Witold Maliszewski. Missa pontificalis. op. 30. wyciąg fortepianowy. Opole 2021

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witold Maliszewski. Missa pontificalis. op. 30. wyciąg fortepianowy. Opole 2021"

Transkrypt

1 Witold Mliszeski Miss otiiclis o 30 yciąg oteioy ole 2021

2 Doisoo ze śodkó Miist Kultuy i Dziedzict Nodoego ochodzących z uduszu omoci Kultuy mch ogmu Muzyczy śld, elizoego zez Nodoy Istytut Muzyki i Tńc ulikc stoi część seii ydicze olsk muzyk zomi edkto seii zemysł Neum Komuteoe ocoie yciągu Mze Mliosk oekt okłdki Tomsz Wol

3 W dziech muzyki olskie ciąż eszcze są oszy sło zde i skutek tego ie oddące się zetele iteetci Tude uki, kich oził się tóczość olskich komozytoó XIX ieku i 1 ołoy ieku XX, k możliości ykoń i ydń, któe usytuołyy ą i utliły oiegu olskie kultuy, skądiąd sliżoego skutek odziłu olski, koiec eszcie ogome ziszczei oee szystko to ztło oszeche śidomości ielką liczę dzieł i ich tócó Nieuzsdioe ześidczeie o ikłe oz tóczością hoi i Szymoskiego tości muzyki olskie kotekście euoeskim, tly st źódeł, tudości z dostęem do ich i długie lt ku ziteesoi, stozyły ysoce iekozystą sytucę, któ doieo od ied zczy ulegć zmiie Wiele istotych szczegółó iogii Witold Mliszeskiego ie est m dzisi zych 1 Geelodzy ieustie oszukuą te temt liższych iomci Wiemy, że zyszedł śit 20 lic 173 oku Mohyloie odolskim, ddiestzńskim mieście ołożoym iegdyś Kooie Kólest olskiego, doie ozioó oszze Ziem Zych, dziś Ukiie, tuż zy mołdskie gicy Z ią, o dugie stoie Diestu, ieysokim kuhie oodl si Beezok, zosi się oelisk, zczący miesce śmieci hetm Żółkieskiego, któy 0 oku, ścigy zez Tukó, zeił się tędy uchodząc z esztą osk sod ecoy W smym Mohyloie od zsze ozległ się ieloęzyczy g, tk tyoy dl mist schodich uieży de olski eło tu yło mi, Gekó, ołudioych Słoi i Żydó utzymuących się z hdlu i zemiosł olskie odziy żyły te óżoe zeczyistości kultyuąc tk tolecę, k tiotyzm ciec zyszłego komozyto, óze Mliszeski, ył uzędikiem, ko uczestik osti Styczioego otoczoym zee czą ugą te olici oiązki służoe zuciły go oku 17 do Guzi, gdzie o tzech dlszych ltch zmł, ozostiąc żoę, Leoię z Kyńskich, i letiego sy Witold Dziel do otił edk utzymć odzię dąc lekce gy oteiie Witold ukończył ięc gimzum Tilisi (zym z cskich czsó Tylisem) oz tmteszą szkołę muzyczą, któe dyekto, Michił IolitoIo, mił zde się kozysty ły ego óźiesze losy Z Tylisu zyył Mliszeski do etesug studi mtemtycze (1), lecz o oku zeiósł się do Woskoe Akdemii Medycze o e ukończeiu stąił do Kosetoium etesugu, gdzie ltch 1102 studioł komozycę u Mikoł imskiego Kosko, teoię zś u Aleksd Głzuo To łśie Głzuo, ielki utoytet dziedziie techiki komozytoskie, stł się idełem tystyczym Mliszeskiego W 101 Mliszeski ośluił Ntlię Mkeicz Zostł ychocą istytucie dl sieot Gtczyie koło etesug i komooł, zdoyąc licze gody oz uzie ydcy Mito Biele, u któego gościł słyych iątkoych ezetcch oych utoó kmelych Wósł osyskie śodoisko muzycze, choć se odoości się ie yzekł i iteesoł się olską muzyką, złszcz tóczością Kłoicz W oku 10, uż ko uto mi 3 symoii i 2 ktetó smyczkoych, zostł dyektoem szkoły muzycze i dyygetem okiesty esskiego Tozyst Muzyczego dessie W oku 113 zeksztłcił szkołę istieące do dziś Kosetoium, któe odził zez dlszych lt Był óież dyygetem okiesty miescoego Tozyst Muzyczego Musiły to yć zęci dzo souące, skoo Mliszeski ieml zzucił komooie, iele z to szkicuąc, między iymi I Symoię Lecz yuch eoluci ździeikoe uczyił dessę sttegiczy ot d Mozem zym koliczości życi i tóczości Witold Mliszeskiego zczeięto z: Edd Wocki Witold Mliszeski, kiest 132, 2; dig Stch Mliszeski Witold, : Ecykloedi Muzycz WM, ed Elżiet Dzięosk, t, Kkó 2000; et Suchoieko Mliszeski Witold, : olski etesug 2015, htt://olskietesugl/hsl/mliszeskiitold 1

4 miescem ieezieczym omiędzy okiem 11 0 misto siedmiokotie zechodziło z ąk do ąk W liże ie zych m okoliczościch, Mliszeski z żoą i dziećmi ouścili e, i gudi 1 oku zleźli się ole uż olsce, uchodząc zed ześldoimi, któe kótce sotkły olkó dessie Wiemy też, że część odziy Mliszeskich utkęł Ukiie zsze o zyyciu do olski Mliszeski zyął osdę uczyciel śieu i ytmetyki gimzum tocku Z czsem też ócił do komooi W 5 oku ukończył I Symoię, dedykoą dodzoe i odlezioe czyźie, óźie stozył tkże dzieł sceicze, ędące ołączeiem oey i letu, k Sye, czy Bout, oemty symoicze, mi Bkę i Legedę, kilk iych utoó okiestoych i Kocet oteioy Stł się ostcią oszechie szoą i ceioą, hoooą liczymi godmi W ltch 225 i 1313 ył oesoem komozyci i om muzyczych Kosetoium Wszie, do ego uczió leżeli mi eliks odeyk Łuński, eliks yicki, Bolesł Woytoicz, Ste Kisieleski i Witold Lutosłski, któy somił go z iększym szcukiem Mliszeski dziłł też ko dyekto Wszskiego Tozyst Muzyczego (WTM, 527), sółogizto i uo I Kokusu hoioskiego (7), ykłdoc Wyższe Szkoły Muzycze WTM (), złożyciel Istytutu hoi (134, dziś Nodoy Istytut ydeyk hoi Wszie), eszcie czelik ydziłu muzyki Miistestie Wyzń eligiych i śiecei uliczego (734) Kto ie, czy stoisko to ie łączy się kiś sosó z ostiem dóch ielkich utoó eligiych głosy soloe, chó i okiestę equiem oz Miss otiiclis Nie m tomist ątliości, że oie te komozyce ostły tmoseze uiesiei olskością i kozoym z ią ktolicyzmem, któe to tości ielęgoł Mliszeski zez iększość sego życi eym odosoieiu tytuy oydu dzieł zchoły się ostci utogó W equiem, końcu tekstu utoego, idiee dt 2 III 130, tomist logiczym miescu tytuy Miss otiiclis dt 30 XI 130 Dty te sądząc o chkteze ism zostły ise ęką komozyto odto kcie tytułoe equiem umieszczoy zostł zez tócę ume ous komozyci 2 tytu Miss otiiclis umeu ous ie osi est to kesti o tyle zgdko, że litetuze zedmiotu to łśie Miss otiiclis okeśl y ko o 22, tomist equiem ko o 23, lu komozyc ez umeu ous 4 Słoik Muzykó olskich ou zydkch ume ous omi5 W iektóych ykzch i omóieich tóczości Mliszeskiego equiem est, e zmieszczoym zez komozyto dtom, często ymieie dugim miescu, co stz sugestię, ky yło ise o Mszy Może to odzić do eych sekulci dotyczących zemi estetyki tócze komozyto, gdyż mimo oczyistego okeieńst gtukoego omiędzy oydom dziełmi istieą tkże oże óżice seze isici i elizci Kesti koleości ie m edk szym zdiem zsdiczego zczei, oież szystko skzue to, że o utoy ostły, kżdym zie zostły sise tytuze ieml óocześie Miss otiiclis ośięco est ieżoi iusoi XI, któy eszcze ko Achille tti zostł 11 oku mioy izyttoem ostolskim olsce i Litie, oku stęym otzymł z ąk cyisku metoolity szskiego Aleksd Kkoskiego skę iskuią, ież zś ustoił go ieszym o dig Stch, o cit oz Stisł Dąek Tóczość mszl komozytoó olskich XX ieku, Wsz 1, s 37 dig Stch, o cit 4 Stisł Dąek, o cit 5 Zoi Liss Mliszeski Witold, : Słoik Muzykó olskich, Kkó 17, t II, s 1 Tk mi Stisł Dąek, o cit Nley edk odkeślić, że uto te mił do dysozyci edyie yciągi oteioe, któych żde dty ie są zmieszczoe 2 3

5 ucuszem ostolskim ieodległe olsce hoć oku 130, gdy Mliszeski kończył soe dzieło, tti ył uż od lt ieżem, to d Wisłą zmięto mu kt, że odczs ity szskie sieiu 0 oku, mimo ogomego zgożei ze stoy Amii zeoe edyie o i oseł tuecki ie ouścili soich lcóek dylomtyczych T, oz ie zee eszcze okoliczości siły, że odocie kty tytułoe komozyto isł dedykcę stęuące teści: cu Śiętemu, ieżoi iusoi XI, Wielkiemu zycieloi olski utó iieszy ośięc Witold Mliszeski Nie iemy iestety, czy dzieło, lo zymie idomość o ego dedykci, dotło do ież, czy od do Wtyku Tego odzu kty, eśli miły yć uuliczioe (co stąiłoy zydku ydi Mszy), ymgły ogół zgody dedykt Nie yde się edk, y dedykc mił tym ydku ły losy dzieł, ie est też ee, czy ego tóc to liczył Smo oęcie miss otiiclis odosi się do mszy śięte soe zez isku, ztem tkże zez ież, syście dikoó i sudikoó oz iych usługuących osó, któym zeodiczy kł ędący sego odzu mistzem ceemoii Bo to głóie oe seze ceemoile, ściśle zesztą okeśloe zeismi dotyczącymi śieó (szystkie modlity zyczie odmie głos, są śiee), isygió, zydzieych szt, okdzi, celeci od tou lu od ldistoium (ożycoego kzesł), msz otyikl óżi się od zykłe mszy śięte, celeoe zez kł e tekst ozoste zsdiczo iezuszoy oz ieliczymi szczegółmi Wszystkie te dodtkoe elemety kyą eą symolikę i ich zczeie ie est czysto zeętze, le uczesticzących e mszy śięte ieych, yieą zede szystkim dzycze żeie szczególe uoczystości, siłości, et zeychu Dzieło Witold Mliszeskiego dużym stoiu odoid tkiemu ozumieiu gtuku W ogólym zysie omlym est o ostu 5częścioą mszą, skłdącą się z smych części stłych odiium misse Ntomist uęcie te omy est szeokie i okzłe, choć żdym ydku ie zesdzoe Bogt, lecz ie dmie est osd okiesty, sółtozące tkkę dzieł z z mieszym chóem i czogiem solistó Zóżicoe i odzczące się soymi możliościmi zkesie olumeu zmieie zei otóy skłd dze, 3 tąki, 4 ogi, 3 uzoy i tu, kotły, tleze i tmtm, ogy oz smyczki, któe muszą yć odoiedio licze To sdek o eoce óźego omtyzmu, le zemoy z cłym doodziestem ietz zez ielu tócó XX ieku oszczególe ogi Mszy oziięte są sosó ieml symoiczy, co est ezulttem zstosoi cy motyicze ko odstoe techiki ksztłtoi zeiegu, ie tylko sekcie ocesulym, lecz tkże ktulym, ięc cłe zestzei utou To zó eśli ie miłoy yołyć żei stylizci muzyki eok dieszych, tego komozyto yźie uikł zeić mogł tylko sood zkesie myślei hmoiczego i oeoi kotuktem est tym soisty doks, oież eok, któe dziłł Mliszeski, odzczł się ielością ądó eostylistyczych, ozumiych óczs ko ede z zeó ooczesości Tymczsem ęzyk hmoiczy Mliszeskiego ystł z estetyki omtycze, ołączoe ze szczególą

6 czcią dl otęgi szttu kotuktyczego, z uodoiem kultyoego kdemickich kęgch tócó osyskich, ocząszy od Atoiego uistei ozez Tiee, o Głzuo, co ieątliie yikło z otzey iązi do tych tdyci i zdoyczy muzyki euoeskie okesu zedomtyczego, kich muzyk osysk ie zł o edk cieke, żde secyicze, osyskie elemety ie zeikęły do ęzyk Miss otiiclis Więce ęzyk te odzcz się elstyczością i ottością iestddoe oziązi Nie sosó zć go o ostu óźoomtyczym Doskole idć, że Mliszeski ozostąc oicie tolości ukcye kieue się yłączie idyidulymi yomi, co zesztą sue do zekzego zez Lutosłskiego ozu edgog, ykłdącego omy muzycze zgodie z łsą, iekoecolą kocecą ksztłtoi ci muzycze To łśie o elstyczość, ottość i idyiduly ty doou śodkó ozoliły Mliszeskiemu sosó zekouący iązć do tdyci ktolickie miss otiiclis ykoie Miss otiiclis miło miesce oziu, oku ecie t ustlie liższych okoliczości tego ydzei Mcie Negey 7 Zoi Liss, o cit Źódło to ode óież miesce i oczą dtę ykoi equiem: ozń 133

7

8 cu Śiętemu, ieżoi iusoi XI, Wielkiemu zycieloi olski utó iieszy ośięc Witold Mliszeski

9 Miss otiiclis Witold Mliszeski (130) I Kyie Soo solo 4 Leto q = 0 Alto solo 4 Teoe solo 4 Bsso solo 4 Ky i Ky i e e le i so, Soo 4 4 Alto 4 Teoe 4 Bsso 4 4 Leto q = 0 >

10 2 llg 1 i temo Ky i e Ky i e e le i e le i e e le i llg e le i i temo 11 Ky i Ky i e e Ky i e e le i llg e le i e le i 11 Ky i e > S e le i llg

11 3 1 2 Allego molto q = 132 Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i Ky i e, Ky i Ky i e, Ky i Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i 1 Allego molto q = 132

12 Ky i e e le i so, Ky i Ky i e e le i so, Ky i Ky i e e le i so, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i Ky i e e le i so, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i 21

13 5 2 e e le i e e le i e e le i e e le i Ky ie e le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e Ky ie e le i so, le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e le i so, Ky i 2

14 4 31 Kyi e, Kyi e e le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e le i so, Ky i Ky ie e le i Ky ie e Ky ie e le i so, Ky ie e le i le i so, Ky ie e le i Ky ie e le i so, Ky ie e le i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i 31

15 Ky ie e le i Ky ie e le i e, Ky i e e le i Ky Ky i e e le i i e e le i so, so, Ky i e e le i so, 37 Ã Ky i e e le i so, Ã

16 42 Ky i e e le i Ky i e e le i Ky i e e le i 42 Ky i e e le i hi hi ste e lei so, e lei ste e lei so, e lei 51 > hi ste e lei so, e lei

17 57 7 hi ste e lei so, hi ste e lei so, 57 hi ste e lei so, 2 Mestoso e lei e lei e lei hi hi hi 2 Mestoso hi

18 10 ste ste ste e e e le i so, hi le i so, hi le i so, hi ste e le i so, hi 73 tile hi ste e le i so, hi ste e le i ste e le i so, hi ste e le i ste e le i so, hi ste e le i 73 ste e le i so, hi ste e le i tile

19 1 1 ste e lei so, hi ste e lei so, e lei so, hi hi dim dim dim ste e lei so, dim Ü Ü e hi ste e lei so, hi ste e lei so, e lei so, hi ste e lei so, hi ste e lei so, e lei so, dim lei so, 11 ste e hi ste e lei so, hi ste e lei so, hi ste e lei hi ste e lei so, hi ste e lei so, hi ste e lei lei so, hi ste e lei so, hi ste e lei dim dim dim dim 10 hi ste e lei so, hi ste e lei dim

20 2 hi hi hi hi 2 ste e le i so, hi ste e ste e le i so, hi ste e ste e le i so, hi ste e ste e le i so, hi ste e 11 hi ste e lei so, e le i hi ste e lei so, e le i hi ste e lei so, e le i le i le i le i le i

21 hi ste e le i so, hi ste, hi ste, hi ste e lei so, hi hi ste, hi ste, ste, hi ste e le i so, hi ste, hi ste, hi ste e lei so, hi ste, 105 hi ste e le i so, hi ste, hi ste, hi ste e le i so, 1 hi ste e le i so, hi ste e lei so, hi ste, hi ste e le i hi ste e le i so, hi ste e lei so, hi ste, hi ste e le i hi ste e le i so, hi ste e lei so, hi ste, hi ste e le i 1 hi ste, hi ste e le i

22 hi ste, hi ste e le i hi ste, hi ste e le i hi ste, hi ste e le i hi hi ste, ste, hi hi ste ste hi ste, hi ste, 11 hi ste, hi ste,

23 llg U " 15 hi hi ste, hi ste, hi ste, hi ste, hi ste e lei ste, hi ste, hi ste, hi ste, hi ste e lei hi ste, hi ste, hi ste, hi ste hi ste e lei U " U " U " su i temo hi ste, hi ste, hi ste, hi ste hi ste e lei llg U " U " Ky ie e le i so, Ky ie e le i Ky ie e le i so, Ky ie e le i Ky ie e le i so, Ky ie e le i Ky ie e le i Ky ie e le i Ky ie e le i 133 i temo Ky ie e le i

24 Ky ie e le i Ky i e, Ky i e e Ky ie e le i Ky i e, Ky i e e Ky ie e le i Ky ie e Ky ie e le i Ky Ky ie e le i i e, Ky i e e le i 13

25 le i Ky i le i Ky i e, Ky i le i Ky i e, Ky i Ky i e, Ky i e e lei so, e lei Ky i e, Ky i e e lei so, e lei Ky i e, Ky i e e lei so, e lei 144

26 e e le i so, e le i so, e le i e e le i so, e le i so, e le i e e le i so, e le i so, e le i Ky Ky Ky Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i i e e le i so, Ky ie e lei so, Ky ie e lei

27 Ky i e, Ky i e, Ky i e, Ky i e, Ky i e, Ky i e, 15 so, Ky i e, Ky i e e le i so, Ky i e, Ky i e e le i so, Ky ie e le i so, Ky ie e le i Ky i e, Ky i e lei so, e lei so, e,

28 Ky i e, Ky i e Ky i e, Ky i e Ky i e, Ky i e Ky i e, Ky i e 15 Bsso e lei so, e lei 171 Ky ie, Ky ie, Ky ie, Ky ie Ky ie Ky ie 171 Ky ie, Ky

29 iteuto Ky ie e lei Adte q = 7 Ky ie e lei Ky ie e le i Ky ie e lei e e e le i le i le i 177 ie e le i iteuto Adte q = 7

30 22 it molto dim Ky i e e le i it molto 21 Leto q = 0 (Temo I) 17 Ky ie e lei so, e le i so, e lei Ky ie e lei so, e le i so, e le i Ky ie e lei so, e le i so, e le i Ky ie e lei so, e le i so, e lei Ky ie e lei so, e le i so, e lei 17 > Leto q = 0 (Temo I)

31 23 Allego modeto q = 0 Soo Alto Teoe Bsso Glo i, glo i i ex Glo i, glo i i ex Glo i, glo i i ex II Gloi Glo i, glo i i ex Allego modeto q = 0 3 cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis 3 cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis

32 24 De o, i ex cel sis, i ex cel sis De De o, i ex cel sis, i ex cel sis De De o, i ex cel sis De o, De o, i ex cel sis De o, Ü 1 et i te x, et i et i te x, et i o, o, et i te x, i te x, et i te x, et i te, et i te, et i te, et i te x, i te x, et i te,

33 te, et i te x, x ho mi i us, x ho mi i te, et i te x, x ho mi i us, x ho mi i et i te x, x ho mi i us, x ho mi i us, et i te x, x ho mi i us, x ho mi i us, et i te x, x ho mi i us, x ho mi i us, et i te x, x ho mi i us, x ho mi i us, us 25 us 1 o æ vo lu t tis, o æ vo lu o o æ vo lu t tis, o æ vo lu æ vo lu t tis, o æ vo lu dim o æ vo lu

34 2 20 dim t dim t dim tis, tis, t tis, et i dim et i te x te x et i te x 20 t dim tis 23 llg U 2 Leto h = 4 3 et i te x L u d mus, lu U 4 3 U L 4 3 u d mus, lu U L 4 3 u d mus, lu llg 23 U U L u d mus, lu Leto h =

35 27 2 d mus te, e e di ci mus, e e d mus te, e e di ci mus, e e d mus te, e e di ci mus, e e 2 d mus te, e e di ci mus, e e 3 3 di ci mus te, do di ci mus te, do di ci mus te, do 3 di ci mus te, do

36 2 4 mus te, do mus te do mus te, do mus te do mus te, do mus te do 4 mus te, do mus te do 54 Aimdo mus te, glo i i c mus, glo i i c mus mus te, glo i i c mus, glo i i c mus mus te, glo i i c mus, glo i i c mus 54 mus te, glo i i c Aimdo mus

37 2 4 iu vivo h = 0 2 te! do mus, do mus, glo i i c mus te, te! te! te! A A A do mus, do mus, glo i i c do mus, do mus, glo i i c do mus, do mus, glo i i c mus mus mus te, te, te, 2 A iu vivo h = 0 do mus, do mus, glo i i c mus te,

38 30 73 glo i i c mus te glo i i c mus te, glo i i c glo i i c mus te, glo i i c glo i i c mus te, glo i i c mus mus mus te te, te, glo i i c glo i i c mus mus te te glo i i c mus te, glo i i c mus te, glo i i c mus te 73 5 U U U U 5 Lgo q = 0 4 G ti s gi mus o te m gm, o te 4 G ti s gi mus o te m gm, o te 4 G ti s gi mus o te m gm, o te 4 º º 5 U u G ti s gi mus o te m gm, o te Lgo q = º º

39 31 1 m m gm glo im tu m, Do mi e, Do mi gm glo im tu m, º m m gm glo im tu m, gm glo im tu m, º Do mi e De us, ex cæ le stis, De us Do mi e Do mi e De us, ex cæ le stis, De us De us, ex cæ le stis, De us 1 º º Do mi e De us, ex cæ le stis,

40 32 e, Do mi e i li u i Do mi e i li u i Do mi e i li u i Do mi e i li u i te o mi o tes, o mi o te o mi o tes, o mi o te o mi o tes, o mi o º tes º tes tes De us te o mi o º º tes

41 ge i te e su hi ste, Do mi e ge i te e su hi llg oco iu vivo q = 72 ste ge i te e su hi ste ge i te e su hi ste Do mi e Do mi e Do mi e Do mi e 100 llg oco iu vivo q = 72

42 De us, A gus De i De us, A gus De i, i lius tis, qui tol lis, qui tol lis ec c t De us, A gus De i, i lius De us, A gus De i, i lius tis, qui tol lis, qui tol lis ec c t tis, qui tol lis, qui tol lis ec c t > > > > 103 De us, A gus De i, i lius tis, qui > > tol lis, qui tol lis 10 mu di, mi se e e, mi se e e o is, sus ci e de e c tio mu di, mi se e e, mi se e e o is, sus ci e de e c tio mu di, mi se e e, mi se e e o is, sus ci e de e c tio em em em 10 sus ci e de e c tio em

43 o stm, qui se des, qui se des d dex te m, dex te m o stm, o stm, o stm, 7 qui se des, Ü qui se des, qui se des, Ü Ü qui se des d dex te m, dex te m qui se des d dex te m, dex te m qui se des d dex te m, dex te m tis, tis, tis, tis, 11 dim mi mi se e e, mi se e e o se e e, mi se e e o dim mi dim se e dim e is o is is 11 mi se e dim e o is

44 3 4 llg Allego molto q = 0 Quoi m tu so lus s ctus, tu Quo i m tu so lus s ctus, tu so lus Domi us, so lus s ctus, Quoi m tu so lus s ctus, tu 4 llg Allego molto q = seme so lus Do mi us, so lus Do mi us, so lus Do mi us, so lus Do mi us, tu so lus Do mi us, tu so lus l tis si mus, e su hi ste, e su seme so lus l tis si mus, e su hi ste, e su seme so lus l tis si mus, e su hi ste, e su seme 132 tu so lus Do mi us, tu so lus l tis si mus, e su hi ste, e seme su

45 37 13 hi ste, e su hi ste hi ste, e su hi ste hi ste, e su hi ste hi ste, e su hi ste 13 > > > > > > > > > > > > > 145 llg U Allego modeto q = 0 (Temo I) um U U um um U um s cto s s cto cto s cto 145 llg este e llg U U Allego modeto q = 0 (Temo I)

46 3 14 si i tu i glo i, i glo i si i tu i glo i, i glo i si i tu i glo i, i glo i 14 si i tu i glo i, i glo i 152 De i tis A me, De i De i tis A me, tis 152 De i tis

47 me, me, me, me, me, me, A me, me, me, me A me, me, me, me um me me um um s cto si i s cto si i tu, s cto > > > um s cto si i tu, cum s cto si i tu, cum s cto si i tu tu, cum s cto si i tu si i tu, cum s cto si i tu > > > > > > s cto si i tu > > > > > >

48 um s cto si i tu, cum s cto si i tu, cum s cto si i tu, um s cto si i tu, cum s cto si i tu, cum s cto si i tu, um s cto si i tu, cum s cto si i tu 13 cum s cto si i tu cum s cto si i tu si i tu, cum s cto si i tu um s cto um s cto si i tu, i glo i De i um s cto si i tu, i glo i De i um s cto si i tu, i glo i De i um s cto si i tu, i glo i De i

49 41 1 tis, De i tis A me, me, me, tis, De i tis, De i tis A me, me, me, tis 11 A me, me, me, 1 tis, De i tis A me, me, me, 170 me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, 170 me, me, me, me,

50 me me um s cto me me um s cto si i tu, si i tu, um s cto si i tu um s cto si i tu, si i tu si i tu si i tu 17 A A A me, me, me, A 17 me, > dim

51 43 me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, 1 me, me, me, me me me 1 me, me

52 44 III edo Soo Alto Teoe Bsso Allego isoluto q = 0 e do i u um De um o mi o te tem, cto em coe li et te e do i u um De um o mi o te tem, cto em e do i u um De um o mi o te tem, cto em e do i u um De um o mi o te tem, cto em coe li et coe li et te coe li et te Allego isoluto q = æ, vi si i li um om i um et i vi si i li æ, vi si i li um om i um et i vi si i li æ, vi si i li um om i um te æ, vi si i li um om i um et i vi si i li et i vi si i li um Et i um Et i um Et i um Et i

53 45 10 u um Do mi um e sum, e sum hi stum, i li um De i u um u um 2 Do mi um e sum, e sum hi stum, i li um De i 2 Do mi um e sum, e sum hi stum, i li um De i u um Do mi um e sum, e sum hi stum, i li um De i u i ge i tum, et ex te tum te o mi, 2 u i ge i tum, 2 u i ge i tum, 2 et ex te et ex te tum tum 2 te o mi, 2 te o mi, 2 14 u i ge i tum, et ex te tum te o mi,

54 4 1 2 te o mi sæ cu l De um de De o, lu me de lu mi e, 2 te o mi sæ cu l 2 te o mi sæ cu l 2 dim dim dim dim De um de De o, lu me de lu mi e, 2 2 De um de De o, lu me de lu mi e, te o mi sæ cu l 1 dim De um ve um de De o ve o, ge i tum o De um ve um 2 2 De um ve um de De o ve o, 2 2 de De o ve o, ge i tum o ge i tum o ctum, ctum, ctum, 22 de De o ve o, ge i tum o ctum,

55 co su st ti lem ti, e quem, e quem o mi, co su st ti lem ti, e quem, e quem o mi, co su st ti lem ti, e quem, e quem o mi, co su st ti lem ti, e quem, e quem o mi, dim dim dim dim dim 31 e quem, e e quem, e e quem, e quem o mi, o mi ct quem o mi, o mi ct quem o mi, o mi ct 3 sut sut sut 31 e quem, e quem o mi, o mi ct sut

56 dim dim Adte e = 72 dim it Å 4 4 Å Qui ote os ho mies et ote o stm slu tem ï ï Å Å ï et ote Å 50 Adte e = Å Å et ote o stm s lu tem Å

57 Å Å Å ï et ote o stm s lu tem de sce dit de coe ï o stm slu tem de de de Å sce dit de coe sce dit de coe dim sce dit de coe dim dim dim dim lis lis lis lis dim 5 5 ctile K Å ctile Å ï et i c tus est et i c tus est de Si i tu S cto, 5 ctile et i c tus est de Si i tu Scto, et i c Å ï Å

58 50 2 Å de Si i tu S cto Å tus est de Si i tu Scto 2 Å Å Å de Si i tu S cto ex M i, ex M ctile ex M i vi gie, ex M Å ex M i, ex M i vi gi Å ï dim Å dim Å i, ex M i vi gi e i, ex M i vi gi e et Å e, Å > > > ex M i vi gi e et Å K K K Å Å ï Å K ho mo ctus est, et K ho mo ctus est, et ï ex M i vi gi e, ex M i vi gi e et ho mo ctus est, et Å Å Å

59 51 70 llg o doloe (e = 72) ho mo ctus ho mo ctus est est ho mo ctus est u ci i xus e ti m o o is, u ci i xus e ti m o o is, K K K cu ci i xus cu ci i xus cu ci i xus 70 llg u ci i xus e ti m o o is, o doloe (e = 72) S cu ci i xus

60 52 75 K e ti m o o is, cu ci i xus su o ti o i K e ti m o o is, cu ci i xus su o ti o i K e ti m o o is, cu ci i xus su o ti o i K e ti m o o is, cu ci i xus su o ti o i l l l to, s sus, s to, s sus, s sus, s sus, s to, s sus, s sus, s sus, s sus, s sus, s sus sus sus 7 l to, s sus, s sus, s sus, s sus

61 53 4 Lugue e = 0 ï 4 et se et se ul tus et se ul tus, et seul tus ul tus est, est, ï et seul tus ï et seul tus ï est est est et se ul tus est, se ul tus est, et seul tus Lugue e = 0 est 4 4 Allego giocoso q = Et e su e xit te ti di e se cu dum sci tu s, et sce dit, et sce dit i su Et e su e xit te ti di e se cu dum sci tu s, et sce dit, et sce dit i su Et e su e xit te ti di e se cu dum sci tu s, et sce dit, et sce dit i su Et e su e xit te ti di e se cu dum sci tu s, et sce dit, et sce dit i Allego giocoso q = 144 su

62 54 4 coe coe coe lum, se det d dex te m lum, se det d dex te m lum, se det d dex te m tis, tis, tis, coe 4 lum, se det d dex te m tis, Ü Ü et i te um ve tu us est cum glo i u di c et i te um ve tu us est cum glo i u di c et i te um ve tu us est cum glo i u di c et i te um ve tu us est cum glo i u di c e e e e

63 103 su 55 vi vos et mo tu os, cu us e gi, cu us e gi o e it, su vi vos et mo tu os, cu us e gi, cu us e gi o e it, su vi vos et mo tu os, cu us e gi, cu us e gi o e it, su 103 vi vos et mo tu os, cu us e gi, cu us e gi o e it, 10 o e it i o e it i o e it i is is is o e it i is itd dim

64 Adte tquillo q = Et Et i i Et i Si i tum S ctum, Do mi um et vi vi i c tem, Si i tum S ctum, Do mi um et vi vi i c tem, Si i tum S ctum, Do mi um et vi vi i c tem, Et i Si i tum S ctum, Do mi um et vi vi i c tem, 117 Adte tquillo q = qui ex te i li o que o ce dit, qui cum te et i li o si mul do 11 5 qui ex qui ex qui ex te i li o que o ce dit, te i li o que o ce dit, te i li o que o ce dit, qui cum te et i li o si mul do qui cum qui cum te et i li o si mul do te et i li o si mul do

65 tu tu tu et coglo i i c tu, qui lo cu tus est e o he ts et et coglo i i c tu, qui lo cu tus est e o he ts coglo i i c tu, qui lo cu tus est e o he ts 133 tu et coglo i i c tu, qui lo cu tus est e o he ts Allego isoluto q = 0 (Temo I) Et i u m s ctm, s ctm c tho li cm, s ctm c tho li cm Et i u m s ctm, s ctm c tho li cm, s ctm c tho li cm Et i u m s ctm, s ctm c tho li cm, s ctm c tho li cm Et i u m s ctm, s ctm c tho li cm, Allego isoluto q = 0 (Temo I) s ctm c tho li cm

66 et o sto li cm ec cle si m, o sto li cm ec cle si et o sto li cm ec cle si m, et o sto li cm ec cle si m, et o sto li cm ec cle si m, 4 3 o sto li cm ec cle si o sto li cm ec cle si o sto li cm ec cle si 4 3 o í te o u um ti sm i 4 3 o í te o u um ti sm i o í te o u um ti sm i m m m 14 m

67 153 5 e mis si o em ec c to um, ec c e mis si o em ec c to um, ec c 153 e mis si o em ec c to um, ec c > > to um, to um, 4 3 to um, et ex et et se cto ex ex et se cto se cto ex se cto e su e cti o em mo tu e su e cti o em mo tu e su e cti o em mo tu e su e cti o em mo tu

68 0 13 o o o um, e su e cti o em mo tu um, e su e cti o em mo tu um, e su e cti o em mo tu 13 o um, e su e cti o em mo tu o o o um, et vi tm ve tu um, et vi tm ve tu um, et vi tm ve tu i i i 17 o um, et vi tm ve tu i

69 A A A me, me, me, sæ sæ sæ cu cu cu A 4 3 li 4 3 li 4 3 li 4 3 me, 173 sæ cu li

70 me, me, me, me me me me, > me Mestoso q = itddo, gd molto Allego molto q = A me, me, me, A me, me, me, A me, me, me, me me me A me, me, me, Mestoso q = itddo, gd molto me Allego molto q =

71 A A A A me, me, me, me, me me me me Leto q = 4 A A A me, me, me, me, me, me, me, me, me, ivo q = 10 me me me A me, me, me, me Leto q = 4 ivo q = 10

72 4 I Sctus Modeto solee q = 72 Soo Alto Teoe Bsso S S S ctus, ctus, ctus, Modeto solee q = 72 dim S ctus, 5 5 S S S S ctus, S ctus Do mi us De us S ctus, S ctus Do mi us De us S ctus, S ctus Do mi us De us S ctus, S ctus Do mi us De us S dim oth oth oth oth

73 5 1 dim S S ctus, S ctus, S ctus Do mius De us, De us S ctus, S ctus, De us, dim De us S dim oth oth S ctus, S ctus, S ctus Do mius De us, De us S dim oth S S S S ctus, S ctus, S ctus Do mi us De us, De us S oth S ctus, S ctus, S ctus Do mi us De us, De us S oth S ctus, S ctus, S ctus Do mi us De us, De us S oth S ctus, S ctus, De us, De us S oth ctus, ctus, ctus, S ctus, S ctus, S ctus Do mi us De us, De us S oth S ctus,

74 15 2 S ctus, S ctus, S ctus S ctus, S ctus, S ctus S ctus, S ctus, S ctus S ctus, S ctus Do mi us, S S ctus, S ctus Do mi us, ctus, S ctus Do mi us, S ctus, S ctus Do mi us, Do mi us De us S oth, S ctus De us S oth, dim Do mi us De Do mi us De us S oth, S ctus De us S oth, us dim S oth, S ctus De us S oth, dim dim S ctus De us S oth,

75 2 S ctus De us S oth, Do mi us De us S S ctus De us S oth, Do mi us De us S S ctus De us S oth, Do mi us De us S S ctus De us S oth, Do mi us De us S S ctus Do mius De us, De us S oth, De us, De us S oth, S ctus Do mius De us, De us S oth, Bsso 3 S ctus Do mi us oth oth oth oth S ctus Do mi us De us, De Teoe S ctus Do mi us De Soo S ctus Do mi us us, us 7

76 3 llg S ctus Do mi us De us S oth S ctus Do mi us De us S oth S ctus Do mi us De us S oth S ctus Do mi us De us S oth De us Do mi us S ctus Do mi us S ctus Do mi us De De De us S oth us S oth us S oth S oth, 3 S oth, De us S oth llg

77 4 4 iu llego q = 0 le i sut coe le i sut coe le i sut coe li, le i sut, le i sut coe li, li, li, le i sut coe li, le i sut coe li, Ü le i sut coe li, 4 iu llego q = 0 le i sut coe li, Ü

78 70 53 le le i sut coe i 53 dim coe li et te glo i tu dim coe li et te glo i tu dim coe li et te glo i tu dim coe li et te glo i tu dim dim dim dim dim le i sut, le i sut,,,,

79 sut, le i sut, li et te, le i sut coe li, coe li, le i sut coe li, coe li et te glo i le i sut coe li, coe li et te le i sut coe li, coe li et te dim dim dim dim glo glo dim dim i dim i dim 5 le i sut coe li, coe li et te dim glo i dim

80 72 3 s i ex cel sis, o s i ex cel sis, o s, o s, o tu tu tu s i ex cel s i ex cel s sis, sis,, 3 tu s,

81 73 s s, o s, o s i ex cel sis, i ex, dim s, s, o o o o s, o s, o s i ex cel sis, i ex s, o s, o s i ex cel sis, i ex s, s, dim i Ü ex dim i dim dim dim ex Ü Ü cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis, i ex cel sis, i ex Ü Ü Ü Ü Ü Ü

82 74 75 it molto U 5 cel sis, i ex cel sis U 5 U 5 U 5 U 5 cel cel cel sis, i ex cel sis, i ex sis, i ex cel cel sis sis sis U U U cel sis, i ex cel sis it molto U U 5 5

83 Adtio semlice e=1 5 5 Be e di ctus, qui ve it i o mi e Do mi i, qui veit i Be e di ctus, e e di ctus, e e di ctus, Be e di ctus, e e di ctus, e e di ctus, Be e di ctus, e e di ctus, e e di ctus, qui qui qui Be e di ctus, e e di ctus, 2 Adtio semlice e=1 5 5

84 7 o mi e Do mi i, qui ve it i o mi e dim dim e e di ctus, qui ve it i o mi e dim dim Be e di ctus, qui ve it i o mi e ve it i o mi e Do mi i, dim ve it i o mi e Do mi i, dim ve it i o mi e Do mi i, dim Do mi i, dim

85 Do mi Do mi i, e i, e di ctus, e e di Aimdo ctus, 77 Do mi i, e e di ctus, qui Soo Alto e e di ctus, qui ve it i o mi e Do mi e e di ctus, qui ve it i o mi e Do mi i i Aimdo 102 iù mosso e e di ctus, qui ve it, qui e e di ctus, qui ve it i o mi e, ve it i o mi e, e e di ctus, qui ve it, qui ve it, qui ve it i o mi e, ve it, qui ve it, qui ve it, qui ve it i 102 iù mosso

86 ve it i o mi e, o mi e Do mi i, e e ve it i o mi e, ve it i o mi e, o mi e, i o mi e o mi e Do mi i, i o mi e Do mi i, Do mi i, i o mi e 10 e e e e Do mi i, 1 di ctus, e e di ctus, qui ve it i o mi e di ctus, e e di ctus, qui ve it i o mi e di ctus, e e di ctus, qui ve it i o mi e 1 qui ve it i o mi e

87 11 Do mi i, e e di ctus, qui ve it i o mi e, i o mi e Do mi i, e e di ctus, qui ve it i o mi e, 11 dim dim dim Do 7 Do mi i, e e di ctus, e e di ctus, qui ve 11 Do mi i, e e di ctus, e e di ctus, qui ve it, qui º º dim dim it 4 dim 4 Do mi i, Do mi i, i o mi e dim i o mi e Do mi i, i o mi e Do dim ve it, qui ve it i o mi mi i, i o mi e Do mi º º dim i, dim e

88 0 i o mi e Do mi i Do mi i, i o mi e mi i, Do mi i llg i o mi e Do mi i U U U U 13 Modeto q = 72 s i ex s i ex s i ex Do mi dim i llg U U s i ex Modeto q = cel sis, o s i ex cel sis, o s, o s, o s i ex cel sis, o cel sis, o s i ex s i ex cel sis, o s, o s, o cel sis, o s, o s, o cel sis, o s i ex cel sis, o s, o s, o s i ex s i ex s i ex

89 cel sis cel sis cel sis cel sis dim s, o s, o s i ex cel sis, o s i ex cel sis, o s, o s, o s i ex cel sis, o s i ex cel sis, o s, o s, o s i ex cel sis, o s, o dim dim dim 141 s, o s, o s i ex cel sis, o s, o dim dim

90 s i ex cel sis, o s, o s i ex cel sis, o s s i ex s s dim cel sis, o s, o s i ex cel sis, o s, o s i ex cel sis, o, o s i ex cel sis, o gdis s s gdis i temo o s i ex cel o s, sis, s i ex cel sis, i ex i ex i ex cel cel cel sis, sis, sis, o s 154 i ex cel dim sis, i temo o s i ex

91 o s, o s, o s i ex cel sis, o s, o s cel sis, o s, o s o s 1 s s s s 1 i ex cel sis, o s, o i ex cel sis, o s, o i ex cel sis, o s, o i ex cel sis, o s, o

92 llg molto o i temo s, s, s, o o s, o s s, o s s, o s s, 172 llg molto o s, o s i temo i ex i ex i ex i ex cel cel cel cel sis! sis! sis! sis!

93 5 Agus Dei Soo solo Gve e = 72 4 Alto solo 4 A gus Teoe solo 4 A gus Bsso solo 4 A gus De i, Soo 4 ï A gus Alto 4 Teoe 4 Bsso 4 K A A gus De i, ï A gus De i, ï gus De i, Gve e = A gus De i,

94 5 De i, gus De i, qui tol lis ec c t De i, gus De i, qui tol lis ec c t gus De i, Å Å 5 De i, gus De i, K ï gus De i, gus De i, qui tol lis ec c t mu di, ï gus De i, ï gus De i, qui tol lis ec c t mu di, qui tol lis ec c t mu di, Å Å Å Å Å

95 7 Å mu di, ec c t Å mu di, ec c t mu di, 1 mu di, ec c t qui tol lis ec c mu di, t Å ec ec ec c t mu di, c t mu di, c t mu di, qui qui qui tol lis ec c t mu di, Å º tol lis ec c t mu di, Å tol lis ec c t mu di, º qui tol Å lis ec c t mu di, Å º º

96 15 K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e o is, mi se e e K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e o is, mi se e e K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e o is, mi se e e ï K K K ï ï K ï 15 mi se e e o is, mi se e e, mi se e e o is, 21 llg 2 oco iu mosso e = 4 Ü ï A gus De i, gus 21 o o o is, mi se e e o is, mi se e e o is, mi se e e ï mi se e e o is, mi se e e o is Ü Ü K ï o llg is is is oco iu mosso e = 4

97 27 dim De i, qui tol lis ec c t mu di, 3 oco imdo A gus 27 dim A gus De i, Ü oco imdo 33 llg De i, gus De i, qui tol lis ec c Ü Ü t Ü 33 gus De i, gus De i, qui tol lis ec c t Ü llg Ü Ü

98 0 4 Gve e = 72 (Temo I) 3 mu di, mu di, Gve e = 72 (Temo I) 3 K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e K mi se e e o is, mi se e e, mi se e e ï mi se e e o is, mi se e e, mi se e e Ü Ü o o o is, mi se e e o is, mi se e e o is, mi se is, mi se e e o is, mi se e e o is, mi se e e o is, mi se e e o o is, Ü Ü Ü Ü ï K ï mi se e e o is, mi se e e ï K ï is, is, mi mi o is, se se

99 4 4 5 e e, mi se e e o e e, mi se e e o is A gus De i, qui tol lis ec c t mu di, e e, mi se e e o is A gus De i, qui tol lis ec c t mu di, K K ï llg molto K mi se e e o llg molto do o is, is is do do o is, Å Å 5 Temo del comicio e = A gus De i, qui tol lis ec c t mu di, A gus De i, qui tol lis ec c t mu di, Temo del comicio e = do o is, do o is cem, cem, do o is cem, Å Å Å Å 1 do o is cem, do o is cem, A gus De i, qui tol lis A gus De i, qui tol lis A gus De i, qui tol lis 5 A gus De i, qui tol lis

100 2 2 do o is, do do o is,, do o is cem, do o is do o is cem, llg cem, cem, cem, cem, Å do o is, do o is cem, cem, ec c t mu di, Å ec c t mu di, Å ec c t mu di, Å 2 ec c t mu di, llg

101 3 7 Misteioso e = do o is Misteioso e = do o is 74 cem, do o is do o is cem, cem, do o is do o is do o is cem, cem, cem, 74 cem, do o is cem, do o is cem,

102 4 7 cem, cem, cem, cem, do o is do o is do o is do o is cem, cem, cem, cem, cem, cem, cem, cem, cem, 7

103 5 4 cem, K do o is K do o is K do o is K cem cem cem cem, do o is cem 4

104 W seii olsk Muzyk Zomi ukzły się do te oy: Kol Kuiński Uetu do oey łc Lucye ciszek Lessel ile molto esto gmoll Witold Mliszeski Uetu dos o 11 Witold Mliszeski Schezo i Uetu ku czci Schuet Witold Mliszeski I Symoi Ddu dodzoe i odlezioe czyźie o 21 Witold Mliszeski Miss otiiclis Witold Mliszeski Bk o 30 Witold Mliszeski Leged o 31 Zygmut Noskoski II Symoi cmoll Elegi eliks Nooieski Uetu do otoium oót sy motego o 3 eliks Nooieski oemt symoiczy Betycze o 17 1 eliks Nooieski tz symoicz Ni i egolesi o 17 2 Mteiły okiestoe dostęe ilhmoioolel/uty

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ.

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ. Maloanki ieskie na sopan lu mezzo-sopan z fotepianem Rok postania: 1990 aykonanie: aszaska siedzia ZAiKS-u, 1991 OB OKI / agodne ęe lata Muzyka: ezy Baue S oa: Kazimiea I akoizóna iano q = a (uato) I i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X M O D E L O W A N I E P A S Z C Z Y Z N B A Z O W Y C H K O R P U S W N A P O D S T A W I E P O M W S P R Z D N O C I O W Y C H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

MISSA PASCHALIS. Marcin LEOPOLITA (ok ) Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus Dei. numer katalogowy: 457/XVI/A/0405/SATTB

MISSA PASCHALIS. Marcin LEOPOLITA (ok ) Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus Dei. numer katalogowy: 457/XVI/A/0405/SATTB Kýrie eléison. hríste eléison. Kýrie eléison. Glória in excélsis Déo. Et in térra pax homínibus bónae voluntátis. Laudámus te. enedícimus te. dorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tíbi propter mágnam

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMY z FENIS na chór mieszany

MAKSYMY z FENIS na chór mieszany muz i zekład ezy Baue MAKSYMY z ENIS na hó mieszany a '- 7' Maksymy z enis - z Doliny d`aosta z autonomiznego egionu w ółnono zahodnih Włoszeh w Alah - w któym większość ludnośi osługue się do dzisia ęzykiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ży Oły Wł, ęy Oł Wł VETIGO MGET JCZEWSK UL JCKOWSKIEGO - WOCŁW TEL/FX l: -l: v@l OJEKT DOCELOWEJ OGIZCJI UCHU y: I Ząy: O: Ll: ///W/ G Wł l y T - - Wł ż Oły ęy Oł Wł Wó: lślą, : Wł, G: Wł, ż Oły T: ży

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

- :!" # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4

- :! # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4 - :!" # $%&' &() : 1. 8 -& *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) 3 45 167-1.!( # ;- % ( &(- 17 #(?!@- 167 1 $+ &( #&( #2 A &? -2.!"7 # ;- % #&( #2 A &? -3.!( # ;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071)

Gmina Wrocław Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) ESTO ZEDSTCEL ESTO G ł - ł, T () -- ł j S Of Ośę, - ł T + F + E @ JEDOSTK OJEKTO OGEO OJJEKT SS - ł, () -- fx (), -: @ Z ZD TEMT OCO Z S T S j ł -, : Z łą j ż L- O G EUO Kó OJEKT ZELE O - ż -G S EUO LCZ

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE I. Organizator i Producentem castingu do Kampanii modowej marki Pretty One Jesień-Zima e e es, est Pretty O e Kuł k ski sp. J. s ie si 26 Maja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Missa paschalis Credo

Missa paschalis Credo numer katalogoy: 4573/XI//0405/TT Missa paschalis Credo muzyka: Marcin LEOPOLIT (ok. 1540 1589) słoa: ordinarium missae (Crédo in únum Déum,) Pátrem omnipoténtem, factórem caéli térrae, visibílium ómnium,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

1 />>»^>^>í. yz yz y É H K S. tófegffi»i. / f // .Z í J y z Z z Z ^ u ^ y, / ZZZ ' / / / y r/ y^ y ís. Z / < -/^r . -<T-. / Vt-l?

1 />>»^>^>í. yz yz y É H K S. tófegffi»i. / f // .Z í J y z Z z Z ^ u ^ y, / ZZZ ' / / / y r/ y^ y ís. Z / < -/^r . -<T-. / Vt-l? 41 j J f Z cx cz tr{ st C Z 'Z i { 'C< t- Z e Zf t is C L o t Z 1 'ZZZcLCL( 'j C l * 1\.Z í J z Z z Z u, Z Z Z cz Z e > Z ËÊ & iû r i ista sá V.V? ; ZZZ ' ÿ r ís 'ÿ Z Z f,u-trzs% 1 >>»>>í xtastfízsiss

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0 1 0 A Królowie Danii K J O L D U N G O W I E. S K J O L D U N G O W I E. E S T R Y D S E N O W I E K R Ó L O W I E D Ż N I IW. S. U N IŻ KŻ L MŻ R S KŻ. O L D E N B U R G O W I E. G L Ü C K S B U R G O

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Ń ż ż ż Ą Ź ć Ą Ś ż ż ć ć Ą Ź ć ÓŹ ć Ó Ó Ó ć Ą ć ż Ź Ó ć ż Ó Ą ć Ę ż ć ć Ó Ó ż Ś ć ć Ść ć Ą Ą ć ż ć Ą ŚÓ ć ć Ę Ś Ń Ą ż ć ż Ś Ś ć ć ć ć Ą ć ć Ó ć ć ć Ś ż ż Ę ż Ą ć ż ż ż ż Ś ż Ó ć ć ć Ść ć ż ż ć ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Ach, co za noc (O, holy night) (kolęda kanadyjska)

Ach, co za noc (O, holy night) (kolęda kanadyjska) Ach, co z noc (O, holy night) (kolęd kdyjsk) sł. Hele Jkubowsk muz. Adolphe Adm oprc. T. Jrzęcki St. Głowcki (2005 r.) SOPRAN SOLO 12 8 Œ Œ œ j œ œ œ j œ œ œ j œ œ J œ œ J 1. Ach, 2. Przy co żłó z bku

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS HARMONICZNY im. Franciszka Wesołowskiego Łódź, 2-3 marca 2018 r.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS HARMONICZNY im. Franciszka Wesołowskiego Łódź, 2-3 marca 2018 r. VI OGÓLNOPOLKI KONK HAMONICZNY im Fraciszka Wesołowskiego Łódź, 2-3 marca 2018 r ETAP I - część isema - AKZ CZETNIKA (godło uczestika) P N K T A C A zadaie 1 2 uma max 15 45 0 uczestik Zadaia kokursowe

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8 Ż S KŻ Ń C Z Y C Y W X I Ł I X I VW. W I T T E L S BŻ C H O W I E I L U K S E M B U R G O W I E X I V MX V w.a 8 8 W i t t e l s b a c h o w i e L U D W I K W Ż L D E MŻ R L U D W I K I STŻ R S Z Y FŻ

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2

K R Ó L O W I E PS Z W E C J I PWP.P O LF K U N G O W I E P 5 2 2 5 2 2 3. Folkungowie WŻ L D E MŻ R B I R G E R S S O N MŻ G N U S I LŻ D U L Å S B I R G E R MŻ G N U S S O N MŻ G N U S I I E R I K S S O N E R Y K MŻ G N U S S O N HŻŻ K O N MŻ G N U S S O N 5 2 3 W

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 3 technikum str 1

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 3 technikum str 1 Zks mtłu oowązuąy o zmu popwkowo z mtmtyk kls tkum st Dzł pomowy Dotyzy klsy Zks lz Wyksy włsoś uk wykłz symptot uk wykłz Fuk wykłz Pzsuę wyksu uk wykłz o wkto I loytmy Poę loytmu włsoś loytmów Olz loytmów,

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ

POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ Rodzajniki, rozpoczynające tytuł, które mają być opuszczane przez systemy podczas wyszukiwania, pomijamy w sposób następujący: wskazując wskaźnikiem liczbę znaków

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo