Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1"

Transkrypt

1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 2. Nr dokumentu 3. Status PIT- 40 ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA Podstawa prawna: Składający: Termin doręczenia: Otrzymuje: W ROKU PODATKOWYM 4. Rok Art.37 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik oraz urząd o którym mowa w art.37 ust.3 ustawy zwany dalej urzędem. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA FORMULARZA 5. Urząd do którego adresowany jest formularz 6. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie formularza 2. korekta formularza 1) B. DANE PŁATNIKA * - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. płatnik niebędący osobą fizyczną 8. Nazwa pełna REGON * / Nazwisko pierwsze imię data urodzenia ** 2. osoba fizyczna B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta C. DANE PODATNIKA C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 19. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 20. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 21. Nazwisko 22. Pierwsze imię C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKU Jeżeli do niniejszego formularza dołączono informację PIT-R należy zaznaczyć kwadrat w poz PIT-R PIT-40(17) 1/3

2 POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ E. INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW 34. Koszty uzyskania przychodów wykazane w poz.36 zostały uwzględnione do wysokości przysługującej owi (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) 3. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) podwyższone w związku z zamieszkiwaniem a poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy 2. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) 4. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) podwyższone w związku z zamieszkiwaniem a poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy F. DOCHODY PODATNIKA I ZALICZKA POBRANA PRZEZ PŁATNIKA 5. na podstawie wydatków faktycznie poniesionych udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi Źródła przychodów Przychód Koszty uzyskania Dochód Zaliczka pobrana przychodów (b - c) przez płatnika 2) a b c d e 1. Należności ze stosunku: pracy służbowego spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy W poz.39 należy wykazać przychody do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy. 2. Należności z tytułu conkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego o których mowa w art.33 ustawy 3. Emerytury - renty zaaniczne Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym 5. Działalność wykonywana osobiście o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) 6. Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy 7. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 6 8. RAZEM Suma kwot z wierszy od 1 do G. ODLICZENIA OD DOCHODU ZGODNIE Z ART.37 UST.1a USTAWY Suma kwot z poz i 70 nie może przekroczyć kwoty z poz.64. Składki na ubezpieczenia społeczne 66. w tym zaaniczne o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy 67. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 68. Inne odliczenia od dochodu niewymienione w poz.66 i 68 3) 69. Podać rodzaj: H. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU H.1. OBLICZENIE PODATKU Podstawa obliczenia podatku otych) 71. Od kwoty z poz.64 należy odjąć sumę kwot z poz i 70. Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ustawy 72. Podatek od podstawy z poz.71. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Doliczenie do podatku 73. Podatek 74. Do kwoty z poz.72 należy dodać kwotę z poz.73. PIT-40(17) 2/3

3 POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ H.2. ODLICZENIA OD PODATKU ZGODNIE Z ART.37 UST.1a USTAWY Suma kwot z poz.77 i 79 nie może przekroczyć kwoty podatku z poz.74. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75. w tym zaaniczne o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy 76. Kwota składek z poz.75 możliwa do odliczenia w roku podatkowym Kwota z poz.75 nie więcej jednak niż kwota podatku z poz Inne odliczenia od podatku niewymienione w poz.75 3) 78. Podać rodzaj: 79. H.3. PODATEK NALEŻNY Podatek należny otych) Od kwoty z poz.74 należy odjąć sumę kwot z poz.77 i 79. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika - DO ZAPŁATY 4) Od kwoty z poz.80 należy odjąć kwotę z poz.65. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym - NADPŁATA 5) Od kwoty z poz.65 należy odjąć kwotę z poz.80. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać I. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA LUB OSOBY WYZNACZONEJ DO OBLICZENIA I POBRANIA PODATKU / PEŁNOMOCNIKA PŁATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika. 83. Imię 84. Nazwisko 85. Podpis J. ADNOTACJE URZĘDU 86. Identyfikator przyjmującego formularz 87. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) płatnik może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) W sytuacji gdy mimo ożonego oświadczenia PIT-12 oży w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 albo PIT-36 do zeznania tego przenosi kwotę zaliczki odpowiednio pomniejszoną o kwotę z poz.82 jeżeli z rocznego obliczenia podatku PIT-40 wynika nadpłata albo powiększoną o kwotę z poz.81 jeżeli z rocznego obliczenia podatku PIT-40 wynika kwota do zapłaty. 3) Poz.69 i 70 należy wypełnić w sytuacji gdy obowiązujące przepisy przewidują pomniejszenie przez płatnika dochodu do opodatkowania o kwoty inne niż wymienione w poz.66 i 68 odpowiednio poz.78 i 79 - jeżeli obowiązujące przepisy przewidują pomniejszenie przez płatnika podatku o kwotę inną niż wymienioną w poz.75. 4) Różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika pobiera się z dochodu za marzec roku następującego po roku podatkowym. Różnicę tę na wniosek a pobiera się z dochodu za kwiecień roku następującego po roku podatkowym. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym roku następującego po roku podatkowym różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc za który pobrana została ostatnia zaliczka. 5) Różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata zwraca się ją owi w gotówce. PIT-40(17) 3/3

4 Załącznik nr 2 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok Formularz przeznaczony jest dla ów którzy w roku podatkowym: 1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej tj. w szczególności z tytułu: - wynaodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych rent socjalnych) - świadczeń przedemerytalnych zasiłków przedemerytalnych - należności z tytułu conkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - stypendiów - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia kontraktów menedżerskich zasiadania w radach nadzorczych pełnienia obowiązków społecznych działalności sportowej) - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym - należności z umowy aktywizacyjnej 2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej 3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci 4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Urząd o którym mowa w art.45 ustawy zwany dalej urzędem. Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty): indywidualnie 2. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy 7. w sposób przewidziany w art.29 ust.4 ustawy - 8. w sposób przewidziany w art.29 ust.4 ustawy - 3. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art.6a ust.1 ustawy 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz ożenie podpisu(ów) w części K traktuje się na równi ze ożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania. Kwadrat w poz.7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem albo 4 w poz.6. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 9. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 10. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Jeżeli poprzez podany adres dokonywana jest aktualizacja zgodnie z art.9 ust.1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji ów i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat w poz.24 () odpowiednio w poz.38 (). B.1. DANE PODATNIKA 11. Nazwisko 12. Pierwsze imię 13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Aktualizacja adresu B.2. DANE MAŁŻONKA 25. Nazwisko 26. Pierwsze imię 27. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta 38. Aktualizacja adresu *) Pouczenie W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.122 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). PIT-37(17) 1/3

5 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ C. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW C.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA Źródła przychodów Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód (b - c) a b c d e f 1. Należności ze stosunku: pracy służbowego spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy 2. Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia o których mowa w art.34 ust.7 ustawy 3. Działalność wykonywana osobiście o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) 4. Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy 5. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4 6. RAZEM Suma kwot z wierszy od 1 do 5. C.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA 1. Należności ze stosunku: pracy służbowego spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy 2. Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia o których mowa w art.34 ust.7 ustawy 3. Działalność wykonywana osobiście o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) 4. Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy 5. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4 6. RAZEM Suma kwot z wierszy od 1 do D. ODLICZENIA OD DOCHODU Składki na ubezpieczenia społeczne 93. Odliczenie a nie może przekroczyć kwoty z poz.64. Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz.91. w tym zaaniczne o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy 95. Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne Dochód a - od kwoty z poz.64 należy odjąć kwotę z poz.93. Dochód małżonka - od kwoty z poz.91 należy odjąć kwotę z poz.94. Odliczenia od dochodu - wykazane w części B załącznika PIT/O Odliczenie a nie może przekroczyć kwoty z poz.97. Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz.98. Ulga odsetkowa - wykazana w części B.1. załącznika PIT/D Kwota z poz.101 nie może przekroczyć sumy kwot z poz.97 i 98 pomniejszonej o kwoty z poz.99 i 100. Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych - wykazane w części B.3. załącznika PIT/D Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym Jeżeli kwota z poz.102 jest większa od sumy kwot z poz.97 i 98 pomniejszonej o kwoty z poz i 101 należy wpisać sumę kwot z poz.97 i 98 pomniejszoną o kwoty z poz i 101; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.102. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.102 należy odjąć kwotę z poz.103. Dochód po odliczeniach Od sumy kwot z poz.97 i 98 należy odjąć sumę kwot z poz i Strata (c - b) Zaliczka pobrana przez płatnika E. OBLICZENIE PODATKU Podstawa obliczenia podatku otych) 106. Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1 należy wpisać kwotę z poz.105; w pozostałych przypadkach należy wpisać połowę kwoty z poz.105. Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ust.1 ustawy 107. Podatek od podstawy z poz.106; jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 2 3 albo 4 tak obliczony podatek należy pomnożyć przez dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Doliczenia do podatku 108. PIT-37(17) 2/3

6 Podatek POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Do kwoty z poz.107 należy dodać kwotę z poz.108. F. ODLICZENIA OD PODATKU Składki na ubezpieczenie zdrowotne Suma kwot z poz.110 i 111 nie może przekroczyć kwoty z poz.109. w tym zaaniczne o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy 112. Odliczenia od podatku - wykazane w części C załącznika PIT/O Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć podatku z poz.109 pomniejszonego o sumę kwot z poz.110 i 111. Podatek po odliczeniach Od kwoty z poz.109 należy odjąć sumę kwot z poz i 115. Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wykazane w części C.2. załącznika PIT/D Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym Jeżeli kwota z poz.117 jest większa od kwoty z poz.116 należy wpisać kwotę z poz.116; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.117. Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.117 należy odjąć kwotę z poz.118. G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Podatek należny otych) Od kwoty z poz.116 należy odjąć kwotę z poz.118. Suma zaliczek pobranych przez płatników Suma kwot z poz.65 i 92. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników DO ZAPŁATY * ) Od kwoty z poz.120 należy odjąć kwotę z poz.121. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym NADPŁATA Od kwoty z poz.121 należy odjąć kwotę z poz.120. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół. I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część H w poz.126 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W poz.128 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ) Cel szczególowy 1% 127. Wyrażam zgodę J. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz należy podać liczbę załączników. Poz.133 i 134 wypełniają podatnicy którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz.133 zaznaczono kwadrat nr 2 należy wypełnić poz.135. PIT/O PIT/D PIT-2K Certyfikat rezydencji Załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 134. Kod formularza do którego został dołączony załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat): PIT PIT PIT Identyfikator podatkowy nazwisko i imię małżonka oraz urząd do którego został ożony załącznik PIT/D K. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2 3 albo 4 kwadratu w poz.7 lub w poz.8 oświadczam iż spełnione są warunki do opodatkowania dochodów w wybrany sposób. W przypadku zastosowania art.6 ust.2a ustawy oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania że spełniony jest warunek przewidziany w tym przepisie Podpis a 137. Podpis małżonka 138. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika L. ADNOTACJE URZĘDU 139. Identyfikator przyjmującego formularz 140. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. PIT-37(17) 3/3

7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status Załącznik nr 3 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy którzy uzyskiwali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok Formularz przeznaczony jest dla ów do których ma zastosowanie art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Podstawa prawna: Art.45 ust.1 ustawy. Termin składania: Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Miejsce składania: Urząd o którym mowa w art.45 ustawy zwany dalej urzędem. Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty): indywidualnie 2. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy 7. w sposób przewidziany w art.29 ust.4 ustawy - 8. w sposób przewidziany w art.29 ust.4 ustawy - 3. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art.6a ust.1 ustawy 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz ożenie podpisu(ów) w części S traktuje się na równi ze ożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania. Kwadrat w poz.7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem albo 4 w poz.6. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 9. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 10. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Jeżeli poprzez podany adres dokonywana jest aktualizacja zgodnie z art.9 ust.1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji ów i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat w poz.24 () odpowiednio w poz.38 (). B.1. DANE PODATNIKA 11. Nazwisko 12. Pierwsze imię 13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Aktualizacja adresu B.2. DANE MAŁŻONKA 25. Nazwisko 26. Pierwsze imię 27. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta 38. Aktualizacja adresu Pouczenie *) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). **) Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.) na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz PIT-36(17) 1/6

8 PIT-36(17) 2/6 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ C. INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć właściwe kwadraty): a. uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury - renty zaanicznej a. był obowiązany do sporządzania dokumentacji o której mowa w art.25a ust.1 ustawy a. korzysta w roku podatkowym wykazanym w poz.5 ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy a. korzystał w jednym z pięciu lat poprzedzających rok wykazany w poz.5 ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy i w roku podatkowym wykazanym w poz.5 dokonuje doliczenia na podstawie art.44 ust.7f ustawy Poz.43 wypełniają podatnicy którzy zaznaczyli kwadrat w poz.42. Poz.44 wypełniają podatnicy którzy zaznaczyli kwadrat w poz.42a. 43. Rok (podać rok w którym korzystał ze zwolnienia na podstawie 44. Rok (podać rok w którym korzystał ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy) art.44 ust.7a ustawy) D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW D.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA Źródła przychodów Przychód 1. Należności ze stosunku: pracy służbowego spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy Koszty uzyskania przychodów Dochód 2) (b - c) Strata 2) (c - b) a b c d e f Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia o których mowa w art ust.7 ustawy 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza Poz.58 wypełniają podatnicy którzy zaznaczyli kwadrat w poz Działy specjalne produkcji rolnej Działalność wykonywana osobiście o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) Najem lub dzierżawa Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy 8. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury - renty z zaanicy) 9. RAZEM 3) Suma kwot z wierszy od 1 do 8. D.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA 1. Należności ze stosunku: pracy służbowego spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy Emerytury renty oraz inne krajowe świadczenia o których mowa w art ust.7 ustawy 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza Poz.101 wypełniają podatnicy którzy zaznaczyli kwadrat w poz.41a. 4. Działy specjalne produkcji rolnej Działalność wykonywana osobiście 107. o której mowa w art.13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) 6. Najem lub dzierżawa Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy 8. Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 7 (w tym emerytury renty z zaanicy) 9. RAZEM 3) Suma kwot z wierszy od 1 do Należna zaliczka w tym zaliczka pobrana przez płatnika

9 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ D.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI Dochód wykazany w załączniku PIT/M 131. Należna zaliczka w tym zaliczka pobrana przez płatnika wykazana w załączniku PIT/M E. ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Suma odliczeń a nie może przekroczyć dochodu z poz.86 i 131 suma odliczeń małżonka nie może przekroczyć dochodu z poz.129 i 132. Dochód zwolniony od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 63a ustawy 135. Straty z lat ubiegłych (wymienić źródła): 137. Składki na ubezpieczenia społeczne 139. Odliczenie a nie może przekroczyć sumy kwot z poz.86 i 131 pomniejszonej o kwoty z poz.135 i 137. Odliczenie małżonka nie może przekroczyć sumy kwot z poz.129 i 132 pomniejszonej o kwoty z poz.136 i 138. w tym zaaniczne o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy 141. Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego strat i składek na ubezpieczenia społeczne Od sumy kwot z poz.86 i 131 należy odjąć sumę kwot z poz i 139 (). Od sumy kwot z poz.129 i 132 należy odjąć sumę kwot z poz i 140 (). F. ODLICZENIA OD DOCHODU / ZWOLNIENIE Suma odliczeń a nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.143 suma odliczeń małżonka nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.144. Odliczenia od dochodu - wykazane w części B załącznika PIT/O Odliczenie a nie może przekroczyć kwoty z poz.143. Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz.144. Ulga odsetkowa - wykazana w części B.1. załącznika PIT/D 147. Dodatkowa obniżka - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r (Dz.U. Nr 14 poz.63 z późn. zm.) zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. Nr 137 poz.638 z późn. zm.) Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych - wykazane w części B.3. załącznika PIT/D 150. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym Jeżeli kwota z poz.150 jest większa od sumy kwot z poz.143 i 144 pomniejszonej o kwoty z poz należy wpisać sumę kwot z poz.143 i 144 pomniejszoną o kwoty z poz ; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.150. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.150 należy odjąć kwotę z poz.151. Dochód zwolniony od podatku - na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123 poz.600 z późn. zm.) G. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Utrata prawa do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych lub utrata prawa do odliczeń 155. związanych z nabyciem nowych technologii albo utrata prawa do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123 poz.600 z późn. zm.) lub art.21 ust.5b - 5c ustawy Należy wpisać kwoty dokonanych odliczeń do których utracono prawo. Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania 157. Kwoty wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej 159. Kwoty wpływające na zmniejszenie straty z działów specjalnych produkcji rolnej 161. Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach 163. Strata z działów specjalnych produkcji rolnej po zmniejszeniach H. OBLICZENIE PODATKU Dochód do opodatkowania Od sumy kwot z poz.143 i 144 należy odjąć kwoty z poz i 154 oraz dodać sumę kwot z poz.157 i 158. Dochody osiągnięte za anicą o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na ote) Podstawa obliczenia podatku otych) Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1 należy wpisać kwotę z poz.167 w pozostałych przypadkach należy wpisać połowę kwoty z poz PIT-36(17) 3/6

10 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ust.1-8 ustawy (w przypadku uzyskania dochodów 171. wymienionych w poz.168 i 169 należy obliczyć podatek z zastosowaniem stopy procentowej) Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 2 3 albo 4 tak obliczony podatek należy pomnożyć przez dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Doliczenia do podatku 172. Podatek zapłacony za anicą - zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy (przeliczony na ote) 173. Podatek Do kwoty z poz.171 należy dodać kwotę z poz.172 i odjąć sumę kwot z poz.173 i 174. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. I. ODLICZENIA OD PODATKU Suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz.175. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Suma kwot z poz.176 i 177 nie może przekroczyć kwoty z poz.175. w tym zaaniczne o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy 178. Odliczenia od podatku - wykazane w części C załącznika PIT/O Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć podatku z poz.175 pomniejszonego o kwoty z poz.176 i 177. Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wykazane w części C.2. załącznika PIT/D 182. Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym. Jeżeli kwota z poz.182 jest większa od kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwoty z poz i 181 należy wpisać kwotę z poz.175 pomniejszoną o kwoty z poz i 181; w przeciwnym wypadku wpisać kwotę z poz.182. Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych Od kwoty z poz.182 należy odjąć kwotę z poz J. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Podatek po odliczeniach Od kwoty z poz.175 należy odjąć sumę kwot z poz i 183. Podatek należny otych) Kwota z poz.185. Suma należnych zaliczek za rok podatkowy w tym zaliczek pobranych przez płatników Suma kwot z poz i 134. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy w tym zaliczek pobranych przez płatników. Od kwoty z poz.186 należy odjąć kwotę z poz.187. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy w tym zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym. Od kwoty z poz.187 należy odjąć kwotę z poz.186. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. K. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA Suma wpłaconych zaliczek oraz pobranych przez płatników Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach o którym mowa w art.30e ustawy (po zaokrągleniu do pełnych otych) Zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art i 30a ustawy jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika z wyjątkiem podatku wykazanego w poz oraz w części L otych) Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5 ustawy uzyskanych poza anicami Rzeczypospolitej Polskiej Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy (przeliczony na ote) 197. Kwota z poz.197 nie może przekroczyć kwoty z poz.195 (). Kwota z poz.198 nie może przekroczyć kwoty z poz.196 (). Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy (przeliczony na ote) Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za anicą otych) Od kwoty z poz.195 należy odjąć sumę kwot z poz.197 i 199. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0 (). Od kwoty z poz.196 należy odjąć sumę kwot z poz.198 i 200. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0 (). Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za anicą a zryczałtowanym podatkiem otych) Od sumy kwot z poz.197 i 199 należy odjąć kwotę z poz.195. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0 (). Od sumy kwot z poz.198 i 200 należy odjąć kwotę z poz.196. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0 (). KWOTA DO ZAPŁATY *) Od sumy kwot z poz i 202 należy odjąć sumę kwot z poz i 204. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. NADPŁATA 206. Od sumy kwot z poz i 204 należy odjąć sumę kwot z poz i 202. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. PIT-36(17) 4/6

11 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ L. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY O KTÓRYM MOWA W ART.44 UST.1b USTAWY *) Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychody o których mowa w art.29 ustawy bez pośrednictwa płatników. L.1. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY -- PODATNIK Miesiące I II III IV V VI Kwota podatku otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota podatku otych) 213. L.2. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY -- MAŁŻONEK Miesiące I II III IV V VI Kwota podatku otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota podatku otych) M. ODSETKI NALICZONE ZGODNIE Z ART.22e UST.1 PKT 4 i UST.2 USTAWY *) M.1. ODSETKI _ PODATNIK Miesiące I II III IV V VI Kwota odsetek otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota odsetek otych) 237. M.2. ODSETKI _ MAŁŻONEK 238. Miesiące I II III IV V VI Kwota odsetek otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota odsetek otych) N. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1 1a 1c i 7 USTAWY 4) **) N.1. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1 USTAWY - PODATNIK Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Należna zaliczka otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI XII / IV kwartał Należna zaliczka otych) ) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) Sposób obliczenia dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma zastosowania do ów którzy zaznaczyli kwadraty w poz.41-42a (wypełniają informację PIT/Z). 3) Podatnicy którzy zaznaczyli kwadraty w poz.41 i/lub 41a (wypełniają informację PIT/Z) sumują kwoty z wierszy od 1 do 8 nie uwzględniając kwot dochodu z poz.58 i 101 kol. d. 4) W części N.1. i/lub N.2. podatnicy nie wykazują należnych zaliczek uiszczanych w uproszczonej formie na podstawie art.44 ust.6b ustawy. PIT-36(17) 5/6

12 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ N.2. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1 USTAWY _ MAŁŻONEK Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Należna zaliczka otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI XII / IV kwartał Należna zaliczka otych) N.3. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1a1c i 7 USTAWY _ PODATNIK Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Należna zaliczka otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI XII / IV kwartał Należna zaliczka otych) N.4. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1a1c i 7 USTAWY _ MAŁŻONEK Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Należna zaliczka otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI XII / IV kwartał Należna zaliczka otych) O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.304 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.186 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół. P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część O w poz.305 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.306 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.304. W poz.307 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ) Cel szczególowy 1% 306. Wyrażam zgodę R. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz należy podać liczbę załączników. Poz.319 i 320 wypełniają podatnicy którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz.319 zaznaczono kwadrat nr 2 należy wypełnić poz.321. PIT/B PIT/D PIT-2K PIT/M PIT/O PIT/ZG PIT/Z SSE-R Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej Certyfikat rezydencji Załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 320. Kod formularza do którego został dołączony załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat): PIT PIT PIT Identyfikator podatkowy nazwisko i imię małżonka oraz urząd do którego został ożony załącznik PIT/D S. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2 3 albo 4 kwadratu w poz.7 lub w poz.8 oświadczam iż spełnione są warunki do opodatkowania dochodów w wybrany sposób. W przypadku zastosowania art.6 ust.2a ustawy oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania że spełniony jest warunek przewidziany w tym przepisie Podpis a 323. Podpis małżonka 324. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika T. ADNOTACJE URZĘDU 325. Identyfikator przyjmującego formularz 326. Podpis przyjmującego formularz PIT-36(17) 6/6

13 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 2. Nr dokumentu 3. Status Załącznik nr 4 PIT-38 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok Formularz jest przeznaczony dla ów którzy w roku podatkowym uzyskali przychody: 1) z odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających - udziałów w spółkach mających osobowość prawną 2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art.45 ust.1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Urząd o którym mowa w art.45 ustawy zwany dalej urzędem. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Jeżeli poprzez podany adres dokonywana jest aktualizacja zgodnie z art.9 ust.1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji ów i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat w poz Nazwisko 8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 20. Aktualizacja adresu C. DOCHODY / STRATY Przychody o których mowa w art.30b ustawy 1. Przychody wykazane w części E informacji PIT-8C Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód (b - c) a b c d e Inne przychody 2) Razem Suma kwot z wierszy od 1 do 2. D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Straty z lat ubiegłych Kwota z poz.29 nie może przekroczyć kwoty z poz.27. Podstawa obliczenia podatku otych) 25. Od kwoty z poz.27 należy odjąć kwotę z poz.29. Stawka podatku 3) Podatek od dochodów o których mowa w art.30b ustawy Należy podać w procentach. % Kwotę z poz.30 należy pomnożyć przez stawkę podatku z poz.31. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30b ust.5a i 5b ustawy (przeliczony na ote) 33. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30b ust.5c ustawy (przeliczony na ote) Strata (c - b) *) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). 32. PIT-38(7) 1/2

14 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Podatek należny otych) Od kwoty z poz.32 należy odjąć sumę kwot z poz.33 i 34. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za anicą a podatkiem od dochodów o których mowa w art.30b ustawy otych) Od sumy kwot z poz.33 i 34 należy odjąć kwotę z poz.32. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. E. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach o którym mowa w art.30e ustawy otych) Zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art i 30a ustawy jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika z wyjątkiem podatku wykazanego w poz oraz w części F otych) Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5 ustawy uzyskanych poza anicami Rzeczypospolitej Polskiej Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy (przeliczony na ote) Kwota z poz.40 nie może przekroczyć kwoty z poz.39. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy (przeliczony na ote) Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za anicą otych) Od kwoty z poz.39 należy odjąć sumę kwot z poz.40 i 41. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za anicą a zryczałtowanym podatkiem otych) Od sumy kwot z poz.40 i 41 należy odjąć kwotę z poz.39. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. KWOTA DO ZAPŁATY *) Od sumy kwot z poz i 42 należy odjąć sumę kwot z poz.36 i 43. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. NADPŁATA Od sumy kwot z poz.36 i 43 należy odjąć sumę kwot z poz i 42. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. F. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY O KTÓRYM MOWA W ART.44 UST.1b USTAWY *) Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychody o których mowa w art.29 ustawy bez pośrednictwa płatników. Miesiące I II III IV V VI Kwota podatku otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota podatku otych) G. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 58. Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.59 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.35 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół. H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część G w poz.60 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.61 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.59. W poz.62 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ). 60. Cel szczególowy 1% 61. Wyrażam zgodę I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.63 należy podać liczbę załączników. 63. PIT/ZG J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 64. Podpis a 65. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika K. ADNOTACJE URZĘDU 66. Identyfikator przyjmującego formularz 67. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) Należy wykazać także dochody (przychody): - z części F informacji PIT-8C do których nie mają zastosowania przepisy art.19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 202 poz.1956 z późn. zm.) - uzyskane za anicą o których mowa w art.30b ust.1 ustawy. 3) Stawka podatku wynosi 19%. Jeżeli ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania należy podać stawkę podatku wynikającą z tej umowy. PIT-38(7) 2/2

15 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 2. Nr dokumentu 3. Status Załącznik nr 5 PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok Formularz jest przeznaczony dla ów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art.30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art.45 ust.1a pkt 2 ustawy. Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Urząd o którym mowa w art.45 ustawy zwany dalej urzędem. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Jeżeli poprzez podany adres dokonywana jest aktualizacja zgodnie z art.9 ust.1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji ów i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat w poz Nazwisko 8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 20. Aktualizacja adresu C. INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć właściwe kwadraty): 21. był obowiązany do sporządzania dokumentacji o której mowa w art.25a ust.1 ustawy 22. korzystał w jednym z pięciu lat poprzedzających rok wykazany w poz.4 ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy i w roku podatkowym wykazanym w poz.4 dokonuje doliczenia na podstawie art.44 ust.7f ustawy Poz.23 wypełniają podatnicy którzy zaznaczyli kwadrat w poz Rok (podać rok w którym korzystał ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy) D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Źródło przychodów Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód 2) (b c) Strata 2) (c b) Należna zaliczka a b c d e f 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza 2. Działy specjalne produkcji rolnej E. ODLICZENIE STRAT SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) Suma kwot z poz i 37 nie może przekroczyć sumy kwot z poz26 i 31. Straty z lat ubiegłych (wymienić źródła): 34. Składki na ubezpieczenia społeczne 35. w tym zaaniczne o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy 36. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Poz.37 nie wypełniają podatnicy składający zeznanie za 2011 r. Dochód po odliczeniach Od sumy kwot z poz.26 i 31 należy odjąć sumę kwot z poz i 37. Pouczenie *) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). **) Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.) na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz PIT-36L(7) 1/3

16 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ F. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Utrata prawa do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych lub utrata prawa do odliczeń związanych z nabyciem nowych 39. technologii albo utrata prawa do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123 poz.600 z późn. zm.) lub art.21 ust.5b 5c ustawy Należy wpisać kwoty dokonanych odliczeń do których utracono prawo. Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania 40. Kwoty wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej 41. Kwoty wpływające na zmniejszenie straty z działów specjalnych produkcji rolnej 42. Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach 43. Strata z działów specjalnych produkcji rolnej po zmniejszeniach 44. G. OBLICZENIE PODATKU Dochód do opodatkowania Do kwoty z poz.38 należy dodać kwotę z poz.40. Podstawa obliczenia podatku otych) Należy wpisać kwotę z poz.45. Obliczony podatek zgodnie z art.30c ust.1 ustawy przy zastosowaniu stawki 19% Należy obliczyć podatek od podstawy z poz.46. Doliczenia do podatku 48. Podatek zapłacony za anicą zgodnie z art.30c ust.4 i 5 ustawy (przeliczony na ote) 49. Podatek Do kwoty z poz.47 należy dodać kwotę z poz.48 i odjąć kwotę z poz.49. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. H. ODLICZENIA OD PODATKU Suma kwot z poz.51 i 53 nie może przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz.50. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51. w tym zaaniczne o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy 52. Ulga o której mowa w art.27g ustawy I. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Podatek po odliczeniach 54. Od kwoty z poz.50 należy odjąć sumę kwot z poz.51 i 53. Podatek należny otych) 55. Kwota z poz.54. Suma należnych zaliczek za rok podatkowy 56. Należy wpisać sumę kwot z poz.28 i 33. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy 57. Od kwoty z poz.55 należy odjąć kwotę z poz.56. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym 58. Od kwoty z poz.56 należy odjąć kwotę z poz.55. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0. J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA Suma zaliczek wpłaconych przez a 59. Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach o którym mowa w art.30e ustawy otych) Zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art i 30a ustawy jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika z wyjątkiem podatku wykazanego w poz i w części K otych) Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5 ustawy uzyskanych poza anicami Rzeczypospolitej Polskiej Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy (przeliczony na ote) Kwota z poz.63 nie może przekroczyć kwoty z poz.62. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy (przeliczony na ote) PIT-36L(7) 2/3

17 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za anicą otych) Od kwoty z poz.62 należy odjąć sumę kwot z poz.63 i 64. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za anicą a zryczałtowanym podatkiem otych) Od sumy kwot z poz.63 i 64 należy odjąć kwotę z poz.62. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. KWOTA DO ZAPŁATY *) Od sumy kwot z poz i 65 należy odjąć sumę kwot z poz.59 i 66. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. NADPŁATA Od sumy kwot z poz.59 i 66 należy odjąć sumę kwot z poz i 65. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. K. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY O KTÓRYM MOWA W ART.44 UST.1b USTAWY *) Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychody o których mowa w art.29 ustawy bez pośrednictwa płatników. Miesiące I II III IV V VI Kwota podatku otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota podatku otych) L. ODSETKI NALICZONE ZGODNIE Z ART.22e UST.1 PKT 4 i UST.2 USTAWY *) Miesiące I II III IV V VI Kwota odsetek otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota odsetek otych) M. NALEŻNE ZALICZKI O KTÓRYCH MOWA W ART.44 UST.1 PKT 1 USTAWY 3) ** ) Miesiące I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał Należna zaliczka otych) Miesiące VII VIII IX / III kwartał X XI XII / IV kwartał Należna zaliczka otych) N. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.106 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.55 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół. O. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część N w poz.107 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.108 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.106. W poz.109 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ) Cel szczególowy 1% 108. Wyrażam zgodę P. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz należy podać liczbę załączników PIT/B 111. PIT/Z 112. PIT/ZG 113. Sprawozdanie finansowe 114. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej R. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Podpis a 116. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika S. ADNOTACJE URZĘDU 117. Identyfikator przyjmującego formularz 118. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) Sposób obliczenia dochodu (straty) nie ma zastosowania do ów którzy zaznaczyli kwadrat w poz.22 (wypełniają informację PIT/Z). 3) W części M podatnicy nie wykazują należnych zaliczek uiszczanych w uproszczonej formie na podstawie art.44 ust.6b ustawy. PIT-36L(7) 3/3

18 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 2. Nr dokumentu 3. Status Załącznik nr 6 PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. W ROKU PODATKOWYM 4. Rok Formularz jest przeznaczony dla ów którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 udnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz.307 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Art.45 ust.1a pkt 3 ustawy. Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Urząd o którym mowa w art.45 ustawy zwany dalej urzędem. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. ożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Jeżeli poprzez podany adres dokonywana jest aktualizacja zgodnie z art.9 ust.1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji ów i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat w poz Nazwisko 8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 20. Aktualizacja adresu C. DOCHÓD / STRATA Źródło przychodów Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych o których mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a-c ustawy Przychód Koszty uzyskania przychodów Suma odpisów amortyzacyjnych Dochód (b - c) + d a b c d e f Strata c - b D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art.21 ust.1 pkt 131 ustawy 26. Podstawa obliczenia podatku otych) 27. Od kwoty z poz.24 należy odjąć kwotę z poz.26. Podatek od dochodów o których mowa w art.30e ustawy 28. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30e ust.8 i 9 ustawy (przeliczony na ote) 29. Podatek należny otych) 30. Od kwoty z poz.28 należy odjąć kwotę z poz.29. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. *) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.). PIT-39(3) 1/2

19 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ E. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA Zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art i 30a ustawy jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika z wyjątkiem podatku wykazanego w poz oraz w części F otych) Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5 ustawy uzyskanych poza anicami Rzeczypospolitej Polskiej Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy (przeliczony na ote) Kwota z poz.33 nie może przekroczyć kwoty z poz.32. Podatek zapłacony za anicą o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy (przeliczony na ote) 34. Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za anicą otych) Od kwoty z poz.32 należy odjąć sumę kwot z poz.33 i 34. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za anicą a zryczałtowanym podatkiem otych) Od sumy kwot z poz.33 i 34 należy odjąć kwotę z poz.32. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. KWOTA DO ZAPŁATY *) Od sumy kwot z poz i 35 należy odjąć kwotę z poz.36. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. NADPŁATA Od kwoty z poz.36 należy odjąć sumę kwot z poz i 35. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0. F. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY O KTÓRYM MOWA W ART.44 UST.1b USTAWY *) Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychody o których mowa w art.29 ustawy bez pośrednictwa płatników Miesiące I II III IV V VI Kwota podatku otych) Miesiące VII VIII IX X XI XII Kwota podatku otych) G. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 51. Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.52 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.30 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek oszy w dół H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część G w poz.53 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz.54 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.52. W poz.55 można podać dodatkowe informacje np. ułatwiające kontakt z em (telefon ). 53. Cel szczególowy 1% 54. Wyrażam zgodę 55. I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.56 należy podać liczbę załączników 56. PIT/ZG J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 57. Podpis a 58. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika K. ADNOTACJE URZĘDU 59. Identyfikator przyjmującego formularz 60. Podpis przyjmującego formularz 1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) może skorygować ożoną deklarację poprzez ożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Zgodnie z art.30e ust.7 ustawy w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art.21 ust.1 pkt 131 ustawy jest obowiązany do ożenia korekty zeznania. PIT-39(3) 2/2

20 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a PIT/D 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. Załącznik nr 7 INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM 3. Rok Załącznik do zeznań: PIT-28 PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków w stosunku do których orzeczono separację. A. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA A.1. DANE PODATNIKA 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta A.2. DANE MAŁŻONKA 17. Nazwisko 18. Pierwsze imię 19. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 20. Kraj 21. Województwo 22. Powiat 23. Gmina 24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 29. Poczta B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) B.1. ULGA ODSETKOWA Z TYTUŁU SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI) ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE Podatnicy którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przypadające do odliczenia w roku podatkowym 30. Kwota wydatków przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę tę należy przenieść do poz.68 zeznania PIT-28 zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.31. Kwotę tę należy przenieść do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37 zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. B.1.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36 PIT-37 LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28) Informujemy że kwotę z poz.31 lub 32 odliczamy od naszego dochodu (przychodu) w następujący sposób: Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28 Kwotę z poz.33 lub 34 należy przenieść do poz.68 zeznania PIT-28 zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Kwotę z poz.35 lub 36 należy przenieść do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37 zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach PIT/D(22) 1/2

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7.

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status xxx-xxx-xx-xx Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.11.29 13:06:48 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. (poz. 2219) 3. Nr

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 7 6 9 2 3 6 2 6 4 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 8-1 2 6-9 9-8 8 PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2013.11.08 15:31:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u.

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3. POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2219

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2219 Warszawa dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2219 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA POLTAX WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 1. Identyfikator podatkowy NIP 1) / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 14 marca 2017 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2218

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2218 Warszawa dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2218 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 2-9 9 9-9 9-9 8 9 9 8-4 2 2-9 9-8

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Numer Identyfikacji Podatkowej POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY, WYPEŁNIAJĄC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - CIT-8 ZEZNANIE O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 26 października 2010 r. z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP podatkowej upy kapitałowej 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

mowa w art. 6a ust. 1 ustawy 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1)

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 2. Nr dokumentu 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 2. Nr dokumentu 3. 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 2. 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3323fd a360a61df

2. Nr dokumentu 3323fd a360a61df 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika CIT-8 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: 676-159-61-04 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie 2) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa dnia 19 listopada 2015 r. Departament Prawny PR1.022.220.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok. urzędem.

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok. urzędem. WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 ZEZNANIE

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu POLSKA POLSKA Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

(dzień - miesiąc - rok)

(dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatkowej upy kapitałowej 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8AB ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP podatkowej upy kapitałowej 2. Nr dokumentu 3. Status CIT-8AB ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2238

Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2238 Warszawa dnia 30 listopada 2018 r. Poz. 2238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepot. skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepot. skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepot. skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepot. skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepot. skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepot. skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78.

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 6 7 6 2 2 9 3 0 5 0 6f1c949573317b403e10790af9e14787 CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1191

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1191 Warszawa dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia oraz

Bardziej szczegółowo

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo