Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)"

Transkrypt

1 Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

2 Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/8/2007 z dnia 2 marca 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA KREDYT DLA NABYWCY ZAGRANICZNY KREDYTOBIORCA PRYWATNY

3 Spis treści: Rozdział I: Określenie ryzyka początek i zakres ochrony ubezpieczeniowej 4 1. Zasady ogólne 4 2. Okres ochrony ubezpieczeniowej urzeczywistnienie się ryzyka kredytu 4 3. Zdarzenia wywołujące szkodę 5 4. Powstanie szkody data wypadku ubezpieczeniowego 5 5. Początek i przesłanki ochrony ubezpieczeniowej 6 6. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 6 7. Wyłączenie odpowiedzialności 7 8. Udział własny Ubezpieczającego Rozdział II: Składka oraz postępowanie dotyczące oceny i kontroli ryzyka 7 9. Składka Postępowanie dotyczące oceny i kontroli ryzyka Pełnomocnictwa Korporacji i ich zakres Upadłość lub zaprzestanie działalności przez Ubezpieczającego Rozdział III: Szkoda i odszkodowanie Zagrożenie szkodą Zgłoszenie szkody wniosek o odszkodowanie Warunki przyznania odszkodowania Zaliczanie płatności i kwot z tytułu poręczeń lub gwarancji Likwidacja szkód Koszty przed wypłatą odszkodowania Wypłata odszkodowania Przeniesienie prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia cesja Rozdział IV: Prawa i obowiązki stron po wypłaceniu odszkodowania Przejście praw po wypłacie odszkodowania subrogacja Obowiązki Ubezpieczającego po wystąpieniu szkody Kwoty odzyskane Zwrot odszkodowania Rozdział V: Obowiązki Ubezpieczającego kontrola i sankcje Kontrola Sankcje za naruszenie obowiązków przez Ubezpieczającego Rozdział VI: Postanowienia końcowe Waluta płatności Rozstrzyganie sporów z tytułu umowy ubezpieczenia Podstawa prawna Postanowienia przejściowe 3 KUKE S.A.

4 Rozdział I Określenie ryzyka początek i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Zasady ogólne 1. Zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Gwarantowanych przez Skarb Państwa Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz uzupełniających je indywidualnych postanowień umownych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwana dalej Korporacją, zobowiązuje się do pokrywania szkody poniesionej przez jednostkę finansującą, zwaną dalej Ubezpieczającym, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kredytowej przez zagranicznego kredytobiorcę prywatnego, zwanego dalej Dłużnikiem, w związku z finansowaniem kontraktu eksportowego w ramach umowy kredytowej, zwanej dalej Umową objętą ubezpieczeniem, o ile umowa ta zawarta jest na warunkach kredytu dwa i więcej lat, a szkoda jest bezpośrednim i wyłącznym następstwem jednego ze zdarzeń określonych w Indywidualne postanowienia umowne określają w szczególności zakres ryzyka, przesłanki odpowiedzialności Korporacji, wysokość i termin płatności składki ubezpieczeniowej w odniesieniu do Umowy objętej ubezpieczeniem. 2. Okres ochrony ubezpieczeniowej urzeczywistnienie się ryzyka kredytu 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody mogące powstać po wysyłce towarów lub zrealizowaniu usług (ryzyko kredytu). 2. Ryzyko kredytu urzeczywistnia się, gdy Ubezpieczający nie ma możliwości windykacji całości lub części należności wynikającej z Umowy objętej ubezpieczeniem w terminie określonym w 4, pod warunkiem, że niemożność ta jest następstwem jednego lub więcej zdarzeń wywołujących szkodę, określonych w 3, a wymienionych w indywidualnych postanowieniach umownych. 3. Zdarzenia wywołujące szkodę 1. Do zdarzeń wywołujących szkodę, określonych jako ryzyko handlowe, zalicza się: 1) zwłokę zwłokę w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez Dłużnika lub gwaranta/poręczyciela, jeżeli występuje; 2) niewypłacalność stwierdzoną niewypłacalność Dłużnika lub gwaranta/poręczyciela, jeśli występuje, polegającą na jego niezdolności do wywiązania się z zobowiązań wobec Ubezpieczającego z powodu niewypłacalności stwierdzonej prawnie albo niewypłacalności faktycznej. 2. Do zdarzeń wywołujących szkodę, określonych jako ryzyko polityczne, zalicza się: 1) decyzję kraju Dłużnika wydanie lub zmianę aktów prawnych lub decyzji rządu bądź innego organu państwowego państwa Dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji Umowy objętej ubezpieczeniem, uniemożliwiających wykonanie Umowy objętej ubezpieczeniem; 2) moratorium ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rząd państwa Dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności lub wykonaniu Umowy objętej ubezpieczeniem; 3) uniemożliwienie transferu należności niemożność lub opóźnienie w dokonaniu przez Dłużnika transferu należności w walucie płatności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi albo aktami prawnymi lub decyzjami administracyjnymi władz w kraju Dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji Umowy objętej ubezpieczeniem; 4) przepisy prawne w kraju Dłużnika przepisy uznające płatności dokonane przez Dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu Umowy objętej ubezpieczeniem, niezależnie od faktu, iż w rezultacie zmian kursów walutowych takie płatności po przeliczeniu na walutę Umowy objętej ubezpieczeniem nie równoważą wartości zobowiązania z tytułu Umowy objętej ubezpieczeniem na dzień dokonania płatności przez Dłużnika; 5) decyzje w kraju Ubezpieczyciela wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez Rząd Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 4

5 Rzeczypospolitej Polskiej, jak też przez Unię Europejską, w zakresie handlu zagranicznego, które uniemożliwiają realizację Umowy objętej ubezpieczeniem, o ile skutki wydania takich przepisów lub decyzji nie są w inny sposób rekompensowane przez rząd, który je wydał; 6) siłę wyższą wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, powstania, rewolucji, zamieszek, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, gwałtowny przypływ morski, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awarię nuklearną, w tym również jej skutki. 3. Stwierdzona niewypłacalność Dłużnika zachodzi: 1) przy prawnie stwierdzonej niewypłacalności, jeżeli: a) ogłoszono upadłość Dłużnika lub odmówiono ogłoszenia upadłości z powodu braku majątku Dłużnika, b) Dłużnik zawiesił wypłaty i zwrócił się do wszystkich lub większości wierzycieli o układy a następnie przeprowadził w drodze sądowej lub pozasądowej ugodę albo likwidację w ramach kwoty łącznej, c) postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek Ubezpieczającego nie doprowadziło do pełnego zaspokojenia jego roszczeń wskutek braku majątku Dłużnika; 2) przy faktycznie stwierdzonej niewypłacalności, jeżeli na podstawie okoliczności uwiarygodniających stan majątkowy Dłużnika, przedstawionych przez Ubezpieczającego, Korporacja uzna, że Dłużnik ten jest niewypłacalny, a wszczęcie przeciwko niemu sądowego postępowania egzekucyjnego byłoby nieskuteczne lub oczywiście nieopłacalne. 4. Powstanie szkody data wypadku ubezpieczeniowego Za datę powstania szkody uważa się: 1) w przypadku zdarzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 3 miesiące od upływu ustalonego w umowie kredytowej terminu płatności dla niezapłaconej należności; 2) w przypadku zdarzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 2: a) przy niewypłacalności prawnie stwierdzonej: datę wydania prawomocnego orzeczenia sądu bądź innego właściwego organu, ogłaszającego upadłość lub odmawiającego jej ogłoszenia z powodu braku majątku Dłużnika, datę zawarcia sądowej lub pozasądowej ugody z wierzycielami, datę wydania prawomocnego orzeczenia właściwego organu egzekucyjnego stwierdzającego bezskuteczność całkowitą lub częściową egzekucji należności Ubezpieczającego, b) przy niewypłacalności faktycznej datę uznania przez Korporację Dłużnika za faktycznie niewypłacalnego, co może nastąpić nie wcześniej niż z upływem 3 miesięcy od daty wymagalności każdej ubezpieczonej należności (raty kredytu); 3) w przypadku zdarzeń, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1, 2 i miesiące od upływu ustalonego w umowie kredytowej terminu płatności dla niezapłaconej należności; 4) w przypadku zdarzenia, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 3 miesiące od spełnienia formalności niezbędnych do dokonania transferu funduszy złożonych przez Dłużnika, pod warunkiem, że formalności te zostały właściwie dopełnione najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od upływu przewidzianego w umowie terminu płatności; 5) terminy określone w pkt 1-4 nie obowiązują w przypadku międzyrządowej umowy bilateralnej między rządem kraju Dłużnika a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o restrukturyzacji długu, obejmującej ubezpieczone należności. 5. Początek i przesłanki ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków: 1) podpisania i wejścia w życie Umowy objętej ubezpieczeniem; 2) uzyskania przez Dłużnika i jego poręczyciela/ gwaranta zezwoleń (w szczególności zezwoleń na 5 KUKE S.A.

6 transfer), koniecznych do wykonania ich zobowiązań zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju Dłużnika i poręczyciela/gwaranta w dniu wejścia w życie Umowy objętej ubezpieczeniem, z wyjątkiem tych, które mogłyby zostać uzyskane dopiero później. 2. Dla poszczególnych rat kredytu ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1, w miarę wykorzystywania przez Dłużnika kredytu udzielonego mu przez Ubezpieczającego. 3. Jeżeli ubezpieczenie obejmuje należności z tytułu prowizji od zaangażowania kredytu i od jego zarządzania jak również należności z tytułu składki ubezpieczenia kredytu wymaganych przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, ochrona ubezpieczeniowa dla tych należności rozpoczyna się z chwilą, kiedy to pierwsze wykorzystanie miało miejsce. 6. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są należności Ubezpieczającego przysługujące mu z tytułu zawartej umowy kredytowej opisanej w indywidualnych postanowieniach umownych, finansującej jeden lub kilka kontraktów eksportowych, w ramach których dokonywany jest eksport krajowych produktów i usług. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w wysokości określonej w indywidualnych postanowieniach umownych, następujące należności Ubezpieczającego: 1) należność główną przysługującą Ubezpieczającemu od Dłużnika z tytułu udzielonego mu kredytu (kapitał); 2) odsetki od należności głównej z wyłączeniem odsetek karnych oraz odsetek za zwłokę; 3) prowizje bankowe. 3. Korporacja może objąć ochroną ubezpieczeniową kwotę kredytu przeznaczoną na finansowanie składki ubezpieczeniowej. 4. W przypadku, gdy wykonanie Umowy objętej ubezpieczeniem nie może być kontynuowane przez Ubezpieczającego na skutek decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub instrukcji Korporacji, o której mowa w 10 pkt 6, ma on prawo do odszkodowania w wysokości kary umownej, jaką będzie zobowiązany zapłacić Dłużnikowi za zerwanie Umowy objętej ubezpieczeniem; nie stosuje się tu ograniczenia wysokości należności, o której mowa w ust Wyłączenie odpowiedzialności 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i indywidualnych postanowień umownych, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraconych korzyści ani innych szkód pośrednich poniesionych przez Ubezpieczającego, w tym kwot odpowiadających karom lub odszkodowaniom wypłaconym Dłużnikowi przez Ubezpieczającego. 2. Odpowiedzialność Korporacji jest wyłączona w przypadku: 1) istnienia dowodu na to, że Umowa objęta ubezpieczeniem została zawarta w wyniku przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub innych czynności sprzecznych z prawem o podobnym charakterze, lub istnienia dowodu na to, że kontrakt eksportowy finansowany Umową objętą ubezpieczeniem został zawarty w wyniku przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub innych czynności sprzecznych z prawem o podobnym charakterze, a Ubezpieczający w chwili zawierania umowy ubezpieczenia wiedział albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o popełnieniu przestępstwa przy zawieraniu kontraktu eksportowego; 2) za dowód, o którym mowa w pkt 1, uważa się: a) prawomocny wyrok skazujący wydany przez sąd krajowy lub zagraniczny w związku z popełnieniem przestępstwa przy zawieraniu Umowy objętej ubezpieczeniem, b) prawomocny wyrok skazujący wydany przez sąd krajowy w związku z popełnieniem przestępstwa przy zawieraniu kontraktu eksportowego finansowanego Umową objętą ubezpieczeniem; 3) szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 6

7 a) każdego działania lub zaniechania Ubezpieczającego lub osoby działającej w jego imieniu, b) postanowień ograniczających prawa Ubezpieczającego, zawartych w Umowie objętej ubezpieczeniem, kontrakcie lub innym dokumencie związanym z poręczeniami/gwarancjami bądź innymi zabezpieczeniami, c) porozumienia między Ubezpieczającym a Dłużnikiem zawartego, bez zgody Korporacji, po wejściu w życie Umowy objętej ubezpieczeniem, na mocy którego strony wstrzymują lub odraczają spłatę należności. 8. Udział własny Ubezpieczającego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje należności Ubezpieczającego w wysokości określonej procentowo w indywidualnych postanowieniach umownych. Część należności Ubezpieczającego nie objęta ochroną ubezpieczeniową stanowi udział własny Ubezpieczającego. Rozdział II Składka oraz postępowanie dotyczące oceny i kontroli ryzyka 9. Składka 1. Z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki w wysokości i terminie określonych w indywidualnych postanowieniach umownych. 2. Składka powinna być zapłacona niezwłocznie po otrzymaniu przez Ubezpieczającego pisemnego wezwania Korporacji do jej zapłaty. 10. Postępowanie dotyczące oceny i kontroli ryzyka Ubezpieczający jest zobowiązany przy zachowaniu należytej staranności do przestrzegania poniższych zasad: 1) w ramach opisu ryzyka: a) przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest obowiązany zgłosić wszystkie okoliczności, które są lub powinny mu być znane, a mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka oraz na decyzję Korporacji o przyjęciu do ubezpieczenia; podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest wniosek zawierający odpowiedzi Ubezpieczającego, udzielane na opracowanych przez Korporację formularzach, b) Ubezpieczający jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w sprawie niepopełnienia przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym, c) Ubezpieczający jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia: eksportera w sprawie niepopełnienia przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym oraz o zobowiązaniu się do spełnienia na rzecz Korporacji, w terminie 30 dni od dnia wystosowania przez nią żądania, świadczenia pieniężnego stanowiącego równowartość 10% kwoty odszkodowania w przypadku, gdy eksporter, osoba działająca w jego imieniu albo z nim powiązana zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu krajowego za czyny noszące znamiona przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub innego przestępstwa o podobnym charakterze przy zawieraniu kontraktu eksportowego finansowanego Umową objętą ubezpieczeniem, a Korporacja wypłaciła Ubezpieczającemu całość lub część odszkodowania, eksportera w sprawie maksymalnego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego finansowanego Umową objętą ubezpieczeniem produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy, eksportera w sprawie ochrony środowiska, d) opis Umowy objętej ubezpieczeniem, załączony do indywidualnych postanowień umownych, sporządzany jest na podstawie odpowiedzi Ubezpieczającego udzielanych 7 KUKE S.A.

8 na opracowanych przez Korporację formularzach, e) skutki zaniedbań, błędów i niedokładności w zakresie opisu dokumentów związanych z kontraktem, Umową objętą ubezpieczeniem obciążają wyłącznie Ubezpieczającego; 2) Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać Korporacji, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, fakt jedno- lub wielokrotnego skorzystania z kredytu w miesiącu poprzednim; 3) Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania Korporacji o terminach spłat kredytu oraz o jakichkolwiek ich zmianach na przygotowanych przez Korporację formularzach; 4) w ramach zmian dotyczących ryzyka: a) Ubezpieczający nie może bez pisemnej zgody Korporacji dokonywać zmian dotyczących przejętego przez Korporację ryzyka, a w szczególności Ubezpieczający nie może, z zastrzeżeniem przepisów 20, bez zgody Korporacji zwolnić z długu Dłużnika w całości lub w części, zrezygnować z jakiegokolwiek zabezpieczenia związanego z Umową objętą ubezpieczeniem, zbyć lub zastawić wierzytelności wynikające z tej Umowy, zawrzeć jakiejkolwiek umowy, ugody bądź porozumienia dotyczącego należności objętych ubezpieczeniem, b) z zastrzeżeniem lit. c, Ubezpieczający nie może bez zgody Korporacji dokonać zmiany warunków Umowy objętej ubezpieczeniem, c) Ubezpieczający nie ma obowiązku uzyskania zgody Korporacji w sprawach: podwyższenia lub obniżenia kwoty Umowy objętej ubezpieczeniem, jeżeli zmiana ta nie przekracza 10% pierwotnej wartości tej umowy i nie przewyższa równowartości euro według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania dodatkowego porozumienia zatwierdzającego tę zmianę, przedłużenia terminu wykorzystania kredytu, jeżeli pierwotny termin nie został przedłużony o więcej niż 25% i przedłużenie nie przekracza 6 miesięcy, d) Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Korporację o zmianach, o których mowa w lit. c, w ciągu 14 dni licząc od dnia ich dokonania; 5) od chwili powzięcia wiadomości Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Korporację o następujących okolicznościach mogących spowodować zwiększenie ryzyka: a) istotnych zmianach dokonanych w kontrakcie eksportowym finansowanym Umową objętą ubezpieczeniem, b) wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie wykonywania kontraktu bądź Umowy objętej ubezpieczeniem, mogących mieć wpływ na jej wykonanie lub warunki spłaty kredytu, c) wszelkich żądaniach Dłużnika zmierzających do zmiany warunków płatności z tytułu Umowy objętej ubezpieczeniem lub związanych z nią zabezpieczeń, d) wszelkich trudnościach powstałych przy przekazywaniu środków płatniczych przewidzianych w Umowie objętej ubezpieczeniem, e) wszelkich czynnościach Dłużnika lub gwaranta/poręczyciela oraz wszelkich wydarzeniach dotyczących tych podmiotów lub ich państw, mogących w przyszłości stanowić przeszkodę w wykonywaniu Umowy objętej ubezpieczeniem lub windykacji należności objętych ochroną ubezpieczeniową, f) wystąpieniu zdarzenia wywołującego szkodę; 6) wystąpienie jednej z okoliczności, o których mowa w pkt 5, stanowiące zwiększenie ryzyka zobowiązuje Ubezpieczającego do przedsięwzięcia, w porozumieniu z Korporacją, wszelkich środków i poczynienia wszelkich kroków niezbędnych do zachowania jego praw względem Dłużnika lub osoby trzeciej. Od chwili wystąpienia tych okoliczności Ubezpieczający jest obowiązany stosować się do instrukcji Korporacji mających na celu uniknięcie szkody, ograniczenie jej rozmiarów lub zabezpieczenie należności objętych ochroną ubezpieczeniową. Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 8

9 11. Pełnomocnictwa Korporacji i ich zakres 1. W przypadku zwiększenia ryzyka Korporacja ma prawo zwrócić się do Ubezpieczającego o złożenie przez niego oświadczenia, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do jego złożenia, czy w dalszym ciągu zamierza samodzielnie rozporządzać i dochodzić swoich praw wynikających z Umowy objętej ubezpieczeniem, czy też upoważnia do tego Korporację. 2. W przypadku udzielenia Korporacji upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Korporacja jest uprawniona do wykonywania w imieniu Ubezpieczającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu rozporządzanie prawami Ubezpieczającego z Umowy objętej ubezpieczeniem włącznie z zawarciem ugody, uznaniem roszczenia, umorzeniem długu, możliwością działania w kierunku polubownego załatwienia sporu z Dłużnikiem oraz podejmowania wszelkich uznanych przez nią środków zapobiegawczych. 3. Jeżeli Korporacja podejmie działania, o których mowa w ust. 2, wówczas zażąda od Ubezpieczającego wydania jej dokumentu stwierdzającego nieodwołalne pełnomocnictwo oraz doręczenia albo przeniesienia na jej rzecz, w formie skutecznej wobec osób trzecich, wszelkich dokumentów i papierów wartościowych ustalających prawa wynikające z Umowy objętej ubezpieczeniem, przydatnych do ich wykonania. W razie nieudzielenia przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa Korporacja jest wolna od odpowiedzialności jeżeli niepodjęcie przez nią czynności zwiększa prawdopodobieństwo powstania szkody. 4. Jeżeli Korporacja podejmie działania, o których mowa w ust. 2, reprezentując ogół praw Ubezpieczającego wynikających z Umowy objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający zobowiązuje się do akceptowania decyzji oraz potwierdzania czynności, które Korporacja podejmie w stosunku do praw Ubezpieczającego, mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów. 5. Jeżeli Korporacja nie zamierza sama wystąpić przeciwko Dłużnikowi będącemu w zwłoce, Ubezpieczający zobowiązany jest zastosować wszelkie środki dla zachowania swych praw odzyskania należności objętych ubezpieczeniem oraz stosować się do instrukcji Korporacji w tym zakresie. 12. Upadłość lub zaprzestanie działalności przez Ubezpieczającego 1. Ubezpieczający ma obowiązek, nie później niż w ciągu 14 dni, powiadomić Korporację o: 1) częściowym lub całkowitym zaprzestaniu działalności; 2) zwróceniu się przez niego do wierzycieli o zawieszenie płatności; 3) złożeniu wniosku o wszczęcie w stosunku do niego postępowania upadłościowego oraz o wszczęciu takiego postępowania; 4) wszczęciu w stosunku do niego innego postępowania (sądowego lub pozasądowego), dotyczącego jego likwidacji, zmiany formy prawnej bądź zmiany właściciela. 2. W sytuacjach określonych w ust. 1, Korporacja może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym; nie odnosi się to do przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się, pod warunkiem natychmiastowej zapłaty składki. Rozdział III Szkoda i odszkodowanie 13. Zagrożenie szkodą 1. Jeżeli w następstwie zdarzeń wywołujących szkodę należności objęte ubezpieczeniem nie zostały zapłacone w terminie, Ubezpieczający powinien zgłosić zagrożenie szkodą stosując przygotowane do tego celu przez Korporację formularze. 2. Zgłoszenie zagrożenia szkodą powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty wymagalności danej należności. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie zgłosił zagrożenia szkodą w terminie, Korporacja może zmniejszyć wysokość odszkodowania o kwotę, o którą szkoda uległaby zmniejszeniu, gdyby Ubezpieczający zgłosił zagrożenie szkodą w terminie. 3. W przypadku uregulowania należności Ubezpieczający powinien niezwłocznie powiadomić o tym 9 KUKE S.A.

10 Korporację wnosząc jednocześnie o unieważnienie zgłoszenia zagrożenia szkodą. 14. Zgłoszenie szkody wniosek o odszkodowanie 1. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od zgłoszenia przez Ubezpieczającego szkody oraz wynikającego z niej roszczenia odszkodowawczego Ubezpieczającego w stosunku do Korporacji. 2. Do zgłoszenia powinien być załączony rachunek strat sporządzony zgodnie z 17 oraz dokumenty uzasadniające jego roszczenie, w szczególności stwierdzające ważność i skuteczność Umowy objętej ubezpieczeniem (np. opinia prawna odnosząca się do kwestii ważności i skuteczności Umowy objętej ubezpieczeniem). 15. Warunki przyznania odszkodowania 1. Odszkodowanie jest wypłacane nie wcześniej niż po upływie terminu, określonego w 4, gdy szkoda poniesiona przez Ubezpieczającego jest bezpośrednim i wyłącznym następstwem ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową oraz pod warunkiem wypełnienia przez Ubezpieczającego postanowień umowy ubezpieczenia, zastrzeżonych w niniejszych Ogólnych Warunkach i w indywidualnych postanowieniach umownych, o ile Ubezpieczający zarządzał ryzykiem z należytą starannością. 2. Jeżeli zobowiązania Dłużnika względem Ubezpieczającego zostały zabezpieczone poręczeniem, gwarancją lub w inny sposób, przyznanie odszkodowania następuje z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) przedłożenia dokumentów stwierdzających, że zabezpieczenia te zostały ustanowione zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju Dłużnika i przepisami prawnymi właściwymi dla tych zabezpieczeń; oraz 2) przedłożenia dokumentów stwierdzających, że Ubezpieczający dokonał wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania swoich praw z tych zabezpieczeń. W przypadku poręczeń lub gwarancji Ubezpieczający, bez oczekiwania na instrukcję Korporacji, powinien wezwać poręczyciela lub gwaranta do wykonania obowiązków wynikających z umowy poręczenia lub gwarancji oraz dokonać wszelkich czynności z tytułu poręczenia lub gwarancji; jeżeli czynności te nie zostały dokonane w ciągu 2 miesięcy od daty wymagalności niezapłaconych należności, początek terminu określonego w 4 ulega przesunięciu na dzień, w którym poręczyciel lub gwarant został wezwany do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy poręczenia lub gwarancji. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych Ubezpieczający powinien dokonać wszelkich czynności koniecznych do zaspokojenia swoich praw wynikających z Umowy objętej ubezpieczeniem. 3. Jeżeli pomiędzy Ubezpieczającym a Dłużnikiem zaistniał spór, Korporacja może wstrzymać wypłatę odszkodowania, do momentu rozstrzygnięcia sporu na korzyść Ubezpieczającego przez instancję rozjemczą wskazaną przez strony w Umowie objętej ubezpieczeniem, bądź w razie jej braku, przez sąd, którego orzeczenie podlega wykonaniu w kraju Dłużnika. Przez spór należy rozumieć jakikolwiek spór (sądowy, pozasądowy) pomiędzy Ubezpieczającym a Dłużnikiem, w szczególności w przedmiocie wymagalności, zasadności i wysokości niezaspokojonego roszczenia Ubezpieczającego lub roszczenia Dłużnika przeciwko Ubezpieczającemu. Korporacja może uznać roszczenie odszkodowawcze Ubezpieczającego, jeżeli wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę, a sąd bądź instancja rozjemcza, przewidziana w Umowie objętej ubezpieczeniem, nie miała możności działania z powodu wydarzeń politycznych, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przez co Ubezpieczający został pozbawiony możności uznania lub stwierdzenia jego praw. Podstawę odszkodowania będzie w tym przypadku stanowić wysokość wierzytelności która mogłaby być uznana na rzecz Ubezpieczającego przez sąd lub instancję rozjemczą, gdyby nie istniały przeszkody uniemożliwiające ich działanie, a należność była objęta ubezpieczeniem. 4. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3, przyznanie odszkodowania uzależnione jest od udokumentowania przez Ubezpieczającego dokonania formalności wymaganych przez władze kraju Dłużnika przy transferze środków płatniczych np. od przedstawienia dokumentu bankowego stwierdzającego płatność w walucie lokalnej. Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 10

11 5. Jeżeli Umowa objęta ubezpieczeniem podlega międzyrządowej umowie bilateralnej o restrukturyzacji długu, Ubezpieczający zobowiązany jest przestrzegać warunków tej umowy odnośnie należności ubezpieczonych i nie ubezpieczonych wynikających z Umowy objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczający zobowiązuje się udzielić Korporacji wszelkiej pomocy niezbędnej do wypełnienia umowy o restrukturyzacji długu. Jeżeli suma ubezpieczenia została włączona do międzyrządowej umowy bilateralnej o restrukturyzacji długu, Korporacja może, po wejściu w życie tej umowy, odstąpić od terminu wypłaty odszkodowania przewidzianego w Wszelkie postanowienia Umowy objętej ubezpieczeniem przewidujące wcześniejszą wymagalność ubezpieczonych należności (dla których termin płatności jeszcze nie nastąpił), z powodu naruszenia lub zaniechania przez Dłużnika obowiązków wynikających z Umowy objętej ubezpieczeniem, nie są skuteczne wobec Korporacji. Korporacja może jednak wypłacić odszkodowanie w terminie wcześniejszym; w takim przypadku odsetki nie powstałe będą wprowadzane do rachunku strat po stronie kredytowej. 16. Zaliczanie płatności i kwot z tytułu poręczeń lub gwarancji 1. Płatności uzyskane z tytułu Umowy objętej ubezpieczeniem, pochodzące od Dłużnika, jego poręczycieli lub gwarantów bądź z tytułu realizacji zabezpieczeń umownych, są, począwszy od zgłoszenia zagrożenia szkodą, bez względu na sposób ich zaliczenia przez płatników, przeznaczone na zaspokojenie, w porządku chronologicznym, objętych i nie objętych ubezpieczeniem należności w celu ustalenia wysokości szkody, jak również dokonania podziału między Korporację i Ubezpieczającego kwot odzyskanych po wypłacie odszkodowania. 2. Jeżeli Umowa objęta ubezpieczeniem przewiduje kilku kredytodawców, których należności są objęte jedną umową ubezpieczenia, w przypadku płatności uzyskanych od Dłużnika są one zaliczane na rzecz każdego z kredytodawców proporcjonalnie do praw każdego z nich do części wierzytelności wymagalnej, objętej ubezpieczeniem która nie została jeszcze zapłacona. 3. Po zaspokojeniu należności objętej ubezpieczeniem i ewentualnie nie objętej ubezpieczeniem, nadwyżki przychodów są zaliczane na poczet odsetek za zwłokę. 4. W przypadku międzyrządowej umowy bilateralnej o restrukturyzacji długu, przewidującej częściowe uregulowanie należności objętych ubezpieczeniem, dokonane w ten sposób wpłaty są przeznaczone na pokrycie tych należności. 17. Likwidacja szkód 1. Likwidacja szkody następuje w miarę upływu poszczególnych terminów płatności. Dla każdej niezapłaconej należności Ubezpieczający jest obowiązany przedstawić rachunek strat sporządzony w walucie Umowy objętej ubezpieczeniem. Rachunek strat powinien obejmować: 1) po stronie debetowej wysokość niezapłaconej należności; 2) po stronie kredytowej wysokość wszelkich kwot zaliczonych na poczet zaległych płatności, otrzymanych przez Ubezpieczającego przed wypłaceniem odszkodowania, w szczególności: a) częściowych płatności dokonanych przez Dłużnika lub osobę trzecią, b) kwot uzyskanych z tytułu gwarancji/ poręczeń. Jeżeli płatność, o której mowa w pkt 2, została dokonana w walucie innej niż waluta Umowy objętej ubezpieczeniem, przeliczenie na walutę umowy następuje według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu płatności. 2. W przypadku, gdy Korporacja postanawia wypłacić odszkodowanie ogółem za wszystkie objęte ubezpieczeniem należności (zarówno należności wymagalne i nie zapłacone jak i te, dla których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł), Ubezpieczający powinien przedstawić jeden rachunek strat. Rachunek strat powinien obejmować: 1) po stronie debetowej wysokość niezapłaconej należności; 2) po stronie kredytowej wysokość należności, o których mowa w ust. 1 oraz wysokość odsetek, które powstaną pomiędzy datą wypłacenia odszkodowania a datą wymagalności należności, dla których termin płatności nie nadszedł. 11 KUKE S.A.

12 3. Szkoda stanowiąca podstawę do obliczenia odszkodowania równa jest saldu debetowemu z rachunku strat, przy czym maksymalna wysokość szkody nie może przekroczyć wysokości należności objętych ubezpieczeniem, określonych w indywidualnych postanowieniach umownych, zwiększonych w razie potrzeby o kwotę przewidzianą w 10 pkt 4 lit. c tiret pierwszy. W tych granicach maksymalna wysokość szkody stanowi różnicę pomiędzy wysokością należności objętych ubezpieczeniem przysługujących Ubezpieczającemu, a wysokością należności objętych ubezpieczeniem otrzymanych przez Ubezpieczającego przed datą powstania szkody; ograniczeń powyższych nie stosuje się w przypadku, gdy odszkodowanie obejmuje: 1) kwotę, jaką Ubezpieczający będzie obowiązany zapłacić Dłużnikowi za zerwanie Umowy objętej ubezpieczeniem, zgodnie z postanowieniami 6 ust. 4; 2) koszty procesowe, o których mowa w Odszkodowanie równe jest iloczynowi wysokości szkody (lub maksymalnej wysokości szkody) i części objętej ubezpieczeniem, zastrzeżonej w indywidualnych postanowieniach umownych. 18. Koszty przed wypłatą odszkodowania 1. Koszty dodatkowe, powstałe w związku z działaniem mającym na celu uniknięcie szkody lub zmniejszenie jej rozmiarów, są obejmowane ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Korporację, proporcjonalnie do zakresu procentowego pokrycia określonego w indywidualnych postanowieniach umownych. Koszty te obejmują koszty postępowania sądowego i inne wydatki prawne z wyłączeniem kosztów związanych z ustanowieniem i utrzymaniem w mocy zabezpieczeń, kosztów protestu weksla oraz kosztów poniesionych w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakresu praw Ubezpieczającego związanych z Umową objętą ubezpieczeniem. 2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do kwot lub terminów płatności nie objętych ochroną ubezpieczeniową, zostaną one przypisane proporcjonalnie do kwot ubezpieczonych i nie ubezpieczonych, bądź terminów płatności. 19. Wypłata odszkodowania 1. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Korporację roszczenia odszkodowawczego wraz z dokumentami przewidzianymi w Jeżeli zgłoszone roszczenie jest niekompletne lub nienależycie udokumentowane, Ubezpieczający w terminie wyznaczonym przez Korporację powinien uzupełnić wskazane braki; w takim wypadku Korporacja wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od uzupełnienia wskazanych danych. 20. Przeniesienie prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia cesja 1. Prawo do odszkodowania wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków może zostać przeniesione przez Ubezpieczającego na rzecz osoby trzeciej albo być przedmiotem zastawu wyłącznie za uprzednią, wyrażoną na piśmie, zgodą Korporacji. 2. Zgoda Korporacji, o której mowa wyżej, nie jest wymagana, jeżeli przeniesienie prawa ma być dokonane na rzecz banku polskiego jako zabezpieczenie zwrotu kredytów przyznanych na finansowanie wykonania Umowy objętej ubezpieczeniem. 3. O przeniesieniu prawa do odszkodowania zarówno Ubezpieczający jak i nabywca (cesjonariusz) powinni niezwłocznie zawiadomić Korporację. Korporacja zastrzega sobie prawo powiadamiania nabywcy (cesjonariusza) o wszelkich uchybieniach Ubezpieczającego wobec jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia. 4. Wszelkie dodatkowe postanowienia umowne zmieniające treść i zakres przeniesionego prawa, dokonane po dacie przelewu (cesji), powinny być przyjęte i podpisane przez nabywcę (cesjonariusza). 5. Przelew prawa do odszkodowania nie zwalnia Ubezpieczającego z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy ubezpieczenia. 6. Wszelkie zarzuty, na które Korporacja mogłaby się powołać względem Ubezpieczającego, są skuteczne wobec osoby trzeciej, na którą prawo do odszkodowania zostało przeniesione, z chwilą powzięcia wiadomości o przelewie (cesji). Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 12

13 7. Do przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia przez Korporację wymagana jest zgoda Ubezpieczającego. 2. Wypłata odszkodowania przez Korporację nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia. Rozdział IV Prawa i obowiązki stron po wypłaceniu odszkodowania 21. Przejście praw po wypłacie odszkodowania subrogacja 1. Wypłata odszkodowania powoduje przejście na Korporację roszczeń Ubezpieczającego przeciwko Dłużnikowi oraz innym osobom trzecim do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Przejście prawa, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą wypłaty odszkodowania przez Korporację i obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki oraz dodatkowe świadczenia związane z należnością, z tytułu której wypłacono odszkodowanie. 3. Ubezpieczający zobowiązuje się przekazać, na wniosek Korporacji, w ściśle określonym terminie i w formie skutecznej wobec osób trzecich, dowody potrzebne Korporacji do wykonywania jej praw z tytułu subrogacji, a w szczególności do przekazania wszelkich papierów wartościowych i dokumentów oraz dokonania indosów, przeniesień i dokonania innych czynności prawnych, przydatnych w celu skutecznego wykonania praw Korporacji. 4. W przypadku, gdy Korporacja, w ramach subrogacji, wykonuje również prawa Ubezpieczającego, zobowiązana jest do informowania go o swych działaniach oraz przekazania mu części przypadających na niego kwot odzyskanych. 22. Obowiązki Ubezpieczającego po wystąpieniu szkody 1. Niezależnie od praw Korporacji określonych w 21 Ubezpieczający obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie środki niezbędne w celu windykacji należności i jednocześnie przestrzegać instrukcji udzielonych mu w tym względzie przez Korporację. 23. Kwoty odzyskane 1. Wszelkie kwoty w tym odsetki za zwłokę wyegzekwowane z tytułu Umowy objętej ubezpieczeniem po wypłaceniu odszkodowania, stanowią kwoty odzyskane. 2. Kwoty odzyskane w walucie wymienialnej, podlegającej transferowi, bez względu na ich wysokość, dzielone są pomiędzy Korporację i Ubezpieczającego. Część przypadająca Korporacji określona jest przez zastosowanie do wysokości kwot odzyskanych następującego stosunku: Kwota odszkodowania Saldo debetowe rachunku strat Jednakże, gdy kwota zostaje odzyskana w ramach dwustronnego porozumienia restrukturyzacyjnego, część tej kwoty przypadającej Korporacji ustalana jest wedługproporcji przewidzianej do obliczenia wysokości odszkodowania: Wysokość szkody stanowiącej podstawę do obliczenia odszkodowania Saldo debetowe rachunku strat Jeżeli kwoty odzyskane wyrażone są w walucie obcej, do ich przeliczenia stosuje się kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu wpłaty. 3. Jeżeli, stosownie do treści 16, kwoty odzyskane zaliczane są na poczet odsetek za zwłokę, ich część odpowiadająca okresowi pomiędzy datą wymagalności niezapłaconej należności a datą wypłacenia odszkodowania przypada w całości Ubezpieczającemu. 4. Ubezpieczający zobowiązuje się, w terminie 14 dni, zawiadomić Korporację o odzyskaniu kwot i przekazać Korporacji przypadającą jej część w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 13 KUKE S.A.

14 24. Zwrot odszkodowania Jeżeli po wypłacie odszkodowania okaże się, że Korporacja nie była zobowiązana do jego spełnienia, zgodnie z przepisami prawnymi oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Ubezpieczający powinien zwrócić pełną kwotę otrzymanego odszkodowania w terminie 14 dni od daty wezwania do jego zwrotu. Rozdział V Obowiązki ubezpieczającego kontrola i sankcje 25. Kontrola 1. Ubezpieczający zobowiązany jest ułatwić Korporacji wykonywanie przysługującego jej prawa kontroli, a w szczególności udostępnić wszelkie dokumenty, związane z Umową objętą ubezpieczeniem, bądź ich poświadczone kopie; zezwolić na przeprowadzenie czynności sprawdzających, które Korporacja postanowi dokonać bezpośrednio, bądź poprzez upoważnione przez nią osoby, w celu sprawdzenia prawidłowości i dokładności oświadczeń Ubezpieczającego, jak również przestrzegania przez niego obowiązków. 2. W zależności od potrzeb Korporacja zastrzega sobie prawo do dokonania tłumaczenia na koszt Ubezpieczającego pism sporządzonych w języku obcym. 26. Sankcje za naruszenie obowiązków przez Ubezpieczającego 1. Jeżeli Ubezpieczający nie zapłaci w ustalonym terminie składki Korporacja wzywa, listem poleconym, do jej uregulowania, wyznaczając ostateczny nie dłuższy niż 30 dni, termin do jej zapłaty. Po bezskutecznym upływie tego terminu Korporacja ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 2. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia w sytuacji określonej w ust. 1 nie pozbawia Korporacji prawa do żądania zapłaty składki za okres, za który ponosiła odpowiedzialność. Od każdej kwoty należnej Korporacji od Ubezpieczającego z tytułu umowy ubezpieczenia Korporacja nalicza odsetki ustawowe, poczynając od dnia ich wymagalności. W razie wypłacenia nienależnego odszkodowania z winy Ubezpieczającego Korporacja nalicza odsetki ustawowe od dnia wypłacenia odszkodowania. 3. Jeżeli Ubezpieczający opóźnia się z zawiadomieniem Korporacji o skorzystaniu z kredytu, naruszając obowiązek przewidziany w 10 pkt 2, co powoduje opóźnienie w otrzymaniu należnych Korporacji składek, przyjmuje się, że składka stała się wymagalna z dniem skorzystania z danego kredytu; w takim wypadku Korporacji należą się odsetki ustawowe od kwoty składki liczone od dnia skorzystania z kredytu. 4. W razie niewykonania przez Ubezpieczającego obowiązków przewidzianych w 10 pkt 3-6 lub jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Korporacji informacje niezgodne z prawdą, Korporacja jest wolna od odpowiedzialności, chyba, że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 5. W przypadku opisanym w ust. 4, w razie gdy nastąpiła wypłata odszkodowania, podlega ono zwrotowi. 6. Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić Korporację o każdym przypadku wszczęcia postępowania karnego w związku z przekupstwem osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub inną czynnością sprzeczną z prawem o podobnym charakterze, o których mowa w 7 ust. 2 pkt 1, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania i utraty wszelkich przysługujących z umowy ubezpieczenia uprawnień. W razie powiadomienia Korporacji przez Ubezpieczającego o wszczęciu postępowania karnego w związku z przekupstwem osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub inną czynnością sprzeczną z prawem o podobnym charakterze przy zawieraniu Umowy objętej ubezpieczeniem, postępowanie zmierzające do ustalenia odpowiedzialności Korporacji ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. 7. W przypadku niewykonania przez Ubezpieczającego, innego niż wymieniony w ust. 4, obowiązku wynikającego z umowy ubezpieczenia, a także wszelkich jego działań lub ukrywania faktów w celu wprowadzenia Korporacji w błąd co do rzeczywistej sytuacji Dłużnika Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) 14

15 lub co do zabezpieczenia należności objętych ubezpieczeniem, jak również doprowadzenia do niewłaściwej oceny ryzyka przez Korporację oraz wszelkiego zwiększenia ryzyka z winy Ubezpieczającego, Korporacja może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Rozdział VI Postanowienia końcowe 27. Waluta płatności Wszelkie płatności wynikające z postanowień Ogólnych Warunków i z indywidualnych postanowień umownych dokonywane są w walucie Umowy objętej ubezpieczeniem, zarówno w przypadku kwot wypłacanych Ubezpieczającemu, jak i otrzymywanych przez Korporację. 28. Rozstrzyganie sporów z tytułu umowy ubezpieczenia 29. Podstawa prawna W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 z późn. zm.); oraz 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 30. Postanowienia przejściowe 1. Niniejsze Ogólne Warunki uwzględniają postanowienia dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w zakresie harmonizacji głównych postanowień dotyczących ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji średnio i długoterminowych. 2. Poddostawy z Państw Członkowskich Unii Europejskiej uważa się za krajowe towary i usługi, z zastrzeżeniem obowiązujących regulacji krajowych. Wszelkie spory z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków rozstrzyga sąd właściwy na zasadach ogólnych. 15 KUKE S.A.

16 Infolinia: ul. Krucza 50, Warszawa

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/9/2007 z dnia 2 marca 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA KREDYT DLA NABYWCY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/10/2007 z dnia 2 marca 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA KREDYT DLA NABYWCY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/17/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA WYKUP NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych (DTE)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych (DTE) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych (DTE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych (DTE) Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/12/2007 z dnia 2 marca 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA KREDYT DOSTAWCY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (DTE) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/13/2007 z dnia 2 marca 2007 r. POLISA INDYWIDUALNA KREDYT DOSTAWCY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą (IBZ)

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą (IBZ) Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą (IBZ) www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH ZA GRANICĄ (IBZ)

OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH ZA GRANICĄ (IBZ) OGÓLNE WARUNKI GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZEŃ INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH ZA GRANICĄ (IBZ) Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/5/2011 z dnia 11 marca 2011 r. SPIS TREŚCI: Definicje...1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Udziałowiec/akcjonariusz % Udziałów/akcji w kapitale % Głosów

Udziałowiec/akcjonariusz % Udziałów/akcji w kapitale % Głosów WNIOSEK O INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INWESTYCJI BEZPOŚREDNIEJ ZA GRANICĄ Uwaga: Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z wyjaśnieniami na stronie 6. Jeżeli uważacie Państwo, że niektóre podane

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7.

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.../2010 - Projekt zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Strażą Miejską, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, którą reprezentuje:... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych przysługujących Faktorowi (FE)

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych przysługujących Faktorowi (FE) Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych przysługujących Faktorowi (FE) www.kuke.com.pl Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych przysługujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami.

Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami. Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r ZTM.RR

U M O W A N r ZTM.RR U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP)

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP) Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP) www.kuke.com.pl Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP) Informacja

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego.

Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego. Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego www.kuke.com.pl Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (EP)

Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (EP) Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (EP) www.kuke.com.pl Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (EP) Informacja o postanowieniach ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH FAKTOROWI (FE) SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH FAKTOROWI (FE) SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH FAKTOROWI (FE) SPIS TREŚCI Wstęp...1 1. Przedmiot ubezpieczenia...1 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej...2 3. Data

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego

Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego www.kuke.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (ep)

Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (ep) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Ogólne warunki ubezpieczenia należności krótkoterminowych Europolisa (ep) www.kuke.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:.

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:. Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez.. zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą:..

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁK ABM SOLD S.A. W UPADŁOŚC UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę ABM SOLD S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA nr

Załącznik nr 3. UMOWA nr Załącznik nr 3 UMOWA nr Umowa zawarta w dniu... r. pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą przy Placu Wolności 1, 58-420 Lubawka, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Lubawka Ewę Kocembę przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018

UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018 Znak sprawy: ZP 29/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Wzór umowy UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018 zawarta w Rzeszowie dnia... 2018 roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC

UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC 1 UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC zawarta w Głogowie, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów, o numerach REGON: 390647297 NIP: 6930012466, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła UMOWA NA WYKONANIE zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Tychach (43-100), ul. Bohaterów Warszawy 26 NIP: 646-27-07-493, REGON; 276752097, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych przysługujących Faktorowi (FK)

Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych przysługujących Faktorowi (FK) Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych przysługujących Faktorowi (FK) www.kuke.com.pl Ogólne warunki ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych przysługujących Faktorowi

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę ABM SOLID S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACYJNA

PROCEDURA WINDYKACYJNA Załącznik nr 6 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] PROCEDURA WINDYKACYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązał się do dochodzenia przeciwko Odbiorcom Wsparcia, z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA

WZÓR UMOWY POWIERZENIA WZÓR UMOWY POWIERZENIA pomiędzy: UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA zawarta w dniu r. w Puławach z siedzibą w. ( - ), ul., NIP, reprezentowaną przez: zwaną w treści Umowy Administratorem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ZLECENIE UDZIELENIA GWARANTOWANEJ PRZEZ SKARB PAŃSTWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ DOTYCZĄCEJ SPŁATY KRÓTKOTERMINOWEGO KREDYTU FINANSUJĄCEGO KONTRAKT EKSPORTOWY I. ZLECENIODAWCA 1. Pełna nazwa firmy oraz

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

(WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 8 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] (WZÓR) UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zawarta w dniu r. w Kolbuszowej pomiędzy: Przedszkolem Słoneczny Zakątek Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACYJNA

PROCEDURA WINDYKACYJNA I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACYJNA Załącznik nr 6 do Umowy Operacyjnej 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca zobowiązał się do dochodzenia przeciwko Odbiorcom Wsparcia, z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy:

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: UMOWA NR ZTM.EZ.. zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń

Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń Załącznik Nr 9 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.5/2016/ZFPJ Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń Niniejsza Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń (dalej zwana Umową Cesji

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - Wzór umowy U M O W A N R zawarta w Białymstoku w dniu 2015r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Malmeda 8, 15-440

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI UMOWA ( wzór) Zawarta w dniu.w Rzeszowie, pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie zwanego dalej Zamawiającym", reprezentowanego przez Tadeusza Reichela Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy (treść umowy ma zastosowanie do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia) Umowa nr

Wzór umowy (treść umowy ma zastosowanie do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia) Umowa nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy (treść umowy ma zastosowanie do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia) Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 1 do zaproszenia znak: GZO II.2016.KS

UMOWA Nr. Załącznik nr 1 do zaproszenia znak: GZO II.2016.KS UMOWA Nr. W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, NIP 7352834759, REGON 491892400, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwaną

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Załącznik nr 2b do SIWZ W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie. została zawarta umowa pomiędzy: Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą:

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą: Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa Nr... - wzór Zawarta w dniu.. w Sierpcu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu z siedzibą: 09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo