Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział (zgodnie z rozdz. 1, art. 2, p.29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Dziekan kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, 3. Regulamin Regulamin opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie, 4. Regulamin studiów Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 5. Ustawa o szkolnictwie wyższym - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 6. Studia III stopnia Studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie, Studia doktoranckie, 7. Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie, 8. Student osoba studiująca na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, 9. Doktorant osoba studiująca na studiach III stopnia, 10. Słuchacz osoba uczestnicząca w zajęcia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych, 11. Przelicznik punktów ECTS zasada mówiąca o przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem, w których każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt, a po obliczeniu wszystkich przedmiotów sumuje się ilośd obliczonych kwot przedmiotów realizowanych w semestrze, 12. Proporcjonalny zwrot czesnego zasada, według której kwotę zwrotu oblicza się wedle miesięcy, w których rezygnacja ze studiów/skreślenie z listy studentów/doktorantów nastąpiło, 13. ITS indywidualny tok studiów uzyskany na podstawie zgody Kierownika Podstawowej jednostki organizacyjnej (lub osoby upoważnionej) zmodyfikowany tok studiów, polegający na zmianach określonych Regulaminem studiów (rozdz. V, 24). Rozdział I. Częśd ogólna 1. Rodzaje opłat 1) Niniejszy Regulamin określa zasady wnoszenia opłat na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasady i tryb udzielania zmian w sposobach i terminach wnoszenia opłat. 2) Uczelnia, w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, pobiera następujące rodzaje opłat: a) opłaty za usługi edukacyjne, b) opłaty za inne formy kształcenia, c) opłaty związane z tokiem studiów. 2. Opłata za usługi edukacyjne 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za usługi edukacyjne: a) czesne (studia niestacjonarne I, II, III stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe), b) uchylony c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za indywidualny tok studiów 1

2 3. Opłaty za inne formy kształcenia 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za inne formy kształcenia: a) opłata za kursy dokształcające, b) opłata za studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, chyba, że warunki rekrutacji lub umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowią inaczej. 2) Do uiszczenia opłat za inne formy kształcenia obowiązani są uczestnicy kursów dokształcających oraz osoby uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 4. Opłaty związane z tokiem studiów 1) Uczelnia pobiera następujące opłaty związane z tokiem studiów: a) opłata rekrutacyjna b) opłata za wznowienie studiów przez studenta, c) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), d) opłaty za realizację drugiej/kolejnej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, e) opłata za powtarzanie przedmiotu ze względu na niezadawalające wyniki w nauce, f) opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów, g) opłata za powtarzanie przedmiotu dla podniesienia oceny na życzenie studenta, h) opłata za realizację dodatkowego przedmiotu nie objętego punktami ECTS, określona na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, i) opłata za przywrócenie terminu do wpisania/wypisania/dokonania zmiany na zajęcia kolejnego semestru po ustalonych terminach, j) opłata semestralna administracyjna opłata łączna za wydanie/przedłużenie legitymacji studenckiej/doktoranckiej, ubezpieczenie studenckie, wydanie kart okresowych osiągnięd studenta/doktoranta oraz innych zaświadczeo wydawanych w trakcie semestru/roku, k) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS. a) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. l) opłata za powtarzanie zajęd w przypadku powtarzania roku na studiach niestacjonarnych. 2) Do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów zobowiązani są studenci, słuchacze i doktoranci oraz osoby korzystające z innych form kształcenia, a także wszyscy uczestnicy postępowania rekrutacyjnego (w zakresie dotyczącym opłaty rekrutacyjnej) chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 5. Opłaty związane z tokiem studiów rozwinięcie 1) Opłata rekrutacyjna uiszczana jest przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, lub inną formę kształcenia przed rozpoczęciem rekrutacji. 2) Opłata za wznowienie studiów jest uiszczana w przypadku wydania przez organy Uczelni decyzji zezwalającej na wznowienie studiów. 3) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów lub ich duplikatów: a) duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), b) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, c) dyplom ukooczenia studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz wraz z dwoma odpisami, d) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych, e) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, f) karta przebiegu studiów, 2

3 g) duplikat legitymacji doktoranckiej, h) dyplom doktora wraz z odpisem w języku polskim, i) odpis dyplomu doktora w tłumaczeniu na język angielski/łacioski, j) duplikat dyplomu doktora. 4) Opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS pobierane są w sytuacji, gdy student w toku studiów korzystał z zajęd, za które uzyskał więcej niż 30 dodatkowych punktów ETCS w stosunku do minimum koniecznego do zaliczenia całego toku studiów. Opłata ta pobierana jest za każdy punkt, według przelicznika. Dodatkowe punkty uzyskane w ramach limitu 30 punktów ETCS nie mogą byd wykorzystane do powtarzanie niezaliczonych zajęd oraz dodatkowych lektoratów. 6. Wysokośd opłat Wysokośd opłat ustala na każdy rok akademicki Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie zostaje wydane przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 7. Terminy uiszczania opłat 1) Terminy uiszczania poszczególnych opłat zostają ustalone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 6. 2) Jeżeli z Regulaminu ani z zarządzenia Rektora, o którym mowa wyżej, nie wynika nic innego, opłaty powinny zostad uiszczone w następujących terminach: a) opłaty czesnego i semestralne administracyjne najpóźniej do dnia 31 października oraz 31 marca w zależności od semestru, za który opłata jest uiszczana. Nie ma późniejszych terminów. b) istnieje możliwośd, wpłacania opłat czesnego w terminach: semestr letni: 500 zł do dnia 31 marca, 500 zł do 30 kwietnia oraz pozostałą częśd do 15 maja, semestr zimowy: 500 zł do dnia 31 października, 500 zł do dnia 30 listopada oraz pozostałą częśd do dnia 10 stycznia, bez konieczności składania podao w tej kwestii. c) terminy uiszczania wpłat dla słuchaczy/studentów/doktorantów I semestru studiów są zgodne z terminarzem procesu rekrutacji. d) inne rodzaje opłat najpóźniej w dniu, w którym ma zostad dokonana czynnośd, za którą opłata jest uiszczana z tym, że: - opłatę za wybór drugiej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za przedmioty realizowane w semestrze pierwszym uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, a za kolejne semestry zgodnie z p. 2a lub 2b niniejszego paragrafu. - opłatę za wznowienie studiów uiszcza się w terminie wskazanym w tej decyzji, a w razie braku określenia tego terminu w treści decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. - opłatę za powtarzanie roku uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji. W przypadku skorzystania z możliwości wpłacania opłaty w systemie ratalnym należy skierowad odpowiednie pismo w tym zakresie do odpowiedniego Prorektora lub do osoby przez rektorat upoważnionej. - opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów uiszcza się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, - opłatę za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS uiszcza się po rozliczeniu roku studiów, w którym został przekroczony dodatkowy limit punktów ECTS, w terminie 14 dni od zawiadomienia o wysokości należnej opłaty przez Uczelnię. 3) Za dzieo dokonania zapłaty uznaje się dzieo wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Uczelni. 8. Sposób uiszczania opłat 3

4 1) Opłaty, o których mowa w 2, 3 i 4 uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego wskazanego przez Uczelnię. 2) Na żądanie osoby upoważnionej w Uczelni wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo blankietowego dowodu wpłaty. 3) Za skutki nieczytelnego lub niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialnośd ponosi wpłacający. 9. Ulgi w płatnościach 1) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwośd udzielenia ulg w postaci odroczenia terminu zapłaty. Warunkiem odroczenia terminu spłaty jest brak zaległości finansowych w uiszczeniu poprzednio wymaganych opłat. 2) Decyzje finansowe podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni lub osoba przez Prorektora upoważniona. 3) Decyzje finansowe podejmowane są tylko na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 4) Tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnych, udokumentowanych zdarzeo losowych student może zostad zwolniony z całości lub części z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 2. Punkt ten nie dotyczy opłaty semestralnej administracyjnej. 5) Nie zwalnia się z czesnego w całości lub częściowo ze względu na ilośd przedmiotów realizowanych w semestrze. 6) Studenci oraz doktoranci wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus mogą ubiegad się o zwolnienie z opłat u Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na czas pobytu na wyjeździe naukowym w ramach Programu. Na podaniu należy umieścid adnotację Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus potwierdzającą termin wyjazdu naukowego w ramach programu. Istnieje możliwośd przekazania powyższych informacji przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus do upoważnionego pracownika Rektoratu. 7) Istnieje możliwośd przeksięgowania wpłaty wynikłej z błędu studenta - nadpłata, bądź z winy uczelni. 8) Za powtarzanie semestru/roku związanego z niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie studiów nie pobiera się opłaty czesnego/opłaty administracyjnej. Student w takiej sytuacji zobowiązany jest dokonad opłaty tylko za powtarzane przedmioty zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 10 Zasady pobierania opłat za od studentów cudzoziemców 1) Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) mogą podejmowad i odbywad studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 2) Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, objęci są przepisami niniejszego regulaminu i wnoszą opłaty na takich samych warunkach i takiej samej wysokości jak obywatele polscy. 3) Od cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 pobiera się opłaty na podstawie odrębnych przepisów. 11 Sankcje za nieuiszczenie bądź nieterminowe uiszczenie opłat 1) W stosunku do osoby, która nie uiściła bądź uiściła nieterminowo należną opłatę, mogą zostad zastosowane przez Uczelnię następujące sankcje: a) niedopuszczenie do zajęd dydaktycznych, b) niedopuszczenie do zaliczenia lub egzaminu, c) odmowa zaliczenia semestru/roku, d) odmowa udzielenia zgody na egzamin komisyjny, e) odmowa udzielenia zgody, a także wydawania jakichkolwiek zaświadczeo i innych dokumentów na prośbę studenta/słuchacza/doktoranta, 4

5 f) odmowa udzielenia zgody na przeniesienie do innej uczelni wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni, g) odmowa udzielenia zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym, h) odmowa udzielenia zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego lub doktoranckiego) i egzaminu koocowego, i) odmowa udzielenia zgody na wznowienie studiów, j) odmowa wydania dokumentów, za które powinna zostad uiszczona opłata, k) skreślenie z listy studentów/słuchaczy/doktorantów. 2) O zastosowaniu sankcji orzeka przedstawiciel Uczelni, którego zakres działania obejmuje kompetencję do wydania odpowiedniej zgody albo dokumentu. O skreśleniu z listy studentów/słuchaczy/doktorantów z powodów finansowych orzeka Dziekan (lub osoba upoważniona) na wniosek Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 3) Sankcję można wymierzyd bez względu na wysokośd i rodzaj opłaty, która nie została uiszczona przez osobę zobowiązaną. 4) W stosunku do jednej osoby może byd wymierzonych kilka różnych sankcji z wymienionych wyżej w p. 1. 5) Wymierzenie sankcji za nieuiszczenie danej opłaty nie wyklucza późniejszego wymierzenia kolejnej sankcji za nieuiszczenie tej opłaty, jeżeli osoba zobowiązana w dalszym ciągu zalega z płatnością tej opłaty. 6) W przypadku niewniesienia należnej opłaty przez studenta/doktoranta/słuchacza i niedokonania takiej zapłaty w terminie wyznaczonym przez właściwego prorektora lub osobę upoważnioną w pisemnym wezwaniu, student/doktorant/słuchacz może zostad skreślony z listy studentów na zasadzie art. 190 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 12 Odwołania 1) Rektor może na wniosek osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty bądź działając z urzędu zmienid lub uchylid orzeczenie lub czynnośd podjętą przez przedstawiciela Uczelni na podstawie niniejszego Regulaminu. 2) Od decyzji dziekana lub osoby upoważnionej przez dziekana o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich a także w Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych. 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje odpowiedni Prorektor. Rozdział II. Częśd szczegółowa 13 Opłaty na studiach stacjonarnych 1) Uczelnia pobiera od studentów studiów stacjonarnych następujące opłaty za usługi edukacyjne oraz opłaty związane z tokiem studiów: a) uchylony b) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS (+ 30 pkt), c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za powtarzanie roku/semestru, e) opłatę za realizację różnic programowych, jeśli punkty ECTS za zajęcia podejmowane w ramach realizacji różnic programowych przekroczą sumę 30 punktów. f) opłaty za ponowne przyjęcie na listę studentów/doktorantów - wznowienie studiów, g) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), h) opłaty za podjęcie studiów na drugiej specjalności, i) opłatę semestralną administracyjną, j) opłatę za powtarzanie przedmiotu nie objętego punktami ECTS, 5

6 k) opłatę administracyjną za możliwośd wpisania/wypisania/dokonania zmiany po ustalonych terminach na zajęcia kolejnego semestru, l) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. 2) Studenci studiów stacjonarnych wnoszą opłatę za drugą specjalnośd obliczając kwotę, jako iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty odpowiadającą jednemu punktowi (każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt). 3) Zasady odpłatności za studia reguluje umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana ze studentem/słuchaczem/doktorantem. 4) Studenci/doktoranci studiów stacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do opłaty obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 5) Opłata semestralna administracyjna jest obowiązkowa i bezzwrotna. 14 Opłaty na studiach niestacjonarnych i podyplomowych 1) Studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania czesnego. 2) Wysokośd i zasady wnoszenia czesnego przez studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych określa umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana przez studenta/słuchacza/doktoranta z Uczelnią po przeprowadzonej rekrutacji. 3) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 4) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, nie biorący udziału w zajęciach i nieprzystępujący do zaliczeo i egzaminów, nie płacą czesnego i innych opłat. W przypadku zaś zaliczenia któregokolwiek z obranych przedmiotów pobierana jest opłata zgodnie z przelicznikiem jak w 13, p. 3 i 4. 5) Poza czesnym studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania opłaty określonej w 2 pkt c. oraz opłat związanych z tokiem studiów określonych w 4 z wyłączeniem pkt j. 6) W przypadku powtarzania semestru/roku student/słuchacz/doktorant studiów niestacjonarnych wnosi tylko opłatę za powtarzane zajęcia, w których musi ponownie uczestniczyd oraz za realizację różnic programowych. 7) Opłata za zajęcia, o których mowa w ust. 6 oblicza się zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 8) W przypadku, gdy wyliczona opłata za powtarzane zajęcia jest wyższa od opłaty czesnego na danym roku studiów, student wnosi opłatę równą obowiązującej opłacie czesnego. 9) W razie rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów/słuchaczy/doktorantów student/słuchacz/doktorant ma prawo ubiegad się o częściowy (proporcjonalny) zwrot wpłaconego czesnego. 10) Jeśli student/doktorant studiów niestacjonarnych/słuchacz studiów podyplomowych w trakcie trwania semestru wniesie podanie o urlop dziekaoski/studencki/od zajęd i uzyska zgodę Dziekana lub osoby upoważnionej, wnosi opłatę zgodną z czasem studiowania liczonym od początku semestru do dnia wniesienia podania (za zajęcia, które się już odbyły, według odpowiedniej proporcji). 6

7 15 Opłaty pobierane od studentów indywidualnego toku studiów 1) Studenci, którzy za zgodą Dziekana swojego Wydziału studiują tokiem indywidualnym, są zobowiązani do uiszczania opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, pkt. d). Opłata ta jest ustalana zgodnie z ilością realizowanych przedmiotów według przelicznika punktów ECTS. 2) Student indywidualnego toku studiów, studiujący na roku innym niż rok pierwszy może zostad zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, p. d, pod warunkiem, że osiągnięcia i średnia ocen uzyskana w roku poprzednim upoważnia go do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Decyzje w sprawie zwolnienia z opłaty podejmuje odpowiedni Prorektor (lub osoba przez Prorektora upoważniona), na podstawie podania wniesionego przez studenta. 3) Studenci indywidualnego toku studiów zobowiązani są do zapłaty opłat związanych z tokiem studiów określonych w Opłaty na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na kursach dokształcających 1) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających uiszczają odpowiednie opłaty za inne formy kształcenia. 2) W przypadku niepodjęcia kształcenia na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursach dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników, wniesiona przez kandydata opłata podlega zwrotowi, po wniesieniu odpowiedniego podania w sprawie zwrotu dokonanej opłaty. Opłata za te formy kształcenia w takim przypadku jest zwracana w nominalnej wysokości odpowiadającej wpłaconej kwocie. 3) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających nie uiszczają opłat za usługi edukacyjne określonych w 2. 4) Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających zobowiązani są do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów, tj.: a) opłaty za wydanie dokumentów, b) opłaty za wznowienie studiów. Rozdział III. Drugi kierunek szczegóły - uchylony Rozdział IV. Postanowienia koocowe 1. Wszelkie postanowienia umieszczone w Regulaminie zgodne są z Zarządzeniem w sprawie opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, wytycznymi związanymi z opłatami oraz z umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 2. Rektor Ignatianum określa wzory umów zawieranych ze studentem o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 3. Umowy, o których mowa w ust. 2 zawierane są ze studentami w formie pisemnej. Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się zasady zawarte niniejszym regulaminie. 4. W przypadku wznowienia studiów lub ponownego przyjęcia na studia, student/słuchacz/doktorant podpisuje nową umowę. 5. Wzory podao i dokumentów dotyczących opłat za zajęcia dydaktyczne znajdują się na stronie internetowej Akademii Ignatianum w zakładce studenci/wzory dokumentów/rektorat lub studenci/opłaty. 6. Wszystkie podania związane z odpłatnościami za studia wnosi się w Rektoracie Uczelni. 7. Dopuszcza się możliwośd odbioru decyzji finansowej drogą mailową w sytuacji, gdy student zakooczył naukę w Akademii Ignatianum w Krakowie (rezygnacja, skreślenie) i nie ma konieczności przyjazdu na uczelnię. 8. Student/słuchacz/doktorant, który przerwał studia, po uzyskaniu zgody na wznowienie studiów powraca na aktualny tok studiów z obowiązującymi na tym roku opłatami i zasadami. 9. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 7

8 10. Przedmioty przepisane są bezpłatne. 11. Przedmioty realizowane na życzenia studenta dla podniesienia ocen są odpłatne według przelicznika punktów ECTS. 12. Przedmioty ponownie realizowane są odpłatne. 13. Za realizację dodatkowego semestru wnoszona jest opłata zgodna z przelicznikiem punktów ECTS. 14. Zmiana warunków wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w 2 i w 4 wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 15. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem student wnosi podanie do odpowiedniego Prorektora. 16. Decyzja wysyłana drogą elektroniczną jest decyzją równoważną z oryginalną decyzją przekazaną przez Rektorat. Podanie zawierające własnoręczny podpis studenta/doktoranta/słuchacza, a jest wysłane drogą elektroniczną również ma taką samą wartośd prawną. 17. W przypadku niewniesienia przez studenta obowiązkowych opłat, Akademia Ignatianum w Krakowie będzie dochodzid zapłaty należności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje decyzje Rektor 8

Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 30/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku

Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Umowa dla studentów studiów stacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich zawarta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku

Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku Uchwała nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin opłat w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r. Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatności za studia

Regulamin odpłatności za studia Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WARSZAWA 2016 r. 1 REGULAMIN NINIEJSZY USTALA: 1. Wysokość i zasady wnoszenia

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r.

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r. Tekst jednolity ze zmianami z dnia 16 marca 2015 r. Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Umowa dla studentów studiów niestacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 105/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 105/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Morskiej w Gdyni Nr 192/XV z dnia 25 września 2014 roku Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz tryb i warunki zwalniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 139 z dnia 26 września 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 24.05.2018 roku w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim: Działając na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 23/2013/2014. z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 52A/2017 Senatu WUM z dnia 29.05.2017r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 221/LVII/13

UCHWAŁA Nr 221/LVII/13 UCHWAŁA Nr 221/LVII/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum Regulaminy opłat PWTW Collegium Bobolanum - str. 1/5 Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum 1. Na Papieskim Wydziale Teologicznym

Bardziej szczegółowo

Rektor. ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r.

Rektor. ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. R-BP-SOP.014.1.38.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 a Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 57/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 57/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE ORAZ ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA, JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/15. Uczelnia pobiera opłaty związane z:

ZARZĄDZENIE NR 23/15. Uczelnia pobiera opłaty związane z: ZARZĄDZENIE NR 23/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 149/2014/2015. z dnia 29 września 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 149/2014/2015. z dnia 29 września 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN PŁATNOŚCI na rok akademicki 2016/2017 Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje opłat oraz terminy i zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 24.05.2018 roku w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

4) dziekan Dziekan Wydziału, a od r. Dziekan Kolegium, 5) rada Rada Wydziału, a od r. Rada Dydaktyczna Kolegium,

4) dziekan Dziekan Wydziału, a od r. Dziekan Kolegium, 5) rada Rada Wydziału, a od r. Rada Dydaktyczna Kolegium, ZARZĄDZENIE NR 47 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r. R-DOP.014.1.34.2016 ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku KW.433-1/11 Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część,

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część, Uchwała nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 131. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 131. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 września 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 276 UCHWAŁA Nr 131 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 1/06/19 z dnia r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 1/06/19 z dnia r. Załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 1/06/19 z dnia 18.06.2019 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. 1. Studia w Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2016-2020 Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 1 1. Uchwałę stosuje się do studentów oraz doktorantów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r.

Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r. Uchwała Nr 9/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 roku Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane Zarządzenie nr 45/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Postanowienia ogólne.

Ogólne warunki odpłatności za studia na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 9/2016 z dnia 9 maja 2016 r. (zmieniony zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 21 września 2016 r. i zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała: 1551/2015 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała: 1551/2015 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała: 1551/2015 zm.: uchwała 1632/2016 uchwała 1637/2016 uchwała 1659/2016 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 80/XVII/19

UCHWAŁA NR 80/XVII/19 UCHWAŁA NR 80/XVII/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 53/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Zarządzenie nr 53/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r.

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OBWIESZCZENIE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1 Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie 6 ust. 1 uchwały nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH trzeciego stopnia)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH trzeciego stopnia) Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w APS na studiach trzeciego stopnia UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH trzeciego stopnia)

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity stan na 5 lipca 2019 r.

Tekst Jednolity stan na 5 lipca 2019 r. Tekst Jednolity stan na 5 lipca 2019 r. Zarządzenia Nr 3/2019 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 56 /2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski Załącznik do Uchwały nr 26 /2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2011 ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE A. WYTYCZNE W SPRAWIE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W REKTORACIE AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Student/słuchacz/doktorant

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE

UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE Umowę zawierają: 1. UCZELNIA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik nr do Uchwały nr 16/2015 Senatu PPWSZ z dnia 19 czerwca 2015 r. REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 576 Senatu UZ z dnia 25.05.2016 UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Bardziej szczegółowo

Uchwała: 1551/2015 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała: 1551/2015 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała: 1551/2015 zm.: uchwała 1632/2016 uchwała 1637/2016 uchwała 1659/2016 uchwała 1790/2017 Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo