S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych Przedmiot zamówienia: prace geodezyjno-kartograficzne dotyczace modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czesci obrebu ewidencyjnego Lipnik, nazwanego obiektem II, w jednostce ewidencyjnej Miasto Bielsko - Biala Bielsko-Biala, lipiec 2011r.

2 1. Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Bielsko-Biala- Urzad Miejski realizujaca zadania miasta na prawach powiatu Bielsko-Biala, plac Ratuszowy 1 Regon: NIP: Tel.: , fax , Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art ustawy Prawo zamówien publicznych oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy) o wartosci nie przekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczacych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupelnienia bazy danych ewidencyjnych o brakujace dane dotyczace budynków i lokali dla czesci obrebu ewidencyjnego Lipnik 0032, nazwanego obiektem II, w jednostce ewidencyjnej miasto Bielsko Biala _1. II. III. IV. V. VI. VII. Warunki techniczne dla realizacji przedmiotu zamówienia stanowia zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznaczenie wedlug Wspólnego Slownika Zamówien CPV : Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówien uzupelniajacych. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie przez Wykonawce czesci robót Podwykonawcom pod warunkiem, ze Wykonawca wskaze w ofercie czesci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom Termin wykonania zamówienia: Zamówienie nalezy wykonac w terminie do dnia 30 listopada 2011r. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposób dokonywania oceny spelniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy: 1. Spelniaja warunki, dotyczace: 1). Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania. Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia wykonawcy o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w czesci 6 pkt II ppkt 1 SIWZ. 2). P osiadania wiedzy i doswiadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia warunku: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krótszy w tym okresie - co najmniej 3 uslug odpowiadajacych swoim rodzajem uslugom, stanowiacym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej jednej o wartosci nie mniejszej niz zl. brutto. 2z211

3 Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia, o którym mowa w czesci 6 pkt II ppkt 1 i dokumentów, o których mowa w Czesci 6 pkt II ppkt 2 i 3. 3). Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym. Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia wykonawcy o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w czesci 6 pkt II ppkt 1 SIWZ. 4). Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia warunku: dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadajacymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art.43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz z póz. zm.) oraz 1 osoba z udokumentowanym 2-letnim doswiadczeniem w pracy w systemie GEO INFO V Integra, potwierdzonym wykonaniem co najmniej trzech prac, w których osoba wprowadzala dane do powyzszego systemu. Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia wykonawcy, o którym mowa w czesci 6 pkt II ppkt 1 oraz dokumentów wymienionych w Czesci 6 pkt II ppkt 4 i 5 oraz w Czesci 6 pkt IV ppkt 1. 5). Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia wykonawcy o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w czesci 6 pkt II ppkt 1 SIWZ. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówien publicznych /j.t. DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pózniejszymi zmianami/). 2. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spelnienia warunku: nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób dokonywania oceny spelnienia warunku: na podstawie oswiadczenia wykonawcy i dokumentów, o których mowa w czesci 6 pkt III. Ocena spelnienia powyzszych warunków udzialu w nin. postepowaniu bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci zlozonych oswiadczen i dokumentów wg zasady spelnia nie spelnia. Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych Wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentów lub którzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo którzy zlozyli wymagane oswiadczenia i dokumenty zawierajace bledy lub którzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu zawiera Czesc 6 SIWZ. 6. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia: I. Dokumenty skladajace sie na oferte: 1. Wypelniony formularz ofertowy (zalacznik nr 2 do SIWZ), gdzie cena obejmuje wartosc calego zamówienia. 3z311

4 2. Pelnomocnictwo (udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia - oryginal) do reprezentowania podmiotów wystepujacych wspólnie (spólki cywilne, konsorcja) - z dokumentu powinien wynikac zakres udzielonego pelnomocnictwa. 3. Wykaz prac czesci zamówienia (z wyszczególnieniem zakresu), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc Podwykonawcom. 4. Oswiadczenie (na Zalaczniku nr 2 do SIWZ), w którym Wykonawca potwierdza, ze: a) jest zwiazany oferta przez okres 30 dni, b) zdobyl informacje konieczne do sporzadzenia oferty, c) zapoznal sie z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ wraz z zalacznikami, i przyjmuje te warunki bez zastrzezen, d) zobowiazuje sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowiacym zalacznik nr 4 do SIWZ. II. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spelnienie przez Wykonawce warunków udzialu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1. Oswiadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust.1 tejze ustawy, którego wzór stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz uslug w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem uslugom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem odbiorców, rodzaju, wartosci, dat wykonania wg wzoru zalacznika nr 9 do SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzajace, ze uslugi wymienione w powyzszym wykazie zostaly wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami technicznymi i prawidlowo ukonczone (referencje, opinie zamawiajacych, ewentualnie kopie protokolów odbioru). 4. Wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, w tym co najmniej 2 osoby posiadajace uprawnienia zawodowe okreslone w art. 43 pkt.1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i 1 osoba z udokumentowanym 2-letnim doswiadczeniem w pracy w systemie GEO INFO V Integra oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru zalacznika nr 7 do SIWZ. 5. Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby wymienione w powyzszym wykazie posiadaja wymagane uprawnienia (wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 8 do SIWZ). III. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P zp: 1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zalacznika nr 5 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie (wg wzoru zalacznika nr 6 do SIWZ). 3. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane 4z411

5 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zalacznika nr 5 do SIWZ, przedklada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. Wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spelnienia warunków udzialu w postepowaniu na potencjal innych podmiotów, które beda braly udzial w realizacji czesci zamówienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy (okreslonym w Czesci 6 pkt III ppkt 1-4). IV. Inne dokumenty: 1. Pisemne zobowiazanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iz Wykonawca bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wskaze, ze bedzie polegal na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 2. Aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). Uwaga: dokument skladany w formie kserokopii winien byc poswiadczony za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce, tj. posiadac adnotacje np. za zgodnosc z oryginalem opatrzona odrecznym podpisem Wykonawcy. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b znowelizowanej ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce lub te podmioty. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentów, a takze osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami: 1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie, poczta elektroniczna lub faxem. Adres Urzedu:, Wydzial Geodezji i Kartografii Bielsko-Biala, Plac Ratuszowy 6 Tel/fax: lub Jezeli przekazanie dokumentów lub informacji nastepuje faxem lub poczta elektroniczna kazda ze stron, na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Jadwiga Mlocek Zastepca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kartografii 5z511

6 tel lub Plac Ratuszowy 6, IV pietro, pokój nr 427 w dniach od poniedzialku do piatku w godzinach Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy jest obowiazany udzielic wyjasnien jednak nie pózniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert chyba, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynal do Zamawiajacego pózniej, niz do konca dnia, w którym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci siwz wplynal po uplywie powyzszego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie tresci siwz. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazal siwz, bez ujawniania zródla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na której zostala udostepniona siwz: 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic tresc SIWZ (z zastrzezeniem art. 38 ust. 4a ustawy Pzp). Dokonana zmiane specyfikacji Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ja na stronie internetowej 6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ, nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia, bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert, informujac o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamiesci informacje na stronie internetowej 8. Wymagania dotyczace wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej, plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biala, w wysokosci 6 000zl (slownie : szesc tysiecy zlotych), przed uplywem terminu skladania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postepowania. 2. Wadium moze byc wnoszone w nastepujacych formach: a). pieniadzu, b). poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, c). gwarancjach bankowych, d). gwarancjach ubezpieczeniowych, e). poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (j.t. z 2007r. Dz.U. Nr 42, poz. 275 z pózn. zm.). Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem (wylacza sie mozliwosc wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PKO S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej, ul. Stojalowskiego 23, numer konta Uwaga! Przy wnoszeniu wadium przelewem dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium, dokumentem potwierdzajacym dokonanie wplaty wadium jest uznanie kwota wadium rachunku Zamawiajacego (wplyw srodków na rachunek Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert). 3. Wadium w postaci dokumentu nalezy zlozyc w formie oryginalu w Sekretariacie Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej, plac Ratuszowy 6, pokój 406. Gwarancja zaplaty wadium winna byc bezwarunkowa i platna na pierwsze zadanie oraz powinna podlegac prawu polskiemu i byc realizowana w Polsce. UWAGA! Termin waznosci gwarancji nie moze byc krótszy niz termin zwiazania oferta, tj.30dni od ostatecznego terminu skladania ofert. 6z611

7 4. Zamawiajacy zwraca wadium oraz zada ponownego wniesienia wadium w terminach i w sposób zgodny z zapisami art.46 ust.1,2 i 3. Zwrot wadium wniesionego w pieniadzu nastapi zgodnie z art.46 ust Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie zlozyl dokumentów lub oswiadczen wymaganych w siwz lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie. 6. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana: odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, nie wniósl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 9. Termin zwiazania oferta: Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyc termin zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrócic sie do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna byc zlozona na formularzu oferty stanowiacym zalacznik nr 2 do SIWZ. 2. Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. 3. Kazdy Wykonawca moze zlozyc jedna oferte. 4. Tresc oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ. 5. Do oferty nalezy dolaczyc wszystkie dokumenty (oryginaly lub uwierzytelnione kopie) i oswiadczenia zgodnie z czescia 6 nin. SIWZ. Uwaga: za brak dokumentu traktowany bedzie równiez dokument zlozony w niewlasciwej formie np. brak podpisu na dokumencie, nie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kserokopie. 7. Wykonawca jest zobowiazany wykazac, nie pózniej niz na dzien skladania ofert, spelnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim, napisana czytelnie, trwala technika pisarska i podpisana przez Wykonawce - osobe/y upowazniona/e do reprezentowania firmy na zewnatrz, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslona w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innym dokumencie wlasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. w zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej). Upowaznienie do podpisywania oferty i jej zalaczników winno byc dolaczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów zalaczonych przez Wykonawce do oferty. Wszelkie poprawki tresci oferty powinny byc naniesione czytelnie i parafowane przez osobe/y podpisujaca oferte. 9. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którzy beda wspólnie ubiegac sie o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - art. 23 ustawy Pzp. Uwaga: W dokumencie stwierdzajacym ustanowienie pelnomocnika przez kazdego z Wykonawców (wspólników) dla konkretnego zamówienia publicznego winien byc równiez okreslony zakres pelnomocnictwa, wynikajacy z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.), tj. powinno byc okreslone czy pelnomocnik ma upowaznienie Wykonawcy do reprezentowania ich w postepowaniu 7z711

8 o udzielenie przedmiotowego zamówienia, czy tez do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. 11. W przypadku zlozenia jako zalacznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi byc potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez osoby podpisujace oferte. 12. Oferte nalezy zlozyc w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie lub opakowaniu, z adresem : wraz z opisem : Urzad M iejski w Bielsku-Bialej Wydzial Geodezji i Kartografii Bielsko-Biala plac Ratuszowy 6 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczacych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czesci obrebu ewidencyjnego Lipnik, nazwanego obiektem II, nie otwierac przed dniem r., godz Koperte/opakowanie nalezy zaopatrzyc w adres zwrotny Wykonawcy, umozliwiajacy odeslanie oferty która dotarla w uszkodzonej kopercie/opakowaniu lub zlozonej po terminie skladania ofert. Oferta taka nie podlega rozpatrzeniu. 11. M iejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert: 1. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej, plac Ratuszowy 6, (IV pietro, pokój nr 427). 2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie beda uznawane za niewazne i zgodnie z art.84, ust.2 ustawy Pzp zostana niezwlocznie zwrócone bez otwierania. 3. Oferty nadeslane przez poczte beda przyjete pod warunkiem dostarczenia ich przez poczte w okreslonym wyzej terminie. 4. Oferty, które zostana dostarczone do Zamawiajacego w stanie uszkodzonym, tj. wskazujacym na mozliwosc dokonania podmiany oferty, nie beda dopuszczone do przetargu i zostana zwrócone Wykonawcy z adnotacja oferte otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu. 5. Publiczne otwarcie ofert przez Komisje przetargowa nastapi w dniu r. o godz w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej, plac Ratuszowy 6, (IV pietro, pokój nr 427). 6. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Wykonawca moze zmienic lub wycofac zlozona przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma oferte zamienna lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, przed terminem skladania ofert, w zamknietej kopercie oznaczonej napisem ZAMIENNA lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 8. W przypadku zlozenia oferty zamiennej oferta pierwotna bedzie wycofana z przetargu bez otwierania i zostanie zwrócona Wykonawcy po zamknieciu czesci publiczne badanie ofert. 9. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach. 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawców wyjasnien, dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji, dotyczacych zlozonej oferty (art.87 ust. 1 Pzp). 11. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, którego oferta zostala poprawiona (art. 87, ust. 2 Pzp). 12. Wykonawca winien zastrzec, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa (jesli taka wystapi). W przypadku, gdy informacje skladane w trakcie postepowania stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 8z811

9 zastrzegl, ze nie moga byc udostepnione, musza byc oznaczone klauzula: Nie udostepniac. Informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r. nr153, poz. 1503z pózn. zm./. Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawniona. Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych: nazwy firmy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawartych w ofercie (Art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 12. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty winna byc podana za calosc zamówienia w zlotych polskich, cyfrowo i slownie, z uwzglednieniem podatku VAT cyfrowo i slownie. Oddzielnie nalezy podac wartosc podatku VAT, cyfrowo i slownie. 13. Opis sposobu wyboru oferty: 1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowal sie bedzie nastepujacymi kryteriami oceny ofert: - cena wykonania zamówienia brutto 100 %. 2. Ocena ofert bedzie dokonywana wg ponizszej zasady: Najnizsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty proponujace ceny wyzsze otrzymaja proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: oferta z cena najnizsza ilosc punktów = x 100 x znaczenie (100%) oferta badana 14. Informacje o formalnosciach po wyborze oferty: 1. Po wyborze oferty zamawiajacy dokona formalnosci zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany Wykonawca powinien przybyc we wskazane miejsce celem podpisania umowy o tresci okreslonej we wzorze umowy zalacznik nr 4 do SIWZ. 3. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku uniewaznienia postepowania Zamawiajacy dokona czynnosci okreslonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 1. Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytulu gwarancji jakosci. 2. Najpózniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zabezpieczenie moze byc wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: - pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PKO S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej, ul. Stojalowskiego 23 - poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, 9z911

10 - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (j.t. z 2007r. Dz.U. Nr 42, poz. 275 z pózn. zm.). 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. 5. Zabezpieczenie w postaci dokumentu nalezy zlozyc w oryginale w Sekretariacie Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego, plac Ratuszowy 6 w Bielsku-Bialej. Udzielona gwarancja winna byc bezwarunkowa i platna na pierwsze zadanie, powinna podlegac prawu polskiemu i byc realizowana w Polsce. 6. W trakcie trwania umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w pkt Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana przy zachowaniu ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. 8. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc zabezpieczenia zwracana jest nie pózniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci ( 3 lata od daty odbioru koncowego). W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz pieniadz, wówczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30 % wartosci dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartosc tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, protokolu odbioru koncowego. 16. Istotne postanowienia umowy: 17. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat. Istotne postanowienia umowy zawarte sa we wzorze umowy, stanowiacej zalacznik nr 4 do SIWZ. P ouczenie o srodkach ochrony prawnej: W niniejszym postepowaniu Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej. Szczególowe przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej zawarte sa w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. ZASTEPCA PREZYDENTA Bielsko-Biala, dnia r. Lubomir Zawierucha ZATWIERDZAM (podpis kierownika Zamawiajacego lub osoby upowaznionej) Zalaczniki: 1. Warunki techniczne. 2. Formularz oferty 3. Oswiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. 4. Wzór umowy. 10z1011

11 5. Oswiadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp. 6. Oswiadczenie osób fizycznych w trybie art. 24 ust. 1 pkt Wykaz osób. 8. Oswiadczenie, ze osoby które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadaja wymagane uprawnienia. 9. Wykaz wykonanych uslug. 10. Zalacznik graficzny- mapa obszaru. 11z1111

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A MÓ W I E N I A dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o. Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o.p l/ b ip Bielsko-Biala: Swiadczenie uslug dostepu do Internetu dla sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Aktywni Razem, ul. Lipowa 6, Lack, woj. mazowieckie, tel.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Aktywni Razem, ul. Lipowa 6, Lack, woj. mazowieckie, tel. Strona l z 5 Lack: Remont i adaptacja pomieszczen biurowych dla potrzeb Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM i Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego Numer ogloszenia: 198719-2011;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biala - Urzad Miejski w Bielsku-Bialej Wydzial Informatyki, pl.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biala - Urzad Miejski w Bielsku-Bialej Wydzial Informatyki, pl. Strona 1 z 6 Bielsko-Biala: Rozbudowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej Numer ogloszenia: 337428-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl Nidzica: Dostawa sprzetu komputerowego i licencji dla Powiatowego Urzedu

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NR GM-GD.271.2.2.2012.RS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. Opracowanie Strategii Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji

Administracja samorzadowa. Opracowanie Strategii Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 7 Leszno: Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dostawy - 23614-2016 23/01/2016 S16 - - Dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Torun: Rózne urzadzenia i produkty medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 170 Rejowi tel.82 5664-211, fax 82 5663-103 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Postepowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax Łódź: Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II Numer ogłoszenia: 137089-2007; data zamieszczenia: 08.08.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy:

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE Tel. 8410574 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Powiat Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Wołomin: Dostawa lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu mikrobus Numer ogłoszenia: 424102-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) URZAD MIEJSKI w ZYWCU WYDZIAL GOSPODARKI KOMUI~AlNEJ i INWESTYCJI 34-300 ZYWIEC Rynek 2 MIASTO ZYWIEC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. zwanym w dalszej tresci "Wykonawca, z drugiej strony, zawarta zostala umowa nastepujacej

1. zwanym w dalszej tresci Wykonawca, z drugiej strony, zawarta zostala umowa nastepujacej Umowa FK 3105/ 2009/GK W dniu 2009 r. w Bielsku-Bialej pomiedzy Gmina Bielsko-Biala - Urzedem Miejskim realizujaca zadania Miasta na prawach Powiatu z siedziba w Bielsku-Bialej przy Placu Ratuszowym 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Wybór banku - kredytodawcy Miasta Leszna, kredyt odnawialny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębów: Wincentów i Wola Wiązowa, położonych w gminie Rusiec, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Torun: Dostawa cieklego azotu do celów medycznych; gazów specjalnych do chromatografii gazowej wraz z dzierzawa butli. Numer ogloszenia: 386760-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo - ułożenie krawężnika i kanalizacji deszczowej Numer ogłoszenia: 146203-2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 7 2011-11-08 18:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 3lo.home.pl/ Bydgoszcz: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na usluge pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na usluge pn. / lo. GMINA BR.ANSK 17120 Bn('.~".'! Rynek 8 pow. b/elsl" 'V~'j,;odlaskle tel. 065n37 5031, fax 737.5.304 rm>~ml.reg" 0506590:13 Bransk, dn. 02.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) f I 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) >. ZAMAWIAJACY: POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAN TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY TYTUL: WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo