Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902"

Transkrypt

1 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, Osoba do kontaktów: Jacek Siatkowski, Wieluń , POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2015/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Usługi dostarczania posiłków Usługi przygotowywania posiłków Zamiast: I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:. II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:. II.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Usługa codziennego przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Szpitala catering. Usługa przygotowania posiłków w okresie zimowym (1 listopada 31 marca) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 279) oraz Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu w sprawie posiłków regeneracyjnych nr 32 z Dotyczy pkt Wykonawca gwarantuje, że wyżywienie posiada niezbędne składniki odżywcze określone w art. 3 ust. 3 pkt. 33 ustawy z o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz normy dzienne racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia (opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie lub równoważne). 4. Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) z tzw. diety normalnej zgodnie z załącznikiem nr 6, musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach kcal, w tym białko ogółem 80 g, w tym białko zwierzęce 45 g, tłuszcze 80 g, węglowodany 325 g. Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach: W przypadku diet cukrzycowych dla chorych przyjmujących insulinę oraz diety dziecięcej należy przewidzieć również II śniadanie, podwieczorek. śniadanie kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na II śniadanie kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na obiad kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na podwieczorek kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na 1 / 8

2 2 / 8 kolacja kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. 5. Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi następująco: produkty zbożowe 400 g, mleko i produkty mleczne 500 g, jaja 15 g, mięso, wędliny i ryby 140 g, masło i śmietana 30 g, inne tłuszcze 35 g, ziemniaki 400 g, warzywa i owoce z witamina C 200 g, warzywa z karotenem 130 g, inne warzywa i owoce 300 g, strączkowe suche 10 g, cukier i słodycze 55 g. 6. Do posiłków: śniadanie należy przewidzieć kawę mleczną lub zupę mleczną, obiad kompot lub kisiel płynny itp., kolacja należy planować herbatę wraz z cukrem. Gramatura mięsa na obiad podawana z sosem powinna wynosić 120 g, bez sosu 100 g. Dodatki do obiadu w postaci surówek roślinnych lub warzyw gotowanych muszą wynosić co najmniej 120 g. Posiłki gorące, dostarczane muszą być w temp. zupy 75 0C, II danie 63 0C, surówki 4 0C. 7. Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie ze zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów (wykaz stosowanych diet w załączeniu). 8. Zamawianie u Wykonawcy posiłków na dany dzień realizowane będzie przez dietetyka Szpitala do godziny 14-tej dnia poprzedzającego dzień dostawy. 9. Posiłki wraz z jadłospisem dziennym dla każdego oddziału należy dostarczać wg ustalonego harmonogramu, w osobnych naczyniach (termosach) z oznaczeniem oddziału dla którego jest dostawa i ilością porcji. Termosy wraz z wkładami zabezpiecza Wykonawca. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie indywidualnych naczyń na posiłki oraz sztućców. 1 Zapotrzebowania na posiłki dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala w godzinach: a) 16:00 dnia poprzedniego, do godz. 7:00 dnia którego zamówienie dotyczy zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie,do godziny 7:15, a następnie potwierdzane pisemnie (FAX), śniadanie i II śniadanie; b) dla pacjentów przyjętych do Szpitala w godzinach 7:00 11:00 zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie do godziny 11:15 i również potwierdzane pisemnie (FAX), obiad, podwieczorek; c) dla pacjentów przyjętych do Szpitala w godzinach 11:00 16:00 zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie do godziny 16:15 i również potwierdzane pisemnie (FAX), Kolacja. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dekadowych jadłospisów w oparciu o aktualne przepisy prawne obowiązujące przy ustalaniu racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności Szpitale. 1 Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego z 4 dniowym wyprzedzeniem. Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków tradycyjnych w okresach świątecznych. 14. Do Wykonawcy należało będzie prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków (dokument WZ) z podziałem na diety oraz oddziały, potwierdzane każdorazowo imiennie przez uprawnione osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rachunków z ewidencją tych posiłków. 15. Zakupy surowców Wykonawca realizował będzie w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość, zupy powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych bez użycia półproduktów (np. zupy w proszku). 2 / 8

3 3 / W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub zalecane stosownymi przepisami Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ich stosowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 17. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: Wykonawca wykaże zatrudnienie dietetyka z minimum 3 letnim stażem pracy w zawodzie dietetyka, dostarczanie posiłków do pomieszczenia dystrybucji w Szpitalu, Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest zapewnić obsadę w miejscu dystrybucji posiłków u Zamawiającego, mycie termosów wraz z wkładami po wydaniu posiłków, utrzymywanie czystości i porządku oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia do dystrybucji posiłków przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek, utylizacja odpadków żywnościowych. 18. Do oferty należy dołączyć przykładowy jadłospis dekadowy dla diety podstawowej tzw. normalnej wraz z gramaturą oraz ich wartością kaloryczną. W jadłospisie dekadowym nie powinny się powtarzać tzw. potrawy podstawowe w każdym z posiłków zatwierdzony podpisany przez dietetyka Wykonawcy. II.9) Informacje o ofertach wariantowych:. II.2) Informacje o opcjach:. III.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie dołączonej Polisy ubezpieczenia OC a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż ,00 PLN. III.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: A) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia po złożeniu wraz z ofertą: aktualnego odpisu z właściwego rejestru na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.), decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności, zatwierdzenie ma zawierać zezwolenie na realizację usługi w systemie cateringowym, dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP. W przypadku braku wymaganego dokumentu Wykonawca złoży oświadczenie, że system został wdrożony lub jest wdrażany z jednoczesnym zobowiązaniem że na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu. Powinno być: I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: 3 / 8

4 4 / 8 Nie. II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kod NUTS PL116. II.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Usługa codziennego przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Szpitala catering. Usługa przygotowania posiłków w okresie zimowym (1 listopada 31 marca) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 279) oraz Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu w sprawie posiłków regeneracyjnych Nr 32 z Dotyczy pkt Wykonawca gwarantuje, że wyżywienie posiada niezbędne składniki odżywcze określone w art. 3 ust. 3 pkt. 33 ustawy z o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz normy dzienne racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia (opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie lub równoważne). 4. Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) z tzw. diety normalnej zgodnie z załącznikiem nr 6, musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach kcal, w tym białko ogółem 80 g, w tym białko zwierzęce 45 g, tłuszcze 80 g, węglowodany 325 g. Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach: W przypadku diet cukrzycowych dla chorych przyjmujących insulinę oraz diety dziecięcej należy przewidzieć również II śniadanie, podwieczorek. śniadanie kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na II śniadanie kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na obiad kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na podwieczorek kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na kolacja kcal, co stanowi % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. 5. Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi następująco: produkty zbożowe 400 g, mleko i produkty mleczne 500 g, jaja 15 g, mięso, wędliny i ryby 140 g, masło i śmietana 30 g, inne tłuszcze 35 g, ziemniaki 400 g, warzywa i owoce z witamina C 200 g, warzywa z karotenem 130 g, inne warzywa i owoce 300 g, strączkowe suche 10 g, cukier i słodycze 55 g. 6. Do posiłków: śniadanie należy przewidzieć kawę mleczną lub zupę mleczną, obiad kompot lub kisiel płynny itp., kolacja należy planować herbatę wraz z cukrem. 4 / 8

5 5 / 8 Gramatura mięsa na obiad podawana z sosem powinna wynosić 120 g, bez sosu 100 g. Dodatki do obiadu w postaci surówek roślinnych lub warzyw gotowanych muszą wynosić co najmniej 120 g. Posiłki gorące, dostarczane muszą być w temp. zupy 75 0C, II danie 63 0C, surówki 4 0C. 7. Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie ze zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów (wykaz stosowanych diet w załączeniu). 8. Zamawianie u Wykonawcy posiłków na dany dzień realizowane będzie przez dietetyka Szpitala do godziny 14-tej dnia poprzedzającego dzień dostawy. 9. Posiłki wraz z jadłospisem dziennym dla każdego oddziału należy dostarczać wg ustalonego harmonogramu, w osobnych naczyniach (termosach) z oznaczeniem oddziału dla którego jest dostawa i ilością porcji. Termosy wraz z wkładami zabezpiecza Wykonawca. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie indywidualnych naczyń na posiłki oraz sztućców. 1 Zapotrzebowania na posiłki dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala w godzinach: a) 16:00 dnia poprzedniego, do godz. 7:00 dnia którego zamówienie dotyczy zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie,do godziny 7:15, a następnie potwierdzane pisemnie (FAX), śniadanie i II śniadanie; b) dla pacjentów przyjętych do Szpitala w godzinach 7:00 11:00 zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie do godziny 11:15 i również potwierdzane pisemnie (FAX), obiad, podwieczorek; c) dla pacjentów przyjętych do Szpitala w godzinach 11:00 16:00 zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie do godziny 16:15 i również potwierdzane pisemnie(fax), Kolacja. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dekadowych jadłospisów w oparciu o aktualne przepisy prawne obowiązujące przy ustalaniu racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności Szpitale. 1 Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego z 4 dniowym wyprzedzeniem. Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków tradycyjnych w okresach świątecznych. 14. Do Wykonawcy należało będzie prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków (dokument WZ) z podziałem na diety oraz oddziały, potwierdzane każdorazowo imiennie przez uprawnione osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rachunków z ewidencją tych posiłków. 15. Zakupy surowców Wykonawca realizował będzie w punktach, które zapewniają ich wysoką jakość, zupy powinny być przygotowywane na bazie produktów naturalnych bez użycia półproduktów (np. zupy w proszku). 16. W przypadku zastosowania innych technologii produkcji posiłków niż wymagane lub zalecane stosownymi przepisami Wykonawca musi uzyskać zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ich stosowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 17. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: Wykonawca wykaże zatrudnienie dietetyka z minimum 3 letnim stażem pracy w zawodzie dietetyka, dostarczanie posiłków do pomieszczenia dystrybucji w Szpitalu, Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest zapewnić obsadę w miejscu dystrybucji posiłków u Zamawiającego, mycie termosów wraz z wkładami po wydaniu posiłków, utrzymywanie czystości i porządku oraz odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia do dystrybucji posiłków, przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek, utylizacja odpadków żywnościowych 5 / 8

6 6 / Do oferty należy dołączyć przykładowy jadłospis dekadowy dla diety podstawowej tzw. normalnej wraz z gramaturą oraz ich wartością kaloryczną. W jadłospisie dekadowym nie powinny się powtarzać tzw. potrawy podstawowe w każdym z posiłków zatwierdzony podpisany przez dietetyka Wykonawcy. Jadłospis należy przygotować zgodnie z poniższą tabelą: Dzień I Śniadanie: Waga: Wartość kaloryczna: II Śniadanie: Obiad: Waga: Wartość kaloryczna: Podwieczorek: Kolacja: Waga: Wartość kaloryczna: Razem dzienna wartość kaloryczna posiłków: 19. Ilość oddziałów do których będą dostarczane posiłki 11 6 / 8

7 7 / 8 Ilość łóżek w oddziałach: Oddział Internistyczny o p. Ogólnym szt. 40; Oddział Internistyczny o p. Kardiologicznym szt. 40; Oddział Pulmonologii szt. 39; 4. Oddział Dziecięcy szt. 22; 5. Oddział Chirurgii Ogólnej szt. 23; 6. Oddział Chirurgii Dziecięcej szt. 20; 7. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szt. 20; 8. Oddział Położniczo-Ginekologiczny szt. 42; 9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szt. 5; 10. Szpitalny Oddział Ratunkowy szt. 6; 1 Oddział Rehabilitacji szt. 20. Ilość łóżek ogółem szt Posiłki dla pacjentów muszą być dostarczone do Szpitala o ściśle określonych porach dnia, w związku z ustalonymi godzinami ich podawania pacjentom: śniadanie dostarczyć do pktu. dystrybucji do godz. 7:30, podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od godz. 8:00; II śniadanie dostarczyć do pktu. dystrybucji do godz. 7:30, podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od godz. 10:00; obiad dostarczyć do pktu. dystrybucji do godz 11:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 12:00; podwieczorek dostarczyć do pktu. dystrybucji do godz. 11:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 15:00; kolację dostarczyć do pktu. dystrybucji do godz. 16:30 podanie posiłku przez personel Zamawiającego pacjentowi od 17:00; posiłki regeneracyjne w okresie ich wydawania (okres zimowy 1 listopad 31 marzec) wydawane w porze obiadu. 21 Średnia planowana ilość posiłków: Średnia planowana ilość: śniadanie posiłków, Średnia planowana ilość: II śniadanie posiłków, Średnia planowana ilość: obiad posiłków, Średnia planowana ilość: podwieczorek posiłków, Średnia planowana ilość: kolacja posiłków, Średnia planowana ilość posiłków regeneracyjnych posiłków. 2 Dla oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wszystkich posiłków w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi. Przewidywana ilość naczyń jednorazowych oraz sztućcy około kpl. oraz dla posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym w ilości 1000 kpl. II.9) Informacje o ofertach wariantowych: Nie. II.2) Informacje o opcjach: Nie. III.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie dołączonej Polisy ubezpieczenia OC a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest 7 / 8

8 8 / 8 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż PLN. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie wykazu wykonanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu,dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów,że zostały wykonane należycie. (co najmniej jedna usługa w zakresie żywienia pacjentów zakładów opieki zdrowotnej o wartości brutto nie mniejszej niż rocznie) załącznik nr 7. III.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: A) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia po złożeniu wraz z ofertą: aktualnego odpisu z właściwego rejestru na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.), decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności, zatwierdzenie ma zawierać zezwolenie na realizację usługi w systemie cateringowym, dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP. W przypadku braku wymaganego dokumentu Wykonawca złoży oświadczenie, że system został wdrożony lub jest wdrażany z jednoczesnym zobowiązaniem że na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: B.1)+ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. + Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U ze zm.), B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, B.4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8 / 8

Międzychód: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD. Numer ogłoszenia: 356992-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 tel. 43 84 06 800 ; faks: 43 84 06 801 NIP: 832-17-89-610, REGON: 000310143, KRS : 0000022938 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r.

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r. Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, 07.03.2011 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów szpitala Numer ogłoszenia: 119313-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DPS-G/23/4/2011. Osiek 02.12.2011r. Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-12-05 10:14 Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku Numer ogłoszenia: 73575-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla Pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku / procedura powtórzona/ Numer ogłoszenia: 121123-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bogatynia.pl Bogatynia: Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200961-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Góra: wytwarzanie, dostawa dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w

Góra: wytwarzanie, dostawa dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 1 z 5 Góra: wytwarzanie, dostawa dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 2 stycznia 2014 do 31grudnia 2014r Numer ogłoszenia: 490226-2013; data

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312525-2011:text:pl:html PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S 192-312525 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.radom.pl/ Radom: Świadczenie usługi Cateringu - zestawy obiadowe dla dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Toruń, dnia 14.12.2015r. WOTUiW-3/12/2015 Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016 Numer ogłoszenia: 341220-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kościan: Usługi podawania posiłków 2013/S 209-362420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kościan: Usługi podawania posiłków 2013/S 209-362420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362420-2013:text:pl:html Polska-Kościan: Usługi podawania posiłków 2013/S 209-362420 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274923-2011:text:pl:html PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233373-2018:text:pl:html -Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S 102-233373 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Kępno, dnia 14 grudnia 2015 r. MIEJSKO-GMINNY O Ś R O D E K POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE MGOPS-IV.271.7.10.2015 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 087-157522. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 087-157522. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157522-2015:text:pl:html Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 087-157522 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie A. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

PL-Kościan: Usługi podawania posiłków 2012/S 97-161798. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kościan: Usługi podawania posiłków 2012/S 97-161798. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161798-2012:text:pl:html PL-Kościan: Usługi podawania posiłków 2012/S 97-161798 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dobromierz.pl Dobromierz: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl 1 z 6 2013-12-02 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dobromierz: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Dobromierz w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Numer ogłoszenia: 460354-2012; data zamieszczenia: 20.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Drugi przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015

Drugi przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015 Drugi przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015 Chojnice: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH w okresie od

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Usługi dostarczania posiłków 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gniezno: Usługi dostarczania posiłków 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235705-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 128-235705 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17512-2013:text:pl:html PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108882-2015:text:pl:html Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388061-2016:text:pl:html -Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S 213-388061 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

ZP Otwock, dnia r.

ZP Otwock, dnia r. ZP 4-2017 Otwock, dnia 17.03.2017 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322418-2013:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S 187-322418 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl Trzebnica: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl Świebodzice: USŁUGA DOSTARCZANIA CAŁODOBOWYCH POSIŁKÓW MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Trzeci przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015

Trzeci przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015 Trzeci przetarg - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DPS Chojnice 2015 Chojnice: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395556-2017:text:pl:html -Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S 193-395556 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300447-2016:text:pl:html -Łódź: Usługi podawania posiłków 2016/S 167-300447 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów

Bardziej szczegółowo

Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchardta

Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchardta Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku im. Karola Olgierda Borchardta Gdańsk, dnia 19.01.2011 r. Nr ewidencyjny: ZO-341-1/11/JL OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/ 1 z 5 2014-06-26 16:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/ Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 marca 2014 r. DZPiZ 46/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MOPS / DPS / IK / / 12 Lubań, dnia

MOPS / DPS / IK / / 12 Lubań, dnia MOPS / DPS / IK / 341 7 / 12 Lubań, dnia 19-12-2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Przygotowania, dostarczania i wydawania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-09-28 14:35 Warszawa: Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Numer ogłoszenia: 253930-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-351 Łopiennik Górny, woj. lubelskie, tel. 0-82 5773014, faks 0-82 5773010.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-351 Łopiennik Górny, woj. lubelskie, tel. 0-82 5773014, faks 0-82 5773010. Łopiennik Górny: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Łopiennik Górny w 2014 r. Numer ogłoszenia: 513942-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopszgierz.pl Zgierz: Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Domu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344016-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2015/S 190-344016 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swierzawa.pl Świerzawa: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461001-2016:text:pl:html -Kołobrzeg: Usługi sprzątania 2016/S 250-461001 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów ZP/1628/15 Katowice, dnia 24.04.2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl Kalisz: Świadczenie usług żywienia dzieci i młodzieży Numer ogłoszenia: 176626-2014; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426304-2013:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S 245-426304 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305891-2018:text:pl:html -Kołobrzeg: Posiłki szpitalne 2018/S 134-305891 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wscp.wodzislaw.pl Wodzisław Śląski: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.snzoz.lublin.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN i DROBIU Numer ogłoszenia: 250919-2007; data zamieszczenia: 14.12.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Stoły rentgenowskie 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Stoły rentgenowskie 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27288-2016:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Stoły rentgenowskie 2016/S 018-027288 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-09-25 10:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287438-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 156-287438

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.gmina.zarow.pl, www.um.zarow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.gmina.zarow.pl, www.um.zarow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.gmina.zarow.pl, www.um.zarow.pl Żarów: Dożywianie uczniów szkół i dorosłych mieszkańców z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/10/PN/15 Numer ogłoszenia: 68581-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242842-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2014/S 135-242842 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336076-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Oleśnica: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 212-386259. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Oleśnica: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 212-386259. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386259-2015:text:pl:html Polska-Oleśnica: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 212-386259 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Opole: Catering Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: Catering Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-09-10 11:30 Opole: Catering Numer ogłoszenia: 286162-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pn. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Mogilany od 06.09.2012 r. do 21.12.2012 r.

Świadczenie usług pn. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Mogilany od 06.09.2012 r. do 21.12.2012 r. Świadczenie usług pn. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Mogilany od 06.09.2012 r. do 21.12.2012 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Kolno: Świadczenie usług gastronomicznych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 15796-2013; data zamieszczenia: 10.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276233-2010:text:pl:html PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok 2015 Numer ogłoszenia: 246467-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/ 1 z 5 2016-06-02 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsp12.wroclaw.pl/p8/ Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91456-2011:text:pl:html PL-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2011/S 56-091456 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Przeworsk: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Przeworsk: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388694-2014:text:pl:html Polska-Przeworsk: Produkty farmaceutyczne 2014/S 220-388694 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Chęciny: Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku szkolnym 2011-2012 Numer ogłoszenia: 241928-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8699-2011:text:pl:html PL-Rybnik: Usługi pocztowe 2011/S 6-008699 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\justmur\Ustawienia lokalne\temp\ htm

file://c:\documents and Settings\justmur\Ustawienia lokalne\temp\ htm Page 1 of 5 Rybnik: DOSTAWA MIĘSA i DROBIU Numer ogłoszenia: 242107-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo