OMÓWIENIE FORMULARZY WNIOSKÓW W O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIE FORMULARZY WNIOSKÓW W O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJAMI"

Transkrypt

1 OMÓWIENIE FORMULARZY WNIOSKÓW W O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW PODDZIAŁANIE 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

2

3 SPOSÓB B WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY elektronicznie lub wydrukowany i wypełniony odręcznie (drukowanymi literami) i w sposób trwały; w przypadku PREMII oraz operacji INNYCH część A formularza wniosku wypełnia obowiązkowo LGD; wszystkie pola formularza wniosku MUSZĄ być wypełnione; dane finansowe wyrażamy w PLN z dokładnością po przecinku; do dwóch miejsc UWAGA! Wnioskowaną kwotę pomocy należy zaokrąglić w dół do pełnych złotych (obcięcie groszy). w przypadku dużej ilości informacji przy ograniczeniu zakresu wypełnianego pola należy dołączyć dodatkowe strony na udostępnionych przez Urząd Marszałkowski formularzach ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą; wniosek należy podpisać w wyznaczonych do tego miejscach; kopie dokumentów, przedkładane wraz z wnioskiem, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem;

4 ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w przypadku PREMII oraz operacji INNYCH wniosek składa się bezpośrednio w miejscu i w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia; w przypadku GRANTÓW wnioski składa się bezpośrednio lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej do Urzędu Marszałkowskiego; jedynie w przypadku GRANTÓW zaleca się złożenie wniosku również w wersji elektronicznej. Należy pamiętać, że dołączenie płyty CD oznacza dodatkowy załącznik do wniosku. Informację w tym zakresie należy obowiązkowo uwzględnić w formularzu wniosku w sekcji INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH w części INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI, pamiętając o właściwym zliczeniu przedkładanych wraz z wnioskiem wszystkich załącznikach; UWAGA! Pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PREMII może być przyznana raz w okresie realizacji PROW na lata ; W przypadku operacji INNYCH można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tej samej operacji.

5 ROZPATRZENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 3 miesiące od dnia złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego; 7 dni na usunięcie braków we wniosku od dnia doręczenia Wnioskodawcy pisemnego wezwania; JEDNO uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy; uzupełnienie można złożyć bezpośrednio lub nadać przesyłką za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej (wówczas o terminowości złożenia uzupełnień decyduje data stempla pocztowego); wstrzymuje się termin 3 miesięcy na rozpatrzenie wniosku, jeżeli wybrana operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków. Bieg terminu na rozpatrzenie wniosku rozpocznie się od dnia, w którym, w wyniku zwolnienia środków, możliwe będzie przyznanie pomocy objętej wnioskiem; jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosków w Urzędzie Marszałkowskim nadal nie będzie możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków, Wnioskodawca pisemnie zostanie poinformowany o braku dostępnych środków i pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

6 PREMIE

7 CZĘŚĆ A OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA LGD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MRiRW NALEŻY WPISAĆ KOLEJNY NR OGŁOSZENIA W DANYM ROKU NALEŻY WPISAĆ RODZAJ DORADZTWA Z JAKIEGO KORZYSTAŁ WNIOSKODAWCA, PAMIĘTAJĄC O PRZEKAZANIU EWIDENCJI UDZIELANEGO DORADZTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MRiRW

8 TAK gdy w kryteriach wyboru operacji LGD przewidziała przyznanie dodatkowych punktów za zgodność operacji z celami przekrojowymi Programu w zakresie INNOWACYJNOŚCI, ŚRODOWISKA oraz łagodzenia zmiany KLIMATU i przystosowania się do niej. ND gdy w kryteriach wyboru operacji LGD nie przewidziała przyznania punktów; gdy operacja nie wpisuje się w realizację celów przekrojowych.

9 GRUPY DEFAWORYZOWANE Jeżeli w polu 2 zaznaczono TAK, w polu 2.1 należy podać liczbę tych grup, w polu 2.2 należy wpisać nazwę tych grup zaś w polu 2.3 wskazać czy operacja jest dedykowana grupie defaworyzowanej poprzez utworzenie miejsc pracy.

10 CELE SZCZEGÓŁOWE POWIĄZANE 3A jeżeli planowana operacja swoim zakresem obejmuje małe przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych; POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE 6C jeżeli planowana operacja swoim zakresem obejmuje wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępnianie zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich;

11 DECYZJA LGD W SPRAWIE WYBORU OPERACJI WSZYSTKIE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO DECYZJI LGD PODJĘTEJ W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

12 CZĘŚĆ B INFORMACJE DOTYCZĄCE CE OPERACJI NALEŻY WYBRAĆ, Z LISTY ROZWIJALNEJ, ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ NALEŻY WYBRAĆ, Z LISTY ROZWIJALNEJ, ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ

13 B. III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI OPERACJA WPISUJE SIĘ W CEL OGÓLNY LSR OPERACJA WPISUJE SIĘ W CELE SZCZEGÓŁOWE LSR OPERACJA WPISUJE SIĘ W PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR KRÓTKO I ZWIĘŹ ĘŹLE UZASADNIĆ ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI LSR I KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD ORAZ WSKAZAĆ POWIĄZANIE POMIĘDZY CELAMI I PRZEDSIĘWZIĘCIAMI A POTRZEBĄ REALIZACJI OPERACJI

14 B. III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI TYTUŁ OPERACJI MA BYĆ ZWIĘZŁY I ODZWIERCIEDLAĆ RODZAJ I ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS OPERACJI MA UMOŻLIWIĆ WERYFIKACJĘ PLANOWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANYCH REZULTATÓW (EFEKTÓW) OPERACJA POWINNA STANOWIĆ ZAMKNIĘTĄ CAŁOŚĆ CELE OPERACJI MUSZĄ BYĆ MIERZALNE, KONKRETNE, ADEKWATNE DO ZAKŁADANYCH EFEKTÓW, REALISTYCZNE ORAZ OKREŚLONE W CZASIE

15 PLANOWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNI GNIĘCIA CELU OPERACJI NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ ZAPISAMI INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU UWAGA! Podjęcie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w wyniku realizacji operacji jest traktowane jako utworzenie miejsca pracy na pełnym etacie (tzw. samozatrudnienie). Miejsce pracy, które zostało utworzone w wyniku realizacji operacji musi zostać utrzymane do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty drugiej transzy.

16 LOKALIZACJA OPERACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY REALIZACJA OPERACJI OBEJMUJE INNE MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/GARAŻOWANIA NP. SPRZĘTU LUB MASZYN NALEŻY OBOWIĄZKOWO WSKAZAĆ DANE TELEADRESOWE DOTYCZĄCE MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI (ZARÓWNO TRWALE ZWIĄZANEGO Z NIERUCHOMOŚCIĄ ORAZ BEZPOŚREDNIO WYKORZYSTYWANEGO Z KONKRETNĄ LOKALIZACJĄ MIEJSCE PRZECHOWYWANIA / GARAŻOWANIE).

17 INFORMACJA O DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH KOLUMNY OD 2 DO 4 należy określić położenie działki ewidencyjnej. KOLUMNY OD 5 DO 7 należy wpisać dane zgodne z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, podając dla każdej działki ewidencyjnej nazwę i numer obrębu ewidencyjnego (geodezyjnego) oraz numer działki ewidencyjnej. KOLUMNA 8 należy podać powierzchnię działki zajętej pod operację (m 2 ); należy podać elektroniczny numer księgi wieczystej dotyczącej danej działki.

18 INWESTYCJA REALIZOWANA NA OBSZARZE NATURA 2000 TAK zasięg obszarów NATURA 2000 można sprawdzić m.in. na portalu internetowym z interaktywną mapą Polski PLANOWANE TERMINY REALIZACJI OPERACJI UWAGA! Wniosek o płatność I transzy w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wniosek o płatność II transzy po spełnieniu warunków wypłaty II transzy, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

19 EFEKT DEADWEIGHT (ZDARZENIA NIEZALEŻNE) NE) NALEŻY WYBRAĆ, Z LISTY ROZWIJALNEJ, ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ Na podstawie wybranej opcji odpowiedzi z listy rozwijalnej Wnioskodawca wskaże czy planowaną w ramach operacji inwestycję zrealizuje bez udziału środków publicznych w takim samym zakresie rzeczowym i w takim samym przedziale czasowym.

20 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW A. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 1. Kopia dokumentu tożsamości. 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego. 3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych (oryginał); Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu (oryginał). 4. Kopia decyzji o wpisie producenta do ewidencji producentów albo kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów. 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (oryginał lub kopia).

21 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW A. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyrażaj(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 7. Biznesplan (załącznik obowiązkowy). 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 9. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 10. Oryginał formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone (oryginał lub kopia).

22 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW B. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Kosztorys inwestorski (oryginał lub kopia). 2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) oryginał lub kopia. C. INNE ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może wpisać oraz załączyć do wniosku załączniki, które w jego opinii są niezbędne pracownikowi UM do oceny wniosku, a których nie wyszczególniono w sekcji A oraz B.

23 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZANIA NALEŻY WPISAĆ MIEJSCOWOŚĆ ORAZ DATĘ W FORMACIE DZIEŃ-MIESIĄC-ROK NALEŻY ZŁOŻYĆ PIECZĘĆ IMIENNĄ I PARAFĘ ALBO CZYTELNE PODPISY

24 PROJEKTY GRANTOWE

25 ZAKRES OPERACJI NALEŻY ZAZNACZYĆ X W POLU TAK ODPOWIADNIO DLA DANEGO ZAKRESU OPERACJI * * MOŻLIWE JEST ZAZNACZENIE KILKU ZAKRESÓW OPERACJI Z TYM, ŻE MUSZĄ BYĆ ZE SOBĄ RACJONALNIE POWIĄZANE I PROWADZIĆ DO OSIĄGNIĘCIA CELU WSKAZANEGO WE WNIOSKU

26 CELE PROGRAMU POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE NALEŻY ZAZNACZYĆ TAK, GDY OPERACJA WPISUJE SIĘ W CELE SZCZEGÓŁOWE POWIĄZANE, W PRZECIWNYM WYPADKU, NALEŻY ZAZNACZYĆ NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAZNACZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO POLA

27 PLANOWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNI GNIĘCIA CELU/CELÓW W OPERACJI NIE WYPEŁNIA SIĘ * * WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO POMIARU WARTOŚCI OWEGO WSKAŹNIKA ORAZ WYKAZANIA OSIĄGNIĘTEJ JEGO WARTOŚCI NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

28 POZOSTAŁE E WSKAŹNIKI NALEŻY WYBRAĆ, Z LISTY ROZWIJALNEJ, ODPOWIEDNI ZAKRES OPERACJI

29 LICZBA GRANTOBIORCÓW należy wpisać liczbę Grantobiorców, której podmiot planuje udzielić grantów / wybrał Grantobiorców w ramach danego projektu grantowego. ZADANIA INWESTYCYJNE TAK w przypadku, gdy operacja w ramach poddziałania 19.2 obejmuje zadania inwestycyjne. NIE w przypadku, gdy operacja w ramach poddziałania 19.2 nie obejmuje zadań inwestycyjnych.

30 PLAN FINANSOWY OPERACJI UWAGA! W ramach rozliczenia nie będą mogły podlegać refundacji koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy. NALEŻY WYBRAĆ TAK LUB ND Z LISTY ROZWIJALNEJ TAK jeżeli w ramach operacji wybrano Grantobiorców będących jednostką sektora finansów publicznych (JSFP). W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć ND.

31 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI W KOLUMNIE 2 należy wpisać nazwę zadań, zgodnie z zakresem określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków na wybór Grantobiorców do wykonania zadań służących osiągnięciu celu operacji. NALEŻY WYBRAĆ ETAP I LUB ETAP II Z LISTY ROZWIJALNEJ Kwota grantu z wiersza, KOLUMNY 4 nie powinna być wyższa od wartości zadania z wiersza, KOLUMNY 3 W KOLUMNIE 5 należy wpisać przy danym grancie kwotę grantu (zł) o ile wybranym Grantobiorcą jest JSFP.

32 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW A. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 1. Statut podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (załącznik obowiązkowy, jeżeli uległ zmianie) - oryginał lub kopia. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) - oryginał lub kopia. B. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI 3. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny spełnienia przez Grantobiorców warunków, o których mowa w 29 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia - oryginał lub kopia. 4. Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową, w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o wyprzedzające finansowanie operacji.

33 5. Szczegółowe opisy poszczególnych zadań wchodzących w skład operacji wraz z wykazem planowanych do poniesienia przez Grantobiorców kosztów uzasadniających planowane kwoty grantów oryginał. 6. Dokumenty uzasadniające poziom planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę kosztów (w przypadku, gdy dotyczą dóbr niestandardowych, które nie znajdują się w obrocie powszechnym) oryginał lub kopia. C. INNE ZAŁĄ ŁĄCZNIKI, KTÓRE WARUNKUJĄ REALIZACJĘ GRANTÓW, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Inne dokumenty powinny być załączane do wniosku, jeżeli wynika to z charakteru realizowanej operacji oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. D. LICZBA ZAŁĄ ŁĄCZNIKÓW (RAZEM) Należy wpisać liczbę wszystkich dokumentów załączonych do wniosku wymienionych w pozycjach od A do C.

34 WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYSTAWIONE NA GRANTOBIORCĘ, A KTÓRYCH KOPIĘ POSIADA I PRZECHOWUJE PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 1. Kosztorys oryginał lub kopia. 2. Decyzja o pozwoleniu na budowę kopia. 3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej kopia. 4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu oryginał lub potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych kopia. UWAGA! Posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kopii ww. dokumentów będzie sprawdzane podczas kontroli w siedzibie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

35 WYKAZ DOKUMENT WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYSTAWIONE NA GRANTOBIORCĘ, A KTÓRYCH KOPIĘ POSIADA I PRZECHOWUJE PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 5. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) kopia. 6. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami kopia. 7. Decyzja wydana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (w przypadku, gdy operacja obejmuje działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek) kopia. 8. Opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego kopia. 9. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy kopia.

36 OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY UWAGA! Należy pamiętać, że realizacja zobowiązań zaczyna się od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 na projekt grantowy. W przypadkach niezrealizowania zobowiązań, Beneficjentowi naliczane będą kary administracyjne, w wysokości określonej w umowie o przyznaniu pomocy. MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O WYPŁATĘ WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI

37 OPERACJE INNE

38 CZĘŚĆ A OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA LGD PÓL NIE WYPEŁNIA SIĘ W PRZYPADKU OPERACJI WŁASNYCH LGD

39 RODZAJ OPERACJI Realizacja operacji własnej LGD jest możliwa, jeżeli zostało to przewidziane w LSR oraz został spełniony warunek. O którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy RLKS oraz 14 rozporządzenia. JEŻELI OPERACJA JEST REALIZOWANA PRZEZ PODMIOT INNY NIŻ LGD, TO NALEŻY WSTAWIĆ ZNAK X

40 MIEJSCA PRACY UWAGA! Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. NALEŻY WSTAWIĆ ZNAK X W JEDNYM WŁAŚCIWYM POLU W przypadku, gdy w ramach operacji realizowanej w zakresie rozwijania działalności gospodarczej suma kwot pomocy przyznanej jednemu Beneficjentowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, przyznanej umową nie przekracza 25 tys. zł, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma obowiązku utworzenia i utrzymania miejsca pracy.

41 INFOMRACJE DOTYCZĄCE CE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY NALEŻY WYBRAĆ Z LISTY ROZWIJALNEJ Pole należy wypełnić wartością 1, a jedynie, jeżeli operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, należy wpisać liczbę podmiotów wspólnie wnioskujących. NALEŻY WSTAWIĆ ZNAK X W JEDNYM WŁAŚCIWYM POLU TAK zaznaczenie odpowiedzi spowoduje, iż sekcja B.II wniosku jest powielana i wypełniania dla każdego podmiotu wspólnie wnioskującego.

42 DANE IDENTYFIKACYJNE Należy nadać numer każdemu z podmiotów wspólnie wnioskujących. Numer 1 jest zarezerwowany dla podmiotu, który jest upoważniony przez pozostałe podmioty do ubiegania się o przyznanie pomocy. UWAGA! W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest spółka cywilna to sekcja B.II. Wniosku jest powielana i wypełniania danymi spółki cywilnej oraz danymi każdego ze wspólników spółki cywilnej.

43 INFORMACJE DOTYCZĄCE CE WYKONYWANEJ DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez podmiot ubiegający się o jej przyznanie jest wykonywanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy łącznie przez co najmniej 365 dni działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywanie tej działalności w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W takim przypadku należy zaznaczyć TAK. POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUSI WSKAZYWAĆ NA ZWIĄZEK Z ZAKRESEM REALIZOWANEJ OPERACJI JEŻELI PODMIOT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCĄ KILKA KODÓW PKD W POLU WPISUJE SIĘ KOD, KTÓRY NAJPEŁNIEJ ODPOWIADA ZAKRESOWI OPERACJI NALEŻY WYBRAĆ Z LISTY ROZWIJALNEJ

44 WARTO ZAPAMIĘTA TAĆ: Nie jest możliwe zawieszenie wykonywanej działalności (nawet w przypadku, gdy przedmiotem operacji będzie rozwijanie działalności sezonowej). W przypadku realizacji operacji polegających na organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, organizacji imprez itp. należy mieć na uwadze, że operacje te muszą mieć charakter otwarty tzn. nie mogą być organizowane dla z góry określonej grupy osób. W przypadku, gdy liczba uczestników w szkoleniu jest z jakiegoś powodu ograniczona organizator powinien przewidzieć system rekrutacji zgodny z zasadą przejrzystości, m.in. jasno określony, łatwy do zrozumienia, jawny. Planując realizację operacji inwestycyjnych związanej np. z małą infrastrukturą turystyczną, należy wziąć pod uwagę, że infrastruktura ta będzie musiała być udostępniana przez co najmniej 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.

45 ZAKRES OPERACJI NALEŻY ZAZNACZYĆ X W POLU TAK ODPOWIADNIO DLA DANEGO ZAKRESU OPERACJI *

46 LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY

47 PREFINANSOWANIE OPERACJI Zgodnie z ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący operację może uzyskać: zaliczkę (w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji) albo wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy). UWAGA! Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji i wypłatę zaliczki na realizację tej samej operacji.

48 PREFINANSOWANIE OPERACJI - ZALICZKA Zaliczka nie może być wypłacona odnośnie kosztów kwalifikowalnych, które zostały już poniesione. Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznanie pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo w kilku z następujących form: 1. poręczenia bankowego; 2. gwarancji bankowej; 3. gwarancji ubezpieczeniowej; 4. weksla z poręczeniem wekslowym banku. Forma zabezpieczenia jest określana przez Beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy.

49 ROZLICZANIE ZALICZKI POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU X NALEŻY WSKAZAĆ TERMINY ROZLICZENIA ZALICZKI NALEŻY WPISAĆ KWOTĘ ZALICZKI DO ROZLICZENIA W I i II EATPIE REALIZACJI OPERACJI

50 WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE Warunkiem wypłaty jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli okaże się, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał nienależne wyprzedzające finansowanie zostanie ono odzyskane wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Wyprzedzające finansowanie nie przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy będącemu jednostką sektora finansów publicznych.

51 WKŁAD RZECZOWY Wartość wkładu powinna zostać właściwie udokumentowana, żeby na etapie rozliczenia operacji, możliwe było jego uwzględnienie w zakresie kosztów kwalifikowalnych. W zakresie pracy świadczonej nieodpłatnie lub usług świadczonych nieodpłatnie niezbędne jest prowadzenie KARTY PRACY ORAZ USŁUG NIEŚWIADCZONYCH NIEODPŁATNIE, której wzór stanowi załącznik do wniosku o płatność. Nieodpłatne udostępnienia sprzętu lub surowców powinno opierać się na cenach rynkowych. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie jest w stanie określić wysokości wkładu rzeczowego może zwrócić się do rzeczoznawcy, lecz nie ma takiego obowiązku. Wartość wkładu rzeczowego może zostać poddana niezależnej ocenie i weryfikacji. Wysokość wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia nieruchomości musi być poświadczone przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub odpowiednio uprawniony organ (art. 69 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013).

52 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW A.1 OSOBA FIZYCZNA, OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Kopia dokumentu tożsamości. 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego. A.2 OSOBA PRAWNA / JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ 1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy. 2. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Dokument określający lub potwierdzający zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

53 A.3 SPÓŁKA CYWILNA 1. Kopia umowy spółki cywilnej. 2. Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta). A.4 PODMIOTY WSPÓLNIE WNIOSKUJĄCE O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE WPIERANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR 1. Porozumienie zawarte na czas oznaczony, zawierające postanowienia dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności: dane identyfikujące strony porozumienia; opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją; wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron; budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

54 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW B. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI WSPÓLNE 1. Kopia decyzji o wpisie producenta do ewidencji producentów albo kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (oryginał lub kopia). 3. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyrażaj(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 4. Biznesplan (załącznik obowiązkowy). 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 6. Kopia formularzy rozliczeniowych ZUS z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku albo oświadczenie podmiotu o nie zatrudnianiu pracowników wraz z formularzem ZUS ZUA. 7. Dokumenty identyfikujące dotychczas istniejące miejsce pracy wraz z uzasadnieniem dla jego utrzymania.

55 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM albo kopię zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat. 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. 10. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami oryginał lub kopia. 11. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować kopia albo b. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować kopia albo c. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną kopia albo d. wykonuje działalność gospodarczą odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować kopia.

56 12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, albo oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych. 13. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (np. wydruki z Internetu). 14. Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia nieruchomości oryginał albo kopia. 15. Wycena określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu lub wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym oryginał albo kopia. 16. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji obliczenie wartości bieżącej netto oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 17. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone oryginał albo kopia. 18. Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o wyprzedzające finansowanie operacji. 19. Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy.

57 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW C. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Kosztorys inwestorski oryginał lub kopia. 2. Decyzja o pozwoleniu na budowę kopia. 3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej kopia. 4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu oryginał lub potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych kopia. 5. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) oryginał lub kopia.

58 LISTA ZAŁĄ ŁĄCZNIK CZNIKÓW D. ZAŁĄ ŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE NASTĘPSTWA PRAWNEGO LUB ZBYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB JEGO CZĘŚ ĘŚCI ALBO NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO CZĘŚ ĘŚCI 1. Dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego albo dokument potwierdzający nabycie gospodarstwa rolnego lub jego części albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części oryginał lub kopia. 2. Oświadczenie Następcy prawnego Beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM. 3. Kopia umowy przejęcia długu. E. INNE ZAŁĄ ŁĄCZNIKI

59 OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O WYPŁATĘ ZALICZKI / WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI

60 Dziękuję za uwagę Anna Maria Gołę łębiewska Biuro Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018. Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Pl. T. Kościuszki Łęczyca

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018. Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Pl. T. Kościuszki Łęczyca Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Elbląg, 26 kwietnia 2019 roku

Elbląg, 26 kwietnia 2019 roku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

A.1.1. Dokument tożsamości. kopia8

A.1.1. Dokument tożsamości. kopia8 A.1.1. Dokument tożsamości kopia8 A.1.2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR oryginał lub kopia8 A.2.1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo

Bardziej szczegółowo

Małdyty, 30 marca 2017 roku

Małdyty, 30 marca 2017 roku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze

Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze Znak sprawy: Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD Liczba załączników: Nr naboru.. (wypełnia LGD) data przyjęcia i podpis (wypełnia LGD) Formularz wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze I

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

z dnia 25 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1390 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku

Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/12/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR Procedura wyboru i oceny grantobiorców Wniosek o przyznanie grantu Nr konkursu (data przyjęcia,

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy.

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 1/2017 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Kryteria obowiązujące w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym w 2. ust. 1, pkt 2, lit. c), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców

Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców Załącznik nr 2 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Wszystkie działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) naszej Lokalnej Grupy Działania mają na celu

Bardziej szczegółowo

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie Powiat Nr. domu Poczta Kod pocztowy ...

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie Powiat Nr. domu Poczta Kod pocztowy ... Załącznik nr 1 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu.

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu. Załącznik nr 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU na operację w zakresie projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów - wersja 6z. Racibórz, r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów - wersja 6z. Racibórz, r. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów - wersja 6z Racibórz, 29.11.2012 r. Informacje podstawowe: - WoPP wypełniany jedynie w formie elektronicznej - WoPP w formie dokumentu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu.

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu. Załącznik nr 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU na operację w zakresie powierzenia grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Ustroń, 21 listopada 2016 r.

Ustroń, 21 listopada 2016 r. Zasady rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 Ustroń, 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych Lokalne Kryteria Wyboru Operacji obowiązujące w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym w 2. ust. 1, pkt 2), lit. a), Rozporządzenia LSR Podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych Lokalne Kryteria Wyboru Operacji obowiązujące w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym w 2. ust. 1, pkt 2), lit. a), Rozporządzenia LSR Podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik

Bardziej szczegółowo

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania. B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego

Bardziej szczegółowo

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM ZGODNYCH Z ZAKRESEM OKERŚLONYM W 2. UST. 1, PKT 2),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu.

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu. Załącznik nr 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU na operację w zakresie powierzenia grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU składany do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Ogłoszenie nr 1/2017/G z dnia 19.09.2017 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią projektu grantowego pod nazwą Kompetencje na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 11 października 2016 r. 1 Dokumentacja aplikacyjna 2 Dokumentacja aplikacyjna 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze do wypełniania formularza wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze

Informacje pomocnicze do wypełniania formularza wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze Informacje pomocnicze do wypełniania formularza wniosku o powierzenie grantu LGD Mazurskie Morze SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 3/2016 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY GRANT

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY GRANT INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY GRANT I. NA SZARYM TLE - WYPEŁNIA LGD II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 1. RODZAJ WNIOSKODAWCY Należy wstawić X przy odpowiedniej rubryce. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości.

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości. RLKS Liczba ludności: min. 30 000 mieszkańców maks. 150 000 mieszkańców Liczba gmin: min. 2 spójne terytorialnie gminy LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Załącznik nr 2 Wniosek o powierzenie grantu WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Nazwa LGD. Tytuł projektu grantowego

Nazwa LGD. Tytuł projektu grantowego Strona 1 z 15 Załącznik nr 19 Wniosek o powierzenie grantu WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

/ Termin naboru wniosków: od: do:

/ Termin naboru wniosków: od: do: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALNJEJ GRUPY DZIAŁANIA (wypełnia LGD) 1.2 Nazwa LGD. 2.1 Województwo 2.2 Powiat 2.3 Gmina

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALNJEJ GRUPY DZIAŁANIA (wypełnia LGD) 1.2 Nazwa LGD. 2.1 Województwo 2.2 Powiat 2.3 Gmina Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Grantowego LGD Perła Jury.. Znak sprawy (wypełnia LGD) WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ Liczba załączonych dokumentów (wypełnia

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI

INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI IMBR_IPRO_19.2 INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD

Wersja: numer kolejny wersji/rok/działanie. ... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) (wypełnia LGD) 1.2. Numer identyfikacyjny LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

2. Numer identyfikacyjny REGON Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. 6.

2. Numer identyfikacyjny REGON Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. 6. wesja formularza WoPG_v_01 WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Strona1 Załącznik nr 7 WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Załącznik nr 6 do Podręcznika procedur przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego Wzór wniosku o powierzenie grantu WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PROW 2014-2020 Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski r.

Janów Lubelski r. Możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Leśny Krąg Janów Lubelski 07.03.2019r. Zakres:

Bardziej szczegółowo

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OKERŚLONYM W 2. UST. 1, PKT 6), ROZPORZADZENIA LSR BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach Projektu Grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, Gryfice WNIOSEK. o rozliczenie grantu

Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, Gryfice WNIOSEK. o rozliczenie grantu Załącznik nr 2do Regulaminu Projektu Grantowego Lokalna Grupa Działania Gryflandia ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice WNIOSEK o rozliczenie grantu Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) Znak sprawy (wypełnia LGD)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Trasy tematyczne na obszarze działania LGD Data zamieszczenia informacji: 17 listopada 2017 r. 1. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU GRANTU DO DOFINANSOWANIA

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU GRANTU DO DOFINANSOWANIA Załącznik Nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM ZGODNYCH Z ZAKRESEM OKERŚLONYM W 2. UST. 1, PKT 2),

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

a) płatność końcowa b) płatność pośrednia

a) płatność końcowa b) płatność pośrednia WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez w ramach Programu na lata 204-2020 Działanie 9 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

UM ` `- UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania

UM ` `- UM / 2 0. W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania WNIOSEK O PŁATNOŚĆ symbol formularza W-2_19.2_P na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Załącznik nr 7 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU - Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Ogłoszenie nr 2/2017/G z dnia 19.09.2017 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią projektu grantowego pod nazwą Kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

UM ` `- UM /

UM ` `- UM / WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU złożonego do LGD POLESIE w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy Nr Numer wniosku Imię, nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Data/ godzina

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

złożenie wniosku korekta wniosku pośrednia końcowa

złożenie wniosku korekta wniosku pośrednia końcowa Załącznik nr 11 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Znak sprawy:... WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Liczba załączników:... w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące przyjęcia wniosku o płatność przez LGD ( wypełnia LGD S-UN)

I. Informacje dotyczące przyjęcia wniosku o płatność przez LGD ( wypełnia LGD S-UN) WNIOSEK O ROZLICZENIE ZADANIA GRANTOWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE UNIA NADWARCIAŃSKA poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych WNIOSEK O POWIERZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki wsparcia na realizację operacji z zakresu Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców podejmowanie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM ZGODNYCH Z ZAKRESEM OKERŚLONYM W 2. UST. 1, PKT 2),

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej. Buk,

Szkolenie z poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej. Buk, Szkolenie z poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej. Buk, 11.04.2019 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015

Bardziej szczegółowo