Uchwała Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 62 ust.1, art. 8 ust. 7, art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz 34 ust. 1 lit. b Statutu ATH uchwala, co następuje: 1 W Regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wprowadzonym Uchwałą Nr 774/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 6 lit. b otrzymuje brzmienie: b) dokumentację programu kształcenia przygotowaną zgodnie z wytycznymi senatu (bez opisu poszczególnych modułów kształcenia), 2) w 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału i senatu, jeśli zmiany programu studiów, mające na celu jego doskonalenie, nie były większe niż 30% punktów ECTS, 3) w 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, 1b. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów podyplomowych wynosi nie mniej niż 30, 4) 17 otrzymuje brzmienie: 17. Wytyczne dla rad wydziałów dotyczące programów kształcenia na studiach podyplomowych określa odrębna uchwała senatu. 5) uchyla się 17a, 6) uchyla się 18, 7) w 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Na uzasadniony wniosek słuchacza o braku obiektywnej oceny, zaliczenie zajęć lub egzamin może mieć charakter komisyjny. Zaliczenie lub egzamin komisyjny przeprowadza się analogicznie do zasad określonych w Regulaminie Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Skład komisji egzaminacyjnej tworzą: kierownik studiów podyplomowych jako przewodniczący, nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący słuchacza i nauczyciel akademicki reprezentujący zdawany przedmiot. 8) uchyla się 25. 1

2 2 Tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3 Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem 1 października 2015 r. są prowadzone według dotychczasowych programów kształcenia do czasu ich zakończenia. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2014 roku. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Oryginał uchwały z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 2

3 Załącznik do Uchwały Nr 1022/09/V/2014 Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity) SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa i obowiązki kierownika studiów podyplomowych oraz nadzór nad studiami IV. Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych V. Warunki i tryb rekrutacji VI. Organizacja studiów VII. Wytyczne do programów kształcenia VIII. Zaliczenia i egzaminy IX. Skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów X. Egzamin końcowy XI. Ukończenie studiów podyplomowych XII. Zasady odpłatności za studia XIII. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi studia podyplomowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz z późn. zm.) Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię. 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez jeden wydział lub wspólnie przez kilka wydziałów (studia międzywydziałowe) w zakresie związanym z kierunkami studiów prowadzonych w ATH. 2. W przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, należy wskazać jeden z wydziałów jako wiodący, zajmujący się całością spraw organizacyjnych. Wydział ten realizuje wszystkie zadania określone w tym regulaminie jako zadania wydziału prowadzącego studia. 3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi (również międzynarodowymi) lub podmiotami gospodarczymi na podstawie zawartego z nimi porozumienia, które powinno szczegółowo określać prawa i obowiązki stron porozumienia. Porozumienie powinno zawierać sposób finansowania i rozliczania studiów. 4. Studia podyplomowe finansowane z funduszy unijnych, jak również studia tworzone na zamówienie zleceniodawcy, mogą mieć odrębne uregulowania określone w umowie na prowadzenie tych studiów, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych. 5. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów podyplomowych powołany przez rektora na wniosek dziekana wydziału prowadzącego studia, zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 3

4 6. Organem odwoławczym od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest dziekan wydziału prowadzącego te studia Osoba odbywająca studia podyplomowe zwana jest dalej słuchaczem studiów podyplomowych. 2. Informacje o prowadzonych studiach podyplomowych zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. 3. Szczegółowe zasady uruchamiania kolejnych edycji studiów podyplomowych oraz wzory obowiązujących w tym zakresie dokumentów określa zarządzenie rektora. II. ZASADY TWORZENIA, PRZEKSZTAŁCANIA I LIKWIDACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5 1. Studia podyplomowe tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu 2. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez kilka wydziałów, decyzję w sprawie ich powołania, przekształcenia, likwidacji podejmuje rektor na wniosek wszystkich zainteresowanych dziekanów, po zasięgnięciu opinii rad wydziałów i senatu. 6 Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: a) uchwałę rady wydziału w sprawie opinii o utworzeniu studiów podyplomowych wraz z jej uzasadnieniem, b) dokumentację programu kształcenia przygotowaną zgodnie z wytycznymi senatu (bez opisu poszczególnych modułów kształcenia), c) warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, d) kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez kwestora, e) wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych zaopiniowany przez radę wydziału Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody rektora. 2. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych przedkłada rektorowi dziekan wydziału na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na studiach. We wniosku należy określić terminy rekrutacji. 3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału i senatu, jeśli zmiany programu studiów, mające na celu jego doskonalenie, nie były większe niż 30% punktów ECTS. 4. Do wniosku o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych należy dołączyć a) imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu studiów podyplomowych, ze wskazaniem miejsca ich zatrudnienia, b) kosztorys studiów podyplomowych, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników, warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych, zaakceptowany przez kwestora Studia podyplomowe przekształca rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w 6 wraz z wykazem zmian. 4

5 9 1. Studia podyplomowe nie mogą zostać uruchomione jeśli liczba słuchaczy nie gwarantuje samofinansowania się studiów, lub z innych ważnych powodów. 2. Decyzję o nieuruchamianiu studiów podyplomowych wydaje dziekan wydziału i niezwłocznie informuje o tym rektora Likwidacji studiów podyplomowych dokonuje rektor na wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez radę wydziału i senat. 2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. 3. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne lata, dziekan powinien złożyć wniosek o ich likwidację. III. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NADZÓR NAD STUDIAMI Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w ATH jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy : a) organizacja studiów, b) nadzór nad obsługą administracyjną studiów, c) organizacja rekrutacji i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, d) kontrola jakości kształcenia na studiach, e) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć, f) sporządzanie i przedkładanie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich listy słuchaczy studiów podyplomowych, g) wystawianie zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych, h) sporządzanie kosztorysu dla każdej edycji studiów, i) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów obejmującej ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeń i egzaminów oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów, j) sporządzanie listy absolwentów z nadanymi numerami świadectw oraz sprawozdania finansowego z każdej edycji studiów podyplomowych i przedkładanie ich rektorowi. k) inne obowiązki i uprawnienia przewidziane Regulaminem studiów podyplomowych lub powierzone przez organy wymienione w Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dziekan wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 2. Z upoważnienia rektora, nadzór ogólny nad studiami podyplomowymi w ATH sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: a) korzystania z bazy lokalowej i sprzętowej uczelni niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego, na zasadach ustalonych przez władze uczelni, b) korzystania z biblioteki na zasadach określonych w jej regulaminie, d) konsultacji z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, c) wyrażania opinii oraz zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 2. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest: 5

6 a) przestrzegać postanowień Statutu ATH i regulaminu studiów podyplomowych, b) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem studiów, c) uzyskiwać zaliczenia i zdawać w terminie egzaminy przewidziane w planie i programie studiów, d) złożyć w terminie pracę końcową, o ile program studiów taką przewiduje, e) przestrzegać ustalonych terminów wnoszenia wymaganych opłat, f) przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w uczelni, g) niezwłocznie powiadomić kierownika studium podyplomowego o zmianach dotyczących nazwiska, adresu i innych danych osobowych wymaganych przez uczelnię. 3. Słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych. V. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych. 3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu, d) dwa zdjęcia, jeśli słuchacz otrzymuje indeks Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji. 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych. 4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej. 5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia. 6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna. 7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli: a) podpisze umowę o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w 23 ust. 3; b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych. VI. ORGANIZACJA STUDIÓW Studia podyplomowe prowadzone są jako studia niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe). 6

7 1a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. 1b. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów podyplomowych wynosi nie mniej niż Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia takich zajęć określa odrębna uchwała senatu ATH. 3. Studia podyplomowe powinny odbywać się w cyklu semestralnym. 4. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut. 5. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu, prowadzone są z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 6. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych, który określa terminy odbywania zajęć dydaktycznych, terminy uzyskiwania zaliczeń, przystępowania do egzaminów, terminy zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu pracy końcowej i złożenia pracy końcowej, o ile program studiów taką przewiduje. 7. Harmonogram studiów podyplomowych ustala kierownik przed rozpoczęciem każdego semestru. Zajęcia na studiach podyplomowych powinny być prowadzone zgodnie z organizacją roku akademickiego wynikająca z Regulaminu Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego ustalonym w zarządzeniu rektora. 8. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą końcową (o ile program taką przewiduje) i egzaminem końcowym. 9. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w: a) w karcie okresowych osiągnięć słuchacza i/lub indeksie, b) protokołach zaliczeń i protokołach egzaminacyjnych, c) rejestrze słuchaczy, d) protokole egzaminu końcowego, e) rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 10. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy ATH oraz eksperci spoza uczelni. Co najmniej połowę całej kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne na danych studiach podyplomowych powinni stanowić nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ATH. VII. WYTYCZNE DO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 17 Wytyczne dla rad wydziałów dotyczące programów kształcenia na studiach podyplomowych określa odrębna uchwała senatu. 17a (uchylony) 18 (uchylony) VIII. ZALICZENIA I EGZAMINY Terminy uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, uzyskiwania zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz terminy ustalenia tematu i złożenia pracy końcowej (o ile program studiów taką przewiduje) określa harmonogram studiów podyplomowych. 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany podać słuchaczom zakres wymagań, formy i zasady oraz harmonogram zaliczeń danego przedmiotu na pierwszych zajęciach. Prowadzący określa również limity nieobecności słuchaczy na zajęciach. 3. W ramach jednego przedmiotu mogą być prowadzone różne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, konwersatoria, seminaria. Zaliczenie przedmiotu polega na zaliczeniu wszystkich form zajęć z danego przedmiotu. Ocena końcowa z 7

8 przedmiotu wynika z ocen poszczególnych form zajęć i egzaminu, jeśli egzamin przewidziany jest w planie studiów. Ocenę końcową z przedmiotu ustala i wpisuje do karty okresowych osiągnięć i/lub do indeksu nauczyciel akademicki prowadzący wykład. W przypadku braku wykładu z danego przedmiotu ocenę końcową ustala i wpisuje nauczyciel prowadzący ten przedmiot. 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 5,0 bardzo dobry, 4,5 dobry plus, 4,0 dobry, 3,5 dostateczny plus, 3,0 dostateczny, 2,0 niedostateczny. Ocena niedostateczny lub brak oceny w dokumentach rejestrujących przebieg studiów oznacza brak zaliczenia zajęć i przedmiotu. 5. Dopuszcza się możliwość zaliczania niektórych zajęć bez oceny na podstawie zapisu zal. Wpis ten nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu średniej ze studiów, ale jest wymagany do zaliczenia studiów. 6. Słuchacz ma prawo do trzykrotnego zaliczenia lub egzaminu w terminach określonych w harmonogramie studiów podyplomowych. 7. Na uzasadniony wniosek słuchacza o braku obiektywnej oceny, zaliczenie zajęć lub egzamin może mieć charakter komisyjny. Zaliczenie lub egzamin komisyjny przeprowadza się analogicznie do zasad określonych w Regulaminie Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Skład komisji egzaminacyjnej tworzą: kierownik studiów podyplomowych jako przewodniczący, nauczyciel akademicki poprzednio egzaminujący słuchacza i nauczyciel akademicki reprezentujący zdawany przedmiot. 8. Słuchacz studiów podyplomowych wybiera opiekuna pracy końcowej spośród nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i ustala z nim temat pracy końcowej. Temat pracy końcowej jest zatwierdzany przez kierownika studiów podyplomowych. Termin ustalenia tematu pracy końcowej określony jest w harmonogramie studiów. 9. Jedna praca końcowa może być realizowana wspólnie przez dwóch słuchaczy. W tym przypadku wymagane jest określenie indywidualnego wkładu każdego słuchacza w przygotowanie pracy. 10. Słuchacz składa pracę końcową w terminie określonym w harmonogramie studiów. 11. Oceny pracy końcowej dokonuje opiekun pracy. IX. SKREŚLENIA Z LISTY SŁUCHACZY I WZNOWIENIA STUDIÓW Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) niepodjęcia studiów podyplomowych, b) rezygnacji ze studiów podyplomowych, c) niedokonania w terminie wymaganych opłat za studia podyplomowe, d) niezłożenia w terminie pracy końcowej, jeśli przewiduje ją program studiów, e) nieprzystąpienia do egzaminu końcowego. f) rażącego naruszenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej lub innych przepisów obowiązujących w uczelni. 2. Kierownik studiów podyplomowych stwierdza fakt niepodjęcia studiów w przypadku, gdy słuchacz: a) nie podpisał umowy o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w 23 ust. 3; b) nie wniósł w wyznaczonym terminie opłaty za pierwszy semestr studiów. 3. Jeśli opłata za studia nie została uregulowana pomimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia, słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy po upływie 14 dni od dnia doręczenia słuchaczowi wezwania do uiszczenia opłaty. 4. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: a) nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 25 % efektywnej liczby godzin zajęć, b) nieuzyskania w terminie zaliczeń i niezdania w terminie egzaminów. 8

9 5. Skreślenia słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje kierownik studiów podyplomowych. 6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych słuchaczowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja dziekana, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna. 7. Osoba skreślona z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o przywrócenie statusu słuchacza studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia, jeżeli kolejna edycja studiów zostanie uruchomiona. 8. Warunkiem dopuszczenia osoby skreślonej z listy słuchaczy studiów podyplomowych do wznowienia tych studiów jest uregulowanie wszelkich zobowiązań względem uczelni, w tym należnych opłat. 9. Decyzję w sprawie przywrócenia statusu słuchacza studiów podyplomowych podejmuje kierownik studiów, określając jednocześnie warunki wznowienia. X. EGZAMIN KOŃCOWY Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planie studiów podyplomowych oraz dokonał wymaganych opłat za studia. 2. Jeśli program studiów podyplomowych przewiduje wykonanie pracy końcowej, dodatkowym warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest złożenie w dziekanacie pozytywnie ocenionej pracy końcowej. 3. Egzamin końcowy organizuje kierownik studiów podyplomowych. 4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu końcowego ustala kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza rada wydziału prowadzącego studia. O zakresie egzaminu końcowego informuje słuchaczy kierownik studiów podyplomowych. 5. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika studiów podyplomowych. Komisja składa się z trzech osób. W jej skład wchodzi przewodniczący wyznaczony przez kierownika studiów podyplomowych i dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danych studiach podyplomowych. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas jednym z członków komisji jest opiekun tej pracy. 6. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów podyplomowych. 7. Przy ocenie egzaminu końcowego stosuje się skalę ocen określoną w 19 ust W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza kolejny termin egzaminu jako pierwszy. 9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu. 10. W przypadku niezdania przez słuchacza powtórnego egzaminu końcowego, kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych. XI. UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych, potwierdzonych świadectwem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia, w tym spełnienie warunków określonych w 21 ust. 1 i 2 oraz zdanie egzaminu końcowego. 2. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu przez słuchacza egzaminu końcowego na ocenę przynajmniej dostateczną. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data pozytywnie złożonego egzaminu końcowego. 3. Ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem 2/3 średniej arytmetycznej ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem 1/3 oceny egzaminu końcowego. Jeśli program studiów przewiduje wykonanie pracy końcowej, wówczas ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi średnia ważona ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej 9

10 ocen zaliczeń i egzaminów oraz ze współczynnikiem ½ średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. 4. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podaje się ostateczny wynik ukończenia studiów wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie z zasadą: Ostateczny wynik ukończenia studiów podyplomowych do 3,24 Dostateczny (3,0) 3,25 3,69 Dostateczny plus (3,5) 3,70 4,24 Dobry (4,0) 4,25 4,50 Dobry plus (4,5) powyżej 4,50 Bardzo dobry (5,0) Ocena ostateczna wpisywana w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych 5. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów i jego odpis w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez wydział prowadzący studia, jest zgodne z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 6. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni. XII. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA Studia podyplomowe są odpłatne. 2. Terminy wnoszenia opłat za studia podyplomowe ustala rektor. 3. Wysokość opłat ustala rektor, na wniosek dziekana wydziału, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych, zaakceptowanego przez kwestora. 4. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem, której wzór określa zarządzenie rektora. 5. W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek słuchacza, kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o przesunięciu terminu płatności, bądź wnoszeniu opłaty w ratach. 6. Niewniesienie w ustalonym terminie opłat za studia skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy. 7. W przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona przez słuchacza opłata za studia zostaje zwrócona. Kwora zwrotu może być pomniejszona o koszty manipulacyjne. Decyzję w tej sprawie wydaje kierownik studiów podyplomowych na pisemny wniosek zainteresowanego. 8. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania semestru uiszczona przez słuchacza opłata nie podlega zwrotowi. Kierownik studiów podyplomowych może podjąć decyzję o zwrocie części opłaty, proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu studiów, tylko na uzasadniony pisemny wniosek słuchacza, jeśli rezygnacja ze studiów nastąpiła z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn losowych. 9. Uregulowanie wszystkich płatności za studia jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 10. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu pobierana jest opłata ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Interpretacji przepisów regulaminu, w razie wystąpienia wątpliwości, dokonuje prorektor właściwy ds. kształcenia. 10

11 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decydują organy Akademii Techniczno- Humanistycznej odpowiednio do ich kompetencji. 25 (uchylony) 11

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Zał. do ZW 8/2007 P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Regulamin studiów podyplomowych S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych... 2

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Załącznik do ZW 113/2017 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Przyjęty uchwałą Senatu PWSZ w Płocku nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu PWSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Zał. do ZW 34/2012 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr /2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Podstawa prawna: art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Senatu SGGW nr 41 z 31.05.10 r. (tekst jednolity) REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwana dalej Uczelnią prowadzi studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 7/40/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 września 2011r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-7/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 21 września 2006 roku

Uchwała Nr 000-7/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 21 września 2006 roku Uchwała Nr 000-7/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Radomskiej im. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2016/2017r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KRAKÓW 2017 R. 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 154/2018 Senatu UPP REGULAMIN studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE (załącznik do Zarządzenia Rektora AGH Nr 40/2015 z dnia 1 października 2015 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kursów dokształcających oraz szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w IBPRS zwanym dalej Instytutem, określa organizację i tok studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Senatu nr9//2012 z dn. 27 września 2012r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe mogą być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y S e n a t u W S E i Z n r 1 /09 / 2 0 1 4 z d n i a 1 w r z e ś n i a 2014 r. R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 36/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała nr 36/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 września 2011 r. Uchwała nr 36/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2016/2017r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KRAKÓW 2017 R. 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 września 2019 roku

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 września 2019 roku 75.0200.64.2019 Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 września 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE (Załącznik do Zarządzenia Rektora AGH Nr 41/2015 z dnia 1 października 2015 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.)

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.) Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2015r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne.. 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwana dalej Uczelnią prowadzi studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 284 z dnia 26 września 2018 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Załącznik do Uchwały nr 1088 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU wprowadzony Uchwałą Senatu nr 38/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Tekst jednolity załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały nr 320/V/V/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Państwową Wyższą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku znowelizowany Uchwałą Senatu nr 17 / 2017 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 II. TWORZENIE I LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r. OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego adzony na mocy Uchwa?y Senatu AM nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 r., ujednolicony Uchwa?? Senatu WUM nr 27/2008 z dnia 12 maja 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia r.

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia r. Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu Na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie par. 14 pkt 4 statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 października 2011 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie par. 14 pkt 4 statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 października 2011 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/4/2016 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 000-3/4/2016 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 000-3/4/2016 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

REGULAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU Załącznik do Uchwały Nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 roku REGULAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe są formą kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20 z dnia 29 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu Załącznik do Uchwały Senatu nr 11/LXIV/2016 Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu z dnia 16 grudnia 2016r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 364/2009/2010 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie nr 364/2009/2010 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 sierpnia 2010 roku Zarządzenie nr 364/2009/2010 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad uruchamiania kolejnych edycji studiów podyplomowych, wysokości i terminów opłat za studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 372/XXV/XIV/2014 Senatu PB z dnia 30 października 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Strona 1 z 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo