MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r."

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej Nr 24/MON z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzanie w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego DECYZJE: 204 Nr 356/MON z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 357/MON z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej Nr 359/MON z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych Nr 362/MON z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych Nr 364/MON z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej Nr 365/MON z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Nr 372/MON z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Nr 373/MON z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Nr 381/MON z dnia 11 sierpnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia do użytku Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki oraz przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie

2 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Poz. 202, 203 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1} ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 146) w 1 uchyla się pkt Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Prawny 203 ZARZĄDZENIE Nr 24/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzanie w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej Nr 9/MON z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego (Dz. Rozk. MON poz. 19) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zastępców osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, szefów (dyrektorów) instytucji MON do 25 m 2, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) osób funkcyjnych nie wymienionych w pkt 4-6 zajmujących etatowe stanowisko służbowe l) Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz Zamiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz oraz Nr 249, poz

3 1191 Poz. 203, 204 pułkowników oraz osób wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjne w Żandarmerii Wojskowej do 10 m 2, 2) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek (instytucji) wojskowych przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, roczne sprawozdanie o stanie wykorzystania powierzchni w kompleksach koszarowych, sporządzone przez podległe im terenowe organy infrastruktury w terminach przewidzianych przepisami o sprawozdawczości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Budżetowy 204 DECYZJA Nr 356/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117) w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73 i Nr 12, poz. 138 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości tys. zł, z tego na nagrody tys. zł, na zapomogi tys. zł (rozdział 75211); ; 2) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

4 1192 Poz. 204 Załączniki do decyzji Nr 356/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2008 r. (poz. 204) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 0,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00

5 1193 Poz. 204 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 6 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 100,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 4 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 700,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00

6 1194 Poz. 204 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 932, Fundusz operacyjny ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Wynagrodzenia bezosobowe , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię ,00

7 1195 Poz. 204 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 300,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00

8 1196 Poz. 204 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Wynagrodzenia bezosobowe , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 4 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 700,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe 4 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 7 154, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 1197 Poz. 204 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne , Dotacja podmiot. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Dotacja podmiot. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię ,00 DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 932, Fundusz operacyjny ,00 DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ROZDZIAŁ Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ,00 DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

10 1198 Poz. 204 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Gdańsk OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Kraków OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Lublin OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Olsztyn OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Szczecin OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: WBE Wrocław OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00

11 1199 Poz. 204 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00

12 Departament Informatyki i Telekomunikacji Poz. 205 DECYZJA Nr 357/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej Na podstawie 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1) ) ustala się, co następuje: 1. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 1) resort obrony narodowej dział administracji rządowej, w skład którego wchodzą: Minister jako kierownik działu administracji rządowej obrona narodowa, Ministerstwo jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 2) jednostka organizacyjna: a) Ministerstwo Obrony Narodowej jako urząd Ministra Obrony Narodowej, b) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana, c) jednostka wojskowa lub związek organizacyjny wchodzące w skład Sił Zbrojnych w rozumieniu przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 3) komórka organizacyjna komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 76, poz. 768, z 2007 r. Nr 57, poz. 647 oraz Nr 97, poz. 1073); 4) kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej dowódcę, dyrektora, szefa, komendanta, prezesa; 5) pełnomocnik ochrony pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych; 6) administrator osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych; 7) system teleinformatyczny system, który tworzą urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniający wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji; 8) sieć teleinformatyczna organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych; 9) zdarzenie określony stan systemu, usługi lub sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie polityki bezpieczeństwa, błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem; 10) incydent komputerowy pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia procesów dowodzenia i kierowania oraz zagrażają bezpieczeństwu informacji; 11) zagrożenie potencjalną możliwość naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej; 12) reagowanie zachowanie lub postępowanie jako odpowiedź na zaistniałe zdarzenie; 13) System Reagowania na Incydenty Komputerowe resortu obrony narodowej (SRnIK) system zorganizowany w trzypoziomową strukturę, w skład której wchodzą: a) Centrum Koordynacyjne, którego funkcję spełnia Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki na podstawie Decyzji Nr 24/MON z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 19 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 241), 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732

13 1201 Poz. 205 b) Centrum Wsparcia Technicznego, którego funkcję spełnia Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi na podstawie Decyzji Nr 24/MON z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej, c) administratorzy systemów i sieci teleinformatycznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych; 14) organizator systemu instytucję wojskową (osobę funkcyjną) odpowiedzialną za tworzenie, rozwój i funkcjonowanie systemu W celu zapewnienia realizacji i koordynacji procesów zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem systemów i sieci teleinformatycznych i narodowych segmentów sieci międzynarodowych Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organizuje się SRnIK. 2. Nadzór nad funkcjonowaniem SRnIK sprawuje Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej. 3. Departament Informatyki i Telekomunikacji jest uprawniony i właściwy do: 1) przeprowadzania przeglądów SRnIK oraz reagowania na wyniki tych przeglądów; 2) pełnienia roli punktu kontaktowego SRnIK w stosunku do organizacji narodowych i międzynarodowych, w tym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 3) organizowania resortowych systemów i sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem procesów realizowanych w ramach SRnIK; 4) tworzenia polityki wykorzystania systemów i sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej przez inne osoby prawne i fizyczne; 5) organizowania szkoleń z zakresu reagowania na incydenty komputerowe; 6) zatwierdzania dokumentów określonych w 7 ust. 1 pkt Centrum Koordynacyjne SRnIK jest uprawnione i właściwe do: 1) koordynowania procesu reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych; 2) określania zasad funkcjonowania SRnIK; 3) nadzoru nad realizacją zadań przez Centrum Wsparcia Technicznego SRnIK; 4) prowadzenia działań proaktywnych, polegających na analizie infrastruktury teleinformatycznej i opracowywaniu zaleceń zapobiegających wystąpieniu incydentów; 5) współpracy w zakresie reagowania na incydenty komputerowe i bezpieczeństwa teleinformatycznego: a) z Centrum Koordynacyjnym systemu reagowania na incydenty komputerowe w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, b) z krajowymi i międzynarodowymi organami koordynującymi systemu reagowania na incydenty komputerowe, c) z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Rządowym Zespołem do spraw Reagowania na Incydenty Komputerowe), d) ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, e) z Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej, f) z Żandarmerią Wojskową, g) z Zarządem Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, h) z pionami ochrony właściwych jednostek organizacyjnych; 6) analizowaniu informacji o zdarzeniach oraz tworzenia na ich bazie okresowych raportów o stanie bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych; 7) udziału w pracach grup roboczych w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz reprezentowania resortu obrony narodowej w kontaktach z organizacjami spoza resortu obrony narodowej w zakresie reagowania na incydenty w systemach i sieciach teleinformatycznych; 8) prowadzenia portali informacyjnych oddzielnie dla jawnych i niejawnych sieci i systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej na potrzeby obsługi incydentów komputerowych; 9) prowadzenia wykazu osób funkcyjnych odpowiedzialnych za SRnIK i osób współpracujących w tym zakresie, w tym danych teleadresowych. 5. Centrum Wsparcia Technicznego Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe jest uprawnione i właściwe do: 1) współpracy z Centrum Koordynacyjnym SRnIK w zakresie ustalania zasad funkcjonowania SRnIK; 2) współpracy w zakresie reagowania na incydenty komputerowe i bezpieczeństwa teleinformatycznego: a) z Centrum Technicznym systemu reagowania na incydenty komputerowe Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, b) z krajowymi i międzynarodowymi zespołami systemu reagowania na incydenty komputerowe, c) z pionami ochrony właściwych jednostek organizacyjnych; 3) monitorowania w trybie ciągłym stanu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;

14 1202 Poz ) zbierania informacji o zdarzeniach oraz tworzenia na ich bazie raportów o stanie bezpieczeństwa w nadzorowanych systemach i sieciach teleinformatycznych; 5) prowadzenia, w porozumieniu z właściwymi pionami ochrony, kontroli konfiguracji systemów i sieci teleinformatycznych, z wykorzystaniem określonych w pkt 8 środków technicznych, w celu ustalenia aktualnego stanu zabezpieczenia tych systemów i sieci; 6) realizacji zadań związanych z bezpośrednią obsługą incydentów w systemach i sieciach teleinformatycznych; 7) udzielania pomocy administratorom w trakcie obsługi incydentu oraz przywracania funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej po zaistniałym incydencie; 8) stosowania zaakceptowanych przez organizatora systemu środków technicznych i organizacyjnych oraz narzędzi do zdalnego zarządzania i kontroli konfiguracji sieci i systemów teleinformatycznych, służących do zapobiegania, wykrywania i usuwania skutków naruszeń bezpieczeństwa; 9) wnioskowania do właściwego pionu ochrony w sprawie czasowego wyłączania lub zaniechania przetwarzania informacji w systemie lub sieci teleinformatycznej, w której stwierdzono wystąpienie incydentu komputerowego; 10) udziału w pracach grup roboczych w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie reagowania na incydenty komputerowe; 11) prowadzenia ewidencji administratorów systemów i sieci teleinformatycznych, zawierającej stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz numer telefonu, nazwę jednostki (komórki) organizacyjnej każdej osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji administratora systemu. 6. Administratorzy systemów i sieci teleinformatycznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych są zobowiązani do: 1) przestrzegania obowiązujących dokumentów normatywnych i zaleceń w zakresie przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych; 2) nadzorowania użytkowników administrowanych przez nich systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie przestrzegania ustalonych procedur bezpieczeństwa; 3) wykonywania poleceń Centrum Wsparcia Technicznego SRnIK w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu i reagowania na incydenty komputerowe; 4) współpracy z instytucjami określonymi w 4 pkt 5 lit d, e, f w zakresie zabezpieczenia śladów i ustalenia przyczyn wystąpienia incydentu; 5) zgłaszania do Centrum Wsparcia Technicznego SRnIK oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wykrytych naruszeń bezpieczeństwa oraz wszelkich zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w administrowanych przez nich systemach i sieciach teleinformatycznych; 6) informowania Centrum Wsparcia Technicznego SRnIK o zmianach personalnych administratorów oraz istotnych zmianach w konfiguracji systemów i sieci teleinformatycznych mogących mieć wpływ na ich bezpieczeństwo Dyrektor Wojskowego Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki odpowiada za: 1) opracowanie i aktualizację: a) Podręcznika reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej, b) Standardowych Procedur Operacyjnych SRnIK w resorcie obrony narodowej ; 2) przekazanie dokumentacji określonej w ust. 1 pkt 1 do zatwierdzenia Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji; 3) wdrażanie w resorcie obrony narodowej zaleceń Służby Kontrwywiadu Wojskowego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 oraz Nr 218, poz. 1592); 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed zatwierdzeniem podlega uzgodnieniu: 1) ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego; 2) z Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych; 3) z Żandarmerią Wojskową; 4) z Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi; 5) z Zarządem Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 8. Kierownicy wszystkich szczebli kierowania i dowodzenia resortu zapewnią: 1) ścisłe przestrzeganie i realizowanie przez podległe stany osobowe procedur przeciwdziałania incydentom komputerowym; 2) ścisłe przestrzeganie obowiązujących dokumentów normatywnych i zaleceń w zakresie przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych; 3) realizowanie przez użytkowników systemów i sieci teleinformatycznych poleceń administratora w zakresie określonym w 6; 4) uwzględnienie obowiązków nałożonych niniejszą decyzją w dokumentacji bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych Powołuje się Zespół do prowadzenia cyklicznych analiz zagrożeń dla przetwarzania w systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym m.in. określania przyczyn wystąpienia incydentów komputerowych oraz sposobów postępowania zapobiegających występowaniu ich w przyszłości, zwany dalej Zespołem.

15 1203 Poz. 205, W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi oraz Wojskowego Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki. 3. Przewodniczącego Zespołu wyznaczy Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2, przedstawią Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji imienne kandydatury członków Zespołu w terminie nie dłuższym, niż 14 dni po wejściu decyzji w życie. 5. Przewodniczący Zespołu zwołuje jego posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 10. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji i Ruchu Wojsk 206 DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych Na podstawie 1 pkt 12 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad funkcjonowania procedur wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych, ustala się, co następuje: 1. Decyzja określa zasady oraz procedury użycia wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych oraz sposób planowania i wykorzystania limitu nalotu w tym zakresie. 2. W rozumieniu decyzji poniższe określenia oznaczają: 1) wojskowy transportowy statek powietrzny samolot lub śmigłowiec będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi RP ; 2) dysponenci limitów nalotów: a) Minister Obrony Narodowej, b) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, c) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwany dalej Szefem Sztabu, d) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej, e) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, f) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, g) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, h) Dowódca Garnizonu Warszawa, i) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, j) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 3) ładunek niebezpieczny przedmioty lub substancje, które zostały umieszczone w spisie ładunków niebezpiecznych i zostały sklasyfikowane według klas zagrożenia zalecanych przez komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych, właściwy do spraw transportu ładunków niebezpiecznych. 3. Wojskowe transportowe statki powietrzne, zwane dalej statkami powietrznymi, używane są w sytuacjach uzasadnionych potrzebami operacyjnymi, logistycznymi, szkoleniowymi oraz w czasie pokazów lotniczych, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych. 4. Statki powietrzne wykorzystuje się do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego, środków zaopatrzenia oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej UiSW. W uzasadnionych przypadkach mogą

16 1204 Poz. 206 być również użyte do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego oraz UiSW sił zbrojnych innych państw. 5. Użycie statków powietrznych w sytuacjach, o których mowa w pkt 4, odbywa się na podstawie rocznych planów zamierzeń dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz zapotrzebowań składanych przez dysponentów, z uwzględnieniem rocznego limitu nalotu. 6. Użycie statków powietrznych do przewozu żołnierzy i personelu cywilnego oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego sił zbrojnych innych państw, odbywa się: 1) za zgodą Szefa Sztabu, udzieloną na wniosek Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w przypadku, gdy lot ma być wykonany w całości na rzecz sił zbrojnych innych państw, o ile nie jest to uregulowane odrębnymi przepisami; 2) za zgodą wydzielającego statek powietrzny dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, udzieloną na wniosek dysponenta limitu nalotu w przypadku, gdy lot wykonywany jest na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a siłom zbrojnym innych państw udostępniona ma być część powierzchni ładunkowej statku powietrznego. 7. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych wydzielają statki powietrzne na podstawie składanych przez dysponentów limitu nalotu zapotrzebowań, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji, w następujących terminach: 1) na loty w ruchu międzynarodowym zgodnie z uregulowaniami narodowymi państw, w których przestrzeni powietrznej lot będzie realizowany, jednak nie krótszych niż: a) 15 dni roboczych przed datą przewozu, b) 30 dni roboczych przed datą przewozu ładunków niebezpiecznych; 2) na loty w ruchu krajowym, z wyprzedzeniem przed planowaną datą wylotu nie krótszym niż: a) 3 dni robocze przed datą przewozu, b) 5 dni roboczych przed datą przewozu ładunków niebezpiecznych. 8. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych jest dysponentem limitu nalotu na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych i Polskich Jednostek Wojskowych, zwanych dalej PKW/PJW, wykonujących zadania poza granicami państwa. 9. Dowódca Sił Powietrznych opracuje, w uzgodnieniu z Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, procedury użycia statków powietrznych w sytuacjach szczególnych, zwłaszcza na potrzeby ewakuacji medycznej rannych, chorych lub zwłok spoza granic kraju. 10. W przypadku, kiedy ilość złożonych zapotrzebowań przekracza możliwości wydzielenia statków powietrznych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych określa priorytety przewozów na potrzeby PKW/PJW. 11. W ramach planowania transportu lotniczego w ruchu międzynarodowym, na potrzeby PKW/PJW, koordynatorem przewozów jest Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, zwany dalej Szefem STiRW-CKRW. Szef STiRW-CKRW sprawuje merytoryczny nadzór nad przygotowaniem osób i ładunków do przewozu, koordynuje proces przygotowania dokumentów przewozowych, załadunku (wyładunku) osób i ładunków na statki powietrzne, a także prowadzenie odprawy celnej i granicznej. 12. Jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej, wydzielające i wycofujące UiSW oraz środki zaopatrzenia PKW/PJW, kierują swoje potrzeby transportowe do Szefa STiRW-CKRW, celem wykonania zapotrzebowania zbiorczego i przedstawienia Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych propozycji użycia statku powietrznego. 13. Przygotowanie i przewóz ładunków niebezpiecznych organizuje się zgodnie z przepisami o ładunkach niebezpiecznych, wydanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (International Air Transport Association IATA ) lub dwustronnymi umowami o przewozie ładunków niebezpiecznych. 14. Użycie statków powietrznych, na potrzeby operacji reagowania kryzysowego, pomocy humanitarnej i innych działań prowadzonych przez organy administracji publicznej i organizacje pozarządowe, odbywa się na podstawie zawartych porozumień lub zgody Ministra Obrony Narodowej wyrażonej w formie pisemnej. Zainteresowane organy administracji publicznej i organizacje pozarządowe kierują stosowne wnioski do Ministra Obrony Narodowej. Zawarte porozumienia lub udzielane zgody określają tryb i warunki użycia statku powietrznego. Wyżej wymienione loty realizowane będą z limitu Ministra Obrony Narodowej. 15. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, wydzielający statki powietrzne do przewozów w ruchu międzynarodowym, występują poprzez podległe komórki do właściwych organów ruchu lotniczego państw obcych o zgodę na lot i przewóz ładunków niebezpiecznych w ich przestrzeni powietrznej. 16. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych prowadzą ewidencję wykonanych lotów, a raz w kwartale dokonują analizy wykorzystania limitów nalotów. Wyniki tych analiz przesyłają dysponentom do wiadomości. 17. W celu sporządzenia planów limitu nalotu statków powietrznych dysponenci przesyłają do dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 30 września każdego roku, zapotrzebowania na kolejny rok, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

17 1205 Poz. 206 W uzasadnionych przypadkach dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach posiadanych możliwości technicznych, mogą na wniosek dysponentów zwiększyć limit nalotu w drodze korekty planu rocznego, pod warunkiem zwiększenia budżetu w wysokości niezbędnej do wykonania zadań transportowych przez wydzielane statki powietrzne. 18. Wykorzystanie wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 19. Traci moc decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 338/MON z 11 października 2005 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych na potrzeby sił zbrojnych (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 179). 20. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

18 1206 Poz. 206 ZATWIERDZAM Załączniki do decyzji Nr 359/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2008 r. (poz. 206) stopień, imię i nazwisko dysponenta limitu nalotu dnia... Załącznik Nr 1 ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSPORT LOTNICZY Nr... INFORMACJE OGÓLNE CZĘŚĆ I 1) KOORDYNATOR PRZEWOZU (nazwa jednostki, instytucji stopień, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej) telefon faks 2) DYSPONENT STATKU POWIETRZNEGO (nazwa jednostki, instytucji stopień, imię i nazwisko ) telefon faks 2) CEL PRZEWOZU NAZWA ĆWICZENIA (OPERACJI), itp. 7) UWAGI I INSTRUKCJE SPECJALNE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEWOZU OSÓB I ŁADUNKU 3) NAZWA I ADRES JEDNOSTKI WOJSKOWEJ WYSYŁAJĄCEJ (NADAWCY) 4) PUNKT KONTAKTOWY NADAWCY... (stopień, imię i nazwisko, telefon) 5) LOTNISKO ZAŁADOWANIA... (państwo, miejscowość) 8) ŁADUNEK NA LOT POWROTNY POCZĄTEK ZAŁADUNKU... (data, godzina, minuta) Nie* Tak* PLANOWANY WYLOT... (data, godzina, minuta) 6) LOTNISKO WYŁADUNKU... (państwo, miejscowość) NAZWA I ADRES JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ORGANIZACJI) ODBIERAJĄCEJ ŁADUNEK (ODBIORCY): Lp. ILOŚĆ PASAŻERÓW CIĘŻAR JEDNOSTKOWY PASAŻERA Z BAGAŻEM (kg): *zakreślić właściwy kwadrat 9) PUNKT KONTAKTOWY ODBIORCY WYKAZ PASAŻERÓW I BAGAŻU... (stopień, imię i nazwisko, telefon) RODZAJ ORAZ ILOŚĆ ZABIERANEJ BRONI OSOBISTEJ I SPOSÓB PRZEWOZU/CIĘŻAR CIĘŻAR CAŁKOWITY kg (2x3+4) CZĘŚĆ II UWAGI RAZEM Strona 1 z 2

19 1207 Poz. 206 Załącznik Nr 1 (cd.) Lp. NAZWA, TYP SPRZĘTU /UZBROJENIA WYKAZ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU LUB ILOŚĆ (SZT.) SPRZĘTU/UZBROJENIA CIĘŻAR JEDNOSTKOWY (kg) DŁUGOŚĆ (cm) WYMIARY SZEROKOŚĆ (cm) WYSOKOŚĆ (cm) CIĘŻAR CAŁKOWITY (kg) CZĘŚĆ III UWAGI RAZEM Lp. NAZWA (OPIS) ŁADUNKU CZĘŚĆ IV WYKAZ ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNICZNYCH WYMIARY OPAKOWAŃ OPIS MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH UWAGI ILOŚĆ (szt.) CIĘŻAR JEDN. (kg) DŁUGOŚĆ (cm) SZEROKOŚĆ (cm) WYSOKOŚĆ (cm) CIĘŻAR CAŁKOWITY (kg) KLASA MAT. NIEBEZP NUMER UN W TYM CIĘŻAR NETTO MAT. WYBUCHOWEGO RAZEM RAZEM OGÓŁEM CIĘŻAR CAŁKOWITY (CZĘŚĆ II + III + IV): W TYM CIĘŻAR NETTO MATERIAŁU WYBUCHOWEGO: Wskazówki dla osoby sporządzającej zapotrzebowanie: 1) zapotrzebowanie zatwierdza dysponent limitu nalotu; 2) w opisie materiałów niebezpiecznych stosować klasyfikację i numerację wg przepisów Organizacji Narodów Zjednoczonych; 3) ciężar ładunku podawać łącznie z ciężarem opakowań; 4) przy przewozie osób wypełniać tylko część I i II; 5) w przypadku planowania ładunku na lot powrotny dołączyć dodatkowe zapotrzebowanie powrotne. mp... Stopień oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej zapotrzebowanie Strona 2 z 2

20 1208 Poz Załącznik Nr 2 ZAPOTRZEBOWANIE Nr... na limit nalotu statków powietrznych w... na rok... (nazwa RSZ) Ilość godzin nalotu Rodzaj statku powietrznego DYSPONENT LIMITU NALOTU Samoloty Śmigłowce Tu-154 Jak-40 CASA- 295M C-130 An-26 An-2 M-28 Mi-2 Mi-8 Bell- 412HP W-3 MINISTER OBRONY NARODOWEJ SEKRETARZ STANU DO SPRAW SPOŁECZNYCH I PROFESJONALIZACJI SZEF SZTABU GENERALNEGO WP PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW POLITYKI OBRONNEJ PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW UZBROJENIA I MODERNIZACJI DOWÓDCA OPERACYJNY SIŁ ZBROJNYCH SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ SZEF SZEFOSTWA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK-CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK 1 Wskazówki: Zapotrzebowanie należy sporządzić i przesłać do właściwego dowódcy RSZ w terminie do dnia 30 września każdego roku na rok następny. Dysponenci wypełniają rubryki w zakresie ich dotyczącym. mp... Data i podpis dysponenta Przedstawia potrzeby do dnia 15 września każdego roku, celem ujęcia w limicie nalotu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 lipca 2008 r. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji i Ruchu Wojsk 206 DECYZJA Nr 359/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 943 218 DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 371 DECYZJA Nr 442/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 411/MON. z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

DECYZJA Nr 411/MON. z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005 Departament Budżetowy 220 DECYZJA Nr 411/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 244 DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 304/MON. z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 304/MON. z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 243 DECYZJA Nr 304/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 marca 2008 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 577 61 DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pełnomocników

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polskiego CERTu wojskowego

Rola i zadania polskiego CERTu wojskowego Rola i zadania polskiego CERTu wojskowego Tomasz DĄBROWSKID Tomasz STRYCHAREK CENTRUM KOORDYNACYJNE SYSTEMU REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ 1 AGENDA 1. Podstawy funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 739 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 137 Nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej Nr 4 z dnia r., poz. 20

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej Nr 4 z dnia r., poz. 20 Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej Nr 4 z dnia 17.03.2005 r., poz. 20 ZARZĄDZENIE NR 5/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 76 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2019

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2017 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 2015 Centrum Koordynacyjne SG WP DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 października 2016 r. Warszawa, dnia 5 października 2016 r. Poz. 165 Dyrektor Generalny ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 297/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 lipca 2014 r.

DECYZJA Nr 297/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 246 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 297/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2010 r. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 277 ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur.

Zespoły Szkół Centra Kształcenia Rolniczego organizują zadania dotyczące kierowania bezpieczeństwem narodowym według odrębnych uregulowań i procedur. w sprawie przygotowania systemu kierowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie upoważnienia kierowników jednostek podległych Wojewodzie i kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie do dokonywania przeniesień wydatków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne Akty prawne Podstawowe akty prawne POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 324/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 324/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR 324/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz.

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1131 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 246 Nr 32/MON z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 411. DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 411. DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 411 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo