Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. dla obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Świdnickiej 35a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. dla obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Świdnickiej 35a"

Transkrypt

1 2012 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Świdnickiej 35a 0

2 WSTĘP WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, MAGAZYNOWANIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU, W TYM ZAGROŻENIA WYBUCHEM PARAMETRY BUDYNKU PODZIAŁ UŻYTKOWY KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU STREFY POŻAROWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU INSTALACJE TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE WYPOSAŻENIE W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH STOSOWANYCH W BUDYNKU SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZENIA SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU W BUDYNKU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 35A SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI Załączniki: 1. Instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiąca załącznik nr 1 a) Książka kontroli prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiąca wzór nr 1 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, b) Protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiący wzór nr 2 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, c) Zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych stanowiące wzór nr 3 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych 2. Plan obiektu oraz terenu przyległego 3. Plan ewakuacyjny budynku z zaznaczonymi urządzeniami p.poż. (piwnica, parter, I piętro) 1

3 Podstawa Prawna: Ustawa z dnia r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U nr 178 poz.1380 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 2

4 Wstęp Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obejmuje podstawowe zagadnienia ochrony przeciwpożarowej przewidziane dla obiektu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Świdnickiej 35a. Ma ona na celu zapoznanie wszystkich pracowników i użytkowników z postanowieniami warunkującymi utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Przepisy niniejszej instrukcji obowiązują wszystkich pracowników ww. obiektu. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach to obiekt 2 kondygnacyjny, podpiwniczony. Sąsiednie obiekty budowlane są usytuowane w odległości ponad 10 m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe, klatki schodowe żelbetowe, ściany podziemia murowane z cegły pełnej, stropodach w konstrukcji żelbetowej, kryty papą Parametry budynku a) powierzchnia użytkowa ,81m 2 b) powierzchnia zabudowy - 495m 2 c) wysokość - ok. 9m d) kubatura m 3 e) ilość kondygnacji podpiwniczenie f) zagrożenie wybuchem - nie istnieje 3

5 1.2. Podział użytkowy Kondygnacja Jednostka organizacyjna Szacunkowa liczba osób Piwnica Parter I Piętro DDPS 5 ŚŚ 4 51 (max. 45 podopiecznych) 30 (max. 25 podopiecznych) TPPS 7 + DPI 16 DDM + biuro świetlic 9+2 Suma Klasyfikacja odporności pożarowej budynku strefy pożarowe, odporność ogniowa elementów budynku W budynku znajduje się standardowe wyposażenie biurowe a także wyposażenie charakterystyczne dla pomieszczeń mieszkalnych (DDPS 5/ ŚŚ 4). Pod względem wysokości obiekt zalicza się do budynków niskich. W budynku nie występują pomieszczenia techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z pozostałą jego częścią. Poszczególne części obiektu nie są oddzielone od siebie elementami oddzielenia przeciwpożarowego dlatego też stanowi on jedną strefę pożarową, którą z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów, elementy budynku powinny spełniać wymagania klasy odporności ogniowej określone dla budynku w klasie C" odporności pożarowej i być nierozprzestrzeniające ognia Instalacje techniczne i przeciwpożarowe w obiekcie Obiekt jest wyposażony w: 1) Instalację elektryczną. 2) Instalację odgromową. 3) Instalację wodno-kanalizacyjną - główny zawór wody znajduje się w piwnicy w części zajmowanej przez DDPS 5 (powinien być oznakowany). 4

6 4) Urządzenia przeciwpożarowe - dwa piony instalacji hydrantowej zlokalizowane na klatkach schodowych. 5) Instalację telefoniczną i komputerową. 2. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym Budynek wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe, za stan których odpowiada ich zarządca tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych na potrzeby DDPS 5. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Ponadto instalacja hydrantowa powinna być poddawana następującym przeglądom: a) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z polską normą, b) instalacja hydrantowa powinna być poddawana przeglądowi i konserwacji nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie z wymogami przy rozmieszczaniu sprzętu w obiekcie należy stosować następujące zasady: a) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych tj. przy wejściach na korytarzach i przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń, b) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z polską normą, c) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1 metra, d) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpośrednie działanie źródeł ciepła, e) dojście do urządzenia gaśniczego (gaśnicy) z każdego miejsca w obiekcie nie powinno przekraczać 30m, f) warunkiem koniecznym do spełnienia jest zapewnienie 2 kg (lub 3 dcm 3 ) środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100 m 2 powierzchni. 5

7 2.1. Charakterystyka urządzeń gaśniczych stosowanych w budynku Gaśnice Stosowane na terenie budynku urządzenia gaśnicze powinny być poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Gaśnice są przeznaczone do gaszenia określonych grup pożarów: przedmiotów, instalacji oraz elementów wyposażenia, które ze względu na charakter jaki pełni obiekt, w nim występują. Dla omawianego budynku można wyróżnić następujące grupy pożarów: a) Grupa A to pożary stałych materiałów palnych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli materiał nie ma tych właściwości to spala się przez żarzenie. Na szybkość palenia się ciał stałych wpływają: stopień ich rozdrobnienia (stykanie się większej powierzchni z tlenem), wydzielanie się gazów i par, większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem. b) Grupa B pożary cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, naftalen, smoła ulegają zapaleniu, gdy pod wpływem parowania utworzy się nad górną warstwą cieczy mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega już samorzutnie, ponieważ mieszanina par z powietrzem, paląc się, nagrzewa ciecz i powoduje jej parowanie. Pożar cieczy palnych w wyniku parowania i łączenia się z powietrzem może spowodować powstanie mieszaniny wybuchowej. c) Grupa C - pożary gazów np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru odbywa się w warstwie stykania się strumienia gazu z powietrzem W związku z możliwością wystąpienia pożarów 3 powyższych grup, w obiekcie należy stosować następujące rodzaje gaśnic: 6

8 Gaśnica proszkowa Gaśnica śniegowa Zastosowanie: proszki fosforanowe gaszą pożary grupy A, B a także grupy C (pożary instalacji i urządzeń gazowych), proszki węglanowe gaszą pożary grupy B, C, przeznaczone do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1kV. Zalety: nietoksyczność, neutralność, duża zdolność penetracji ognia, chłodzenie i tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem, możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych, proszki fosforanowe posiadają zwiększoną odporność na wilgoć, wstrząsy, skuteczne gaszenie pożarów grupy C. Przeciwwskazania: nie zaleca się gaszenia części ruchomych maszyn oraz komputerów i sprzętu elektronicznego. Znajdują zastosowanie w gaszeniu pożarów grup B i C oraz urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem do 1kV. środek gaśniczy nie wymaga uwolnienia czynnika wyzwalającego, zbija mechanicznie płomień dzięki sile podmuchu, działa tłumiąco wypychając tlen gazem obojętnym, działa chłodząco (temp. CO 2 w momencie rozprężenia osiąga -78 o C), nie pozostawia śladów po użyciu. Nie wolno gasić pożarów siarki, węgla, metali lekkich; palących się ludzi; silnie rozgrzanych elementów konstrukcji urządzeń. 7

9 Przykładowe oznaczenie stosowane na gaśnicach proszkowych i śniegowych: Poniżej zawarto rozmieszczenie gaśnic znajdujących się w budynku. Kondygnacja Jednostka Pomieszczenie Rodzaj Piwnica Magazyn (DDPS 5) GP6 ABC Świetlica GP6 ABC Parter DDPS 5 Korytarz (wyjście na klatkę schodową) Korytarz (wejście do ŚŚ 4) GP4 ABC GP6 ABC ŚŚ 4 Pokój wychowawców Sala duża GP4 ABC GP6 ABC I Piętro TPPS 7 DDM + biuro świetlic Pokój socjalny GS 5 BC P. 8 (sala szkoleniowa) GS 5 BC P. 7 GP6 ABC P. 1 GP6 ABC 8

10 Instalacja hydrantowa Na obu klatkach schodowych na parterze znajdują się hydranty, zainstalowane na rurach z tworzywa sztucznego PVC, wyposażone w nawiniętą na dużą szpulę, węże płasko składane o średnicy Ø 52 mm, zakończone prądownicą. Każdy z węży zakończony jest tzw. prądownicą, czyli odpowiednim urządzeniem formującym strumień wody. Na wyposażeniu w budynku znajdują się prądownice uniwersalne, umożliwiające podawanie prądów zwartych i rozproszonych, mające możliwość zamykania wypływu wody przy odkręconym zaworze. Zasięg rzutu strumienia wody powinien wynosić ok. 3 metrów dla strumieni rozproszonych i 10 metrów dla strumieni zwartych. UWAGA!!! Podczas posługiwania się hydrantem wewnątrz pomieszczeń należy zachować ostrożność, gdyż gaszenie pożaru wodą może powodować powstawanie dużej ilości gorącej pary wodnej, mogącej stanowić poważne zagrożenie dla osoby nie ubranej w odpowiednią odzież ochronną. Z uwagi na możliwość porażenia prądem, hydrantów nie należy używać do czasu odłączenia zasilania elektrycznego w objętej ogniem strefie poprzez użycie głównego lub wyłącznika prądu. 3. Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo mogą być prowadzone przez osoby wykwalifikowane, do tego uprawnione i przy zachowaniu szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego tych prac. Szczegółowe zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych określają: 1. Instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiąca załącznik nr 1 oraz a) książka kontroli prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiąca wzór nr 1 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, b) protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych stanowiący wzór nr 2 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, c) zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych stanowiące wzór nr 3 do Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. 9

11 4. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia Ewakuacja w budynku odbywa się poziomymi drogami komunikacyjnymi oraz dwoma klatkami schodowymi prowadzącymi do wyjść na zewnątrz obiektu: 1. Z poziomu piwnicy ewakuacja odbywa się klatką schodową prowadzącą do wyjścia ewakuacyjnego z budynku zlokalizowanego w pobliżu pomieszczeń kuchennych DDPS Na parterze ewakuacja możliwa jest poprzez 5 wyjść ewakuacyjnych: 1) dwa wyjścia z obiektu od strony północnej (od ulicy) poprzez część zajmowaną przez DDPS 5, ŚŚ 4, TPPS 7; 2) dwa wyjścia na część ogrodową poprzez pomieszczenia świetlicy w DDPS 5 oraz salę grupy najstarszej w ŚŚ Z I piętra ewakuacja osób odbywa się dwiema klatkami schodowymi od strony TPPS 7 lub DDM do wyjść z budynku, o których mowa w pkt 2. Ze względu na liczbę osób przebywających w obiekcie (ponad 50 stałych użytkowników), ćwiczenia związane z praktycznym sprawdzaniem organizacji i warunków ewakuacji należy przeprowadzać raz na dwa lata. Celem przeprowadzania ćwiczeń jest m.in. sprawdzenie: a) warunków ewakuacji - w tym działanie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych występujących w budynku, b) znajomości zasad postępowania użytkowników budynku w przypadku zarządzenia ewakuacji, c) sprawności przebiegu ewakuacji, d) prawidłowości działania służb obsługi technicznej budynku. Ćwiczenia przeprowadza się zgodnie z zasadami postępowania w sytuacji pożaru ujętymi w niniejszej instrukcji. 10

12 5. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami Zagrożenie pożarowe w obiekcie pochodzi i uzależnione jest w znacznym stopniu od zgromadzonej masy palnej, ponadto pożar w pomieszczeniach powstać może m.in. w wyniku: 1) Wadliwych lub uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz niewłaściwej ich eksploatacji i napraw. 2) Nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym, palenia tytoniu na terenie obiektu. 3) Używania grzejników elektrycznych w pobliżu materiałów palnych i pozostawiania ich bez dozoru (o ile instrukcja obsługi urządzenia wydana przez producenta nie stanowi inaczej). 4) Niewłaściwego łączenia przewodów elektrycznych oraz naprawiania bezpieczników. 5) Prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych przy niezachowaniu zasad bezpieczeństwa. 6) Celowych działań mających na celu wywołanie pożaru. W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej, aby zminimalizować ryzyko z nimi związane należy: 1) Materiały palne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych, elementy trwałe wystroju wnętrz (wykładziny, boazerie) poddać impregnacji środkami ogniochronnymi. 2) Należy stosować bezpieczne zasady eksploatacji instalacji oświetleniowej. 3) Użytkować urządzenia grzewcze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tzn. nie zastawiać różnego typu przedmiotami w tym materiałami łatwopalnymi; nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. 4) Użytkować instalację elektryczną zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej tzn. nie naprawiać bezpieczników topikowych, nie przeciążać instalacji pobierając prąd z jednego gniazda przez kilka odbiorników. Zabrania się również instalowania osprzętu instalacji elektrycznej jak: wyłączniki, przełączniki, gniazdka wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 5) Dbać o drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych (okresowe czyszczenie oraz sprawdzanie ich szczelności). 6) Zapewnić drożność dojść i przejść ewakuacyjnych - nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami powodującymi ich zwężenie. 7) Przestrzegać zakazu palenia tytoniu na terenie całego obiektu. 11

13 Wszyscy pracownicy w przypadku powstania pożaru zobowiązani są do czynnego włączenia się do akcji zmierzającej do likwidacji pożaru oraz ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej, osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej są: kierownicy TPPS 7, ŚŚ 4, DDM oraz kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 (lub osoby zastępujące) w podległym im obszarze. W przypadku pożaru, osoba alarmująca straż pożarną obowiązana jest podać następujące informacje: gdzie się pali (dokładny adres obiektu i jego nazwę), co się pali np. pomieszczenia biurowe, mieszkalne, magazyny itp., czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe, numer telefonu, z którego się dzwoni oraz imię i nazwisko. UWAGA! Nie wolno rozłączać się bez zgody dyżurnego przyjmującego meldunek. Po dokonaniu zgłoszenia należy odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy zgłoszenie o pożarze nie jest fałszywe. Po zgłoszeniu meldunku o pożarze do straży pożarnej, należy wyznaczyć osobę, która na głównej drodze dojazdowej powinna oczekiwać jednostek ratowniczych wskazując miejsce pożaru. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo gaśniczej powinna pamiętać aby: w pierwszej kolejności przeprowadzać ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, wyłączyć dopływ prądu elektrycznego wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu, przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, o ile sytuacja pozwala, usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, ważne dokumenty i mienie, przed rozpoczęciem ewakuacji pozamykać drzwi i okna, w atmosferze dymu najbezpieczniej poruszać się w pozycji pochyłej, gdyż najwięcej tlenu znajduje się przy podłodze. 12

14 5.1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU W BUDYNKU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 35A 1. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia pożaru w miarę możliwości i jeśli pozwala na to sytuacja należy podjąć akcję gaśniczą, wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) lub instalacje hydrantową (po ówczesnym odcięciu zasilania głównym wyłącznikiem prądu). 2. W przypadku gdy pożar jest zbyt rozwinięty należy: a) niezwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną, b) pozamykać drzwi i okna od pomieszczeń, c) odłączyć zasilanie w obiekcie poprzez użycie głównego wyłącznika prądu. 3. Pracownik, który zauważył ogień na terenie obiektu, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji przełożonego oraz inne osoby przebywające na terenie budynku. Przykładowy sposób ogłoszenia alarmu głosem: UWAGA! UWAGA! ALARM POŻAROWY, PRZERWAĆ PRACĘ, ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU 4. Po usłyszeniu alarmu lub otrzymaniu informacji o pożarze, pracownicy rozpoczynają ewakuację siebie oraz osób postronnych udając się do wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych, zamykając okna oraz drzwi i jeśli pozwala na to sytuacja, wyłączają wszelkie urządzenia elektryczne, z tym, że: W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy również pamiętać o tym, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były dzieci, młodzież, osoby postronne oraz o ograniczonej zdolności poruszania się, natomiast jako ostatnie powinny ewakuować się osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach. Zabrania się prowadzenia ewakuacji przy użyciu dźwigu osobowego znajdującego się na terenie TPPS 7. 13

15 5. Ewakuacja na zewnątrz budynku odbywa się do miejsca zbiórki, oznaczonego na Planie obiektu oraz terenu przyległego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 6. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, np. na skutek silnego zadymienia korytarza lub klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno pomieszczeniu, w razie potrzeby uszczelniając szpary w drzwiach zwilżonymi wodą szmatami, zerwanymi z okien zasłonami lub fragmentami odzieży. Jeżeli możliwe jest otwarcie okna, zawsze trzeba skorzystać z tej okazji, aby nie ulec zatruciu toksycznymi gazami pożarowymi mogącymi dostać się do pomieszczenia. Otwarte okno należy też wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności w budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Należy również mieć na uwadze, że w powyższej sytuacji, pozostanie w zamykanym i wyposażonym w okna pomieszczeniu jest znacznie mniej ryzykowne niż próba przejścia przez silnie zadymiony korytarz. 7. Po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku, osoby odpowiedzialne za ewakuację zobowiązane są do sprawdzenia, czy wszyscy pracownicy oraz podopieczni opuścili budynek poprzez sprawdzenie stanu osobowego. 8. W momencie przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, osoby odpowiedzialne za ewakuację zobowiązane są podporządkować się wszelkim uwagom dowodzącego akcją ratowniczo-gaśniczą. Ponadto, w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym. Dopuszcza się aby osoby kierujące ewakuacją wyznaczyły pomocników, w celu sprawniejszego przeprowadzania ewakuacji. 14

16 6. Sposoby zaznajamiania pracowników i użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi Każdy pracownik powinien być przeszkolony z zakresu znajomości podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Pracownicy zapoznawani są z przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami postępowania w przypadku pożaru w ramach szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracowników wykonujących pracę na terenie obiektu zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w następujący sposób: pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej instrukcji zapoznają z jej treścią kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zatrudnieni po dniu wejścia w życie niniejszej instrukcji zapoznawani są z jej treścią w ramach szkoleń wstępnych. Wykaz telefonów alarmowych - Centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) (połączenia komórkowe) - Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska Policji Pogotowie Ratunkowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Gazowe Opracował: Zatwierdził:

17 Załącznik Nr 1 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH PODSTAWOWE POJĘCIA Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - należy przez to rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu. Stanowisko spawalnicze - należy przez to rozumieć stanowisko pracy, na którym są wykonywane prace przy zastosowaniu procesów takich jak spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw sztucznych. Stałe stanowisko spawalnicze - należy przez to rozumieć stanowisko pracy, przeznaczone do powtarzalnego wykonywania prac spawalniczych, którego wyposażenie techniczne i instalacje zasilające mają charakter stały. Ruchome stanowisko spawalnicze - należy przez to rozumieć stanowisko pracy, przeznaczone do okresowego wykonywania prac spawalniczych, którego wyposażenie techniczne i instalacje zasilające są kompletowane doraźnie, tylko na czas wykonywania pracy. ZABEZPIECZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH - ZASADY OGÓLNE 1. Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych, jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie zostały określone przez właściciela, zarządcę, użytkownika obiektu w niniejszej Instrukcji. 2. Prace niebezpieczne pożarowo, jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowobudowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu oraz wykonawca jest obowiązany: ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 1

18 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu, wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. 4. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad: a) Wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem (poprzez ich usunięcie, odsunięcie na bezpieczną odległość, osłonięcie kocami gaśniczymi, arkuszami blachy itp.), b) w pobliżu miejsca wykonywanych prac znajdujące się otwory technologiczne (przepusty kablowe i instalacyjne) należy uszczelnić materiałami niepalnymi, c) w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru (pożaru w zarodku), d) po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe (wyniki kontroli powinny być odnotowane w Książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych, którą należy prowadzić według Wzoru nr 1 stanowiącego załącznik do Instrukcji Prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych), e) prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, f) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone do tych prac osoby z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu (sporządzić Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonywanych prac wg Wzoru nr 2 stanowiącego załącznik do Instrukcji Prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz wydać pisemne Zezwolenie na przeprowadzenie prac wg Wzoru nr 3 stanowiącego załącznik do Instrukcji Prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych), g) sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 2

19 WSKAZANIA PRZECIWPOŻAROWE PODCZAS PRAC SPAWALNICZYCH Przygotowanie budynków i pomieszczeń: 1. Budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają się odbyć prace spawalnicze należy oczyścić z wszelkich materiałów palnych. 2. Palne przedmioty lub niepalne w palnych opakowaniach należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca spawania celem uniemożliwienia przedostania się odprysków spawalniczych, ewentualnie zabezpieczyć przed działaniem odprysków spawalniczych przez osłonięcie kocami gaśniczymi, arkuszami blachy lub w inny skuteczny sposób. Wszelkie materiały mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego, znajdujące się w tym samym lub sąsiednich pomieszczeniach należy zabezpieczyć przed zapaleniem. 3. Jeśli w pobliżu miejsca spawania znajdują się otwory przelotowe, instalacje wentylacyjne bądź inne otwory technologiczne, należy je uszczelnić w celu niedopuszczenia do przedostania się odprysków spawalniczych do innych pomieszczeń. 4. Drogi ewakuacyjne i dojścia do miejsc spawania powinny gwarantować bezpieczną ewakuację ludzi z miejsca objętego pożarem. 5. Po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonach spawania i w pomieszczeniach sąsiednich w celu stwierdzenia oznak powstania pożaru; kontrolę należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac, a następnie dwukrotnie w odstępach 4 godzin. 6. Przy określaniu wymagań przeciwpożarowych należy uwzględnić: a) rodzaj urządzeń i instalacji technologicznych oraz sposób usunięcia bądź zabezpieczenia materiałów palnych w nich znajdujących się, właściwości pożarowe materiałów w rejonie prowadzenia prac oraz konieczność i sposób ich usunięcia z pomieszczeń, b) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń palnych w rejonie prowadzenia prac, c) potrzebę dokonania pomiarów stężeń par, cieczy lub gazów mogących wytworzyć mieszaninę wybuchową w rejonie prac, d) właściwie zabezpieczenie materiałów i urządzeń przed działaniem odprysków spawalniczych, e) sposób zabezpieczenia pomieszczeń sąsiednich bądź połączonych instalacjami technologicznymi, f) przy ocenie zagrożenia należy uwzględnić również palne elementu konstrukcyjne budynków i wystroju wnętrz. 3

20 Zabezpieczenie sprzętu spawalniczego: 1. Sprzęt spawalniczy powinien być w pełni sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością zainicjowania pożaru. 2. Butle z gazami technicznymi powinny być umieszczone w odległości minimum 1 m od grzejników centralnego ogrzewania, a od źródeł otwartego ognia min. 10 m. 3. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych należy przeprowadzić kontrolę sprzętu spawalniczego i zabezpieczyć go przed możliwością uszkodzenia w czasie prac. 4. Węże z gazami technicznymi nie mogą przebiegać w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem. 5. Stanowisko pracy powinno być zorganizowane w taki sposób, aby odpryski spawalnicze nie przepalały węży gumowych ani izolacji przewodów elektrycznych. 6. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego odcięcia dopływu prądu w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa podczas prowadzenia prac za pomocą agregatu elektrycznego. 7. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych ze zbiornikami lub instalacjami po gazach lub cieczach palnych należy każdorazowo komisyjnie ustalić system zabezpieczeń. 8. Uwzględniać wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie pożaru lub wybuchu. Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze: 1. Każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w sprawny technicznie sprzęt pożarniczy, umożliwiający likwidację wszelkich źródeł ognia - każde stanowisko spawalnicze należy wyposażyć w 1 gaśnicę proszkową i 1 koc gaśniczy; 2. Jeśli okoliczności stanowią inaczej, stanowiska należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy określony w protokole zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym". 4

21 Wzór nr 1 do Instrukcji Prowadzenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych KSIĄŻKA KONTROLI PROWADZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH L.p. Nazwa budynku pomieszczenia, w którym prowadzono prace Data/godz. rozpoczęcia prac oraz numer zezwolenia Data/godz. zakończenia prac Data godz. Przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę i jej podpis

22 Wzór nr 2 do Instrukcji Prowadzenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych PROTOKÓŁ Z ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 1. Nazwa budynku i określenie pomieszczenia-miejsca, w którym przewiduje się przeprowadzenie prac: Zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu lub budynku: Rodzaj i stopień palności elementów budowlanych występujących w pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac: 4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia na okres wykonywanych prac: 5. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej oraz osoby przebywające w obiekcie w przypadku zaistnienia pożaru: 6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca przeprowadzanych prac: 1

23 7. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku prowadzonych prac: 8. Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli miejsca oraz rejonu, w którym prowadzone były prace (po ich zakończeniu): Podpisy członków komisji: 2

24 Wzór nr 3 do Instrukcji Prowadzenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 1. Miejsce pracy: Rodzaj pracy: Czas pracy - dzień...od godz...go godz 4. Zagrożenie pożarowe - wybuchowe w miejscu pracy: 5. Sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed możliwością powstania pożaru: 6. Przeciwpożarowe sposoby oraz środki zabezpieczenia prac : 7. Sposób wykonania pracy 8. Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac: 9. Zezwalam na rozpoczęcie wyżej określonych prac: - bez uwag - z uwagami: Prace zakończono dnia...o godz... /podpis zarządzającego/.. /podpis wykonawcy/ 11. Stanowisko pracy oraz jego otoczenie sprawdzono pod względem zabezpieczenia pożarowego.. /podpis kontrolującego/ 1

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej bryg. mgr inż. Kamil Kwosek Komendant Miejski PSP w Zabrzu Zasady odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego Za przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB INSTRUKCJA Strona 1 z 6 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana 1-6 1 15-04-11 Dostosowanie do zmian organizacyjnych GL S.A., zmiana szablonu dokumentu, zmiana definicji p. 4. Strona 2 z 6 RB 1. CEL Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa Ochrona KOMPLEX przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa I. Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. II.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU.

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIE W WYPADKU RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 02 LISTOPADA 2011 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/9 1. Gaśnice Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c Zatwierdzam: Opracowanie zawiera 28 ponumerowanych stron... INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr 1 54-438 WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - I PLAN BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLACÓWKA DZIERŻĄŻNO I. WSTĘP Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE DOT. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO LUB INNEGO SKUTKUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUDZI Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że: ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Oświadczenie pracownika (WZÓR) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA 1. WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI Obiekt ma 2 wyjścia ewakuacyjne, drzwi otwierane do wewnątrz. Ewakuacja z budynku prowadzona jest przy pomocy 1 klatki schodowej. Klatka nie jest wyposażona w urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Podstawowe regulacje prawne Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art.3 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej / j.t.dz.u.nr 147, poz.1229 z 2002r.

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracował: mgr inż. Leszek Król inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej AGH 1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych I. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: aktualizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Czeladź Instrukcji ewakuacji pracowników, petentów i mienia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r., poz. 736 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenia pożarowe

Temat: Zagrożenia pożarowe MODUŁ IV LEKCJA 1 Temat: Zagrożenia pożarowe Formy realizacji: ścieżka edukacyjna, lekcja techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna) w klasie pierwszej. Cele szczegółowe lekcji: uświadomienie zagrożeń pożarowych,

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA URZĘDU GMINY W SICIENKU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA URZĘDU GMINY W SICIENKU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA URZĘDU GMINY W SICIENKU 1. ZASADY OGÓLNE. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81, poz.351), pracodawca zapewniając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy ul. Batorego 9

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy ul. Batorego 9 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy ul. Batorego 9 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla Domu Studenta w Legnicy przy ul. Jordana 12 Opracował: Zatwierdzam: mgr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE 1 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY DEFINICJE NAPASTNIK: osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Spis treści:

Zakłady Chemiczne Police SA. Spis treści: Strona / stron 1 / 10 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Postanowienia wstępne...3 5.2 Postanowienia organizacyjne...3 5.3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka. I. Podstawa prawna INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE Chłaniów 38 22 335 Żółkiewka Tekst jednolity w oparciu o nowe przepisy prawa opracowała: Marta Magier dyrektor szkoły Chłaniów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr SP Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie. z dnia 21 września 2017r.

Zarządzenie nr SP Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie. z dnia 21 września 2017r. Zarządzenie nr SP4.021.10.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie z dnia 21 września 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej Nr 4

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo