UCHWAŁA NR XIII/318/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIII/318/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/318/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2016 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie ,40 zł.". 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 1

2 I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Załącznik do Uchwały Nr XIII/318/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. Lp u Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , ,00 z tego: 1.a - wydatki bieżące , , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, , , , , , , ,00 z późn. zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , , , , Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS ,52 0,00 Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" CS2.3. Urząd Miejski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS , , , , , , , Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego CS , , , Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się" Erasmus+ CS , , , Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji" Erasmus+ CS , , , Projekt "Odkrywamy Europę" Erasmus+ CS , , , , Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" Erasmus+ CS , , ,00 Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" Erasmus+ CS2.2. Jednostki Oświaty i Wychowania , , , Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" Erasmus+ CS , , ,00 Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" Europejski Fundusz Społeczny CS , , ,00 Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" Erasmus+ CS , , , ,00 Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" Erasmus+ CS , , , ,00 Wyprodukowane w Europie Erasmus+ CS , , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 2

3 u Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS , , ,00 Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Jednostki Oświaty Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.2. i Wychowania , , , , ,00 Nauka dziś - praca jutro Erasmus+ CS , , ,00 Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne Erasmus+ CS , , , ,00 Gliwickie Centrum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. Organizacji Pozarządowych , , , , ,00 Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , Mieszkania na start CS3.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , wydatki majątkowe , , , , , , , Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line CS , , , , Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko CS , , ,00 Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" CS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS1.3. Urząd Miejski ,35 0, Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR CS , , , , Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego CS , , , , , , Modernizacja gospodarki ściekowej miasta OŚ , , , Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach CS , , , , Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach CS , , , ,00 Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Jednostki Oświaty Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i Wychowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS ,00 0, , , ,00 Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS , , , , ,00 Gliwickie Centrum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. Organizacji Pozarządowych , , ,00 Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II CS.2.3 Zarząd Dróg Miejskich , , , ,00 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1 CS3.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 3

4 u Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), , , , , , , ,00 z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , , Rozbudowa lotniska w Gliwicach CS , , , , , Aktualizacja ów rewitalizacji Gliwic CS , , , Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach CS , , , , Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości CS , , , Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego CS , , , Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej CS , , , Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta CS , , , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku OŚ , , , Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej CS , , , Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym CS , , , Gliwickie Centrum Nauki CS , , , Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli CS , , ,00 Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 OŚ , , ,00 Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja Urząd Miejski i modernizacja budynku OŚ , , ,00 Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku OŚ , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego termomodernizacja i modernizacja budynku OŚ , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych CS , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych CS , , , Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica CS , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych CS , , , Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" CS , , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki CS , , ,00 Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej OŚ , , , Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla" CS , ,00 0, , , , Drogowa Trasa Średnicowa II CS , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 4

5 u Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego OŚ , , , Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego OŚ , , , , Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego CS , , ,00 Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy OŚ , , , Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta OŚ , , , , Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej CS , , , Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej CS , , , , , , Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej OŚ , , , , Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) OŚ , , , ,00 Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską OŚ , , , ,00 Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora Urząd Miejski deszczowego w ul. J. Elsnera OŚ , , ,00 Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa OŚ , , , , , Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza OŚ , , ,00 Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego OŚ , , , ,00 Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego OŚ , , , ,00 Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta CS , , ,00 Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 OŚ , , , , Budowa witaczy miejskich CS , , , Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej CS , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej CS , , ,00 Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 CS , , ,00 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska modernizacja instalacji elektrycznej CS , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach dysponentem środków był Urząd Miejski) CS3.3. Jednostki Oświaty , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy CS3.3. i Wychowania , , ,00 Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska modernizacja instalacji elektrycznej CS , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie modernizacja sanitariatów CS , , , Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia CS , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem CS , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 5

6 u Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej CS , , ,00 Jednostki Oświaty Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja i Wychowania przyłącza i sieci wodociągowej CS , , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku OŚ , , , Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów CS , , ,00 Miejski Zarząd Wykonanie ścieżek do jazdy na rolkach CS , , ,00 Usług Komunalnych Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu OŚ , , , , , Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa CS ,10 0, , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego CS , , , , Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku CS ,00 0, , , ,00 Zarząd Dróg Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej CS , , , ,00 Miejskich Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską CS , , , ,00 Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej CS , ,00 0,00 0, , , , Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego CS , , , ,00 Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką CS , , , , Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta CS , , , , Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów CS , , , , Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej CS ,60 0, , , Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej CS , , , , Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów CS ,90 0,00 0, , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego Jasnogórska CS , , ,00 Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej CS , ,00 0, , , , Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego CS , , , ,00 Zarząd Dróg Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników CS , , , ,00 Miejskich Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską CS ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską CS ,46 0, , , Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską CS ,20 0, , , , Przebudowa ul. Kujawskiej CS , , , Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej CS ,00 0, , ,00 Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha CS ,90 0, , , Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa CS , , , Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta CS , , , Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza CS , , , Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej CS , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 6

7 u Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych CS , , , Budowa ul. Kozłowskiej CS ,67 0, , , ,00 Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona CS , , ,00 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska CS , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego Kurpiowska CS , , , Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś CS , , ,00 Zarząd Dróg Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym CS , , ,00 Miejskich Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul Ziemięcickiej CS , , , Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa CS , , , , , Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa CS , , , Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką CS , , , Przebudowa ul. Głównej CS ,14 0,00 0, , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka CS ,00 0, , ,00 Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) CS ,40 0, , , , Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31 CS3.2. Zakład Gospodarki , , ,00 Adaptacja pomieszczeń przy pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej CS , , ,00 Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 7

8 Uzasadnienie W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. dokonano poniższych zmian: Programy, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: Projekt Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne opłaty związane z realizacją projektu (w 2016 r. zwiększenie o 9.922,00 zł), Projekt Odkrywamy Europę, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenia uczniów i nauczycieli (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Projekt Europejska młodzież łączy się właściwym internetem, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych, delegacje nauczycieli oraz ubezpieczenia (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Projekt W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na delegacje oraz ubezpieczenia uczestników projektu (w2016 r. zwiększenie o 1.699,00 zł), Projekt Umiejętności dla przyszłości Europy, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Projekt Europejski nauczyciel - europejska szkoła, w związku wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczeń. Początkowo planowano, iż realizacja projektu zakończy się w 2015 r., jednak z przyczyn niezależnych od realizatora projektu, część zadań musiała zostać przesunięta na rok 2016, stąd konieczność ponownego wprowadzenia projektu do WPF ( w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Projekt Energetyka solarna - jasne jak słońce, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia (w 2016 r. zwiększenie o 2.600,00 zł), Projekt Europejski Staż Szansą na Przyszłość, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, koszty transportu, delegacje, ubezpieczenia i szkolenia uczestników projektu (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Wyprodukowane w Europie, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2015 r. oraz przesunięciem części zadań z 2017 r., z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, koszty przyjazdu uczniów z zagranicy oraz delegacje (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o ,00 zł), Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z u Erasmus+ (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o ,00 zł), Programy, projekty lub zadania pozostałe Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: Aktualizacja ów rewitalizacji Gliwic, w związku z przesunięciem opracowania ów rewitalizacji na rok 2016 (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku, dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z Urzędu Miejskiego na Jednostki Oświaty i Wychowania, Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 8

9 Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu likwidacji ogródków działkowych w ramach inwestycji (w 2016 r. zwiększenie o ,00 zł), Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie drzew (w 2016 r. zwiększenie o 7.000,00 zł). W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa w wysokości ,00 zł. Z uwagi na wprowadzenie faktycznego wykonania wydatków poniesionych w 2015 r. w miejsce przewidywanego wykonania, dla wielu przedsięwzięć zmieniają się kwoty łącznych nakładów. W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się Załączniku nr 2 do uchwały nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. Id: 2514D348-C4EF-4DEC-9DDA-BC4A0CC6C3CB. Podpisany Strona 9

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr XIV/349/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr XXI/519/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr III/31/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 stycznia 2015 r. y wydatków Lp u 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/564/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR XXIII/564/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice UCHWAŁA NR XXIII/564/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLIV/923/2014 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLIV/923/2014 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2014 r. I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLIV/923/2014 Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2014 r. y wydatków Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Wydatki na

Bardziej szczegółowo

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLI/860/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 marca 2014 r.

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLI/860/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 marca 2014 r. I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr XLI/860/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 marca 2014 r. y wydatków Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.

Bardziej szczegółowo

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr II/8/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr II/8/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr II/8/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. Jednostka Okres Łączne odpowiedzialna lub realizacji Limity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/596/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR XXIV/596/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice UCHWAŁA NR XXIV/596/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich y wydatków Lp u 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 1 959 638 052,83 943 933 266 244 418 209 95 192 295 93

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia...

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... przedsięwzięcia ogółem 239 875 92 519 339 336 618 113 699 344 997 422 22 355 727 17 585 613 12 97 46 22 898 644 22 85 22 84 22 84 2 84 2 84 2 84 2 832 687 2 718 142 2 497 663 2 252 89 2 112 19 1 997 5

Bardziej szczegółowo

Stan na 19 grudnia 2012 r. 1

Stan na 19 grudnia 2012 r. 1 przedsięwzięcia ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 3 75 131,13 1 82 385 826 3 32 244,9 21 818 269 1 972 754 886,23 1 78 567 557 21 244 39 692 252 587 497 591 12 21 5 841 8 59 867 6 643 638 25 684

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Załącznik nr 2 do Umowy nr: Lp. Adres Numer Usługi Ilość adresów Typ łącza Internet szybkość Numery DDI/MSN telefonu dodatkowe IP 1 44-100 GLIWICE CHUDOBY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Plan postępowań o udzielenie zamówień Szukaj: Przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia: Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: Orientacyjna wartość zamówienia: Przewidywany termin wszczęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Oznaczenie sprawy: PU-706/73/0/SA ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Rejon nr - Wykaz przystanków Nazwa przystanku Przy ulicy Liczba koszy Bojków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227 S 5 Beskidzka 7221

Bardziej szczegółowo

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice L.p. Nazwa przystanku Przy ulicy Nr przystan ku Lokalizacja (współrzędne GPS) 1 Bojków Dolny Rolników 02 18.707661607846898 50.25454240760233 2 Bojków Dolny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXVII/651/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Kontrole zewnętrzne - 2017 rok Numer kontroli: DYR.1710.1.2017. Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line". Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 12 września 2013 r. o zmianie uchwały nr X/141/2011 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR. z dnia 2015 r. PROJEKT Sekreana; Biua Fnizydenta ' 06. 05. 2015 UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE z dnia 2015 r. w sprawił! WIKU letniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata 2016-2019 Na podstavyie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7218 UCHWAŁA NR XXXVI.323.2017 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 18 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 18 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 49.381.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie j miasta Rydułtowy na lata 2014-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/118/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.

UCHWAŁA NR VI/118/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice. UCHWAŁA NR VI/118/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej WYKAZ W1- REJON 10 wykonawca ZUKTZ Wieczorek Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 857 UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK Załącznik nr 19 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 011 rok INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 011-0 ZA 011 ROK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r. Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gliwice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 października 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp nazwa ulicy nr drogi 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/430/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/430/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/430/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 2 grudnia r. Poz. 3574 UCHWAŁA NR XII/2/ RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 25 listopada r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku

Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego ego rewidenta za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego ego rewidenta za 2016 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego ego rewidenta za 2016 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gliwice za 2016 rok Wstęp Rada Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 24 r. Poz. 2859 UCHWAŁA NR XLIII/897/24 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 8 maja 24 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII.124.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXIV/233/17 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/23/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 22.01.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/14/21 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 września 21 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Projekt z dnia 26 maja 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 102 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 102 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/ 102 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/310/10

UCHWAŁA Nr XLIV/310/10 UCHWAŁA Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/710/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009r.

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/710/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009r. UCHWAŁA NR 0150/XXXII/710/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca r. w sprawie zmian budŝetu miasta Tychy na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz. 8226 UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Bardziej szczegółowo