Regulaminem Konkursem Organizatorem Uczestnikiem Czas trwania Konkursu Grą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulaminem Konkursem Organizatorem Uczestnikiem Czas trwania Konkursu Grą"

Transkrypt

1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa warunki i zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Summer Krusher (zwany dalej: Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN, BDO: (zwana dalej Organizatorem ). 3. Fundatorem Nagród Dnia jest Organizator, a Fundatorem Nagród Specjalnych jest Coca-Cola Services n.v., z siedzibą w Brukseli pod adresem 1424 Chaussée de Mons, B-1070, Bruksela, Belgia, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Brukseli Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem BE , nr identyfikacji podatkowej BE Uczestnikiem Konkursu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego biorąca udział w Konkursie (zwany dalej Uczestnikiem ). 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 lipca 2021 roku o godz. 9:00, a kończy się dnia 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 23:59 (zwany dalej Czas trwania Konkursu ). 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora oraz osoby pozostające z Organizatorem lub Fundatorem w stosunku cywilnoprawnym a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych. 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 1. Aby wziąć udział w Konkursie pod nazwą Summer Krusher należy w Czasie trwania Konkursu zagrać w grę dostępną pod linkiem polegającą na zebraniu największej liczby punktów (zwaną dalej Grą ). W czasie Gry Uczestnik otrzymuje punkty za jak najszybsze wyłapanie i wyeliminowanie największej ilości kafelków w przewidzianym czasie Gry. 2. Uczestnik, będący uczestnikiem programu Circle K EXTRA, który do udziału w Grze użyje tego samego numery telefonu, co podany przez niego w Circle K EXTRA, otrzyma dodatkowe 30 sekund czasu trwania Gry.

2 3. Uczestnik może zagrać w Grę maksymalnie jeden raz w ciągu każdego dnia w Czasie trwania Konkursu. 4. W dowolnym momencie trwania Konkursu, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego Uczestnika, jeżeli posiada uzasadnione wątpliwości, iż Uczestnik nie stosuje się do niniejszego Regulaminu, oszukuje albo przypisuje sobie punkty w inny sposób niż przewidziany w Grze. Od decyzji Organizatora można złożyć Reklamacje zgodnie z procedurą określoną w 6 niniejszego Regulaminu 1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Dnia wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwane dalej Nagrodami Dnia ). 2. Uprawnionymi do otrzymania Nagrody Dnia jest taka liczba Uczestników ile jest przewidzianych Nagród Dnia w danym dniu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w Grze w tym dniu. Ilość Nagród Dnia przewidzianych w konkretnym dniu Czasu trwania Konkursu wskazana jest w Załączniku nr 1. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku Nagrodę Dnia, otrzyma Uczestnik, który najlepszy wynik uzyskał, jako pierwszy tego dnia. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród Dnia będzie następowało każdego następnego dnia o godz.10: Nagroda Dnia jest przekazywana Uczestnikom w postaci e-vouchera wysłanego w postaci linka w wiadomości SMS na numer telefonu podany w trakcie rejestracji. 5. Uczestnik może wygrać w każdym dniu trwania Konkursu tylko jedną Nagrodę Dnia i odebrać nie więcej niż trzy Nagrody Dnia w ciągu jednej wizyty na stacji paliw. 1. Nagrody w postaci e-voucherów elektronicznych do zrealizowania na stacjach Circle K zostaną wysłane w wiadomości SMS do Uczestnika Konkursu w terminie do 2 dni roboczych, następujących po dniu, w którym Uczestnik nabył prawo do otrzymania Nagrody Dnia. 2. E-voucher wysłany w wiadomości SMS jest ważny przez 72 godziny od momentu jego otrzymania. Po upływie 72 godzin od daty wysłania wiadomości SMS, voucher nie może zostać zrealizowany. 3. E-voucher może zostać zrealizowany na stacji paliw wskazanej przez Uczestnika z listy stacji dostępnej na stronie internetowej Organizator zastrzega, że Nagrody Dnia w postaci usługi Myjni oraz napoju K-Freeze mogą być odebrane wyłącznie na stacjach paliw wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. E-voucher wymaga aktywacji przez Uczestnika. Po aktywowaniu e-vouchera Uczestnik Konkursu ma 5 minut na odebranie Nagrody Dnia na wskazanej przez siebie stacji CIRCLE K. Po upływie 5 minut voucher traci ważność.

3 5. W przypadku powzięcia przez pracownika stacji paliw, wątpliwości czy E-voucher nie jest podrobiony, Organizator zastrzega możliwość nieuznania E-vouchera. 6. Niemożliwe jest także przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 7. Uczestnik Konkursu nie może zrzec się części nagrody, zrzeczenie się części nagrody oznacza zrzeczenie się całości nagród. 1. Nagrodami Specjalnymi w Konkursie są: a) w dniu 07 lipca 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader; b) w dniu 14 lipca 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader; c) w dniu 21 lipca 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader; d) w dniu 28 lipca 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader; e) w dniu 04 sierpnia 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader x2; f) w dniu 11 sierpnia 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader x2; g) w dniu 18 sierpnia 2021 roku Kindle 6" Paperwhite 8 GB E-Book Reader x2; h) w dniu 25 sierpnia 2021 roku Xbox One S 512 GB (zwane dalej: Nagrodami Specjalnymi ). 2. Nagrody Specjalne przyznawane są w każdą środę w Czasie trwania Konkursu. 3. Uprawnionym do otrzymania Nagrody Specjalnej jest Uczestnik, który w środę uzyskał największą liczbę punktów w Grze. W okresie od 04 sierpnia 2021 do 18 sierpnia 2021 roku w każdą środę będą przyzwane dwie Nagrody Specjalne tj. za największą liczbę punktów w Grze i za drugi najwyższy wynik. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku Nagrodę Specjalną, otrzyma Uczestnik, który największy wynik uzyskał, jako pierwszy tego dnia. 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagrody Specjalnej będzie następowało w każdy czwartek o godz.10: Z Uczestnikiem Gry, który otrzymał Nagrodę Specjalną, Organizator, w ciągu 72 h od rozstrzygnięcia Konkursu, skontaktuje się za pośrednictwem numeru telefonu podanym w Grze. 6. Uczestnik w rozmowie telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody w ciągu 14 dni (roboczych) od otrzymania powiadomienia. 7. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 8. W przypadku, gdy Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda Specjalna: a) nie przekaże danych niezbędnych do wysłania Nagrody Specjalnej; b) nie odbierze połączenia telefonicznego, wykonanych zgodnie z ust. 7,

4 wówczas nastąpi weryfikacja prawa do Nagrody Specjalnej Uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej telefonicznie w ciągu 72 h liczonych od ostatniej próby nawiązania kontaktu lub odmówienia podania danych przez Uczestnika niezbędnych do wysłania Nagrody Specjalnej. 9. Do każdej Nagrody Specjalnej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 10. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Uczestnikowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Fundatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 11. Niemożliwe jest także przeniesienie prawa do Nagrody Specjalnej na rzecz osób trzecich. 12. Uczestnik Konkursu nie może zrzec się części nagrody, zrzeczenie się części nagrody oznacza zrzeczenie się całości nagród. 13. Uczestnik może wygrać w Czasie trwania Konkursu tylko jedną Nagrodę Specjalną. W przypadku, gdy Uczestnik, który otrzymał już Nagrodę Specjalną ponownie w środę uzyskał największą liczbę punktów w Grze, Nagroda Specjalna zostanie przyznana Uczestnikowi z drugim najwyższym wynikiem. Ę 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora lub em na adres Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania. 1. W związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, przetwarzane są jego dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami: 1.1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, Warszawa W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Uczestnik może także skontaktować się

5 z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres lub wysyłając pismo na adres: Data Protection Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia W przypadku jakichkolwiek pytań Uczestnik może także skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem biura obsługi klienta: tel: Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu: a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści na stronie internetowej wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); b) umożliwienia udziału w Konkursie - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na zapewnieniu możliwości udziału w Konkursie oraz wydaniu Nagrody Dnia; c) wewnętrznych celach administracyjnych Circle K podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora; d) wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Circle K podstawą prawną jest pewnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej; e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych Dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, w tym Brandmobile ApS w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Gry i wysłania e- vocherów, a także Fundatorowi Nagród Specjalnych w celu wysłania nagród oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne Dane osobowe mogą również zostać udostępnione spółkom z Grupy Kapitałowej Circle K. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes

6 Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej Dane osobowe Uczestnika mogą również zostać udostępnione podmiotom powiązanym z Circle K Polska Sp. z o.o., których siedziba znajduje się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku takiego udostępnienia Administrator gwarantuje zapewnienie specjalnych zabezpieczeń oraz odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych jak również legalizację transferu danych do państwa trzeciego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z takim podmiotem Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest: 1.1.szerokopasmowe łącze internetowe; 1.2. przeglądarka internetowa (Google Chrome, Safari, Opera, Firefox wersji z trzech ostatnich aktualizacji ) obsługująca CSS i JavaScript; 1.3. włączona obsługa plików cookies; 1.4. Android 10 lub wyższy, ios 13 lub wyższy. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Gry w celu jej ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Uczestników. 3. Wszelkie treści umieszczone na pod linkiem w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa. 4. W ramach korzystania z Gry niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Organizatora lub osób trzecich oraz treści w inny sposób naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub naruszających dobre obyczaje.

7 Ń 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. 3. Wszystkie nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody, ani ekwiwalent pieniężny. 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 5. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165). 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny. 8. Niniejszy Konkurs nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2021 roku.

8 Ą LIPIEC Hot Dog, pojedynczy, dowolny 2500 szt Prince Polo XXL Classic 50g szt Rockstar Original 250ml szt Halls Extra Strong 33,5g szt Napój energetyczny Extremum 250 ml szt Kawa lub herbata lub gorąca czekolada (rozmiar średni) szt Crunchips X-cut solony 140g szt Coca Cola Zero 330ml puszka szt Bon zniżkowy na paliwo o wartości 5 zł szt Magnum Billionare Gold Caramel 85ml szt Gumy do żucia Circle K Peppermint lub Spearmint trójpak 40,5g szt Woda Żywiec Zdrój Niegazowana 1L szt Napój 4MOVE multifruit 750ml szt Czekolada Ritter Sport, migdał solony w miodzie 100g szt Coca Cola Zero 330ml puszka szt Circle K Beef Jerky 25g - dowolny smak szt Rockstar Original 250ml szt Dwururka - podwójny Hot Dog szt Twix White 46g szt Kawa lub herbat lub gorąca czekolada (rozmiar średni) szt Crunchips X-cut solony lub papryka (140g) szt Kawa lub herbata lub gorąca czekolada (rozmiar średni) szt Bon zniżkowy na paliwo o wartości 5 zł szt Napój 4MOVE Lime & Mint 750ml szt Prince Polo XXL Mleczne 50g szt. SIERPIEŃ Woda Żywiec Zdrój Niegazowana 1L szt Kupon zniżkowy na usługę Myjnia Premium cena usługi po zniżce 10 zł szt Rockstar Original 250ml szt Lion 42g szt Bon zniżkowy na paliwo o wartości 5 zł szt Magnum Billionare Gold Caramel 85ml szt Milka Secret Box czekolada z niespodzianką 14,4 g szt K-Freeze (500ml) lub Kawa lub herbata lub gorąca czekolada (rozmiar średni) szt.

9 09.08 Gumy do żucia Halls Extra Strong 36,5g szt Voucher na Myjnię Premium szt Kit Kat Chunky 40g szt Bon zniżkowy na paliwo o wartości 5 zł szt Rockstar Original 250ml szt Prince Polo XXL Orzech 50g szt Circle K Żelki: misie lub kwaśne robaki 150g szt Big Milk Exotic Intense 100ml szt Woda Żywiec Zdrój Niegazowana 1L szt Snickers Creamy Peanut Butter 36,5g szt Hot Dog, pojedynczy, dowolny szt Rockstar Original 250ml szt Princessa Longa Kokosowa 48g szt Kupon zniżkowy na Circle K Płyn do spryskiwaczy Premium cena po zniżce:5 zł szt Crunchips Papryka 140g szt Big Milk Exotic Intense 100ml szt Hot Dog, pojedynczy, dowolny szt.

10 Ą 1. Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego Autostrada A1, MOP Lubień (niedaleko Włocławka) 3. Autostrada A1, MOP Machnacz (niedaleko Włocławka) 4. Białystok, ul. Poleska Bielsk Podlaski, al. Piłsudskiego 9 6. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów Brodnica, ul. Sądowa 6 8. Brzesko, ul. Kościuszki 66E 9. Cieszyn, ul. Kolejowa Elbląg, Kazimierzowo 7C 11. Gdynia, Al. Zwycięstwa Gorzów Wielkopolski, ul. Piłsudskiego Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska Jabłonowo/Wólka Kosowska, al. Krakowska 81A 15. Jelenia Góra, ul. Sudecka Kielce, ul. Warszawska Kielce, ul. Źródłowa Koszalin, ul. Morska Kraków, Al. Jana Pawła II Kudowa Zdrój, ul. Słone 131A 21. Legnica, ul. Gwarna/Muzealna 22. Lubin, ul. Piłsudskiego Lublin, Al. Tysiąclecia Łódź, ul. Piłsudskiego Łódź, ul.zgierska Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska Nowy Sącz, ul. Kilińskiego Olkusz, ul. Rabsztyńska 2B 29. Olsztyn, ul. Lubelska Ostrołęka, ul. Obozowa Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Zagłoby Oświęcim, ul. Dąbrowskiego Pabianice, ul. Łaska Płock, ul. Otolińska Pszczyna/Piasek, ul. Górnośląska 16

11 36. Radom, ul. Jana Pawła II Rzeszów, Al. Rejtana Skarżysko-Kamienna, ul. Krakowska 144C 39. Słupsk, ul. Gdańska Sochaczew, Al. 600-lecia Solec Kujawski, ul. Kujawska Sosnowiec, ul. Piłsudskiego Starachowice, Al. Wyzwolenia Sulejów, Korytnica Suwałki, ul. Reja Szczecinek, ul. Cieślaka Warszawa, ul. Płochocińska Warszawa, al. Jerozolimskie Warszawa, Al. Rodowicza "Anody" Warszawa, ul. Conrada 29B 51. Warszawa, ul. Dzika Warszawa, ul. Jugosłowiańska Warszawa, ul. Krasnobrodzka Warszawa, ul. Połczyńska Warszawa, ul. Puławska Warszawa, ul. Puławska Warszawa, ul. Stoczniowców Warszawa, ul. Towarowa Warszawa, Wał Miedzeszyński Warszawa, ul. Powstańców Śląskich Wieluń, ul. Głowackiego Władysławowo, ul. Starowiejska Wolbórz, Proszenie 1C 64. Wrocław, ul. Braniborska Wrocław, ul. Dmowskiego Wrocław, ul. Dyrekcyjna Zakroczym, ul. Byłych Więźniów Twierdzy 68. Zakroczym, ul. Doranta Zasieki 77

12 Ą 1. Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bełchatów, ul. Lipowa Białystok, ul. Słonecznikowa 2 4. Białystok, Al. Jana Pawła II Białystok, ul. Poleska Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8C 7. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów Brodnica, ul. Sądowa 6 9. Brody Żarskie, Zasieki Brzesko, ul. Kościuszki 66E 11. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 20D 13. Bydgoszcz, ul. Solskiego Bytom, ul. Zabrzańska Bytom, ul. Hutnicza Chorzów, ul. Katowicka Chorzów, ul. Batorego Cieszyn, ul. Kolejowa Czeladź, ul. Staszica Częstochowa, Al. Wyzwolenia Częstochowa, ul. Bardowskiego Częstochowa, Al. Wojska Polskiego Elbląg, Pl. Grunwaldzki Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej Gdynia, Al. Zwycięstwa Gdynia, ul. Morska 78A 27. Gdynia, ul. Unruga Głogów, Al. Wolności Gniezno, ul. Żwirki I Wigury Gorlice, ul. Sportowa Gorzów Wielkopolski, ul. Piłsudskiego Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska Grudziądz, ul. Piłsudskiego Jarosław, ul. 3-go Maja 85A 35. Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego Jaworzno, Al. Piłsudskiego 55

13 37. Jelenia Góra, ul. Aleja Jana Pawła II Jelenia Góra,ul. Sudecka Kaliszul, Podmiejska 22B 40. Kielce, ul. Warszawska Kielce, ul. Źródłowa Kostrzyn Nad Odrą, ul. Sikorskiego Koszalin, ul. Morska Kozienice, ul. Warszawska Kraków, ul. Wielicka Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich Kraków, Al. Jana Pawła II Kraków, ul. Armii Krajowej Kraków, os. Dywizjonu A 50. Kraków, ul. Lublańska 16A 51. Kraków, ul. Mogilska Krosno, ul. Podkarpacka 3A 53. Legnica, ul. Gwarna/Muzealna 54. Lębork, ul. Abrahama Lubin, ul. Piłsudskiego LublinAl. Kraśnicka Lublin, Al. Tysiąclecia Lublinul. Jana Pawła II Lublinul, Kunickiego 141A 60. Łomża, Al. Legionów Łódź, ul. Prądzyńskiego Łódź, ul. Przybyszewskiego Łódź, Al. Piłsudskiego Łódź, Al. Wyszyńskiego Łódź, ul. Rzgowska Łódź, Al. Włókniarzy Łódź, ul. Zgierska Łódź, ul. Zgierska Malbork, ul. Kopernika Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska Nowy Sącz,ul. Kilińskiego Olkusz, ul. Sławkowska Olkusz, ul. Rabsztyńska 2B 74. Olsztyn, ul. Leonharda 7A

14 75. Olsztyn, ul. Śliwy Olsztyn, ul. Pstrowskiego Olsztyn, ul. Lubelska 10A 78. Opoleul, Sosnkowskiego Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Zagłoby Ostrowiec Świętokrzyski, Al. Jana Pawła II Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska Oświęcim, ul. Dąbrowskiego Pabianice, ul. Łaska Piotrków Trybunalski, Al. Armii Krajowej Płock, ul. Bielska 61A 86. Poznań, ul. Wojciechowskiego Poznań, ul. Chartowo Poznań, ul. Piłsudskiego Poznań, ul. Bobrzańska Prudnik, ul. Wiejska Przemyśl, Pl. Unii Brzeskiej Przemyśl, ul. Wilsona Racibórz, ul. Plac Mostowy Radom, ul. Jana Pawła II Radom, ul. Struga Rybnik, ul. Wodzisławska Rybnik, ul. Kotucza Rzeszów, Al. Rejtana Skarżysko-Kamienna, ul. Krakowska 144C 100. Słupsk, ul. Gdańska/Kozietulskiego Sopot, Al. Niepodległości Sosnowiec, ul. Wawel Sosnowiec, ul. Piłsudskiego Stalowa Wola, ul. Okulickiego 140A 105. Stargard, ul. Szczecińska Starogard Gdański, ul. Sikorskiego Suwałki, ul. Reja Szczecin, ul. Gryfińska Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 37G 110. Szczecinek, ul. Cieślaka Śrem, ul. Grunwaldzka Tarnów, ul. Klikowska 19

15 113. Tarnów, Al. Matki Bożej Fatimskiej Toruń, ul. Szosa Lubicka Tychy, ul. Budowlanych Wałbrzych, ul. Wrocławska Warszawa, ul. Puławska Warszawa, ul. Jugosłowiańska Warszawa, ul. Modlińska Warszawa, ul. Radzymińska Warszawa, Al. Rodowicza "Anody" Warszawa, ul. Połczyńska Warszawa, ul. Krasnobrodzka Warszawa, ul. Powstańców Śląskich Warszawa, ul. Nowoursynowska Warszawa, Al. Krakowska Warszawa, ul. Puławska Warszawa, ul. Conrada 29B 129. Warszawa, ul. Towarowa Warszawa, ul. Dzika Warszawa, ul. Kondratowicza Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński Warszawa, ul. Stoczniowców Warszawa, Al. Jerozolimskie Wieluń, ul. Głowackiego Władysławowo, ul. Starowiejska Włocławek, ul. Okrzei Wodzisław Śląski, ul. Witosa Wrocław, ul. Dyrekcyjna Wrocław, ul. Dmowskiego Wrocław, ul. Karkonoska Zamość, ul. Peowiaków 9A 143. Zduńska Wola, ul. Łaska Zielona Góra, Al. Konstytucji 3-go Maja Żory, ul. Wodzisławska 32

Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Premium CoCo Al.

Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Premium CoCo Al. Nr stacji Format Adres Kod pocztowy 70201 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 4105-170 70210 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 70211 Premium CoCo ul. Puławska 274 02-819 70212

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy Adres Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bełchatów ul.

Lp Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy Adres Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bełchatów ul. 1 70519 Aleksandrów Łódzki 95-070 ul. Wojska Polskiego 62-64 2 70377 Bełchatów 97-400 ul. Lipowa 53 3 70311 Białystok 15-703 Al. Jana Pawła II 56 4 70578 Białystok 15-476 ul. Poleska 11 5 70287 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Al. Krakowska 81A ul.

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Al. Krakowska 81A ul. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy 1 70201 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 2 70210 Al. Krakowska 81A 05-552 3 70211 ul. Puławska 274 02-819 4 70212 ul. Jugosłowiańska 19 03-984 5 70213

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN PROMOCJI 50% rabatu na myjnię Premium I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 50% rabatu na myjnię Premium.

Bardziej szczegółowo

Premium CoCo ul. Połczyńska

Premium CoCo ul. Połczyńska Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy 1 70201 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 2 70210 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 3 70211 Premium CoCo ul. Puławska 274 02-819

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocje z kartą EXTRA Club - bonusowe punkty EXTRA Club. Lista produktów, za które otrzymasz bonusowe punkty EXTRA Club:

Regulamin promocji Promocje z kartą EXTRA Club - bonusowe punkty EXTRA Club. Lista produktów, za które otrzymasz bonusowe punkty EXTRA Club: Regulamin promocji Promocje z kartą EXTRA Club - bonusowe punkty EXTRA Club Lista produktów, za które otrzymasz bonusowe punkty EXTRA Club: Lp Produkt lub usługa Ilość punktów bonusowych 1 1l paliwa benzyna

Bardziej szczegółowo

Lp Adres Kod poczt. Miejscowość 1 ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Łódzki 2 ul. Lipowa Bełchatów 3 Al. Jana Pawła II

Lp Adres Kod poczt. Miejscowość 1 ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Łódzki 2 ul. Lipowa Bełchatów 3 Al. Jana Pawła II 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 2 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 3 Al. Jana Pawła II 56 15-703 Białystok 4 ul. Poleska 11 15-476 Białystok 5 ul. Słonecznikowa 2 15-660 Białystok

Bardziej szczegółowo

Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej

Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Stacje STATOIL dokonujące rejestracji numerów na kartę Lp Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Kup mycie i odbierz rabat 10 gr/l na paliwo 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Lista stacji

ZAŁĄCZNIK NR 1. Lista stacji Lp. ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista stacji NUMER STACJI MIEJSCOWOŚĆ ULICA KOD POCZTOWY 1 70247 Lublin Aleja Tysiąclecia 12 20-121 2 70264 Łódź Prądzyńskiego 1-3 93-478 3 70344 Lubin Piłsudskiego 1 59-300 4 70377

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO W PEŁNI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Lato w pełni (zwany dalej: Konkursem ). 2.

REGULAMIN KONKURSU LATO W PEŁNI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Lato w pełni (zwany dalej: Konkursem ). 2. REGULAMIN KONKURSU LATO W PEŁNI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Lato w pełni (zwany dalej: Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Al. Krakowska 81A

Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Al. Krakowska 81A Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Byłych Więźniów Twierdzy 1 70201 Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 70210 Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 70211 ul. Puławska 274 02-819 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 10 gr rabatu na każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN PROMOCJI 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą 10 gr rabatu na każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon Promocyjny Statoil 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: II. WARUNKI PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI Kupon Promocyjny Statoil 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: II. WARUNKI PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Kupon Promocyjny Statoil 10 gr rabatu na każdy litr paliwa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo

REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo REGULAMIN PROMOCJI realizowanej pod nazwą Rabat na paliwo z kuponem promocyjnym Sodexo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ), określa warunki i zasady, na jakich realizowana jest promocja

Bardziej szczegółowo

Lista stacji objętych promocją Taniej zasilasz bak. Realizacja rabatów paliwowych. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul.

Lista stacji objętych promocją Taniej zasilasz bak. Realizacja rabatów paliwowych. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc ul. Lista stacji objętych promocją Taniej zasilasz bak. Realizacja rabatów paliwowych. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 2 70377 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista stacji. Kod pocztowy. Lp Miejscowość Adres

Załącznik nr 1 Lista stacji. Kod pocztowy. Lp Miejscowość Adres Załącznik nr 1 Lista stacji Lp Miejscowość Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320 3 Bełchatów ul. Lipowa 53 97-400 4 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość Województwo Myjnia Al. Wolności Głogów dolnośląskie TAK ul. Aleja Jana Pawła II

Lp. Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość Województwo Myjnia Al. Wolności Głogów dolnośląskie TAK ul. Aleja Jana Pawła II Lp. Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość Województwo Myjnia 1 70594 Al. Wolności 3 67-200 Głogów dolnośląskie TAK 2 70497 ul. Aleja Jana Pawła II 6 58-506 Jelenia Góra dolnośląskie TAK 3 70691 ul.

Bardziej szczegółowo

Samoobsługa LPG - rabat 10 gr na litr - ZESTAWIENIE STACJI - zał. nr 2

Samoobsługa LPG - rabat 10 gr na litr - ZESTAWIENIE STACJI - zał. nr 2 1 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 Aleksandrów Łódzki 2 71088 ul. Piłsudskiego 103 Będzin 3 71086 ul. Łomaska 2A Biała Podlaska 4 71011 ul. Drzymały 31 Białogard 5 70287 ul. Słonecznikowa 2 Białystok 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony w dwóch niezależnych etapach: 1.1. pierwszy etap Konkursu będzie prowadzony pod nazwą Świąteczny Koszyk ; 1.2. drugi etap Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony

REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Letnie Kupony I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Letnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie

REGULAMIN PROMOCJI. prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Rabat na paliwo i myjnie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV SONY plus Soundbar Sony z Rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI TV SONY plus Soundbar Sony z Rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI TV SONY plus Soundbar Sony z Rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV SONY plus Soundbar Sony z Rabatem

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Partnerstwo strategiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja przedsprzedażowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 marca 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r ================================================================================ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI TV SONY 49 lub większy + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 lipca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV SONY 49 lub większy + soundbar

Bardziej szczegółowo

Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym

Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej Zakroczym Lp Nr stacji Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 70201 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 70210 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 3 70211

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Black Friday (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Philips + soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Philips + soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Akcja 3 kg kawy do ekspresów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Większy opłaca się bardziej - rabat przy zakupie telewizora 55" i większego (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 lipca 2016r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon LG

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 5 lipca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem 10% rabatu na laptopy i komputery (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy na Duże AGD (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o.

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursów jest: Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Telewizor Sharp - podwójna

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 75106 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny 70377 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 70287 ul. Słonecznikowa 2 15-660 Białystok 70311 Al. Jana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zasady Akcji promocyjnej

Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspres Siemens + 4 kg kawy Lavazza (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ekspres Siemens + 4 kg kawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem De longhi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon Huawei

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zestawy promocyjne na Black Friday / Cyber Monday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy promocyjne na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r. REGULAMIN AKCJI Do wybranych konsol Playstation 4 1 TB gra Days Gone w cenie konsoli (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 maja 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do wybranych

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie 02-31.01.2017 lub do wyczerpania zapasów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV+ Soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy na Duże AGD (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

Sylwester Wigilia niedziela niedziela Adres sklepu

Sylwester Wigilia niedziela niedziela Adres sklepu ul. Na Lotnisku 3 30-001 Kraków ul. Stefana Korbońskiego 16 30-443 Kraków ul. Mazurska 21 16-300 Augustów ul. Bema 40 C 11-200 Bartoszyce ul. Kolejowa 1 87-300 Brodnica ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość

Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 70377 ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 70311 Al. Jana Pawła II 56 15-703 Białystok 70578 ul. Poleska 11 15-476 Białystok 70287 ul. Słonecznikowa

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon Huawei P20lite

Bardziej szczegółowo

Lista stacji, na których obowiązuje program Circle K EXTRA Club

Lista stacji, na których obowiązuje program Circle K EXTRA Club 70519 95-070 Aleksandrów Łódzki Ul. Wojska Polskiego 62-64 70377 97-400 Bełchatów Ul. Lipowa 53 70311 15-703 Białystok Al. Jana Pawła II 56 70578 15-476 Białystok Ul. Poleska 11 70287 15-660 Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji "Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul.

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji "Rabaty na paliwo za punkty Premium C L. p. Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 2 Al.

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miejscowość

Kod pocztowy. Miejscowość Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość Możliwość dokonania wpłaty na Konto Klienta 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki TAK 2 ul. Bargłów Dworny 107 16-320 Bargłów Dworny 3 ul. Lipowa 53

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy. Adres

Nr stacji Miejscowość Kod pocztowy. Adres 70519 Aleksandrów Łódzki 95-070 Ul. Wojska Polskiego 62-64 75106 Bargłów Dworny 16-320 Ul. Bargłów Dworny 107 70377 Bełchatów 97-400 Ul. Lipowa 53 70311 Białystok 15-703 Al. Jana Pawła II 56 70578 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Strona 1 z 18_TV SONY + soundbar SONY z rabatem. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Strona 1 z 18_TV SONY + soundbar SONY z rabatem. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI TV SONY + soundbar SONY z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV SONY + soundbar SONY z rabatem (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy na Duże AGD (zwana dalej Akcją promocyjną )

Bardziej szczegółowo

Lista stacji, na których możliwe jest dokonywanie wpłat na Konto Klienta Prepaid

Lista stacji, na których możliwe jest dokonywanie wpłat na Konto Klienta Prepaid Lista stacji, na których możliwe jest dokonywanie wpłat na Konto Klienta Prepaid LP Adres Kod pocztowy Miejscowość Możliwość dokonywania wpłaty na Konto Klienta 1 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Porowneo Sp. z o.o.,,extra premia za polisę OC od Expandera. 1. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Porowneo Sp. z o.o.,,extra premia za polisę OC od Expandera. 1. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Porowneo Sp. z o.o.,,extra premia za polisę OC od Expandera 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17,

Bardziej szczegółowo

Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień

Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień Lista stacji Statoil oferujących milesplus diesel arktyczny. Stan na dzień 23.12.2016. Lp Nr stacji Adres Kod pocztowy Miejscowość 1 70519 ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 2 75106 ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Presales Huawei Psmart 2019 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Presales Huawei Psmart 2019 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Presales Huawei Psmart 2019 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Presales Huawei Psmart 2019 (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Bonus 30 zł na kartę Skarbonka za zakup artykułów przemysłowych powyżej 300 zł (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy

Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy Stacje Statoil z Arktycznym DieselGold do -32 st. C (sezon 2012/2013) L.p. Miasto Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62/64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rabatowego Circle K Regulamin obowiązuje od do

Regulamin Programu Rabatowego Circle K Regulamin obowiązuje od do Regulamin Programu Rabatowego Circle K Regulamin obowiązuje od 01.06.2018 do 31.03.2019 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Więcej kupujesz więcej

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny Bełchatów

Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny Bełchatów Lp Miejscowosc Adres Kod pocztowy 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 2 Bargłów Dworny ul. Bargłów Dworny 107 16-320 3 Bełchatów ul. Lipowa 53 97-400 4 Białystok ul. Słonecznikowa 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursów pod nazwą Filmowe Poranki I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu

Regulamin określa zasady organizacji Konkursów pod nazwą Filmowe Poranki I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu Regulamin określa zasady organizacji Konkursów pod nazwą Filmowe Poranki I. Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al.

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo