propagatorami dobrze rozumianych idei proeuropejskich, włączać się we współpracę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "propagatorami dobrze rozumianych idei proeuropejskich, włączać się we współpracę"

Transkrypt

1 PRAWO, jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Załącznik do Uchwały Nr 99/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Dziedzina nauk społecznych nauki prawne Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. Badania naukowe oraz dydaktyka na kierunku Prawo są prowadzone w duchu poszanowania wszystkich dyscyplin prawniczych, postrzeganych w całej ich współczesnej złożoności, ale także w perspektywie ich historycznej ewolucji. W pełni respektowana jest fundamentalna zasada wolności badań naukowych i uczenia się. Wykładowcy poszukują własnego, charakterystycznego stylu prowadzenia dociekań naukowych oraz oryginalnych rozwiązań zarówno co do metody, jak i sposobu ujęcia podejmowanych zagadnień. Nie naruszając idei harmonijnego rozwoju poszczególnych dyscyplin, dążą do wypracowania rozpoznawalnej specjalizacji naukowej w wybranych dziedzinach. Podejmują zespołowe prace badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, także w ramach współpracy międzynarodowej. W poszukiwaniach naukowych i kształceniu kadr kierują się niewzruszalną zasadą dążenia do prawdy, nakazami honoru i uczciwości oraz najwyższymi standardami rzetelności badawczej, odrzucając koniunkturalizm, podporządkowanie interesom politycznym i wszelkim naciskom. Pragną być propagatorami dobrze rozumianych idei proeuropejskich, włączać się we współpracę międzynarodową, realizować i kreować w tym zakresie programy edukacyjne i badawcze, nawiązywać kontakty z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie, wspierać wymianę i mobilność uczonych i studentów. Absolwent kierunku Prawo będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnych zawodach prawniczych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywania innego zawodu, w którym konieczne jest tworzenie i stosowanie prawa. Zakładane efekty uczenia są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi, gdyż uwzględniają praktyczny kontekst kształcenia i konieczność wyposażenia studentów w umiejętności tworzenia i stosowania prawa, a także rozwiązywana problemów prawnych. Ponadto połączenie kształcenia ogólnego z przedmiotami specjalistycznymi pozwoli na optymalny dobór ścieżki kariery zawodowej absolwenta - w zależności od zainteresowania albo w kierunku działalności naukowej albo w kierunku praktyki.

2 Symbol efektu uczenia się PR_W01 PR_W02 PR_W03 PR_W04 PR_W05 PR_W06 PR_W07 PR_W08 PR_W09 PR_W10 PR_W11 Wiedza absolwent zna i rozumie: charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w historii Polski i świata strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji podstawowe zasady i pojęcia prawa własności przemysłowej i intelektualnej przez pryzmat regulacji międzynarodowych odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK 1

3 PR_W12 PR_W13 PR_W14 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej instytucje kultury i ma wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK P7U_W P7S_WG P7S_WK Symbol efektu uczenia się PR_U01 PR_U02 PR_U03 PR_U04 PR_U05 PR_U06 PR_U07 PR_U08 Umiejętności absolwent potrafi: posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW 2

4 PR_U09 PR_U10 PR_U11 projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem rożnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy P7U_U P7S_UW P7S_UK P7S_UK P7S_UW P7S_UO P7S_UU Symbol efektu uczenia się PR_K01 PR_K02 PR_K03 PR_K05 Kompetencje społeczne absolwent jest gotów do: uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością i przedsiębiorczością odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK P7S_KK P7S_KR P7S_KO P7S_KK P7U_K P7S_KO P7U_K P7S_KO P7S_KK P7S_KO 3

5 3. 1. Program studiów stacjonarnych Ogólne informacje o programie Klasyfikacja ISCED 0421 Liczba semestrów 10 Profil Forma studiów Tytuł zawodowy nadawany absolwentom ogólnoakademicki stacjonarne magister Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2985 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 301 Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 95 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 4 5 Wymogi związane z ukończeniem studiów Opis realizacji programu praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy Program realizowany jest w trybie 10 semestrów. W toku studiów studenci realizują: przedmioty obligatoryjne, zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za min. 5 ECTS oraz wykłady monograficzne, konwersatoria i inne przedmioty do wybory z list przedmiotów pogrupowanych w moduły tematyczne, które co roku będą podawane do wiadomości studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego. Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. Na 9 semestrze przewidziano realizację praktyk dla studentów w łącznym wymiarze160 godzin (w tym 80 godzin w sądach lub prokuraturach i co najmniej 20 godz. praktyk w kancelariach wybranej korporacji prawniczej). Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 4

6 3.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW STACJONARNYCH lp. rok studiów semestr przedmiot język wykładowy przedmiotu rodzaj zajęć dydaktycznych symbole efektów uczenia się dla kierunku forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS Przedmioty obligatoryjne I 1 Wstęp do prawoznawstwa polski wykład egzamin I 1 Wstęp do prawoznawstwa polski ćwiczenia 3 I 1 Historia ustroju i prawa w Polsce polski wykład 4 I 1 Historia ustroju i prawa w Polsce polski ćwiczenia 5 I 1 Powszechna historia państwa i prawa polski wykład 6 I 1 Powszechna historia państwa i prawa polski ćwiczenia PR_U01, PR_U04 PR_W03, PR_W09 PR_U01, PR_U05 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 PR_W03, PR_W09 PR_U01, PR_U05 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 zaliczenie na ocenę 30 3 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę 15 3 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę

7 7 I 1 Logika prawnicza polski wykład PR_W01, PR_W07 egzamin I 1 Logika prawnicza polski ćwiczenia zaliczenie na ocenę I 1 Prawo rzymskie polski wykład 10 I 1 Prawo rzymskie polski ćwiczenia 11 I 1 Łacińska terminologia prawnicza polski wykład 12 I 1 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat PR_W03, PR_W09 PR_U05, PR_U09 PR_K01, PR_K03 PR_W01, PR_W03 PR_W09 PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 zaliczenie na ocenę 15 2 zaliczenie na ocenę 15 2 zaliczenie na ocenę 15 2 zaliczenie na ocenę I 1 lub 2 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium P7S_UU, P7U_K zaliczenie na ocenę I 2 Prawo rzymskie polski wykład 15 I 2 Prawo rzymskie polski ćwiczenia PR_W03, PR_W09 PR_U05, PR_U09 PR_K01, PR_K03 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę I 2 Organy ochrony prawnej polski wykład egzamin

8 17 I 2 Prawo konstytucyjne polski wykład 18 I 2 Prawo konstytucyjne polski ćwiczenia PR_W02, PR_W04 PR_W05, PR_W06 PR_W07 PR_U03, PR_U05 PR_K03, egzamin 45 3 zaliczenie na ocenę I 2 Historia doktryn politycznych i prawnych polski wykład PR_W10 egzamin I 2 Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze polski warsztaty PR_W06, PR_W07 PR_U04, PR_U09 PR_K03 zaliczenie na ocenę I 2 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat 22 II 3 Prawo karne polski wykład 23 II 3 Prawo karne polski ćwiczenia PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 PR_W08, PR_W09 PR_U05, PR_U07 zaliczenie na ocenę 30 2 łącznie na 1 roku 53 zaliczenie na ocenę 30 2 zaliczenie na ocenę

9 24 II 3 Prawo administracyjne polski wykład 25 II 3 Prawo administracyjne polski ćwiczenia 26 II 3 Prawo cywilne - część ogólna polski wykład 27 II 3 Prawo cywilne - część ogólna polski ćwiczenia 28 II 3 Prawo międzynarodowe publiczne polski wykład 29 II 3 Prawo międzynarodowe publiczne polski ćwiczenia PR_W07, PR_W02 PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_K03, PR_W07 PR_U03, PR_U05 PR_K03, egzamin 45 3 zaliczenie na ocenę 45 3 egzamin 30 2 egzamin 30 3 egzamin 45 3 zaliczenie na ocenę

10 30 II 3 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej polski wykład PR_W05 egzamin II 3 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej polski ćwiczenia 32 II 3 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat PR_U01, PR_U06 PR_K01, PR_K03 PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 zaliczenie na ocenę 30 4 zaliczenie na ocenę II 3 i 4 Wychowanie fizyczne polski inne zaliczenie na ocenę II 4 Prawo karne polski wykład 35 II 4 Prawo karne polski ćwiczenia 36 II 4 Prawo rzeczowe polski wykład PR_W08, PR_W09 PR_U05, PR_U07 PR_W07, PR_W08 PR_W09 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę 30 4 egzamin

11 37 II 4 Prawo rzeczowe polski ćwiczenia 38 II 4 Prawo finansowe polski wykład 39 II 4 Prawo finansowe polski ćwiczenia 40 II 4 Postępowanie administracyjne polski wykład 41 II 4 Postępowanie administracyjne polski ćwiczenia 42 II 4 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat PR_K03, PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_W12 PR_K03, PR_K05 PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 zaliczenie na ocenę 15 2 egzamin 45 3 zaliczenie na ocenę 30 3 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę 30 3 zaliczenie na ocenę 30 4 łącznie na 2 roku 60 10

12 43 III 5 Prawo cywilne - zobowiązania polski wykład 44 III 5 Prawo cywilne - zobowiązania polski ćwiczenia 45 III 5 Prawo rodzinne polski wykład 46 III 5 Prawo rodzinne polski ćwiczenia 47 III 5 Prawo pracy polski wykład PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 zaliczenie na ocenę 30 2 zaliczenie na ocenę 30 2 egzamin 30 1 zaliczenie na ocenę 30 2 egzamin

13 48 III 5 Prawo pracy polski ćwiczenia 49 III 5 Prawo gospodarcze publiczne polski wykład 50 III 5 Prawo gospodarcze publiczne polski ćwiczenia 51 III 5 Prawo ochrony środowiska polski wykład 52 III 5 Prawo wyznaniowe polski wykład PR_K03, PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_W12 PR_K03, PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_U06 PR_W02, PR_W04 PR_W05, PR_W06 PR_W07 zaliczenie na ocenę 30 3 egzamin 45 2 zaliczenie na ocenę 30 3 egzamin 30 2 egzamin

14 53 III 5 Prawo wyznaniowe polski ćwiczenia 54 III 5 Postępowanie sądowoadministracyjne polski wykład 55 III 5 Postępowanie sądowoadministracyjne polski ćwiczenia PR_U03, PR_U05 PR_K03, PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, zaliczenie na ocenę 15 2 egzamin 30 3 zaliczenie na ocenę III 6 Prawo cywilne - zobowiązania polski wykład 57 III 6 Prawo cywilne - zobowiązania polski ćwiczenia 58 III 6 Prawo spadkowe polski wykład PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 egzamin 30 4 zaliczenie na ocenę 30 4 egzamin

15 59 III 6 Prawo materialne Unii Europejskiej polski wykład PR_W05 egzamin III 6 Prawo materialne Unii Europejskiej polski ćwiczenia 61 III 6 Prawo ochrony konkurencji polski wykład 62 III 6 Prawo nieletnich polski wykład 63 III 6 Prawo ubezpieczeń społecznych polski wykład 64 III 6 Prawo ubezpieczeń społecznych polski ćwiczenia 65 IV 7 Postępowanie karne polski wykład PR_U01, PR_U06 PR_K01, PR_K03 PR_W05, PR_W11 PR_W12 PR_W06, PR_W07 PR_W08 PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_K03, zaliczenie na ocenę 30 4 egzamin 15 2 egzamin 30 2 egzamin 15 2 zaliczenie na ocenę 15 3 łącznie na 3 roku 56 zaliczenie na ocenę

16 66 IV 7 Postępowanie karne polski ćwiczenia 67 IV 7 Postępowanie cywilne polski wykład PR_W02, PR_U01 PR_U02, PR_U06 PR_U08, PR_K01 PR_W02, PR_U01, PR_U02, PR_U06, PR_U08, PR_K01,, zaliczenie na ocenę 30 2 zaliczenie na ocenę IV 7 Postępowanie cywilne polski ćwiczenia PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, zaliczenie na ocenę IV 7 Ochrona praw człowieka polski wykład PR_W05, PR_W07 egzamin IV 7 Ochrona praw człowieka polski ćwiczenia PR_U05, PR_U06 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 zaliczenie na ocenę IV 7 Prawo własności intelektualnej polski wykład PR_W11 egzamin

17 72 IV 7 Seminarium magisterskie polski seminarium 73 IV 8 Prawo handlowe polski wykład 74 IV 8 Prawo handlowe polski ćwiczenia 75 IV 8 Postępowanie karne polski wykład 76 IV 8 Postępowanie karne polski ćwiczenia PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_W10 PR_K03, PR_K05 PR_W02, PR_U01 PR_U02, PR_U06 PR_U08, PR_K01 PR_W02, PR_U01, PR_U02, PR_U06, PR_U08, PR_K01,, zaliczenie na ocenę 30 8 zaliczenie na ocenę 30 2 zaliczenie na ocenę 30 2 egzamin 30 2 zaliczenie na ocenę

18 77 IV 8 Postępowanie cywilne polski wykład 78 IV 8 Postępowanie cywilne polski ćwiczenia 79 IV 8 Seminarium magisterskie polski seminarium egzamin 30 2 zaliczenie na ocenę 30 4 zaliczenie na ocenę 30 8 łącznie na 4 roku V 9 Teoria i filozofia prawa polski wykład PR_W10 egzamin V 9 Teoria i filozofia prawa polski ćwiczenia 82 V 9 Prawo prywatne międzynarodowe polski wykład 83 V 9 Prawo handlowe polski wykład PR_U05, PR_K02 PR_K03 PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_W10 zaliczenie na ocenę 30 4 egzamin 30 2 egzamin

19 84 V 9 Prawo handlowe polski ćwiczenia 85 V 9 Praktyki studenckie polski praktyka 86 V 9 Seminarium magisterskie polski seminarium PR_K03, PR_K05 PR_U03, PR_U06 PR_U08, PR_K01, PR_K05 zaliczenie na ocenę 30 3 zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę V 10 Seminarium magisterskie polski seminarium zaliczenie na ocenę/ złożenie pracy dyplomowej 30 8 łącznie na 5 roku 35 Zajęcia do wyboru przez studenta 49 I 1i2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski konwersatorium P7S_UK zaliczenie na ocenę 60 6 I 2 Przedmiot z zakresu socjologicznoekonomicznego polski wykład zaliczenie na ocenę

20 I 2 Przedmiot z zakresu informatyczno-prawnego polski warsztaty PR_K02, PR_U04 zaliczenie na ocenę 30 4 III 6 Z zakresu prowadzenia badań naukowych do wyboru przedmiot: Metodologia badań naukowych albo Przygotowywanie projektów naukowych polski warsztaty zaliczenie na ocenę 30 4 IV 7 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład IV 7 Konwersatorium z zakresu nauk prawnych polski konwersatorium PR_W02, PR_W03 PR_W07 PR_U03 zaliczenie na ocenę 30 4 zaliczenie na ocenę 15 2 IV 7 Przedmiot z zakresu filozofii i etyki zawodów prawniczych polski wykład zaliczenie na ocenę 30 4 IV 8 Konwersatorium z zakresu nauk prawnych polski konwersatorium IV 9 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład PR_U03 PR_W02, PR_W03 PR_W07 zaliczenie na ocenę 30 2 zaliczenie na ocenę 30 4 V 9 Konwersatorium w języku obcym do wyboru konwersatorium PR_U10 zaliczenie na ocenę

21 V 9 Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych polski wykład V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład PR_W02, PR_W03 PR_W07 zaliczenie na ocenę 30 5 zaliczenie na ocenę 30 4 zaliczenie na ocenę 30 4 zaliczenie na ocenę

22 4. 1. Program studiów niestacjonarnych Ogólne informacje o programie Klasyfikacja ISCED 0421 Liczba semestrów 10 Profil Forma studiów Tytuł zawodowy nadawany absolwentom ogólnoakademicki niestacjonarne magister Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1671 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 301 Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 95 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 4 5 Wymogi związane z ukończeniem studiów Opis realizacji programu praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy Program realizowany jest w trybie 10 semestrów. W toku studiów studenci realizują: przedmioty obligatoryjne, zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za min. 5 ECTS oraz wykłady monograficzne, konwersatoria i inne przedmioty do wybory z list przedmiotów pogrupowanych w moduły tematyczne, które co roku będą podawane do wiadomości studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego. Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. Na 9 semestrze przewidziano realizację praktyk dla studentów w łącznym wymiarze 160 godzin (w tym 80 godzin w sądach lub prokuraturach i co najmniej 20 godz. praktyk w kancelariach wybranej korporacji prawniczej). Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 21

23 4.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH lp. rok studiów semestr przedmiot język wykładowy przedmiotu rodzaj zajęć dydaktycznych symbole efektów uczenia się dla kierunku forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS Przedmioty obligatoryjne I 1 Wstęp do prawoznawstwa polski wykład egzamin I 1 Wstęp do prawoznawstwa polski ćwiczenia 3 I 1 Historia ustroju i prawa w Polsce polski wykład 4 I 1 Historia ustroju i prawa w Polsce polski ćwiczenia 5 I 1 Powszechna historia państwa i prawa polski wykład 6 I 1 Powszechna historia państwa i prawa polski ćwiczenia PR_U01, PR_U04 PR_W03, PR_W09 PR_U01, PR_U05 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 PR_W03, PR_W09 PR_U01, PR_U05 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 zaliczenie na ocenę 16 3 egzamin 24 3 zaliczenie na ocenę 16 3 egzamin 24 3 zaliczenie na ocenę

24 7 I 1 Logika prawnicza polski wykład PR_W01, PR_W07 egzamin I 1 Logika prawnicza polski ćwiczenia zaliczenie na ocenę I 1 Prawo rzymskie polski wykład 10 I 1 Prawo rzymskie polski ćwiczenia 11 I 1 Łacińska terminologia prawnicza polski wykład 12 I 1 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat PR_W03, PR_W09 PR_U05, PR_U09 PR_K01, PR_K03 PR_W01, PR_W03 PR_W09 PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 zaliczenie na ocenę 16 2 zaliczenie na ocenę 16 2 zaliczenie na ocenę 8 2 zaliczenie na ocenę I 1 lub 2 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium P7S_UU, P7U_K zaliczenie na ocenę I 2 Prawo rzymskie polski wykład 15 I 2 Prawo rzymskie polski ćwiczenia PR_W03, PR_W09 PR_U05, PR_U09 PR_K01, PR_K03 egzamin 16 3 zaliczenie na ocenę I 2 Organy ochrony prawnej polski wykład egzamin

25 17 I 2 Prawo konstytucyjne polski wykład 18 I 2 Prawo konstytucyjne polski ćwiczenia PR_W02, PR_W04 PR_W05, PR_W06 PR_W07 PR_U03, PR_U05 PR_K03, egzamin 32 3 zaliczenie na ocenę I 2 Historia doktryn politycznych i prawnych polski wykład PR_W10 egzamin I 2 Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze polski warsztaty PR_W06, PR_W07 PR_U04, PR_U09 PR_K03 zaliczenie na ocenę I 2 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat 22 II 3 Prawo karne polski wykład 23 II 3 Prawo karne polski ćwiczenia PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 PR_W08, PR_W09 PR_U05, PR_U07 zaliczenie na ocenę 16 2 łącznie na 1 roku 53 zaliczenie na ocenę 16 2 zaliczenie na ocenę

26 24 II 3 Prawo administracyjne polski wykład 25 II 3 Prawo administracyjne polski ćwiczenia 26 II 3 Prawo cywilne - część ogólna polski wykład 27 II 3 Prawo cywilne - część ogólna polski ćwiczenia 28 II 3 Prawo międzynarodowe publiczne polski wykład 29 II 3 Prawo międzynarodowe publiczne polski ćwiczenia PR_W07, PR_W02 PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_K03, PR_W07 PR_U03, PR_U05 PR_K03, egzamin 32 3 zaliczenie na ocenę 16 3 egzamin 16 2 egzamin 16 3 egzamin 32 3 zaliczenie na ocenę II 3 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej polski wykład PR_W05 egzamin

27 31 II 3 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej polski ćwiczenia 32 II 3 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat 33 II 4 Prawo karne polski wykład 34 II 4 Prawo karne polski ćwiczenia 35 II 4 Prawo rzeczowe polski wykład 36 II 4 Prawo rzeczowe polski ćwiczenia PR_U01, PR_U06 PR_K01, PR_K03 PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 PR_W08, PR_W09 PR_U05, PR_U07 PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, zaliczenie na ocenę 16 4 zaliczenie na ocenę 16 2 egzamin 16 3 zaliczenie na ocenę 16 4 egzamin 16 3 zaliczenie na ocenę

28 37 II 4 Prawo finansowe polski wykład 38 II 4 Prawo finansowe polski ćwiczenia 39 II 4 Postępowanie administracyjne polski wykład 40 II 4 Postępowanie administracyjne polski ćwiczenia 41 II 4 Lektorat obcego języka nowożytnego do wyboru lektorat 42 III 5 Prawo cywilne - zobowiązania polski wykład PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_W12 PR_K03, PR_K05 PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, PR_U07, PR_U09 PR_U10, PR_K03 PR_W07, PR_W08 PR_W09 egzamin 32 3 zaliczenie na ocenę 16 3 egzamin 16 3 zaliczenie na ocenę 16 3 zaliczenie na ocenę 16 4 łącznie na 2 roku 60 zaliczenie na ocenę

29 43 III 5 Prawo cywilne - zobowiązania polski ćwiczenia 44 III 5 Prawo rodzinne polski wykład 45 III 5 Prawo rodzinne polski ćwiczenia 46 III 5 Prawo pracy polski wykład 47 III 5 Prawo pracy polski ćwiczenia PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, zaliczenie na ocenę 16 2 egzamin 16 1 zaliczenie na ocenę 16 2 egzamin 32 3 zaliczenie na ocenę

30 48 III 5 Prawo gospodarcze publiczne polski wykład 49 III 5 Prawo gospodarcze publiczne polski ćwiczenia 50 III 5 Prawo ochrony środowiska polski wykład 51 III 5 Prawo wyznaniowe polski wykład 52 III 5 Prawo wyznaniowe polski ćwiczenia 53 III 5 Postępowanie sądowoadministracyjne polski wykład PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_W12 PR_K03, PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_U06 PR_W02, PR_W04 PR_W05, PR_W06 PR_W07 PR_U03, PR_U05 PR_K03, egzamin 32 2 zaliczenie na ocenę 16 3 egzamin 16 2 egzamin 16 2 zaliczenie na ocenę 8 2 egzamin

31 54 III 5 Postępowanie sądowoadministracyjne polski ćwiczenia PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, zaliczenie na ocenę III 6 Prawo cywilne - zobowiązania polski wykład 56 III 6 Prawo cywilne - zobowiązania polski ćwiczenia 57 III 6 Prawo spadkowe polski wykład PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_K03, PR_W07, PR_W08 PR_W09 egzamin 16 4 zaliczenie na ocenę 16 4 egzamin III 6 Prawo materialne Unii Europejskiej polski wykład PR_W05 egzamin III 6 Prawo materialne Unii Europejskiej polski ćwiczenia 60 III 6 Prawo ochrony konkurencji polski wykład PR_U01, PR_U06 PR_K01, PR_K03 PR_W05, PR_W11 PR_W12 zaliczenie na ocenę 16 4 egzamin

32 61 III 6 Prawo nieletnich polski wykład 62 III 6 Prawo ubezpieczeń społecznych polski wykład 63 III 6 Prawo ubezpieczeń społecznych polski ćwiczenia 64 IV 7 Postępowanie karne polski wykład 65 IV 7 Postępowanie karne polski ćwiczenia PR_W06, PR_W07 PR_W08 PR_W06, PR_W07 PR_W08, PR_W09 PR_K03, PR_W02, PR_U01 PR_U02, PR_U06 PR_U08, PR_K01 PR_W02, PR_U01, PR_U02, PR_U06, PR_U08, PR_K01,, egzamin 16 2 egzamin 8 2 zaliczenie na ocenę 8 3 łącznie na 3 roku 56 zaliczenie na ocenę 16 2 zaliczenie na ocenę

33 66 IV 7 Postępowanie cywilne polski wykład zaliczenie na ocenę IV 7 Postępowanie cywilne polski ćwiczenia PR_U06, PR_U08 PR_K01, PR_K02 PR_K03, zaliczenie na ocenę IV 7 Ochrona praw człowieka polski wykład PR_W05, PR_W07 egzamin IV 7 Ochrona praw człowieka polski ćwiczenia PR_U05, PR_U06 PR_U07, PR_U09 PR_K01, PR_K03 zaliczenie na ocenę IV 7 Prawo własności intelektualnej polski wykład PR_W11 egzamin IV 7 Seminarium magisterskie polski seminarium 72 IV 8 Prawo handlowe polski wykład PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_W10 zaliczenie na ocenę 16 8 zaliczenie na ocenę

34 73 IV 8 Prawo handlowe polski ćwiczenia 74 IV 8 Postępowanie karne polski wykład 75 IV 8 Postępowanie karne polski ćwiczenia 76 IV 8 Postępowanie cywilne polski wykład 77 IV 8 Postępowanie cywilne polski ćwiczenia PR_K03, PR_K05 PR_W02, PR_U01 PR_U02, PR_U06 PR_U08, PR_K01 PR_W02, PR_U01, PR_U02, PR_U06, PR_U08, PR_K01,, zaliczenie na ocenę 16 2 egzamin 16 2 zaliczenie na ocenę 16 4 egzamin 16 2 zaliczenie na ocenę

35 78 IV 8 Seminarium magisterskie polski seminarium zaliczenie na ocenę 16 8 łącznie na 4 roku V 9 Teoria i filozofia prawa polski wykład PR_W10 egzamin V 9 Teoria i filozofia prawa polski ćwiczenia 81 V 9 Prawo prywatne międzynarodowe polski wykład 82 V 9 Prawo handlowe polski wykład 83 V 9 Prawo handlowe polski ćwiczenia PR_U05, PR_K02 PR_K03 PR_W07, PR_W08 PR_W09 PR_W07, PR_W08 PR_W09, PR_W10 PR_K03, PR_K05 zaliczenie na ocenę 16 4 egzamin 16 2 egzamin 16 3 zaliczenie na ocenę

36 84 V 9 Praktyki studenckie polski praktyka 85 V 9 Seminarium magisterskie polski seminarium PR_U03, PR_U06 PR_U08, PR_K01, PR_K05 zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę V 10 Seminarium magisterskie polski seminarium zaliczenie na ocenę/ złożenie pracy dyplomowej 16 8 łącznie na 5 roku 35 Zajęcia do wyboru przez studenta 49 I 1i2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski konwersatorium P7S_UK zaliczenie na ocenę 60 6 I 2 Przedmiot z zakresu socjologicznoekonomicznego polski wykład PR_K02, zaliczenie na ocenę 16 4 I 2 Przedmiot z zakresu informatyczno-prawnego polski warsztaty PR_U04 zaliczenie na ocenę

37 III 6 Z zakresu prowadzenia badań naukowych do wyboru przedmiot: Metodologia badań naukowych albo Przygotowywanie projektów naukowych polski warsztaty zaliczenie na ocenę 16 4 IV 7 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład IV 7 Konwersatorium z zakresu nauk prawnych polski konwersatorium PR_W02, PR_W03 PR_W07 PR_U03 zaliczenie na ocenę 16 4 zaliczenie na ocenę 8 2 IV 7 Przedmiot z zakresu filozofii i etyki zawodów prawniczych polski wykład zaliczenie na ocenę 16 4 IV 8 Konwersatorium z zakresu nauk prawnych polski konwersatorium PR_U03 zaliczenie na ocenę 16 2 IV 9 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład PR_W02, PR_W03 PR_W07 zaliczenie na ocenę 16 4 V 9 Konwersatorium w języku obcym do wyboru konwersatorium PR_U10 zaliczenie na ocenę 8 4 V 9 Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych polski wykład PR_W02, PR_W03 PR_W07 zaliczenie na ocenę

38 V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład V 10 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych polski wykład zaliczenie na ocenę 16 4 zaliczenie na ocenę 16 4 zaliczenie na ocenę

39 PROGRAM PRAKTYK Prawo profil ogólnoakademicki 1 Załącznik do Programu studiów Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów Program praktyki obejmuje dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę: 1) sferę techniczno-organizacyjną, 2) sferę merytoryczną. 2. W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien: 1) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, 2) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka, 3) zapoznać się zasadami prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów, obiegiem dokumentacji oraz archiwizacją akt, 4) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka, 5) wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 3. W ramach sfery merytorycznej student powinien: 1) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, 2) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji, 3) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności, 4) zapoznać się z zasadami przygotowywania projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, 5) zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, 6) uczestniczyć w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, 7) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów. 1

40 4. Realizacja programu praktyk student realizuje poniższe efekty uczenia się: Efekty uczenia się absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych Symbol PR_U01 PR_U02 PR_U03 absolwent potrafi proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postepowania przed organami międzynarodowymi i Unii Europejskiej absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie absolwent jest gotów do łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością i przedsiębiorczością PR_U06 PR_U08 PR_K01 PR_K02 PR_K03 PR_K Co najmniej 80 h praktyk student musi odbyć w sądach lub prokuraturach. 2. Co najmniej 40 h praktyk student musi odbyć w prywatnych instytucjach związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa. 2

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Bardziej szczegółowo

dziedzina nauk prawnych, prawo

dziedzina nauk prawnych, prawo Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu dla programu prawo studia

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział %

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Załącznik do Uchwały Nr 95/2019. Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 ADMINISTRACJA, studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 167/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne PRAWO STACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 168/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo niestacjonarne I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO NIESTACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne PRAWO NIESTACJONARNE I.

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Załącznik do Uchwały Nr 96/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. ADMINISTRACJA, studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE ROK I Załącznik do Uchwały Nr 99/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 27 czerwca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 26 Uchwała nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 28 Uchwała nr 213/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 29 Uchwała nr 214/20/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 30 Uchwała nr 215/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik nr 1 do uchwały nr 83/008/009 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 1 kwietnia 009 r. zmieniającej uchwałę nr 155/006/007 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 007

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2007/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniającej uchwały nr 155/2006/2007 oraz 156/2006/2007 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2016/2017

PRAWO STACJONARNE 2016/2017 PRAWO STACJONARNE 2016/2017 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % nauki o kulturze i religii 89. historia 7. nauki o Ziemi i środowisku 4

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % nauki o kulturze i religii 89. historia 7. nauki o Ziemi i środowisku 4 Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. Muzeologia 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Dziedzina

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE 013-014 ROK I Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna historia państwa i prawa Logika prawnicza Prawo rzymskie ROK I - SEMESTR 1 zajęć E 4 E 4 W 15 Z 1 semestrze

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017 PRAWO NIESTACJONARNE 20/2017 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016 PRAWO NIESTACJONARNE 2015/20 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Nazwa Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2015/2016

PRAWO STACJONARNE 2015/2016 PRAWO STACJONARNE 2015/2016 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Wydział Prawa i Administracji Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk Załącznik nr 2 do uchwały nr 485 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK Załącznik do uchwały nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 12 UCHWAŁA nr 160/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 170/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 22 Uchwała nr 207/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 160/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 19 Uchwała nr 204/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 159/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 11 UCHWAŁA nr 159/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 169/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1 Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE Uchwała nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz.

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz. Program studiów realizowany w roku akademickim 01/13 PRAWO NIESTACJONARNE UCHWAŁA nr 168/011/01 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 maja 01 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział %

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Załącznik do Uchwały Nr 161/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów Wydział Prawa i Administracji Prawo ochrony środowiska Studia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Obyczaje i reguły akademickie 2,0 1,0

Obyczaje i reguły akademickie 2,0 1,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2149 Rady Wydziału Prawa UwB z dnia 26 lutego 2016 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Prawa 2. Nazwa kierunku: Prawo 3.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów: E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

historię w zakresie odpowiadającym kierunkowi stosunki międzynarodowe

historię w zakresie odpowiadającym kierunkowi stosunki międzynarodowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na Załącznik do Uchwały Nr 93/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. BIOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się Załącznik nr 2 do uchwały nr 487 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Dziedzina nauki

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. językoznawstwo 60. literaturoznawstwo 35. nauki kulturze i religii 5

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. językoznawstwo 60. literaturoznawstwo 35. nauki kulturze i religii 5 Załącznik do Uchwały Nr 66/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Dziedzina

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia20 czerwca 2017 r. Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Religioznawstwo - studia I stopnia

Religioznawstwo - studia I stopnia Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Religioznawstwo - studia I stopnia Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Religioznawstwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku prawo kanoniczne dla jednolitych studiów magisterskich.

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku prawo kanoniczne dla jednolitych studiów magisterskich. Załącznik do Uchwały nr 50/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku prawo kanoniczne dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r.w sprawie zatwierdzenia zakładanych na kierunkach studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której 1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: dziedzina nauk

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 415 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe Poziom studiów: studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja :

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja : Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na administracja : Symbol Kr1_W01 Kr1_W02 Kr1_W03 WIEDZA Ma podstawową wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. przywołuje pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach społecznych kształtujących bezpieczeństwo, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

WIEDZA. przywołuje pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach społecznych kształtujących bezpieczeństwo, ich specyfice i procesach w nich zachodzących Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Poziom kształcenia: studia II stopnia; Profil kształcenia: praktyczny; Obszar nauk społecznych; Dziedziny nauk: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 48 Rady WPiS z dnia 12 grudnia 2017 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 2a do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych na kierunkach studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. e usługi administracji. Podstawa prawna:

STUDIA PODYPLOMOWE. e usługi administracji. Podstawa prawna: e usługi administracji Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 190 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk-Jarocka, Koszt studiów podyplomowych: 1600 zł semestr Podstawa

Bardziej szczegółowo

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TEOLOGIA POZIOM STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki Symbol efektu Określenie efektu Wiedza: absolwent zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Nazwa kierunku i kod

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Ramy dla punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: punktów Seminaria 8 Zajęcia rozwijające dydaktyczne 5 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 13 Uchwała nr 186/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 43/V/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Bardziej szczegółowo