Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku PROJEKT w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz ze zmianami), oraz art. 6k ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi: 1. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w 2 ust. 1 w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w 2 ust. 2 w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 13 zł od osoby. 2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 24 zł od osoby. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki ww. opłaty. 13 maja 2011 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ), która oznacza wielkie zmiany w gospodarce odpadami. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania z odpadami. Z uwagi na brak istniejącej na przeważającym terenie sieci wodociągowej oraz na występujące duże zróżnicowania powierzchni użytkowych, nie przekładające się na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, spośród określonych w ustawie metod naliczania opłaty jako najbardziej racjonalną wybrano sposób naliczania opłaty w zależności od liczby mieszkańców. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie przewidywanej liczby mieszkańców i ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Łomianki oraz przewidywanych kosztów organizacji i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i późniejszego ich zagospodarowania określi odrębną uchwałą Rada Miejska. Niniejsza uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę takiej opłaty. Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów art. 6k ww. ustawy.

3 PROJEKT Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Nr XVII/95/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 października 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

4 UZASADNIENIE Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia wielu nowych uchwał dotyczących gospodarowania przez gminy odpadami - w tym podstawowym i wyjściowym aktem jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, podmiotów odbierających odpady oraz i samej gminy. Regulamin określa między innymi rodzaje odpadów, które właściciele nieruchomości muszą zbierać w sposób selektywny. Ponadto, regulamin określa również w jaki sposób właściciel nieruchomości winien pozbywać się konkretnych rodzajów odpadów. Na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy, rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. W dniu 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat w związku z powyższym, zgodnie z wolą ustawodawcy dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki uwzględniając zapisy ww. aktów prawnych. W dniu roku Burmistrz Łomianek wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów. Pismem z dnia.. roku znak: Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

5 Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku PROJEKT w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1 Określa się górne stawki opłat za świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych: a) 28 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 120 l ; b) 38 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 240 l ; c) 68 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 1100 l 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych: a) 15 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 120 l ; b) 23 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 240 l ; c) 36 zł brutto miesięcznie za jednokrotny odbiór pojemnika 1100 l białe i kolorowe, pozbawionych metalu (zgodnie z harmonogramem). 3. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 23 zł brutto / 1 m 3. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

6 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy, Rada określa niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych będą miały zastosowanie do właścicieli nieruchomości nieobjętych gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. do tych, którzy nie będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz będą zawierali indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Łomianek. Górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych będą natomiast regulowały ceny usług świadczonych w ww. zakresie przez przedsiębiorców na podstawie indywidualnych umów zawieranych z właścicielami nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych. W praktyce określone w uchwale górne stawki opłat stosowane będą zgodnie z art. 6 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jedynie w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie zawarli umów na wykonywanie ww. usług. W tym przypadku Gmina obowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli oraz na podstawie stosownej decyzji ustalić obowiązek wnoszenia przez nich opłaty z tego tytułu wyliczonej w oparciu o uchwalone górne stawki. Natomiast dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają umowy na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ze swoich nieruchomości wysokość płaconych stawek wynika z indywidualnie zawartej umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych i nie może być wyższa od określonych w niniejszej uchwale górnych stawek opłat za ww. usługi

7 Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku PROJEKT w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Łomiankach uchwala co następuje: 1 Ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2 Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 1. Pojazdów: a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w tym powinny być wyposażone w: c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 2. Bazy transportowej: a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu. 3 Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 1. Wymagania sanitarne: a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika, b) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć oświadczenie o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,

8 c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, d) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 2. Wymagania porządkowe: a) przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391) b) świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych, c) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, d) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości, - adres nieruchomości, - data zawarcia umowy, - pojemność zbiornika bezodpływowego, - częstotliwość opróżniania, e) przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach przy użyciu systemu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy, f) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach, posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Łomianek, g) przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale sporządzenia i przekazania Burmistrzowi Łomianek informacji za poprzedni kwartał, dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z nieruchomości, z terenu miasta i gminy Łomianki, o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe oraz informacji o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. h) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną, i) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną.

9 4 Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Łomiankach, eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Brukowa 2 lub innej stacji zlewnej wskazanej przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków albo do innej stacji położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru, z którą przedsiębiorca ma zawartą umowę Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. 6 Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami. 7 Traci moc zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr RAG /09 z dnia r. (Dz. Urzędowy Woj. Maz. Nr 62 z 2009r., poz. 1642). w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

10 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 622) wprowadziła w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zmiany w art. 7 ust. 3a, powodujące konieczność uchwalenia przez Radę Miejsk w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsca przekazywania nieczystości ciekłych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) zostały one określone w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

11 3. Odpady frakcji suchej grupa podstawowa będą odbierane bezpośrednio z posesji lub dostarczane do GPSZOK. 4. Odpady frakcji suchej grupa dodatkowa będą dostarczane do GPSZOK. 5. Odpady o których mowa w ust 2, 3 i 4, przekazywane do GPSZOK winny być dostarczane w sposób selektywny oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów. 6. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli odpady nie będą dostarczone w sposób selektywny oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów. 7. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy Odpady, których mowa w 2 odbierane z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy powinny być posegregowane wg frakcji i grupy, oddzielnie dla każdej grupy. 2. Odpady posegregowane niezgodnie z zasadą określoną w ust 1 traktowane będą jako odpady zmieszane Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następujący sposób: 1) Odpady zmieszane tzw. frakcja mokra grupa podstawowa: - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie dla budynków jednorodzinnych, - nie rzadziej niż raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych. 2) Odpady surowcowe tzw. frakcja sucha grupa podstawowa - nie rzadziej niż raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych, - nie rzadziej niż raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych. 3) Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów tzw. frakcja mokra grupa dodatkowa 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada. 2. Odpady frakcji mokrej grupa dodatkowa oraz odpady frakcji suchej grupa podstawowa i dodatkowa odbierane całorocznie w GPSZOK Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznakowanych pojemnikach i workach. 2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów, nie będą odbierane. 3. W dniu odbierania odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków. 4. Odbieranie odpadów, odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Łomianki zawrze umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów. 5. Harmonogram będzie udostępniony właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 10

12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. UZASADNIENIE W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., gminy mają obowiązek objąć właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Łomiankach powinna przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Łomianki w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zakres świadczonych usług został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łomianki

13 PROJEKT Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), oraz art. 6n ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie uchwały, zamieszkują mieszkańcy pierwszą deklarację składają w terminie do 28 lutego 2013 r. do Burmistrza Łomianek. 2. Właściciel nieruchomości na których w dniu wejścia w życie uchwały, nie zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

14 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podstawa Prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z poz. 391) Składający Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Łomianki * Termin składania Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie uchwały, zamieszkują mieszkańcy pierwszą deklarację składają w terminie do 28 lutego 2013 r. do Burmistrza ** A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Urząd Miejski w Łomiankach, Łomianki, ul. Warszawska 115 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Korekta/ zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) Właściciel Współwłaściciel Użytkownik wieczysty Zarządca wspólnoty mieszkaniowej Spółdzielnia mieszkaniowa D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1 Pełna nazwa/ Imię i Nazwisko, imię ojca i matki oraz data urodzenia (w przypadku osoby fizycznej) D.2 Identyfikator REGON NIP PESEL Kraj Powiat Województwo Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Numer telefonu D.3 Adres do korespondencji Powiat Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Numer telefonu Nr ewidencyjny nieruchomości w ewidencji gruntów E. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Powiat Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr ewidencyjny nieruchomości w ewidencji gruntów F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: p (podać liczbę mieszkańców) Na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza (zaznaczyć właściwy kwadrat)*** tak..... nie (podać rodzaj prowadzonej działalności) G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Czy na terenie nieruchomości będzie prowadzona segregacja (zaznaczyć właściwy kwadrat) tak nie A stawka opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku segregacji od osoby wynosi 13 zł B stawka opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych bez segregacji od osoby wynosi 24 zł Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku prowadzenia segregacji= ilość osób x A

15 Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku PROJEKT w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę, odbierane będą wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, według podziału na frakcje i grupy: 1) frakcja mokra grupa podstawowa: czyli wyłącznie: niesegregowane odpady komunalne oraz odpady kuchenne i inne odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów, 2) frakcja mokra grupa dodatkowa: odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów, 3) frakcja sucha grupa podstawowa: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 4) frakcja sucha grupa dodatkowa: odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady remontowo budowlane oraz inne odpady powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie powinny lub nie mogą być gromadzone w przydomowych pojemnikach. 3 Ustala się, utworzenie jednego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) Odpady frakcji mokrej grupa podstawowa będą odbierane bezpośrednio z posesji. 2. Odpady frakcji mokrej grupa dodatkowa gromadzone w workach, będą odbierane bezpośrednio z posesji lub dostarczane do GPSZOK.

16 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki. 13 maja 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ), która oznacza wielkie zmiany w gospodarce odpadami. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania z odpadami. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębną uchwałą Rada Miejska w Łomiankach. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Łomiankach została zobowiązana do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującego objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała niniejsza jest realizacją zapisów art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ).

17 PROJEKT Uchwała Nr.../.../2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 1 Ustala się: 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają raz na miesiąc, za dany miesiąc, w terminie do 15 dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 2 Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach ul. Szpitalna 8, Łomianki albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Łomianki nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

18 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Łomiankach powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie, za dany miesiąc do 15 dnia tego miesiąca celem zapewnienia płynności budżetu gminy. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od lipca 2013 roku, dlatego termin uiszczenia pierwszej wpłaty upływa z dniem 15 lipca 2013 r. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, zostanie podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów art. 6l ww. ustawy.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-82/2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy... z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 322 UCHWAŁA NR 188/XXXII/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 322 UCHWAŁA NR 188/XXXII/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 322 UCHWAŁA NR 188/XXXII/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Gdów z dnia 22 września 2006 r. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 13 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 1 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 1 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2018 r. Poz. 2540 UCHWAŁA NR XLIII.444.2018 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 29 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia.. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia.. grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR../../16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE z dnia.. grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 27 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 15 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 15 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIX/266/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Najważniejsze zmiany W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. Poz. 206 UCHWAŁA NR 285/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/241/218 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/241/218 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 31 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r. Poz. 2068 UCHWAŁA NR XLI/241/218 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r.

UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r. UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/381/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 13 marca 2014 r. Podla.2014.1229 UCHWAŁA Nr XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1577 UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 21 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/256/12 RADY MIASTA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Obowiązek złożenia deklaracji wynika

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r.

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.37.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28.02.2019r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/106/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/106/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/106/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/392/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 14 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3581 UCHWAŁA NR XVIII.108.2016 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014 roku Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI.284.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 62/X/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

1)gruz budowlany, 2)odpady wielkogabarytowe, 3)odpady zielone, 4)tworzywo sztuczne, 5)papier, makulatura, 6)szkło.

1)gruz budowlany, 2)odpady wielkogabarytowe, 3)odpady zielone, 4)tworzywo sztuczne, 5)papier, makulatura, 6)szkło. Zał. Nr 8 do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28.06.2016r. U C H W A Ł A Nr XVII / 125 /2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 29 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 29 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia termin i miejsca składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3083 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 20 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 20 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/250/17. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLII/250/17. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XLII/250/17 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/204/2013 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/2013 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/204/2013 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17.186.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/334/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/334/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/334/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 28 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 28 września 2018 r. UCHWAŁA NR LIV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Michałowice z dnia.

Uchwała Nr Rady Gminy Michałowice z dnia. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 571 RADY MIASTA KONINA. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 571 RADY MIASTA KONINA. z dnia 24 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 571 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz. 3473 UCHWAŁA NR XXVI/349/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/250/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/250/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/250/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 10 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/2012 RADY GMINY OBRZYCKO. z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/131/2012 RADY GMINY OBRZYCKO. z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/131/2012 RADY GMINY OBRZYCKO w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 784 UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gdańsk, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 784 UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 784 UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/31/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 1 października 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/31/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 1 października 2015 r. UCHWAŁA NR IV/31/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 27 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Id: 550CCC58-D580-4C6B-ACDA-4FDC3D324B72. Podpisany Strona 1

Id: 550CCC58-D580-4C6B-ACDA-4FDC3D324B72. Podpisany Strona 1 UCHWAŁA NR XXXI/284/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 4 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 4 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VI.37.2019 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/294/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/294/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/294/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. Znak sprawy: Numer kartoteki: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/200/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/200/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/200/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 250).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 250). Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania Organ właściwy, do którego należy ożyć deklarację: Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami. A. OBOWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR.../2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia... 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/828/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 24 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/828/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 24 września 2018 r. UCHWAŁA NR LIV/828/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo