UCHWAŁA NR 233 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 233 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2007 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 233 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do aktualizowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Upoważnia się Rektora UW do aktualizowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na okres kadencji. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13

2 Załącznik nr 7 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 234 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) 1 Senat wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń, w tym także ponad wysokość ustaloną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852), jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2 Wszelkie sprawy związane z wynagrodzeniem uzupełniającym ze źródeł zewnętrznych ustala Regulamin Uniwersytetu Warszawskiego wynagradzania za prace na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 14

3 Załącznik do Uchwały nr 234 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych Regulamin Uniwersytetu Warszawskiego wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 1 Realizacja przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), w szczególności projektów realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej może stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852) Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wykonujący dodatkowo pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych otrzymują wynagrodzenie zwane wynagrodzeniem uzupełniającym według zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie. 2. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest przez okres realizacji projektu Wynagrodzenie uzupełniające nie obciąża osobowego funduszu płac UW, stanowiąc koszt realizowanego projektu. 2. Wynagrodzenie uzupełniające ustalane jest zgodnie z zatwierdzonym budżetem danego projektu. 4 W przypadku projektów realizowanych w ramach programów ramowych wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest na podstawie aneksu do umowy o pracę, a w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie umowyzlecenia. Ustalenie tego wynagrodzenia powinno być zgodne z zasadami rozliczania tych projektów oraz warunkami określonymi w umowie. 15

4 5 1. Wynagrodzenie uzupełniające określone w aneksie do umowy o pracę oraz umowie-zleceniu uzależnione jest od liczby godzin przepracowanych na rzecz projektu. 2. Czas pracy przeznaczony na rzecz projektu powinien być odpowiednio udokumentowany, w szczególności w postaci Kart Czasu Pracy, przez cały okres trwania projektu. Wpisy do Kart Czasu Pracy akceptowane są przez kierownika projektu. Wzór Karty Czasu Pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. W aneksie do umowy o pracę powinna być określona stawka godzinowa, maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może przeznaczyć na pracę na rzecz projektu oraz źródło finansowania. 4. Stawka godzinowa we wszystkich rodzajach umów nie może przekraczać trzykrotnej godzinowej stawki wynagrodzenia (obejmującego wszystkie składniki, tj. wynagrodzenie zasadnicze wraz z obowiązującymi narzutami, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, zakładowy fundusz nagród), obliczonej zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 151 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Wynagrodzenie uzupełniające określone w aneksie do umowy o pracę przyznawane jest przez Rektora na pisemny wniosek kierownika projektu, akceptowany przez kierownika jednostki oraz kwestora lub pełnomocnika kwestora (potwierdzającego środki finansowe i zgodność z budżetem projektu). 2. Wypłaty dokonuje się na podstawie podpisanego przez kierownika projektu i akceptowanego przez kierownika jednostki oraz kwestora lub pełnomocnika Kwestora Zlecenia wypłaty dodatkowych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę (aneks), według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 7 Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego wyłącznie dla potrzeb i na czas trwania realizacji projektu może zostać ustalone do wysokości trzykrotnej stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 8 Powyższe zasady dotyczące wynagrodzeń za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mają zastosowanie, o ile umowa/kontrakt nie stanowią inaczej. 16

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu UW wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych KARTA CZASU PRACY NR PROJEKTU Tytuł projektu Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Kierownik projektu Miesiąc i rok KLASYFIKACJA LICZBA GODZIN W MIESIĄCU RAZEM Badania Szkolenia Zarządzanie projektem Inne Całkowita liczba godzin Data:... Podpis pracownika... Podpis kierownika projektu... 17

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu UW wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych /pieczęć zlecającej jednostki organizacyjnej/ Warszawa, dnia... Zlecenie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę (aneks) Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu UW wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wprowadzonego Uchwałą nr 234 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. (Monitor UW nr 6, poz. 274), zlecam wypłatę w projekcie (tytuł projektu, numer kontraktu): niżej wymienionym osobom: Lp. Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko Jednostka Stawka/godzinę Liczba godzin Kwota wynagrodzenia Razem Kierownik Projektu /podpis/ Zatwierdzono do wypłaty: Kwestor/Pełnomocnik Kwestora... /podpis i pieczęć imienna/ Dziekan / Kierownik Jednostki /podpis i pieczęć imienna/ 18

7 Załącznik nr 8 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 235 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia podziału czasu pracy nauczycieli akademickich 1 Czas pracy nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego składa się z : a) czasu pracy przeznaczonego na obowiązki dydaktyczne oraz działalność naukową w wymiarze do 95% czasu pracy nauczyciela akademickiego, z czego nie mniej niż 30% przeznaczone jest na działalność naukową, b) pozostałe 5% czasu pracy nauczyciela akademickiego przeznaczone jest na sprawy organizacyjne. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 19

8 Załącznik nr 9 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 236 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kosztów pośrednich w projektach badawczych realizowanych w 7. Programie Ramowym 1 Narzut kosztów pośrednich w projektach ze zryczałtowaną stawką do 60% całkowitych dopuszczalnych kosztów bezpośrednich dzieli się w następujących proporcjach: 50% kosztów pośrednich stanowią koszty ogólnouczelniane, 50% kosztów pośrednich stanowią koszty wydziałowe do podziału między jednostkę a kierownika projektu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 20

9 Załącznik nr 10 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2006 Na podstawie 12 ust. 2 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2004 r. nr 4, poz. 43) Senat UW postanawia, co następuje: 1 Przyjmuje się na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok Udziela się Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 21

10 Załącznik nr 11 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 238 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 Na podstawie 12 ust. 1 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2004 r. nr 4, poz. 43) Senat UW postanawia, co następuje: 1 Zatwierdza się na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 22

11 Załącznik nr 12 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 239 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wmurowania tablicy w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Na podstawie 30 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Wyraża się zgodę na uhonorowanie Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jako inwestora Kompleksu Biblioteki UW poprzez wmurowanie tablicy pamiątkowej w nowym budynku BUW, odzwierciedlającej historię budowy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 23

12 Załącznik nr 13 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie 115 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. 1 Uchwała określa zakres działania, skład oraz tryb wyboru Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwanego dalej Uczelnianym Zespołem oraz zespołów zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych UW, kształcących studentów, zwanych dalej zespołami jednostek. 2 Dbając o zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na UW Uczelniany Zespół oraz zespoły jednostek w szczególności mają na uwadze realizację następujących celów: a) łączność nauczania i badań naukowych, b) kształtowanie przyszłych elit Rzeczypospolitej, c) podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności UW wobec innych uczelni polskich i zagranicznych. 3 W skład Uczelnianego Zespołu wchodzi: a) Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia na UW jako przewodniczący, b) dziewięciu nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych UW, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin naukowych, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, c) jeden doktorant, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW, d) dwóch studentów, wskazanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW. 24

13 4 Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor na okres kadencji organów UW 5 1. Uczelniany Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dotyczące: a) polityki, określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW, b) procedur zapewnienia jakości kształcenia, c) zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, d) zasad oceniania studentów i doktorantów, uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur, e) zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, gwarantujących prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę oraz umożliwiających nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, f) zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, sal dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów (np. opieki medycznej czy biur ogólnouniwersyteckich), g) zasad gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji na temat kształcenia na UW, z wykorzystaniem m.in. systemów USOS oraz IRK, h) zasad publikowania informacji na temat kształcenia na UW. 2. Uczelniany Zespół ustala wieloletni harmonogram badania poszczególnych obszarów, wymienionych w ust. 1 lit. a)-h). 3. Uczelniany Zespół opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych UW, wskazując termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim. 4. Uczelniany Zespół dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne UW. 5. Uczelniany Zespół sporządza sprawozdanie na temat jakości kształcenia na UW i przedstawia je Rektorowi. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności: a) sprawozdania z oceny własnej jednostek organizacyjnych UW, b) raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych nt. warunków kształcenia na UW. 6. Uczelniany Zespół przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia na UW oraz rekomendacje dotyczące upowszechniania wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia. 25

14 6 1. W razie potrzeby oraz w celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w 5, Uczelniany Zespół może powoływać, w porozumieniu z Rektorem, komisje oraz zespoły eksperckie stałe i doraźne, określając ich skład, cel powołania, zadania oraz czas ich realizacji. 2. W razie potrzeby w celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w 5, Uczelniany Zespół może, w porozumieniu z Rektorem, zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów z UW, jak i spoza UW. 7 Obsługę administracyjno-biurową Uczelnianego Zespołu zapewnia Biuro Spraw Studenckich W skład zespołu jednostki wchodzi: a) przewodniczący, b) przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki, c) przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów jednostki lub Zarząd Samorządu Doktorantów UW, d) d) przedstawiciel studentów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów jednostki lub UW. 2. Jeśli jednostka jest wydziałem, powstaje jeden, wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia. 3. Dziekan/kierownik jednostki może zwiększyć liczbę członków zespołu jednostki. 9 Członków zespołu jednostki, w tym przewodniczącego, powołuje dziekan/kierownik jednostki na okres kadencji organów UW Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia dziekanowi/kierownikowi jednostki wnioski i projekty, zgodne z ustaleniami, o których mowa w 5 ust. 1, dotyczące: a) polityki, określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce, b) procedur zapewnienia jakości kształcenia, określających sposoby realizowania przyjętych przez jednostkę założeń i celów, c) zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, d) zasad oceniania studentów i doktorantów, uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur, e) zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, gwarantujących prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę 26

15 oraz umożliwiających nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, f) zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów (np. opieki naukowej czy doradztwa), g) zasad gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce z wykorzystaniem m.in. USOS, h) zasad publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce. 2. Zespół jednostki sporządza, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu, sprawozdanie z oceny własnej, stanowiące wynik ewaluacji jakości kształcenia w jednostce i przedstawia je dziekanowi/kierownikowi jednostki. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w szczególności: a) przedstawia mocne i słabe strony jednostki w zakresie kształcenia, b) przedstawia plany i kalendarium działań w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków oraz w celu doskonalenia jakości kształcenia. 4 Oceniając jakość kształcenia w jednostce, zespół jednostki bierze pod uwagę wyniki ankiet studenckich, uwzględniające opinie studentów i doktorantów na temat: a) strony organizacyjnej zajęć, b) jasności wymagań i obiektywizmu ocen, c) sposobu prowadzenia zajęć, d) stosunku nauczyciela akademickiego do studentów i doktorantów oraz jego dostępności w ramach konsultacji, e) ogólnej oceny zajęć. 11 Sprawozdania z oceny własnej opracowane przez zespoły jednostek oraz sprawozdanie opracowane przez Uczelniany Zespół są jawne i publikowane na stronie internetowej UW oraz odpowiednio na stronach jednostek. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 27

16 Załącznik nr 14 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 241 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie 99 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, nadanego uchwałą nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r., w związku z art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 System badań ankietowych stanowi integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. 2 Wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są systemowo i regularnie badania ankietowe w celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 3 Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz jawności wyników. 4 Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem: a) ankiety ogólnouniwersyteckiej, b) ankiet jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów, zwanych dalej ankietami jednostek. 5 Ankieta jednostki składa się z części wspólnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów oraz z części właściwej dla danej jednostki. 6 Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania ankiet oraz opracowania ich wyników reguluje zarządzenie Rektora. 7 Sprawozdania z wyników badań ankietowych są dostępne dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Sposób udostępniania wyników określa zarządzenie Rektora. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 28

17 Załącznik nr 15 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 242 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz 116 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwała nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 1. Tworzy się makrokierunek Bioinformatyka i Biologia Systemów (Bioinformatics and Systems Biology), prowadzony przez Wydział Biologii, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na podstawie zawartego między tymi wydziałami porozumienia. 2. Wyraża się zgodę na prowadzenie na makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 3. Decyzje w sprawach studenckich na makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów podejmować będzie Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Uchwały w sprawie planu i programu studiów podejmować będzie Rada makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów. 2 Plan studiów i program nauczania stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku akademickiego 2008/

18 Załącznik nr 16 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 243 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia studiów międzywydziałowych przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskie UW Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz 30 pkt 11 i 116 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1. Tworzy się na kierunku Stosunki międzynarodowe (International Relations), specjalność: integracja europejska (European Integration) międzywydziałowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW na podstawie zawartego między nimi porozumienia. 2. Decyzje w sprawach studenckich na międzywydziałowych studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność: integracja europejska podejmować będzie Dyrektor Centrum Europejskiego UW. Uchwały w sprawie planu i programu studiów podejmować będzie Rada Dydaktyczna studiów międzywydziałowych. 2 Program i plan studiów stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku akademickiego 2008/

19 Załącznik nr 17 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 244 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w Instytucie Ameryk i Europy Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, uchwalonego dnia 12 kwietnia 2006 r. (Monitor UW nr 4A, poz. 42), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Tworzy się w Instytucie Ameryk i Europy: Podyplomowe studia wiedzy o współczesnej kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Podyplomowe studia wiedzy o polityce i społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 31

20 Załącznik nr 18 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 245 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, uchwalonego dnia 12 kwietnia 2006 r. (Monitor UW nr 4A, poz. 42), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Tworzy się na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych Metodyka pracy kuratora sądowego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 32

21 Załącznik nr 19 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 246 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, uchwalonego dnia 12 kwietnia 2006 r. (Monitor UW nr 4A, poz. 42), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Tworzy się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 33

22 Załącznik nr 20 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 247 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów Na podstawie 91 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Wyraża się pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na pięć lat: 1) doktor habilitowanej Katarzyny Grzywki z Wydziału Neofilologii, 2) doktora habilitowanego Janusza Kudły z Wydziału Nauk Ekonomicznych, 3) doktora habilitowanego Wojciecha Dudzika z Wydziału Polonistyki, 4) doktor habilitowanej Krystyny Pawłowicz z Wydziału Prawa i Administracji, 5) doktora habilitowanego Andrzeja Miszczuka z Instytutu Ameryk i Europy, 6) doktor habilitowanej Joanny Partyki z Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 2 Wyraża się pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na trzy lata doktora habilitowanego Mariusza Korasa z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. 3 Wyraża się pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony: 1) doktor habilitowanej Aleksandry Skłodowskiej z Wydziału Biologii, 2) doktora habilitowanego Szymona Malinowskiego z Wydziału Fizyki, 3) doktor habilitowanej Hanny Pawłowskiej z Wydziału Fizyki, 4) doktora habilitowanego Włodzimierza Mędrzeckiego z Wydziału Historycznego, 5) doktora habilitowanego Jerzego Tyszkiewicza z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 6) doktor habilitowanej Anny Mańkowskiej z Wydziału Neofilologii, 7) doktor habilitowanej Anny Tylusińskiej-Kowalskiej z Wydziału Neofilologii, 8) doktor habilitowanej Jadwigi Linde-Usiekniewicz z Wydziału Polonistyki, 9) doktora habilitowanego Mikołaja Szymańskiego z Wydziału Polonistyki, 10) doktor habilitowanej Ewy Czerniawskiej z Wydziału Psychologii, 11) doktor habilitowanej Marii Czerwińskiej-Jasiewicz z Wydziału Psychologii. 34

23 4 Wyraża się pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim: 1) profesora doktora habilitowanego Stanisława Kłosowskiego z Wydziału Biologii, 2) profesora doktora habilitowanego Dariusza Jarosza z Wydziału Historycznego, 3) profesora doktora habilitowanego Romualda Turkowskiego z Wydziału Historycznego, 4) profesora doktora habilitowanego Andrzeja Szałasa z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 5) profesora doktora habilitowanego Pawła Urzyczyna z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 6) profesor doktor habilitowanej Marii Szpakowskiej z Wydziału Polonistyki. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 35

24 Załącznik nr 21 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 248 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów Na podstawie 91 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na pięć lat: 1) doktora habilitowanego Eugeniusza Cyrana w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, 2) doktor habilitowanej Grażyny Łopuszańskiej-Kryszczuk w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. 2 Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora wizytującego na Uniwersytecie Warszawskim na jeden rok: 1) doktora habilitowanego Brunona Illiusa w Instytucie Ameryki i Europy, 2) doktora habilitowanego Arona Petnekiego na Wydziale Neofilologii. 3 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 36

25 Załącznik nr 22 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 249 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Na podstawie 15 ust. 3 oraz 157 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), w związku z uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 czerwca 2007 r., Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Zatwierdza się Regulamin Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc Regulamin Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego niepublikowaną Uchwałą Senatu UW z dnia 28 kwietnia 1993 r. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 37

26 Załącznik do Uchwały nr 249 Senatu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych REGULAMIN WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania jego jednostek wewnętrznych, tryb powoływania organów tych jednostek zasady organizacyjnej podległości pracowników Wydziału, w tym nauczycieli akademickich oraz zasady odbywania stażu asystenckiego. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) zatrudnieniu należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej Wydziału, wskazanej w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia lub określonej decyzją Dziekana, o której mowa w 12 ust. 3, 2) Statucie należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego, 3) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 4) ustawie o stopniach i tytule naukowym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), 5) Wydziale należy przez to rozumieć Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Rozdział 2 Struktura organizacyjna Wydziału 3 1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są instytuty, katedry i zakłady, 38

27 pracownie, centra, biblioteka, administracja wydziału i obsługa techniczna. 2. Jednostkami organizacyjnymi instytutu są katedry, zakłady, pracownie i zespoły powołane do powierzonych im zadań badawczych lub organizacyjnych. 3. Zasady podległości organizacyjnej jednostek organizacyjnych Wydziału określa załącznik do Regulaminu Utworzenie, przekształcenie i likwidacja konkretnych jednostek organizacyjnych Wydziału następuje w drodze uchwały Rady Wydziału. Dziekan obowiązany jest sporządzić aktualny wykaz istniejących na wydziale jednostek organizacyjnych i podać go do publicznej wiadomości. 2. Uchwała Rady Wydziału dotycząca utworzenia, przekształcenia lub likwidacji instytutu, katedry lub zakładu wymaga zatwierdzenia przez Senat Bezpośrednim przełożonym nauczycieli akademickich oraz doktorantów studiów stacjonarnych jest kierownik katedry lub zakładu, do którego przynależą. 2. Bezpośrednim przełożonym pracowników administracji jest kierownik jednostki organizacyjnej administracji, do której przynależą. 3. Bezpośrednim przełożonym kierownika katedry i kierownika zakładu oraz kierownika sekretariatu instytutu jest dyrektor instytutu. 4. Bezpośrednim przełożonym dyrektora instytutu, kierownika pozainstytutowej jednostki organizacyjnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej administracji Wydziału jest Dziekan. 5. Dziekan może utworzyć stanowisko dyrektora administracyjnego Wydziału jako bezpośredniego zwierzchnika kierowników jednostek organizacyjnych administracji Wydziału. Rozdział 3 Rada Wydziału 6 1. W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, prodziekani oraz zatrudnieni na Wydziale samodzielni nauczyciele akademiccy. 2. W skład Rady Wydziału wchodzą ponadto przedstawiciele: 1) innych nauczycieli akademickich w liczbie 15% składu Rady, 39

28 2) doktorantów i studentów w liczbie 20% składu Rady, 3) pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 5% składu Rady. 3. Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierani są do Rady Wydziału na kadencję czteroletnią, rozpoczynającą się w dniu 1 września roku wyborów i trwającą do 31 sierpnia. 4. Kadencje przedstawicieli doktorantów i studentów oraz terminy rozpoczęcia i upływu kadencji, a także sposób wyłaniania przedstawicieli doktorantów i studentów określają odpowiednio regulamin samorządu doktorantów i regulamin samorządu studentów. 5. W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie, po jednym z każdego związku Kompetencje Rady Wydziału określają przepisy ustawy, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz Statutu. 2. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także w innych sprawach, w szczególności: 1) stanowiska Rady w sprawie zasad rekrutacji na studia i limitów przyjęć, 2) spraw przewidzianych w regulaminach studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, 3) planów badań naukowych, 4) kandydatów do nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, 5) wysokości funduszu na stypendia dla osób odbywających staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, o którym mowa w 129 ust. 1 Statutu, 6) potwierdzenia osiągnięć, o których mowa w 91 ust. 5 i 7 Statutu, 7) wyrażenia opinii w sprawie wniosku Dziekana o nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, 8) wyrażenia opinii w sprawie powołania Komisji Konkursowej i jej przewodniczącego, 9) utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych Wydziału. 1. Rada Wydziału może tworzyć komisje stałe oraz komisje doraźne Rada Wydziału wybiera członków komisji stałych na kadencje czteroletnie. 3. W skład komisji mogą być wybierane osoby niebędące członkami Rady 40

29 Wydziału, spośród pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Przewodniczącym komisji stałej może być tylko członek Rady Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan. 2. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się, co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem miesięcy letnich. 3. Dziekan zwołuje posiedzenie Rady Wydziału z własnej inicjatywy lub w każdym czasie na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Rady. 4. Dziekan powiadamia pisemnie członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni przed tym terminem. 5. Do trybu pracy Rady Wydziału stosuje się odpowiednio Regulamin Senatu, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu Rada Wydziału podejmuje uchwały większością ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W sprawach osobowych Rada Wydziału podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 2. W sprawach dotyczących obsadzenia stanowiska lub mandatu, a także w sprawach osobowych oraz na wniosek, co najmniej jednego członka Rady Wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, Rada Wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 3. Podejmowanie uchwał Rady Wydziału w sprawach o nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego określają odrębne przepisy. 11 Z każdego posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady jest podpisywany przez Dziekana i osobę sporządzającą protokół. Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału są jawne, wszyscy członkowie społeczności Wydziału mają prawo wglądu do tych protokołów. 41

30 Rozdział 4 Dziekan i prodziekani Dziekan kieruje Wydziałem i mając na względzie dobro całego Wydziału reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. 2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym, Statutu oraz regulaminu studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. 3. Dziekan w razie potrzeby wskazuje przynależność pracowników i doktorantów do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału. 4. Dziekan podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także w innych sprawach związanych z kierowaniem Wydziałem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Na podstawie planu finansowego, uchwalonego przez Radę Wydziału, środkami finansowymi przydzielonymi Wydziałowi przez władze Uniwersytetu oraz środkami własnymi Wydziału, dysponuje Dziekan. Do czasu uchwalenia planu finansowego, środkami finansowymi Wydziału dysponuje Dziekan na podstawie prowizorium. 14 Dziekan może, w miarę potrzeby, powoływać komisje niestałe i zespoły doradcze oraz pełnomocników do wykonania określonych zadań. 15 Wybory Dziekana i prodziekanów regulują przepisy Statutu i Ordynacji wyborczej. 16 Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana, wybiera się trzech prodziekanów, w tym prodziekana do spraw studenckich. Zakresy działania prodziekanów ustala Dziekan elekt, informując o tym Radę Wydziału. 42

31 Rozdział 5 Kierownicy studiów Kierowników studiów powołuje Dziekan, na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez samorząd studencki. 2. Kierowników studiów powołuje się spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. Zakres działania kierowników studiów określa Dziekan. Rozdział 6 Komisje wydziałowe Dziekan powołuje Komisję Konkursową, o której mowa w 94 ust. 4 i 5 Statutu i jej przewodniczącego, na okres kadencji władz Wydziału. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi czterech profesorów zwyczajnych, którzy tworzą sekcję profesorską do rozstrzygania konkursów na stanowiska samodzielnych pracowników naukowych, oraz szesnastu nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego, którzy tworzą cztery sekcje do rozstrzygania konkursów na stanowiska niesamodzielnych pracowników naukowych w poszczególnych instytutach. 19 Sekcja profesorska Komisji Konkursowej dokonuje potwierdzenia osiągnięć osób oraz przedstawia wnioski Radzie Wydziału w zakresie spraw, o których mowa w 91 ust. 5 i ust. 7 Statutu, a następnie przedstawia swoje stanowisko Radzie Wydziału W skład Wydziałowej Komisji Oceniającej, o której mowa w 96 ust. 1 Statutu wchodzi czterech członków, wybranych przez Radę Wydziału w głosowaniu tajnym. 2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Wydziałowej Komisji Oceniającej przysługuje członkom Rady Wydziału. 43

32 Rozdział 7 Instytuty, katedry i zakłady 21 Rada naukowa instytutu określa ogólne kierunki działania instytutu. 22 Do zadań Rady naukowej instytutu należy w szczególności: 1) ustalanie kierunków i planów pracy instytutu, 2) opiniowanie i uchwalanie projektów programów i planów studiów, 3) ocena działalności dyrektora i jego zastępców, 4) podejmowanie inicjatyw w sprawie nadawania tytułu naukowego 5) opiniowanie wniosków dyrektorów Instytutów dotyczących zatrudnienia na stanowisku profesora i docenta W skład Rady naukowej instytutu wchodzą samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie, jak również dyrektor i zastępca dyrektora instytutu. 2. W skład Rady naukowej instytutu wchodzą ponadto wybierani na kadencje czteroletnie przedstawiciele: 1) innych nauczycieli akademickich w liczbie 15% składu Rady, 2) doktorantów i studentów w liczbie 20% składu Rady, 3) pracowników instytutu niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 5% składu Rady. 3. Na wniosek Rady naukowej instytutu Rada Wydziału może wybrać w skład Rady naukowej instytutu wybitnych specjalistów spoza grona pracowników instytutu przedstawicieli nauki i praktyki. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 20% składu Rady. 5. Rada naukowa wybiera ze swego grona na kadencję czteroletnią przewodniczącego spośród samodzielnych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy Dyrektor instytutu kieruje instytutem i reprezentuje go na zewnątrz, mając na względzie dobro całego Wydziału. 2. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania instytutu niezastrzeżone do właściwości innych organów i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład instytutu. Może powoływać pełnomocników 44

33 do określonych zadań. 3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników instytutu w sprawach niezastrzeżonych dla innych osób. 4. W instytucie działa sekretariat instytutu podległy służbowo dyrektorowi Kadencja dyrektora i jego zastępców trwa cztery lata. Kadencja zaczyna się 1 października roku wyborów, a kończy 30 września. Dziekan może odwołać dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej instytutu. 2. Wyłonienia kandydata na dyrektora instytutu dokonuje Rada Naukowa instytutu, stosując odpowiednio przepisy 37 ust. 1-3 Ordynacji Wyborczej. 1) nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji dyrektora, 2) niezwłocznie w przypadku odwołania dyrektora. 3. Dziekan może odmówić powołania kandydata wyłonionego przez Radę Naukową Instytutu. 4. W tym przypadku Rada naukowa wyłania innego kandydata Na zaopiniowany przez Radę naukową instytutu wniosek dyrektora instytutu Dziekan powołuje dwóch zastępców dyrektora instytutu, z uwzględnieniem art. 76 ust. 6 ustawy. Zakres działania zastępców określa dyrektor instytutu. 2. Dyrektor instytutu i jego zastępcy mogą pełnić funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Kierownika katedry i kierownika zakładu powołuje Dziekan na wniosek dyrektora instytutu spośród samodzielnych pracowników naukowych, zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej. Jeśli w katedrze lub zakładzie zatrudnionych jest więcej niż dwóch nauczycieli akademickich, mających bierne prawo wyborcze, kandydata na stanowisko kierownika wskazują wszyscy pracownicy katedry lub zakładu w tajnym głosowaniu. 2. Kadencja kierownika katedry i kierownika zakładu trwa cztery lata i zaczyna się 1 marca roku następującego po roku wyborów organów Uniwersytetu. 3. Kierownik odpowiada za organizację prac badawczych i zajęć dydaktycznych zleconych, prowadzonych przez daną jednostką organizacyjną, a w szczególności za podział zajęć dydaktycznych między pracownikami i zapewnienie ich realizacji. 4. Kierownik troszczy się o rozwój i postępy młodej kadry naukowej. 45

34 28 Dziekan powołuje i określa zakresy działania kierowników innych jednostek organizacyjnych Wydziału, z zastrzeżeniem 47 ust. 1 pkt 4 Statutu. Rozdział 8 Administracja Wydziału W skład administracji Wydziału wchodzą: 1) Dziekanat Wydziału, 2) Sekcja Finansowa, 3) Sekcja Spraw Studenckich 4) Sekcja Spraw Doktoranckich, 5) Sekretariaty Instytutów, 6) Obsługa techniczna. 2. Szczegółową organizację administracji Wydziału określa regulamin organizacyjny nadany przez Dziekana Wydziału. 30 Dziekanat Wydziału: 1) prowadzi sprawy pracownicze i współpracy z zagranicą, 2) zapewnia obsługę techniczno-informatyczną Wydziału, 3) zapewnia obsługę posiedzeń Rady Wydziału, 4) zapewnia obsługę Dziekana i prodziekanów Sekcja Finansowa prowadzi obsługę finansową Wydziału związaną z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków będących w dyspozycji Wydziału oraz z gospodarowaniem mieniem Wydziału. 2. Sekcja Finansowa, w zakresie spraw finansowych, podlega bezpośrednio Dziekanowi. 3. W skład Sekcji Finansowej wchodzi pełnomocnik Kwestora, który jest kierownikiem sekcji. 4. Sprawowanie kontroli finansowej nad procesami gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Wydziału określają szczegółowe procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim w sprawie trybu, zasad i form kontroli finansowej 46

35 32 1. Sekcja Spraw Studenckich prowadzi sprawy dotyczące organizacji i toku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. 2. Podział pracy sekcji organizuje jej kierownik. 33 Sekcja Spraw Doktoranckich prowadzi sprawy dotyczące organizacji i toku studiów doktoranckich i przewodów doktorskich. Rozdział 9 Staż asystencki Na wniosek dyrektora instytutu Dziekan może ogłosić konkurs na staż asystencki dla doktorantów na ostatnim roku studiów doktoranckich, wyróżniających się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy badawczej. 2. Ogłoszenie o konkursie zawiera: określenie wymagań stawianych kandydatowi, wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania oraz termin rozstrzygnięcia konkursu. 3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana zgodnie z 94 ust. 4 Statutu. 4. Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji uwzględniając w szczególności wyróżniające się wybitne wyniki w nauce i predyspozycje do pracy badawczej oraz potrzeby Wydziału, a następnie przedstawia swoje wnioski Dziekanowi W ramach środków finansowych Wydziału tworzy się fundusz na stypendia, o których mowa w 129 ust. 1 Statutu. 2. Wysokość funduszu ustala Rada Wydziału biorąc pod uwagę w szczególności wysokość stypendium określaną corocznie przez Senat, możliwości finansowe Wydziału oraz przewidywaną liczbę osób odbywających staż asystencki Staż asystencki trwa nie dłużej niż rok. 2. Na okres odbywania stażu asystenckiego Dziekan wyznacza opiekuna, którym może być samodzielny nauczyciel akademicki. 3. Doktoranci odbywający staż asystenckiego mają dostęp do zajęć i zasobów 47

36 dydaktycznych oferowanych na Wydziale. 4. Staż asystencki odbywa się zgodnie z programem ustalonym przez opiekuna w porozumieniu z osobą odbywającą staż. Program ustala się biorąc pod uwagę potrzebę przygotowania do podjęcia przez osobę odbywającą staż asystencki obowiązków nauczyciela akademickiego. Rozdział 10 Przepisy przejściowe 37 Postanowienie 26 ust. 2 nie ma zastosowania w wyborach 2008 roku. 48

37 Załącznik nr 23 do Protokołu nr 26 posiedzenia Senatu UW w dniu 20 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 250 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Na podstawie 15 ust. 3 oraz 157 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego przyjętego Uchwała nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, poz. 94), w związku z Uchwałą nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 14 maja 2007 r., Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Zatwierdza się Regulamin Wydziału Prawa i Administracji, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc Regulamin Wydziału Prawa i Administracji zatwierdzony niepublikowaną Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 czerwca 1994 r., zmieniony Uchwałą nr 120 Senatu UW z dnia 18 czerwca 2003 r. (Monitor UW nr 4, poz. 76). 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 49

38 Załącznik do Uchwały nr 250 Senatu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Prawa i Administracji, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania jego jednostek wewnętrznych, tryb powoływania organów tych jednostek oraz zasady organizacyjnej podległości pracowników Wydziału, w tym nauczycieli akademickich. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Statucie należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego, 2) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 3) ustawie o stopniach i tytule naukowym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), 4) Wydziale należy przez to rozumieć Wydział Prawa i Administracji. Rozdział 2 Struktura organizacyjna Wydziału 3 1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są instytuty, samodzielne pracownie, centra, Biblioteka oraz Zespół Obsługi Administracyjnej. 2. Jednostkami organizacyjnymi instytutu są katedry oraz zakłady. W ramach katedr i zakładów mogą działać pracownie. 50

39 4 1. Utworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Wydziału oraz jednostek instytutów następuje w drodze uchwały Rady Wydziału. 2. Dziekan sporządza aktualny wykaz istniejących na wydziale jednostek organizacyjnych i podaje go do publicznej wiadomości. 3. Uchwała Rady Wydziału dotycząca utworzenia, przekształcenia lub likwidacji instytutu, katedry lub zakładu wymaga zatwierdzenia przez Senat. 5 Wydział realizuje swoje zadania dydaktyczne przez organizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich, podyplomowych oraz innych form kształcenia Bezpośrednim przełożonym nauczycieli akademickich oraz doktorantów jest kierownik katedry (zakładu), do której przynależą. 2. Bezpośrednim przełożonym kierownika katedry (zakładu) jest dyrektor instytutu. 3. Bezpośrednim przełożonym dyrektora instytutu jest Dziekan. 4. Dziekan, w razie potrzeby, wskazuje przynależność pracowników i doktorantów do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału, w szczególności, jeżeli nie została ona określona w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstaje stosunek pracy. Rozdział 3 Rada Wydziału 7 1. W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan jako przewodniczący, prodziekani oraz zatrudnieni na Wydziale samodzielni nauczyciele akademiccy. 2. W skład Rady Wydziału wchodzą ponadto przedstawiciele: 1) innych nauczycieli akademickich, w liczbie 15% składu Rady, 2) doktorantów i studentów w liczbie 20% składu Rady, 3) pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 5% składu Rady. 3. W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym emerytowani pracownicy Wydziału zatrudnieni na Wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. 4. Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebedących nauczycielami akademickimi są wybierani do Rady Wydziału 51

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Orientalistycznego Regulamin Instytutu Orientalistycznego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6C Poz. 291 UCHWAŁA nr 251 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Filozofii i Socjologii Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2012 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Biologii. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Wydziału Biologii. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Biologii Regulamin Wydziału Biologii Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Biologii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki Załącznik nr 3 do Protokołu nr 28 posiedzenia Senatu w dniu 17 października 2007 r. UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 19 grudnia 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 10B Poz. 397 UCHWAŁA NR 319 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Pedagogicznego zwany dalej Regulaminem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 196 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 89 ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 6B Poz. 290 UCHWAŁA NR 250 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 9 stycznia 2018 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marzec 2013 r. Nr 3 Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6 Poz. 274 UCHWAŁA NR 234 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 101 ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Psychologii Na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Centrum Europejskiego UW, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Centrum Europejskiego, zwanego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 242 ZARZĄDZENIE NR 36 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego Na podstawie 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9A Poz. 366 UCHWAŁA NR 300 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału,

Bardziej szczegółowo

Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2017 r.

Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 7. z dnia 13 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE NR 7. z dnia 13 października 2010 r. OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UW nr 234 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (z przyjętymi uchwałami Rady Wydziału Polonistyki nr 61 z dnia 8 grudnia 2015 r. i nr 14 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz zatwierdzonym przez Rektora

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 23 maja 2007 r. Nr 5C Poz. 251 UCHWAŁA NR 219 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 197 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Orientalistycznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 36 ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału, rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 157 Senatu UW z dnia 13 grudnia 2006 r. REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu Uchwała Nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie Przyjęty Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 19.04.2017 r. REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie 1 1. Kolegium Gospodarki Światowej (zwane dalej Kolegium)

Bardziej szczegółowo

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r. Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 91 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 91 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2018 r. Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 91 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Na podstawie 13 ust. 1 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku 2. Zarządzenie P. Rektora o powołaniu Katedry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 22 ust. 1, w związku z 11 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 147. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 147. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 147 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2012 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Na podstawie 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 5/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. REGULAMIN KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 349 z dnia 13 października 2010 r., uchwały nr 419 z dnia 23 marca 2011 r. oraz uchwały nr 175 z dnia 11 października 2017 r. Stan prawny obowiązujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT)

REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT)

Bardziej szczegółowo

Realizując Uchwałę nr 9/III/2007 Senatu UJ z 28 marca 2007 roku zarządzam, co

Realizując Uchwałę nr 9/III/2007 Senatu UJ z 28 marca 2007 roku zarządzam, co UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2007 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2007 roku w sprawie: następuje: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników UJ za pracę

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. - zwanymi dalej wydziałami współprowadzącymi.

UMOWA PARTNERSKA. - zwanymi dalej wydziałami współprowadzącymi. UMOWA PARTNERSKA na rzecz wspólnej realizacji Zadania nr 2 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze w projekcie pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZD nr 12/2016-2020 REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zakres działania i strukturę wewnętrzną Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 363 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geologii Na podstawie 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 549 Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Zapisy regulaminu zostały dostosowane do Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (uchwała nr 350/01/2012 Senatu UR w sprawie zmian w statucie) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH

Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH Otwarte spotkanie z pracownikami AGH, 28.11.2018 Tadeusz Słomka Zasady wdrażania Ustawy 2.0 1. Minimalizacja kosztów społecznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 10/2012. Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Katedry Filologii Rosyjskiej

DECYZJA nr 10/2012. Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Katedry Filologii Rosyjskiej KIEROWNIK Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 B, bud. A3 tel./fax: 17 872 12 89 e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl http://kfr.univ.rzeszow.pl DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki. Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu awansu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz przedłużania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku 1 Rada Wydziału Filologicznego UMK, zwana dalej Radą, działa na podstawie: a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU 1 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 września 2013 r. REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie

STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie STATUT INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINCZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Warszawie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.

Bardziej szczegółowo