Egzamin maturalny w 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin maturalny w 2015 roku"

Transkrypt

1 gzamin maturalny w 2015 roku przeprowadzany na dotychczasowych zasadach 1 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

2 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Informatory kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

3 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja wstępna Uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 30 września 2014 roku. 3 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

4 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający dokładnie wpisuje swoje dane nazwisko imię/imiona datę urodzenia miejsce urodzenia numer PSL adres do korespondencji (wraz z adresem ) 4 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

5 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja W deklaracji należy podać temat prezentacji z języka polskiego wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny przedmioty dodatkowo wybrane oraz ich poziom środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki zgoda (lub jej brak) na przekazanie wyników do rekrutacji 5 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

6 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w części ustnej z - języka polskiego - języka obcego nowożytnego - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) w części pisemnej z - języka polskiego na poziomie podstawowym - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - matematyki na poziomie podstawowym - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

7 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego - w części pisemnej egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym - w części ustnej nie określa się poziomu egzaminu kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

8 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego gzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

9 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego; można zdawać egzamin z: - języka angielskiego - języka francuskiego - języka hiszpańskiego - języka niemieckiego - języka rosyjskiego - języka włoskiego kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

10 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Dodatkowo zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów w części ustnej z: - języka obcego nowożytnego - języka regionalnego - języka mniejszości etnicznej - języka mniejszości narodowej (nie absolwenci takich szkół) Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu. 10 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

11 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Dodatkowo zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów w części pisemnej z: - biologii - fizyki i astronomii - chemii - wiedzy o społeczeństwie - filozofii - wiedzy o tańcu - geografii - języka regionalnego - historii - języka mniejszości etnicznej - matematyki - języka obcego nowożytnego - języka polskiego - informatyki - historii muzyki - historii sztuki - języka łacińskiego i kultury antycznej - z języka mniejszości narodowej 11 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

12 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja gzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo poziomie rozszerzonym z wyjątkiem części ustnej, w której nie określa się poziomu części pisemnej, w której zdający przystępuje do poziomu rozszerzonego tylko w części pisemnej i dotyczy to: - matematyki - języka polskiego - języka obcego nowożytnego, tego samego, co obowiązkowy kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

13 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja gzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach. 13 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

14 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. omunikat dyrektora Centralnej omisji gzaminacyjnej z dnia 3 czerwca 2014 roku o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 r. 14 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

15 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja ostateczna Zdający składa deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 7 lutego 2015 roku. 15 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

16 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Deklaracja ostateczna ażdą zmianę w deklaracji należy potwierdzić swoim podpisem. Na deklaracji podaje się liczbę wprowadzonych zmian i to, których punktów zmiany dotyczyły. 16 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

17 Deklaracja gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Uczniowie techników, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015, wypełniają i składają deklarację T_1 będącą załącznikiem do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów techników 17 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

18 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Absolwenci z poprzednich lat W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły. 18 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

19 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Serwis dla ucznia 19 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

20 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Dostosowania Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego określa omunikatu dyrektora Centralnej omisji gzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 20 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

21 Zdający: gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Dostosowania przedkłada dyrektorowi szkoły dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r. stateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

22 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Dostosowania Sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwenta wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków wskazanych w komunikacie dyrektora C. 22 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

23 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Dostosowania Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub ze względu na sytuacją kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 23 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

24 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Dostosowania Absolwent niesłyszący zwolniony jest z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. 24 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

25 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Laureaci Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z: przedmiotu obowiązkowego w części ustnej przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym przedmiotu dodatkowego w części ustnej przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym przedmiotu dodatkowego, którym jest język obcy nowożytny będącego drugim językiem nauczania i zdawanym w części ustnej i w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym w części ustnej i części pisemnej 25 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

26 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu 1. limpiada Biologiczna biologia 2. limpiada Chemiczna chemia 3. limpiada Filozoficzna filozofia 4. limpiada Fizyczna fizyka i astronomia 5. limpiada Geograficzna geografia 6. limpiada Historyczna historia 7. limpiada Artystyczna historia muzyki historia sztuki 8. limpiada Informatyczna informatyka 9. gólnopolska limpiada Języka Angielskiego język angielski 10. limpiada Języka Francuskiego język francuski 11. limpiada Języka Hiszpańskiego język hiszpański 12. limpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 13. gólnopolska limpiada Języka Niemieckiego język niemiecki 14. limpiada Literatury i Języka Polskiego język polski 15. limpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski 16. limpiada Matematyczna matematyka 17. limpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie 26 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

27 Pomoce gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach ażdy zdający powinien mieć ażdy zdający może korzystać Przybory pomocnicze długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem linijka cyrkiel odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny nie mniej niż 1 na 25 osób karta wybranych tablic chemicznych karta wybranych wzorów i stałych fizycznych wybrane wzory matematyczne Przedmiot wszystkie przedmioty matematyka, geografia matematyka historia muzyki język polski chemia fizyka i astronomia matematyka kalkulator prosty lupa chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka geografia, historia omunikat dyrektora C dotyczący egzaminu maturalnego kręgowa omisja gzaminacyjna w u 2012/2013, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

28 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Bibliografia Bibliografia musi być złożona dyrektorowi macierzystej szkoły nie później niż cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, czyli do 4 kwietnia 2015 roku. Złożenie bibliografii jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (i języka kaszubskiego). kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

29 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach rganizacja egzaminu Na każdy egzamin zdający ma obowiązek zgłosić się punktualnie, zgodnie z harmonogramem. Zdający ma obowiązek mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku osób skierowanych przez kręgową omisję gzaminacyjną do szkoły innej niż macierzysta zdający powinien mieć do okazania również świadectwo ukończenia szkoły. 29 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

30 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach DATA GDZINA 9:00 GDZINA 14:00 4 maja język polski PP wiedza o tańcu PP, PR 5 maja matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP, PR 6 maja język angielski PP język angielski PR, DWJ 7 maja język polski PR biologia PP, PR 8 maja matematyka PR wiedza o społeczeństwie PP, PR 11 maja fizyka i astronomia PP, PR filozofia PP, PR 12 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DWJ 13 maja geografia PP, PR historia muzyki PP, PR 14 maja język rosyjski PP język rosyjski PP, DWJ 15 maja chemia PP, PR historia sztuki PP, PR 18 maja język francuski PP język francuski PR, DWJ 19 maja informatyka PP, PR historia PP, PR 20 maja język hiszpański PP język hiszpański PR, DWJ 21 maja język włoski PP język włoski PR, DWJ 22 maja języki mniejszości narodowej PP język kaszubski PP, PR języki mniejszości narodowej PR 22 maja, od godz. 9:00 obędzie się również egzamin z przedmiotów zdawanych w językach obcych kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

31 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach rganizacja egzaminu Czas trwania części pisemnej egzaminu język polski, matematyka PP - 170, PR biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia PP - 120, PR historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu PP - 120, PR kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

32 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach rganizacja egzaminu Część ustna egzaminu maturalnego trwa - języki obce nowożytne i język kaszubski - od 4 do 29 maja 2015 roku - język polski od 11 do 23 maja 2015 roku Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

33 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach rganizacja egzaminu Czas trwania części ustnej egzaminu język polski - 25 (w tym prezentacja ok.15 ) język obcy nowożytny kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

34 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach rganizacja egzaminu Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez dyrektora omisji Centralnej ani korzystać z nich w tej sali. Rozporządzenia Ministra dukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami 34 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

35 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PSL zdającego trzycyfrowy kod 35 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

36 0 0 7 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PSL zdającego trzycyfrowy kod 36 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

37 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach naklejka z kodem kreskowym zdającego PSL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty 37 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

38 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach naklejka z kodem kreskowym zdającego PSL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty 38 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

39 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Niesamodzielne rozwiązania W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora omisji Centralnej zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. 39 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

40 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Niesamodzielne rozwiązania W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem omisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym! kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

41 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Zgłaszanie zastrzeżeń Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub w pisemnej z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 41 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

42 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (1-17 czerwca). W przypadku części ustnej z języka polskiego od 8 do 13 czerwca. Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dokładny terminarz egzaminów przedstawiony jest w komunikacie dyrektora C z kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

43 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Serwis dla ucznia 43 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

44 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Uzyskanie świadectwa dojrzałości Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

45 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymają 30 czerwca 2015 roku w macierzystej szkole. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. 45 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

46 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Wgląd do pracy Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniany zdającemu do wglądu w siedzibie kręgowej omisji gzaminacyjnej w u. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej 46 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

47 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Termin poprawkowy Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2015 roku. 47 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

48 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Termin poprawkowy 25 sierpnia 2015 roku godz. 9:00 część pisemna egzaminu w macierzystej szkole sierpnia 2015 roku część ustna egzaminu w macierzystej szkole Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odebrania w macierzystych szkołach 11 września 2015 roku. 48 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

49 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Podwyższanie wyniku Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał. Zdający może w kolejnych sesjach zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych. W jednej sesji zdający może przystąpić co najwyżej do sześciu przedmiotów dodatkowych. 49 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

50 gzamin maturalny na dotychczasowych zasadach Zdanie egzaminu maturalnego Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba ponownie przystąpić do wszystkich egzaminów. 50 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

51 Powodzenia na egzaminie! 51 kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, , tel.: (058)

EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU

EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU GZAMIN MATURALNY W 2015 RU PRZPRWADZANY WDŁUG NWYCH ZASAD kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, 80-874, tel.: (058) 320 55 90 gzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Informatory gzamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku STRUKTURA EGZAMINU Obowiązkowo uczeń przystępuje do części ustnej z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego części pisemnej na poziomie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2017 roku

Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. DzU 2016 roku, poz. 1943) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2009

EGZAMIN MATURALNY 2009 O K E Gdańsk EGZAMIN MATURALNY 2009 Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna. Enrico Fermi Struktura egzaminu Część ustna język polski Przedmioty obowiązkowe język obcy nowoŝytny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2016

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2016 INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2016 Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 1.w części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY maj 2015

EGZAMIN MATURALNY maj 2015 EGZAMIN MATURALNY maj 2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2019 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2019 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2019 roku podstawowe informacje 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku Egzamin maturalny w 2015 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2020 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2020 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2020 roku podstawowe informacje w Koszalinie 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski 2 3 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2017 roku

Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku podstawowe informacje Koszalinie 1 Koszalinie 2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - zdawane na poziomie podstawowym - próg zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r.

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r. I. WAŻNE LINKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU https://www.oke.poznan.pl/ CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA http://www.cke.edu.pl/ ABSOLWENCI ZDAJĄCY JĘZYK POLSKI USTNY W FORMIE PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014

Egzamin maturalny 2014 Egzamin maturalny 2014 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze Ważne terminy do 30 września złożenie deklaracji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU

EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU Przedmioty obowiązkowe Częśd pisemna język polski (poziom podstawowy) minimum 30% język obcy nowożytny (poziom podstawowy) minimum 30% matematyka (poziom podstawowy) minimum

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014

Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie Tarnów, u. Rejtana 20 Tel.014 621-05-14 E mail: sekret5lo@umt.tarnow.pl http://www.v-lo.tarnow.pl/ Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013

Egzamin maturalny 2013 Egzamin maturalny 2013 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze Ważne terminy do 30 września (1 października)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Przybory pomocnicze długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY DODATKOWE CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2017 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2019 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2019 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2019 roku? Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2019

Egzamin maturalny 2019 Egzamin maturalny 2019 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2019 DEKLARACJE Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: wstępną - w terminie do 28

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2008

EGZAMIN MATURALNY 2008 1 EGZAMIN MATURALNY 2008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy s oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY

MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY MATURA 2017 TERMIN GŁÓWNY CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 4 24.05.2017 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE POZIOM PODSTAWOWY: JĘZYK POLSKI 4.05.2017 MATEMATYKA 5.05.2017 JĘZYK ANGIELSKI 8.05.2017 JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

język obcy nowożytny poziom podstawowy

język obcy nowożytny poziom podstawowy Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku Obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców. Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie

Informacje dla rodziców. Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie Informacje dla rodziców Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie http://www.oke.krakow.pl oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.cke.edu.pl 3 4 5 6 W części

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

MATURA LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

MATURA LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie MATURA 2019 LXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie TERMINY MATURA 2019 CZĘŚĆ USTNA EGZAMNU MATURALNEGO 6-25 maja część ustna (j. obce) 9 22 maja część ustna (j. polski)

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2016 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności ustawa z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. Podstawa prawna, źródła informacji ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Matura w 2020 roku. Informacje dla rodziców. Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie

Matura w 2020 roku. Informacje dla rodziców. Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie Matura w 2020 roku Informacje dla rodziców Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów OKE w Krakowie Wszystkie informacje o egzaminie maturalnym 2020 (wraz z aktualizacjami) można znaleźć na stronie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura JM matura

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura JM matura XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2020 26.09.2019 JM matura 2020 1 Podstawy prawne egzaminu maturalnego ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski 1 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy) przedmiot

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2018 roku

Matura Egzamin maturalny w 2018 roku Matura 2018 Egzamin maturalny w 2018 roku Matura 2018 Podstawa prawna (wybrane akty prawne): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Warszawa ul. Grzybowska 77 Tel / fax

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Warszawa ul. Grzybowska 77 Tel / fax www.oke.waw.pl Janina Grzegorek j.grzegorek@oke.waw.pl Tel. 22 457 03 37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 77 Tel. 22 457-03-35 / fax. 22 457-03-45 e-mail info@oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2019 roku

Matura Egzamin maturalny w 2019 roku Matura 2019 Egzamin maturalny w 2019 roku Matura 2019 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka 8 22-400 Zamość tel./fax 084 639 22 06 e-mail: zam.1lo@2com.pl Egzamin maturalny 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MATURA 2018/19- TERMINY, PROCEDURY

MATURA 2018/19- TERMINY, PROCEDURY MATURA 2018/19- TERMINY, PROCEDURY ABSOLWENT, PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINU MATURALNEGO ZDAJE OBOWIĄZKOWO : w części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: a. język

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin z języka

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

1 3 4 5 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym MATURA 2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 Wszystkie informacje o terminach matur, procedurach maturalnych i arkusze maturalne znajdują się na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo