UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług. Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm. 1) ) - po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie - Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, 3) tworzywa sztuczne, 4) opakowania wielomateriałowe i metal, 5) szkło, 6) odpady ulegające biodegradacji, 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 2. Określa się frakcje odpadów, które będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w 4: 1) przeterminowane leki i chemikalia, 2) zużyte baterie i akumulatory, 3) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 4) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, 5) zużyte opony, 6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2015 r. poz. 87 i 122. Id: A6C9D3FF-BFD7-466A-A026-9C331F757DBF. Podpisany Strona 1

2 1) budynki jednorodzinne oraz budynki wielolokalowe wyposażone w pojemniki indywidualne na zasadach określonych w 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lit a) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, ust. 1 pkt 2 lit b) - nie rzadziej niż raz na tydzień. 2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem (w terminie od 1 marca do 31 października): 1) budynki jednorodzinne oraz budynki wielolokalowe wyposażone w pojemniki indywidualne na zasadach określonych w 3 ust. 1 pkt 1 i 2 lit a) - nie rzadziej niż raz na miesiąc, ust. 1 pkt 2 lit b) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem (w terminie od 1 marca do 31 października): 1) budynki jednorodzinne oraz budynki wielolokalowe wyposażone w pojemniki indywidualne na zasadach określonych w 3 ust.1 pkt 1 i 2 lit a) - nie rzadziej niż raz na miesiąc, ust. 1 pkt 2 lit b) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Kwilcz oraz dostępny w Urzędzie Gminy w Kwilczu. 5. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Kwilcz Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki oraz worki LDPE w zależności od ilości zamieszkałych osób oraz rodzaju nieruchomości: 1) dla budynków jednorodzinnych: a) zamieszkałych do 2 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 90 l oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, b) zamieszkałych od 3 do 5 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 120 l oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, c) zamieszkałych powyżej 5 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 240 l oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; 2) dla budynków wielolokalowych przyjmuje się dwie możliwe formy: a) pojemniki indywidualne - dla mieszkań: - zamieszkałych do 2 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 90 l oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, - zamieszkałych od 3 do 5 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 120 l oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, Id: A6C9D3FF-BFD7-466A-A026-9C331F757DBF. Podpisany Strona 2

3 - zamieszkałych powyżej 5 osób - pojemnik o pojemności co najmniej 240 l oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; b) pojemniki zbiorowe dla nieruchomości: - dla każdego budynku minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) wynosi 1100 l, - dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, dla każdego z lokali po jednym worku z folii LDPE lub pojemnik, w zależności od liczby zamieszkujących osób. 2. Domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyposaża się w 1 pojemnik o pojemności co najmniej 120 l oraz co najmniej po jednym komplecie worków z folii LDPE. 3. Odpady komunalne z nieruchomości, o których mowa w ust. 2, odbierane będą raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 4. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywa kosztów zakupu nowego pojemnika, w sytuacji, gdy jego uszkodzenie nastąpiło z winy właściciela nieruchomości Odpady wymienione w 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów. 2. Do punku selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Informację o lokalizacji oraz o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kwilcz. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 5. Przeterminowane leki - odbierane są w aptekach. 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 1) uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności: a) do 2 dni - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów terminie, b) do 7 dni - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, c) do 14 dni - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów; Id: A6C9D3FF-BFD7-466A-A026-9C331F757DBF. Podpisany Strona 3

4 2) uwagi zgłasza właściciel nieruchomości: telefonicznie lub pisemnie lub elektronicznie poprzez numery telefonów i adresy (w tym elektroniczne) wskazane w harmonogramie odbioru odpadów; 3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2, powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres nieruchomości dotyczącej reklamacji, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji; 4) w przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą okolicznością, która zawiera dane wskazane w pkt W roku 2015 odpady komunalne z nieruchomości, o których mowa w 3 ust. 2, odbierane będą raz w miesiącu w okresie od 1 lipca do 31 października. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 9. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2561). 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: A6C9D3FF-BFD7-466A-A026-9C331F757DBF. Podpisany Strona 4

5 UZASADNIENIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.), zgodnie z brzmieniem art. 6r ust. 3 Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ujęto także zbiórkę odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, co umożliwia nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminie. Ponadto w projekcie dodano również możliwość zgłaszania przez właścicieli przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę. Wójt Gminy Stanisław Mannek Id: A6C9D3FF-BFD7-466A-A026-9C331F757DBF. Podpisany Strona 1