Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Z A T W I E R D Z A M Oświęcim, r. Prezes Zarządu Tyberiusz Kornas Specyfikacja istotnych warunków zamówienia OTBS-ZP- 5/2019 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla budynku mieszkalno- usługowego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo- mieszkalnego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4. Osoba przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie Wojciech Skarbek specyfikacja zawiera 35 zapisanych stron Oświęcim, wrzesień 2019 r. Nr referencyjny: OTBS- ZP- 5/2019

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz ze zm.). Przeliczenia wartości zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro wynoszące 4,3117 zł. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiający: Pełna nazwa i adres zamawiającego: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C Oświęcim telefon: REGON: NIP: strona internetowa: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zwana dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert na: Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla budynku mieszkalno- usługowego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowomieszkalnego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 październik 2019r.,Numer ogłoszenia N-2019 zamieszczone na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 16C w Oświęcimiu w dniu 08 październik 2019r Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:00 15:00; wtorek w godzinach: 7:00-16:00; piątek w godzinach: 7:00-14: Numer referencyjny postępowania: Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym numerem referencyjnym postępowania Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz 1986 ze. zm), zwana w dalszej części ustawą Pzp 1.7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U.2018 poz ze zm.) jeśli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych- oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Strona 2

3 1.11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ustawy Pzp) Wymaga się aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp) Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych robót, objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu w tym koszty przygotowania oferty Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Zamawiający zastrzega, że prace związane z montażem i instalacją przedmiotu zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niekluczowych) części zamówienia podwykonawcy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1), dalej rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 16C, Oświęcim - inspektorem ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Pani Kinga Seweryn: adres - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla budynku mieszkalno- usługowego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo- mieszkalnego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz i 2018), dalej ustawa Pzp ; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Strona 3

4 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; - posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz ze zm.), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z zastosowaniem art. 24 aa (procedura odwrócona). 2.2 W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Strona 4

5 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień CPV Windy 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz serwis i konserwacje w okresie gwarancji, dźwigu osobowego dla budynku mieszkalno- usługowego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo- mieszkalnego zlokalizowanego w Oświęcimiu, Plac Słoneczny 4 Lokalizacja: Oświęcim, Plac Słoneczny 4., Dz. nr 2310/1, Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie m.in.: a) konsultacje na etapie wykonywania przez zamawiającego robót budowlanych (konstrukcyjnych i instalatorskich ) bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia (szyb windy, pomieszczenie maszynowni) b) opracuje dokumentację budowlaną niezbędną do ustawienia dźwigu c) dostawę i zabudowę dźwigu wraz z maszynownią o min. parametrach: - dźwig z napędem hydraulicznym z maszynownią - Udźwig Q=525kg /7 osób - Przełożenie 2:1 - Prędkość 0,6m/s - Wysokość podnoszenia ok. 12,00 m - Podszybie: min 1,20 m - Nadszybie: min 3,4 m - Ilość przystanków / dojść 5 / 5 - Drzwi kabinowe 800 / 2000 mm - Drzwi szybowe 800 / 2000 mm - Kabina nieprzelotowa o wym. 950x1400 mm H= 2100 mm ściany kabiny stal nierdzewna, sufit z zabudowanym oświetleniem LED, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami z grafiką Braille a, przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi, wskaźnik przeciążenia, poręcz, lustro, piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, oświetlenie awaryjne, - Dźwig wyposażony w zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek z funkcją otwarcia drzwi, - Dźwig wyposażony w moduł komunikacji głosowej pomiędzy kabiną, a centrum serwisowym za pomocą linii GSM, -montaż w wykonanym przez Zamawiającego szybie: konstrukcja żelbetowa, d) uruchomienie i uzyskanie stosownego pozwolenia na użytkowanie dźwigu e) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz postępowania w sytuacji awarii lub usterki dźwigu. f) wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. g) serwis i konserwacje dźwigu w okresie gwarancji Strona 5

6 3.2. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia: Wytyczne Budowlano- Projektowe dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty. Wykonawca może zapoznać się z całością dokumentacji w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach Wizji lokalnej przyszłego placu budowy można dokonać wyłącznie w obecności Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne, wyroby i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji, wyroby i materiały z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, nie gorszych niż określone w projekcie, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany muszą zostać wyraźnie określone i udokumentowane przez wykonawcę w treści oferty. Strona 6

7 4. WARUNKI REALIZACJI, ODBIORU I ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. Warunki realizacji robót: Sposób prowadzenia prac winien uwzględniać nieprzerwaną możliwość dojazdu do sąsiednich posesji, Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski, oraz kierownika budowy Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami uzgodnień, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru, Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia Wykonawca w składanej ofercie winien przewidzieć i wycenić dodatkowe elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania w szczególności: Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, Wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), Zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane (w razie potrzeby), Wyłączenia i załączenia energii elektrycznej(w razie potrzeby), Nadzory specjalistyczne zarządców sieci (w razie potrzeby), Wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz koszty ich składowania i utylizacji, Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej powykonawczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, Wykonania innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku objętego inwestycją w zakresie objętym niniejszym zamówieniem Nie później niż do dnia przekazania przez Zamawiającego frontu robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Strona 7

8 4.2. Warunki odbioru robót Inwestycja realizowana będzie w etapach czasowych Etapy czasowe obejmują jeden miesiąc kalendarzowy, a w ich ramach realizowane są poszczególne roboty Odbiór przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia będzie następował częściami (odbiory częściowe), po zakończeniu poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia oraz całościowo w ramach końcowego odbioru robót. Nie dokonuje się odbioru prac ostatniego etapu. Odbiór prac ostatniego etapu dokonuje się w ramach odbioru całości prac przedmiotu zamówienia. Terminy rozpoczęcia i zakończenia etapów oraz planowany zakres i wartość prac wykonanych w trakcie etapów czasowych określi harmonogram rzeczowo-finansowy. Odbiory robót będą zakończone protokołami odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, Z odbiorów częściowych będą sporządzane protokoły częściowego odbioru poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy oraz wpis kierownika robót, potwierdzony ze strony Zamawiającego przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru Załącznikami do protokołu końcowego będą: protokół odbioru UDT, dokumentacja odbiorowa, atesty, karty gwarancyjne producentów urządzeń oraz instrukcje użytkowania W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu O terminach zakończenia robót polegających na wykonaniu elementów budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy co najmniej 3 dni naprzód Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru częściowego prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia (odbiór częściowy) Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie przystąpić do odbioru częściowego Wykonawca wyznaczy mu nowy termin. W razie niezachowania przez Zamawiającego tego drugiego terminu, Wykonawca będzie uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru częściowego. W takiej sytuacji protokół sporządzony przez Wykonawcę będzie stanowił dowód dokonania odbioru częściowego W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego lub końcowego istnienia jakichkolwiek wad w przedmiocie odbioru związanych z nieprawidłowo wykonanymi pracami, w ramach odbieranego etapu przedmiotu zamówienia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru częściowego, po zakończeniu danego etapu oraz odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca wskaże termin, do którego winny być wykonane wszystkie zaległe prace i winny być usunięte wady, stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza nowy termin dokonania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu zamówienia, W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego nie wykonania prac w ramach całości inwestycji (w tym prac dodatkowych uzgodnionych pomiędzy Stronami) Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca wskaże termin, do którego winny być wykonane wszystkie zaległe prace i winny być usunięte wady, stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza nowy termin dokonania odbioru końcowego robót. Strona 8

9 Nie wykonanie w terminie całości prac zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach danego etapu nie stanowi podstawy odmowy dokonania odbioru częściowego prac w ramach danego etapu. W takim przypadku Zamawiający wypłaca Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości wykonanych prac, a nie w wysokości określonej harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru całościowego prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia (odbiór końcowy). Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie przystąpić do odbioru końcowego w powyższym terminie, Wykonawca wyznaczy mu nowy termin W przypadku gdy Zamawiający, pomimo prawidłowego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, nie przystąpi do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie mógł dokonać tego odbioru przy udziale niezależnych rzeczoznawców budowlanych posiadających uprawnienia we wszystkich specjalnościach niezbędnych dla dokonania końcowego odbioru Zamawiający zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z wykonaniem przez powyższych rzeczoznawców czynności w ramach odbioru końcowego Inwestycji budowlanej. W takiej sytuacji protokół podpisany przez Wykonawcę oraz przedmiotowych rzeczoznawców będzie stanowił dowód dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i będzie upoważniał Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytych starań dla zakończenia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytych starań dla zakończenia odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli zostały one spowodowane wadami materiałów pomimo zachowania należytej staranności wykonania robót Warunki rozliczenia robót Dla rozliczenia robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót następować będzie zgodnie z wyborem Wykonawcy, określonym w formularzu ofertowym, w formie faktur częściowych oraz faktury końcowej (za roboty faktycznie wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego) wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym zadania. Do każdej faktury musi być sporządzony stosowny protokół odbioru wykonanych robót Faktury częściowe mogą być wystawiane w cyklach miesięcznych na kwoty uwzględniające szacunkowe, określone w sposób procentowy zaawansowanie robót, przy czym suma faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości umownej robót. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur/y ustala się do 30 dni od daty ich/jej otrzymania przez Zamawiającego. Strona 9

10 5. GWARANCJA, RĘKOJMIA: Wymagany okres gwarancji, okres rękojmi min. 60 miesięcy na warunkach i zasadach określonych przepisami KC 6. PODWYKONAWCY 6.1. Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Na podstawie art. 36b ust. 1a Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nastąpi na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 7.1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wskazuje, że wszystkie czynności dotyczące robót związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia są czynnościami, względem których Zamawiający wymaga, aby osoby tzw. pracownicy fizyczni wykonujący te czynności, zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania doraźnych czynności kontrolnych odnośnie wypełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń i okazywania dokumentów właściwych w tym zakresie oraz żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania ww. wymogów. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do prowadzenia kontroli w miejscu świadczenia usługi i względem osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Pożądanym jest udostępnienie pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcy umów o pracę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem celem okazania takiego dokumentu osobie przeprowadzającej kontrolę z ramienia Zamawiającego do wglądu. Strona 10

11 7.3. Ponadto na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni robocze, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu właściwe wskazane w wezwaniu, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania następujących dowodów: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynność, której dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane ujawnione przez Zamawiającego w toku takich czynności nie będą gromadzone ani przetwarzane Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 7.1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 7 do SIWZ. Nieprzedstawienie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7.1 czynności W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8.1. Termin wykonania zamówienia (należy wskazać w ofercie): do dnia r Przekazanie frontu robót nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dzień przekazania placu budowy stanowić będzie równocześnie datę rozpoczęcia robót. Strona 11

12 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy którzy: 9.1. Nie podlegają wykluczeniu Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2016r. p. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1463), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; Strona 12

13 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może na podstawie art. 24 ust 5 wykluczyć wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. 2017r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171); 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust Strona 13

14 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Spełniają warunki udziału w postępowaniu W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: - wykażą że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku mieszkalnym, mieszkalno usługowym lub użyteczności publicznej i wartości co najmniej ,00 zł netto każda. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania, W zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę deliktową w wysokości minimum ,00 zł b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż ,00 zł W zakresie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy legitymują się uprawnieniami nadanymi na podstawie Ustawy o dozorze technicznym przez Urząd dozoru technicznego w przedmiocie wytwarzania urządzeń w zakresie montażu, oraz naprawy urządzeń. Strona 14

15 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w pkt , wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt i ust. 5 ustawy Pzp c) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt i ust. 5 ustawy Pzp. Strona 15

16 Zamawiający w celu oceny stopnia i rzeczywistego dostępu Wykonawcy do dysponowania przez niego zasobami innych podmiotów, na których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, może, poza zobowiązaniem, o którym mowa w ust , może żądać również od Wykonawcy, przedłożenia dokumentów dowodowych, zawierających w szczególności informacje wymienione w ust lit a d, które Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów w stosownej sytuacji powinien posiadać Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przesłanki obligatoryjne). Strona 16

17 10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podległa wykluczeniu b) spełnia warunki udziału w postępowaniu Oświadczenie, o którym mowa w pkt lit. a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć na załączniku nr 3 do s.i.w.z Oświadczenie, o którym mowa w pkt lit. b) Wykonawca zobowiązany jest złożyć na załączniku nr 2 do s.i.w.z Po opublikowaniu informacji z przeprowadzenia procedury otwarcia ofert Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące powiązania między wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do siwz do ewentualnego wykorzystania) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w art. 25 ust. 5 ustawy Pzp Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: Odnośnie potwierdzenia że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowe j: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (minimum ,00 PLN ) lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę deliktową minimum ,00 PLN Strona 17

18 Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu zawierającego co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku mieszkalnym, mieszkalno usługowym lub użyteczności publicznej i wartości co najmniej ,00 zł netto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) uprawnienia nadane na podstawie Ustawy o dozorze technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego w przedmiocie wytwarzania urządzeń w zakresie montażu, oraz naprawy urządzeń Odnośnie wykazania że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust , składa dokument lub Strona 18

19 dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt stosuje się W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądał złożenia dokumentów, które określą: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 10.8, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Strona 19

Wykluczenie wykonawcy. Agnieszka Adach

Wykluczenie wykonawcy. Agnieszka Adach Wykluczenie wykonawcy Agnieszka Adach Uchylono art. 24 ust. 1 pkt 2 11 PZP Uchylono art. 24 ust. 2 pkt 1-5 PZP Uchylono art. 24 ust. 2a PZP Uchylono art. 24 ust. 3 PZP Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: ZDW-ZG-WZ-3310-9 /2017 Zielona Góra, 27.03.2017 r. ZMIANA DO SIWZ NR 1 Dotyczy przetargu nieograniczonego: Marwice) Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załączni k nr 2 (str.1-7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu Wykonawcy:............ Imię, nazwisko, nazwa (firma) / Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy Znak sprawy: CKZiU.26.1.2019 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia ... Załącznik nr 3 (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego na: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 1 Numer sprawy: ZP 20 / 2017 Załącznik nr 2 do do Ogłoszenia nr ZP 20 / 2017 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do postępowania na usługi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Numer sprawy: 81/2017 Załącznik nr 3 do,,ogłoszenia WYKONAWCA: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy Znak sprawy: RIiD.271.1.2018 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: DZ/93/16

DOSTAWA AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: DZ/93/16 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu

Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu PZOL.ZP.262a.3.2018 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA: Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu działając w imieniu Wykonawcy:..

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość)

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość) Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ nr 1 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów A. Postanowienia wstępne W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje, do których odsyłają: pkt III.1.1) ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA TAŚM FILTRACYJNYCH DO PRAS TAŚMOWYCH ODWADNIAJĄCYCH OSADY ŚCIEKOWE NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W RADOMIU

DOSTAWA TAŚM FILTRACYJNYCH DO PRAS TAŚMOWYCH ODWADNIAJĄCYCH OSADY ŚCIEKOWE NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W RADOMIU Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:...

Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Załącznik nr 1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów

Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów Dodatkowa informacja dotycząca wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów A. Postanowienia wstępne W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje, do których odsyłają: sekcja III.1.1) ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 3 do SIWZ Sprawa Nr 01/19/WŻ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S )

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69526-2017:text:pl:html Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S 038-069526 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białymstoku REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755, FAX do korespondencji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ O F E R T Y

FORMULARZ O F E R T Y NAZWA WYKONAWCY/ÓW (Tel.. Fax.. e-mail..) (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Załącznik Nr 1 (Część II) Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pałac Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pałac Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pałac Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie ( zamieszczone w BZP w dniu 10/02/2017, nr ogłoszenia:23062-2017 ) I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 )

( zamieszczone w BZP w dniu , nr ogłoszenia: N-2018 ) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie przy ul. Postępu 9 przez okres 24 miesięcy I. Zamawiający ( zamieszczone w BZP

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeń na życie 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeń na życie 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:179124-2019:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeń na życie 2019/S 075-179124 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. netto Podatek VAT Razem brutto. Zadania II jednorazowe oczyszczenie dróg po okresie zimowym Pozycja i rodzaj ceny

FORMULARZ OFERTOWY. netto Podatek VAT Razem brutto. Zadania II jednorazowe oczyszczenie dróg po okresie zimowym Pozycja i rodzaj ceny Załącznik nr 1 do SIWZ.. ( pieczęć oferenta) REGON NIP - e-mail:.. Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 MIRSK FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na Portalu

Bardziej szczegółowo

Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku

Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA NA: Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:. .:.

FORMULARZ OFERTY. DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:.  .:. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51 e-mail: zamowienia@zdm-konin.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o sektorowym zamówieniu podprogowym

Ogłoszenie o sektorowym zamówieniu podprogowym Ogłoszenie o sektorowym zamówieniu podprogowym którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych I. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 348443-2016 z dnia 22-11-2016 - Cewice 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni 2. Zakres robót obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród . (pieczęć adresowa wykonawcy ) NIP:... tel.. fax.. poczta elektroniczna: Załącznik nr 1 Zarząd Dróg Powiatowych ul. Świętojańska 20 d 62-500 Konin. strona internetowa: OFERTA na wykonanie zadania: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zielona Góra, r. ZDW-ZG-WZ /2016

ZMIANA DO SIWZ NR 1. Zielona Góra, r. ZDW-ZG-WZ /2016 ZDW-ZG-WZ-3310-80 /2016 Zielona Góra, 30.09.2016 r. ZMIANA DO SIWZ NR 1 Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa soli drogowej kamiennej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg w sezonie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW...

Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW... Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (Tel.. Fax.. e-mail..) (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM Białystok dn. 12.02.2019 r. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białymstoku REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755, FAX

Bardziej szczegółowo

brutto:...złotych, (słownie: zł:...) (wielkość podlegająca ocenie, odczytywana podczas otwarcia ofert)

brutto:...złotych, (słownie: zł:...) (wielkość podlegająca ocenie, odczytywana podczas otwarcia ofert) Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. składam/składamy*

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Doradztwo finansowe 2017/S

Polska-Rzeszów: Doradztwo finansowe 2017/S 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166849-2017:text:pl:html Polska-Rzeszów: Doradztwo finansowe 2017/S 085-166849 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi związane z odpadami

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi związane z odpadami Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń toalet publicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. (imię i nazwisko lub

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH (koparka, wywrotka, spychacz) NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOMIU

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH (koparka, wywrotka, spychacz) NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOMIU Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61656-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S 034-061656 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91071-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Regulaminu Konkursu

Załącznik A do Regulaminu Konkursu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (imię i nazwisko nazwa uczestnika konkursu występującego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia. ZPM.5211.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 1. Zamawiający Zarząd

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO- ZP.271.62.4.2017 Zielona Góra, 6 września 2017 r. RISS3709890 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, Radom. Wykonanie naprawy dmuchawy HV-TURBO typu KA10S-GL 210

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, Radom. Wykonanie naprawy dmuchawy HV-TURBO typu KA10S-GL 210 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI POZYTYWNE WARUNKI POZYTYWNE. KRYTERIA KWALIFIKACJI preferencje społeczne

WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI POZYTYWNE WARUNKI POZYTYWNE. KRYTERIA KWALIFIKACJI preferencje społeczne WARUNKI PODMIOTOWE WARUNKI PODMIOTOWE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu (warunki negatywne, przesłanki wykluczenia), spełniają warunki udziału w postępowaniu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Dostawa rur i nasuwek PVC

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Dostawa rur i nasuwek PVC OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., 26 600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (0-48) 38-31-600, fax (0-48) 38-31- 601, informują o wszczęciu postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy operacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy operacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375889-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy operacyjne 2017/S 183-375889 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługa przeprowadzenia Kursu z zakresu obsługi programów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Z A T W I E R D Z A M Oświęcim, 02.04.2019r. Prezes Zarządu Tyberiusz Kornas Specyfikacja istotnych warunków zamówienia OTBS-ZP- 2/2019 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

1 z :58

1 z :58 1 z 8 2018-05-23 13:58 Ogłoszenie nr 500115186-N-2018 z dnia 23-05-2018 r. Łódź: OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 558897-N-2018 Data: 18-05-2018 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę używanych stacjonarnych komputerów dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, Radom

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, Radom Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługa przeprowadzenia Kursu komputerowego o standardzie ECDL START

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A. na wykonanie robót budowlanych:

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A. na wykonanie robót budowlanych: Załącznik nr 1 do SIWZ Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 O F E R T A na wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 etap I I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:. .:.

DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:.  .:. Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego:...

Nr konta bankowego:... Załącznik nr 1 do SIWZ... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) nr faksu... e-mail. Nr konta bankowego:... OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa tel.(68) 368 14 00 fax. 368 14 01 strona internetowa: www.ilowa.info.pl ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku Wykonawca: Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie... zał. nr 2 (str.1) (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (e-mail.. Tel. Fax ) w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców Załącznik Nr 1 O F E R T A MIASTO KONIN Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (e-mail.. Tel. Fax ) w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców Załącznik Nr 1 O F E R T A MIASTO KONIN Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zebrzydowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 8 Ogłoszenia powiązane: nr 16503-2017 z dnia 30-01-2017 - Zebrzydowice Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach. W ramach zadania zaplanowano nastę pujące prace budowlane:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Elektryczność 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Elektryczność 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:462557-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Elektryczność 2017/S 222-462557 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra RISS 3829043 Zielona Góra, 23 stycznia 2018 r. 1. Zamawiający: Ogłoszenie o zamówieniu o wartości równej lub przekraczającej 221.000 euro

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę komory do badania karbonatyzacji betonu dla Politechniki Świętokrzyskiej - w ramach realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługę przeprowadzenia Kursu PRAWA JAZDY kat. B dla 106 uczestników

Bardziej szczegółowo

Polska-Kalisz: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2016/S

Polska-Kalisz: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410773-2016:text:pl:html Polska-Kalisz: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2016/S 225-410773 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenie nr 22159-2017 z dnia 2017-02-08 r. Łomża: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 12087-2017 Data: 20/01/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY ... /nazwa oferenta/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu formularz oferty...... /dokładny adres/... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów OFERTA WYKONAWCY Nawiązując

Bardziej szczegółowo

BI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 1.

BI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 1. BI.271.9.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 1. Zamawiający Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, / Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY

... /nazwa oferenta/ ... /telefon,  / Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY ... /nazwa oferenta/ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego formularz oferty...... /dokładny adres/... /telefon, e-mail/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów OFERTA WYKONAWCY Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Polska-Bielsko-Biała: Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:522709-2017:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 2017/S 248-522709 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

stawka podatku VAT wynosi... %, tj.: złotych cenę brutto... złotych /słownie:.../.

stawka podatku VAT wynosi... %, tj.: złotych cenę brutto... złotych /słownie:.../. (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51 e-mail: zamowienia@zdm-konin.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Opatrunki 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Opatrunki 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:114198-2019:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Opatrunki 2019/S 050-114198 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo