Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Transkrypt

1 Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

2 UWAGA! nowa strona internetowa

3

4 Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego określa Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2017 r.

5 Zakres wsparcia: 1) Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, 2) Kształtowanie przestrzeni publicznej, 3) Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

6 Jeden wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć tylko jednego zakresu! W ramach jednego naboru dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy!

7 Podmiot uprawniony do otrzymania pomocy: 1) Gmina we wszystkich zakresach, 2) Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jst jeżeli operacja dotyczy budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

8 Warunki przyznania pomocy: 1) koszty kwalifikowalne nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego, 2) maksymalnie 2 etapy (12 lub 24 miesiące), 3) miejscowość do mieszkańców,

9 Warunki przyznania pomocy: 4) prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji operacji oraz jej trwałości 5 lat od wypłaty płatności końcowej, Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy jest dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości. Złożenie ww. dokumentów nie jest wymagane tylko wtedy, kiedy Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem + potwierdzeniem braku sprzeciwu

10 Warunki przyznania pomocy: 5) operacja będzie wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony dla obszaru, na którym będzie realizowana albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku operacji dotyczącej zagospodarowania terenu, Do wniosku należy dołączyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile zostały sporządzone/wymagane jest uzyskanie), 6) operacja będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest jej realizacja, określającym strategię rozwoju oraz obszary i cele lokalnej polityki rozwoju, Do wniosku należy dołączyć Dokument strategiczny (np. strategia rozwoju gminy, plan rozwoju miejscowości)

11 Warunki przyznania pomocy: 7) po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych, 8) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności pomocy (np. przy dofinansowaniu w wysokości zł koszty całkowite nie mogą przekroczyć zł), 9) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

12 Warunki przyznania pomocy: 10) dla operacji wydano ostateczną decyzję środowiskową (jeżeli była wymagana), 11) obiekt budowlany na dzień ogłoszenia naboru jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków (operacje typu Ochrona zabytków ), Załącznik - Dokumenty potwierdzające, że obiekt budowalny będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, np. zaświadczenie WKZ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku 12) w przypadku instytucji kultury - planowana do realizacji operacja została zaakceptowana przez organizatora, jakim jest jst. Załącznik - Dokumenty potwierdzające, że planowana przez instytucję kultury do realizacji operacja, została zaakceptowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, będącej jej organizatorem, np. kopia uchwały Rady Gminy

13 Koszty kwalifikowalne: 1) ogólne, 2) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych (budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych) lub prac konserwatorskich lub restauratorskich, 3) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie dotyczącym odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych również wyposażenia stanowiącego eksponaty, 4) zakupu obiektów budowlanych - w zakresie dotyczącym odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 5) zakupu innych rzeczy, w tym materiałów i roślin wieloletnich oraz roślin użytkowych utrzymywanych w ramach ochrony ex situ (ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych, lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka) w przypadku operacji dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, 6) zakup usług, 7) VAT - które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu

14 Limity: - Wysokość pomocy do 63,63% kosztów kwalifikowalnych zł na miejscowość w okresie realizacji Programu łącznie na 3 zakresy - Koszty ogólne 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych - Koszty mikroinstalacji do 30% kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów ogólnych

15 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 1) operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/ punkty,

16

17 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 2) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 50% średniej krajowej 3 punkty, b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 punkty, c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 punkt Źródło danych: wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r. opublikowane na stronie internetowej

18 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców -3punkty, Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić innowacyjność danej operacji przez jej szczegółowy opis, w tym załączenie dokumentów potwierdzających innowacyjność, np. opinię stowarzyszenia architektów, stowarzyszenia inżynierów budownictwa, branżowej uczelni wyższej, wojewódzkiego domu kultury.

19 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną 3 punkty, Obowiązkowy załącznik audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora instalacji OZE o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną przez istniejącą lub wybudowaną w ramach operacji instalację OZE lub inny dokument wystawiony przez osobę/podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie. Należy też dołączyć dokument opisujący instalację (parametry techniczne, moc w rozbiciu na energię elektryczną i cieplną). Koszt poniesiony w związku z uzyskaniem ww. dokumentów może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowalnych operacji

20 Mikroinstalacja instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kw (Art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) Odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródło energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (Art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)

21 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 5) operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres: a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 3 punkty, b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 2 punkty, c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 1 punkt; W przypadku utworzenia miejsc pracy, umowa zobowiązuje Beneficjenta do zapewnienia trwałości operacji, w tym utrzymania miejsc pracy przez 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej

22 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 6) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi: a) co najmniej 60 osób/km2 2 punkty, b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 1 punkt, Źródło weryfikacji danych: GUS Bank Danych Lokalnych

23 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne kryteria wyboru operacji: 7) średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie 1 punkt, Źródło danych: wskaźniki publikowane przez GUS 8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000) 1 punkt; Załącznik - Dokumenty potwierdzające, że na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, w gminie w której będzie realizowana operacja, występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ; pomocniczo można wykorzystać np. publikację GUS Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych.. ;

24 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne regionalne kryteria wyboru operacji: 9) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja: nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego tym programem 4 punkty, była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym 3 punkty, były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 2 punkty, były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 1 punkt, Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć wykaz operacji zrealizowanych w ramach ww. działań z podaniem numeru umowy oraz nazwy podmiotu realizującego inwestycję. Podane dane zostaną zweryfikowane na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Informację o dołączeniu wykazu należy zawrzeć w sekcji VI wniosku o przyznanie pomocy (informacja o załącznikach), punkt pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : budowa, przebudowa, remontu lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

25 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne regionalne kryteria wyboru operacji: 10) operacja przewiduje: zagospodarowanie otoczenia obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne 1 punkt, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku nieprzekraczającym 30 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/ punkt, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku przekraczającym 50 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/ punkt, W celu potwierdzenia spełnienia kryterium wymienionego w 8 ust. 2 pkt 15 lit. b) tiret drugim i trzecim rozporządzenia, informację o planowanych zajęciach ze wskazaniem ich adresata oraz terminów prowadzenia należy ująć w Planie działalności obiektu, którego wzór został zamieszczony w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

26 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne regionalne kryteria wyboru operacji: 11) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi: nie więcej niż punktów, punkty, punkty, punkty, punkt; Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku oryginał. Informację o dołączeniu wykazu należy zawrzeć w sekcji VI wniosku o przyznanie pomocy (informacja o załącznikach), punkt 24

27 Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów regionalnych, w przypadku gdy operacji przyznano punkty wg tych kryteriów, przez 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej dotyczy wszystkich zakresów

28 Kształtowanie przestrzeni publicznej Przestrzeń publiczna: obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

29 Kształtowanie przestrzeni publicznej kryteria wyboru operacji: 1) operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych: a) operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej miejscowości 3 punkty, b) operacja jest uzupełnieniem dwóch takich inwestycji w tej samej miejscowości 2 punkty, c) operacja jest uzupełnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowości 1 punkt, Do prawidłowej weryfikacji kryterium niezbędne jest dołączenie szczegółowego opisu dotyczącego komplementarności operacji z innymi inwestycjami na obszarze objętym tą operacją. Wskazane jest również załączenie do przedmiotowego opisu map, szkiców sytuacyjnych lub rysunków charakterystycznych

30 Kształtowanie przestrzeni publicznej kryteria wyboru operacji: 2) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada: a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom 3 punkty, b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom 2 punkty, c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom 1 punkt; Źródło weryfikacji: dane publikowane przez GUS

31 Kształtowanie przestrzeni publicznej kryteria wyboru operacji: 3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań architektonicznych, technicznych lub technologicznych 3 punkty, 4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną 3 punkty, 5) opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 3 punkty; Należy dołączyć koncepcję architektoniczną/architektoniczno-urbanistyczną dotyczącą przedmiotu operacji wraz z protokołem z przeprowadzonego konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy

32 Kształtowanie przestrzeni publicznej kryteria wyboru operacji: 6) układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków 2 punkty Należy udokumentować np. decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku 7) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi: a) co najmniej 60 osób/km2 2 punkty, b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 1 punkt

33 Kształtowanie przestrzeni publicznej kryteria wyboru operacji: 8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1 punkt, Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, w gminie w której będzie realizowana operacja, występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody

34 Kształtowanie przestrzeni publicznej regionalne kryteria wyboru operacji: 9) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja: nie była realizowana przez podmiot wymieniony w 3 inwestycja w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego tym programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego tym programem w zakresie wskazanym w 4 ust. 1 pkt 5* rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata punkty, była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym 3 punkty, były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 2 punkty, były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 1 punkt, Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć wykaz operacji zrealizowanych w ramach ww. działań z podaniem numeru umowy oraz nazwy podmiotu realizującego inwestycję. Podane dane zostaną zweryfikowane na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Informację o dołączeniu wykazu należy zawrzeć w sekcji VI wniosku o przyznanie pomocy (informacja o załącznikach), punkt 24 *kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne

35 Kształtowanie przestrzeni publicznej regionalne kryteria wyboru operacji: 10) operacja przewiduje budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego, które w wyniku jej zrealizowania będzie zasilane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i będzie jedynym oświetleniem przestrzeni publicznej objętej operacją 4 punkty, Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonana na podstawie charakterystyki robót zawartej w kosztorysie inwestorskim lub programie funkcjonalno-użytkowym 11) operacja przewiduje budowę lub przebudowę chodników lub ciągów komunikacyjnych pieszorowerowych 3 punkty, Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonana na podstawie zakresu wyszczególnionego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz kosztorysie inwestorskim lub programie funkcjonalno-użytkowym

36 Kształtowanie przestrzeni publicznej regionalne kryteria wyboru operacji: 12) operacja przewiduje utworzenie lub zagospodarowanie, lub zrewitalizowanie skwerów lub terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub miejsc wypoczynku (tereny zieleni tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym) 1 punkt, Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonana na podstawie zakresu wyszczególnionego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz kosztorysie inwestorskim lub programie funkcjonalnoużytkowym

37 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego kryteria wyboru operacji: 1) do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym 5 punktów, Do wniosku należy dołączyć opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym (załącznik nr 17) UWAGA! Opinia dokumentowi potwierdzającemu, że obiekt jest wpisany do rejestru/ewidencji zabytków!

38 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego kryteria wyboru operacji: 2) w wyniku realizacji operacji: a) więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu 4 punkty, b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu 3 punkty, c) mniej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu 1 punkt, Należy dołączyć szczegółowy opis dotyczący uzyskania przez obiekt budowlany nowego przeznaczenia wraz z mapami, szkicami i rysunkami charakterystycznymi

39 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego kryteria wyboru operacji: 3) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany: a) do rejestru zabytków 4 punkty, b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków 2 punkty Należy dołączyć np. zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

40 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego kryteria wyboru operacji: 4) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada: a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom 3 punkty, b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom 2 punkty, c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom 1 punkt, 5) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej 3 punkty, 6) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1 punkt

41 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego regionalne kryteria wyboru operacji: 7) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi: nie więcej niż punktów, punkty, punkty, punkty, punkt, 8) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja: nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących odnawiania lub poprawy stanu zabytków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lub działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego tym programem 4 punkty, była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym 3 punkty, były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 2 punkty, były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym 1 punkt,

42 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego regionalne kryteria wyboru operacji: 9) operacja przewiduje zagospodarowanie otoczenia zabytkowego obiektu budowlanego 2 punkty, 10) operacja przewiduje instalację monitoringu zabezpieczającego zabytkowy obiekt budowlany 1 punkt, Weryfikacja spełnienia kryteriów 9 i 10 będzie dokonana na podstawie zakresu wyszczególnionego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz kosztorysie inwestorskim

43 Pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy: Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości (wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie zależne) Kosztorys inwestorski lub program funkcjonalno-użytkowy (niedopuszczalny dla zakresu Ochrona zabytków ) Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna najpóźniej na etapie składania wniosku o płatność) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych + potwierdzenie braku sprzeciwu Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z-w wraz z wnioskiem o płatność) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile zostały sporządzone /wymagane jest uzyskanie), Dokument strategiczny (np. strategia rozwoju gminy, plan rozwoju miejscowości), Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Interpretacja indywidualna w sprawie VAT, Mapy, szkice, rysunki, Operat szacunkowy obiektu budowlanego charakterystycznego dla tradycji budownictwa w danym regionie, planowanego do zakupu z przeznaczeniem na cele publiczne, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, Decyzje, pozwolenia, opinie organów administracji publicznej lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym dotyczących specyfiki regionu

44

45 Zasady przyznawania punktów: 1) realizacja operacji w więcej niż jednej miejscowości punkty za kryteria odnoszące się do miejscowości są przyznawane, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowości objętych operacją, 2) minimalna ilość punktów 16, 3) w przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście decyduje: - K - większa liczba inicjatyw społecznych, które mają charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, - PP i Z - niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której będzie realizowana operacja, przypadająca na jednego jej mieszkańca 4) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie ww., o kolejności decyduje liczba mieszkańców gminy, w której będzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie mieszkańców

46 Zasady przyznawania punktów: 4) punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz w dokumentach niezbędnych do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, 5) jeżeli dane zawarte we wniosku i załącznikach są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach, 6) jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub załączniki nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium

47 Ocena wniosków: 1) pierwszy etap naliczanie punktów, 2) kontroli administracyjnej podlegają wnioski mieszczące się w 150% limitu, 3) 2 uzupełnienia, 4) termin na ocenę wniosków 6 miesięcy 5) umowy zawierane do 100% limitu; pozostałe wnioski oczekują na zwolnienie się środków

48 Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem: - podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, - pracownik samorządu województwa, - podmiot który wydał dokument, - notariusz, - pełnomocnik będący radcą prawnym lub adwokatem

49 Dziękuję za uwagę

Uchwała Nr 4978/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 4978/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku Uchwała Nr 4978/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie przestrzeni publicznej Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Kształtowanie przestrzeni publicznej Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE TYPU: RAMY PRAWNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

OPERACJE TYPU: RAMY PRAWNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje

Bardziej szczegółowo

Bieżące informacje na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie kujawsko - pomorskim

Bieżące informacje na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie kujawsko - pomorskim Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2017 r. Poz. 1737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

PROW _ /1z str. 1

PROW _ /1z str. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa (Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Listopad 2015 Podstawy prawne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PROW stan wdrażania, nabory, perspektywy

PROW stan wdrażania, nabory, perspektywy PROW 2014-2020 stan wdrażania, nabory, perspektywy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2008 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2018 r. Poz. 509 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej i Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej i Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 (1) Ramy prawne planowanego naboru wniosków, zasady przyznawania pomocy,

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Warunki udzielenia wsparcia: 1. Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie tylko dróg publicznych

Finansowanie tylko dróg publicznych Resort rolnictwa przekazał stronie samorządowej 24 czerwca do zaopiniowania projekt rozp orządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

zakres: lności energii elektrycznej i cieplnej

zakres: lności energii elektrycznej i cieplnej Podstawowe usługi ugi dla gospodarki i ludności wiejskiej zakres: budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególno lności energii elektrycznej i cieplnej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ 3 JakośćŜycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 wzór kart zgodności z PROW duże projekty do Procedury obsługi operacji w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 21 listopada 2016 r. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: a) podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania, Wydział Obszarów Wiejskich

Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania, Wydział Obszarów Wiejskich Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Dz. U. 2015 poz. 1414 z 18 września 2015 r.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Dz. U. 2015 poz. 1414 z 18 września 2015 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

z dnia 25 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1390 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Załącznik 5.1 do Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (realizowanych w ramach PROW) KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Nr naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Podstawa prawna - art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski r.

Janów Lubelski r. Możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Leśny Krąg Janów Lubelski 07.03.2019r. Zakres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA DELEGOWANE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

DZIAŁANIA DELEGOWANE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA DZIAŁANIA DELEGOWANE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich DZIAŁANIA DELEGOWANE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1/7.4.1-7.6.1 A. ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu: 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej"

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI: Założenia działania; Najczęściej popełniane błędy;

PLAN PREZENTACJI: Założenia działania; Najczęściej popełniane błędy; PLAN PREZENTACJI: Założenia działania; Najczęściej popełniane błędy; ODNOWA I ROZWÓJ WSI NIE KWALIFIKUJEMY!!! Drogi i ciągi pieszo-jezdne Środki transportu Elewacje wewnętrzne i wyposaŝenie kościołów

Bardziej szczegółowo

Numer naboru: 3/ Inwestycje w turystykę i rekreację

Numer naboru: 3/ Inwestycje w turystykę i rekreację Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Numer i nazwa przedsięwzięcia Numer naboru: 3/2017 2.1.1 Inwestycje w turystykę i rekreację I. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 1. Aby wniosek mógł zostać wybrany przez

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

PROW 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa mikroinstlacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii) Legislacja W dniu 24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 08.04.2019 OGŁOSZENIE nr 1/2019/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW INSTALACJI OZE W ramach projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna Gmina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU złożonego do LGD POLESIE w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy Nr Numer wniosku Imię, nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Data/ godzina

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/174/2013 RADY GMINY KONARZYNY

UCHWAŁA NR XXIII/174/2013 RADY GMINY KONARZYNY Projekt z dnia 7 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIII/174/2013 RADY GMINY KONARZYNY z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA OCENY ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

LGD Kraina Trzech Rzek

LGD Kraina Trzech Rzek LGD Kraina Trzech Rzek Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Autor: Marlena Błyskal Warunki i tryb udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku

Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI ROZPORZĄDZENIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo