmina Jędrzejów, obręb Piaski: numery ewidencyjne działek: 311/4, 312/5, 313, 314, 319, 360/1 (360/6), 570 Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 7: numery ewidencyjne działek: 196/6, 196/7, 252/1 (252/4), 253/1, Miasto Jędrzejów, obręb Jędrzejów 8: numery ewidencyjne działek: 28/4 (28/8), 29/2, 30/4 (30/8), 32/2 (32/5), 40/5 (40/12), 41/5 (41/12), 42/3 (42/8), 43/2 (43/4), 44/2 (44/4), 45/2 (45/4), 46/2 (46/4), 47/2 (47/4), 154 (154/3), 169 (169/2), Gmina Jędrzejów, obręb Łączyn: numery ewidencyjne działek: 2 (2/2), 7 (7/2), 10 (10/2), 11 (11/2), 12 (12/2), 13 (13/2), 14 (14/2), 15/2 (15/4), 20/4 (20/6), 21/6 (21/10), 29/4 (29/6), 30/4 (30/6), 31/5 (31/7), 32/5 (32/7), 37/5 (37/9), 38/5 (38/9), 40/5 (40/9), 43/5 (43/9), 45/5 (45/9), 46/5 (46/7), 48/5 (48/9), 49/5 (49/9), 147/1 (147/9), 148 (148/2), 149/1 (149/5), 149/2 (149/8), 151 (151/3), 153 (153/4), 155/1 (155/6, 155/7, 155/8), 155/2 (155/10), 159/8 (159/14), 168/2 (168/5), 169/2 (169/4), 171 (171/2, 171/3), 172 (172/3), 173 (173/3), 174, 175, 181 (181/3), 183 (183/2), 184, 277 (277/2), 278 (278/3), 279 (279/2), 281 (281/2), 303 (303/2), 304, 312, 370 (370/2), 372/1 (372/4), 372/2 (372/6), 373 (373/2), 374, 384 (384/2), 385 (385/2), 386, 471 (471/2), 476 (476/4), 477, 478, 517 (517/2), 523/4 (523/7), 528/1 (528/6), 538 (538/2), Gmina Jędrzejów, obręb Skroniów: numery ewidencyjne działek: 511, Gmina Jędrzejów, obręb Potok Mały: numery ewidencyjne działek: 58/1, 209 (209/2), 210 (210/2), 211 (211/2), 213/4 (213/7), 213/5 (213/9), 216 (216/2), 229 (229/2), 243 (243/2), 244 (244/2), 245/1 (245/4), 246 (246/2), 247 (247/2), 248/1 (248/4), 248/2 (248/6), 249 (249/2), 250 (250/2), 267 (267/2), 274/2 (274/10), 274/3 (274/13), 275/4 (275/9), 447/2 (447/4), 482/2, 483/2, 484, 485/2 (485/6), 525, 526/1, 564/4 (564/8), 565 (565/2), 566/1 (566/5), 573/1 (573/4), 576 (576/2), 589/1, 589/2 (589/5), 589/3 (589/7), 590 (590/2), 593/1 (593/3), 597/5 (597/10), 603 (603/2), 605 (605/2, 605/3), 621 (621/2), 629/5 (629/12), 629/8 (629/14), 708 (708/3), 709 (709/2), 723 (723/2), 729 (729/2), Gmina Wodzisław, obręb Mierzawa: numery ewidencyjne działek: 5 (5/2), 6), 62 (62/2), 270 (270/2), 282 (282/2), 284 (284/4), 317 (317/2), 320 (320/2, 320/3), 325 (325/2), 329 (329/2), 335 (335/2), 356 (356/2), 380 (380/2), 383 (383/2), 392 (392/2), 394 (394/2), 397 (397/3), 398 (398/3), 399 (399/3), 400 (400/3), 401 (401/3), 402 (402/3), 419 (419/3), 420 (420/3), 421 (421/3), 449/2 (449/4), Gmina Wodzisław, obręb Klemencice: numery ewidencyjne działek: 143/2 (143/4), 144/1, 159, 160 (160/2), 165/7 (165/13), 304/10 (304/18), 304/12 (304/20), 414 (414/2), 422 (422/2), 423/2, 427 (427/4), 457/4 (457/8), 457/6 (457/10), 459/3 (459/9), 459/11 (459/7), 460 (460/2), 461 (461/2), 465/2 (465/6), 465/3 (465/8), 554, 566, 567, 568/1, 568/2, 569 (569/2), 570 (570/2), 571 (571/2), 576/1 (576/7), 589, 610 (610/3), 612, 617 (617/3), 652 (652/2, 652/3), 653 (653/2), 654 (654/2), 655 (655/2), 660 (660/2), 661 (661/2), Gmina Wodzisław, obręb Wodzisław: numery ewidencyjne działek: 562/2 (562/5), 563 (563/3), 590 (590/2), 591 (591/2), 635, 636, 637, 650/1, 651 (651/2), 685, 686 (686/2), 689/2, 691/2 (691/4), 692/2, 694 (694/3), 695 (695/2), 696 (696/2), 699 (699/3, 699/4, 699/5), 701 (701/2), 868 (868/2), 870/1 (870/4), 880/1 (880/7), 880/2, 884 (884/2), 909/3 (909/5), 911, 912 (912/2), 931, 1264, Gmina Wodzisław, obręb Łany: numery ewidencyjne działek: 363 (363/2), 6

7 Gmina Wodzisław, obręb Świątniki: numery ewidencyjne działek: 17/3 (17/5), 75/1 (75/5), 76 (76/2), 77 (77/2), 78 (78/2) Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Zaznacza się, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 11d ust. 10 ww. ustawy). Jednocześnie informuje się strony postępowania, że w związku z wnioskiem Inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz z późn. zm.) przekazał pismem z dnia r., znak: IG.III dokumenty dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów granica województwa świętokrzyskiego, tj. wniosek o wydanie decyzji wraz z materiałami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wnosząc o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 7

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: IN-III.7820.1.1.2013 Kielce, 24.01.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.02.2011r. Znak: IG.III.7047-26/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 30, art. 33 36, art. 82 ust. 1 pkt 4 i 4a, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Na podstawie art. 9o ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji Image not found Urząd Dzielnicy Wesoła http://www.wesola.waw.pl/sites/all/themes/wesola/logo.png Opublikowano na Urząd Dzielnicy Wesoła (http://www.wesola.waw.pl) Strona główna > Obwieszczenie Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-II.7820.1.8.2015.AK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO AB. 7351-3/09 Nowy Dwór Mazowiecki dn. 14.12.2009 OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 oraz art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.6.06.ES Wrocław, dnia 9 stycznia 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) dalej u.t.k. informuję, że na wniosek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.26.2017.ES2 Wrocław, dnia 1 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na stawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.2.2018.AK Wrocław, dnia 16 października 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na- podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .... ( wnioskodawca właściwy zarządca drogi ) ( miejscowość, data )....... ( adres ).. (pełnomocnik jeżeli został ustanowiony).. ( adres ) ( telefon kontaktowy) STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.31.2016.ES2 Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O WOJEWODA MAZOWIECKI O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie o-57-igr-ii-7820-1-4-2016-wydanie-decyzji-zrid-nr-07-16-z-dnia-6-kwietnia-2016-r-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dlazadania-budowa-obwodnicy-nowego-miasta-lubawskiego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-15&tmpl=component&format=pdf

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.25.2018.AK Wrocław, dnia 31 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.8.2018.ES2 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania WSR.E.MM.7682/6945/88/140-2/10 Wrocław, dnia 13.09.2010 ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r.

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r. łii+n'//wwwnnwiai-minski.nl_ p-mail: Rekretariat( DOwiatminski.ol STAROSTA MIŃSKI Nr AB. 6740.15.174.2018r. OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..06. WW Wrocław, dnia kwietnia 07 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części

DECYZJA. uchylam zaskarżoną decyzję Starosty Poznańskiego nr 2/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w części WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 czerwca 2010 r. IR.III-3.71191-3/10 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 lutego 2016 r. IF-PP.747.8.2016.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania WS-MK.6220.9.2011.JSZ Śmigiel, 18.07.2016 roku OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740.03.12.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..08.ES Wrocław, dnia 9 kwietnia 09 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 17 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE znak: IFXII Przedmiotowa inwestycja obiete sa następujące nieruchomości:

OBWIESZCZENIE znak: IFXII Przedmiotowa inwestycja obiete sa następujące nieruchomości: WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia OBWIESZCZENIE znak: IFXII1.7820.84.2017 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

UA Konin, dnia r. DECYZJA Nr 3. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Konina plac Wolności 1 62-500 Konin UA.67401.4.2015 Konin, dnia 02.07.2015 r. DECYZJA Nr 3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 192/Z/15

D E C Y Z J A NR 192/Z/15 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.97.2014.6 Poznań, 17 grudnia 2015r. za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 192/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Rawicz. Starosta Rawicki

Rawicz. Starosta Rawicki AB 3 / 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na rozbiórkę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB2) Objaśnienie: Pola oznaczone

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

AB DECYZJA

AB DECYZJA STAROSTA PLESZEWSKI Pleszew, dnia 6 maja 2019r. ul. Poznańska nr 79 63-300 Pleszew AB.6740.4.2.2019 DECYZJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY BIP Urzędu Gminy Barg łów Koś cielny Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Samorząd Gminy Suwałki Samorząd Gminy Suwałki Ogłoszenia 2019 rok Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku In.6220.1.2019.SR decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.15.2018. JT Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. lic, art. l l f ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 26.01.2018 r. DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 8 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. lla ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.3.07. WW, dnia 7 lutego 08 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. lla ust., art. l l f ust. 3 i ust. 4

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7820.41.2015.ES2 (dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2) Wrocław, dnia 9 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.27.2016.MŚ Wrocław, dnia 19 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczególnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 16 września 2015r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V.7840.3.132.2014.6 za dowodem doręczenia D E C Y Z J A NR 139/Z/15 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r.

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r. Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej Farma wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. Poznański,

Bardziej szczegółowo