Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 366

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 366"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz i 2261) zarządza się, co następuje: Wzór graficzny i sposób wypełniania karty wpisu danych SIS OSOBA jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS PRZEDMIOT są określone w załącznikach do rozporządzenia: 1) załącznik nr 2 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH) ; 2) załącznik nr 3 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT BROŃ PALNA ; 3) załącznik nr 4 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU ; 4) załącznik nr 5 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT KONTENER ; 5) załącznik nr 6 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE ; 6) załącznik nr 7 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm 3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ; 7) załącznik nr 8 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT SILNIK PRZYCZEPNY ; 8) załącznik nr 9 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE ; 9) załącznik nr 10 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT STATEK POWIETRZNY ; 10) załącznik nr 11 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT STATEK WODNY ; 11) załącznik nr 12 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU ; 12) załącznik nr 13 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO ; 13) załącznik nr 14 wzór karty wpisu danych SIS PRZEDMIOT WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI. 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz i 2088).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS PRZEDMIOT są określone w załącznikach do rozporządzenia: 1) załącznik nr 15 wzór karty zapytania o dane SIS PRZEDMIOT DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU ; 2) załącznik nr 16 wzór karty zapytania o dane SIS PRZEDMIOT POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNI- KA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm 3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU. 3. Karty zapytania, o których mowa w 2, mogą mieć formę elektroniczną. 4. Wzory strukturalne i sposób wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS PRZEDMIOT są określone w załącznikach do rozporządzenia: 1) załącznik nr 17 wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS PRZEDMIOT DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU ; 2) załącznik nr 18 wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS PRZEDMIOT POJAZD SILNIKOWY O PO- JEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm 3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZE- KRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU. 5. Karty wpisu danych SIS złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1415, z 2013 r. poz. 428 oraz z 2014 r. poz. 557), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 110 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz i 2255).

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 366 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. (poz. 366) WZÓR KARTA WPISU DANYCH SIS OSOBA Załącznik nr 1 A. Rodzaj wpisu: 1. Rejestracja nowego wpisu 2. Modyfikacja wpisu 3. Usunięcie wpisu Zaznaczenie jednego z pól jest obligatoryjne. B. Numer identyfikacyjny Schengen: Wypełnienie pola jest obligatoryjne w przypadku modyfikacji lub usunięcia wpisu. C. Data wygaśnięcia wpisu: Wypełnienie pola jest obligatoryjne. D. Podstawa prawna wpisu: 1. osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu wydania jej przez państwo obce na podstawie wniosku o wydanie (sąd, prokuratura); 2. osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (sąd, prokuratura); 3. świadek wezwany do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzany wezwany do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, który jest poszukiwany, lub oskarżony wezwany do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które jest poszukiwany, lub skazany, wobec którego powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazany wezwany do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności dla ustalenia miejsca jego pobytu (sąd, prokuratura); 4. cudzoziemiec, o którym mowa w art. 443 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.) (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców); 5. osoba zaginiona (Policja); 6. osoba zaginiona, która dla jej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej (Policja); 7. przeprowadzenie niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne); 8. przeprowadzenie kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne); 9. przeprowadzenie niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego); 10. przeprowadzenie kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego). Zaznaczenie jednego z pól jest obligatoryjne. E. Czynności do podjęcia: Wypełnienie pola jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola należy użyć wartości katalogowych*. F. Tożsamość główna 1. Podstawowe cechy identyfikacyjne: 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Kategoria tożsamości: 4. Płeć: 5. Data urodzenia: 6. Nazwisko rodowe: 7. Nazwiska poprzednio używane: 8. Miejsce urodzenia: 9. Obywatelstwo: Wypełnienie pól 1 5 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 3, 4 i 9 należy użyć wartości katalogowych*. * Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS. STRONA 1/4

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Dodatkowe cechy identyfikacyjne: 1. Znak szczególny 1: 2. Znak szczególny 2: 3. Budowa, sylwetka: 4. Kształt twarzy: 5. Kolor oczu: 6. Typ oczu: 7. Kolor skóry: 8. Nos: 9. Ucho: 10. Broda, podbródek: 11. Zęby: 12. Sposób chodzenia: 13. Ostrzeżenia dotyczące osoby: 14. Karnacja osoby: 15. Fryzura: 16. Rodzaje przestępstw: 17. Zarost: 18. Kolor włosów: Wypełnienie pola 16 jest obligatoryjne w przypadku zaznaczenia w części D jednego z pól 1 3 lub Do wypełnienia pól należy użyć wartości katalogowych*. 3. Zdjęcie: 1. Dane binarne/nazwa pliku: 2. Najbardziej istotne: 3. Jakość dla automatyzacji: 4. Rodzaj zdjęcia: 5. Rozmiar pliku: 6. Rodzaj pliku: 7. Rozdzielczość: 8. Data wykonania zdjęcia: 9. Miejsce wykonania zdjęcia: 10. Referencja narodowa: Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 3, wypełnienie pól 1 3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2 4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*. 4. Odciski palców: 1. Dane binarne: 2. Najbardziej istotne: 3. Jakość dla automatyzacji: 4. Rodzaj zdjęcia: 5. Rozmiar pliku: 6. Rodzaj pliku: 7. Rozdzielczość: 8. Data wykonania zdjęcia: 9. Miejsce wykonania zdjęcia: 10. Referencja narodowa: Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 4, wypełnienie pól 1 3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2 4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*. 5. Nakaz aresztowania: 1. Dane binarne: 2. Rozmiar pliku:: 3. Rodzaj pliku: 4. Rozdzielczość: 5. Miejsce wykonania zdjęcia: 6. Referencja narodowa: 7. Data wykonania zdjęcia: Wypełnienie pól możliwe tylko w przypadku zaznaczenia w części D pola 2. W przypadku wypełnienia części 5, wypełnienie pól 1 i 3 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 3 należy użyć wartości katalogowych*. * Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS. STRONA 2/4

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 366 G. Tożsamość przywłaszczona** 1. Cechy identyfikacyjne: 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Nazwisko rodowe: 5. Nazwiska poprzednio używane: 6. Znaki szczególne: 7. Informacje dodatkowe o osobie: 8. Aliasy: Wypełnienie pola 3 jest obligatoryjne. W przypadku wypełnienia pola 8, wypełnienie pól 1, 3 oraz przynajmniej jednej z części 2, 3 lub 4 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 6 należy użyć wartości katalogowych*. 2. Dokument: 1. Organ wydający dokument: 2. Data wydania dokumentu: 3. Numer 1 dokumentu: 4. Numer 2 dokumentu: Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 2 wypełnienie pól 1 3 jest obligatoryjne. Pole 4 można wypełnić, gdy pole 3 jest wypełnione. 3. Zdjęcie: 1. Dane binarne/nazwa pliku: 2. Najbardziej istotne: 3. Jakość dla automatyzacji: 4. Rodzaj zdjęcia: 5. Rozmiar pliku: 6. Rodzaj pliku: 7. Rozdzielczość: 8. Data wykonania zdjęcia: 9. Miejsce wykonania zdjęcia: 10. Referencja narodowa: Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 3, wypełnienie pól 1 3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2 4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*. 4. Odciski palców: 1. Dane binarne/nazwa pliku: 2. Najbardziej istotne: 3. Jakość dla automatyzacji: 4. Rodzaj zdjęcia: 5. Rozmiar pliku: 6. Rodzaj pliku: 7. Rozdzielczość: 8. Data wykonania zdjęcia: 9. Miejsce wykonania zdjęcia: 10. Referencja narodowa: Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 4, wypełnienie pól 1 3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2 4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*. * Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS. ** Część G wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy w części F pole 1.3 przyjmie wartość Tożsamość przywłaszczona. STRONA 3/4

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 366 H. Dane organu dokonującego wpisu: 1. Nazwa organu: 2. Adres do korespondencji zwrotnej: 3. Znak sprawy: 7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej: 4. Imię i nazwisko sporządzającego: 5. Telefon kontaktowy: 6. Data wypełnienia: Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu. STRONA 4/4

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 2

8 Dziennik Ustaw 8 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 3

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 4

10 Dziennik Ustaw 10 Poz. 366

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 5

12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 366

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 6

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 366

15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 7

16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 366

17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 8

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 366

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 9

20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 366

21 Dziennik Ustaw 21 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 10

22 Dziennik Ustaw 22 Poz. 366

23 Dziennik Ustaw 23 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 11

24 Dziennik Ustaw 24 Poz. 366

25 Dziennik Ustaw 25 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 12

26 Dziennik Ustaw 26 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 13

27 Dziennik Ustaw 27 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 14

28 Dziennik Ustaw 28 Poz. 366

29 Dziennik Ustaw 29 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 15

30 Dziennik Ustaw 30 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 16

31 Dziennik Ustaw 31 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 17 ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS PRZEDMIOT DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" xmlns:cot=" targetnamespace=" elementformdefault="unqualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="wartosckodowatyp"> <xs:documentation>typ określający sposób zapisu wartości słownikowych</xs:documentation> <xs:length value="7"/> <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/> <xs:complextype name="cechydowodurejestracyjnegotyp"> <xs:documentation>sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o dowód rejestracyjny pojazdu.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="numerrejestracyjny" minoccurs="0"> <xs:documentation>a.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="40"/> <xs:element name="numervin" minoccurs="0"> <xs:documentation>a.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="17"/> <xs:element name="seria i numer dokumentu 1" minoccurs="0"> <xs:documentation>a.3. Seria i numer dokumentu 1</xs:documentation> <xs:simpletype>

32 Dziennik Ustaw 32 Poz. 366 <xs:maxlength value="40"/> <xs:element name=" Seria i numer dokumentu 2" minoccurs="0"> <xs:documentation>a.4. Seria i numer dokumentu 2</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="40"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="dodatkowecechyidentyfikacyjnetyp"> <xs:documentation>sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="krajrejestracji" type="cot:wartosckodowatyp"> <xs:documentation>b.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation> <xs:element name="marka" type="cot:wartosckodowatyp" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>b.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation> <xs:element name="typ"> <xs:documentation>b.3. Model pojazdu</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="40"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="daneorganutyp"> <xs:documentation>sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="nazwaorganu" minoccurs="1" maxoccurs="1">

33 Dziennik Ustaw 33 Poz. 366 <xs:documentation>c.1. Nazwa organu</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="250"/> <xs:element name="adreskorespondencji" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.2. Adres do korespondencji zwrotnej</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="250"/> <xs:element name="znaksprawy" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.3. Znak sprawy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="imienazwiskosporzadzajacego" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.4. Imię i nazwisko sporządzającego</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="100"/> <xs:element name="telefonkontaktowy" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="datawypelnienia" type="xs:date" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.6. Data wypełnienia</xs:documentation>

34 Dziennik Ustaw 34 Poz. 366 </xs:sequence> </xs:complextype> <!-- ========================================================================= --> <!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS--> <!-- ========================================================================= --> <!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - dowód rejestracyjny pojazdu--> <!-- ========================================================================= --> <xs:complextype name="kartazapytaniadrtyp"> <xs:documentation>karta zapytania o dane SIS. Dowód rejestracyjny pojazdu</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="cechyidentyfikacyjne" type="cot:cechydowodurejestracyjnegotyp"> <xs:documentation>sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Wypełnienie przynajmniej jednego z pól A.1, A.2 lub A.3 jest obligatoryjne</xs:documentation> <xs:element name="dodatkowecechyidentyfikacyjne" type="cot:dodatkowecechyidentyfikacyjnetyp" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation> <xs:element name="daneorganudokonujacegozapytania" type="cot:daneorganutyp"> <xs:documentation>sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation> </xs:sequence> </xs:complextype> <!-- ========================================================================= --> </xs:schema>

35 Dziennik Ustaw 35 Poz. 366 WZÓR Załącznik nr 18 ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS PRZEDMIOT POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm 3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" xmlns:cot=" targetnamespace=" elementformdefault="unqualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="wartosckodowatyp"> <xs:documentation>typ określający sposób zapisu wartości słownikowych</xs:documentation> <xs:length value="7"/> <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/> <xs:complextype name="cechyidentyfikacyjnepojazdutyp"> <xs:documentation>sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o pojazd silnikowy</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="numerrejestracyjny" minoccurs="1"> <xs:documentation>a.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="40"/> <xs:element name="numervin" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>a.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="17"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="dodatkowecechyidentyfikacyjnetyp">

36 Dziennik Ustaw 36 Poz. 366 <xs:documentation>sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="krajrejestracji" type="cot:wartosckodowatyp"> <xs:documentation>b.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation> <xs:element name="marka" type="cot:wartosckodowatyp" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>b.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation> <xs:element name="typ"> <xs:documentation>b.3. Model pojazdu</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="40"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="daneorganutyp"> <xs:documentation>sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="nazwaorganu" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.1. Nazwa organu</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="250"/> <xs:element name="adreskorespondencji" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.2. Adres do korespondencji zwrotnej</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="250"/>

37 Dziennik Ustaw 37 Poz. 366 <xs:element name="znaksprawy" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.3. Znak sprawy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="imienazwiskosporzadzajacego" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.4. Imię i nazwisko sporządzającego</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="100"/> <xs:element name="telefonkontaktowy" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="datawypelnienia" type="xs:date" minoccurs="1" maxoccurs="1"> <xs:documentation>c.6. Data wypełnienia</xs:documentation> </xs:sequence> </xs:complextype> <!-- ========================================================================= --> <!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS--> <!-- ========================================================================= --> <!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - pojazd silnikowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna--> <!-- ========================================================================= --> <xs:complextype name="kartazapytaniapojazdtyp"> <xs:documentation>karta zapytania o dane SIS. Pojazd silnikowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna oraz tablica rejestracyjna pojazdu</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="cechyidentyfikacyjne" type="cot:cechyidentyfikacyjnepojazdutyp"> <xs:documentation>sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. </xs:documentation>

38 Dziennik Ustaw 38 Poz. 366 <xs:element name="dodatkowecechyidentyfikacyjne" type="cot:dodatkowecechyidentyfikacyjnetyp" minoccurs="1"> <xs:documentation>sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation> <xs:element name="daneorganudokującegozapytania" type="cot:daneorganutyp"> <xs:documentation>sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation> </xs:sequence> </xs:complextype> <!-- ========================================================================= --> </xs:schema>

WZÓR KARTA WPISU DANYCH SIS OSOBA. 1. Rejestracja nowego wpisu 2. Modyfikacja wpisu 3. Usuni cie wpisu

WZÓR KARTA WPISU DANYCH SIS OSOBA. 1. Rejestracja nowego wpisu 2. Modyfikacja wpisu 3. Usuni cie wpisu WZÓR KARTA WPISU DANYCH SIS OSOBA Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych z dnia.. 2012 r. poz..... Zał cznik nr 1 A. Rodzaj wpisu: 1. Rejestracja nowego wpisu 2. Modyfikacja wpisu 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r.

USTAWA z dnia 2009 r. Ę ą ę Ó ł ę ę Ż ę ę ć ł ą ą Liczba stron : 1 Data : 2009-12-22 Nazwa pliku : 1211-01A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub

Bardziej szczegółowo

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 324 53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r. Poz. 134 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2018 r. Poz. 2162

Warszawa, dnia 20 listopada 2018 r. Poz. 2162 Warszawa, dnia 20 listopada 2018 r. Poz. 2162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2014 r. Poz. 1203

Warszawa, dnia 10 września 2014 r. Poz. 1203 Warszawa, dnia 10 września 2014 r. Poz. 1203 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 165 poz z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Dz. U Nr 165 poz z dnia 24 sierpnia 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz. U. 2007 Nr 165 poz. 1170 U S T AWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2162. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1

z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2007 Nr 165 poz. 1170 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 134, 138. z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2007 Nr 165 poz. 1170 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-115-09 Druk nr 2480 Warszawa, 4 listopada 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz. 1652 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 203 12006 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do (KSI) oraz wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR GRAFICZNY I SPOSÓB WYPE NIENIA ELEKTRONICZNEJ KARTY ODPOWIEDZI OSOBA

WZÓR GRAFICZNY I SPOSÓB WYPE NIENIA ELEKTRONICZNEJ KARTY ODPOWIEDZI OSOBA OSOBA OdpowiedŸ na zapytanie o osobê Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia.../.../2007 r. Dz. U. Nr..., poz.... Za³¹cznik nr 1 1. Nazwisko: 2. Imiê/Imiona: 3.

Bardziej szczegółowo

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 354 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 354 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 07 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ) z dnia 5 lutego 07 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS ZAŁĄCZNIK 3 SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie jest dokumentem emitowanym przez ZUS i generowanym w wyniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije Stran 4760 / Št. 32 / 30. 6. 2017 PRILOGA 1 XSD-oblika UPPD-OBRAZCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Table of Contents Szybka wymiana informacji pomiędzy organami ścigania państw UE...1 Informacje niezbędne w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r. Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia grudnia 05 r. Poz. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów ) z dnia grudnia 05 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych,

Bardziej szczegółowo

<xs:element minoccurs="1" name="rok"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:gyear">

<xs:element minoccurs=1 name=rok> <xs:simpletype> <xs:restriction base=xs:gyear> Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 177/VII/14/2015 z dnia 18.11.2015. Układ informacji i powiązań między nimi w informacji w formacie danych XML

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313 Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Elementy struktur MiCOMP_VAT

Elementy struktur MiCOMP_VAT Opis struktury pliku wymiany MiCOMP_VAT Elementy struktur MiCOMP_VAT 1 z 12 Pełna specyfikacja pliku MiCOMP_VAT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 130 a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska Rafał Lewandowski Tomasz Siemianowski PRZYGOTOWANIE POLICJANTA DO WYKORZYSTYWANIA PRZEZ POLICJĘ DOROBKU PRAWNEGO SCHENGEN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 216,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1930, z 2016 r. poz. 1948. z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100 SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2018 r. Poz. 1990 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1475 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 75 6415 Poz. 476 476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1514 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno http://bip.piaseczno.eu/artykul/142/5618/udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobisty m UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r. Poz. 1624

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r. Poz. 1624 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r. Poz. 1624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. Pozycja 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. Pozycja 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. Pozycja 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno http://bip.piaseczno.eu/artykul/142/482/udostepnienie-danych-w-trybie-jednostkowym-z-rejestru-dow odow-osobistych UDOSTĘPNIENIE W TRYBIE JEDNOSTKOWYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 443 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596 Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659 Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 134 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.23 13:20:29 +02'00' 11025 Poz. 902 902 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34 DECYZJA NR 137 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 589 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 589 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 589 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU Załącznik nr 2 WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1454 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 43 DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie dokonywania w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827). Druk nr 870 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz

Bardziej szczegółowo

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania 1 Struktura Biuro Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Imię... Obywatelstwo...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Imię... Obywatelstwo... WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI 1. Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, 2. Pola wyboru należy zaznaczyć X, 3. Niepotrzebne zapisy oznaczone *

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.2.2019 C(2019) 1220 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 25.2.2019 r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES) PL PL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 73 4574 Poz. 395 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1306 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I Administracji 1) z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2018 r.

Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Poz. 1783 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889 Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 66

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 66 Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 66 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 2 czerwca 2015 r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 2442

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 2442 Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 2442 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo