2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA."

Transkrypt

1 VII. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W KOŚCIANIE ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA 0 ROK I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.. Ustawa z dnia 9 lipca 005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 80, poz. 9, art. 9 a, ust. 0, ze zmianami).. Ustawa z dnia marca 00 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 0 r. Dz. U. poz. 8 ze zmianami).. Ustawa z dnia 6 października 98 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 0 r. poz. 56 ze zmianami).. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia września 0 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U.Nr 09, poz. 5) 5. Uchwała Nr VI/5/ Rady Miejskiej Kościana z dnia maja 0 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, pkt. 6. Zarządzenie Nr 09/ Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 0 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze zmianami. 7. Umowa partnerska o współpracy z dnia września 0 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościan a instytucjami, o których mowa w art.9 a ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 8. Zarządzenie Nr 6/0 z dnia września 0 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2 9. Zarządzenie Nr /0 z dnia 0 września 0 r. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sprawie określenia wzorów dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych oraz określenia regulaminu działania Grup Roboczych. 0. Uchwała nr XIX/8/. Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 listopada 0 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 0 05 II. SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.. Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.. Pedagog placówki oświatowej w Kościanie. 5. Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie. 6. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościanie. 7. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 8. Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. III. CELE FUNKCJONOWANIA.. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy.. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznoedukacyjnych na terenie Miasta Kościana. IV. REALIZOWANE ZADANIA.. Integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 5. Wypracowanie metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. 6. Profesjonalne wspieranie merytoryczne rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego związanego z przemocą. 7. Monitorowanie sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. 8. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanie pomocy w środowisku lokalnym. 9. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 0. Opracowanie wieloletniej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3 . Monitorowanie i ewaluacja programu.. Sporządzanie sprawozdań i statystyk z działań prowadzonych w danym roku. V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I PRACY GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. W 0 r. pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 marca 0 r., na którym: ) przyjęto sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych za lata 0 i 0, ) ustalono plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 0 r. ) omówiono warunki współpracy między instytucjami w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy.. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 czerwca 0 r. i zostało połączone ze szkoleniem warsztatowym dla członków Zespołu oraz przedstawicieli instytucji współpracujących. Szkolenie dotyczyło sposobu funkcjonowania i zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. W 6 godzinnym spotkaniu uczestniczyło 0 osób, które otrzymały certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Na trzecim posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, zorganizowanym dnia 9 grudnia 0 r. podejmowano następujące tematy: ) ocena realizacji planu pracy na 0 r., ) wstępne podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 0 r., ) założenia do planu pracy Zespołu na 0 r. ) prezentacja nowych metod pracy w środowiskach zagrożonych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.. Grupy Robocze, tworzone dla rozwiązywania problemów związanych z przemocą rodzinną w indywidualnych przypadkach podejmowały działania polegające na: ) diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie, ) wypracowaniu metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, ) działaniu interwencyjnym, nakierowanym na ochronę ofiar przemocy, ) profesjonalnym wspieraniu merytorycznym rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego, związanego z przemocą, 5) monitorowaniu sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. Pracę Grup Roboczych w ujęciu statystycznym oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w 0 r. ilustruje tabela nr

4 TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość w 0 Ilość w 0 Dynamika % (:) 5. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ) Komendę Powiatową Policji w Kościanie, ) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, ) placówki oświatowe, 5) placówki służby zdrowia ,,5, 5,0 50,0. Niebieskie Karty założone bez zgody, ofiar.. Ustanie przemocy w rodzinie po założeniu 8,6 Niebieskiej Karty. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty 7,8 5. Liczba NK prowadzonych od 0 r. i 0 r. 7 9,. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika w 0 w 0 5 (:). Ofiary przemocy ogółem, w tym: 5 78, ) kobiety, ) mężczyźni, ) dzieci , 00,0 7,7. Ofiary przemocy powyżej 60 roku życia ,0. Ofiary przemocy osoby niepełnosprawne ,0. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: 60 8,8 ) kobiety, ) mężczyźni ,0 77,

5 5. Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika 0 r. 0 r. 5 (:). Spotkania Grup Roboczych Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI , 7,6 7,9 9, 57, 700,0 6,5,,. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych. 70,. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych ,0. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Ilość Dynamika w 0 r. w 0 r. 5 ( :). W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : ) pomoc finansowa, ) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, ) paczki żywnościowe, ) odzież, 5) skierowanie do psychologa, 6) skierowanie do prawnika, 7) skierowanie do pedagoga, 8) skierowanie do grupy wsparcia, 9) wprowadzenie do rodziny asystenta, 0) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie, ) objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną, ) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie, ) skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ) odebranie dziecka zagrożonego i umieszczenie w innej rodzinie ,5,8 50,0 66,7 5, 6, 90,9, 900,0 87, 78,9 50,0

6 . W stosunku do sprawców przemocy: ) skierowanie do MKRPA ) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, ) skierowanie do psychologa, ) rozmowy interwencyjne, 5) skierowanie sprawy do Prokuratury, 6) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję ,,7 7,5 08,0,8 5, 50,0 5. Działania Sądu wobec sprawców przemocy. L.p. Temat Ilość w 0 r Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej. Postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, Wydanie nakazu eksmisji z domu. Wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ustanowienie kuratora. Zasądzenie alimentów. Zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary. Objęcie sprawcy programem korekcyjnoedukacyjny. 0 0 Ilość w 0 r. 6 0 Dynamika 75,0 00,0 50,0 50,0 50,0 75,0 66,7 0 VI. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA Realizowano zadania określone w pkt IV... Programu, w tym: ) podejmowano działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, ) inicjowano interwencje w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, ) tworzono grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z przemocą w rodzinie, ) zapewniano merytoryczne wsparcie ofiarom przemocy, 5) sporządzono sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 0 r. i za 0 r. i przedłożono Burmistrzowi Miasta Kościana i Radzie Miejskiej Kościana.. Podejmowano działania związane z realizacją pkt IV. Programu, tj: ) pozyskiwano oferty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, ) przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dla 0 członków zespołu interdyscyplinarnego, pracowników służby zdrowia, pedagogów szkolnych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych itp.. Zrealizowano pkt.iv..) Programu tj. przygotowano i przekazano do publikacji w prasie lokalnej informacje o instytucjach i organizacjach zajmujących się specjalistyczną pomocą osobom dotkniętym przemocą oraz o infrastrukturze placówek zapewniających profesjonalną pomoc.

7 7. Podejmowano działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: ) organizowano aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonej, promujące zachowania bez agresji przy współpracy z Centrum Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w tym: sekcje tematyczne (plastyczne, muzyczne, kulinarne itp.), rajdy integracyjne, warsztaty integracyjnopoznawcze itp. ) zorganizowano 8 spotkań w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie o charakterze edukacyjnym, podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców. Były to grupy wsparcia pn. Akademia Świadomego Rodzica. 5. Zapewniano wsparcie ofiarom przemocy poprzez: VII. ) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur powstrzymujących dalsze jej stosowanie, ) rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy, ) prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, ) współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, w celu zapewnienie schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania, 5) objęcie specjalistyczną opieką dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy w Świetlicy Socjoterapeutycznej. WNIOSKI.. Analiza pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych pozwala sformułować następujące wnioski: ) w roku 0 wzrosła liczba spraw związanych z realizacją procedury Niebieskich Kart o 7, %. Prowadzono postępowanie w sprawie 60 Kart. W ocenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych przyczyną takiej sytuacji jest: wzrost świadomości ofiar przemocy; brak zgody na stosowanie wobec nich przemocy i wiedza o możliwości szukania pomocy w instytucjach do tego powołanych, czujność służb publicznych (pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji itp.), wypracowanie modelu współpracy między instytucjami; pojawił się jasny i sprawny przepływ informacji, dotyczący sytuacji rodziny w kryzysie, ) w wyniku działań interwencyjnych i merytorycznego wsparcia środowisk dotkniętych przemocą odnotowano ustanie przemocy w rodzinach ( o 8 więcej, aniżeli w roku 0), co można uzasadnić: większą skutecznością i wykorzystaniem potencjału różnych instytucji uczestniczących w rozwiązywaniu problemu przemocy, zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa osób poszkodowanych i ograniczenie poczucia bezkarności sprawców przemocy, wykorzystaniem nowych instrumentów w zwalczaniu zjawiska przemocy (koordynacja działań instytucji, kierowanie do psychologa, kierowanie spraw o stosowaniu przemocy na policje i do prokuratury itp.)

8 8. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wykazała, iż dla skuteczniejszego przeciwdziałania zjawisku przemocy niezbędne jest podjęcie następujących działań: ) zdiagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Kościana w oparciu o badania ankietowe wśród mieszkańców i uczniów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci zaniedbywanych lub krzywdzonych, ) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, ) organizowanie akcji informacyjnych, skierowanych do świadków przemocy, wskazujących na konieczność reagowania na akty przemocy i zgłaszania ich do instytucji zajmujących się pomocą poszkodowanym, ) stworzenie programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy. Kościan Opracował: M. Lubińska

9 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W KOŚCIANIE ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA LATA 0 i 0 VIII. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.. Ustawa z dnia 9 lipca 005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 80, poz. 9, art. 9 a, ust. 0, ze zmianami).. Ustawa z dnia marca 00 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 009 r.dz. U. Nr 75, poz. 6 ze zmianami).. Ustawa z dnia 6 października 98 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 007 r. Nr 70, poz. 7 ze zmianami).. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia września 0 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U.Nr 09, poz. 5) 5. Uchwała Nr VI/5/ Rady Miejskiej Kościana z dnia maja 0 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, pkt. 6. Zarządzenie Nr 09/ Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 0 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze zmianami. 7. Umowa partnerska o współpracy z dnia września 0 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościan a instytucjami, o których mowa w art.9 a ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 8. Zarządzenie Nr 6/0 z dnia września 0 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 9. Zarządzenie Nr /0 z dnia 0 września 0 r. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sprawie określenia wzorów dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych oraz określenia regulaminu działania Grup Roboczych.

10 IX. SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 9. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 0. Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.. Pedagog placówki oświatowej w Kościanie.. Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie.. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościanie. 5. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 6. Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. X. CELE FUNKCJONOWANIA.. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy.. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznoedukacyjnych na terenie Miasta Kościana. XI. REALIZOWANE ZADANIA.. Integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 5. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku. 6. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 7. Wypracowanie metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. 8. Profesjonalne wspieranie merytoryczne rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego związanego z przemocą. 9. Monitorowanie sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy. 0. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielanie pomocy w środowisku lokalnym.. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.. Opracowanie wieloletniej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Monitorowanie i ewaluacja programu.. Sporządzanie sprawozdań i statystyk z działań prowadzonych w danym roku. XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu przewodniczył Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana, odbyło się września 0 r. i dotyczyło następujących zagadnień: ) złożenia przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczenia o zachowaniu poufności i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy ( zgodnie z art. 9 c ust. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),

11 ) wyboru przewodniczącego Zespołu. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącą Zespołu została Pani Katarzyna Plucińska przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ) omówienia Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w w sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, ) omówienia projektu Zarządzenia Przewodniczącego Zespołu sprawie określenia wzoru dokumentów, stosowanych w pracy Grup Roboczych, 5) przekazania informacji o projekcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 6) prezentacji audiowizualnej pn.. Zatrzymaj przemoc w rodzinie!, przygotowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. W 0 r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.. Grupy Robocze, tworzone dla rozwiązywania problemów związanych z przemocą rodzinie w indywidualnych przypadkach podejmują prace polegające na: 6) podejmowaniu działań, po otrzymaniu informacji o interwencji kryzysowej w rodzinie, 7) diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie, 8) wypracowaniu metodyki pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, 9) działaniu interwencyjnym, nakierowanym na ochronę ofiar przemocy, 0) profesjonalnym wspieraniu merytorycznym rodziny w rozwiązaniu stanu kryzysowego, związanego z przemocą, ) monitorowaniu sytuacji rodziny do rozwiązania problemu przemocy.. Pracę Grup Roboczych w ujęciu statystycznym oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w 0 r. ilustruje tabela nr TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość Uwagi. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ) Komendę Powiatową Policji w Kościanie,. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość Uwagi. Ofiary przemocy ogółem, w tym: kobiety, ) mężczyźni, ) dzieci. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, ) mężczyźni

12 . Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Uwagi. Spotkania Grup Roboczych.. Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI.. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych.. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych.. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Uwagi. W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : ) pomoc finansowa, ) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, ) paczki żywnościowe, ) odzież, 5) skierowanie do psychologa, 6) skierowanie do prawnika, 7) skierowanie do pedagoga, 8) skierowanie do grupy wsparcia, 9) wprowadzenie do rodziny asystenta, 0) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie, ) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie.

13 . W stosunku do sprawców przemocy: ) skierowanie do MKRPA ) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, ) skierowanie do psychologa, ) rozmowy interwencyjne, 5) skierowanie sprawy do Prokuratury, 6) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję. Działania Sądu wobec sprawców przemocy: ) ograniczenie władzy rodzicielskiej, ) pozbawienie władzy rodzicielskiej, ) postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, ) wydanie nakazu eksmisji z domu, 5) wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. 6) ustanowienie kuratora 7) zasądzenie alimentów XIII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. W 0 r. pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 0 kwietnia 0 r. i zostało połączone ze szkoleniem warsztatowym dla członków Zespołu oraz przedstawicieli instytucji współpracujących. Szkolenie dotyczyło: misji i celów działalności zespołów interdyscyplinarnych, procedury Niebieskiej Karty, procedury interwencyjnego odbierania dziecka, izolacji sprawcy. W 8 godzinnym spotkaniu uczestniczyło 9 osób, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem w/w tematów.. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu przewodniczył Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana, odbyło się 9 listopada 0 r. i dotyczyło następujących zagadnień: ) omówienia zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiana dotyczyła odwołania Pani Katarzyny Plucińskiej z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego jako przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie i powołanie w to miejsce Pani Mirosławy Lubińskiej, ) wyboru przewodniczącego Zespołu. Z uwagi na odwołanie Pani Katarzyny Plucińskiej, pełniącej funkcję przewodniczącej Zespołu, na wniosek Burmistrza Miasta Kościana dokonano wyboru nowego przewodniczącego. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Mirosława Lubińska. Dokonano także wyboru zastępcy przewodniczącego; została nim Pani Alicja Markwitz,

14 ) przedstawienia informacji o pracy Grup Roboczych za okres od września 0 r. do 0 września 0 r., ) dyskusji nad projektem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata Projekt Programu został zaakceptowany przez członków Zespołu i skierowany pod obrady Rady Miejskiej Kościana.. Przez cały 0 r. pracowały Grupy Robocze, powoływane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Informacje o spotkaniach Grup Roboczych i podejmowanych działaniach przedstawiono w tabeli nr. 6 TABELA NR. PRACA GRUP ROBOCZYCH W 0 R.. Interwencje kryzysowe procedura Niebieskiej Karty L.p. Temat Ilość Uwagi. Niebieskie Karty założone ogółem, w tym przez: 6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 7) Komendę Powiatową Policji w Kościanie, 8) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, 9) placówki oświatowe, 0) placówki służby zdrowia Niebieskie Karty założone bez zgody ofiar.. Ustanie przemocy w rodzinie po założeniu Niebieskiej Karty. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty 7 5. Liczba NK prowadzonych od 0 r. 7. Ofiary i sprawcy przemocy. L.p. Temat Ilość 0 0. Ofiary przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, 5) mężczyźni, 6) dzieci. Ofiary przemocy powyżej 60 roku życia.. Ofiary przemocy osoby niepełnosprawne. 8. Sprawcy przemocy ogółem, w tym: ) kobiety, ) mężczyźni 5 9

15 . Spotkania Grup Roboczych. L.p. Temat Ilość Uwagi. Spotkania Grup Roboczych. 8. Uczestnicy Grup Roboczych: ) pracownicy socjalni, ) dzielnicowi KPP ) przewodniczący MKRPA, ) pedagodzy, 5) prawnik, 6) przedstawiciel służby zdrowia, 7) kuratorzy, 8) przedstawiciel OIK, 9) asystent rodziny, 0) przewodniczący ZI.. Ofiary przemocy uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych.. Sprawcy przemocy uczestniczący w spotkaniach Grup Roboczych. 0. Działania podejmowane przez Grupy Robocze. L.p. Temat Ilość Uwagi W stosunku do ofiar przemocy i ich rodzin : 5) pomoc finansowa, 6) bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, 7) paczki żywnościowe, 8) odzież, 9) skierowanie do psychologa, 0) skierowanie do prawnika, ) skierowanie do pedagoga, ) skierowanie do grupy wsparcia, ) wprowadzenie do rodziny asystenta, ) systematyczne wizyty dzielnicowego w rodzinie 5) objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną, 6) skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie.. W stosunku do sprawców przemocy: 7) skierowanie do MKRPA 8) zmotywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego, 9) skierowanie do psychologa, 0) rozmowy interwencyjne, ) skierowanie sprawy do Prokuratury,

16 ) skierowanie sprawy do Sądu. 7) skierowanie sprawy na Policję. Działania Sądu wobec sprawców przemocy: ) ograniczenie władzy rodzicielskiej, ) pozbawienie władzy rodzicielskiej, ) postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, ) wydanie nakazu eksmisji z domu, 5) wydanie wyroku o karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. 6) ustanowienie kuratora 7) zasądzenie alimentów XIV. WNIOSKI.. W oparciu o doświadczenia z pracy Grup Roboczych w okresie od września 0 r. do grudnia 0 r. można sformułować następujące wnioski: ) rozwiązywanie problemów związanych z przemocą stało się bardziej skuteczne, ) poprawiono koordynację działań, nakierowanych na pomoc rodzinie dotkniętej przemocą, ) wypracowano model współpracy między instytucjami; pojawił się jasny i sprawny przepływ informacji, dotyczący sytuacji rodziny w kryzysie, ) zwiększyło się poczucie wzajemnego, profesjonalnego wsparcia służb i instytucji, uczestniczących w rozwiązywaniu problemu przemocy, 5) wykorzystanie potencjału różnych instytucji zwiększył poczucie bezpieczeństwa osób poszkodowanych, 6) wspólne działanie służb prewencyjnych i pomocowych ograniczyło poczucie bezkarności sprawców przemocy.. Rozpoznania wymaga zjawisko przemocy wobec dzieci. Niepokoją przypadki zaniedbywania i krzywdzenia dzieci. Dlatego wskazane jest dalsze rozpoznawanie sytuacji kryzysowych, w których zagrożone jest dobro dziecka i jego rozwój emocjonalny. Kościan 00 Opracował: M. Lubińska

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 2020 za okres I -XII Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny Zespól Interdyscyplinarny Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i zasad jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 11.03.2016 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2015 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZNIA NR 86 / 2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Z DNIA 18.06.2012 REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego,

Bardziej szczegółowo

DA /15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2014 rok.

DA /15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2014 rok. DA.0321-3/15 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2014 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Pan Ireneusz Wyszyński Wójt Gminy Sabnie ul. Główna Sabnie

Pan Ireneusz Wyszyński Wójt Gminy Sabnie ul. Główna Sabnie WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.11.2016.JZ Warszawa, 1 lutego 2017 r. Pan Ireneusz Wyszyński Wójt Gminy Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, zwiększyła zadania Gmin w całym kraju o stworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Zespół Interdyscyplinarny Zadania własne gminy /Art.6/ Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 1. opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/512/ Rady Miasta Gniezna. z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLII/512/ Rady Miasta Gniezna. z dnia 26 lutego 2014 r. Uchwała Nr XLII/512/ 2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 3 lutego 2009 r. projekt ustawy został rozpatrzony przez Radę Ministrów, a następnie skierowany pod obrady Sejmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 25 stycznia 2013 roku Zespół Interdyscyplinarny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 28.03.2018 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2017 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r.

Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r. Projekt UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY (projekt uzgodniony z Wydziałem Prawnym) 1. Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/370/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 5 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR XXVII/370/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 5 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA NR XXVII/370/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Programie.

I. Informacja o Programie. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021 za rok 2017. I. Informacja o Programie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu. Załącznik do uchwały Nr 81/15 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2015 r. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2019 r. Projekt z dnia 26 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW 1. Podstawa prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2014 ROK DA.0321-8 /15 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018 ZA 2014 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...2011 r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.. z dnia REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są: ustawa z 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/127/08 RADY GMINY W GŁOWNIE z dnia 25 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIII/127/08 RADY GMINY W GŁOWNIE z dnia 25 czerwca 2008 roku UCHWAŁA NR XXIII/127/08 RADY GMINY W GŁOWNIE z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Głowno na rok 2008 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

1. Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu (załącznik nr 1), 2. Wzór listy obecności członków Zespołu na posiedzeniu (załącznik nr 2),

1. Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu (załącznik nr 1), 2. Wzór listy obecności członków Zespołu na posiedzeniu (załącznik nr 2), V. DOKUMENTACJA, PROCEDURY. 1. Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 1 września 2011 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie pracy Zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2015 Bytom, kwiecień 2016 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/169/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/169/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/169/2017 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 2021.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 31 marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2013 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016r. Projekt z dnia 22 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 ustanowiony został uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2015 r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/405/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/405/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXIV/405/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 W OKRESIE OD 1.01.2011-31.12.2011. W związku z realizacją Gminnego Systemu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2019 roku REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA sprawozdanie za rok2017 -

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA sprawozdanie za rok2017 - Załącznik nr 5 do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 07 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2016 Bytom, kwiecień 2017 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r. ZARZĄDZENIE NR 166. 2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Wójta Gminy Łączna. z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr. Wójta Gminy Łączna. z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie Nr Wójta Gminy Łączna z dnia 19.03.2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. w Trzebini za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. w Trzebini za rok 2018 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini za rok 2018 Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 sierpnia 2010 r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miasta Trzebini podjęła

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego 2014 r. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2017 I. Podstawa prawna Programu Zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X.110.15 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach

Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Procedury Niebieskie Karty

Procedury Niebieskie Karty Procedury Niebieskie Karty Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Art. 12.1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 23 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 23 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała NrX/97/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016r.

Uchwała NrX/97/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016r. Uchwała NrX/97/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2014 Bytom, kwiecień 2015 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do uchwały Nr 02/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 29 września 2015 roku REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU. z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU. z dnia 29 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Dodano: 2016.01.13 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stanisławów ul. Rynek 32

Rada Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 Zespól Interdyscyplinarny w Stanisławowie ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów ZI 4121.19.2017 Zalącznik Protokółu Rao rnin 5tanislawów Stanislawóvsk,6Aia.-24- Rada Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo