INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot instrukcji Procedury nadawania, modyfikacji i anulowania uprawnień do przetwarzania danych osobowych Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem stosowanych metod i środków uwierzytelniania Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem stosowanych metod i środków uwierzytelniania Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemów Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, w tym kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania... 6 I. Kopie zapasowe... 6 Ii. Elektroniczne nośniki informacji. Komputery przenośne... 6 Iii. Wydruki Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem opragramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Sposób realizacji wymogów, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (informacje dotyczące udostępniania danych osobowych Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych Zastosowane środki bezpieczeństwa Załączniki

3 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Przedmiotem Instrukcji jest określenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych gromadzonych, transmitowanych i przechowywanych w systemach informatycznych, a także sposobu zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, w tym szczegółowe określenie: poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, procedur nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym, stosowanych metod i środków uwierzytelniania oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem, sposobów przydziału haseł dla użytkowników i częstotliwość ich zmiany oraz osób odpowiedzialnych za te czynności, procedur rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczonych dla użytkowników systemu, metod i częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, metod i częstotliwości sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz metod ich usuwania, sposobu, miejsca i okresu przechowywania: elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, kopii archiwalnych, sposobu dokonywania przeglądów i konserwacji systemu i zbioru danych osobowych, sposobu postępowania w zakresie komunikacji w sieci komputerowej, procedur wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. 2 PROCEDURY NADAWANA, MODYFIKACJI I ANULOWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH 1. Dostęp do systemów informatycznych mogą posiadać: a) pracownicy niezbędny do wykonywania powierzonych im czynności służbowych, b) wykonawcy usług oraz dostawcy sprzętu lub oprogramowania w zakresie koniecznym do realizowania danej usługi lub wykonania określonych czynności w systemie. 2. Bezpośredni dostęp do danych osobowych jest możliwy wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie ADO do dostępu do danych osobowych określające zakres dostępu do danych przetwarzanych zarówno w postaci tradycyjnej, jak i w systemach informatycznych. Wzór upoważnienia zawarty jest stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. 3. Zakres przetwarzania danych osobowych jest adekwatny do zakresu zadań wykonywanych przez użytkownika, nie może być on szerszy niż wynika to z realizowanych czynności zleconych przez ADO. 4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są przez komórkę kadrową w momencie zatrudniania pracownika, a następnie przechowywane w zabezpieczonych, zamykanych pomieszczeniach, w szafach drewnianych zamykanych na klucz. Dodatkowo dostęp do pomieszczeń nadzorowany jest poprzez zainstalowane systemy i ochronę fizyczną. 5. Zakres czynności realizowanych przez użytkownika systemu określa zakres jego dostępu do danych osobowych, odpowiedzialności za ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem oraz ich nielegalnym ujawnieniem i pozyskaniem. 6. Użytkownik systemu zostanie dopuszczony do przetwarzania danych osobowych po przejściu szkolenia oraz podpisaniu oświadczania, o którym mowa w 4 ust. 10 pkt 6 Regulaminu ochrony danych osobowych UMCS. Na mocy tego oświadczenia zobowiązuje się on do utrzymania 3

4 w tajemnicy danych osobowych. Tajemnica obowiązuje użytkownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych osobowych zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Wzór oświadczenia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 7. W przypadku zmiany stanowiska lub zakresu obowiązków, jeśli jest to wymagane w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadań, powinna nastąpić modyfikacja uprawnień nadanych użytkownikowi. 8. Anulowanie praw dostępu użytkownika do danych osobowych następuje wraz z rozwiązaniem stosunku łączącego go z ADO lub w przypadku cofnięcia mu uprawnień na zlecenie jego przełożonego. 9. ADO prowadzi Rejestr osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, który stanowi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Może on być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. Rejestr prowadzony jest na podstawie nadanych/odebranych uprawnień do przetwarzania danych. Musi on odzwierciedlać aktualny stan w zakresie użytkowników i ich uprawnień oraz umożliwiać przeglądanie historii zmian uprawnień użytkowników. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia, identyfikator użytkownika, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Wzór ewidencji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji. REJESTROWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 1. Przyznanie uprawnień w zakresie dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych polega na wprowadzeniu do systemu - przez Administratora Systemu Informatycznego - dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora i hasła oraz zakresu dostępnych danych i operacji. 2. Ustanowione hasło dostępu Administrator Systemu Informatycznego przekazuje użytkownikowi. Każdy z użytkowników systemu posiada własne hasło i identyfikator. 3. Hasło ustanowione podczas przyznawania uprawnień należy zmienić na indywidualne podczas pierwszego logowania się w systemie informatycznym. 4. Użytkownik ma prawo do wykonywania w systemie tylko tych czynności, do których został upoważniony. Wszelkie przekroczenia lub próby przekroczenia przyznanych uprawnień traktowane będą jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych zagrożone karą dyscyplinarną, włącznie ze zwolnieniem w trybie dyscyplinarnym. 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje wykonywane przy użyciu jego identyfikatora i hasła. 6. W systemie informatycznym stosuje się uwierzytelnienie dwustopniowe: na poziomie dostępu do sieci lokalnej (w przypadku komputerów nie powiązanych z siecią do systemu operacyjnego) oraz dostępu do aplikacji. 7. W przypadku anulowania uprawnień użytkownika jego identyfikator należy niezwłocznie zablokować w systemie informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz unieważnić hasło użytkownika. 8. Administrator Systemu Informatycznego prowadzi rejestr użytkowników systemu, w którym odnotowuje imię i nazwisko, identyfikator, zakres uprawnień użytkownika oraz datę nadania, modyfikacji i anulowania uprawnień. 9. Za opracowanie szczegółowych zasad nadawania, modyfikacji i anulowania uprawnień do systemów informatycznych wykorzystywanych w Uniwersytecie oraz dostępu do sieci chronionej, jak również wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem przedmiotowych zasad odpowiedzialny jest Kierownik Działu Lubman UMCS. 3 4

5 4 STOSOWANE METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIANIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM STOSOWANYCH METOD I ŚRODKÓW UWIERZYTELNIENIA 1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym może mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła. 2. Zmiana hasła użytkownika następuje nie rzadziej niż co 30 dni. 3. Identyfikatora użytkownika nie należy zmieniać bez wyraźnej przyczyny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu nie powinien być on przydzielany innej osobie. 4. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich haseł. 5. Hasła użytkownika utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności, nie wolno ich udostępniać, ani zapisywać w sposób jawny. 6. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie. 7. W sytuacji kiedy zachodzi podejrzenie, że ktoś poznał hasło w sposób nieuprawniony, użytkownik zobowiązany jest do jego natychmiastowej zmiany. 8. Przy wyborze hasła obowiązują następujące zasady: minimalna długość hasła 8 znaków, właściwa złożoność hasła - litery duże i małe oraz cyfry i znaki specjalne, o ile system informatyczny na to pozwala. 9. Zakazuje się stosować haseł: które użytkownik stosował uprzednio (do dziesięciu haseł wstecz), będących nazwą użytkownika w jakiejkolwiek formie (np. pisanej dużymi literami), analogicznych jak identyfikator, zawierających ogólnie dostępne informacje takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp., stanowiących wyrazy słownikowe lub przewidywalne sekwencje znaków np lub abcdefgh. 10. Zmiany hasła nie należy zlecać innym osobom. 11. W systemach umożliwiających zapamiętanie nazwy użytkownika lub jego hasła nie należy korzystać z tego ułatwienia. 5 PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU 1. Przed rozpoczęciem pracy w systemie komputerowym należy zalogować się do systemu przy użyciu indywidualnego identyfikatora oraz hasła. 2. Przy opuszczeniu stanowiska pracy na odległość uniemożliwiającą jego obserwację należy wykonać opcję wylogowania z systemu, zablokowania dostępu poprzez zabezpieczony hasłem wygaszacz ekranu lub jeżeli taka możliwość nie istnieje wyjść z programu. 3. Osoba udostępniająca stanowisko komputerowe innemu upoważnionemu pracownikowi zobowiązana jest wykonać funkcję wylogowania z systemu. 4. Przed wyłączeniem komputera należy bezwzględnie zakończyć pracę uruchomionych programów, wykonać zamknięcie systemu i wylogować się z sieci komputerowej. 5. Niedopuszczalne jest wyłączanie komputera przed zamknięciem oprogramowania oraz zakończeniem pracy w sieci. 6. Przypadki stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie działania systemu należy zgłaszać do Administratora Systemu, który zdarzenia stanowiące incydenty bezpieczeństwa rejestruje w Dzienniku Systemu Informatycznego. Wzór dziennika zawiera załącznik nr 4 do Instrukcji. 7. Zabronione jest podejmowanie działań mogących być zagrożeniem dla systemu, a w tym: a) łamanie haseł, 5

6 b) dokonywanie włamań na konta innych użytkowników, c) nieprawne uzyskiwanie dostępu do kont administracyjnych, d) zakłócanie działania usług, e) omijanie i badanie zabezpieczeń (nie dotyczy czynności wykonywanych w ramach audytu, czynności kontrolnych lub testowania wykonywanych przez osoby upoważnione), f) doprowadzanie do rozprowadzania wirusów, robaków i koni trojańskich oraz niechcianej poczty, g) praca na koncie innego użytkownika. 6 PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH ORAZ PROGRAMÓW I NARZĘDZI PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA 1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemie wykonywane są ich kopie zapasowe, tj. kopie bezpieczeństwa oraz archiwalne. 2. Za systematyczne przygotowanie kopii zapasowych odpowiada Administrator Systemu Informatycznego. W przypadku części aplikacji ich tworzenie odbywa się automatycznie po zakończeniu pracy. Mogą one być również wykonywane okazjonalnie przez użytkowników, w celu zabezpieczenia danych szczególnie istotnych dla działalności Uniwersytetu. 3. Bazy danych, oprogramowanie oraz konfiguracja systemów powinny być zabezpieczone w postaci kopii bezpieczeństwa. 4. Należy wykonywać następujące kopie bezpieczeństwa: a) przed dokonaniem zmian w konfiguracji systemów lub oprogramowania, b) przed dokonaniem zmian w programach (np. zmiana wersji), c) po każdej istotnej zmianie danych w bazie danych. 5. Oprócz kopii bezpieczeństwa wykonywane są okresowo kopie archiwalne istotnych dla działalności Uniwersytetu danych. 6. Za opracowanie i wdrożenie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kopii zapasowych odpowiedzialny jest Kierownik Działu Lubman UMCS. 7 SPOSÓB, MIEJSCE I OKRES PRZECHOWYWANIA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE, W TYM KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH ORAZ PROGRAMÓW I NARZĘDZI PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA I. Kopie zapasowe 1. Kopie zapasowe należy przechowywać w warunkach gwarantujących brak dostępu do nich osób nieupoważnionych, tj. w zabezpieczonych pomieszczeniach, w sejfach lub szafach zamykanych na klucz. 2. W przypadku wykonywania zabezpieczeń długoterminowych lub na nośnikach zewnętrznych, np. taśmach, płytach CD, DVD nośniki te należy co kwartał sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności oraz odtwarzalności. 3. Kopie zapasowe należy usunąć niezwłocznie po upływie okresów przechowywania lub w przypadku ustania ich użyteczności. II. Elektroniczne nośniki informacji. Komputery przenośne. 1. Dopuszcza się używanie służbowych urządzeń umożliwiających przenoszenie i archiwizowanie danych, w tym nagrywarek DVD, dysków zewnętrznych oraz nośników typu pendrive. Do ich wykorzystywania potrzebna jest zgoda ADO. 2. Należy unikać przechowywania ważnych danych na nośnikach zewnętrznych takich jak np. pendrive-y. 6

7 3. W przypadku konieczności przechowywania na nośnikach, o których mowa w pkt. 2 ważnych danych należy stosować wobec tych danych środki ochrony kryptograficznej. 4. Zabronione jest używanie pendrive-ów lub innych nośników do przenoszenia danych na prywatne komputery lub inne urządzenia mogące służyć do przechowywania danych. 5. Nośniki przenośne (takie jak pendrive-y) należy transportować w sposób bezpieczny (nie pozostawić ich w miejscach widocznych np. w samochodach, przypiętych do pasków itp. 6. Nośniki komputerowe, na których znajdują się ważne dane (w tym dane osobowe) powinny być oznaczone w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny oraz zaewidencjonowane w,,rejestrze nośników komputerowych zawierających ważne dane stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. 7. Nośniki informacji podlegają szczególnemu nadzorowi i są przechowywane w pomieszczeniach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w 4 Polityki Bezpieczeństwa. Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w zamykanych szafach biurowych lub kasetkach. 8. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wyniesienia nośnika poza obszar przetwarzania danych osobowych jego użytkownik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i zabezpieczenia nośnika przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, modyfikacją lub zniszczeniem. 9. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 10. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. 11. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej. 12. Za bezpieczeństwo komputerów przenośnych odpowiedzialni są ich użytkownicy. 13. Komputery przenośne po zakończonej pracy winny być przechowywane w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo (szafy zamykane na klucz). 14. W przypadku korzystania z komputerów przenośnych poza siedzibą Uniwersytetu należy używać ich w sposób uniemożliwiający odczyt danych z ekranu przez osoby postronne. 15. Podczas transportu komputerów przenośnych wynoszonych poza obszar przetwarzania danych osobowych należy zapewnić ich bezpieczeństwo tj. nie należy ich pozostawiać bez nadzoru w samochodzie (lub innym miejscu). Muszą one być przewożone jako bagaż podręczny. 16. Należy unikać przechowywania na komputerach przenośnych danych osobowych lub innych ważnych danych. 17. W przypadku konieczności zapisania na komputerze przenośnym danych wymienionych w pkt 16 należy stosować wobec tych danych środki ochrony kryptograficznej. 18. Komputery przenośne muszą być wyposażone w uaktywniony firewall programowy. 19. W przypadku przechowywania danych osobowych oraz innych ważnych informacji na dyskach lokalnych komputerów stacjonarnych należy stosować zabezpieczenia wymagane dla systemów przetwarzających dane osobowe. III. Wydruki 1. Poza elektroniczną formą danych osobowych przetwarzane są dane ze zbioru w postaci wydruków zawierających dane osobowe. Są one przechowywane w miejscu uniemożliwiającym bezpośredni dostęp do nich osobom niepowołanym, tj. w zabezpieczonych pomieszczeniach, w szafach zamykanych na klucz. Pomieszczenia, w którym przechowywane są wydruki robocze muszą być należycie zabezpieczone po godzinach pracy. 7

8 2. Wydruki, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia, należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie, zgodnie z zasadami określonymi w 6 ust. 4 pkt 4 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 8 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZED DZIAŁALNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1. Oprogramowanie stosowane w Uniwersytecie może pochodzić wyłącznie ze źródeł legalnych i sprawdzonych, obowiązkowo posiadać łatwo dostępną informację o identyfikatorze, wersji i numerze licencji. 2. Wdrożenie modyfikacji istniejącego lub stworzenie albo zakup nowego oprogramowania przetwarzającego dane osobowe możliwe jest wyłącznie w przypadku spełnienia przez przedmiotowe oprogramowanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz Regulaminu ochrony danych osobowych UMCS. 3. Zabronione jest uruchamianie lub instalowanie i uruchamianie oprogramowania niezwiązanego merytorycznie z wykonywaną pracą. 4. Korzystanie z zasobów Uniwersytetu poprzez sieć publiczną winno mieć miejsce po zastosowaniu koniecznych systemów zabezpieczeń i mechanizmów ochronnych, w szczególności firewall-i oraz systemu uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania danych, a także kompleksowego oprogramowania antywirusowego. 5. Sieć wewnętrzna Uniwersytetu odseparowana jest od sieci publicznej za pomocą uaktywnionych firewalli sprzętowych i programowych. 6. Dostęp do sieci rozległej mogą posiadać, przy zastosowaniu zasad dopuszczenia do zasobów informatycznych obowiązujących w Uniwersytecie: a) pracownicy Uniwersytetu, b) studenci Uniwersytetu, c) osoby lub podmioty, z którymi Uniwersytet współpracuje na podstawie zawartych umów oraz ich pracownicy w zakresie przewidzianym umową. 7. Za techniczne umożliwienie użytkownikom korzystania z zasobów internetowych odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik Działu Lubman UMCS. 8. W przypadku konieczności dokonania rejestracji w Internecie zabronione jest wykorzystywanie do tego celu identyfikatorów i haseł używanych do dostępu do zasobów Uniwersytetu. 9. W celu ochrony systemów przed szkodliwym oprogramowaniem oprogramowanie antywirusowe podlegające systematycznej aktualizacji musi być zainstalowane na każdym stanowisku komputerowym. Za prawidłowość realizacji powyższego obowiązku odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. 10. Sprawdzanie dostępności baz wirusów oprogramowania antywirusowego odbywa się automatycznie nie rzadziej niż raz na dobę. Zaleca się okresowe monitorowanie czy aktualizacja ta przebiega bez zakłóceń. 11. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do kierownika jednostki organizacyjnej każdej stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej profilaktyki antywirusowej (np. braku zainstalowanego oprogramowania antywirusowego, nieaktualności sygnatur wirusów). Kierownik podejmuje działania mające na celu eliminację nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 9, jak również informuje o zaistniałym zdarzeniu Kierownika Działu Lubman UMCS. 12. Programy antywirusowe winny być uaktywnione cały czas podczas pracy danego systemu. 13. Wszystkie pliki otrzymywane z zewnętrz, jak również wysyłane na zewnątrz, należy sprawdzać pod kątem występowania wirusów najnowszą dostępną wersją programu antywirusowego. 14. Każdy użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem powierzonego mu stanowiska komputerowego. 15. Zabrania się używania nośników niewiadomego pochodzenia bez wcześniejszego sprawdzenia ich 8

9 programem antywirusowym. Sprawdzenia dokonuje użytkownik, który nośnik zamierza użyć. 16. Zabrania się pobierania z Internetu plików niewiadomego pochodzenia. Każdy plik pobrany z Internetu musi być sprawdzony programem antywirusowym. Sprawdzenia dokonuje użytkownik, który pobrał plik. 17. Zabrania się odczytywania załączników poczty elektronicznej bez wcześniejszego sprawdzenia ich programem antywirusowym. Sprawdzenia dokonuje pracownik, który pocztę otrzymał. 18. W przypadku stwierdzenia pojawienia się wirusa, każdy użytkownik winien: odłączyć stanowisko komputerowe od sieci, zawiadomić przełożonego i Dział Lubman UMCS o zaistniałym zdarzeniu, zanotować nazwę wirusa, uruchomić program antywirusowy celem wykonania skanu dysku twardego. 19. W przypadku uszkodzenia danych lub programów Administrator Systemu Informatycznego zobowiązany jest do przywrócenia sprawności systemu korzystając z kopii zapasowych. 20. W Uniwersytecie przeprowadzone są cykliczne kontrole antywirusowe na wszystkich wykorzystywanych komputerach. 21. Kontrola antywirusowa przeprowadzana jest również na wybranym komputerze w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego lub oprogramowania. 22. W przypadku wykrycia wirusów komputerowych sprawdzane jest stanowisko komputerowe, na którym wirusa wykryto. 9 SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 PKT 4 ROZPORZĄDZENIA (INFORMACJE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH) 1. Dane osobowe administrowane przez Uniwersytet mogą być udostępniane: osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, innym osobom i podmiotom w przypadku posiadania przez wnioskującego podstaw do legalnego przetwarzania danych wynikających z art. 23 ust. 1 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Uniwersytet jako ADO ma obowiązek szczególnej staranności i nadzoru w zakresie udostępniania danych osobowych. 3. Udostępnienie danych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. 4. W przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie możliwości udostępnienia danych osobowych należy zasięgnąć opinii ABI. 5. ABI może odmówić udostępnienia danych jeżeli może to naruszyć bezpieczeństwo i ochronę danych zgromadzonych w systemie informatycznym. 6. W celu nadzoru nad udostępnianiem danych osobowych przypadki przekazania danych odbiorcom w rozumieniu UODO należy odnotowywać w systemach przetwarzających dane, a w przypadku braku takiej możliwości w jednostkach udostępniających te dane prowadzona jest ewidencja udostępniania danych, której wzór przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji. 7. Dane udostępnione Uniwersytetowi przez inny podmiot można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. 10 PROCEDURY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW ORAZ NOŚNIKÓW INFORMACJI SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH. 1. Przeglądy, konserwacje lub naprawy systemów i nośników wykorzystywanych w Uniwersytecie dokonywane są przez osobę upoważnioną do tego typu czynności, w szczególności Administratorów Systemu Informatycznego. 2. Dopuszcza się realizację czynności określonych w ustępie 1 przez specjalistyczne firmy świadczące usługi z zakresu IT. W przypadku korzystania z usług specjalistycznej firmy 9

10 konieczne jest zawarcie stosownej umowy cywilnoprawnej. 3. Umowy dotyczące świadczenia usług teleinformatycznych, w tym zakupu, modernizacji, sprzedaży lub serwisu urządzeń komputerowych, systemów informatycznych i oprogramowania powinny zawierać niezbędne klauzule określające wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, a w szczególności wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dostępu i ochrony danych oraz zakresu odpowiedzialności stron umowy w tym względzie. 4. Pracownicy firm świadczących usługi w oparciu o zawarte z Uniwersytetem umowy wykonują zlecone zadania tylko za zgodą Administratora Systemu Informatycznego lub innego uprawnionego pracownika Działu Lubman UMCS i pod jego nadzorem. 5. W przypadku zdalnego dostępu do komputera (np. w celu wykonywania czynności serwisowych na komputerze) użytkownik komputera musi potwierdzić przejęcie pulpitu komputera oraz nadzorować wszelkie czynności wykonywane przez Administratora Systemu Informatycznego lub osobę przejmującą pulpit komputera, której zostały zlecone stosowne działania. 11 ZASTOSOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. W Uniwersytecie stosowane są środki bezpieczeństwa dla systemów informatycznych na odpowiednim i adekwatnym poziomie. 2. Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane wrażliwe oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną. 3. Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy w systemie informatycznym przetwarzane są dane wrażliwe oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną. 4. Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną. 5. Opis poziomu bezpieczeństwa oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji przedstawiający wymogi dotyczące środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności danych i ochrony systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia do dostępu do danych osobowych. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych. Załącznik nr 3 - Wzór ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 4 - Wzór dziennika systemu. Załącznik nr 5 - Wzór rejestru nośników zawierających ważne dane. Załącznik nr 6 - Wzór ewidencji udostępniania danych osobowych. Załącznik nr 7 - Wymogi dotyczące środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności danych i ochrony systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. 10

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp.

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE LubMAN UMCS INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI Bezpieczne hasło Każdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2007 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 05.11.2007 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 28.12.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Wstęp 1. Każdy użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/06 Starosty Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. I. Podstawa prawna. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik numer 1 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PROTEKTOR Sebastian Piórkowski INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa Związku Rzemiosła Polskiego INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO Spis treści Rozdział I.............................................................2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU Podstawa prawna. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Toruń, dnia 25 maja 2018 r. Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych DRIMER Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH S A M O R Z Ą D O W A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A i m. p o r. J A N A P E N C O N K A w G O W I N I E GOWINO ul. Wejherowska 60 84-215 SOPIESZYNO Tel. 572-06-29 NIP 588-18-42-812 REGON 190403213 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym załącznik nr 13 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu 1 1. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, zwana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 marca 2018 w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje

osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki Postanowienia ogólne Podstawa prawna Definicje Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/17 Wójta Gminy Duszniki z dnia 2 marca 2017 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Nazwa podmiotu wprowadzającego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej Data zarządzenia 23.03.2017 r. Numer zarządzenia wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie 1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE obowiązuje od 25 maja 2018 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile im Pszczółki Mai W Pile w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im Pszczółki Mai w Pile Sporządziła: Beata Lewandowska Zatwierdziła: Lidia Wójciak 1 Niniejszy dokument jest własnością Publicznego Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Strona 1 z 5 LexPolonica nr 44431. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. Załącznik Nr 3 do Księgi ZSZ

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. Załącznik Nr 3 do Księgi ZSZ Spis treści 1. Cel dokumentu... 1 2. Zakres... 1 3. Wykonawcy poruszający się po obiektach PSG.... 1 4. Przetwarzanie informacji udostępnionych przez Spółkę.... 2 5. Wykonawcy korzystający ze sprzętu komputerowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w.. 1

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w.. 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w.. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2018 z dn. 18.05.2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH obowiązująca u przedsiębiorcy Marcina Chmieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "CHILI WEB APPLICATIONS"

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. Załącznik Nr 3 do Księgi ZSZ

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. Załącznik Nr 3 do Księgi ZSZ Spis treści 1. Cel dokumentu... 1 2. Zakres... 1 3. Wykonawcy poruszający się po obiektach PSG.... 1 4. Przetwarzanie informacji udostępnionych przez Spółkę.... 2 5. Wykonawcy korzystający ze sprzętu komputerowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE KUTNO 2013r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM TERVIS Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89B 87-100 Toruń KRS: 395894 dalej jako TERVIS Sp. z o.o. Niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYCIĄG Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYCIĄG Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYCIĄG Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA w DDC Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej (zwanym dalej ADO lub DDC ) 1 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miasta i Gminy Frombork, Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania RODO. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Instrukcja zarządzania RODO. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie Instrukcja zarządzania RODO w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie 1 1. Wstęp...3 2. Zabezpieczenia fizyczne...3 3. Zabezpieczenia techniczne...3 4. Procedura nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej Instrukcję zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z dnia 1 września 2017 roku INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 I. Cel instrukcji Instrukcja określa sposób zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Definicje III. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZENIE Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polityka ochrony danych osobowych. Rozdział I Postanowienia ogólne Polityka ochrony danych osobowych Niniejsza polityka opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez DEIMIC SP. Z o.o. Liliowa 2 87-152

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Wykaz osób upoważnionych do PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa. Instrukcja określająca sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn. 2.07.2008 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Procedury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

PARTNER.

PARTNER. PARTNER Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych Konferencja Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 2 czerwca 2017 r. Katarzyna Witkowska Źródła prawa ochrony danych Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.05.2018 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, 2015 2 ROZDZIAŁ I Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Lp. Nazwa zbioru Pomieszczenie 1. Zbiór 1 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych 2. Zbiór 2 Kontrola wewnętrzna wyniki,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo