Keywords: Zipper riding, zipper method, traffic shift principle, yielding, allowing entry into traffic, further traffic strategy, collision.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Keywords: Zipper riding, zipper method, traffic shift principle, yielding, allowing entry into traffic, further traffic strategy, collision."

Transkrypt

1 Streszczenie: Korzyści płynące z zastosowania metody jazdy na suwak ( zamek błyskawiczny ) na drogach publicznych obejmują przede wszystkim zmniejszenie długości zatoru drogowego oraz zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu. Jazda na suwak jest szczególnym rodzajem normy prawnej obejmującej zasady zmiany pasa ruchu. Znajomość tych zasad przez kierowców jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów wskazanych przez ustawodawcę. Niniejsze opracowanie wskazuje próbę odkodowania normy prawnej wynikającej ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym zmiany pasa ruchu i relacji pomiędzy ustępującym pierwszeństwa i obowiązanym do umożliwienia wjazdu na pas ruchu. Celem głównym jest jednak wskazanie ogólnych założeń przy rozstrzyganiu incydentów kolizyjnych podczas jazdy na suwak. Summary: The benefits of using the "zipper" method on public roads include reducing the length of the traffic jam and ensuring traffic flow and safety. Slider riding is a special type of legal norm covering lane change rules. The knowledge of these rules by drivers is a necessary condition to achieve the goals set by the legislator. This study indicates an attempt to decode the legal norm resulting from the changes introduced to the Act - Road Traffic Law in the field of lane change and the relationship between the departing priority and the obligation to allow entry to the lane. The main goal, however, is to indicate general assumptions when resolving collision incidents while driving on a slider. Słowa kluczowe: Jazda na suwak, metoda zamka błyskawicznego, zasada zmiany pasa ruchu, ustąpienie pierwszeństwa, umożliwienie wjazdu na pas ruchu, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolizja. Keywords: Zipper riding, zipper method, traffic shift principle, yielding, allowing entry into traffic, further traffic strategy, collision. dr Jacek Giszczak ROZSTRZYGANIE INCYDENTÓW DROGOWYCH PODCZAS JAZDY NA SUWAK Wstęp Prowadząc pojazd po drogach publicznych wielokrotnie wykonujemy manewr zmiany pasa ruchu. Manewr ten realizujemy z własnej woli albo jesteśmy zmuszeni przez warunki ruchu panujące na drodze. Drugi przypadek ma szczególne praktyczne znacznie. Zmianę wymusza zanikanie pasa albo jego zablokowanie przez przeszkodę - na przykład roboty drogowe albo pojazd, który uległ awarii. Jeśli istnieje duże natężenie ruchu i niewielka prędkość jazdy, to takie warunki sprzyjają stosowaniu metody zwanej popularnie jazdą na suwak albo zamek błyskawiczny. dr Jacek Giszczak Strona 1 z 11

2 Większość krajów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Włochy) formalnie nie uregulowało tej problematyki. Natomiast Dania, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania nie dokonały tego w sposób kompleksowy. Być może chodzi tu o założenie, że użytkownicy dróg znają zasady ruchu drogowego i zachowują zdrowy rozsądek w takich sytuacjach 1. W naszym kraju ustawodawca zdecydował na wprowadzenie stosownego unormowania. Dnia 6 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2202), wprowadzające nową regułę w ruchu na drogach publicznych, wspomnianej jazdy metodą zamka błyskawicznego. Przewidywane skutki nowej regulacji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi, że niewielki okres jaki upłynął od momentu wejścia w życie wskazanych przepisów powstaje pytanie o praktykę postępowania policjantów podczas rozstrzygania ewentualnych incydentów drogowych (kolizji, stłuczek) podczas stosowania jazdy na suwak (zamek błyskawiczny). Celem niniejszego opracowania jest próba określenia wzorca normatywnego, dotyczącego sposobu wykonywania zmiany pasa ruchu, zgodnie z regułami określonymi w art. 22 ust. 4, 4a i 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), dalej Prd, a także wskazanie ogólnych założeń przy rozstrzyganiu zdarzeń kolizyjnych podczas jazdy na suwak. Chodzi konkretnie o zdarzenia wyczerpujące przesłanki wykroczenia, o którym mowa w art ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz ze zm.), dalej k.w. - Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. I. Istota naruszenia z art. 86 Kodeksu wykroczeń Generalnie mówiąc wykroczenie z art k.w., polega w istocie na spowodowaniu skutku w postaci zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Wykroczenie ma więc materialny charakter. W praktyce rezultat zagrożenia w ruchu na drodze widoczny jest od razu. Jest nim najczęściej kolizja pojazdów ale także uszkodzenie elementów infrastruktury drogowej (w 2020 r. Policji zgłoszono ponad 380 tys. kolizji). Warto zauważyć, że podobnie powinna być rozpatrywana sytuacja, w której nie dochodzi bezpośrednio do zderzenia (potrącenia) czy uszkodzenia. Również w takim przypadku zagrożenie 1 Patrz uzasadnienie zawarte w druku sejmowym nr 3828 z 2019 roku. dr Jacek Giszczak Strona 2 z 11

3 bezpieczeństwa dla osoby innej niż sprawca musi mieć charakter realny i konkretny, a nie hipotetyczny bądź potencjalny 2. Dla stwierdzenia sprawstwa kolizji konieczne jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem należytej ostrożności, czyli ostrożności wymaganej w konkretnych okolicznościach drogowo ruchowych, a skutkiem w postaci wskazywanego wyżej zagrożenia. Oznacza to, że podejmujący interwencję policjant nie powinien przyjmować odpowiedzialności konkretnego kierowcy jedynie przez pryzmat stwierdzenia niezachowania należytej ostrożności albo tylko na tej podstawie, że kolizja pojazdów nastąpiła. Ustalenie związku przyczynowo - skutkowego polega na tym, aby wykazać i racjonalnie uzasadnić, iż popełnienie błędu (naruszenia) przez konkretnego kierowcę (a nie inna okoliczność), była przyczyną powstania zagrożenia. W odniesieniu do drugiego kierowcy (poszkodowanego) niezbędne jest również wskazanie, że mimo zachowania należytej ostrożności nie mógł zapobiec skutkowi (kolizji) 3. II. Generalne i szczególne zasady stosowane podczas zmiany pasa ruchu 1. Wybrane zasady generalne zmiany pasa ruchu Rozstrzygając kwestię winy za kolizję w czasie jazdy na suwak, w oparciu o przesłankę niezachowania należytej ostrożności, należy dokonać analizy zachowania kierowców pod kątem wzorca ustawowego w art. 22 Prd. Wskazuje on, że każdą zmianę pasa ruchu kierujący pojazdem powinien realizować m.in. poprzez: odpowiednio wczesne i wyraźne sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany pasa ruchu oraz zaprzestanie sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru, zachowanie szczególnej ostrożności oznaczającej zwiększoną uwagę i dostosowanie zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie, 2 Przeszkolony specjalistycznie policjant pionu ruchu drogowego musi wiedzieć, że nawet jeśli dojdzie do określonego zdarzenia o negatywnych skutkach, nie musi to jeszcze oznaczać, iż doszło do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze. Analizując to zdarzenie policjant powinien zatem ustalić, czy w tym czasie odbywał się ruch i czy zdarzenie stworzyło dla niego zagrożenie. W literaturze słusznie wskazuje się, że nie dojdzie do zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w sytuacji, gdy kierowca swoim samochodem na pustej drodze w wyniku przekroczenia prędkości lub zbyt śliskiej nawierzchni drogi wjedzie do rowu i rozbije ten pojazd, gdyż nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu ruchu, a jedynie samemu sprawcy (patrz M. Bojarski, Problemy kwalifikacji prawnej wykroczeń. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992, s , piszę za I. Kosierb [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz (red.) J. Lachowski, Warszawa 2021, art. 86, źródło: [dostęp: ]). 3 Por. K.J. Pawelec, Ostrożność w ruchu drogowym, M. Praw. 1998/5, s. 182, piszę za I. Kosierb [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz (red.) J. Lachowski, Warszawa dr Jacek Giszczak Strona 3 z 11

4 ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. Warto zacytować ust. 4 w art. 22 Prd określający kwintesencję bezpiecznego sposobu zachowania podczas zmiany pasa ruchu: 4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony. Analizując przepis ustępu 4 w art. 22 Prd, powstaje słuszne pytanie, jak należy prawidłowo rozumieć określenie z wyjątkiem ust. 4a i 4b zawarte w zdaniu, które wskazuje na obowiązek ustąpienia pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu. Wyraz wyjątek zgodnie ze słownikiem języka polskiego określa odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego zwyczaju, przepisów 4. W powyższym kontekście niewątpliwie wskazane przez ustawodawcę odstępstwo dotyczy sytuacji, w których realizowana jest jazda na suwak. 2. Modyfikacja zasad dotyczących zmiany pasa ruchu Poniżej literalne brzmienie przepisów modyfikujących zasadę zmiany pasa ruchu, odnoszących się do jazdy na suwak (zamek błyskawiczny): 4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, 4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu 4 [dostęp: r.]. dr Jacek Giszczak Strona 4 z 11

5 pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony. Analiza zacytowanych wyżej przepisów ust. 4a i 4b w art. 22 prowadzi do następujących konkluzji: 1) adresatem normy (wyrażonej w formie obowiązku) jest kierujący pojazdem posiadający pierwszeństwo na pasie ruchu, w sytuacji gdy na jego pas zamierzają wjechać jadący obok kierowcy, 2) obowiązek polega na umożliwieniu wjazdu innym pojazdom na pas ruchu, na którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy, 3) obowiązek, o którym mowa w pkt 3 istnieje, ale tylko wtedy, gdy na jezdni panują warunki znacznego zmniejszenia prędkości (konkretnie chodzi o prędkość charakterystyczną dla zatoru drogowego, w którym pojazdy stoją albo poruszają się z niewielką prędkością), 4) obowiązek, o którym mowa w pkt 3, w żaden sposób nie wpływa (nie modyfikuje) na obowiązek dotyczący ustąpienia pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu. Należy zatem przyjąć, że zasada jazdy na suwak nie obowiązuje, jeśli na jezdni nie istnieje znaczne spowolnienie ruchu pojazdów (zmniejszenie prędkości). O takim spowolnieniu nie można jeszcze mówić, nawet jeśli na autostradzie, drodze ekspresowej a tym bardziej w obszarze zabudowanym prędkość pojazdów na poszczególnych pasa ruchu będzie oscylować w granicach 40 km/h. Przyjęta metoda jazdy na suwak 5 powinna być realizowana w następujący sposób, na jezdniach z co najmniej dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku: 1) tam, gdzie jeden z pasów kończy się (zanika): a) kierujący pojazdem poruszający się takim pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem, b) kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie pas obok zanika, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikającego pasa ruchu, 5 Na podstawie uzasadnienia zawartego w druku sejmowym nr 3828 z 2019 roku. dr Jacek Giszczak Strona 5 z 11

6 c) kierujący, o którym mowa w lit. a, po zapewnieniu odpowiednio dużego odstępu na wjazd przez kierującego, o którym mowa w lit. b, może wykonać zamierzony manewr zmiany pasa ruchu, d) następni kierujący pojazdami na pasach ruchu postępują tak samo jak wskazano w lit. a c; Rysunek nr 1 2) tam, gdzie dwa skrajne pasy kończą się (zanikają) w tym samym miejscu: a) kierujący pojazdem poruszający się takim skrajnym pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem, b) kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie skrajne pasy obok zanikają, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu 12 z obu skrajnych pasów; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikających skrajnych pasów ruchu, c) kierujący, o którym mowa w lit. a, poruszający się skrajnym prawym pasem ruchu po zapewnieniu odpowiednio dużego odstępu na wjazd przez kierującego, o którym mowa w lit. b, może wykonać zamierzony manewr zmiany pasa ruchu, dr Jacek Giszczak Strona 6 z 11

7 d) kierujący, o którym mowa w lit. a, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu po zapewnieniu odpowiednio dużego odstępu na wjazd przez kierującego, o którym mowa w lit. b, i wykonaniu manewru zmiany pasa ruchu przez kierującego, o którym mowa w lit. c, może wykonać zamierzony manewr zmiany pasa ruchu, e) następni kierujący pojazdami na pasach ruchu postępują tak samo jak wskazano w lit. a d. Rysunek nr 2 Projektodawca w uzasadnieniu do ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3828), wskazał, że ( ) dodawane ust. 4a i 4b nie będą stanowiły zmiany ogólnej zasady ustępowania pierwszeństwa przez kierujących pojazdami wykonującymi manewr zmiany pasa ruchu, lecz wskażą kierującym pojazdami mającymi pierwszeństwo na obowiązek umożliwienia zmiany pasa ruchu w przypadku omawianego problemu. Termin umożliwienia zmiany pasa ruchu jest szerokim pojęciem wskazującym na zachowanie się uczestnika ruchu drogowego, które doprowadza do sytuacji regulowanej. Jego proponowane wykorzystanie w projektowanej ustawie ma analogiczne zastosowanie jak w brzmieniu obecnie obowiązujących art. 18 ust. 1 oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 PoRD, gdzie kierujący pojazdem mający pierwszeństwo poruszania się swoim pasem ruchu podczas zbliżania się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym czy miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany umożliwić kierującemu tym dr Jacek Giszczak Strona 7 z 11

8 autobusem sygnalizowane włączenie się do ruchu, tzn. umożliwienie zmiany pasa ruchu występujące przy spełnieniu konkretnych przesłanek ustawowych bez jednoczesnego naruszenia ogólnej zasady ustępowania pierwszeństwa. Mając powyższe na uwadze, w sytuacji, gdy ukonstytuuje się możliwość jazdy na suwak (tj. zaistnieją warunki znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni a kierujący pojazdami znajdują się bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu) wzorzec normatywny relacji obejmuje relację kierowcy zamierzającego zmienić zajmowany pas ruchu i kierowcę znajdującego się na pasie, na którym możliwa jest kontynuacja jazdy (kierowca posiadający pierwszeństwo ). Kierujący pojazdem, znajdujący się bezpośrednio przed miejscem zanikania pasa ruchu bądź przeszkodą na pasie, jest zobowiązany realizować obowiązki dotyczące zmiany pasa ruchu. Mowa o wczesnym zasygnalizowaniu planowanego manewru oraz zachowaniu szczególnej ostrożności i ustąpieniu pierwszeństwa jadącemu pasem ruchu, na który zamierza wjechać. W tej sytuacji drugi kierujący, czyli ten kontynuujący jazdę (bez zmiany pasa ruchu), jest zobowiązany do umożliwienia wjazdu na pas ruchu. Krótko mówiąc, zmiana pasa ruchu w warunkach jazdy na suwak może być wykonana wyłącznie wtedy, gdy spełniony zostanie jeden z dwóch warunków: 1) kierujący pojazdem mający pierwszeństwo umożliwia wjazd na swój pas (słownik języka polskiego wskazuje, że umożliwić oznacza stworzyć warunki sprzyjające czemuś 6 ), 2) kierujący zmieniający zajmowany pas ruchu nie zmusi mającego pierwszeństwo kierowcy do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości (zachowanie zgodne z zasadą ustępowania pierwszeństwa, o której mowa w art. 2 pkt 23 Prd). Kierowca zamierzający zmienić zajmowany pas ruchu powinien uważnie obserwować zachowanie jadącego na pasie, na który zamierza wjechać, i oczekiwać na jego reakcję polegającą na umożliwieniu zmiany pasa. Jeśli jednak będzie wykonywać swój manewr na siłę i wywoła reakcję zmuszającą drugiego kierowcę do zmiany kierunku, pasa albo nagłego hamowania, to słusznie należałoby wskazywać naruszenie zasady ustąpienia pierwszeństwa 7. W praktyce, niestety dość często dochodzi o stłuczek czy też drobnych kolizji podczas realizowania jazdy na suwak. Wezwanie na miejsce zdarzenia policjanci ruchu drogowego zmuszeni są niejednokrotnie godzić wrogo nastawionych do siebie kierowców (najczęściej z powodu niezrozumienia zasady jazdy na suwak ) ale także rozstrzygać kwestię winy powstałego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 6 [dostęp: r.]. 7 Na kwestię utrzymania zasady ustępowania pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu podczas jazdy na suwak wskazał również M. Burtowy [w:] Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2021, art. 22. dr Jacek Giszczak Strona 8 z 11

9 III. Ogólne założenia rozstrzygania incydentów podczas jazdy na suwak Przy rozstrzyganiu zdarzeń podczas jazdy na suwak (zamek błyskawiczny) mających charakter kolizji drogowej policjant powinien szczegółowo przeanalizować zachowanie obu kierujących pojazdami i porównać je ze wzorcem ustawowym, o którym mowa w art. 22 ust. 4 4b Prd. W razie potrzeby powinien odnieść się do innych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza zasady ograniczonego zaufania, o której mowa w art. 4 Prd. Po ustaleniu zachowania naruszającego określoną normę ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wpisująca się w przesłankę niezachowania należytej ostrożności, o której mowa w art k.w., policjant powinien ustalić na czym w istocie polegało spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad ostrożności a zaistniałym skutkiem (zagrożeniem). Przy ustaleniu, że kierowca mający pierwszeństwo na pasie ruchu, pomimo zastosowania się do zasady organicznego zaufania, nie był w stanie zapobiec skutkowi (kolizji pojazdów) wynikającego z błędnego zachowania adwersarza, to uzasadnione byłoby sformułowanie zarzutu, że zmieniający pas ruchu naruszył zasadę, o której mowa w art. 22 ust. 4 Prd czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z drugiej jednak strony, jeśli kierowca mający pierwszeństwo na pasie ruchu miał możliwość i powinien przeciwdziałać skutkowi kolizyjnemu ale z jakich powodów tego nie uczynił, to należałoby rozważać współwinę wykroczenia z art k.w. Należy przy tym zwrócić uwagę, że jazda na suwak jest realizowana przy niewielkiej prędkości jazdy. Dlatego też przy ustalaniu ewentualnego przyczynienia się do zaistniałego skutku należy wziąć pod uwagę charakter i umiejscowienie śladów uszkodzeń, np. karoserii na obu pojazdach. Z praktycznego punktu widzenia każda sytuacja jest inna. Należy pamiętać, że ocena spełnienia (naruszenia) obowiązków kierujących pojazdami w tego typu zdarzeniach kolizyjnych, powinna odbywać się przez pryzmat zebranych dowodów. Może ona doprowadzić do uniewinnienia kierującego, dokonującego zmiany pasa lub kierunku ruchu (wyrok SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z r., II K 1265/17, LEX nr ) 8. Ważny jest zatem profesjonalizm i dociekliwość policjantów ruchu drogowego. Wskazane zalety powinny przełożyć się na jakość zebranego i utrwalonego procesowo materiału dowodowego, pozwalając jedynie prawidłowo i obiektywnie ocenić zachowanie obu kierujących pojazdami z punktu widzenia naruszenia reguł ostrożności należytej, a także wykazać powiązanie przyczynowe nieprawidłowego zachowania sprawcy z zaistniałym skutkiem. 8 Piszę za M. Burtowy [w:] Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2021, art. 22. [ (dostęp: :28)]. dr Jacek Giszczak Strona 9 z 11

10 Zakończenie Wzorzec normatywny zakodowany w treści art. 22 ust. 4 4b Prd obejmuje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa podczas zmiany zajmowanego pasa ruchu oraz obowiązek umożliwienia zmiany pasa ruchu w warunkach jazdy na suwak (zamek błyskawiczny) przez kierującego pojazdem jadącego po pasie ruchu, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. Przepis obligujący kierującego pojazdem do umożliwienia zmiany pasa ruchu innemu kierowcy (ust. 4a i 4b) ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy na jezdni istnieje znaczne spowolnienie ruchu pojazdów (zmniejszenie prędkości). Oznacza to, że pierwszą okolicznością powinna być ocena, czy prędkość pojazdów na jezdni warunkuje możliwość zastosowania jazdy na suwak, czego konsekwencją będzie oczekiwanie realizacji obowiązków przez kierującego pojazdem znajdującym się na pasie, na którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że każda realizacja zmiany pasa ruchu, w tym także podczas jazdy na suwak, obliguje kierowcę do zasygnalizowania zamiaru wykonania manewru, zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać. Ze względu na stosunkowo niewielką prędkość pojazdów policjanci powinni analizować zachowanie kierujących także przez pryzmat zasady ograniczonego zaufania. Do pociągnięcia obwinionego do odpowiedzialności za zarzucany mu czyn z art k.w. należałoby przypisać mu skutek kolizyjny (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) po pierwsze na płaszczyźnie obiektywnej (przyczynowej), a po drugie na płaszczyźnie normatywnej. To pierwsze przypisanie byłoby możliwe, gdyby na płaszczyźnie przyczynowo skutkowej można byłoby dojść do wniosku, iż wykonanie przez obwinionego manewru zmiany pasa ruchu było przyczyną kolizji polegającej na zderzeniu się z innym pojazdem. Zdaniem policjanta jest również przypisanie sprawcy na płaszczyźnie normatywnej skutku będącego znamieniem zarzucanego mu wykroczenia. Aby tego dokonać należałoby stwierdzić, iż obwiniony kierowca naruszył tą wymaganą przy wykonywanym przez niego manewrze zmiany pasa regułę ostrożności, której nieprzestrzeganie urzeczywistniło się w sferze faktów, wywołując skutek kolizyjny. Niewątpliwie policjant powinien wziąć pod uwagę okoliczność, że przy prawidłowej obserwacji jezdni i dostosowanej do sytuacji drogowej prędkości kierowca posiadający pierwszeństwo, bez trudu może dostrzec planowany i realizowany manewr zmiany pasa ruchu i powstrzymać się do jazdy, jeśli jej kontynuowanie mogłoby doprowadzić do zderzenia pojazdów. Jeśli mógł zdążyć nacisnąć hamulec, zwolnic bądź zatrzymać pojazd, ale tego nie uczynił, to należałoby rozpatrywać możliwość postawienia zarzutu przyczynienia się do powstałego zagrożenia bezpieczeństwa. dr Jacek Giszczak Strona 10 z 11

11 Policjant oceniający zdarzenie kolizyjne zaistniałe w warunkach dopuszczających jazdę na suwak, powinien dołożyć starań, aby zebrany materiał dowodowy świadczył o winie (współwinie) sprawcy zdarzenia. I bynajmniej nie chodzi tutaj o sytuację, w której kierowca z jakiś powodów podpisze mandat karny wystawiony na miejscu zdarzenia. Jeśli sprawa zostanie przekazana do sądu z wnioskiem o ukaranie domniemanego sprawcy wykroczenia (na przykład z powodu odmowy przyjęcia mandatu karnego), to sformułowany zarzut musi być zostać potwierdzony stosownymi dowodami. Zapewne nieracjonalnym działaniem policjanta, ale może wynikającym z niewielkiego doświadczenia służbowego, byłoby schematyczne traktowanie tego typu kolizji. Każdorazowe obwinianie kierowcy zmieniającego pas ruchu podczas jazdy na suwak i nie branie pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy, zwłaszcza wskazujących na możliwość uniknięcia kolizji przy niewielkiej prędkości ruchu pojazdów, należałoby uznać za nieprofesjonalne działanie przedstawiciela organu kontroli ruchu drogowego. Niezależnie od powyższego, warto posiadać w samochodzie rejestrator jazdy (kamerę), którego zapis może pomóc obronić się przed ewentualnym brakiem prawdomówności drugiego uczestnika kolizji, ale także konsekwencjami wynikającymi z błędnej oceny policjanta rozstrzygającego winę za spowodowanie zagrożenia. Źródła: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 3828 z 2019 roku). I. Kosierb [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz (red.) J. Lachowski, Warszawa M. Burtowy [w:] Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa Wyrok SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z r., II K 1265/17 (LEX nr ). dr Jacek Giszczak Strona 11 z 11

GLOSY. Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05

GLOSY. Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05 GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05 Na kierowcy zamierzającym wykonać manewr zmiany kierunku jazdy w lewo, ciąży bowiem nie tylko obowiązek zawczasu

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie zgodności zapisów art. 27 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie WYPADEK Co dalej? adw. Magdalena Fertak Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Pozycja pieszego w polskim systemie prawnym Art. 3 ust.3 PoRD - zasada ingerencji: Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Jeżeli znajdujesz się na początku przejścia

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 61/03 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2003 r. Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk w składzie następującym: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 290/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2012 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Manewry wykonywane przez kierującego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie MANEWRY - test na kartę rowerową 1. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to: a) omijanie b) wymijanie c) wyprzedzanie 2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

LP. OGNIWO TREŚĆ CZAS METODY, ŚR. DYD.

LP. OGNIWO TREŚĆ CZAS METODY, ŚR. DYD. KONSPEKT NR 8 WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU 1. PROWADZĄCY: 2. TEMAT: Włączenie się do ruchu 3. CELE: 3.1. Cel główny: Uczeń zna przepisy regulujące manewr włączanie się do ruchu. 3.2. Cele szczegółowe: a) poznawczy

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 59/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2019 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek SSN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09. Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel.

UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09. Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel. UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09 Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c y p l i n a r n y z

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Wybrane problemy prawne - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Uwarunkowania formalne: ustawa PoRD rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 382/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 lutego 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

D-1 Droga z pierwszeństwem.

D-1 Droga z pierwszeństwem. D-1 Droga z pierwszeństwem. T - 6a Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk SSN Paweł Wiliński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk SSN Paweł Wiliński (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 678/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2019 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk SSN Paweł Wiliński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 989)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 989) Warszawa, dnia 13 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 989) I. Cel i przedmiot ustawy W dniu 14 października 2009 r. Trybunał

Bardziej szczegółowo

wypadków drogowych Granice szczególnej ostrożności przy zmianie kierunku ruchu

wypadków drogowych Granice szczególnej ostrożności przy zmianie kierunku ruchu PProblematyka wypadków drogowych Wojciech Kotowski Granice szczególnej ostrożności przy zmianie kierunku ruchu Bardzo często dochodzi do zderzenia pojazdów, z których jeden podejmuje manewr wyprzedzania,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Kierującemu rowerem lub motorowerem:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTEPOWANIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM MECHANICZNYCM W SYTUACJI PO ZDARZENIU DROGOWYM ZE ZWIERZĘCIEM 1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Według art. 25 ustawy, prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE

ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE Paweł, Pszczyna Moim sposobem na bezpieczeństwo jest przede wszystkim uprzejmość na drodze! Uprzejmość, tak jak w życiu, ma na drodze również wielkie znaczenie. Nie należy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRAWO O RUCHU DROGOWYM

TEMAT PRAWO O RUCHU DROGOWYM 1 BKS/DPK 131/32159/16 MK Warszawa, dnia 30 marca 2016 r. Nr 32159 Data wpływu 8 luty 2016 r. Data sporządzenia informacji o petycji 24 marca 2016 r. RUCH DROGOWY TEMAT PRAWO O RUCHU DROGOWYM 2 WNOSZĄCY

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych

Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych dr hab. Jacek Haman Metodologiczne inspiracje Jabłonna, 29 września 2016 Degresywna

Bardziej szczegółowo

Powtórka. Od publikacji artykułu rozpoczynającego. analizy i opinie. z przepisów ruchu drogowego

Powtórka. Od publikacji artykułu rozpoczynającego. analizy i opinie. z przepisów ruchu drogowego Fot. Krzysztof Wójcik analizy i opinie Od publikacji artykułu rozpoczynającego serię powtórek z przepisów ruchu drogowego minął już przeszło rok. W tym czasie w Komunikacji Publicznej ukazywały się artykuły

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA I 2019 r 1. Pieszym nie jest: A- osoba pchająca

Bardziej szczegółowo

Prędkość. Ile można, ile warto

Prędkość. Ile można, ile warto Prędkość. Ile można, ile warto Z jaką prędkością możemy poruszać się po polskich i europejskich drogach, gdy podróżujemy z przyczepą? A z jaką, gdy jedziemy kamperem dużym lub małym? Warto to wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Ronda - wpływ oznakowania na zachowania kierowców cz. II

Ronda - wpływ oznakowania na zachowania kierowców cz. II Jak poprawnie oznakować takie rondo znakami poziomymi? A może powierzchnię wokół wyspy pozostawić bez oznakowania poziomego? Przecież w myśl definicji z art. 2 Prawa o ruchu drogowym - pas ruchu nie musi

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) Warszawa, dnia 10 marca 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa. z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami projekt Ustawa z dnia. 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Katarzyna Wojnicka

UCHWAŁA. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 50/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli pchasz rower po drodze to jesteś osobą? A- kierującą rowerem,

Bardziej szczegółowo

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy:

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy: TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. Kolumna pieszych to: A- grupa pieszych

Bardziej szczegółowo

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem może: a. zawrócić przed skrzyżowaniem b. zawrócić na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. Projekt 16-05-2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zasady pierwszeństwa przejazdu. Przecinanie się kierunków ruchu

Zasady pierwszeństwa przejazdu. Przecinanie się kierunków ruchu Zasady pierwszeństwa przejazdu Przecinanie się kierunków ruchu Regulacje prawne związane z pojazdami i z poruszaniem się po drogach Podstawowym aktem prawnym regulującym ruch drogowy jest: Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 283/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2018 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

manewry ruchu drogowego

manewry ruchu drogowego manewry ruchu drogowego włączenie się do ruchu WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami lub przepisami ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 czerwca 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSA del. do SN Mariusz Młoczkowski

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA Wybrane problemy prawne - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Uwarunkowania formalne: ustawa PoRD rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna. dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów)

Opinia prawna. dotycząca uprawnień straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość (fotoradarów) STOWARZYSZENIE PRAWO NA DRODZE ul. Czeremchowa 18/91, 20-807 Lublin e-mail: zarzad@prawonadrodze.org.pl REGON: 061399109, NIP: 712 327 09 30 Nr konta: 33 1240 2470 1111 0010 4500 8158 Lublin, 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Rowerowe zmiany PoRD. Marcin Hyła

Rowerowe zmiany PoRD. Marcin Hyła Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Wrocław, 25.03.2010 Polska w rowerowym kontekście UE: Polska: 15,8 zabitych rowerzystów na 1 mln mieszkańców (średnia UE: 4 zabitych) Udział ruchu rowerowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA 2012

Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA 2012 Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA 2012 Człowiek i technika Seite 1 Raport bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA na rok 2012 Wkład DEKRA w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2008 2009 2012

Bardziej szczegółowo

1 z :13

1 z :13 1 z 5 2014-02-09 08:13 Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!) Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń Protokolant:

Władysław Budzeń Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM

ABC POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W RUCHU DROGOWYM WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KSP Źródło: http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/prawo/26527,abc-postepowania-mandatowego-w-ruchu-drogowym.html Wygenerowano: Niedziela, 19 lutego 2017, 02:51 ABC POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD 11.05.2019 Zasady udzielania odpowiedzi: 1) Piszemy pismem czytelnym, najlepiej drukowanym lub technicznym. 2) Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym,

Bardziej szczegółowo

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki:

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki: Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna,

Bardziej szczegółowo

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Rodzaje i części składowe drogi 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym

Bardziej szczegółowo

100 sytuacji w ruchu drogowym

100 sytuacji w ruchu drogowym Strona1 100 sytuacji w ruchu drogowym w których powinieneś wiedzied jak się zachowad. Copyright: KTW http://www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl Poradnik dla przyszłych kierowców i nie tylko Strona 1 1 W tej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 90/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 kwietnia 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów.

Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów. Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów. Kraj Przepisy dotyczące opon Przepisy dotyczące łańcuchów śniegowych Belgia Bośnia Bułgaria

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. SNO 74/09

WYROK Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. SNO 74/09 WYROK Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. SNO 74/09 Przewodniczący: sędzia SN Jerzy Steckiewicz. Sędziowie SN: Tadeusz Wiśniewski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca). S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c y p l

Bardziej szczegółowo

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową Opis modelu Projekt zawiera model automatu komórkowego opisującego ruch uliczny na jednopasmowej ulicy bez możliwości wyprzedzania. Przyjmujemy, że kierowcy nie powodują celowo kolizji oraz że chcą dojechać

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba Bezpieczeństwo w ruchu drogowym st. asp. mgr Artur Kuba Zasady bezpieczeństwa Bezpieczna prędkość - w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo