NIP.. Regon.. Pesel. Obowiązki Przyjmującego zamówienie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP.. Regon.. Pesel. Obowiązki Przyjmującego zamówienie:"

Transkrypt

1 U M O W A Nr /2019 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu. r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Sołtysińskiego zwanym dalej Udzielający zamówienia z jednej strony a prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską zarejestrowaną w CEIDG w ramach wolnego zawodu na podstawie zezwolenia zamieszkałą., zwaną dalej Przyjmujący zamówienie z drugiej strony. NIP.. Regon.. Pesel Postanowienia ogólne 1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności : 1. Ustawa z dnia 15.IV.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 15.VII.2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1251 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.1938 ze zm ). 4. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach , ul. Niechorska 27 i Regulamin Organizacyjny SPZZOZ w Gryficach. 5. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte przez Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gryficach, z podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne i pozostałe usługi. 6. Ustawa z dnia 23.IV.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz 459 z późn. zm). 7. Ustawa z dnia 26.VI Kodeks Pracy (Dz. U z 2016 r. poz z póź. zm) w zakresie przepisów bhp dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 8. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP. 2. Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki stron. Nadrzędnym celem umowy jest ustalenie zasad świadczenia usług pielęgniarskich przez Przyjmującego zamówienie zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia do realizacji umowy między Udzielającym zamówienie a podmiotami finansującymi działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zwanymi dalej Płatnikiem. Postanowienia szczegółowe 3. Udzielający zamówienie powierza a Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usług pielęgniarskich na zasadach i w zakresie określonych w niniejszej umowie o uregulowania wymienione w 1 ust. 1 do 8. Obowiązki Przyjmującego zamówienie: Strony ustalają zakres usług Przyjmującego zamówienie do których należy: wykonywanie usług pielęgniarskich:

2 a) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w SPZZOZ w Gryficach w ramach dyżurów 12 godzinnych w oparciu o zakres świadczonych usług samodzielnie i na zlecenie lekarza w dniach i godzinach według harmonogramu o którym mowa w 5,; w ramach dyżurów Przyjmujący Zamówienie realizuje się świadczenia zdrowotne, przez które rozumie się w szczególności rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów, planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami, samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczopielęgnacyjnych, edukację zdrowotną i promocję zdrowia, jak również wykonywanie innych usług, powiązanych z procesem leczenia pacjentów, b) w innych oddziałach świadczenie dyżurów w przypadku nagłych braków zabezpieczenia ciągłości usług, c) rozpoznanie i usuwanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta przyjętego w oddział, d) utrzymywanie w należytym porządku stanowiska, sprzętu i aparatury medycznej w stałej gotowości na stanowisku na którym pełni dyżur, e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz w zakresie wymaganym do rozliczenia świadczeń przez płatnika usług według wzorów i terminów określonych przez Udzielającego zamówienia, f) przestrzeganie Kodeksu Etyki Pielęgniarskiej i Położnej, g) przestrzeganie przepisów obowiązujących w SPZZOZ w Gryficach, uregulowań prawnych prowadzonej działalności, oraz innych przepisów porządkowych i zarządzeń wydanych przez Udzielającego zamówienia, h) dbałość, z należytą starannością, o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Udzielającego zamówienia, a oddane Przyjmującemu zamówienie w celu realizacji niniejszej Umowy, i) wykonywanie zadań zleconych przez Udzielającego zamówienia w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń, j) podnoszenie kwalifikacji zawodowych stosownie do rozwoju metod pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wprowadzonych w oddziale, 2. Wszystkie koszty związane z prowadzoną przez Przyjmującego zamówienie działalnością gospodarczą objętą niniejszą Umową, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaopatrzenie w podstawową codziennego użytku odzież i obuwie robocze oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów obciążają w pełnym zakresie Przyjmującego zamówienie Usługi pielęgniarskie będą udzielane w dniach i godzinach określonych w: a) harmonogramie dyżurowym, który ustalany będzie przez Udzielającego zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie, na okres jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego, w formie pisemnej, b) usługi pielęgniarskie wykonywane w systemie dyżurowym w innych oddziałach będą ustalane doraźnie w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie w sytuacji braku stałej obsady dyżurowej. 2. Wszelkie zmiany w ustalonym harmonogramie Strony zobowiązane są zgłaszać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana ustalonego harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3 3. Na czas nieobecności, bez względu na przyczynę Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest ustanowić zastępstwo w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem o nie niższych kwalifikacjach zawodowych, posiadającym uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową, po uprzednim powiadomieniu Udzielającego zamówienie o zastępstwie. Udzielający zamówienia może nie zgodzić się na zaproponowane zastępstwo, informując o tym Przyjmującego zamówienie w terminie 3 dni roboczych z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zaproponować inny podmiot na zastępstwo. 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, Udzielający zamówienia może na umotywowany wniosek Przyjmującego zamówienie odstąpić od żądania ustanowienia zastępstwa. W takim przypadku Przyjmującemu zamówienie nie należy się wynagrodzenie za czas nieobecności. 5. Zmiany harmonogramu udzielania świadczeń wynikające z umów z płatnikiem powodujące rozszerzenie lub ograniczenie zakresu zamówienia wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 6. Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie: 1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej, dyscyplinarnej według obowiązujących przepisów. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do świadczenia usług medycznych z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy i obowiązujące przepisy, stosowane przy realizowaniu świadczeń z zakresu objętego przedmiotem umowy. 3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania podmiotu określonego w 5 ust.3 jak za swoje własne w rozumieniu przepisów niniejszej umowy. 4. Koszty związane z naturalnym zużyciem, naprawami i konserwacjami sprzętu i majątku Udzielającego zamówienie użytkowanym przez Przyjmującego zamówienie w celu realizacji Umowy obciążają Udzielającego zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pacjentom w ramach określonych przepisami prawnymi. 6. Przyjmujący zamówienie wykonujący na rzecz Udzielającego zamówienie samodzielne usługi pielęgniarskie jest odpowiedzialny za wykonywanie tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 7. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone z winy Przyjmującego zamówienie. 8. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń pacjentów i ich rodzin. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli przez Udzielającego zamówienia, jak i organy kontrolujące zakład Udzielającego zamówienia. 10. Przyjmujący zamówienie świadczący usługi na rzecz Udzielającego zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania. 11. Przyjmujący zamówienie na wezwanie Udzielającego zamówienie zobowiązuje się przedłożyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych / badania wstępne, okresowe, kontrolne/.

4 12. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości możliwość narażenia na działania szkodliwych czynników biologicznych przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową. 13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów epidemiologicznych, które zdeponuje w komórce w której świadczy usługi. Obowiązki Udzielającego zamówienie: Udzielający zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia w myśl obowiązujących przepisów. 2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu zamówienie w bezpłatne użytkowanie składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące mienie Udzielającego zamówienie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wg planu rzeczowo-finansowego komórki organizacyjnej, w której Przyjmujący zamówienie świadczy usługi. 3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zlecania Przyjmującemu zamówienie minimum 14 dyżurów w miesiącu zgodnie harmonogramem o którym mowa w 5 zatwierdzonym przez Pielęgniarkę koordynującą. 4. Udzielający zamówienia zleci Przyjmującemu zamówienie pełnienie 15-tego i kolejnych dyżurów jedynie w sytuacji wyczerpania możliwości ich zabezpieczenia przez pracowników oddziału, Usługodawców lub Przyjmujących zamówienie. 5. Udzielający zamówienia zobowiązuje się przekazać należność za świadczone usługi określone w 4 do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w ust. 5 Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe za zwłokę. 7. Udzielający zamówienia może przekazać zaliczkę na poczet wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż określony w ust Udzielający zamówienia dołoży należytej staranności aby ryzyko opisane w 6 ust.12) maksymalnie zminimalizować i zapewni przyjmującemu zamówienie odpowiednie środki ochrony osobistej stosownie do zagrożenia, wykraczające poza podstawową odzież i obuwie robocze codziennego użytku. 9. Udzielający zamówienia jest zobowiązany do poinformowania Przyjmującego zamówienie o otrzymaniu informacji o każdym roszczeniu, które może dotyczyć usług wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie. 10. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Przyjmującym zamówienie w czasie postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i zasadności ewentualnego odszkodowania. 11. Udzielający zmówienie realizuje swoje uprawnienia kontrolne wynikające z niniejszej umowy poprzez Pielęgniarkę Koordynującą / Lekarza Kierującego Oddziałem Za wykonane usługi pielęgniarskie Przyjmującemu zamówienie przysługuje: a) należność z tytułu pełnienia 12-godzinnych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w wysokości.,- za każdy pełniony dyżur,

5 b) należność za pełnione dyżury 12 godzinne w innych oddziałach szpitalnych według średniej stawki dyżuru obowiązującej w danym oddziale, 2. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Usługodawca podwyższy swoje kwalifikacje, to należność zwiększy się za każdy dyżur 12 godzinny o : 5 zł,- brutto jeśli ukończy kurs kwalifikacyjny zgodny z wykonywanymi czynnościami w danej komórce 10 zł,- brutto - jeśli pielęgniarka uzyska specjalizację z zakresu pielęgniarstwa zgodnego z wykonywanymi czynnościami w danej komórce 10 zł,- brutto jeśli pielęgniarka uzyska tytuł magistra pielęgniarstwa 3. Obowiązek terminowego wystawienia faktury upływa 15-tego dnia następnego miesiąca, a w przypadku przekroczenia terminu, płatność może być zrealizowana po 14 dniach od daty otrzymania faktury. W takim przypadku nie ma zastosowania 7 ust Podstawą do wypłacenia należności Przyjmującemu zamówienie jest zatwierdzenie wykonanych usług przez Pielęgniarkę Koordynującą/ Lekarza Kierującego Oddziałem. 9. Zakaz konkurencji 1. W czasie trwania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niewykonywania usług objętych niniejszą umową na rzecz innego Publicznego lub Niepublicznego podmiotu leczniczego/szpitala w sposób uniemożliwiający realizację harmonogramu wynikającego z niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy do niewykonywania usług medycznych w innych podmiotach, które mogłyby wpływać negatywnie na jakość, ilość lub terminowość usług objętych niniejszą umową. 3. Podstawą do uznania usług świadczonych w innych podmiotach za konkurencyjne mogą być zastrzeżenia zgłoszone przez NFZ. 10. Okres obowiązywania umowy: Umowę niniejszą zawarto na czas określony od dnia r. do dnia r. 11. Tryb i zasady rozwiązywania umowy: 1. Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w 10 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie: a/ dopuścił się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy, b/ został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 m-ca, c/ utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ uprawniony, d/ naruszył zakaz konkurencji określony w 9. e/ został po raz trzeci przedstawiony do karania w trybie określonym w 13. f/ dopuścił się czynu zabronionego regulaminem organizacyjnym lub wyłudził nienależnie opłaty od pacjenta. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności wskazanych w ust. 3 i 4.

6 3. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy: a/ Przyjmujący zamówienie naruszył postanowienia niniejszej umowy, b/przyjmujący zamówienie nie przestrzega ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń, c/ wpłynęła druga lub kolejna uzasadniona skarga pacjenta na usługi świadczone przez Przyjmującego zamówienie, d/ kontrola instytucji uprawnionej według odrębnych przepisów wykazała uchybienia, do których Przyjmujący zamówienie przyczynił się lub zaniechał ich usunięcia, e/ Przyjmujący zamówienie nie przestrzega zasad współżycia społecznego, w szczególności popadł w konflikt z innymi Przyjmującymi zamówienie lub pracownikami Udzielającego zamówienia, f/ Przyjmujący zamówienie nie dbał o dobro Udzielającego zamówienia, w szczególności naraził na niebezpieczeństwo jego mienie lub ujawnił informacje, których ujawnienie naraziło lub mogło narazić Udzielającego zamówienia na szkodę, g/ świadczenie usług przez Udzielającego zamówienia nie leży dłużej w interesie Udzielającego zamówienia, w szczególności gdy komórka organizacyjna ma ujemny wynik finansowy. 4. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy: a/ Udzielający zamówienia opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia przez co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy, b/ Przyjmujący zamówienie popadł w konflikt z innymi Przyjmującymi zamówienie lub pracownikami Udzielającego zamówienia lub zasady współżycia społecznego uzasadniają konieczność wypowiedzenia umowy, c/ dalsze udzielanie świadczeń jest niemożliwe, utrudnione lub niecelowe ze względu na okoliczności osobiste lub zdrowotne Przyjmującego zamówienie. 5. Umowa wygasa w przypadku: a/ śmierci Przyjmującego zamówienie, b/ likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w trybie określonym ustawą, w tym również likwidacji komórki organizacyjnej, w ramach której Przyjmujący zamówienie świadczy usługi. 6. Za rażące naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a) uznaje się w szczególności naruszenie, które powtarza się mimo wezwania strony do zaprzestania lub usunięcia uchybień, gdy uchybienia mają charakter oczywisty lub gdy przemawiają za tym racje ekonomiczne lub gospodarcze Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: a. przekazania powierzonego mienia Udzielającemu zamówienia w formie przyjętej dla jego przejęcia b. zwrotu wszelkiej dokumentacji służbowej będącej własnością Udzielającego zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od daty ustania umowy pod rygorem zawieszenia wzajemnych rozliczeń, przekroczenie terminu 7 dni z winy Udzielającego zamówienia lub braku jego gotowości do dokonania przekazania zwalnia Przyjmującego zamówienie za opóźnienie z odpowiedzialności za przekazanie. 2. Zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty bez względu na ich nośniki. 3. W czasie trwania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem zakładu w myśl obowiązujących przepisów, poza informacjami, do których udzielania Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany z mocy przepisów prawa.

7 Kary umowne W przypadku nieprzestrzegania zakresu świadczonych usług, Regulaminu udzielania świadczeń, lub niestosowania się Przyjmującego zamówienie do zarządzeń porządkowych Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia może wymierzyć Przyjmującemu zamówienie karę pieniężną w wysokości połowy jednomiesięcznej należności określonej w 7, wyliczonej ze średniej z ostatnich trzech miesięcy. 2. W przypadku złożenia przez pacjenta skargi na nieodpowiednią jakość usług świadczonych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie będzie uprawniony do nałożenia na Przyjmującego zamówienie kary umownej w wysokości do 25 % średniego miesięcznego wynagrodzenia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Przyjmującego zamówienie i opinią komisji etycznej działającą przy SPZZOZ w Gryficach. 3. Udzielający zamówienie przed nałożeniem kary ma obowiązek wezwania Przyjmującego zamówienie do usunięcia uchybień powodujących roszczenie. 4. Nałożenie kary wymaga udokumentowanego udowodnienia winy Przyjmującego zamówienie. 5. W przypadku ponownego dopuszczenia się jednego z czynów określonych w ust. 1 Udzielający zamówienia ma prawo wymierzyć karę w wysokości pełnej miesięcznej należności określonej w 7 wyliczonej ze średniej z ostatnich trzech miesięcy. 6. W przypadku, gdy nałożona kara nie pokrywa w całości szkody Udzielający zamówienia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zawarcia niniejszej umowy w wyniku konkursu ofert, niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oferta Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik do niniejszej umowy. 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy aktów prawnych wymienionych w Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie......

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel U M O W A Nr o świadczenie usług medycznych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora. zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel U M O W A Nr o świadczenie usług medycznych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora. zwanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1.

Postanowienia ogólne 1. U M O W A Nr. / o świadczenie usług administracyjnych zawarta w dniu.. w Gryficach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora. zwanym

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług medycznych lekarskich,

o świadczenie usług medycznych lekarskich, U M O W A Nr../ o świadczenie usług medycznych lekarskich, Zawarta w trybie konkursu ofert w dniu.. w Gryficach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług medycznych pielęgniarskich,

Umowa Nr... o świadczenie usług medycznych pielęgniarskich, Umowa Nr... o świadczenie usług medycznych pielęgniarskich, zawarta w dniu... r. pomiędzy... Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, zwanym dalej Usługobiorcą,

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług medycznych lekarskich,

o świadczenie usług medycznych lekarskich, Umowa Nr o świadczenie usług medycznych lekarskich, zawarta w dniu.. r. pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanego przez.., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych

U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych

U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych U M O W A Nr... o świadczenie usług medycznych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY - Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa...

PROJEKT UMOWY -  Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa... - PROJEKT UMOWY - Zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44, reprezentowanym przez: Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy: zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA NR..A/2018 Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Szymankiewicz-Czużdaniuk, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH. Postanowienia ogólne

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH. Postanowienia ogólne PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy:..., reprezentowanym przez..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26, 26a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Suwałkach pomiędzy : Szpitalem Wojewódzkim im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, zwanym Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez

zawarta dnia w Suwałkach pomiędzy : Szpitalem Wojewódzkim im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, zwanym Udzielającym zamówienie, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej SZW w Suwałkach I Wariant UMOWA NR.. /2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: nr księgi rejestrowej pod nr

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: nr księgi rejestrowej pod nr Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA NR WSzS/DLL/./2018 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ zawarta w dniu... w Olsztynie oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Wojskowym Instytutem Medycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa wpisanym do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu 2014r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..2014r. pomiędzy przy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 3a zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA NR.../2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy: zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA NR.../2018 Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Szymankiewicz-Czużdaniuk zwanym w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu.r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. UMOWA Nr...

Wzór Umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr XXX/ Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w

Umowa Nr XXX/ Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w Umowa Nr XXX/2014 Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert zawarta w dniu. 2014 r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Targówek,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa Lekarz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Projekt Umowa Lekarz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Projekt Umowa Lekarz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Zawarta w dniu 30 grudnia 2017 roku w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Pogotowiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 3b zawarta w dniu... w Wodzisławiu Śl. pomiędzy: 1. Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WSzS/DLL/./2018 (WZÓR)

UMOWA NR WSzS/DLL/./2018 (WZÓR) Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA NR WSzS/DLL/./2018 (WZÓR) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i

Bardziej szczegółowo

UMOWA P R O J E K T nr dot. cz.1 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA P R O J E K T nr dot. cz.1 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zał. nr 2 do SWKO UMOWA P R O J E K T nr dot. cz.1 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu 2018r. w Zagórzu w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA (projekt) nr 2018/ZP cz.2 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu w Zagórzu w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy: Mazowieckim Centrum

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii zawarta w dniu... r. w Barcinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie.

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w SPZZOZ w Sierpcu - pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Muszynie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta jest w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.).

Umowa zawarta jest w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.). UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie".

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM- 8/2017 UMOWA Nr... Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni. Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia... w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Miejskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA SZPZLO/Z- 2K/2018 UMOWA Nr / 2018 W dniu..2018r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer, z siedzibą w 04-564 Warszawa ul. Strusia 4/8, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA -wzór- zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia,

UMOWA -wzór- zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia, Załącznik nr 2 do oferty na konkurs ofert nr DUM-6/2017 UMOWA -wzór- zawarta w dniu... r. w Sierpcu, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014

Projekt. UMOWA nr /2014 Projekt UMOWA nr /2014 zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH

PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH Załącznik nr 4 do szczegółowych warunków konkursu ofert PROJEKT UMOWY UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie UMOWA nr /REH/2019 zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Miejskim

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ Zawarta w dniu 29.12.2017r. w Sanoku pomiędzy:.., zwanym dalej Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez: a lek...zamieszkałym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA- KONTRAKT NR... PROJEKT

UMOWA- KONTRAKT NR... PROJEKT Załącznik nr 4 do Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z dnia 06 marca 2017 r. UMOWA- KONTRAKT NR... PROJEKT zawarta w dniu. w Słupsku pomiędzy: Stacją Pogotowia

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

SIEDZIBA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Załącznik nr 1 O F E R T A z dnia... 1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej: w godz. 07:30 15:30 w dni powszednie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu..r. pomiędzy:

zawarta w dniu..r. pomiędzy: Diagnostyka (projekt umowy) UMOWA... zawarta w dniu..r. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

... wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr... NIP: REGON:.. KRS:...

... wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr... NIP: REGON:.. KRS:... Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA NR WSzS/DLL/./2017 (WZÓR) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w dniu... w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy stronami, tj.: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. 08-300

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZAPISY UMOWY na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżuru medycznego w ramach ZRM typu S

PROPONOWANE ZAPISY UMOWY na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżuru medycznego w ramach ZRM typu S PROPONOWANE ZAPISY UMOWY na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżuru medycznego w ramach ZRM typu S Nr. zawarta w dniu. roku w Helu pomiędzy: 115 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w

Bardziej szczegółowo

Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,... adres:...

Dyrektora dr n. med. Leszka CZERWIŃSKIEGO, Głównego Księgowego mgr Zdzisława SZCZEPAŃSKIEGO, Udzielającym zamówienia,... adres:... Załącznik nr 4 do zarządzenia nr... / 2011 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 14.09.2011 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2011 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo