Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Najem pojazdu ciężarowego hakowego do transportu odpadów komunalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Najem pojazdu ciężarowego hakowego do transportu odpadów komunalnych"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Najem pojazdu ciężarowego hakowego do transportu odpadów komunalnych SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1.3.) Oddział zamawiającego: ZUK 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON ) Adres zamawiającego ) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 12A ) Miejscowość: Oświęcim ) Kod pocztowy: ) Województwo: małopolskie ) Kraj: Polska ) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski ) Adres poczty elektronicznej: ) Adres strony internetowej zamawiającego: ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego) 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko SEKCJA II INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Najem pojazdu ciężarowego hakowego do transportu odpadów komunalnych 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds aeedb-409c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP / ) Wersja ogłoszenia: ) Data ogłoszenia: :20

2 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniportalu, adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu, który dostępny jest pod adresem: poczty elektronicznej oraz epuapu, dostępnego pod adresem: ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na epuap. Wykonawca posiadający konto na epuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniportal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap).wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniportalu, określone w Regulaminie miniportalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniportalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na epuap. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniportalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniportalu.sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcy

3 wskazanej w formularzu oferty. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1; dalej RODO ), informuję, że: 1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, Oświęcim; 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować po-przez 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wy-jaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w od-niesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

4 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ. SEKCJA IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie ) Numer referencyjny: 03/PZ/ ) Rodzaj zamówienia: Dostawy ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak ) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia: Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: ) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem postępowania jest najem pojazdu ciężarowego hakowego do transportu odpadów komunalnych. I. Wymagania dla podwozia: 1) Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii, 2) Rok produkcji: 2021, 3) Konfiguracja osi 6x2x*4 z podnoszoną i skrętną trzecią osią. 4) Rozstaw osi min mm 5) Typ zawieszenia (przód /tył) Mechaniczne/Pneumatyczne, 6) DMC max. 26 t, 7) Szerokość pojazdu nie więcej niż 2600 mm, 8) Silnik o mocy max. nie mniejszej niż 400 KM przy pojemności skokowej silnika nie mniejszej niż 9 litrów, spełniający wymagania normy Euro 6, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych, 9) Wylot rury wydechowej skierowany do tyłu, 10) Zbiornik AdBlue (euro 6) o pojemności min. 45l, 11) Blokada mechanizmu różnicowego, 12) Osuszacz powietrza, 13) Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, 14) Regulowana kolumna kierownicy, 15) Klimatyzacja, 16) Przekładnia automatyczna lub automatyczny system zmiany biegów do przekładni manualnych, 17) Układ ESP, system zapobiegający się staczaniu pojazdu, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 18) Hamulce tarczowe,

5 19) Zbiornik paliwa aluminiowy lub stalowy o minimalnej pojemności 250 litrów, podgrzewacz paliwa, 20) Filtr oleju w tylnym moście, 21) Akumulatory min. 2 x 180 Ah, 22) Alternator min. 100 A, 23) Kolor kabiny biały, 24) Kabina krótka lub średnia, wewnętrzne ściany kabiny pokryte materiałem łatwo zmywalnym, 25) Fotel kierowcy regulowany, tapicerka fotela kierowcy z materiału łatwego do utrzymania w czystości, pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera tkanina + winyl lub winyl (+1 dodatkowy komplet) 26) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego, 27) Przystawka odbioru mocy dopasowana do zabudowy hakowej, 28) Zawieszenie tylne pneumatyczne o nośności min. 11,5 t, 29) Zawieszenie przednie resory paraboliczne o nośności min. 8 ton, 30) Lusterka wsteczne lewe i prawe elektrycznie sterowane i podgrzewane, 31) Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane, 32) Reflektory H7 wyposażone w zintegrowane światła do jazdy dziennej typu LED, 33) Lampy robocze za kabiną, na tylnym zwisie, 34) Dodatkowe oświetlenie wsteczne zamontowane z tyłu pojazdu, 35) Opony dla osi przedniej 315/80 R22.5, 36) Opony dla osi tylnej napędowej 315/80 R22.5, 37) Tylna belka antynajazdowa o profilu okrągłym spełniająca dyrektywę 2006/20/EC, 38) Tachograf cyfrowy (instrukcja w języku polskim), 39) Immobilizer, 40) Komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim, 41) Centralny zamek zdalnie sterowany z 2 pilotami, 42) Światła ostrzegawcze (koguty oraz belka) na kabinie pojazdu belka świetlna z LOGO ZUK Oświęcim, 43) Dywaniki gumowe w kabinie, 44) Zamontowanie oryginalnie nowego CB Radio, II. Wymagania dla nadwozia urządzenie hakowe: 1) Nadwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii, 2) Rok produkcji ) Urządzenie hakowe do załadunku kontenerów o długości min mm do 6900 mm, w standardzie DIN ) Udźwig techniczny min kg, 5) Wysokość haka 1570mm zgodnie z normą DIN , 6) Ramię przesuwne z hakiem wymiennym, nie spawanym,, 7) Elektryczne sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy, 8) Hydrauliczna blokada kontenera z elektronicznym czujnikiem położenia blokady przesyłającym dane do panelu sterowniczego lub urządzenia zdalnego oraz zabezpieczenie uniemożliwiające wykonywanie przypadkowych ruchów urządzenia hakowego, informacja świetlna na panelu sterowniczym w kabinie i/lub urządzeniu zdalnym wskazująca minimum stan zabezpieczeń/blokad, położenie kontenera lub ram nośnych urządzenia hakowego (pozycja robocza/pozycja transportowa) 9) Przesuw poziomy kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek poza 2-oma rolkami prowadzącymi zamocowanymi z tyłu ramy nośnej, 10) Poziomy przesuw kontenera na uniesionym ramieniu haka, gdzie przesuw kontenera jest dokonywany wyłącznie na tylnych rolkach prowadzących bez przemieszczania się po ramie urządzenia, 11) Funkcja eliminująca błędy operatora poprzez automatyczny system załadunku, rozładunku i wysypywania za pomocą jednego ruchu dźwignią na pilocie, wykonywane są min. 3 funkcję,

6 12) Funkcja awaryjnego sterowania urządzeniem hakowym bezpośrednio na bloku zaworowym, 13) Powierzchnia ślizgów/rolek prowadzących nie wyższa niż 250 mm od ramy głównej pojazdu, 14) Pompa hydrauliczna 15) Zbiornik oleju min. 100l zamontowany z boku ramy, 16) Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji hakowca, 17) Skrzynka na siatkę lub plandekę, 18) Kolor urządzenia hakowego czarny RAL 9005, 19) Oświetlenie pola pracy podczas załadunku, 20) Osłony tylnych lamp zespolonych 21) Zabudowa musi odpowiadać dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, wytycznym 89/392/EWG i posiadać znak CE, jak również spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1228) wraz ze zmianami obowiązującymi na dzień składania oferty). 22) Zabudowa urządzenia hakowego: montaż urządzenia hakowego, pompy hydraulicznej, podłączenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej, zalanie olejem hydraulicznym oraz próba urządzeń wykonana przez Wykonawcę Zamawiający winien otrzymać pojazd kompletnie wyposażony wraz z zabudowa hakową godowy do bezpośredniego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. III. Wymagania w zakresie dodatkowego wyposażenia: 1) Koło zapasowe wyposażone w oponę 315/80R wspornik koła zapasowego, 2) Zbiornik na czystą wodę o pojemności min 10l. z pojemnikiem na mydło, 3) Podnośnik hydrauliczny, 4) Skrzynka narzędziowa, 5) Trójkąt ostrzegawczy, 6) Apteczka, 7) Gaśnica, 8) Kliny zabezpieczające pod koła (szt. 2). IV. Pozostałe warunki: 1) Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zapewni przez cały okres realizacji umowy: a) Koszt Rejestracji, b) Obowiązkowe przeglądy podwozia w serwisie do 100km od siedziby Zamawiającego, c) Obowiązkowe przeglądy zabudowy w serwisie do 100km od siedziby Zamawiającego, d) Naprawy między przeglądowe, usuwanie awarii, (pełny pakiet serwisowy), e) Uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy), f) Badanie techniczne pojazdu z częstotliwością wymaganą przepisami prawa, g) Ubezpieczenie OC/AC, h) Koszt podatku od środków transportu, i) Dostęp do monitoringu fabrycznego podwozia GPS, j) Koszt pojazdu zastępczego zgodnie z zapisami swz. 2) Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego eksploatacje bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. W Szczególności wymagane będą świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego wraz z zabudową lub tzw. dopuszczenie cząstkowe. V. Usuwanie awarii w okresie najmu: 1) Maksymalny czas reakcji w okresie najmu 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii do podjęcia naprawy, 2) Usunięcie awarii do 72 godzin od momentu podjęcia naprawy liczone w dniach roboczych, 3) Przeglądy i naprawy będą się odbywały w autoryzowanym serwisie dostawcy pojazdu (do 100km od siedziby Zamawiającego) lub przez serwis mobilny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SWZ.

7 4.2.6.) Główny kod CPV: Pojazdy do transportu odpadów ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium ) Nazwa kryterium: Cena ) Waga: 80 Kryterium ) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji ) Nazwa kryterium: termin dostawy ) Waga: ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy. 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy Zamawiający nie stawia

8 w ww. punkcie wymagań. b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań. c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań. d) Zdolności technicznej lub zawodowej:. d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy zrealizowane na podstawie dwóch odrębnych umów, których przedmiotem był wynajem lub dzierżawa pojazdu do transportu odpadów komunalnych. Zamawiający nie precyzuje minimalnego tonażu najmowanych pojazdów. Uwagi: 1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na do-świadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez Zamawiającego. d.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia): Nie dotyczy Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań. d.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: Nie dotyczy Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1.2 do SWZ. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia: 1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu technicznego oferowanego do najmu pojazdu Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.7 do swz wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Określone w rozdz. 5.3 swz. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Szczegóły dot. wadium opisane są w rodz. 20 swz. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie

10 spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmian adresowych, osób do kontaktu itp. 3. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 3) Zmiana innych parametrów: a) Ograniczenia zakresu dostawy objętej przedmiotem zamówienia z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze u Zamawiającego przy założeniu, że rezygnacja nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 12 m-cy okresu najmu i nie może nastąpić wcześniej, niż po co najmniej 18-tu pełnym miesiącach okresu najmu, b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie

11 przewidzianych w swz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; c) zmiany w obowiązujących przepisach w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie wyposażenia dodatkowego przedmiotu najmu, za pisemną zgoda Wykonawcy, d) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnego zdarzenia gospodarczego niezależnego od zamawiającego, którego zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. kontrole organów zewnętrznych, angażujące znaczny potencjał techniczno-osobowy Zamawiającego uniemożlwiający terminowy odbiór przedmiotu zamówienia. e) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności. f) W przypadku występowania stanu epidemii lub innych zdarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę CO- VID-19 (koronawirus) mających wpływ na realizację niniejszej umowy. g) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy tj. wydłużenia najmu samochodu, o okres do 90 dni (rozumianych jako wydłużenie do max. 3 miesięcy, liczonych po upływie 36 miesięcznego okresu realizacji umowy), na warunkach finansowych wynikających z niniejszej umowy tj. po cenie najmu określonej w ofercie Wykonawcy, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia ciągłości świadczonych usług. h) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: : ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniportalu. 8.3.) Termin otwarcia ofert: : ) Termin związania ofertą: 30 dni SEKCJA IX POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający, zwany dalej również Najemcą wymaga, aby zaoferowany pojazd spełniał minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 6. Umowa najmu zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z zastrzeżeniem pkt. 4 ppkt 10 swz wybrany Wykonawca obowiązany będzie przekazać zaoferowany pojazd na koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Zamawiającego tj. w Oświęcim, ul. Bema 12A, w dniu poprzedzającym pierwszy dzień najmu. 9. Z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 11 swz najmowany pojazd zostanie zwrócony wybranemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Najemcy w Oświęcim, ul. Bema 12A w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu najmu.

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/V/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 604647-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa zestawu laparoskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 500452-N-2019 z dnia 2019-01-03 r. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/I/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 575638-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Teatr Muzyczny w Łodzi: dostawa i instalacja systemów bezprzewodowych obiekcie Teatru Muzycznego w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 581328-N-2019 z dnia 2019-08-01 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 22/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy (art. 11 ust. 8) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o., Strona 1 z 5 Wąbrzeźno: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego śmieciarki dwukomorowej do selektywnej zbiórki odpadów. Numer ogłoszenia: 113781-2010; data zamieszczenia: 07.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 539662-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex": Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Zwick 1456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy (art. 11 ust. 8) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 594360-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Wykonanie i dostawa kompletu elementów układu sterowania samolotu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.19.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex": Dostawa ochraniaczy kończyn dolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Ogłoszenie nr 664228-N-2018 z dnia 2018-12-27 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Naprawa aparatu ESWL Piezolith 3000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/III/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP.

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP. 1 z 6 2013-10-14 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=22 Częstochowa: 1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 12 2019-02-14, 09:38 Ogłoszenie nr 513724-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Łódź, dnia 07.02.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Wymagania Zamawiającego Oferta Wykonawcy 1. Pojazd ciężarowy DMC 12 ton 2. Moc silnika: min 170 kw 3. Rozstaw osi: min 3500 mm 4. Kolor kabiny: RAL 5017 5. Norma emisji spalin

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:456889-2019:text:pl:html -Poznań: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 2019/S 188-456889 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252479-2018:text:pl:html -Lublin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2018/S 111-252479 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 581792-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. 6 Dom Pomocy Społecznej: Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 11.990 kg dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach zadania pn. Zakup używanego samochodu ciężarowego o DMC do 11990kg, o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 19/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 19/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 561414-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 19/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 642379-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Bardziej szczegółowo

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: dostawa samochodów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: dostawa samochodów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 13 Ogłoszenie nr 600229-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: dostawa samochodów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:8921-2019:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2019/S 006-008921 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Wodomierze 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Wrocław: Wodomierze 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:202348-2019:text:pl:html -Wrocław: Wodomierze 2019/S 084-202348 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/25/UE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 575964-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa produktów farmaceutycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 553444-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.: Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 614710-N-2018 z dnia 2018-09-10 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łubkach: Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczogaśniczego typ lekki podwójna kabina z napędem 4x2 z zabudową kontenerową i ze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 14 2018-10-17, 12:56 Ogłoszenie nr 637621-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie: Dostawa sprzętu komputerowego 2 zadania: Zadanie Nr 1 dostawa sieciowej pamięci

Bardziej szczegółowo

2) termin wykonania zamówienia: max. do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia (dot. wszystkich dopuszczonych części zamówienia).

2) termin wykonania zamówienia: max. do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia (dot. wszystkich dopuszczonych części zamówienia). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1) opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:267857-2019:text:pl:html Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S 110-267857 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 653780-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: Usługa opracowania Planu promocji gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z elementami

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2019/S

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2019/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:158069-2019:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2019/S 067-158069 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.11.2018 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Elektryczność 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grudziądz: Elektryczność 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:445101-2019:text:pl:html Polska-Grudziądz: Elektryczność 2019/S 183-445101 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:454046-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S 200-454046 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:392236-2019:text:pl:html Polska-Łódź: Przyrządy do pomiaru 2019/S 159-392236 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: 32WOGZ NO_DOC_EXT: 2019-093115 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: 32wog.zampub@wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-15 09:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:447622-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S 198-447622 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sok.serwisy.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sok.serwisy.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sok.serwisy.net.pl Oświęcim: Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:447652-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza 2018/S 198-447652 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 552064-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.: Dostawa nowego trzyosiowego pojazdu ciężarowego o dmc 26 ton z zabudową hakową OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmunkoag NO_DOC_EXT: 2019-114599 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: samodzielnyzoz@wp.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie nr 615524-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Dostawa dysków komputerowych, przenośnych (zewnętrznych) - materiały konferencyjne/gadżety prezentacji

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich Ogłoszenie nr 636607-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 604580-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim: Dostawa sprzętu komputerowego dla SOSW w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu: Żuławska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Po zmianach z dnia r. NO-223/III/16. Dane dotyczące wykonawcy:

OFERTA. Po zmianach z dnia r. NO-223/III/16. Dane dotyczące wykonawcy: Po zmianach z dnia 01.03.2017 r. NO-223/III/16 Dane dotyczące wykonawcy: OFERTA Nazwa...... Adres... REGON; NIP; KRS;.. TEL;. FAX;... e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

F2 do SIWZ). W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnego opakowania producenta sprzętu.

F2 do SIWZ). W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia oryginalnego opakowania producenta sprzętu. AD/ZP/54/18 Poznań, 24.08.2018r Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Przeprowadzenie zajęć na kursie dla osób ubiegających się o certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 594945-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: Dostawa urządzeń sieciowych centralnego węzła teleinformatycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 630122-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 579250-N-2019 z dnia 2019-07-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 9/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 9/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 524144-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 9/19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:315637-2019:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2019/S 129-315637 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Postomino: Leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 177100-2010; data zamieszczenia: 22.06.2010

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dzierżawa analizatora koagulologicznego

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dzierżawa analizatora koagulologicznego Ogłoszenie nr 657913-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu: Dzierżawa analizatora koagulologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263957-2018:text:pl:html -Lublin: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S 116-263957 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Piaseczno: Bitum i asfalt 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Piaseczno: Bitum i asfalt 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:193125-2019:text:pl:html Polska-Piaseczno: Bitum i asfalt 2019/S 081-193125 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 529660-N-2019 z dnia 2019-03-26 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa tomografu okulistycznego z angiografem (OCT) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 511762-N-2017 z dnia 2017-05-18 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkigo Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1) Wartość netto: zł Stawka podatku VAT (. %).. zł Wartość brutto:... zł (słownie:...)

OFERTA. 1) Wartość netto: zł Stawka podatku VAT (. %).. zł Wartość brutto:... zł (słownie:...) NO-223/III/16 Dane dotyczące wykonawcy: OFERTA Nazwa...... Adres... REGON; NIP; KRS;.. TEL;. FAX;... e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku składania oferty przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 604148-N-2017 z dnia 2017-10-20 r. 1. Baza Lotnictwa Transportowego: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 520717-N-2017 z dnia 2017-05-30 r. Gmina Grębocice: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 522926-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.: Dostawa (leasing operacyjny) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 DMC do transportu odpadów OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 602795-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. Teatr Syrena: Zapewnienie obsługi widowni i szatni w Teatrze Syrena OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:459421-2018:text:pl:html -Kielce: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S 202-459421 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, Szemud, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, Szemud, woj. pomorskie, tel , faks 1 z 5 2016-04-07 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/ Szemud:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 545841-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej : dostawa samochodu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo