Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r. Poz. 130 Obwieszczenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno - -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 372), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno - -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453); 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ; 2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ; 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Minister Finansów: wz. T. Robaczyński

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 130 Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 130) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno -skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem 3 i Wykaz urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno -skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z , str. 1, z późn. zm. 3) ). 4. Wykaz urzędów celno -skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 4) 1) Obecnie działem administracji rządowej finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244 oraz z 2019 r. poz ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z , str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z , str. 16, Dz. Urz. UE L 235 z , str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z , str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z , str ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz i 2255).

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 130 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY Objaśnienia: Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi: 1 dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie, 2 tranzyt, 3 składowanie celne, 4 uszlachetnianie czynne, 5 odprawa czasowa, 6 uszlachetnianie bierne, 7 wywóz, 8 wolny obszar celny. Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Procedury celne Uwagi I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Białej Podlaskiej ,2,3,4,5,6,7 2 5) Oddział Celny w Małaszewiczach ,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu; ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym 5) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 453), które weszło w życie z dniem 2 marca 2018 r.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 130 obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia 3 Oddział Celny w Koroszczynie ,2,3,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych 4 Oddział Celny w Terespolu ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 5 Oddział Celny Drogowy w Terespolu ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 Oddział Celny w Sławatyczach ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 7 Oddział Celny w Lublinie ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Puławach ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Chełmie ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Dorohusku ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 130 oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych 11 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 12 Oddział Celny Port Lotniczy Lublin 12a 6) Oddział Celny Pocztowy w Lublinie ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 6) Dodany przez 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2093), które weszło w życie z dniem 20 listopada 2018 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Oddział Celny w Zamościu ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Hrebennem ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 15 Oddział Celny w Hrubieszowie ,2,3,4,5,6,7 16 Oddział Celny w Zosinie ,2,5,7 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 17 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim ,2,3,4,5,6,7 18 Oddział Celny w Dołhobyczowie ,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Białymstoku ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy ,2,3,4,5,6,7

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 4 Oddział Celny w Siemianówce ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Połowcach ,2,5, ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 8) Oddział Celny w Bobrownikach ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego 7) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2130), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2017 r. 8) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 130 przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 7 Oddział Celny w Łomży ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Suwałkach ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Augustowie ,2,3,4,5,6,7 III Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Basen V w Gdyni ,2,3,4,5,6, Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni Oddział Celny Basen IV w Gdyni Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni Oddział Celny Opłotki w Gdańsku Oddział Celny Nabrzeże Wiślane w Gdańsku Oddział Celny Basen im. Władysława IV w Gdańsku Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6, ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Oddział Celny w Tczewie ,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Kwidzynie ,2,3,4,5,6,7 11 Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku ,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 13 Oddział Celny w Słupsku ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Chojnicach ,2,3,4,5,6,7 IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Oddział Celny w Chorzowie ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Tychach ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Sławkowie ,2,3,4,5,6,7 4 5 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Gliwicach ,2,3,4,5,6,7,8 7 Oddział Celny w Raciborzu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 9 Oddział Celny w Częstochowie ,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Czechowicach- -Dziedzicach ,2,3,4,5,6,7 11 Oddział Celny w Żywcu ,2,3,4,5,6,7 V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Starachowicach ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Sandomierzu ,2,3,4,5,6,7,8 VI Małopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Krakowie Oddział Celny II w Krakowie ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice ,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym 3 Oddział Celny w Chyżnem ,2,3,4,5,6,7

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Oddział Celny w Andrychowie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Nowym Sączu ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Tarnowie ,2,3,4,5,6,7 VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Oddział Celny I w Łodzi ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Sieradzu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny II w Łodzi ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny w Kutnie ,2,3,4,5,6,7 5 6 VIII Oddział Celny Port Lotniczy Łódź- -Lublinek Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6, Oddział Celny w Olsztynie ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Korszach ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Bezledach ,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Oddział Celny w Bartoszycach ,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Ełku ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Gołdapi ,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych przez podróżnych 7 Oddział Celny w Elblągu ,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Braniewie ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Gronowie ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych przez podróżnych 10 Oddział Celny w Iławie ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Grzechotkach ,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Kędzierzynie- -Koźlu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Nysie ,2,3,4,5,6,7

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 130 X Wielkopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny MTP w Poznaniu ,2,3,4,5,6,7 wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 3 Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Gądkach ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Pile ,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Lesznie ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Nowym Tomyślu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Kaliszu ,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Koninie ,2,3,4,5,6,7 XI Podkarpacki Urząd Celno- -Skarbowy w Przemyślu Oddział Celny w Przemyślu ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Medyce ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego,

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 130 a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 3 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl- -Medyka ,2,5,7,8 4 Oddział Celny w Jarosławiu ,2,3,4,5,6,7,8 5 9) Oddział Celny w Korczowej ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych łatwo psujących się, wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 6 Oddział Celny w Budomierzu ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Oddział Celny w Rzeszowie ,2,3,4,5,6,7,8 przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych w transporcie kolejowym, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych 8 Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Dębicy ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Stalowej Woli ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Mielcu ,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny w Krośnie ,2,3,4,5,6,7,8 13 Oddział Celny w Krościenku ,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie wywożonych w transporcie kolejowym, stanowiących nadwyżki w stosunku do zgłoszonych do uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, wywożonych przez podróżnych

16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 130 XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Olszynie ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Świecku ,2,3,4,5,6,7,8 XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie Oddział Celny w Szczecinie ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie ,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów ,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Stargardzie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Świnoujściu ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Koszalinie ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Kołobrzegu ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Szczecinku ,2,3,4,5,6,7 XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu Oddział Celny II w Bydgoszczy ,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Inowrocławiu ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Toruniu ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny we Włocławku ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Grudziądzu ,2,3,4,5,6,7 XV Mazowiecki Urząd Celno- -Skarbowy w Warszawie Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 2 Oddział Celny IV w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny V w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny VI w Warszawie ,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny Osobowy w Warszawie ,2,3,4,5,6,7,8

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Oddział Celny Towarowy I w Warszawie Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Radomiu ,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Grójcu ,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny I w Pruszkowie ,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Płocku ,2,3,4,5,6,7 12 Oddział Celny w Siedlcach ,2,3,4,5,6,7,8 13 Oddział Celny w Garwolinie ,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Ciechanowie ,2,3,4,5,6,7 15 Oddział Celny w Ostrołęce ,2,3,4,5,6,7 XVI Dolnośląski Urząd Celno- -Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny I we Wrocławiu ,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny II we Wrocławiu ,2,3,4,5,6,7 3 4 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice ,2,3,4,5,6,7, ,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Legnicy ,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Polkowicach ,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Żarskiej Wsi ,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Wałbrzychu ,2,3,4,5,6,7,8

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 130 Załącznik nr 2 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Małaszewiczach pełny zakres 3 Oddział Celny w Koroszczynie pełny zakres 4 Oddział Celny w Lublinie Oddział Celny w Puławach Oddział Celny w Chełmie Oddział Celny w Dorohusku Oddział Celny Drogowy w Dorohusku pełny zakres 9 Oddział Celny w Zamościu Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Białymstoku Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy pełny zakres 4 Oddział Celny w Siemianówce Oddział Celny w Łomży Oddział Celny w Suwałkach Oddział Celny w Augustowie z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających z wyjątkiem wymagających

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 130 III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Basen V w Gdyni pełny zakres 2 Oddział Celny Baza Kontenerowa w Gdyni 3 Oddział Celny Basen IV w Gdyni Oddział Celny Opłotki w Gdańsku Oddział Celny Nabrzeże Wiślane w Gdańsku Oddział Celny Basen im. Władysława IV w Gdańsku 7 Oddział Celny w Tczewie Oddział Celny w Kwidzynie Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku 10 Oddział Celny w Słupsku Oddział Celny w Chojnicach IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach pełny zakres pełny zakres pełny zakres pełny zakres Oddział Celny w Chorzowie Oddział Celny w Tychach Oddział Celny w Sławkowie Oddział Celny w Gliwicach Oddział Celny w Raciborzu Oddział Celny w Częstochowie Oddział Celny w Czechowicach- -Dziedzicach Oddział Celny w Żywcu z wyjątkiem zbóż oraz wymagających z wyjątkiem wymagających

20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 130 V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach Oddział Celny w Starachowicach z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Sandomierzu VI Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie Oddział Celny II w Krakowie z wyjątkiem wymagających 2 Oddział Celny w Chyżnem z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Andrychowie Oddział Celny w Nowym Sączu z wyjątkiem wymagających 5 Oddział Celny w Tarnowie VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Oddział Celny I w Łodzi pełny zakres VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno- -Skarbowy w Olsztynie Oddział Celny w Olsztynie pełny zakres 2 Oddział Celny w Korszach z wyjątkiem wymagających 3 Oddział Celny w Bezledach pełny zakres 4 Oddział Celny w Bartoszycach Oddział Celny w Ełku Odział Celny w Elblągu Oddział Celny w Braniewie pełny zakres 8 Oddział Celny w Iławie z wyjątkiem wymagających IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu pełny zakres 2 Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu pełny zakres 3 Oddział Celny w Nysie

21 Dziennik Ustaw 21 Poz. 130 X Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu Oddział Celny w Gądkach pełny zakres 3 Oddział Celny w Pile Oddział Celny w Lesznie Oddział Celny w Nowym Tomyślu Oddział Celny w Kaliszu pełny zakres 7 Oddział Celny w Koninie XI Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Oddział Celny w Przemyślu Oddział Celny Kolejowy Przemyśl- -Medyka Oddział Celny w Jarosławiu Oddział Celny w Korczowej pełny zakres 5 Oddział Celny w Rzeszowie z wyjątkiem wymagających 6 Oddział Celny w Dębicy Oddział Celny w Stalowej Woli z wyjątkiem wymagających 8 Oddział Celny w Mielcu Oddział Celny w Krośnie pełny zakres XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze Oddział Celny w Olszynie pełny zakres 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Świecku pełny zakres

22 Dziennik Ustaw 22 Poz. 130 XIII Zachodniopomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Szczecinie Oddział Celny w Szczecinie pełny zakres 2 Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia w Szczecinie pełny zakres 3 Oddział Celny w Stargardzie pełny zakres 4 Oddział Celny w Świnoujściu pełny zakres 5 Oddział Celny w Koszalinie Oddział Celny w Kołobrzegu pełny zakres 7 Oddział Celny w Szczecinku XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Toruniu Oddział Celny II w Bydgoszczy z wyjątkiem wymagających 2 Oddział Celny w Inowrocławiu Oddział Celny w Toruniu Oddział Celny we Włocławku Oddział Celny w Grudziądzu XV Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie Oddział Celny IV w Warszawie Oddział Celny VI w Warszawie pełny zakres 3 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie pełny zakres 4 Oddział Celny w Radomiu Oddział Celny w Grójcu Oddział Celny I w Pruszkowie pełny zakres 7 Oddział Celny w Płocku z wyjątkiem wymagających 8 Oddział Celny w Siedlcach Oddział Celny w Garwolinie

23 Dziennik Ustaw 23 Poz Oddział Celny w Ciechanowie Oddział Celny w Ostrołęce z wyjątkiem wymagających XVI Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Oddział Celny I we Wrocławiu pełny zakres 2 Oddział Celny w Legnicy pełny zakres 3 Oddział Celny w Polkowicach Oddział Celny w Żarskiej Wsi pełny zakres 5 Oddział Celny w Wałbrzychu pełny zakres

24 Dziennik Ustaw 24 Poz. 130 Załącznik nr 3 WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień I Lubelski Urząd Celno- -Skarbowy w Białej Podlaskiej Oddział Celny w Zamościu II Podlaski Urząd Celno- -Skarbowy w Białymstoku Oddział Celny w Siemianówce III 1 IV Pomorski Urząd Celno- -Skarbowy w Gdyni Oddział Celny Terminal Kontenerowy w Gdańsku Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Oddział Celny w Tychach V Świętokrzyski Urząd Celno- -Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach VI Opolski Urząd Celno- -Skarbowy w Opolu Oddział Celny w Opolu VII Wielkopolski Urząd Celno- -Skarbowy w Poznaniu Oddział Celny w Poznaniu VIII Lubuski Urząd Celno- -Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Zielonej Górze procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

25 Dziennik Ustaw 25 Poz Oddział Celny w Olszynie Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny w Świecku IX Mazowiecki Urząd Celno- -Skarbowy w Warszawie Oddział Celny IV w Warszawie Oddział Celny I w Pruszkowie procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 41 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. 749 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urz dów celnych, w których mo e byç dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2019 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 6 lutego 2019 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 6 lutego 2019 r. Poz. 12 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej,

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW projekt z dnia 30.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE 1) MINISTRA FINANSÓW z dnia... 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI SKARBOWCÓW O PUCHAR MINISTRA FINANSÓW. Raport o urzędach i uczestnikach

MISTRZOSTWA POLSKI SKARBOWCÓW O PUCHAR MINISTRA FINANSÓW. Raport o urzędach i uczestnikach L.p. Instytucja MISTRZOSTWA POLSKI SKARBOWCÓW O PUCHAR MINISTRA FINANSÓW Raport o urzędach i uczestnikach Razem Badminto n Bieg przełajow y Kibic Nordic Walking Piłka nożna Piłka siatkowa mieszana Pływanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 167

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 167 Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349

Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349 Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2 Dotacja podstawowa, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznana uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uczelniom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 353

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 353 Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Z A R Z Ą D Z E N I E N r 58 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 2261

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 2261 Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 2261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW DLK2.054.15.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na interpelację Panów Posłów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83

Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 Warszawa, dnia czwartek, 1 września 2016 r. Poz. 83 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Lp Nazwa uczelni liczba przyjętych w roku Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDYNI LPRN 5489 ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOPOCIE LPRN 5640

ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDYNI LPRN 5489 ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOPOCIE LPRN 5640 Aktualizacja słownika wierzycieli wersja 1.16 09.2017 W aktualnej wersji słownika wierzycieli zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie nowego rodzaju należności, w tym na wniosek wierzycieli:

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty

Lista banków obsługujących Polecenie Zapłaty 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10201013 PKOBP Oddział 1 w Warszawie 10201026 PKOBP Oddział 2 w Warszawie 10201039 PKOBP Oddział 9 w Warszawie 10201042 PKOBP Oddział 4 w Warszawie 10201055 PKOBP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej

Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Wykaz ośrodków kuratorskich: 1) Ośrodek Kuratorski w Bartoszycach, przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach; 2) Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Białej Podlaskiej, przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej; 3) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pakietu e-załączniki wersja 1.0

Specyfikacja pakietu e-załączniki wersja 1.0 www.sluzbacelna.gov.pl Specyfikacja pakietu e-załączniki wersja 1.0 1. Cel specyfikacji Celem specyfikacji jest zdefiniowanie standardu automatycznej wymiany danych dla usługi e-załączniki pomiędzy zewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 801 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1110

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1110 Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1110 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012

Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 Wykaz programów szkoleniowych dla kandydatów do adopcji w okresie od w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31.08.2012 L.p. Informacje o wydanej decyzji administracyjnej Informacje o odwołaniu od decyzji Data

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament

PKOBP Centrum Operacji Kartowych PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament Produktów PKOBP Departament 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych 10200032 PKOBP Departament Produktów 10200045 PKOBP Departament Produktów 10200058 PKOBP Departament Produktów 10200061 PKOBP Departament Produktów 10200074 PKOBP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 kwietnia 09 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 0 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia marca 09 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Grupa A1- sądy, które obecnie są klientami Banku i jednocześnie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK LP Nazwa sądu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych 1. Ogłasza się aktualny na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo