ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD"

Transkrypt

1 Warszawa, 23/09/2105 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT (Nr projektu: POIR /15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część 1: Rozpuszczalniki organiczne Część 2: Rozpuszczalniki do UHPLC Część 3: Rozpuszczalniki deuterowane Część 4: Odczynniki nieorganiczne Część 5: Żel krzemionkowy I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ul. JJ. Rostafińskich Warszawa NIP: II. TRYB ZAMÓWIENIA: II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. II.4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Dostawców oraz opublikuje informacje na swojej stronie internetowej. II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. II.6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi

2 II.7. Therapeutics Sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert. II.8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. do zawarcia umowy. II.9. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej. II.10. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych. III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne, żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 1 roku od daty podpisania umowy Laboratorium w Łodzi Ul. Al. Piłsudskiego Łódź Laboratorium w Warszawie Ul. Rydygiera Warszawa Numer CPV: CPV odczynniki Część 1: Rozpuszczalniki organiczne Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość w litrach Aceton, cz L lub 20L lub 25L 6900 Aceton, cz.d.a ,5L 78 Acetonitryl bezwodny, (max % wody), butelka zabezpieczona septum 2 Acetonitryl, cz.d.a ,5L 490 Benzen, cz.d.a L 1 t-butanol, cz.d.a ,5L lub 1L 12 2-Butanon, cz.d.a L 10 Chloroform, cz.d.a ,5L 54 Cykloheksan, cz.d.a ,5L 600 Dichlorometan bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum 4 Dichlorometan, cz.d.a ,5L ,2-Dichloroetan, cz.d.a L 25

3 1,4-dioksan, cz.d.a L 20 DMF, bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum DMF, cz.d.a L 25 DMSO, cz.d.a L 10 Eter dietylowy, cz.d.a L lub 2,5L Eter diizopropylowy, cz.d.a L 10 Eter naftowy (zakres temp. wrzenia 40-60), cz.d.a ,5L 700 Etanol, cz.d.a. >99.8% ,5L lub 1L 25 Etanol 95-97%, skażony (substancjami lotnymi np. ketonem metylowo etylowym (MEK) lub eterem dietylowym lub MTBE L lub 2,5L lub 5L 54 lub aceton lub heksan), cz.d.a. Heksan >95%, cz.d.a. (izomery) lub n- heksan >95% cz.d.a ,5L 1500 Heptan, 99%, cz.d.a ,5L 35 Ksylen cz.d.a. (mieszanina izomerów) L lub 2,5L 7 Kwas octowy stężony, cz.d.a L 20 Metanol, bezwodny, butelka zabezpieczona septum 2 Metanol, cz.d.a ,5L 490 N-Metylopirolidon, cz.d.a L 8 Eter metylowo tert-butylowy, cz.d.a ,5L lub 25L 205 Octan izopropylu, cz.d.a L 5 Octan etylu, cz.d.a ,5L 2100 Pirydyna, cz.d.a L 5 2-Propanol, cz.d.a L 15 1-Propanol, cz.d.a L 8 2-Metylotetrahydrofuran L 5 Tetrahydrofuran, bezwodny (max % wody) ,5L lub 1L 60 Tetrahydrofuran, bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum Tetrahydrofuran, cz.d.a ,5L 75 Toluen bezwodny, (max % wody), butelka zabezpieczona septum Toluen, cz.d.a L 30 5

4 Część 2:Rozpuszczalniki do UHPLC Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość w litrach Acetonitryl, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 15 n-heksan, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 20 Metanol, gradient grade do UHPLC L lub 2,5 L 7 Eter metylowo tert-butylowy, gradient grade, do UHPLC L 2 2-Propanol, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 7 Woda, gradient grade, do UHPLC L 90 Część 3: Rozpuszczalniki deuterowane Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość opakowań Tlenek deuteru, min 99,8% ml lub25g 28 DMSO-d6, min 99,8% ml lub25g 60 Chloroform-d, min 99,8%, stabilizowany srebrem, zawierający 0,03 % (v/v) TMS ml lub 100g 15 Benzen-d6, min 99,8% ml lub25g 2 Metanol-d4, min 99,8% ml lub25g 20 Część 4: Odczynniki nieorganiczne Odczynnik, informacja o czystości Ilość w litrach lub kilogramach Kwas solny stężony, cz.d.a L 200 Kwas siarkowy stężony95-96%, cz.d.a L 30 Kwas azotowy stężony, cz.d.a L 7 Kwas bromowodorowy stężony, cz.d.a L 2 Azotyn sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Bromek potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2

5 Jodek potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Chlorek baru dwuwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Siarczan magnezu (pył), bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 45 Siarczan magnezu (granulki), bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Wodorosiarczan potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 8 Kwas cytrynowy jednowodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 5 Węglan potasu, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 15 Chlorek wapnia, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 5 Chlorek amonu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 4 Woda amoniakalna 25%, cz.d.a L 2 Ditionian sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Siarczan sodu, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Chlorek sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg lub 2,5kg 140 Wodorowęglan potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Węglan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Tiosiarczan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorowęglan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorotlenek potasu (płatki lub granulki), cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorotlenek sodu (płatki lub granulki), cz.d.a ,5kg lub 1kg 70 Część 5: Żel krzemionkowy Artykuł Rozmiar opakowań Liczba opakowań Żel krzemionkowy do chromatografii kolumnowej; rozmiar porów 60 Å, rozmiar cząstek mesh (40-63 μm) 25kg 6 Płytki TLC Silica gel 60 F254; arkusze aluminiowych 200x200 Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60A, szklane 50x100MM Płyty preparatywne szklane; PLC 60 F x200; grubość żelu 1 mm Płyty preparatywne szklane; PLC 60 F x200; grubość żelu 0,5 mm *Prosimy o podanie informacji o ilości arkuszy/płytek w opakowaniu op.* 10 op.* 24 op.* 5 op.* 5

6 IV. KRYTERIA OCENY: Cena waga: 100 %pkt. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium. V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: V.1. Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Dostawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. V.2. Zamówienie dotyczy dwóch odrębnych projektów realizowanych przez Zamawiającego. V.3. Umowy będą mieć charakter ramowy i będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. V.4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość składania zamówień tylko na poszczególne pozycje z wymienionych w tabeli oraz zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku realizacji projektu. V.5. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia - dostawcy, którzy na swój koszt 2 x w miesiącu będą odbierać butelki po rozpuszczalnikach z 2 laboratoriów (Warszawa/Łódź) - zagwarantują niezbędne minimalne stany magazynowe w ilości półmiesięcznego szacowanego zapotrzebowania (na podstawie ilości zawartych w zapytaniu ofertowym) - zobowiązują się dostarczyć towar bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego ( Warszawa/Łódź) w terminie od 3 do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2) V.6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert. V.7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Dostawcy, którzy są z OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. powiązani osobowo lub kapitałowo (Oświadczenie stanowi załącznik nr 3). VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: VI.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

7 VI.2. VI.3. VI.4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. VI.5. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia do godz: 17:00. VI.6. Oferty należy składać: przesyłając je drogą elektroniczną na adres VI.7. VI.8. VI.9. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres . Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. VI.10. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres lub telefonicznie pod nr tel do dnia 01/10/2015 do godz: 17:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Joanna Lipner. VI.11. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego). VII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez . ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww. zaproszenia. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF Łódź, 23/11/2105 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF W związku z realizacją projektu: Opracowanie kandydata na lek first-in-class w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF Warszawa, 18/03/2106 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED - Opracowanie nowych terapii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 67/2017 ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 67/2017 ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS Warszawa, dnia 12/12/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 67/2017 ARG/IBD/IPF/YKL-40/MMP9/STRATEGMED/PRECIOUS I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 3/2019 ARG/IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/SARCO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 3/2019 ARG/IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/SARCO Warszawa, dnia 15/01/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 3/2019 ARG/IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/SARCO I. ZAMAWIAJĄCY: Osoba do kontaktu z Wykonawcami: OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/ IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/ IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2017 - IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS Warszawa, dnia 30/08/2017 I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27

Bardziej szczegółowo

wielkość opakowania (nie większa niż 3 litry lub 3 kilogramy) 1 1,4-Dioksan czda POCH l 2 1-Propanol czda POCH BA l

wielkość opakowania (nie większa niż 3 litry lub 3 kilogramy) 1 1,4-Dioksan czda POCH l 2 1-Propanol czda POCH BA l ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ODCZYNNIKÓW Lp Nazwa Producent-numer katalogowy (zgodnie z art. 3 1 ust 2 SIWZ) przewidywana ilość* wielkość opakowania (nie większa niż 3 litry lub 3 kilogramy) Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 Proponowani producenci Cena jednostkowa brutto w PLN (za 1 litr, 1 kilogram, 1 opakowanie) Wartość (kolumna 5 x kolumna 6) Nazwa i czystość Opakowanie Przewidywane

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Olkusz, dn. 9.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 W związku z realizacją projektu pt. Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice dn.10.12.2013 UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ LOGISTYKI 40-007 KATOWICE, Ul. Bankowa 12 W związku z planowanym zakupem uprzejmie proszę o przysłanie na nasz adres oferty dotyczącej dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Azot 5.0 wraz z dzierżawą butli

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Azot 5.0 wraz z dzierżawą butli I. ZAMAWIAJACY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 68/2018 - YKL-40 Warszawa, dnia 25/10/2018 OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2017/M/GATE z dnia r dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2017/M/GATE z dnia r dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2017/M/GATE z dnia 14.04.2017r dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu: Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF Warszawa, 18.03.2016. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF W związku z realizacją projektów BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO. Reag. 2,5 dm3 MERCK ,34 zł 155,40 zł

PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO. Reag. 2,5 dm3 MERCK ,34 zł 155,40 zł A FORMULARZ CENOWY DO UMOWY NR DZI-271-29/15 ZADANIE 1 Lp. NAZWA ODCZYNNIKA STOPIEŃ CZYSTOŚCI WIELKOŚĆ OPAKOW. PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO CENA JEDNOSTKO WA NETTO CENA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Załącznik Nr 1 do SIWZ * Uwaga. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wyspecyfikowanej przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym

Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym Warszawa, dnia 19/07/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 57/2019 - IBD/IPF/YKL-40 I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017/ROCZNE/POIR z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017/ROCZNE/POIR z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017/ROCZNE/POIR z dnia 24.02.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z realizacją projektów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE/POIR z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE/POIR z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE/POIR z dnia 08.02.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z realizacją projektów: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 22/ YKL-40. Zakupu oprogramowania dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 22/ YKL-40. Zakupu oprogramowania dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie Warszawa, dnia 14/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 22/2017 - YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku. nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010

Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku. nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010 nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010 Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku WYKONAWCY wszyscy Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9 Warszawa, dnia 09/03/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 65/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 65/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG Warszawa, dnia 11/10/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 65/2018 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 53/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 53/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG Warszawa, dnia 03/10/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 53/2018 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2017/M/UBA/Z2/BIOL z dnia 06.10.2017 r. na zakup i transport zwierząt laboratoryjnych dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie, w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 15/ YKL-40

Warszawa, dnia 05/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 15/ YKL-40 Warszawa, dnia 05/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 15/2017 - YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics S.A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 Warszawa, dnia 14/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/G/2017 z dnia 11.08.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 71/ IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 71/ IBD/IPF Warszawa, dnia 26/11/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 71/2018 - IBD/IPF I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Jednorazowa dostawa igieł z płaskim końcem, łapaczy kropel i zacisków typu KECK

Jednorazowa dostawa igieł z płaskim końcem, łapaczy kropel i zacisków typu KECK I. ZAMAWIAJĄCY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 54/2017 - IBD Warszawa, dnia 26/09/2017 OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 72/ ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 72/ ARG ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 7/017 - ARG Warszawa, dnia 0/1/017 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul. Żwirki i Wigury 101 Małgorzata Borkowska 0-089

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 07/2017/M/TrackB z dnia 07.07.2017r. na materiały zużywalne i produkty chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z aplikacją o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 13/ IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 13/ IBD/IPF Warszawa, dnia 22/02/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 13/2019 - IBD/IPF I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH L.p. Nazwa Producent / nr katalogowy Produkt równoważny: Producent / nr katalogowy Podstawowa jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] (kol.6 x 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2,2,2-Trifluoroetanol

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/5/BRIK/2019. z dnia 25 marca 2019 roku. dot. dostawy odczynników chemicznych. 20 l. 10 l

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/5/BRIK/2019. z dnia 25 marca 2019 roku. dot. dostawy odczynników chemicznych. 20 l. 10 l NIP: 6750001857, REGON: 000326374 www.imim.pl, e-mail: przetargi@imim.pl 1. ZAMAWIAJĄCY NIP: 6750001857, REGON: 000326374 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/5/BRIK/2019 z dnia 25 marca 2019 roku dot. dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Nr katalogowy Producent Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.76.2016.DW SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Opis oferowanego odczynnika Cena netto w PLN Kwota VAT Lp. Produkt

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6.

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6. WSSE DEA OZPA SZP.272.02.2016. /pieczęć adresowa Wykonawcy/ Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet A: Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: 75699/2015 Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2017/O/TRACK/Z1/Chemmed Na Odczynniki i Materiały Zużywalne z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2017/O/TRACK/Z1/Chemmed Na Odczynniki i Materiały Zużywalne z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2017/O/TRACK/Z1/Chemmed Na Odczynniki i Materiały Zużywalne z dnia 20.11.2017r W związku z aplikacją o dofinansowanie projektu przez Celon Pharma S.A. w ramach Programu sektorowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG Warszawa, dnia 20/07/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45/2018 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL- 40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2017/M/UBA/Z2/BIOL z dnia 04.09.2017 r. na badania in vivo dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, finansowany ze środków:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia 17.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/YKL-40/ARG Warszawa, dnia 14/03/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/2018 - IBD/IPF/YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40 Warszawa, dnia 26/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 15/2017/O/TrackB/Z1/Chemmed z dnia 02.11.2017r. na materiały zużywalne i produkty chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z aplikacją o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Cena jednostkowa netto. Wartość netto

FORMULARZ CENOWY. Cena jednostkowa netto. Wartość netto Nr sprawy 12/SK/NL/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ I - ODCZYNNIKI CHEMICZNE FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa Ilość Alkohol etylowy 96% czda 10op. 1. op. 500 ml. POCH nr kat. 396420113 Amoniak r-r 25% czda

Bardziej szczegółowo

aminoantypiryna 1. marzec 2019r.

aminoantypiryna 1. marzec 2019r. WSSE DEA OZPA.272.01.2018. /pieczęć adresowa Wykonawcy/ Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet A: ODCZYNNIKI CHEMICZNE KLASA CZYSTOŚCI CZDA Uwaga : Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z Towarem kartę

Bardziej szczegółowo

daty podpisania umowy

daty podpisania umowy Warszawa, dnia 11/12/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 75/2018 YKL-40 I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 17/ IBD/IPF/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 17/ IBD/IPF/YKL-40/ARG Warszawa, dnia 13/03/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 17/2019 - IBD/IPF/YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 4/ ARG. Dostawa aparatury szklanej dla laboratorium chemicznego w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 4/ ARG. Dostawa aparatury szklanej dla laboratorium chemicznego w Warszawie Warszawa, dnia 26/01/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 4/2018 - ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul. Żwirki i Wigury 101 Małgorzata Borkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 20/2019 ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 20/2019 ARG I. ZAMAWIAJACY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 20/2019 ARG Warszawa, dnia 26/02/2019 OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2017/M/CELONKO z dnia r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2017/M/CELONKO z dnia r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2017/M/CELONKO z dnia 31.05.2017r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 7/ STRATEGMED /ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 7/ STRATEGMED /ARG Warszawa, dnia 06/02/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 7/2018 - STRATEGMED /ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul. Żwirki i Wigury 101 Joanna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/ YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/ YKL-40 Warszawa, dnia 10/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/2017 - YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 59/2018 ARG. Zakup żelu krzemionkowego C18 dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 59/2018 ARG. Zakup żelu krzemionkowego C18 dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie Warszawa, dnia 03/09/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 59/2018 ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2017/O/TRACK/Z1/CHEMMED Na Rozbudowę Systemów Agilent z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2017/O/TRACK/Z1/CHEMMED Na Rozbudowę Systemów Agilent z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2017/O/TRACK/Z1/CHEMMED Na Rozbudowę Systemów Agilent z dnia 06.11.2017r W związku z aplikacją o dofinansowanie projektu przez Celon Pharma S.A. w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/G/2018 z dnia 29.10.2018r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

DATA ZAMIESZCZENIA: MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

DATA ZAMIESZCZENIA: MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 91/2016/M/CELONKO z dnia 20.12.2016r na materiały zużywalne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 41/2019- ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 41/2019- ARG Warszawa, dnia 19/06/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 41/2019- ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

TRYB ZAMÓWIENIA: DATA ZAMIESZCZENIA: r. MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/2017/M/GATE/BIOL z dnia 09.10.2017 r. na zakup zwierząt laboratoryjnych dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w ramach programu: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: DZ-A30-240-1-11/18 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG Warszawa, dnia 16/06/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności. Warszawa, dnia 09/08/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2019 IBD/IPF/YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 35/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 35/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 Warszawa, dnia 22/06/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 35/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/G/2018 z dnia 28.11.2018r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych

KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych AGZ.272.27.2015 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Acetonitryl MERCK Sp. z o.o., nr kat. 1.00030 zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE z dnia dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE z dnia dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0/07/ROCZNE z dnia 08.0.07 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z realizacją projektów: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora

Bardziej szczegółowo

Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne

Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne L.p. Nazwa Producent/nr katalogowy lub równoważny Produkt równoważny: Producent / nr katalogowy Podstawowa jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto

Bardziej szczegółowo

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII CHEMILAB Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych NIP 867-000-03-83 tel/fax 015 8222105, 8229261 tel. Kom. 0604 480827 www.chemilab.pl, e-mail: bozena.gladysz@chemilab.pl, chemilab@chemilab.pl 39-400

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/ YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/ YKL-40/ARG Warszawa, dnia 30/05/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/2018 - YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/207 z dnia 4.02.207r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. DATA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 34/ ARG /YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 34/ ARG /YKL-40 Warszawa, dnia 15/04/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 34/2019 - ARG /YKL-40 I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/ IBD/IPF/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/ IBD/IPF/YKL-40/ARG Warszawa, dnia 23/05/2019 24/05/2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2019 - IBD/IPF/YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia 16.10.2017r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Nowa terapia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia 11.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017. S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017. S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) Projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO.

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-11/2015 OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Jednorazowa dostawa szklanych akcesoriów laboratoryjnych dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Jednorazowa dostawa szklanych akcesoriów laboratoryjnych dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie Warszawa, dnia 31/08/2018 I. ZAMAWIAJACY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 54/2018 - YKL-40 OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/G/2017 z dnia 06.06.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/TT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/TT/2017 Warszawa, 20.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/TT/2017 W związku z realizacją projektu Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: DZ-1-A30-240-1-18/19 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2018 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 39/2018 ARG Zmiana terminu składania ofert oraz danych osoby kontaktowej i przyjmującej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 39/2018 ARG Zmiana terminu składania ofert oraz danych osoby kontaktowej i przyjmującej oferty Warszawa, dnia 26/11/2018 14/12/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 39/2018 ARG Zmiana terminu składania ofert oraz danych osoby kontaktowej i przyjmującej oferty I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia W/67664 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: 67664, 67630,

Bardziej szczegółowo

120/7/2019 Załącznik Nr 1 do SIWZ. Cena jednostkowa netto. Nazwa odczynnika Nr katalogowy. Cena jednostkowa

120/7/2019 Załącznik Nr 1 do SIWZ. Cena jednostkowa netto. Nazwa odczynnika Nr katalogowy. Cena jednostkowa 120/7/2019 Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa odczynnika Nr katalogowy Cena jednostkowa Liczba sztuk netto Cena jednostkowa cena jednostkowa netto x liczba szt. 1,2-Dichloroetan CZ 413192004-1l 2 49,60 99,20

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/G/2018 z dnia 22.01.2018r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr HBP/02/11/2017

Zapytanie ofertowe nr HBP/02/11/2017 Zamawiający: HerBioPharm Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 9571079749 Zapytanie ofertowe nr HBP/02/11/2017 Dotyczy projektu pn. Opracowanie innowacyjnego dodatku paszowego poprawiającego dobrostan

Bardziej szczegółowo

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn.

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn. załącznik nr 1 do siwz Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla projektu pt." Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych" nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 60/2018 SARCO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 60/2018 SARCO Warszawa, dnia 16/10/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 60/2018 SARCO I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul. Żwirki i Wigury 101 Joanna Lipner 02-089

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/ STRATEGMED

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/ STRATEGMED I. ZAMAWIAJACY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/2017 - STRATEGMED Warszawa, dnia 20/07/2017 OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/G/2018 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/G/2018 z dnia 26.03.2018r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dn. 16.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo