Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 275/2006/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 19 października 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 275/2006/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 19 października 2006 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 275/2006/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 19 października 2006 r. Umowa nr... z dnia... na dostarczenie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach przetargu na dostarczenie cukru białego oraz dżemu do magazynów organizacji charytatywnych Program 2007 Zawarta pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Agencją a... z siedzibą w..., zarejestrowaną pod numerem KRS..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Przedsiębiorcą. Mając na względzie: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z 1

2 zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, wraz z późniejszymi zmianami, Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 wraz z póź. zmianami) została zawarta umowa następującej treści: 1 Umowa określa zasady postępowania przy dostawie przez Przedsiębiorcę..., zwanego dalej "artykułem spożywczym", na rzecz organizacji charytatywnych w celu bezpłatnej dystrybucji, w zamian za..., zwane dalej "nieprzetworzonym towarem żywnościowym", znajdujące się w magazynie interwencyjnym UE, w ramach programu Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007 zwanego dalej programem. Przedmiot umowy 2 Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 1. dostarczenia w terminie do 31 grudnia 2007 r....ton... o wymaganiach jakościowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na rzecz poniżej określonych organizacji charytatywnych, z czego: 1)... ton zostanie dostarczone na rzecz, do magazynów wymienionych w załączniku nr 2 część I do niniejszej umowy, 2)... ton zostanie dostarczone na rzecz.., do magazynów wymienionych w załączniku nr 2 część II do niniejszej umowy, 2. odebrania...ton...o parametrach jakościowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, z magazynów interwencyjnych, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy w terminie określonym w 7. 2

3 3 Zgodnie ze złożoną przez Przedsiębiorcę ofertą strony ustalają, że 1. dla dostarczenia...ton...w zamian za...ton... przeznaczonego do odbioru w... 1) cena jednostkowa 1 tony... wynosi: i. netto... zł czyli łączna wartość... wynosi: ii. netto... zł plus obowiązująca stawka VAT..% 2) stawka transportu 1 tony...wynosi: i. netto... zł czyli łączny koszt transportu... do magazynów organizacji charytatywnej wynosi: ii. netto... zł plus obowiązująca stawka VAT..% 4 1. Przedsiębiorca dostarczy artykuły spożywcze określone w 2 ust. 1 do wyznaczonych magazynów organizacji charytatywnej do dnia 31 grudnia 2007 r., w terminach wynikających z ustalonego z organizacją charytatywną harmonogramu dostaw. 2. Dostawy gotowych artykułów spożywczych mogą odbywać się wyłącznie na podstawie miesięcznych harmonogramów dostaw uzgodnionych pomiędzy Przedsiębiorcą a odrębnie z każdą z organizacji charytatywnych wskazaną w umowie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 1. Przedsiębiorca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę... zł. 2. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po zrealizowaniu umowy, po stwierdzeniu prawidłowego jej wykonania i dokonaniu jej rozliczenia, w terminie do 31 maja 2008 r 3

4 3. Agencja może dokonać częściowego zwrotu złożonego zabezpieczenia na wniosek przedsiębiorcy. Zabezpieczenie może zostać zwrócone w kwocie proporcjonalnej do ilości dostarczonych artykułów spożywczych. Przedsiębiorca może wnioskować o zwrot złożonego zabezpieczenia po dostarczeniu części stanowiącej przynajmniej 25 % ilości artykułów spożywczych, o której mowa w 2 ust.1. Sposób zapłaty za dostawę 6 1. Tytułem zapłaty za dostawę artykułów spożywczych na rzecz organizacji charytatywnych, Przedsiębiorca przejmie... ton nieprzetworzonego towaru żywnościowego o parametrach jakościowych określonych w Załączniku nr 3 do umowy, który odbierze na koszt własny, z magazynu/magazynów interwencyjnych określonych w Załączniku nr 3, uwzględniający ewentualne opłaty wynikające z przepisów obowiązujących w państwach, w których przechowywane są towary żywnościowe. 2. Wartość przejętych nieprzetworzonych towarów żywnościowych ustalona według ceny interwencyjnej obowiązującej na dzień 1 października 2006 r. tj.... /tonę oraz kursu wymiany obowiązującego na dzień 1 października 2006 r. EUR/PLN wg Europejskiego Banku Centralnego, tj. 1 euro = 3,9713 zł wynosi... zł 3. Agencja zwróci Przedsiębiorcy koszty transportu artykułu spożywczego faktycznie dostarczonego do magazynów organizacji charytatywnych według stawki określonej w 3. Odbiór towaru żywnościowego z magazynu interwencyjnego 7 1. Odbiór nieprzetworzonych towarów żywnościowych z magazynu interwencyjnego musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 2. Podstawą odbioru nieprzetworzonych towarów żywnościowych będzie wydane przez Agencję upoważnienie do odbioru określające lokalizację magazynu interwencyjnego i ilość przeznaczonego do przejęcia nieprzetworzonego towaru żywnościowego. 4

5 3. Przedsiębiorca dokona odbioru ilościowo-jakościowego nieprzetworzonego towaru żywnościowego z magazynu interwencyjnego i w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano odbioru nieprzetworzonego towaru żywnościowego dostarczy do Agencji zbiorczą informację o ilości odebranego nieprzetworzonego towaru żywnościowego. Po odbiorze z magazynu reklamacje nie będą uwzględniane. 4. Przed rozpoczęciem odbioru cukru z magazynu przedsiębiorca zobowiązany jest uzgodnić z przedsiębiorstwem przechowującym cukier oraz z właściwym SKT OT ARR harmonogram odbioru cukru (Formularz harmonogramu Icu_P7_f3 dostępny jest na stronie internetowej Agencji ( w zakładce Rynki Rolne, w dziale Cukier. W harmonogramie odbioru cukru określa się przybliżone ilości cukru oraz dzienne terminy ich odbioru z magazynu. Niezwłocznie po uzgodnieniu harmonogramu przedsiębiorca zobowiązany jest przesłać go do Biura Cukru w Agencji Rynku Rolnego w celu jego akceptacji. 5. Agencja zastrzega sobie prawo zmiany ilości towaru przeznaczonego do odbioru z magazynów interwencyjnych w przypadku, gdy w trakcie odbioru towaru z magazynów interwencyjnych wystąpią ubytki naturalne zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 147/91 określającym i ustalającym dopuszczalną tolerancję dla ubytków ilościowych produktów rolnych składowanych w ramach interwencji publicznej. W takim przypadku, przedsiębiorca jest zobowiązany do dostawy artykułów spożywczych w ilościach odpowiadających wartości odebranego towaru. 6. Agencja wystawi przedsiębiorcy fakturę VAT za odebrany towar. Obowiązki Przedsiębiorcy 8 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzgodnienia z organizacją charytatywną w formie pisemnej, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do umowy, miesięcznego harmonogramu dostaw artykułu spożywczego do określonych w załączniku nr 2 do umowy magazynów organizacji charytatywnych i dostarczenia go do Agencji nie później niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem miesiąca w którym dostawy będą realizowane. W przypadku dostaw, które będą realizowane w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy Przedsiębiorca powinien dostarczyć harmonogram dostaw do Agencji nie później niż 10 dni 5

6 roboczych przed datą pierwszej dostawy przewidzianą w tym harmonogramie dostaw. 2. Harmonogram powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy oraz osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji charytatywnej. 3. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw lub zmiany ilości artykułów spożywczych, które mają być dostarczone do określonych magazynów organizacji charytatywnej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzgodnienia zmian z organizacją charytatywną i powiadomienia Agencji o dokonanych zmianach na 10 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy. 4. W przypadku wystąpienia konieczności anulowania dostawy przewidzianej w przedłożonym Agencji harmonogramie dostaw, Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić o zaistniałej zmianie Agencję i Organizację charytatywną nie później niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Powiadomienie w formie pisma, faxu lub drogą elektroniczną musi wpłynąć do Agencji i Organizacji charytatywnej nie później niż do godz. 13-tej na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostaw. 5. Za niezrealizowaną dostawę uważa się taką, której odbiór nie rozpoczął się przed godz dnia, który został przewidziany w harmonogramie przedstawionym zgodnie z trybem określonym w ust W przypadku, gdy do magazynu organizacji charytatywnej zostanie zrealizowana dostawa, która nie została przewidziana w harmonogramie dostaw, przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 10% wartości netto dostarczonych artykułów spożywczych nie przewidzianych w harmonogramie dostaw. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się dla dostaw przewidzianych w miesięcznych harmonogramach dostaw zrealizowanych z opóźnieniem, gdy zastosowanie mają postanowienia ust Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia do poszczególnych magazynów organizacji charytatywnych ilości artykułów spożywczych określonych w załączniku nr 2. W wyjątkowych przypadkach organizacja charytatywna za zgodą przedsiębiorcy oraz Agencji może dokonać zmiany ilości artykułów spożywczych dostarczanej do poszczególnych magazynów, pod warunkiem że zmiana dotyczy ilości mniejszej lub równej 20 % ilości danego artykułu dostarczanego do danego magazynu. 6

7 8. Dostawy powinny być realizowane na paletach bezzwrotnych o ile nie zostanie to inaczej ustalone z organizacja charytatywną. Palety stosowane przy dostawach nie są odrębnie rozliczane i opłacane przez Agencję Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania transportu artykułu spożywczego do magazynów organizacji charytatywnych środkami transportu zapewniającymi utrzymanie cech jakościowych oraz zabezpieczającego przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pakowania artykułów spożywczych w sposób zapewniający utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych oraz zabezpieczający przed uszkodzeniami powstałymi w transporcie w szczególności z powodu niezastosowania odpowiednich środków opakowaniowych (np. tekturowych przekładek, foliowania palet). 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za ilość oraz jakość dostarczonego do magazynów organizacji charytatywnych artykułu spożywczego. 4. Przedsiębiorca udziela gwarancji jakości dostarczonych artykułów spożywczych na okres równy gwarancji producenta tych artykułów określony jako okres przydatności do spożycia i zobowiązuje się do dołączenia do każdej dostawy artykułu spożywczego do magazynu organizacji charytatywnej 2 egzemplarzy gwarancji jakości dostarczonego artykułu spożywczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzającej, że: 1) dostarczony artykuł spożywczy spełnia wymagania i został dopuszczony do obrotu, 2) jakość dostarczonego artykułu spożywczego jest zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, 3) udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta określonej jako termin przydatności do spożycia, która stanowić będzie załącznik do protokołów, o których mowa w Agencja przenosi uprawnienia wynikające z gwarancji Przedsiębiorcy na odpowiednie organizacje charytatywne, które będą realizować te uprawnienia samodzielnie. Agencja przekaże po jednym egzemplarzu dokumentu gwarancyjnego właściwym organizacjom, któremu artykuły spożywcze zostały przekazane. 7

8 Dostawy do magazynu organizacji charytatywnej Agencja zastrzega sobie prawo obecności przy dostawie każdej partii artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych. W momencie dostawy pracownik Agencji i przedstawiciel magazynu: 1) sprawdzi ważność i prawidłowość wystawienia wymaganego przy dostawie dokumentu, o którym mowa w 9 ust. 4 2) sprawdzi prawidłowość opakowania gotowych artykułów spożywczych oraz zastosowanych środków transportu, 3) sprawdzi prawidłowość oznakowania gotowych artykułów spożywczych, 4) potwierdzi dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego gotowych artykułów spożywczych przez organizację charytatywną, 5) sporządzi raport z kontroli przy dostawie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnej. 6) Pracownik Agencji potwierdzi przyjęcie artykułu spożywczego w ilości faktycznie dostarczonej. 2. W przypadku, kiedy upoważniony pracownik Agencji przy dostawie stwierdzi: 1) brak dokumentu określonego w 9 ust. 4, 2) stwierdzi niewłaściwy asortyment, 3) niewłaściwe oznakowanie opakowań, 4) niewłaściwie określony termin przydatności do spożycia, odmówi potwierdzenia odbioru całej dostarczonej partii artykułu spożywczego. 3. Przyjęcie każdej partii artykułu spożywczego do magazynu każdorazowo potwierdzane będzie: 1) protokołem przekazania - odbioru gotowych artykułów spożywczych na rzecz organizacji charytatywnej sporządzonym w trzech egzemplarzach przez przedstawiciela organizacji charytatywnej podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorcy oraz upoważnionego przedstawiciela organizacji charytatywnej. Protokół zostanie sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 w trzech egzemplarzach, po jednym dla Agencji, przedsiębiorcy i organizacji charytatywnej. 2) dowodem magazynowym (Pz), sporządzonym i podpisanym przez przedstawiciela organizacji charytatywnej. 4. W przypadku gdy pracownik Agencji obecny jest przy dostawie artykułów sporządza raport z kontroli. Raport z kontroli powinien być podpisany przez 8

9 kontrolującego, osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji charytatywnej oraz przez osobę uprawnioną lub upoważnioną przez przedsiębiorcę. Oryginał raportu zostaje przekazany do Agencji. Jakość artykułów spożywczych Agencja zastrzega sobie możliwość pobrania próbki z każdej partii artykułu spożywczego dostarczanego do magazynu organizacji charytatywnej celem przeprowadzenia badań jakości zdrowotnej oraz badań potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych. 2. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych artykułów spożywczych organizacja charytatywna może zgłosić do Agencji w terminie przydatności do spożycia dostarczonego artykułu spożywczego. 3. W przypadku, gdy organizacja charytatywna w trybie reklamacji zgłosi wady dostarczonych artykułów spożywczych pracownik Agencji dokona kontroli organoleptycznej wadliwych artykułów w celu potwierdzenia występowania wad. 4. Jeżeli pracownik Agencji potwierdzi występowanie wad w dostarczonych artykułach spożywczych pobierze próbkę celem przeprowadzenia badań jakości przez uprawnioną jednostkę. 5. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w ust.1 lub 4 potwierdzą, że dostarczone artykuły spożywcze nie spełniają wymogów jakości zdrowotnej lub dostarczone artykuły spożywcze nie spełniają wymagań jakościowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub w dostarczonych artykułach spożywczych występują wady jakościowe inne niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które uniemożliwiają dopuszczenie danego artykułu spożywczego do obrotu towarowego przedsiębiorca: 1) zobowiązany będzie nieodpłatnie odebrać zakwestionowaną partię produkcyjną artykułów spożywczych ze wszystkich magazynów do których została ona dostarczona i w jej miejsce dostarczyć w terminie 1 miesiąca od dnia potwierdzenia występowania wad jakościowych, nie później niż do 28 lutego 2008 r., partię artykułów spożywczych w ilości odpowiadającej ilości wadliwego artykułu spożywczego spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie, oraz 9

10 2) zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 5% wartości netto partii artykułów spożywczych podlegających wymianie. 6. W przypadku nie dostarczenia przez przedsiębiorcę partii artykułu spożywczego wolnego od wad w terminie określonym w ust.5, Agencja uzna, że umowa w tej części nie została wykonana i przejmie zabezpieczenie na zasadach określonych w 12 ust Organizacja charytatywna może obciążyć przedsiębiorcę faktycznie poniesionymi kosztami przechowywania wadliwych artykułów spożywczych, których jakość została zakwestionowana zgodnie z trybem opisanym w ust Uprawnienia Agencji w przypadku nienależytego wykonania umowy W przypadku, gdy Przedsiębiorca w terminie określonym w 7 ust. 1 nie dokona odbioru nieprzetworzonych towarów żywnościowych z zapasów interwencyjnych, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 110% wartości netto nieprzetworzonego towaru żywnościowego nieodebranej z magazynu. 2. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona odbioru towaru żywnościowego w terminie określonym w 7 ust. 1 i nie dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych gotowych artykułów spożywczych w terminie do r. w ilości wynikającej z zawartej umowy, zobowiązany będzie do uiszczenia zapłaty na rzecz Agencji w wysokości wartości brutto odebranego nieprzetworzonego towaru żywnościowego wyliczonej zgodnie z 6 ust. 2 proporcjonalnie do ilości niedostarczonych artykułów spożywczych. 3. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych artykułów spożywczych w terminie do r. i w ilości wynikającej z zawartej umowy, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 110% wartości netto nie dostarczonych artykułów spożywczych a także do zapłaty na rzecz organizacji charytatywnej kwoty odpowiadającej 1% wartości netto nie dostarczonych artykułów spożywczych tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez organizację. 4. Kar umownych określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się łącznie. 5. W przypadku gdy dostawa przewidziana w harmonogramie, o którym mowa w 8 nie zostanie zrealizowana i Przedsiębiorca nie powiadomi Agencji o anulowanej 10

11 dostawie zgodnie z postanowieniami określonymi w 8 ust. 4, to przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości netto artykułów spożywczych planowanych do dostarczenia w ramach niezrealizowanej dostawy. 6. Agencji przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z okoliczności powstałych po stronie Przedsiębiorcy wynika, że nie będzie on mógł wywiązać się z umowy lub w przypadku, gdy przedsiębiorca w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z umowy. W takim przypadku Agencja przejmie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do obciążenia Przedsiębiorcy którąkolwiek z kar umownych opisanych w ust. 1 i ust. 3 Agencja wezwie przedsiębiorcę do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania a po jego bezskutecznym upływie przejmie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w 5 w kwocie odpowiadającej wysokości kary umownej. 8. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków ustalonych w umowie niezależnie od konsekwencji, o których mowa w ust. 5 Agencja uprawniona będzie do wykluczenia przedsiębiorcy z uczestnictwa w procedurze przetargowej dotyczącej dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w następnym roku. Rozliczenie umowy Zgodnie z trybem wskazanym w 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług (Dz. U. Nr 102, poz. 880), Przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć z Agencją odrębną umowę, wg udostępnionego wzoru, upoważniającą Agencję do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek Przedsiębiorcy, w dniu zawarcia umowy na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych chyba, że umowa taka została już zawarta. 11

12 2. Przedsiębiorca zobowiązany będzie złożyć w Agencji Wniosek o częściowe/całkowite rozliczenie umowy i zapłatę należności według wzoru udostępnionego przez Agencję. 3. Wniosek o częściowe/całkowite rozliczenie umowy i zapłatę należności, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać sporządzony odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach i powinien zostać złożony w Agencji nie później niż w terminie 5 dni od daty zrealizowania ostatniej dostawy objętej wnioskiem. Dopuszcza się złożenie wniosku drogą faksową na numer , potwierdzoną następnie w formie pisemnej. 4. Za dostawy zrealizowane w okresie objętym wnioskiem na podstawie umowy, o której mowa w ust.1 Agencja wystawi Przedsiębiorcy: 1) fakturę VAT za dostarczone artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych, 2) fakturę VAT za transport artykułu spożywczego do magazynów organizacji charytatywnych 5. W terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2, Agencja w oparciu o protokoły przekazania-odbioru artykułów spożywczych dostarczonych do magazynów organizacji charytatywnych, oraz wystawione faktury VAT, dokona rozliczenia części lub całości umowy i zapłaci Przedsiębiorcy należność za transport artykułu spożywczego. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada konto bankowe poza granicami Polski, Agencja pokrywa koszty powstałe po stronie banku Agencji, a przedsiębiorca pokrywa koszty powstałe po stronie banku przedsiębiorcy W przypadku, gdy Przedsiębiorca wniosek o rozliczenie i zapłatę, o którym mowa w 13 ust. 2 złoży w Agencji po upływie 4 miesięcy od zakończenia danej dostawy, Agencja dokona redukcji wnioskowanej kwoty zapłaty za transport o 20 %. 2. W przypadku, gdy wniosek o rozliczenie i zapłatę zostanie złożony po upływie 10 miesięcy po zakończeniu dostawy Agencja odrzuci wniosek i odmówi zapłaty. 12

13 Kontrola wykonania umowy 15 Agencja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli na terenie i w budynkach przedsiębiorcy oraz podmiotów wykonujących na rzecz przedsiębiorcy, z którym Agencja zawarła stosowną umowę działania związane z wykonaniem tej umowy. Postanowienia końcowe W przypadku powierzenia wykonania umowy w całości lub części osobie trzeciej przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia Agencji o wybranych podwykonawcach. 2. Przedsiębiorca, który powierzy wykonanie umowy w całości lub części osobie trzeciej odpowiada za jej działania lub zaniechania jak za własne. 3. W przypadku powierzenia wykonania umowy w całości lub części osobie trzeciej, dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w 10 ust. 3 i w 13 ust. 2 muszą być wystawione na Przedsiębiorcę. 4. Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dokonywane w formie aneksu do umowy. 5. Wprowadzenie zmian bądź nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Agencji i powodujących konieczność zmiany treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Przedsiębiorcy, nie jest możliwe, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 17 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 18 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, wraz z późniejszymi zmianami. 13

14 19 Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Rynku Rolnego. 20 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w Warszawie, dnia.. Pieczęci i podpisy zawierających umowę. AGENCJA RYNKU ROLNEGO PRZEDSIĘBIORCA Załączniki: Załącznik nr 1 - Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Załącznik nr 2 - Wykaz magazynów organizacji charytatywnych Załącznik nr 3 - Adresy magazynów interwencyjnych oraz parametry jakościowe towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych Załącznik nr 4 -Gwarancja jakości gotowych artykułów spożywczych. Załącznik nr 5 - Protokół przekazania odbioru Załącznik nr 6 Harmonogram dostaw. 14

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO,

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, Umowa nr... z dnia... na dostarczenie... do organizacji charytatywnych w zamian za...znajdujące się w magazynach interwencyjnych UE, w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii

Bardziej szczegółowo

W dniu. 2015 roku, pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,...,

W dniu. 2015 roku, pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,..., Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy nie załączać do oferty) Umowa nr... na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ.. DO STOŁÓWKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Nidzicy pomiędzy: MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY, UL. KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY P 41/ /19

PROJEKT UMOWY P 41/ /19 PROJEKT UMOWY P 41/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC Sp. z o.o. Adres: Ul. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa Tel. 022 304

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP 362-41/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

zawarta pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,..., zwaną dalej Agencją,

zawarta pomiędzy: AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa, reprezentowaną przez:...,..., zwaną dalej Agencją, Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2013/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 6 lutego 2013 r. Umowa nr... z dnia... na dostarczenie i dystrybucję gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr.

Wzór umowy Umowa nr. Nr sprawy:... / 2018 Wzór umowy Umowa nr. W dniu... 2018 r. w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy:

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Wzór umowy W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1...

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1... WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Znak sprawy: SP 4.3601.--.2017 Umowa nr --/2017 W dniu --.01.2017 r. Pomiędzy:. z siedzibą w. pod adresem. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WOU.DO/272/.../ 2016/DL. z dnia r.

UMOWA nr WOU.DO/272/.../ 2016/DL. z dnia r. UMOWA nr WOU.DO/272/.../ 2016/DL z dnia... 2016r. We Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8, NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Ryszarda Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:...

PROJEKT UMOWY. Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:... PROJEKT UMOWY Umowa zawarta dnia... w Sokołowie Młp. pomiędzy: Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON:

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON: UMOWA NR RAP/55/2008 Załącznik nr 5 zawarta w dniu:...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez:

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2019r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie Umowa nr ZP/./2012 Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Plażowa 9, reprezentowaną, przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Egz. Nr.. UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2012 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami UMOWA Nr zawarta w dniu.. 201 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Al. Ujazdowskie 28, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..;

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..; Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... zawarta w dniu..

Umowa Nr... zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa Nr... zawarta w dniu.. ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

PCMG/ZO-40/2018. Załącznik nr 3 wzór umowy

PCMG/ZO-40/2018. Załącznik nr 3 wzór umowy Załącznik nr 3 wzór umowy UMOWA /WZÓR/ Na zakup i dostawę płyt CD i DVD z możliwością nadruku służących do nagrywania obrazów na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Medycznego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez

reprezentowanym przez UMOWA NR NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJEJ im. KORNELA MAUSZTŃSKIEGO W KOTLI i SZKOLY FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI zawarta w dniu.2012 roku w Kotli pomiędzy: Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ PROJEKT

UMOWA NR.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3,5-9) UMOWA NR.../2014 - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: Umowa (wzór) Zawarta w dniu.. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy:

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: Egz. nr. Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP: 7393827791,REGON: 280 603 684, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: UMOWA Nr.. PROJEKT zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowana przez:... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w wyniku postępowania zapytania

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy:

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr../fin/2016 na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku 98 100 Łask, ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

B/.. reprezentowana przez:... zwana/y w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

B/.. reprezentowana przez:... zwana/y w dalszej części umowy WYKONAWCĄ U M O W A wzór Załącznik nr 4 do siwz zawarta w dniu..2016 r. w Lubaczowie pomiędzy : A/ Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. w dniu... w Świdniku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. w dniu... w Świdniku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w dniu... w Świdniku pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz spółka pod firmą Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do doręczeń:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r.

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu UMOWA nr. pomiędzy: zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 zwaną dalej Zamawiającym" i reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM WZÓR UMOWA Nr... na: Dostawę kalendarzy na 2018 W dniu... pomiędzy: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60 ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: - Dowódca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym Załącznik nr do SIWZ UMOWA NR / 6 (Wzór) zawarta w dniu r. pomiędzy: reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Grupa: 3 Załącznik nr 4B

Grupa: 3 Załącznik nr 4B Grupa: 3 UMOWA NR / /20 Załącznik nr 4B zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz wpisanym do rejestru publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY Wykonawcą, którą reprezentuje / reprezentują:

zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY Wykonawcą, którą reprezentuje / reprezentują: Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA zawarta..2019 w Bydgoszczy pomiędzy: pomiędzy Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr (wersja w przypadku, gdy Dostawca jest osobą prawną)

Umowa nr (wersja w przypadku, gdy Dostawca jest osobą prawną) Umowa nr (wersja w przypadku, gdy Dostawca jest osobą prawną) Zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015 Załącznik nr 12 Umowa nr../2015 na wykonanie Dostaw żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1 i jej Oddziału przy ul. Klasztornej w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo