SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa

2

3 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE str DANE TECHNICZNE str. 4. BUDOWA I DZIAŁANIE str MONTAŻ I EKSPLOATACJA str PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT str. 8 D1. DODATEK - OPIS TRANSMISJI RS-485 str. 9 D1.1. Odczyt stanów alarmowych czujników str. 1 D1.2. Odczyt statusu czujnika i stężenia str. 12 D1.. Odczyt wartości progów alarmowych A1 i A2 str. 12 D1.4. Odczyt minimalnego i maksymalnego poziomu stężenia gazu str. 1 D1.5. Odczyt adresu czujnika i mnożnika wartości stężenia w systemie EGS str. 14 D1.6. Odczyt statusu czujnika i przesyłanego stężenia w systemie EGS str. 14 D1.7. Programowanie adresu modułu str. 15 D1.8. Programowanie parametrów transmisji RS-485 str. 16 D Programowanie kontroli parzystości str. 16 D Programowanie prędkości transmisji str. 16 D1.8.. Programowanie prędkości transmisji i kontroli parzystości str. 17

4 1. PRZEZNACZENIE Moduł ML/A-1m (dekoder linii) jest urządzeniem przeznaczonym do przetwarzania sygnałów pochodzących od czujników wykrywania gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu systemu EGS w celu odpowiedniego sterowania urządzeniami współpracującymi, jak wentylatory, dodatkowa sygnalizacja alarmowa, przekaz danych do innych systemów itp. 2. DANE TECHNICZNE Rys. 1 Moduł ML/A-1m

5 Podstawowe parametry modułu (wersja V9.8): poz. parametr opis 1 napięcie zasilania od 12 V do 24 V (DC) 2 pobór prądu 1) 75 ma (bez obciążenia wyjść WY1, WY2) 2) maksymalny 2 ma (w zależności od obciążenia wyjść) ilość wyjść sterujących 2 4 typ wyjścia sterującego OC - NPN 5 napięcie wyjścia sterującego od 12 V do 24 V 6 obciążalność wyjścia sterującego max. 2 ma 7 łączna obciążalność 2 wyjść sterujących max. 2 ma 8 opóźnienie włączenia sygnału wyjściowego od 5 sekund do 21 minut 9 czas podtrzymania włączenia sygnału od 5 sekund do 21 minut wyjściowego 1 czas trwania impulsu wyjściowego od,5 do 127 sekund 11 czas przerwy sygnału wyjściowego od,5 do 127 sekund 12 programowana ilość impulsów od 1 do sygnał aktywujący wyjścia - przekroczenie 1 progu - przekroczenie 2 progu - uszkodzenie detektora gazu, utrata transmisji z czujnikiem 14 warunki pracy temperatura o C wilgotność % (bez kondensacji) pozycja - dowolna 15 wymiary (rys. 1) 5 x 9 x 65 mm 16 masa 115 g transmisja RS protokół MODBUS tryb RTU 18 izolacja galwaniczna łącza RS-485 1kV 19 prędkość transmisji 24 bps bps 2 kontrola parzystości N, E, O 21 ilość bitów stop 1 (2 przy braku kontroli parzystości) 22 ilość bitów danych 8 transmisja systemu EGS 2 prędkość transmisji EGS 48 bps 24 maksymalna ilość czujników obsługiwana przez 16 moduł ML/A-1m 25 zakres obsługiwanych adresów czujników 1-255

6 . BUDOWA I DZIAŁANIE Układ elektroniczny modułu ML/A-1m jest zmontowany na płytce drukowanej, na której znajdują się zaciski przeznaczone do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (rys. 2): nr zacisku funkcja przeznaczenie 1-2 zasilanie zasilanie układu, transmisja sygnałów EGS masa układu ekran linii transmisyjno-zasilajacej 4-5, 6-7 wyjścia sterowanie układów zewnętrznych np. przekaźników (wyjścia typ OC-NPN) 8 masa transmisji ekran linii transmisji RS transmisja transmisja RS-485 Modułu ML/A-1m odbiera dane od czujników przesyłane za pośrednictwem linii transmisyjnozasilającej. Odebrane sygnały doprowadzone są do układów mikroprocesora, który zgodnie z konfiguracją modułu odpowiednio steruje układami wyjściowymi. Prawidłowy odbiór sygnałów jest sygnalizowany przygasaniem zielonej diody zasilania modułu. Dane o stężeniach awariach i przekroczeniach progów stężeń mogą być odczytywane przez urządzenia zewnętrzne za pośrednictwem łącza RS-485. Komunikacja ta jest sygnalizowana żółtą diodą świecącą Moduł umożliwia sterowanie urządzeniami dołączonymi do wyjść (zaciski 4-5, 6-7) zgodnie z odebranym sygnałem przekroczenia 1 lub 2 progu stężenia oraz sygnału awarii czujnika. Sygnał wyjściowy pojawia się z zaprogramowanym opóźnieniem i jest podtrzymywany po ustąpieniu przyczyny włączenia z zaprogramowanym czasem podtrzymania. Możliwe jest też pojawienie się ciągów impulsów wyjściowych o zaprogramowanej ich szerokości i przerwach pomiędzy nimi. Przykłady konfiguracji modułu ML/A-1m: Funkcja Opis włączanie wentylacji od przekroczenia 1 progu sygnalizacja przekroczenia 1 lub 2 progu sygnał alarmowy przekroczenia 1 lub 2 progu stężenia gazu sygnał awarii - zaprogramowane małe opóźnienie włączenia wentylacji pozwala na uniknięcie częstych włączeń powodowanych krótkotrwałymi przekroczeniami 1 progu - zaprogramowany duży czas podtrzymania stanu włączenia przekaźnika zapobiega częstym włączeniom i wyłączeniom wentylacji - zaprogramowane małe opóźnienie pozwala na uniknięcie częstych włączeń sygnalizacji powodowanych krótkotrwałymi przekroczeniami progów stężeń - brak podtrzymania stanu włączenia przekaźnika - zaprogramowanie ciągów impulsów umożliwia uzyskanie pulsującej sygnalizacji - zaprogramowane opóźnienie (powinno być większe od opóźnienia włączenia wentylacji) pozwala na zmniejszenie ilości sygnalizacji alarmowych - przy małym napływie gazu wentylacja obniży stężenie gazu (odpowiednie dobranie opóźnień pozwala na uniknięcie włączenia sygnalizacji alarmowej) - brak podtrzymania stanu włączenia przekaźnika - informacja o uszkodzeniu czujnika lub braku komunikacji

7 Rys. 2 Schemat połączeń modułu ML/A-1m

8 Diody świecące sygnalizują następujące stany pracy modułu: dioda zielona - sygnalizuje zasilanie modułu, jej przygasanie sygnalizuje prawidłową komunikację z czujnikami, dioda żółta - sygnalizuje transmisję z urządzeniami zewnętrznymi (RS-485), dioda czerwona - sygnalizuje stany przekroczenia progów stężenia gazów i stan awarii - miganie co ok. 1 sek. - przekroczenie drugiego progu stężenia gazu, - miganie co ok. 2 sek. - przekroczenie pierwszego progu stężenia gazu, - miganie co ok. 8 sek. - awaria czujnika, brak komunikacji z czujnikiem Moduł ML/A-1m nie zmienia sposobu działania i sygnalizacji systemów wykrywania gazu, z którymi współpracuje, ale pozwala na odpowiednie przygotowanie informacji przekazywanych do innych urządzeń w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania. 4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA Moduł ML/A-1m przeznaczony jest do montowania na znormalizowanej szynie 5 mm. Należy chronić go przed czynnikami, które mogą go uszkodzić lub spowodować niewłaściwą pracę, a w szczególności: chronić go przed bezpośrednim oddziaływaniem wody oraz silnymi udarami mechanicznymi, nie zasilać modułu zasilaczem o innym napięciu od przewidzianego, nie przeciążać wyjść sterujących, dołączać urządzenia zewnętrzne tylko zgodnie z danymi technicznymi. Moduł nie może być stosowany w strefach sklasyfikowanych jako zagrożone wybuchem. 5. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Moduł ML/A-1m można przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze od -1 do 45 o C i wilgotności względnej do 1 % (bez kondensacji). Moduł ML/A-1m może być przewożony dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu moduł powinien być umieszczony w opakowaniu, a opakowanie zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Uwaga: moduły systemu EGS są urządzeniami elektronicznymi oznakowanymi symbolem przekreślonego pojemnika, co oznacza zakaz wyrzucania ich łącznie z innymi odpadami - urządzenia można zwrócić sprzedawcy lub producentowi.

9 D1. DODATEK - OPIS TRANSMISJI RS-485 (wersja V9.8) Moduł ML/A-1m jest dołączony do linii transmisyno-zasilającej i komunikuje się z czujnikami systemu EGS. Odebrane dane umożliwiają określenie stężeń gazów i stanów alarmowych, które mogą być odczytane przez zewnętrze urządzenia komunikujące się zgodnie z protokołem MODBUS w trybie RTU. Moduł ML/A-1m odbiera dane pochodzące od maksymalnie 16 czujników gazu i umieszcza je w odpowiadających im rejestrach wewnętrznych. Każdy z tych 16 czujników posiada adres logiczny (pozycję) w zakresie od do 15. Parametry transmisji można programować przy wykorzystaniu funkcji x46 p. D1.8. (przy wciśniętym przycisku znajdującym się w dnie modułu) Powrót do ustawień domyślnych (96,N, adres-1) następuje po wciśnięciu przycisku znajdującego się w dnie modułu, a następnie włączeniu zasilania. Parametry transmisji: - warstwa fizyczna - RS-485 (izolacja galwaniczna), - ośmiobitowe, binarne kodowanie danych, - prędkość transmisji od 24 bps do 115,2 kbps - (ustawienie domyślne 96) - kontrola parzystości - O, E, N - (ustawienie domyślne N ) - adres modułu (ustawienie domyślne 1) - kontrola spójności ramek - 16 Wykorzystywane funkcje protokołu MODBUS do odczytu danych : funkcja przeznaczenie opis 1 (x1) Odczyt przekroczenia pierwszego progu stężenia gazu (odczyty bitowe) D (x1) Odczyt przekroczenia drugiego progu stężenia gazu (odczyty bitowe) D (x1) Odczyt stanów awarii czujników, braku komunikacji z nimi (odczyty bitowe) D (x1) Odczyt bitu obecności (aktywności) czujnika w systemie (odczyty bitowe) D1.1. (x) Odczyt statusu czujnika i stężenia gazu (odczyt rejestrów) D1.2. (x) Odczyt wartości progów stężenia A1 i A2 (odczyt rejestrów) D1.. (x) Odczyt minimalnego i maksymalnego poziomu stężenia gazu (odczyt rejestrów) D1.4. (x) Odczyt adresu czujnika w systemie EGS i mnożnika przesyłanych wartości stężeń (odczyt rejestrów) D1.5. (x) Odczyt statusu czujnika i wartości przesyłanych stężeń gazu w systemie EGS (odczyt rejestrów) D1.6.

10 Wykorzystywane funkcje protokołu MODBUS do konfiguracji parametrów transmisji : funkcja subfunkcja pzeznaczenie opis 7 (x46) Programowanie adresu D (x46) 1 (x1) Programowanie kontroli parzystości transmisji D (x46) 2 (x2) Programowanie prędkości transmisji D (x46) (x) Programowanie prędkości transmisji i kontroli parzystości D1.8.. Przy zapisywaniu danych konfiguracyjnych do modułu ML/A-1m powinien być wciśnięty przycisk znajdujący się w dnie modułu. Uaktywnienie nowych parametrów transmisji następuje po ponownym włączeniu zasilania modułu. Moduł ML/A-1m zwraca następujące kody błędów: kod błędu przyczyna 1 (x1) nieobsługiwana funkcja 2 (x2) niewłaściwy zakres adresów (x) niewłaściwe dane 4 (x4) blokada wpisu - wcisnąć przycisk Odpowiedź - błąd - nieobsługiwana funkcja: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, 5 (x1-xf7) 128+nr funkcji (x8+ nr funkcji) 1-4 (x1-x4) D1.1. Odczyt stanów alarmowych czujników Dane dotyczące przekroczeń progów alarmowych i stanów awaryjnych są umieszczone w czterech obszarach adresowych rejestrów wewnętrznych, przeznaczonych do odczytów bitowych: bity przekroczeń pierwszego progu stężenia gazu wykrywanych przez czujniki o adresie logicznym od do 15 (odczytana wartość 1- oznacza przekroczenie) bity przekroczeń drugiego progu stężenia gazu wykrywanych przez czujniki o adresie logicznym od do 15 (odczytana wartość 1- oznacza przekroczenie) bity awarii czujników gazu o adresie logicznym od do 15 odczytana wartość bitu: - praca normalna 1 - uszkodzenie detektora gazu lub przerwa w komunikacji z czujnikiem bity obecności czujnika gazu o adresie logicznym od do 15 w systemie odczytana wartość bitu: 1 - obecność czujnika w systemie, prawidłowa komunikacja - brak czujnika w systemie lub długotrwały brak komunikacji

11 Odczyt przekroczenia pierwszego progu stężenia gazu - polecenie: adres funkcja adres pierwszego bitu ilość bitów do odczytania bajty kontrolne (x1-xf7) 1 (x1) 15 (x-xf) 1-16 (x1-x1) Odczyt przekroczenia drugiego progu stężenia gazu - polecenie: adres funkcja adres pierwszego bitu ilość bitów do odczytania bajty kontrolne (x1-xf7) 1 (x1) 16-1 (x1-x1f) 1-16 (x1-x1) Odczyt stanu awarii czujnika gazu - polecenie: adres funkcja adres pierwszego bitu ilość bitów do odczytania bajty kontrolne (x1-xf7) 1 (x1) 2-47 (x2-x2f) 1-16 (x1-x1) Odczyt obecności czujnika w systemie - polecenie: adres funkcja adres pierwszego bitu ilość bitów do odczytania bajty kontrolne (x1-xf7) 1 (x1) 48-6 (x-xf) 1-16 (x1-x1) Odpowiedź - odczytane bity (do 8 odczytywanych bitów): adres funkcja ilość bajtów odczytane bity bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5, 6 (x1-xf7) 1 (x1) 1 (x1) xxxxxxxx (bity -7) Odpowiedź - odczytane bity (od 9 do 16 odczytywanych bitów): adres funkcja ilość bajtów odczytane bity odczytane bity bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5 bajt 6, 7 (x1-xf7) 1 (x1) 2 (x2) xxxxxxxx (bity -7) xxxxxxxx (bity 8-15) Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, 5 (x1-xf7) 129 (x81) 2 (x2)

12 D1.2. Odczyt statusu czujnika i stężenia Dane dotyczące statusu i wartości stężenia są umieszczone w obszarze adresowym 15. Odczytana dwubajtowa wartość rejestru zawiera odczytane statusy czujników (bajt 4, 6, 8...) i stężeń (bajt 5, 7, 9...). Adres rejestru jest jednocześnie adresem logicznym pierwszego odczytywanego czujnika czujnika. Bity statusu czujnika (wartość 1 oznacza): b - przekroczenie pierwszego progu alarmowego, b1 - przekroczenie drugiego progu alarmowego, b2 - awaria czujnika (uszkodzenie czujnika gazu, brak komunikacji z czujnikiem), b6 - czujnik systemu (pracujący w systemie) b7 - obecność (aktywność) czujnika w systemie. Odczyt stężenia i statusu - pytanie: adres funkcja adres pierwszego rejestru ilość rejestrów do odczytania (n) bajty kontrolne (x1-xf7) (x) 15 (x-xf) 1-16 (x1-x1) Odpowiedź - odczytane stężenie i status: adres funkcja ilość bajtów (2*n) 1 odczytany status 1 odczytane stężenie gazu... bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5... (x1-xf7) (x) 2-2 (x2-x2) 255 (x-xff) -255 (x-xff)... Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 11 (x8) 2 (x2) D1.. Odczyt wartości progów alarmowych A1 i A2 Dane dotyczące wartości progów alarmowych A1 i A2 są umieszczone w obszarze adresowym Odczytana dwubajtowa wartość rejestru zawiera odczytaną wartość A1 (bajt 4, 6, 8...) i odczytaną wartość A2 (bajt 5, 7, 9...).

13 Odczyt wartości progu stężenia A1 i A2: adres funkcja adres pierwszego rejestru ilość rejestrów do odczytania (n) bajty kontrolne (x1-xf7) (x) 16 1 (x1-x1f) 1-16 (x1-x1) Odpowiedź - wartości progu stężenia A1 i A2: adres funkcja ilość bajtów (2*n) 1 odczytana A1 2 odczytana A2... bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5... (x1-xf7) (x) 2-2 (x2-x2) (x-xff) (x-xff)... Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 11 (x8) 2 (x2) D1.4. Odczyt minimalnego i maksymalnego poziomu stężenia gazu Dane dotyczące wartości minimalnego i maksymalnego poziomu stężenia są umieszczone w obszarze adresowym Odczytana dwubajtowa wartość rejestru zawiera odczytaną wartość poziomu zerowego (bajt 4, 6, 8...) i odczytaną wartość maksymalnego stężenia (bajt 5, 7, 9...). Odczyt wartości zerowego i maksymalnego progu stężenia: adres funkcja adres pierwszego rejestru ilość rejestrów do odczytania (n) bajty kontrolne (x1-xf7) (x) 2 47 (x2-x2f) 1-16 (x1-x1) Odpowiedź - wartości zerowego i maksymalnego poziomu stężenia: adres funkcja ilość bajtów (2*n) wartość 1 minimalnego stężenia wartość 2 maksymalnego stężenia... bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5... (x1-xf7) (x) 2-2 (x2-x2) (x-xff) (x-xff)... Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 11 (x8) 2 (x2)

14 D1.5. Odczyt adresu czujnika i mnożnika wartości stężenia w systemie EGS Dane dotyczące adresu czujnika w systemie EGS i mnożnika umieszczone w obszarze adresowym Odczytana dwubajtowa wartość rejestru zawiera odczytany adres czujnika w systemie EGS (bajt 4, 6, 8...) i odczytany mnożnik przesyłanych wartości stężeń w systemie EGS (bajt 5, 7, 9...). Odczyt mnożników i adresów czujników w systemie EGS: adres funkcja adres pierwszego rejestru ilość rejestrów do odczytania (n) bajty kontrolne (x1-xf7) (x) 48 6 (x-xf) 1-16 (x1-x1) Odpowiedź - adresy i mnożniki czujników w systemie EGS adres funkcja ilość bajtów (2*n) 1 odczytany adres czujnika w systemie EGS 1 mnożnik przesyłanego stężenia... bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5... (x1-xf7) (x) 2-2 (x2-x2) - 15 (x-xf) (x-xff)... Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 11 (x8) 2 (x2) D1.6. Odczyt statusu czujnika i przesyłanego stężenia w systemie EGS Dane dotyczące statusu i wartości stężenia przesyłanego w systemie EGS (stężenie przemnożone przez mnożnik) są umieszczone w obszarze adresowym Odczytana dwubajtowa wartość rejestru zawiera odczytany status czujnika (bajt 4, 6, 8...) i stężenie (bajt 5, 7, 9...). Bity statusu czujnika (wartość 1 oznacza): b - przekroczenie pierwszego progu alarmowego, b1 - przekroczenie drugiego progu alarmowego, b2 - awaria czujnika (uszkodzenie czujnika gazu, brak komunikacji z czujnikiem), b6 - czujnik systemu (pracujący w systemie) b7 - obecność (aktywność) czujnika w systemie. Odczyt adresów czujników w systemie: adres funkcja adres pierwszego rejestru ilość rejestrów do odczytania (n) bajty kontrolne (x1-xf7) (x) (x4-x4f) 1-16 (x1-x1)

15 Odpowiedź - adresy czujników w systemie adres funkcja ilość bajtów (2*n) 1 odczytany status 1 odczytane stężenie gazu... bajty kontrolne bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4 bajt 5... (x1-xf7) (x) 2-2 (x2-x2) - 15 (x-xf) (x-xff)... Odpowiedź - błąd - niedozwolony zakres adresów: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 11 (x8) 2 (x2) D1.7. Programowanie adresu modułu Programowanie adresu - rozkaz: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) adres Odpowiedź - potwierdzenie zapisu: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) Odpowiedź - błąd zapisu bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 198 (xc6) kod błędu Uaktywnienie nowego adresu następuje po ponownym włączeniu zasilania modułu.

16 D1.8. Programowanie parametrów transmisji RS-485 D1.8.1 Programowanie kontroli parzystości Programowanie parzystości - rozkaz: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) 1 (x1) - N (x1) - E (x2) - O Odpowiedź - potwierdzenie zapisu: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) 1 (x1) Odpowiedź - błąd zapisu bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 198 (xc6) kod błędu D1.8.2 Programowanie prędkości transmisji Programowanie prędkości transmisji: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) 2 (x2) x4-24 x5-48 x6-96 x7-144 x8-192 x9-288 xa - 84 xb xc xd 1152

17 Odpowiedź - potwierdzenie zapisu: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) 2 (x2) Odpowiedź - błąd zapisu bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, (x1-xf7) 198 (xc6) kod błędu D1.8. Programowanie prędkości transmisji i kontroli parzystości Jednoczesne programowanie parzystości i prędkości transmisji: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) (x) (*) Dana 1 - zawiera informację o - prędkości transmisji - bity b-b - kontroli parzystości - bity b7-b4: (*) prędkość wartość (b - b) 4 (1) 5 (11) 6 (11) 7 (111) 8 (1) 9 (11) 1 (11) 11 (111) 12 (11) 1 (111) kontrola parzystości N E O b7, b6, b5, b4 () 1 (1) 2 (1)

18 (*) Wartości Danej 1: dana 1 4 (x4) 2 (x14) 6 (x24) 5 (x5) 21 (x15) 7 (x25) parametry transmisji 24,N,8,2 24,E,8,1 24,O,8,1 48,N,8,2 48,E,8,1 48,O,8,1 dana 1 6 (x6) 22 (x16) 8 (x26) 7 (x7) 2 (x17) 9 (x27) parametry transmisji 96,N,8,2 96,E,8,1 96,O,8,1 144,N,8,2 144,E,8,1 144,O,8,1 dana 1 8 (x8) 24 (x18) 4 (x28) 9 (x9) 25 (x19) 41 (x29) parametry transmisji 192,N,8,2 192,E,8,1 192,O,8,1 288,N,8,2 288,E,8,1 288,O,8,1 dana 1 1 (xa) 26 (x1a) 42 (x2a) 11 (xb) 27 (x1b) 4 (x2b) parametry transmisji 84,N,8,2 84,E,8,1 84,O,8,1 576,N,8,2 576,E,8,1 576,O,8,1 dana 1 12 (xc) 28 (x1c) 44 (x2c) 1 (xd) 29 (x1d) 45 (x2d) parametry transmisji 766,N,8,2 766,E,8,1 766,O,8,1 1152,N,8,2 1152,E,8,1 1152,O,8,1 Odpowiedź - potwierdzenie zapisu: adres funkcja subfunkcja dana 1 dana 2 dana bajty kontrolne (x1-xf7) 7 (x46) (x) Odpowiedź - błąd zapisu: bajt 1 bajt 2 bajt bajt 4, 5 (x1-xf7) 198 (xc6) kod błędu Uaktywnienie nowych parametrów transmisji następuje po ponownym włączeniu zasilania modułu.

19

20 Senel RK Warszawa ul. Minutowa 9 tel./fax: (22) tel

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1 SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/20 2/20 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE str. 4 2. DANE TECHNICZNE str. 4 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 6 4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/8 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 5 4. MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CZUJNIKA 3 2. DANE TECHNICZNE 3 3. OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA 4 4. NAPRAWY I KALIBRACJE CZUJNIKA 7 5. USTERKI

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

WYKRYWACZE GAZÓW INSTRUKCJA INSTALCJI 1/28

WYKRYWACZE GAZÓW INSTRUKCJA INSTALCJI 1/28 WYKRYWACZE GAZÓW EGS INSTRUKCJA INSTALCJI Senel RK Warszawa 1/28 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str. 3 2. Budowa i działanie systemu EGS str. 4 2.1. Czujnik str. 4 2.2. Sygnalizator str. 8 2.3. Centralka str. 9

Bardziej szczegółowo

LMWD-2X LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

LMWD-2X LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

LMWX-22 INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2000 r.

LMWX-22 INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2000 r. INTELIGENTNY MODUŁ WEJŚĆ / WYJŚĆ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2000 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 18.04.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DI. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe. Wyprodukowano dla

MiniModbus 4DI. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 18.04.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas

STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas AN-STR-6610-Dv1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STR-6610-Dv1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DI-M. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe z pamięcią liczników. Wyprodukowano dla

MiniModbus 4DI-M. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe z pamięcią liczników. Wyprodukowano dla Wersja 1.1 8.04.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I-M

RS485 MODBUS Module 16I-M Wersja 1.0 18.12.2012 wyprodukowano dla 1. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16O

RS485 MODBUS Module 16O Wersja 1.0 14.07.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16O

RS485 MODBUS Module 16O wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

SDM-8I8O. Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych. wyprodukowano dla

SDM-8I8O. Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych. wyprodukowano dla Wersja 1.2 20.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SDM-16I. Moduł rozszerzający 16 wejść cyfrowych. wyprodukowano dla

SDM-16I. Moduł rozszerzający 16 wejść cyfrowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 24.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.4 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa J3 J2 J1 - wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1TE. Moduł rozszerzający 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1TE. Moduł rozszerzający 1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 11.03.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SDM-16RO. Moduł rozszerzający 16 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

SDM-16RO. Moduł rozszerzający 16 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 5.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Komunikacja RS485 - MODBUS

Komunikacja RS485 - MODBUS Komunikacja RS485 - MODBUS Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485. Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8RO

RS485 MODBUS Module 8I8RO Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść przekaźnikowych Wersja 1.0 3.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8RO

RS485 MODBUS Module 8I8RO Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść przekaźnikowych Wersja 1.0 3.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną

Bardziej szczegółowo

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED MODBUSv1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 4 1. Przeznaczenie... 5 2. Parametry urządzenia... 6 2.1. Parametry techniczne... 6

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MLAN-1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI MLAN-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI data publikacji grudzień 2015 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zasilanie... 3 3. Port LAN... 3 4. Porty MicroLAN... 4 5. Port szeregowy... 5 6. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

TWSA-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWSA-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA GSM BRAM STER 5.0

MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA GSM BRAM STER 5.0 MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA GSM BRAM STER 5.0 Instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie się z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia. Nie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AO

RS485 MODBUS Module 8AO Wersja 1.5 20.05.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg KARTA KATALOGOWA rh-tos LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg rh-tos LR jest modułem wyposażonym w dwa wejścia i dwa wyjścia niskoprądowe. Urządzenie jest zamknięte w hermetycznej

Bardziej szczegółowo

SDM-6TE. Moduł rozszerzający 6 wejść temperaturowych. wyprodukowano dla

SDM-6TE. Moduł rozszerzający 6 wejść temperaturowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 15.04.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

ELPM-8DI8DOasLightCount

ELPM-8DI8DOasLightCount Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasLightCount wersja v1.1 2018 08 28 www.el-piast.com 1 1. Opis ogólny ELPM-8DI8DOasLightCount-PL-V1 Moduły ELPM- są to sterowniki swobodnie programowalne

Bardziej szczegółowo

MSW8-LPM. wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MSW8-LPM. wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MSW8-LPM wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Podstawy Komunikacja z multiprzyciskiem MSW8-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485) przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v

Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v1.1 2018 09 09 www.el-piast.com 1 1. Opis ogólny ELPM-8DI8DOasRoleta-PL-V1 Moduły ELPM- są to sterowniki swobodnie programowalne PLC (bez

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

CDI-360 Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi

CDI-360 Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi AN-v1_1 Data aktualizacji: 06/2013r. 06/2013 AN-v1_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe. 20 wyjść tranzystorowych Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-T40/JZ20-J-T40 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe 20 wyjść tranzystorowych Specyfikacja techniczna Zasilanie Napięcie zasilania 24 VDC

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PARAMETRÓW KLIMATYCZNYCH

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PARAMETRÓW KLIMATYCZNYCH MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PARAMETRÓW KLIMATYCZNYCH MPSK-G0 Opis Danych Technicznych wersja 2 1/5 1. Budowa i opis działania regulatora. 1.1. Przeznaczenie Panel wraz z układem wentylatorów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485

AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485 Instrukcja obsługi AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485 1./ uwagi dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;

Bardziej szczegółowo

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 5.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI TYP NR30

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI TYP NR30 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI TYP NR3 PRZEKAŹNIK NADZORCZY (uzupełnienie do instrukcji obsługi miernika NR3) Spis treści 1 WŁĄCZENIE FUNKCJI ROZSZERZONEJ PRZEKAŹNIKA NADZORCZEGO...2 2 TRYBY PRACY...2 2.1 Tryb

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 1. Bezpieczeństwo. - należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem sterownika - należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

AE-1210 6-kanałowy przetwornik temperatury z interfejsem RS485

AE-1210 6-kanałowy przetwornik temperatury z interfejsem RS485 Instrukcja obsługi AE-1210 6-kanałowy przetwornik temperatury z interfejsem RS485 1./ uwagi dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo