SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa tel. / 022 / fax / 022 / msp.gov.pl REGON NIP Znak sprawy: BDG-SZ-382-7/12 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rozwoju, modernizacji i bieżącej obsługi serwisu oraz przeniesienie na serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 4. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Rozdział 4. Opis części zamówienia ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Rozdział 6. Oferty wariantowe ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Strona 1

2 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): - WYKONAWCA wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu przedmiotowi zamówienia tj. zamówienia polegającego na stworzeniu, modernizacji i rozwoju Serwisu www, o wartości co najmniej PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto w skali roku; 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 4) (sytuacja ekonomiczna i finansowa): - WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 zł. 5. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie. WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez ZAMAWIAJACEGO oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 9. WYKONAWCA obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO 10. WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nie spełni warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Strona 2

3 Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć WYKONAWCY 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 8. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 9. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny WYKONAWCA nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO warunku. 11. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, które będą Strona 3

4 brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla WYKONAWCY, określonym w ust. 1-6 niniejszego Rozdziału. 13. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, obowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 14. WYKONAWCA, który odwołuje się do potencjału podmiotu trzeciego, nie złoży dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do ich uzupełnienia Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie unieważnieniu postępowania, a także wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, żądanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, jak również zawiadomienie o ewentualnym wniesieniu odwołania będą przesyłane również faksem. 2. Każdy WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek WYKONAWCY może być przekazany faksem, faks ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: 1) Pani Sylwia Zielińska, Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, nr tel. (22) , 2) Pan Jacek Romanowicz, Główny Specjalista w Departamencie Relacji Inwestorskich, nr tel. (22) , 3) Pani Małgorzata Rybicka, Specjalista w Departamencie Relacji Inwestorskich, nr tel. (22) , Strona 4

5 4) Pani Agnieszka Steindl Starszy specjalista w Biurze Ministra, nr tel. (22) Rozdział 12. Wadium. 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Wysokość wadium dla zamówienia wynosi 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: Ministerstwo Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa z dopiskiem wadium w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie rozwoju i modernizacji serwisu oraz przeniesienie na serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych MSP a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pokój nr 251 Biuro Dyrektora Generalnego w godz w dni robocze. Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźć się ww. formy wadium. 4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym. 6. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium wszystkim WYKONAWCOM niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust ZAMAWIAJĄCY zwróci niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. ZAMAWIAJĄCY będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA obowiązany jest w tej sytuacji wnieść wadium w terminie określonym przez ZAMAWIAJACEGO. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA w odpowiedzi na wezwanie, o którym w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub Strona 5

6 oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. Rozdział 13. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Rozdział 14. Oferta. Ofertę stanowi: 1) Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium. 3) Koncepcja wykonania usługi, o której mowa w rozdz.19 ustęp 1 punkt 2 z załączonymi wymaganymi oświadczenia i dokumentami wymienionymi w Rozdziale 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień publicznych. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY, zgodnie z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ. 5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ. Strona 6

7 6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w języku obcym WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ. 7. W przypadku WYKONAWCOW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 13 i 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio WYKONAWCY lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub te podmioty. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 10. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem określonym w ustawie. 11. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 2-4 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 13. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 14. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 3 oraz w ust. 13 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Jeżeli, w przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, WYKONAWCA składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Strona 7

8 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 17. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 18. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 19. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy BDG-SZ-382-7/12 Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa pok. 251 Oferta na świadczenie usług w zakresie rozwoju, modernizacji i bieżącej obsługi serwisu oraz przeniesienie na serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych MSP Nie otwierać przed terminem 18 kwietnia 2012 r. godz. 11: WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę. 21. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 22. WYKONAWCA może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydać ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 23. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadamia WYKONAWCĘ o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 pok. nr WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. Strona 8

9 Rozdział 18. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 3. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej (PLN). Rozdział 19. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującymi kryteriami: 1) Cena waga: 60 %, sposób oceny: minimalizacja a) Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). b) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: oferta najkorzystniejsza oferta porównywana X waga c) W tym kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 60 punktów. 2) Przedstawienie koncepcji wykonania usługi waga 40% a) Oferty zostaną poddane ocenie punktowej w powyższym kryterium według zasad określonych poniższej. b) WYKONAWCA przedstawia w ofercie koncepcję wykonania usługi modernizacji Serwisu, która musi zawierać: i. Adres testowego sytemu do zarządzania treścią pozwalającego sprawdzić funkcjonalność systemu - waga 20 %, ii. Koncepcję przeprowadzenia wizualizacji strony www, polegającej na przygotowaniu 2 nowych layout ów strony głównej, każdy z 3 podstronami, spójnych z logotypem Akcjonariatu Obywatelskiego waga 20 % - strona główna - podstrona nr 1 - podstrona nr 2 - podstrona nr 3 c) Ocenie będą podlegać poszczególne elementy koncepcji z uwzględnieniem: Szczegółowości; Kompletności; Strona 9

10 Spójności całego projektu Funkcjonalności Przejrzystości i intuicyjności d) W tym kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 4. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielania przez WYKONAWCÓW pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. 6. Jeżeli WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt 3 ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę. Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa może być zawarta. 2. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące: 1) formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy; 3) wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenie pieniężne należne za wykonanie świadczenia. Rozdział 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości odpowiadającej 5% ceny przedstawionej w ofercie. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). Strona 10

11 4. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale 12 SIWZ. 6. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. 7. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w projekcie umowy. 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY. 9. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych. Rozdział 22. Ogólne warunki umowy 1. Ogólne warunki umowy stanowią ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 2. Zmiana umowy możliwa jest w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT strony dokonają zmiany umowy w tym zakresie w formie pisemnej. Rozdział 23. Środki ochrony prawnej 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 2. WYKONAWCA może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować ZAMAWIAJACEGO o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji ZAMAWIAJĄCY powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym WYKONAWCÓW w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 4. Na czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego rozdziału. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. WYKONAWCA przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Strona 11

12 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJACY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 11. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania, 3) określać żądanie. 12. ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 13. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 14. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 15. WYKONAWCY, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron. 16. ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że WYKONAWCA nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.... podpis Zamawiającego Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług; Załącznik nr 5 Formularz ofertowy; Załącznik nr 6 Ogólne warunki umowy. Strona 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, rozwój i bieżąca obsługa serwisu zwany dalej Serwisem, w tym w szczególności: I. Opracowanie dedykowanego systemu typu CMS (Content Management System) i przekazanie bezterminowej licencji do stworzonego sytemu. II. Zaprojektowanie Serwisu Akcjonariat Obywatelski i umieszczenie go na hostowanym serwerze. III. Przeniesienie na Serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych Zamawiającego i edukacja.msp.gov.pl. i uruchomienie Serwisu. IV. Rozwój Serwisu o nowe elementy i modernizacja dotychczasowych od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. V. Bieżące obsługa techniczna i redakcyjna Serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. I. Opracowanie dedykowanego systemu typu CMS i przekazanie bezterminowej licencji do stworzonego sytemu. Wymagania odnośnie nowego systemu CMS: 1. Zabezpieczenia przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania (blokowanie konta po 5 próbach błędnego wpisania hasła. Każda kolejna próba w wydłużających się automatycznie odstępach czasu.) 2. Zabezpieczenie przed włamaniami. Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń powinien zostać opisany oraz przetestowany. Z testów powinna zostać sporządzona dokumentacja. System powinien być zabezpieczony przed nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań w szczególności na: a. Wszelkie odmiany ataków typu SQLInjection b. Wszelkie odmiany ataków typu XSS 3. Wymagania bezpieczeństwa system powinien także: a. Stosować mechanizmy identyfikacji (login) i autentykacji użytkowników (hasło), b. Stosować mechanizmy szyfrowania danych przesyłanych między aplikacją a bazą danych, przy czym wymagane jest stosowanie protokołu SSL, Strona 13

14 c. Stosować klucze asymetryczne o długości przynajmniej 1024 bitów i klucze symetryczne o długości 128 bitów do szyfrowania połączenia. Dostarczenie kluczy leży po stronie Wykonawcy. d. Stosować mechanizmy szyfrowania danych: i. przechowywanych w bazie danych (hasła, inne krytyczne dane), ii. przechowywanych tymczasowo w stacji roboczej użytkownika, e. Stosować system uprawnień umożliwiający ograniczenie użytkownikowi dostępu do danych tylko do tej grupy danych, do której jest upoważniony, f. Umożliwiać fizyczne usunięcie danych z systemu tylko użytkownikom o specjalnych uprawnieniach; pozostali użytkownicy mogą dokonać jedynie usunięcia logicznego danych. 4. Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami przez administratorów. a. Oprogramowanie powinno umożliwiać zdefiniowanie ról użytkowników i związanie z tymi rolami uprawnienia do: i. określonych funkcji w systemie, ii. określonych grup danych b. Użytkownicy - oprogramowanie powinno umożliwiać: i. zdefiniowanie użytkowników systemu, ii. przydzielenie użytkownikom tymczasowych haseł oraz iii. przypisanie użytkownika do jednej lub wielu ról. c. Hasła oprogramowanie powinno: i. umożliwiać użytkownikowi wprowadzenie i zmianę znanego tylko jemu hasła, 5. Wymagania dotyczące interfejsu opracowywanego systemu a. Kompatybilność dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych w wersjach najwyżej dostępnych: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera i Safari, Chrome. W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których portal jest zoptymalizowany, przy czym wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności systemu dla wymienionych przeglądarek. b. System powinien być zbudowany w języku HTML, zgodnie ze standardami W3C. W celu polepszenia funkcjonalności powinny zostać użyte biblioteki AJAX szczególnie w panelu administracyjnym. c. Strona kodowa w UTF8 powinna zapewniać poprawne wyświetlanie tekstu ze znakami polskimi. 6. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu Serwisu na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej Serwisu. 7. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności Serwisu z powodów technicznych. 8. Możliwość sporządzania raportów, statystyk z pracy liczba artykułów, załączników etc., zarówno opublikowanych przez poszczególnych redaktorów jak i oglądanych z zewnątrz (statystyki odwiedzin całości i poszczególnych części Serwisu oraz pobrań załączników); możliwość generowania przez administratora plików PDF i EXCEL (do wyboru) z danymi zawartymi w statystykach. 9. Możliwość wysyłania automatycznie generowanego newslettera. Opracowanie dwóch szablonów newslettera z prawem edycji w wersji html i tekstowej. Automatyczne generowanie wiadomości mailowych ze zmianami na poszczególnych wybranych przez użytkownika działach. Strona 14

15 10. Istnienie mechanizmu umożliwiającego zarówno samodzielne zapisanie/wypisanie się na/z listę dystrybucyjną przez użytkownika, jak i zapisanie go przez administratora, oraz umożliwiającego import/export listy odbiorców z plików csv/txt. Zabezpieczenie bazy danych z informacjami o użytkownikach powinno spełniać wymagania określone przepisami o ochronie danych osobowych. 11. Możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie z podziałem na grupy liter, wg. wskazanej daty). 12. Ustalanie początkowych i końcowych dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. 13. Możliwość automatycznego i ręcznego umieszczania daty publikacji. 14. Możliwość stosowania różnych schematów artykułów min. 5 (np. różniących się sposobem wyróżnień, nagłówkami, itp.). 15. Możliwość generowania statystyk oglądalności poszczególnych podstron, ze szczególnym uwzględnieniem statystyk oglądalności publikacji, artykułów i wydarzeń. Możliwość generowania zestawień 10 najbardziej popularnych publikacji, artykułów i wydarzeń. Możliwość podglądu krajów z których pochodzą przeglądający witrynę i podstrony. Możliwość eksportowania danych do xls. Generowanie zestawień rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dziennych. 16. Możliwość globalnej zmiany layout-u serwisu co najmniej żałobny, standardowy. 17. Automatyczne generowanie kanałów RSS dla każdego działu 18. Powiązanie wszystkich publikowanych treści za pomocą tagów umożliwiających przechodzenie pomiędzy powiązanymi artykułami. 19. Poszczególnym tagom zostaną przyporządkowane kategorie określające stopień zaawansowania użytkownika (3 lub 4 stopnie) przypisywane według wyniku rozwiązanego testu. 20. Mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. 21. Automatyczne tworzenie mapy serwisu. 22. Istnienie wyszukiwarki umożliwiającej Użytkownikowi przeszukiwanie serwisu zarówno proste, jak i zaawansowane z uwzględnieniem kryteriów typu: data graniczna przed, po, operatorów logicznych lub i oraz, wyszukiwania dokładnego wyrażenia ujętego w cudzysłów, nieuwzględniania wielkości liter w szukanym wyrażeniu. 23. Możliwość przeszukiwania przez administratora zawartości systemu według różnych kryteriów: nazwy pliku, tytułu, daty, godziny, ID artykułu. 24. Przy tworzeniu artykułów możliwość wyboru opcji check box np. Pokaż na stronie głównej (check box); z możliwością wskazania czasowego wyświetlania w check box ie. 25. Mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator powinien mieć możliwość decyzji (oraz jej zmiany) dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunięcia artykułów. 26. Możliwość fizycznego usuwania artykułów i załączników z serwera oraz podmiany plików. 27. Możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/XP/2003/2007, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, xml, rar, opatrzonych odpowiednimi ikonkami, oraz innych plików dowolnego formatu i rozmiaru do 150 MB opatrzonych właściwą dla nich wspólną ikonką (dotyczy wgrywania na serwer plików z rozszerzeniami zapisanymi małymi i wielkimi literami). 28. Możliwość publikacji w artykule załączonego pliku Flash. Strona 15

16 29. Możliwość umieszczania elementów strony w technologii Flash. 30. Możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (JPG, gif, png, swf, mpg, avi, wmv); generowanie animacji flash-owych na podstawie plików mpg, avi, wmv poprzez automatyczny konwerter przetwarzający pliki na format flv 31. Możliwość odtwarzania on-line plików audio i video z widocznym panelem sterującym (pauza, stop, play, głośność). 32. Możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach. 33. Możliwość tworzenia (na poziomie wgrywania zdjęć na serwer) podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii przy poszczególnym artykule. 34. Mechanizm umożliwiający automatyczne tworzenie miniaturek plików graficznych wprowadzonych do galerii wyświetlanych na końcu artykułu (z możliwością określenia ich rozmiaru). 35. Możliwość dodawania załączników do artykułów, z wyborem sposobu ich wyświetlania (w którym miejscu artykułu, pokazywanie lub nie nazwy załącznika, etc.). 36. Możliwość przeklejania do tworzonego artykułu fragmentów plików Worda 2003, 2007 i Excela 2003, 2007 zachowanie formatowania tekstu, tabel, usuwanie wszelakich znaczników FONT czy SPAN. 37. Przełączanie funkcjonalności WYSIWYG Editor oraz edytora kodu HTML. 38. Możliwość tworzenia w treści edytowanego dokumentu kotwic. 39. Edycja tabel. 40. Możliwość podglądu artykułu oraz całego serwisu przed ostateczną publikacją. 41. Możliwość tworzenia bramek dla użytkowników zezwalających na dostęp do wybranych treści. 42. Przygotowanie drzewiastej struktury kategorii tematycznych do mapowania. 43. Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby zakładek i podzakładek. 44. Zaprojektowanie i/lub modyfikacja na zmówienie dedykowanego szablonu. 45. Samodzielne tworzenia unikalnego adres URL dla każdej kategorii tematycznej z możliwością tworzenia jej w poddomenie. 46. Ukrywanie informacji bez konieczności ich kasowania. 47. Automatyczne skalowanie zdjęć do wymaganej rozdzielczości. 48. Mechanizm tworzenia i publikacji sondaży i ankiet: 49. Wykonania kopii bazy danych i plików z poziomu systemu CMS. 50. Umożliwienie pracy w systemie CMS dla nie mniej niż 7 osób jednocześnie. 51. Zapewnienie mapy GIS. 52. Stworzenie bazy danych i formularzy do samodzielnego rozbudowania i aktualizacji, analogicznie do bazy: i rekordu: z_siedziba_w_warszawie.html_ II. Zaprojektowanie Serwisu AkcjonariatObywatelski.pl i umieszczenie go na hostowanym serwerze. 1. Hosting Serwisu o parametrach minimalnych: a) pojemność serwera min. 200 GB, b) miesięczny minimalny pakiet transferu 500 GB, Strona 16

17 c) bazy danych: MySQL/POSTGRESQL, d) Skrypty: PHP/CGI/PERL e) dostęp do serwera z zewnątrz: FTP, panel administracyjny f) archiwizacja danych raz na dobę, g) szybkość łącza minimum 1Gbps, h) SLA nie mniejsze niż 99%, i) bezpośrednie przyłącza do wiodących dostawców Internetu ( TPNET ), przyłącze do WIX minimum 1Gbps (wymiana ruchu z Netia, ATMAN, Crowley, Aster, UPC, Plus GSM, Era GSM). 2. Przebudowanie strony głównej Serwisu, wszystkich podstron, wzoru zakładek, systemu nawigacji po stronie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznego projektu graficznego przedłożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania. 3. Zaprojektowanie i wdrożenie wersji mobilnej Serwisu, która będzie tworzona automatycznie na podstawie wersji głównej Serwisu III. Przeniesienie na Serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych Zamawiającego:www.AkcjonariatObywatelski.pl, i edukacja.msp.gov.pl. i uruchomienie Serwisu. Przeniesienie treści wskazanych przez Zamawiającego z serwisów i do Serwisu, w tym słownika ABC prywatyzacji (www.akcjonariatobywatelski.pl/centrum-edukacji/slownik) i umieszczenie ich w nowych zakładkach oraz dostosowanie do Serwisu z uwzględnieniem możliwości edycji, archiwizacji i przeszukiwania. IV. Rozwój Serwisu o nowe elementy i modernizacja dotychczasowych od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. Uzupełnianie Serwisu o dodatkowe elementy stworzone przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy, w tym między innymi: a) wyszukiwarki prosta i zawansowana b) min. 1 forum wraz z jego z obsługą, c) min. 3 aplikacje flaszowe zarządzane z poziomu systemu CMS, z opcją wpisywania wartości wejściowych (np. Miliardomierz na d) min. 20 pop up ów e) scroller w trzech wersjach wyświetlania V. Bieżące obsługa techniczna i redakcyjna Serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. 1. Aktualizowanie treści Serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. Publikacja w Serwisie materiałów dostarczanych przez zamawiającego w tym: Strona 17

18 a) plików tekstowych w rozszerzeniu doc i xls (maksymalnie do 10 tygodniowo, w przypadku przesłania przez Zamawiającego mniejszej liczby plików w danym tygodniu, niewykorzystana liczba tekstów przechodzi na następny tydzień), b) plików graficznych np. tabele, wykresy zdjęcia (maksymalnie do 30 tygodniowo, w przypadku przesłania przez Zamawiającego mniejszej liczby plików w danym tygodniu niewykorzystana liczba plików przechodzi na następny tydzień), c) plików w formacie pdf (maksymalnie do 7 tygodniowo, w przypadku przesłania przez Zamawiającego mniejszej liczby plików w danym tygodniu, niewykorzystana liczba plików przechodzi na następny tydzień), d) formatowanie przekazywanych materiałów, e) filmów i innych materiałów multimedialnych (maksymalnie 10 miesięcznie, w przypadku przesłania przez Zamawiającego mniejszej liczby filmów w danym tygodniu, niewykorzystana liczba filmów przechodzi na następny miesiąc), f) materiałów zakupionych przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego (maksymalny miesięczny budżet zakup wynosi 100 zł brutto, w przypadku niewykorzystania całego budżetu w danym miesiącu, niewykorzystane środki budżetowa przechodzą na następny miesiąc), g) dodawanie do przekazanych materiałów elementów graficznych zaprojektowanych przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego, h) dodawanie punktów w mapie GIS (maksymalnie 20 punktów miesięcznie, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego dodania mniejszej liczby punktów w danym miesiącu, niewykorzystana liczba plików przechodzi na następny miesiąc) Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości Serwisu bez zgody Zamawiającego; Wykonawca opublikuje przekazane materiały w ciągu 4 godzin od momentu otrzymania ich od Zamawiającego. W przypadku wysłania materiałów przez Zamawiającego po godzinie 18.00, Wykonawca zamieścić je najpóźniej do godziny dnia następnego. 2. Bieżąca obsługa techniczna Serwisu, w tym aktualizacja systemu typu CMS pomoc techniczna oraz asysta informatyczna od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu do końca obowiązywania umowy. Za aktualizację systemu typu CMS uważa się bieżącą aktualizację systemu CMS do nowych wersji oraz aktualizacja komponentów. W ramach bieżącej obsługi technicznej Wykonawca zapewni: a) automatyczne backupowanie bazy i systemu co najmniej 1 raz dziennie i udostępnianie plików Serwisu (połączenie szyfrowane), b) kopię najnowszej wersji CMS-a po każdorazowej poprawce, c) na życzenie Wykonawcy Zamawiający przedstawi dotychczasowe statystyki strony, Strona 18

19 d) wsparcie techniczne (support) w godzinach w ciągu okresu obowiązywania umowy, w tym udostępni telefon i mail alarmowy czynny 24 godziny na dobę, e) eksport (na żądanie Zamawiającego) danych ze stworzonego CMS-a w postaci plików XML lub Sql, f) wznowienie pracy Serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 2 godzin, g) bieżącą obsługę Serwisu, także po zakończeniu jego wdrożenia, zarówno w zakresie usuwania błędów, które mogą się pojawić np. w działaniu systemu administracji treścią (serwis gwarancyjny), h) minimum raz w roku aktualizacja systemu typu CMS do nowych wersji wraz z aktualizację komponentów CMS, i) aktualizację instrukcji obsługi po każdorazowej aktualizacji systemu typu CMS. 3. Ponadto wykonawca zapewni: a) szkolenie wyznaczonych pracowników (do 7 osób) w obsłudze aplikacji przeznaczone dla redaktorów serwisu i jednego administratora. b) mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów , c) mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie formularzy, d) odbiór od Zamawiającego we własnym zakresie materiałów, które ze względu na duży rozmiar nie mogą być przekazane korespondencją elektroniczną. 4. Promocja Serwisu a) Wykonawca przedstawi projekt pozycjonowania Serwisu w wyszukiwarce Google dla 10 haseł związanych z treściami zawartymi w Serwisie i zrealizuje go po akceptacji Zamawiającego, b) przygotowanie banerów promujących Serwis, do zamieszczenia na serwerach zewnętrznych, wg specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego, na podstawie projektu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego (maks. do 7 miesięcznie) 5. Zarządzanie platformą obsługującą testy wiedzy w Serwisie np. testy sprawdzające wiedzę w zakresie inwestowania na giełdzie. Strona 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie rozwoju i modernizacji serwisu oraz przeniesienie na serwis treści zawartych w pozostałych serwisach edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany..... działając w imieniu i na rzecz. firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy... oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) brak jest podstaw do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania. Miejscowość dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo