Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z /2014. zawarta w dniu 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z /2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie-XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , Kapitał zakładowy PKP S.A ,00 zł w całości wpłacony, w zakresie działania PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14, Warszawa, reprezentowaną przez: zwanym dalej Sprzedającym, a. zwanym dalej Kupującym, o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa złom stalowy niewsadowy kl. N10 i N5 w ogólnej ilości ok. 113,800 Mg., wymieniony w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 2. Faktyczna waga złomu (w Mg) zostanie określona komisyjnie w protokole zdawczoodbiorczym sporządzonym w dniu wydania danej partii złomu (wzór protokołu zdawczoodbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Waga ta ustalana będzie, zależnie od rodzaju złomu, na podstawie: a) urzędowego ważenia, (gdy istnieją techniczne możliwości w terenie) lub b) danych katalogowych lub dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, z uwzględnieniem braków i naturalnego zużycia oraz pomiarów. 2 Cena 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za złom, będący przedmiotem niniejszej umowy odpowiednio: a) cenę zł (słownie:. złotych) za 1 Mg złomu stalowego klasy N10 b) cenę... zł (słownie:.. złotych) za 1 Mg złomu stalowego klasy N5 Strona 1 z 5

2 2. Wartość całej umowy wynosi zł (słownie:.. złotych /100), przy założeniu, że waga złomu wynosi 113,800 Mg. W przypadku komisyjnego określenia faktycznej wagi złomu na ilość wyższą niż określona w 1 ust. 1 umowy, wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. 3 Termin i warunki odbioru 1. Sprzedający dokona wydania złomu Kupującemu po przedstawieniu dowodu uiszczenia wpłaty, o której mowa w 4 ust. 1 umowy, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 1 ust. 2 umowy i protokołu przekazania placu budowy/rozbiórki, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Protokolarne przekazanie placu budowy/rozbiórki następuje w dacie protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokolarnego przekazania placu budowy/rozbiórki na zasadach określonych w ust. 1 ryzyko utraty przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 obciąża Kupującego. 3. Kupujący realizując umowę ma obowiązek wywieźć złom i inne odpady (karta przekazania odpadów stanowi załącznik nr 6 do umowy) oraz uporządkować teren w terminie.. dni, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, z zastrzeżeniem ust Datą zakończenia realizacji umowy jest potwierdzenie, przez obie strony umowy, zakończenia pobierania złomu i uporządkowania terenu, w drugiej części protokołu zdawczo-odbiorczego. 3.2 Przyjmuje się, że złom pozostawiony na terenie PKP S.A. i nie odebrany w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest własnością PKP S.A. i nie podlega zwrotowi Kupującemu. 3.3 Płatności otrzymane przez PKP S.A., w ramach niniejszej umowy, w kwocie stanowiącej równowartość złomu pozostawionego na terenie PKP i nie odebranego przez Kupującego w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie podlegają zwrotowi na rzecz Kupującego. 4. W przypadku, gdy pozyskanie złomu wymaga usunięcia urządzeń z ziemi, Kupujący w ramach uporządkowania terenu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest do usunięcia podkładów, gruzu i innych odpadów, wyrównania terenu, zabudowania kozłów oporowych oraz innych prac wymienionych w protokole przekazania placu budowy/rozbiórki. 5. Kupujący realizuje umowę własnymi siłami i środkami. 6. Koszty ważenia, cięcia złomu, załadunku i transportu oraz, uporządkowania terenu obciążają Kupującego. 7. W uzasadnionych przypadkach, na pisemne żądanie Kupującego, Sprzedający może przedłużyć terminu realizacji umowy. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowych wezwań w przypadku: a) nie zakończenia przez Kupującego realizacji umowy w terminach określonych w ust.3, b) gdy Kupujący opóźnia się z dokonaniem wpłaty, o której mowa w 4 ust.1 powyżej 30 dni. 9. W przypadku skorzystania przez PKP S.A. z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie 3 ust. 8 pkt b i zatrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w 5 ust. 1, wadium o którym mowa w 4 ust. 2, podlega zwrotowi Kupującemu. Strona 2 z 5

3 4 Warunki płatności 1. Kupujący ma obowiązek dokonać w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy wpłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy PKP S.A. w Warszawie Nr lub podany na fakturze pro forma, w wysokości wartości złomu określonej w 2 ust. 2 umowy pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium. 2. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone jest na poczet ceny sprzedaży nabywanego przez niego złomu w terminie wpływu środków pieniężnych, o których mowa w ust.1, na rachunek bankowy PKP S.A. 3. Sprzedający, w terminie 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych, o których mowa w ust.1, na rachunek bankowy PKP S.A. jest zobowiązany wystawić fakturę VAT w kwocie brutto odpowiadającej sumie wpłaconej kwoty i wartości wadium. 4. Wydanie złomu Kupującemu następuje zgodnie z umową kupna-sprzedaży, wyłącznie, po otrzymaniu przez Sprzedającego wpłaty ceny sprzedaży w wysokości szacowanej wartości złomu przyjętego do przetargu (z uwzględnieniem wartości wadium) oraz po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego rzeczywistą wagę i wartość sprzedawanego złomu. 5. W przypadku nie dokonania przez Kupującego wpłaty kwoty, o której mowa 2 ust. 2 umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży: a) Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania przez nabywcę złomu, natomiast w przypadku, gdy: b) Kupujący opóźnia się z dokonaniem wpłaty powyżej 30 dni, Sprzedającemu przysługiwać będzie, zgodnie z 3 ust. 8 lit. b i 5 ust. 4 lit. a umowy, prawo odstąpienia od umowy i zatrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy. 6. Data protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentującego rzeczywistą wagę i wartość przekazywanego złomu stanowi datę wydania złomu Kupującemu. 7. W przypadku, gdy w protokole zdawczo-odbiorczym, stwierdzono różnicę w ogólnej kwocie sprzedaży wynikłą z różnicy wagi ujętej w umowie kupna sprzedaży do wagi rzeczywistej Sprzedający wystawia fakturę korygującą. 8. W przypadku, gdy faktura korygująca VAT, o której mowa w ust. 7, dokumentuje zwiększenie ilości sprzedawanego złomu Kupujący jest zobligowany dokonać wpłaty brakującej kwoty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury korygującej przez Sprzedającego pod rygorem: a) obciążenia odsetkami ustawowymi z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania przez Sprzedającego, natomiast w przypadku, gdy: b) Kupujący opóźnia się z dokonaniem wpłaty powyżej 14 dni, PKP S.A. przysługiwać będzie prawo pobrania wymagalnej kwoty (należność główna wraz z odsetkami) z zabezpieczenia, o którym mowa w 5 ust.1 umowy. 9. W przypadku, gdy faktura korygująca, o której mowa w ust. 7, dokumentuje zmniejszenie ilości sprzedawanego złomu zwrot Kupującemu kwoty nadpłaconej następuje nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu otrzymania przez PKP S.A. potwierdzenia Strona 3 z 5

4 odbioru przez nabywcę faktury korygującej i nie później niż 14 dnia od daty otrzymania przez PKP S.A. tego potwierdzenia. 10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 11. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 z 2011r., poz. 1054). 12. Strony zgodnie oświadczają, iż na dzień zawarcia umowy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dn r., podatnikiem VAT z tytułu przedmiotowej sprzedaży i podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest Kupujący. 13. W przypadku gdy po zawarciu umowy, zaistnieje zdarzenie w wyniku, którego podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży objętej umową stanie się Sprzedający, cena sprzedaży określona w 2 umowy podlega podwyższeniu o podatek VAT. 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 20% wartości umowy określonej w 2 ust. 2. tj. zł 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy następuje poprzez: a) przedstawienie Gwarancji Bankowej Należytego Wykonania Umowy. Gwarancja Bankowa stanowi załącznik nr 4 do Umowy, lub b) wpłatę kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy PKP S.A w Warszawie Nr W przypadku przedstawienia przez Kupującego Gwarancji Bankowej Należytego Wykonania Umowy Sprzedający powiadamia bank finansujący Kupującego o wysokości przyjętego zabezpieczenia. 4. Zabezpieczenie przechodzi na rzecz Sprzedającego: a) w całości - tytułem kary umownej w przypadku, gdy Sprzedający skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy ( 3 ust. 8 umowy), b) w części lub w całości na poczet zapłaty należności głównej i odsetek, o których mowa w 4 ust. 8 lit. b. 5. Zwolnienie zabezpieczenia następuje w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji umowy i wydaniu złomu oraz podpisaniu drugiej części protokołu zdawczo-odbiorczego. 6 Postanowienia końcowe 1. Kupujący zobowiązuje się do fizycznej realizacji umowy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogów ochrony środowiska w tym zakresie, przepisów prawa budowlanego oraz spełnienia przepisów z zakresu lokalnych warunków pracy na terenach kolejowych. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Strona 4 z 5

5 3. Każdorazowa zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie miejscowo właściwego sądu dla Sprzedającego. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załączników : 6 szt Zał. Nr 1 Zaświadczenie z CEIDG/aktualny odpis KRS Zał. Nr 2 Specyfikacja Zał. Nr 3 Protokół zdawczo-odbiorczy Zał. Nr 4 Gwarancja bankowa Zał. Nr 5 Protokół Przekazania terenu i placu budowy/rozbiórki Zał. Nr 6 Karta przekazania odpadów SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: Strona 5 z 5

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ Zał. nr 4a wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: PKP S.A....z siedzibą w... przy ul. (nazwa jednostki organizacyjnej PKP S.A.)..., wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ Zał. nr 4a wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 201 r. pomiędzy: PKP S.A....z siedzibą w... przy ul. (nazwa jednostki organizacyjnej PKP S.A.)..., wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu..

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6 do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr """" zawarta w dniu """"..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr  zawarta w dniu .. Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr """" zawarta w dniu """".. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu..

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6 do Regulaminu przetargu WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu r.

UMOWA SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu r. Zał. Nr 4 wzór UMOWA SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 201 r. pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. Nr KRS:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU OG/3293/2013 24.09.2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

a) urzędowego ważenia ( gdy istnieją techniczne możliwości w terenie) lub b) danych katalogowych lub dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń z

a) urzędowego ważenia ( gdy istnieją techniczne możliwości w terenie) lub b) danych katalogowych lub dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń z Zał. Nr 4 wzór UMOWA SPRZEDAŻY NR.../ zawarta w dniu... 201 r. pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu..

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:...

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:... W Z Ó R UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym w Warszawie z siedzibą: Warszawa, ul. Chełmżyńska 1 NIP:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP:...... REGON:. reprezentowaną przez: 1. 2. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. zawarta w dniu.. r.

WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: WZÓR - UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY NR. zawarta w dniu.. r. Załącznik nr 2 POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr (wzór) zawarta w dniu..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr (wzór) zawarta w dniu.. UMOWA SPRZEDAŻY Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr """" zawarta w dniu """"..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr  zawarta w dniu .. Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr """" zawarta w dniu """".. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MZO/TI/2017/4

UMOWA NR MZO/TI/2017/4 UMOWA NR MZO/TI/2017/4 na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych zawarta w dniu... roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6 do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r.

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r. Zał. nr 3 do regulaminu sprzedaży urządzeń elektrycznych nr EUEZ4-Ez1a-4202/ /2014 WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR. z dnia. 2014 r. PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:

Ogólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: S/4/2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu..

UMOWA SPRZEDAŻY Nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu UMOWA SPRZEDAŻY Nr zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt /

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / Strona 1 z 6 UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / zawarta w dniu roku w. pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2016

U M O W A N R.../TT/2016 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMOGI DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTY NA KUPNO ZŁOMU w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych

OGÓLNE WYMOGI DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTY NA KUPNO ZŁOMU w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr PRZP-250/05/2012 OGÓLNE WYMOGI DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTY NA KUPNO ZŁOMU w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych 1. UCZESTNICY KONKURSU OFERT 1.1. W pisemnym konkursie

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR...

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR... Załącznik nr 3 UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR... zawarta w dniu w Limanowej pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa, reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Kupującym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... kupna sprzedaży

U M O W A NR... kupna sprzedaży U M O W A NR... kupna sprzedaży Załącznik nr 2 Z dnia...r., zawarta w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn NIP 657-290-58-57 REGON 260571899 w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

pod numerem 0000120630, NIP 1180021492, REGON 011509324

pod numerem 0000120630, NIP 1180021492, REGON 011509324 Multiserwis Sp. z o.o. ul. Prudnicka 40, 47 300 Krapkowice, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ZDZO) Zarząd Spółki MULTISERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 40 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013 Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. w Skwierzynie pomiędzy: Spółką Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Skwierzynie, przy ul. Mostowej 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Część... UMOWA DOSTAWY

Część... UMOWA DOSTAWY Część... UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy : Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż niepełnowartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR.

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR. Do zapytania ofertowego nr DP.2302.99.2018 Załącznik nr 2 UMOWA NR. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu..., pomiędzy: Magneto Sp. z o.o.o z siedzibą w Częstochowie, ul. Odlewników 43, reprezentowaną/ym przez:

Wzór umowy. zawarta w dniu..., pomiędzy: Magneto Sp. z o.o.o z siedzibą w Częstochowie, ul. Odlewników 43, reprezentowaną/ym przez: Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr o wykonanie pracy naukowo-badawczej/zakupu towarów lub usług (w przypadku gdy kwota jednej umowy przekracza 50 000,00 tys. zł netto oraz w przypadku zakupu usług zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY NR

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY NR UMOWA SPRZEDAŻY NR W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór)

UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór) UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór) Zawarta w dniu.. w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA /wzór /

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA /wzór / Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA /wzór / Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 7 zawarta w dniu... 2015 r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

(wzór) Umowa. 1 Postanowienia ogólne

(wzór) Umowa. 1 Postanowienia ogólne (wzór) Umowa Załącznik Nr 3 do Warunków przetargu Nr CRU-P/Op/ /2016 zawarta w dniu..2016 r. w Opolu pomiędzy: Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pieczątka oferenta OFERTA

Pieczątka oferenta OFERTA (miejscowość, data) Pieczątka oferenta OFERTA Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące: Sprzedaży zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze: - 2 szt. tablica interaktywna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży.. zawarta w dniu w pomiędzy:

Umowa sprzedaży.. zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa sprzedaży.. zawarta w dniu w pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 142A, (02-305 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r.

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2017 Istotne postanowienia umowy UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w... w dniu... 2017 r. Stronami niniejszej umowy są:...... NIP: reprezentowana przez: 1.... 2.... -

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II

PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II 3/17/2015 PKP Intercity S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów osobowych marki Peugeot Partner II Przedmiot sprzedaży Sprzedażą objęte są samochody Peugeot Partner II generacja z roku

Bardziej szczegółowo